The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phudissakul Taveepetch, 2022-06-08 04:12:34

NEO ZONE

NEO ZONE

NEO ZONE

vol.DREAMWelcome To
Dream World

Editor’s Pick!

รหู้ รือไม?่ ! NCT DREAM จับมือกับ Pinkfong ปล่อยเพลงพิเศษ ‘Baby
T-Rex’ ที่รีเมคจาก Baby Shark เพื่อตอ้ นรับวนั เด็กเกาหลีเปน็ โปรเจค
พิเศษอีกด้วย ซึง่ ในวันที่ 5 พฤษภาคมของทกุ ปจี ัดเปน็ วนั เด็กในประเทศ
เกาหลีใต้ และเพ่อื ฉลองให้กบั วนั พเิ ศษแบบน้ี Pinkfong กไ็ ดท้ ำ�คอนเทนต์
ส�ำ หรบั เด็กๆ โดยปลอ่ ยคลปิ วดิ โี อเพลงใหมท่ ีม่ ีชอื่ ว่า ‘Baby T-Rex’ ทีร่ ้อง
โดยหน่มุ ๆ NCT DREAM ถอื วา่ เปน็ อกี มุมหน่ึงทีห่ ลายๆคนอาจจะไม่คอ่ ย
ไดเ้ ห็นเหล่าดรีมม่ีเปน็ กนั สกั เท่าไหร่ แตร่ บั รองว่านา่ รกั จนดแู ลว้ ใจเตน้ ตาม
จงั หวะเพลงแน่อน!

1

Editor’s Note

NCT คือวงบอยแบนดเ์ กาหลีของคา่ ย SM Entertainment ทก่ี ำ�ลังมชี อื่
เสียงและไดร้ ับความสนใจอย่างมากในช่วงปหี ลังๆมาน้ี และปฏเิ สธไมไ่ ด้เลย
ว่าในปัจจบุ ัน K-POP เป็นที่นยิ มกนั อย่างล้นหลามในหมู่วัยรนุ่ แทบจะเรยี ก
ได้วา่ เป็นวฒั นธรรมเล็กๆวฒั นธรรมหนง่ึ ของวัยร่นุ ไปแล้ว และวง NCT ก็
เป็นอีก 1 วงท่ีก�ำ ลังเติบโตในวฒั นธรรมเล็กๆนี้ และก�ำ ลงั แพรก่ ระจายไปทวั่
ในวงกวา้ งอย่างรวดเรว็ อกี ด้วยNEO ZONE vol.DREAM เลม่ นีจ้ ดั ท�ำ ขึ้นเพื่อ
อยากเปน็ สว่ นหนึง่ ในการตแี ผเ่ รอ่ื งราวเลก็ ๆน้อยๆเก่ยี วกบั วง NCT ออกสู่
สังคมโลกภายนอก เพอื่ ใหท้ ้ังบรรดาแฟนคลบั และบุคคลที่สนใจไดต้ ิดตาม
และหวังอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินและรู้สึกเต็มอิ่มกับการ
รบั ชมนิตยสารเลม่ นี้

ภูดศิ กุล ทวเี พช็ ร
2

3

NCT Universe
Dream members

4

เอน็ ซีที (NCT) ผกู้ ่อตัง้ ค่ายเพลงในเดอื น
มกราคม พ.ศ. 2559 กลุม่ ประกอบ
เปน็ บอยแบนด์เกาหลใี ต้ กอ่ ดว้ ยสมาชิก 23 คน จนถึงเดอื น
ต้ังโดย SM Entertainment โดย มกราคม พ.ศ. 2564 มสี มาชกิ ต้งั แต่
เอน็ ซที ี (NCT) ยอ่ มาจาก Neo วัยรุ่นตอนปลายถึงกลางวัยย่ีสิบปี
Culture Technology ซง่ึ เป็น และมีส่วนร่วมในหน่วยย่อยที่แตก
โครงการเผยแพร่กระแสเกาหลีใน ต่างกันท้ังหมดสี่หน่วยผู้ก่อต้ังเอสเอ็ม
หลายภาษา กลุ่มถูกแบ่งออกเป็นก ได้อธิบายแนวคิดของกลุ่มคือกลุ่มท่ีมี
ลุ่มย่อยหลายกลุ่มนับตั้งแต่การเปิด สมาชกิ ไม่จำ�กดั จ�ำ นวน และแบง่ ออก
ตัวครัง้ แรกของกลุม่ โดยอซี ู-มนั เป็นหลายกลุ่มย่อยตามเมืองต่างๆ
ทวั่ โลก โดยมี 4 กลุ่มยูนิตหลักๆดงั น้ี
NCT U , NCT 127 , NCT DREAM
และ Way V

6

การเปิดตัวของแต่ละยูนิต แต่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกระบบ
เร่มิ ตน้ ที่ NCT U - เปน็ ยูนิตทมี่ ี น้ีไปแล้วและปรับให้เหมาะสม
การสับเปล่ียนสมาชิกได้ตามความ เหมอื นกับยนู ติ ของ NCT U แทน
เหมาะสมของแนวเพลงตามมาด้วย และสดุ ท้าย Way V - ยนู ติ ทมี่ ุง่ เนน้
NCT 127 - ยูนิตท่ีมฐี านโปรโมต การโปรโมตท่จี นี
หลักอยูท่ เ่ี กาหลใี ต้ ตอ่ ด้วย NCT
Dream - ยูนิตท่มี ีระบบสำ�เร็จการ
ศกึ ษา เมือ่ อายุครบ 20

สมาชิก
แทยง,คุน,แทอลิ
จอห์นน่,ี ยตู ะ,โดยอง,เตนล์
แจฮยอน,วินวิน,จองอ,ู ลคู สั
มารค์ ,เซียวจว้ิน,เฮนเดอร่ี
เหรนิ จว้ิน,เจโน,่ แฮชาน,แจมนิ
หยางหยาง,โชทาโร,่ ซองชาน
เฉินเลอ่ ,จีซอง

7

NCT 127

NCT U

8

NCT DREAM
WAY V

9

10

Dream members

11

MARK

ชอ่ื จริง : มาร์ค ลี (Mark Lee)
หรือ อมี ินฮยอง (Lee Min Hyung)
วันเกดิ : 2 สงิ หาคม 1999
กรุ๊ปเลอื ด : A
สัญชาติ : แคนาดา
โทรอนโต ประเทศแคนาดา
ต�ำ แหนง่ ในวง : แรป, เต้น, ร้อง
ยนู ิต : NCT127, NCT Dream
NCT U
การศึกษา : School of Performing
Arts Seoul

12

RENJUN

ชอ่ื จริง : หวง เหรนิ จว้นิ
(Huang Ren Jun)
วันเกิด : 23 มนี าคม 2000
กรุ๊ปเลอื ด : O
สัญชาติ : จนี
จีห๋ ลิน ประเทศจีน
ต�ำ แหน่งในวง : ร้อง, เตน้
ยนู ิต : NCT Dream , NCT U
การศึกษา : Beijing Contem
porary Music School

Jisung

ชื่อจริง : พคั จซี อง (Park Ji Sung)
วันเกิด : 5 กมุ ภาพนั ธ์ 2002
กรุ๊ปเลือด : O
สัญชาติ : เกาหลี
โซล ประเทศเกาหลใี ต้
ตำ�แหน่งในวง : เตน้ , ร้อง, แรป,
น้องเลก็
ยูนติ : NCT Dream, NCT U
การศกึ ษา : Mia Elementary
School

13

Jaemin

ชอื่ จริง : นาแจมิน (Na Jae Min)
วนั เกดิ : 13 สิงหาคม 2000
กรปุ๊ เลอื ด : AB
สัญชาติ : เกาหลี
จอนจู ประเทศเกาหลใี ต้
ต�ำ แหน่งในวง : แรป, เต้น, ร้อง
ยนู ติ : NCT Dream, NCT U
การศกึ ษา : Cheongil Elementary
School และ School of Perform-
Ingarts Seoul

Chenle

ชื่อจริง : จง เฉินเลอ่
(Zhong Chen Le)
วันเกิด : 22 พฤศจกิ ายน 2001
กรปุ๊ เลอื ด : O
สญั ชาติ : จนี
เซ่ยี งไฮ้ ประเทศจีน
ตำ�แหน่งในวง : ร้อง
ยูนติ : NCT Dream, NCT U
การศกึ ษา : Beijing Contem
porary Music School

14

Haechan

ชื่อจริง :อีดงฮยอก
(Lee Dong Hyuck)
วนั เกดิ : 6 มถิ ุนายน 2000
กรปุ๊ เลือด : AB
สญั ชาติ : เกาหลี
โซล ประเทศเกาหลีใต้
ตำ�แหนง่ ในวง : รอ้ ง, เต้น
ยนู ติ : NCT127, NCT Dream
NCT U
การศกึ ษา : School of Performing
Arts Seoul

JENO

ชอ่ื จรงิ : อีเจโน่ (Lee Je No)
วนั เกดิ : 23 เมษายน 2000
กรปุ๊ เลือด : A
สญั ชาติ : เกาหลี
อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
ตำ�แหนง่ ในวง : เต้น, แรป, รอ้ ง
ยูนติ : NCT Dream, NCT U
การศึกษา : School of Performing
Arts Seoul

15

16
One Hallyou

Dream’s Awards

17

newsculturepress

รางวลั ทไี่ ด้รบั ปัจจบุ นั NCT DREAM เปน็
บอยแบนด์ท่ีกำ�ลังมาแรงเป็นท่ี
NCT DREAM เปน็ ยนู ิต นิยมอย่างมากข้นึ เรอ่ื ยๆ หลงั จาก
ย่อยล�ำ ดับทีส่ ามของ NCT เปดิ ประกาศยกเลิกระบบการจบการ
ตัวด้วยเดบิวต์คร้ังแรกในวันท่ี ศึกษาไปเมอื่ ปี 2020 ท�ำ ใหย้ ูนติ
25 สิงหาคม 2016 มาพรอ้ มกบั NCT DREAM กลับมาแอคทีฟและ
คอนเซปต์ที่ดูสดใสมีชีวิตชีวาของ ปล่อยเพลงพร้อมกับอัลบั้มใหม่ๆ
เด็กหนุ่มวยั แรกรนุ่ โดยมคี ่าเฉลี่ย มากข้ึนกว่าเดิมด้วยภาพลักษณ์
อายุท้ังวงอย่ทู ่ี 15.6 ปเี ท่านั้น! มี ของวงท่ีดูโตข้ึนและสไตล์เพลง
สมาชิกทัง้ หมด7คน ประกอบด้วย ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
มารค์ , เหรนิ จวิน้ , เจโน่ , แฮชาน ท�ำ ให้ NCT DREAM ถูกมีชื่อเสนอ
แจมิน , เฉินเลอ่ และ จซี อง เข้าชิงรางวัลและได้รับรางวัลใน
สาขาและเวทตี ่างๆมากมาย

18

V Chart Awards (2017) V2Ch0art1Aw7ards
First Brand Awards (2017)
: Top Promising Group

เป็นพิธีมอบรางวัลเพลงท่ีจัดข้ึนโดย
เว็บไซต์เพลงอิสระท่ีใหญ่ที่สุดในจีนคู่กับ
Billboard ในสหรฐั อเมริกาและ Gaon
Charts ในเกาหลี

F2irst0Bra1nd7Awards

: Chinese Special Prize

เป็นงานประกาศรางวัลแบรนด์แรกแห่ง
เกาหลีท่ีผู้คนกำ�ลังให้ความสนใจและ
ตดิ ตาม

19

25th Korean Entertainment Arts Awards (2019) 201925th Korean Entertainment
Asia Artist Awards (2020)
Arts Awards
: Group Daesang - Boy Group

เป็นพิธีมอบรางวัลประจำ�ปีจัดขึ้นโดย
สมาคมศิลปนิ ผู้มีชอื่ เสยี งแห่งเกาหลี เพอ่ื
ยกย่องความสำ�เร็จของศลิ ปนิ

A2sia0Art2ist 0Awards

: Best Emotive Award (Music)

เ ป็ น พิ ธี ม อ บ ร า ง วั ล ท่ี จั ด ข้ึ น เ พื่ อ เ ป็ น
เกียรติแก่ความสำ�เร็จที่โดดเด่นและผล
งานระดับนานาชาตขิ องศิลปินในเอเชีย

Gaon Chart Music Awards (2020) 2020Gaon Chart Music Awards

20 : Hot Performance of the Year

เป็นรางวัลด้านดนตรีที่สำ�คัญประจำ�ทุก
ปใี นเกาหลีใต้ โดยอิงตามประสทิ ธิภาพ
เชิงพาณิชย์ของเพลงและอัลบ้ัมตาม
ชาร์ตเพลง

Seoul Music Awards (2020) S2eo0ul M2usi0c Awards
Tokopedia WIB K-pop Indonesia Awards (2021)
: Bonsang Award

เป็นพิธีมอบรางวัลสำ�คัญของเกาหลีใต้
จัดขึ้นโดยหนงั สือพมิ พ์สปอตสโ์ ซล

2Tok0ope2dia1WIB K-pop

Indonesia Awards
: Ter-Dreamy

เปน็ งานมอบรางวลั จากอินโดนีเซีย
โดยตัดสนิ จากผลคะแนนโหวตทาง
Tokopedia ของเหลา่ แฟนคลับ

The 31st Seoul Music Awards (2022) 2022The 31st Seoul Music Awards

(2022)
: Best Album Award

เป็นพิธีมอบรางวัลสำ�คัญของเกาหลีใต้
ครัง้ ที3่ 1 จัดขึ้นโดยหนงั สือพมิ พ์สปอตส์
โซล

21

22
KAVE SQUARE

NCTzen
Collectibel

23

เปิดมมุ มองคนท่ีชอบสะสมการด์ ตัวยง

Q : ทำ�ไมถงึ ชอบสะสมการ์ดหรอื Q:เป็นที่เลื่องลือกันว่าวงการสะ
สะสมการด์ เพราะอะไร? สมการ์ดของNCTzenราคาค่อน
A : ชอบสะสมการด์ เพราะเป็น ข้างสูงและหลายคนค่อนข้างให้ค่า
คนที่ชอบสะสมของทีช่ อบอยูแ่ ลว้ เปน็ กับเรื่องของการ์ดอย่างมากจนเกิน
มาต้ังแต่ตอนเด็กๆแล้วส่วนเหตุผล พอดี คุณคดิ เห็นยงั ไงกบั เรอ่ื งน้ีบา้ ง?
ท่ีมาสะสมการ์ดเพราะอยากสะสมของ A : ใช่คะ่ มันค่อนข้างแพงเลย
ที่เป็นเกี่ยวกับศิลปินท่ีชอบก็เลยเริ่ม เพราะความนิยมของการ์ดหรือเพราะ
สะสมมาเรอื่ ยๆ ส่วนอกี เหตผุ ลนงึ กค็ ือ เมมเบอร์คนน้ันท่ีได้รับความนิยมมาก
สิ่งน้ีช่วยฮีลใจได้เยอะมากๆวันไหนที่ การ์ดก็จะราคาย่ิงสูงขึ้นหรือใบไหนหา
รู้สึกไม่ค่อยดีแค่เปิดมาเจอรูปศิลปินท่ี ยากก็จะย่ิงอัพราคาข้ึนไปแต่ว่าส่วนตัว
เราชอบก็รู้สกึ ดีขน้ึ มากๆแลว้ ค่ะ ไม่ค่อยได้สนใจเลยค่ะส่วนมากจะตาม
(สุณญั ญา เวชกุล อายุ 16 ป)ี ซื้อใบที่อยากได้แล้วก็โอเคกับราคาค่ะ
Q : คุณมองวา่ การด์ คอื อะไร? แต่ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับการที่มี
A : ในสายตา เรามองวา่ การด์ คนมาป่ันราคาให้การ์ดราคาแรงแล้ว
เป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจค่ะมันไม่ใช่แค่ เอากำ�ไรเข้าตัวเองเยอะๆ
กระดาษใบนึงเพราะบนกระดาษใบน้ัน (สุณญั ญา เวชกุล อายุ 16 ปี)
มรี ปู ศิลปนิ ทเ่ี ราชอบอยู่
(นฤมล วาศรี อายุ 14 ปี) Q : สุดทา้ ย อยากฝากอะไรถึงคนท่ี
เขาอาจจะมองว่าการสะสมการ์ดเป็น
Q : คดิ ว่าถ้าไม่มกี าร์ด ควรจะมีอะไร เรอ่ื งไร้สาระไหม?
มาเป็นของสะสมหรือว่าของท่ีระลึก A : อยากบอกวา่ อยา่ มองว่าเปน็
แทนจากการซื้ออัลบ้ัม? เร่ืองไร้สาระเลยนะคะความชอบของ
A : คดิ วา่ เป็นพวกพวงกุญแจ แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้อยมันก็
ตุ๊กตาศิลปินเป็นแสตนอัลอะคริลิค เปน็ ความสุขอย่างนงึ
เลก็ ๆกด็ ีค่ะคงเจง๋ ดเี หมือนกนั (สณุ ญั ญา เวชกุล อายุ 16 ปี)
(นฤมล วาศรี อายุ 14 ปี)

24

25

26
Pinterest-wattped

NCT
Income Value

27

NCT และมูลค่าในตลาดเพลงเกาหลี

Kpop-soompi ในช่วงทศวรรษท่ี 90s จนถงึ ช่วง
ปี 2010s อตุ สาหกรรมเพลงเกาหลี
ได้ก้าวกระโดดและแพร่กระจายเป็น
อยา่ งมาก จนเรยี กไดว้ า่ เปน็ Korean
Wave ทเ่ี ข้าไปบุกผบู้ รโิ ภคในหลายๆ
ประเทศไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่เร่ิม
ซึมซับเอาวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาไม่ว่า
จะเปน็ อาหารการกิน แฟช่นั หรอื แม้
กระทัง่ เพลง
เม่ืออุตสาหกรรมเพลงเกาหลี
(Kpop) เติบโตขึน้ เปน็ อย่างมาก และดู
ทา่ จะยงั เติบโตได้มากกว่านี้ สนามของ
เพลงเกาหลีกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่
อาจเรียกไดว้ า่ ‘แข่งขนั สมบูรณ์’ เพราะ
ศิลปินแต่ละวงก็ล้วนต้องแข่งขันเพ่ือ
ให้ตัวเองมีช่ือเสียงได้ลืมตาอ้าปากใน
วงการทม่ี ศี ลิ ปินเปน็ รอ้ ยๆชวี ิต

ในสว่ นของ NCT นนั้ บอยแบน ของประวตั ศิ าสตร์ไอดอลเกาหลี ณ
ด์จากค่ายยักษ์ใหญอ่ ย่าง SM Enter- วันน้ีถือได้ว่าประสบความสำ�เร็จมาก
tainment ทีห่ วังจะเดบิวต์มาเพอื่ เปน็ แต่เนื่องด้วยตลาดเพลงไอดอลที่เร่ิม
ตัวแทนของ EXO ทเี่ คยสรา้ งปรากฎ ขยายไปสู่ฟากตะวันตกซ่ึงก็รู้ๆกันว่า
การณ์ ‘อือรอื รอง ทัง้ แผน่ ดนิ ’ มาแล้ว มี BTS ครองอยู่ แต่ยอดขาย และผล
บอยแบนดย์ คุ ท่ี 4 ก�ำ ไรของ NCT กไ็ ม่ได้น้อยหน้า

28

โดยในปี 2021 SM Entertain- แต่ทัง้ นีจ้ ากรายงานของ Korean Cre-
ment ได้แถลงขา่ วอย่างเปน็ ทางการ ative Content Agency หรอื KOCCA
เก่ียวกับการเติบโตของยอดขายอัลบั้ม ในปี 2021 พบวา่ ถงึ แม้เศรษฐกิจโลก
และสตรมี มิง่ ของศลิ ปินในสังกดั โดย จะอยใู่ นช่วงชะลอตวั อนั เนอ่ื งมาจาก
มียอดขายอัลบั้มรวมของทุกศิลปินใน ปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
ค่ายถึง 17.62 ล้านกอ๊ ปป้ี โดยเปน็ ยอด วดิ -19 แตต่ ลาดบนั เทิงเกาหลีน้นั กลบั
ขายของอัลบั้มชุดใหม่ท่ีปล่อยออก มีการเติบโตที่เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ5
มาในปี 2021 ทั้งหมด 15,043,000 โดยเฉพาะรูปแบบใหม่ของเน้ือหาทาง
กอ๊ ปป้ี และเป็นยอดขายของอลั บั้ม วฒั นธรรม เชน่ ภาพยนตร์ ละคร ที่
ท่ปี ลอ่ ยออกมากอ่ นปี 2021 จ�ำ นวน เผยแพร่ทางเนต็ ฟลิก เติบโตข้นึ อย่าง
2,578,000 กอ๊ ปปี้ รวดเรว็
นอกจากน้ี หากนับสัดส่วนของ
ศลิ ปินในคา่ ยทั้งหมด ยอดขายเฉพาะ 29
อัลบั้ม อ้างอิงจากเวบ็ ไซต์ Gaon
Chart จะพบว่า NCT มีสดั ส่วนยอด
ขาย 46% โดยคดิ เป็น 3,279,861 ซงึ่
มากทีส่ ุด รองลงมาคอื EXO จ�ำ นวน
31% คิดเปน็ 2,223,800 ถดั มาคือ
Super Junior และ SHINee จ�ำ นวน
8% เท่ากัน คิดเป็น 595,311 และ
567,987 ตามลำ�ดับ อันดบั สค่ี ือ Red
Velvet จ�ำ นวน 4% คิดเปน็ 301,632
และอนั ดับสดุ ทา้ ยคอื TVXQ จำ�นวน
3% คิดเป็น 195,199

NCT Official StageAKB

30

NCT x 48Group
Differrent
Similarities

31

รู้หรอื ไม่ ?? NCT คอื 48Group
เวอรช์ นั่ ผชู้ าย

SM True ‘เป็นท่ที ราบกันดวี ่าNCT’ นัน้
มีสมาชิกกว่า 20 คน (และมแี นว
NHK World โน้มจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ)ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะการใหเ้ หตผุ ลของ ‘ลี ซมู าน’
HKT48-Hakata48 ประจำ�ยา่ น ผู้บรหิ ารสงู สุดของคา่ ย SM Enter-
ฮากาตะ เมืองฟุกูโอกะ tainment ท่ีไม่ตอ้ งการจะเดบิวต์
คาแรคเตอร์ : เนน้ ความสดใส วงบอยแบนด์อยู่บ่อยๆจึงเลือกใช้
ของเด็กสาวมธั ยม ระบบการต้ังวงขึ้นมาหน่ึงวงแล้ว
เพมิ่ สมาชกิ เอา
32 AKB48 - Akihabara48
ประจ�ำ ย่านอากฮิ าบาระ กรงุ โตเกียว
คาแรคเตอร์ : เน้นความสมยั นยิ ม
และมคี าแรคเตอรท์ ่ีครอบคลุมทกุ วง
SKE48 - Sakae48
ประจำ�ย่านซาคาเอะ เมืองนาโกย่า
คาแรคเตอร์ : เนน้ การเตน้ ทด่ี ดุ นั
แข็งแรง็ และพรอ้ มเพียงกัน โดยวัด
จาก Performance ของวง
JKT48–Jakarta48 ประจำ�กรงุ
จารก์ าตาประเทศอินโดนเี ซยี
BNK48 – Bangkok48 ประจ�ำ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

‘ไม่เพียงเท่าน้ีในจำ�นวนสมาชิก The Standaed
ต่างๆ’ ทอ่ี ยูใ่ นแต่ละวงก็จะถูกแบ่ง
ออกเปน็ ทีมต่างๆ เชน่ AKB48 ก็จะ NCT127-วงหลักเน้นสมยั นยิ ม
แบ่งออกเป็น Team A (ไอดอล All -AKB48
around), Team K (ไอดอลท่เี ตน้ แข็ง NCT U–เนน้ การเต้นทแี่ ข็งแรง
แรง), Team B (ไอดอลในอดุ มคติ), -SKE48
Team 4 (ไอดอลเด็กสาว), Team NCT DREAM - เน้นภาพลักษณไ์ อดอล
8 (ไอดอลประจำ�จังหวัด) ซ่งึ สมาชกิ เด็กหน่มุ - HKT48
ในแต่ละทีมก็สามารถสลับเปล่ียน WayV-ประจำ�ต่างประเทศ(จีน)
หมนุ เวียนได้ -JKT48, BNK48 ฯลฯ
‘ขณะที่ ลี ซูมาน’ ก็เลอื กใช้
ระบบเช่นน้ีเข้ามาเป็นแกนหลักใน
การสร้างวง NCT โดยแต่ละวงทอี่ ยู่
ในจกั รวาลของ NCT ก็ล้วนแลว้ แตม่ ี
คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเฉกเช่นเดียว
กบั 48Group
‘แม้ว่าจะใช้คอนเซปต์ท่ีเหมือน
กนั ’ แต่ขอ้ แตกต่างระหวา่ ง NCT และ
48Group นั้นมอี ย่มู ากพอสมควร อกี
ท้ังข้อแตกต่างที่สำ�คัญท่ีสุดคือด้วย
ความที่ 48 Group มีสมาชกิ 100
กว่าคนการคัดเลือกสมาชิกเพื่อมาเป็น
คนทำ�การแสดงในแต่ละเพลงจึงใช้วิธี
การคัดเลือกโดยผู้บริหารหรืออีกวิธีคือ
การเลือกตั้งโดยสมาชิกที่ได้รับคะแนน
โหวตมากที่สุดก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของ
เพลงนน้ั ๆ

SM True 33


Click to View FlipBook Version