The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ครูชำนาญการ - จันทิรา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kruben2565, 2022-09-07 19:13:19

ครูชำนาญการ - จันทิรา

ครูชำนาญการ - จันทิรา

นางจนั ทิรา ทรงธรรม
ตาแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครชู านาญการ

ประจำปีงบประมำณ
2565

กำรประเมนิ ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง PA

ขำ้ รำชกำรครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐำนะชำนำญกำร

นำงนฤมล กงกลุ นำงมณฑำ นนทศกั ดิ์ นำงอมั พวนั ภู่จำศลิ ป์

ตำแหน่งผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
วทิ ยฐำนะชำนำญกำรพเิ ศษ วทิ ยฐำนะชำนำญกำรพเิ ศษ วทิ ยฐำนะชำนำญกำรพเิ ศษ

สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป

ขอ้ มลู พน้ื ฐำน

นางจนั ทิรา ทรงธรรม

เกดิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2517
สัญชาติไทย เชอื้ ชาตไิ ทย ศาสนาพทุ ธ
ท่ีอยู่ 7 หมู่ 6 ต.วนั ยาว อ.ขลุง
จ.จันทบุรี 22110

สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป

ข้อมูลดา้ นการปฏิบัติงาน

บรรจรุ ับราชการตาแหน่ง ครูผูช้ ่วย
โรงเรียนบา้ นเหมอื งแร่

สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาระยอง เขต 2

เม่อื วันที่ 30 พฤคษภรโูารคงมเร2ยี55น1หอ้ งสอ่ื

ปจั จบุ นั ดารงตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครชู านาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรยี นตกพรมวทิ ยาคาร

สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึ ษาจนั ทบรุ ี ตราด

รับเงนิ เดอื น ในอนั ดับ คศ.2
อัตราเงินเดอื น 35,550 บาท

สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป

ขอ้ มลู ดำ้ นกำรศกึ ษำ ระดบั มธั ยมศกึ ษำตอนปลำย
โรงเรยี นรอ้ ยเอด็ วทิ ยำลยั
ระดบั ประถมศกึ ษำ
โรงเรยี นบำ้ นกลอย จ.รอ้ ยเอด็

จ.รอ้ ยเอด็

ระดบั มธั ยมศกึ ษำตอนตน้ ระดบั ปรญิ ญำตรี
โรงเรยี นสตรศี กึ ษำ สถำบนั รำชภฎั อุดรธำนี
จ.รอ้ ยเอด็
จ.อุดรธำนี

สว่ นท่ี 1

ข้อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
Performance Agreement : PA

ภำระงำนเป็นไปตำมท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

 วชิ ำวทิ ยำศำสตรพ์ น้ื ฐำน 2 จำนวน 2 ชวั่ โมง 30 นำที /สปั ดำห์

 วชิ ำวทิ ยำศำสตรพ์ น้ื ฐำน 4 จำนวน 2 ชวั่ โมง 30 นำที /สปั ดำห์

วชิ ำวทิ ยำศำสตรพ์ น้ื ฐำน 6 จำนวน 2 ชวั่ โมง 30 นำที /สปั ดำห์

 วชิ ำสง่ิ ประดษิ ฐว์ ทิ ยำศำสตร์ จำนวน 2 ชวั่ โมง 30 นำที /สปั ดำห์

 วชิ ำโครงกำรบรู ณำกำร จำนวน 2 ชวั่ โมง 30 นำที /สปั ดำห์

 วชิ ำหน้ำทพ่ี ลเมอื ง จำนวน 50 นำที /สปั ดำห์

 กจิ กรรมแนะแนว จำนวน 50 นำที /สปั ดำห์

 กจิ กรรมลกู เสอื – เนตรนำรี จำนวน 50 นำที /สปั ดำห์

กจิ กรรมชุมนุม จำนวน 50 นำที /สปั ดำห์

กจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสำธำรณประโยชน์ จำนวน 50 นำที /สปั ดำห์

ชวั่ โมงสอน จานวน 16 ชวั่ โมง 40 นาที/สปั ดาห์

ภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด

งานสง่ เสรมิ และสนับสนนุ งานพัฒนาคณุ ภาพ งานตอบสนองนโยบาย
การจัดการเรยี นรู้ การจดั การศกึ ษา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
1 ชว่ั โมง 40 นาที 2 ช่วั โมง 30 นาที
3 ชว่ั โมง 20 นาที

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน

กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 1

ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน

ดำ้ นท่ี 1 กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)
ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้
1.1 สรา้ งและหรือพัฒนาหลกั สตู ร
1.2 ออกแบบการจัดการเรยี นรู้
1.3 จดั กจิ กรรมการเรียนรู้
1.4 สรา้ งและหรือพัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรยี นรู้
1.5 วดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสงั เคราะห์ เพอ่ื แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้
1.7 จัดบรรยากาศทสี่ ง่ เสรมิ และพัฒนาผเู้ รยี น
1.8 อบรมและพัฒนาคณุ ลักษณะที่ดขี องผเู้ รยี น

ด้านท่ี 1 ด้านการจดั การเรียนรู้

1.1 สรา้ งและหรอื พฒั นาหลกั สูตร จัดทารายวิชาและหนว่ ยการเรยี นรใู้ ห้สอดคล้องกบั มาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชีว้ ัดหรือผล
การเรียนร้ตู ามหลกั สูตรเพ่อื ให้ผเู้ รยี นได้พฒั นาสมรรถนะและการเรียนรู้ เตม็ ตามศักยภาพ
โดยมกี ารพัฒนารายวชิ าและหนว่ ยการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้ งกบั บริบทของสถานศกึ ษา ผ้เู รียน และท้องถิ่น
และสามารถแกไ้ ขปญั หาในการจดั การเรยี นรู้ได้

หลักฐานและรอ่ งรอย
 หลักสูตรโรงเรียนตกพรมวทิ ยาคาร พุทธศักราช 2564 (ฉบับปรับปรงุ 2560)

 หลกั สตู รกลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ปกี ารศึกษา 2564(ฉบบั ปรับปรุง)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

 แบบรายงานการวเิ คราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั และผลการเรยี นรู้วิชาวิทยาศาสตรพ์ น้ื ฐาน 2

ระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1

ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรยี นรู้

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสตู ร
หลกั ฐานและรอ่ งรอย
 คาอธบิ ายรายวชิ าวิทยาศาสตรพ์ ื้นฐาน 2 โครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน 2
 แบบรายงานผลการประเมินคาอธิบายรายวชิ าวิทยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน 2 หน่วยการเรียนรู้ เรอ่ื ง บรรยากาศ
 แบบรายงานผลการประเมินคณุ ภาพการจัดการเรยี นการสอนของครตู ามความคดิ เหน็ ของนักเรยี น
วิชาวทิ ยาศาสตร์พืน้ ฐาน 2รายงานประชุมกลุ่มสาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รายงานผลการปรบั ปรุงการพัฒนาและประเมินผลการใชห้ ลักสูตรกลุม่ สาระการเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
 รายงานการใชห้ ลักสตู รสถานศกึ ษา กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ปกี ารศึกษา 2564
 คาสงั่ แต่งตงั้ เป็นคณะกรรมการวเิ คราะหแ์ ละจัดทาหลกั สตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564
 คาสงั่ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพฒั นา/ประเมินผลและปรับปรงุ หลกั สตู ร ปกี ารศึกษา 2564

สว่ นท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดา้ นที่ 1 ด้านการจดั การเรียนรู้

1.1 สรำ้ งและหรอื พฒั นำหลกั สตู ร

มกี ารจัดทารายวิชาและหนว่ ยการเรยี นรใู้ ห้สอดคล้อง
กบั มาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชว้ี ดั หรอื ผลการเรียนรตู้ ามหลักสตู ร

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษาจันทบรุ ี ตราด

สว่ นท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.1 สรำ้ งและหรอื พฒั นำหลกั สตู ร

มีการจัดทารายวิชาและหนว่ ยการเรยี นรใู้ ห้สอดคล้อง
กบั มาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชว้ี ดั หรอื ผลการเรียนรตู้ ามหลักสตู ร

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษาจันทบรุ ี ตราด

สว่ นท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.1 สรำ้ งและหรอื พฒั นำหลกั สตู ร

มีการจัดทารายวิชาและหนว่ ยการเรยี นรใู้ ห้สอดคล้อง
กบั มาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชว้ี ดั หรอื ผลการเรียนรตู้ ามหลักสตู ร

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษาจันทบรุ ี ตราด

สว่ นที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.1 สรำ้ งและหรอื พฒั นำหลกั สตู ร

มีการจัดทารายวชิ าและหนว่ ยการเรียนรใู้ ห้สอดคลอ้ ง
กบั มาตรฐานการเรยี นรู้ และตัวช้ีวดั หรอื ผลการเรยี นร้ตู ามหลกั สตู ร

โรงเรยี นตกพรมวทิ ยำคำร สำนกั งำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศกึ ษำมธั ยมศกึ ษำจนั ทบุรี ตรำด

ด้านที่ 1 ด้านการจดั การเรยี นรู้

1.2 ออกแบบการจดั การเรยี นรู้ เนน้ ผ้เู รียนเป็นสาคญั เพือ่ ให้ผ้เู รียนมคี วามรู้ ทกั ษะ คณุ ลักษณะประจาวิชา
คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่สี าคญั ตามหลกั สูตร โดยมกี ารออกแบบ
การจดั การเรยี นรู้ ทีส่ ามารถแกไ้ ขปญั หาในการจัดการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนมกี ระบวนการ
คดิ และค้นพบองค์ความรดู้ ว้ ยตนเอง และสร้างแรงบนั ดาลใจ

หลักฐานและร่องรอย

 หนว่ ยการเรยี นรู้ เร่อื ง บรรยากาศ
 รายงานผลการประเมินหน่วยการเรยี นรู้ รายวิชาวทิ ยาศาสตร์พื้นฐาน 2
 รายงานผลการประเมนิ การใชห้ นว่ ยการเรียนรู้รายวชิ าวทิ ยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน 2

สว่ นที่ 1 ข้อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหนง่

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

เน้นผู้เรยี นเปน็ สาคัญ เพ่อื ใหผ้ ู้เรยี นมคี วามรู้ ทักษะคณุ ลกั ษณะประจาวชิ า คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
และสมรรถนะที่สาคญั ตามหลกั สตู ร

โรงเรียนตกพรมวทิ ยาคาร สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาจนั ทบุรี ตราด

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้

1.3 จดั กิจกรรมการเรยี นรู้ มกี ารอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรยี นได้พัฒนาเตม็ ตามศกั ยภาพ เรยี นร้แู ละ
ทางานร่วมกันโดยมีการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ ทสี่ ามารถแก้ไขปญั หาในการจัดการเรยี นรู้ ทาให้
ผู้เรียนมกี ระบวนการคดิ และคน้ พบองคค์ วามร้ดู ้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ
หลกั ฐานและรอ่ งรอย
 รายงานวเิ คราะหผ์ ้เู รียนรายบคุ คลรายวิชาวิทยาศาสตรพ์ น้ื ฐาน 2

 แผนจดั การเรียนรูร้ ายวิชาวทิ ยาศาสตร์พืน้ ฐาน 2

บันทกึ หลังการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2

รายงานการจดั การเรยี นการสอนแบบออนไลน์ รายวชิ าวทิ ยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน 2

กลยทุ ธใ์ นการจัดการเรยี นรรู้ ายวชิ าวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน 2

ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรยี นรู้

1.3 จดั กิจกรรมการเรยี นรู้ หลักฐานและรอ่ งรอย
รายงานผลการพฒั นากลยทุ ธ์วธิ กี ารจดั การเรียนการสอนและนเิ ทศการจดั การเรยี นรู้

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นเิ ทศการจดั การเรยี นรู้ ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564
ชิ้นงาน/ผลงานนักเรยี น
ประกาศคา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา 2564
รายงานผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรยี นที่2 ปกี ารศึกษา 2564

ส่วนสทว่ น่ี 1ทขี่ 1อ้ ตขกอ้ ลตงกใลนงกใานรกพาฒัรพนัฒางนาานงตาานมตมามาตมราฐตารนฐตาานแตหานแหง่ นง่

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.3 จดั กจิ กรรมกำรเรยี นรู้

มกี ารอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผเู้ รยี นได้พฒั นาเตม็ ตามศกั ยภาพ เรยี นร้แู ละทางานร่วมกนั

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.3 จดั กจิ กรรมกำรเรยี นรู้

มีการอานวยความสะดวกในการเรยี นรู้ และส่งเสริม
ผเู้ รยี นได้พฒั นาเตม็ ตามศกั ยภาพ เรียนรแู้ ละทางานร่วมกนั

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

สว่ นท่ี 1 ขอ้ ตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.3 จดั กจิ กรรมกำรเรยี นรู้

มีการอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผเู้ รยี นได้พฒั นาเตม็ ตามศกั ยภาพ เรยี นร้แู ละทางานรว่ มกนั

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.3 จดั กจิ กรรมกำรเรยี นรู้

มีการอานวยความสะดวกในการเรยี นรู้ และส่งเสริม
ผเู้ รยี นได้พฒั นาเตม็ ตามศกั ยภาพ เรียนรแู้ ละทางานร่วมกนั

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

1.4 สรา้ งและหรอื พฒั นาส่ือ ดา้ นที่ 1 ดา้ นการจดั การเรยี นรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
มกี ารสรา้ งและหรอื พัฒนาสอ่ื นวัตกรรม เทคโนโลยแี ละแหล่งเรียนรสู้ อดคล้องกับกจิ กรรมการ
แหลง่ เรียนรู้ เรียนรสู้ ามาร แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทาใหผ้ เู้ รียนมที กั ษะการคดิ และสามารถ
สรา้ งนวัตกรรมได้
หลักฐานและร่องรอย
 ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง่ เรียนรู้ วิชาวทิ ยาศาสตร์

 รายงานผลการบนั ทกึ การใชส้ ื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 รายงานผลการใช้สื่อและพฒั นาการเรยี นการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

 ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศของเรา ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 1

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา 2564

สว่ นที่ 1 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.4 สรำ้ งและหรอื พฒั นำสอ่ื นวตั กรรม เทคโนโลยี และแหลง่ เรยี นรู้

มกี ารสรา้ งและหรือพฒั นาส่ือ นวตั กรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนร้สู อดคล้องกบั กิจกรรมการเรยี นรู้
สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรขู้ องผเู้ รียน

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

สว่ นที่ 1 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.4 สรำ้ งและหรอื พฒั นำสอ่ื นวตั กรรม เทคโนโลยี และแหลง่ เรยี นรู้

มกี ารสรา้ งและหรือพฒั นาส่ือ นวตั กรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนร้สู อดคล้องกบั กิจกรรมการเรยี นรู้
สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรขู้ องผเู้ รียน

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

ดา้ นที่ 1 ดา้ นการจัดการเรยี นรู้

1.5 วัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้ มกี ารวดั และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้ งกบั มาตรฐาน
การเรียนรู้ ให้ผู้เรยี นพฒั นาการเรียนรู้อยา่ งตอ่ เน่อื ง ประเมินผลการเรยี นร้ตู ามสภาพจรงิ และนา
ผลการวดั และประเมินผลการเรยี นรู้มาใช้แก้ไขปญั หาการจดั การเรียนรู้
หลกั ฐานและรอ่ งรอย
ประกาศคา่ เปา้ หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2564

 ช้ินงาน/ผลงานนกั เรยี น

 การวิเคราะห์ขอ้ สอบวิชาวทิ ยาศาสตรพ์ น้ื ฐาน 2

 รอ่ งรอยการประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ (แบบทดสอบวดั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนรายวชิ า
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน 2)

 รายงานผลการพฒั นาเคร่อื งมอื วดั ผลการประเมนิ ผลการเรยี นรรู้ ายวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน 2
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ส่วนที่ 1 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหนง่

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.5 วดั และประเมนิ ผลกำรเรยี นรู้

มกี ารวดั และประเมินผลการเรยี นรดู้ ้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกบั มาตรฐานการเรียนรู้

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

ส่วนที่ 1 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหนง่

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.5 วดั และประเมนิ ผลกำรเรยี นรู้

มกี ารวดั และประเมินผลการเรยี นรดู้ ้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกบั มาตรฐานการเรียนรู้

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

ด้านท่ี 1 ดา้ นการจดั การเรยี นรู้

1.6 ศกึ ษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพอ่ื แกไ้ ขปัญหาหรอื พฒั นาการเรียนรทู้ สี่ ง่ ผลตอ่ คณุ ภาพ
เพื่อแกไ้ ขปัญหา หรือพัฒนาการ ผู้เรียนและนาผลการศกึ ษา วิเคราะห์ และสงั เคราะห์ มาใช้แก้ไขปญั หาหรือพฒั นาการจดั การ
เรียนรู้ เรียนรู้
หลักฐานและร่องรอย
ประกาศคา่ เปา้ หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2564

 รายงานวจิ ัยในชน้ั เรียน เรือ่ ง การศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพงึ พอใจทีม่ ีต่อการ
จดั การเรยี นรู้ On line/On hand รายวิชาวทิ ยาศาสตรพ์ น้ื ฐาน 2 เร่ือง บรรยากาศ สาหรบั
นกั เรยี นช้ันมัธยมศึกษา ปที ี่ 1

 บันทึกการสอนซ่อมเสริมรายวชิ าวทิ ยาศาสตร์พนื้ ฐาน 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

.แบบบันทึกการตดิ ตามงานในชั้นเรียนรายวิชาวทิ ยาศาสตร์พ้นื ฐาน 2 ภาคเรยี นท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564

สว่ นท่ี 1 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหนง่

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.6 ศกึ ษำ วเิ ครำะห์ และสงั เครำะห์ เพอ่ื แกไ้ ขปัญหำหรอื พฒั นำกำรเรยี นรู้

มีการศึกษา วิเคราะห์ และสงั เคราะห์ เพื่อแกไ้ ขปัญหา
หรอื พฒั นาการเรยี นร้ทู ี่ส่งผลต่อคณุ ภาพผเู้ รยี น

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.6 ศกึ ษำ วเิ ครำะห์ และสงั เครำะห์ เพอ่ื แกไ้ ขปัญหำหรอื พฒั นำกำรเรยี นรู้

มีการศึกษา วิเคราะห์ และสงั เคราะห์ เพ่อื แกไ้ ขปัญหา
หรอื พฒั นาการเรยี นรทู้ ่ีส่งผลต่อคณุ ภาพผเู้ รียน

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

ด้านท่ี 1 ดา้ นการจดั การเรียนรู้

1.7 จดั บรรยากาศที่ส่งเสริมและ มกี ารจดั บรรยากาศทเี่ หมาะสม สอดคล้องกบั ความแตกตา่ งผู้เรียนเป็นรายบคุ คล สามารแก้ไข
พัฒนาผู้เรยี น ปญั หาการเรียนรู้ สรา้ งแรงบันดาลใจสง่ เสริมและพัฒนาผเู้ รยี น ให้เกดิ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทางาน ทักษะการเรยี นรแู้ ละนวัตกรรม ทกั ษะดา้ นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
หลกั ฐานและร่องรอย
ทะเบยี นผลิตสื่อ การใช้สอ่ื นวตั กรรม
 บันทกึ การใช้สื่อการจดั การเรียนรู้
 ภาพกจิ กรรมบรรยากาศในการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน

 แบบรายงานผลกจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี น

 รายงานการจดั กิจกรรมการเรียนชุมนมุ

รายงานการจัดกิจกรรมบาเพญ็ ประโยชน์

 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการจดั การเรยี นการสอนของครูตามความคิดเหน็ ของ
นักเรยี น วชิ าวิทยาศาสตรพ์ ้ืนฐาน 2

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหนง่

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.7 จดั บรรยำกำศทส่ี ง่ เสรมิ และพฒั นำผเู้ รยี น

มีการจดั บรรยากาศท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบั ความแตกต่างผเู้ รียนเป็นรายบคุ คล
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ สรา้ งแรงบนั ดาลใจส่งเสริมและพฒั นาผเู้ รียน

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหนง่

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.7 จดั บรรยำกำศทส่ี ง่ เสรมิ และพฒั นำผเู้ รยี น

มีการจดั บรรยากาศท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบั ความแตกต่างผเู้ รียนเป็นรายบคุ คล
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ สรา้ งแรงบนั ดาลใจส่งเสริมและพฒั นาผเู้ รียน

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

ดา้ นที่ 1 ด้านการจัดการเรยี นรู้

1.8 อบรมและพฒั นาคณุ ลกั ษณะทด่ี ี มกี ารอบรมบ่มนสิ ัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิ ธรรม คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ และคา่ นยิ มความ
ของผู้เรียน เป็นไทยที่ดงี าม โดยคานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รยี นเปน็ รายบคุ คล และสามาร แก้ไขปัญหา
ผู้เรยี นได้

หลกั ฐานและรอ่ งรอย
แบบวเิ คราะหผ์ ู้เรยี นรายบุคคล
 ผลงาน ชนิ้ งานนกั เรยี น
 สารสนเทศชน้ั เรียน
ภาพกิจกรรมอบรมหน้าเสาธง

 บันทึกกิจกรรมโฮมรมู

 ภาพกิจกรรมโฮมรูม

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.8 อบรมและพฒั นำคณุ ลกั ษณะทด่ี ขี องผเู้ รยี น

มีการอบรมบ่มนิ สยั ให้ผเู้ รยี นมีคณุ ธรรม จริยธรรม
คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ดำ้ นท่ี 1 ดำ้ นกำรจดั กำรเรยี นรู้

1.8 อบรมและพฒั นำคณุ ลกั ษณะทด่ี ขี องผเู้ รยี น

มีการอบรมบ่มนิ สยั ให้ผเู้ รยี นมีคณุ ธรรม จริยธรรม
คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน

กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 2

ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนบั สนุน
กำรจดั กำรเรยี นรู้

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน

กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ด้านที่ 2 2.1 จดั ทาข้อมูลสารสนเทศของผเู้ รยี นและรายวชิ า
ด้านการสง่ เสรมิ และ 2.2 ดาเนนิ การตามระบบดูแลชว่ ยเหลอื ผู้เรียน
2.3 ปฏิบัตงิ านวิชาการ และงานอน่ื ๆ ของสถานศกึ ษา
สนบั สนุน 2.4 ประสานความรว่ มมอื กบั ผู้ปกครอง ภาคเี ครอื ข่าย
การจัดการเรยี นรู้ และหรือสถานประกอบการ

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสริมและสนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.1 จดั ทาข้อมลู สารสนเทศ กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)
ของผู้เรยี นและรายวชิ า
มีการจัดทาขอ้ มลู สารสนเทศของผู้เรียนและรายวชิ าโดยมี
ขอ้ มูลเปน็ ปจั จุบนั เพือ่ ใชใ้ นการส่งเสริมสนบั สนนุ การ
เรยี นรู้ แกไ้ ขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รยี น
หลักฐานและรอ่ งรอย
 สารสนเทศเอกสารประจาชน้ั เรียนหรือประจาวิชา

แบบบันทึกข้อมูลนกั เรยี นรายบคุ คล

 แบบบนั ทกึ ระเบียนสะสมนักเรยี น

แบบบนั ทึกผลการเรียนประจาวิชา(ปพ. 5)

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.1 จดั ทำขอ้ มลู สำรสนเทศของผเู้ รยี นและรำยวชิ ำ

มกี ารจดั ทาขอ้ มูลสารสนเทศของผเู้ รยี นและรายวิชา
โดยมขี อ้ มลู เป็นปัจจบุ นั เพอื่ ใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้

แกไ้ ขปัญหาและพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.1 จดั ทำขอ้ มลู สำรสนเทศของผเู้ รยี นและรำยวชิ ำ

มกี ารจดั ทาขอ้ มูลสารสนเทศของผเู้ รยี นและรายวิชา
โดยมขี อ้ มลู เป็นปัจจบุ นั เพอื่ ใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้

แกไ้ ขปัญหาและพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสริมและสนับสนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.2 ดาเนนิ การตามระบบ กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)
ดูแลช่วยเหลอื ผูเ้ รยี น
มีการใชข้ อ้ มลู สารสนเทศเกีย่ วกบั ผู้เรียนรายบคุ คล และประสาน
ความรว่ มมอื กบั ผูม้ สี ว่ นเกย่ี วข้อง เพื่อพัฒนาและแกไ้ ขปญั หา
ผู้เรียน
หลกั ฐานและรอ่ งรอย
แบบประเมนิ พฤติกรรมนักเรยี น(SDQ)

แบบประเมนิ ความฉลาดทางอารมณ(์ EQ)

บนั ทกึ กจิ กรรมโฮมรูมแบบรายงานการเย่ยี มบา้ นนักเรยี น
แบบรายงานการประชมุ ผูป้ กครองชนั้ เรียน
รบั ทนุ การศึกษาจากมลู นธิ จิ ฬุ าุ ภรณฯ์ ปีการศกึ ษา 2564

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.2 ดำเนนิ กำรตำมระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ผเู้ รยี น

มกี ำรใชข้ อ้ มลู สำรสนเทศเกย่ี วกบั ผเู้ รยี นรำยบคุ คลและประสำนควำมรว่ มมอื กบั ผมู้ สี ว่ นเกย่ี วขอ้ ง
เพ่อื พฒั นำและแกไ้ ขปัญหำผเู้ รยี น

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.2 ดำเนนิ กำรตำมระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ผเู้ รยี น

มกี ำรใชข้ อ้ มลู สำรสนเทศเกย่ี วกบั ผเู้ รยี นรำยบคุ คลและประสำนควำมรว่ มมอื กบั ผมู้ สี ว่ นเกย่ี วขอ้ ง
เพ่อื พฒั นำและแกไ้ ขปัญหำผเู้ รยี น

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.2 ดำเนินกำรตำมระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ผเู้ รยี น

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ยี วกบั ผเู้ รียนรายบคุ คลและประสานความร่วมมือกบั ผมู้ ีส่วนเกี่ยวขอ้ ง
เพอื่ พฒั นาและแก้ไขปัญหาผเู้ รยี น

โรงเรยี นตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบรุ ี ตราด

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนับสนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.3 ปฏิบัตงิ านวชิ าการ และ กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)
งานอื่นๆ ของสถานศึกษา
ร่วมปฏบิ ัตงิ านทางวชิ าการ และงานอน่ื ๆ ของสถานศึกษา
เพ่อื ยกระดับคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา
หลกั ฐานและร่องรอย

แผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา SAR คาสั่งมอบหมายงาน
บนั ทกึ ประชมุ กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ภาพถ่ายการเขา้ รว่ มประชุมวชิ าการภาพถ่ายการเข้าร่วมประชมุ ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

ภาพถ่ายการเข้ารว่ มประชมุ งานประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษา

ภาพถา่ ยการเขา้ ร่วมประชุมฝา่ ยบรหิ ารโรงเรียน

 ภาพถา่ ยการเขา้ รว่ มกิจกรรมเข้านิเทศการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สว่ นท่ี 2 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนตำมมำตรฐำน กำรพฒั นำงำนตำมขอ้ ตกลง (PA)

ดำ้ นท่ี 2 ดำ้ นกำรสง่ เสรมิ และสนบั สนุนกำรจดั กำรเรยี นรู้

2.3 ปฏบิ ตั งิ ำน วชิ ำกำรและงำนอน่ื ๆ ของสถำนศกึ ษำ การเขา้ รว่ มประชมุ วิชาการ

ประชมุ กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมปฏิบตั ิงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
เพ่ือยกระดบั คณุ ภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาจนั ทบุรี ตราด


Click to View FlipBook Version