The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by not.prane, 2022-04-21 01:49:49

Present

Present

รายงาน

วิชา
การจัดการองค์การเเละทรัพยากรมนุษย์

Section MG111

เสนอ

ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์

จัดทำโดย

นาย เจษฎากร ถวิลการ 1640204275 เลขที่ 18

นางสาว อุบลรัตน์ ปราณี 1640207393 เลขที่ 38

นางสาว ณภัทร ทรัพย์ธนบดี 1640211601 เลขที่ 51

นางสาว ปิยะธิดา แซ่เตีย 1640213086 เลขที่ 55

นาย ชลิต จันเจือ 1640215305 เลขที่ 65

ปีการศึกษา 2565

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการองค์กรและทรัพยากร
มนุษย์ รหัสวิชา MG111 ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
กระทรวงอุดมศึกษาจากเดิมกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวังให้นักศึกษา
เกิดความรู้และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางการจัดการองค์
Organization ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ในเรื่องการจัดการองค์กร
รูปแบบการทำธุรกิจ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตลาด และการดำเนินงาน
ธุรกิจจริงในเรื่องต่างๆ
คณะผู้จัดทำได้เลือกธุรกิจ After You นี้มาเนื่องจาก เป็นธุรกิจที่น่า
สนใจและเป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา
ของธุรกิจการดำเนินงานธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะทำธุรกิจเกี่ยว
กับ cafe

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ After You ทำให้ได้รับความรู้
และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่ทำ หรือนำแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ได้

คณะผู้จัดทำ

ความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด ให้ดำเนินการให้บริการด้านขนมหวาน
และเครื่องดื่มต่างๆ ประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ในการดำเนินงานโครงสร้างขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท ฝ่ายตวรจสอบภายใน
(จ้างบริษัทภายนอก)
คณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้จัดการ
และกำหนดค่าตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรม
การตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการ/
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต (นิคมสินสาคร) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด

ประเภทร้าน กลุ่มเป้าหมายธุรกิจ การกำหนดราคากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ยู
ราคาขนมหวานต่อจาน
ระดับรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง 125 - 255 บาท
ตั้งเเต่นักเรียนคนวัยทํางานตลอดจน
ถึงผู้สูงอายุที่เข้ามารับประทานกับกลุ่ม ราคาเครื่องดื่มต่อแก้ว
95 - 145 บาท
เพื่อน หรือ ครอบครัว
ร้านน้ำแข็งไส เมโกริ ระดับรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ราคาต่อจาน
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น 185 - 235 บาท
จนถึง วัยกลางคน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ธุรกิจร้านขนมหวานและร้านเครื่องดื่ม

CHOCALATE LAVA STRAWBERRY CHEESECAKE SHIBUYA HONEY TOAST
KAKIGŌRI

HAZELNUT PANCAKE WITH LATAE
NUTELLA SAUCE

เครื่องดื่มบรรจุขวด

MANGO & PASSION FRUIT ICED MATCHA LATTE
FRAPPE

BOBA YIN YANG ของที่ระลึก

2. ร้านกาแฟมิกก้า

3. ธุรกิจการขายสินค้าและวัตถุดิบ และการรับจ้างผลิต

สินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ

4. ธุรกิจการขายและการบริการจัดงานนอกสถานที่

การขายนอกสถานที่

การบริการจัดงานนอกสถานที่

5. ธุรกิจแฟรนไชส์

เตรียมลุยประเทศจีน
ในปี 2565 ถือเป็นก้าวสำคัญของ After You ในการโตในตลาดต่างแดน นอกเหนือจากไทย
ไม่เพียงแต่ปักหมุดในฮ่องกงเท่านั้น After You ยังได้เริ่มโครงการขยายสาขาร้านขนมหวาน
After You ในประเทศจีน หลังจากเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ซีรายแรกในปี 2564 ที่ผ่านมา

นโยบายการพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ
การพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” กับทางนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

กิจกรรม "ปันของรักส่งน้องเรียน"


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ปกตารางวิเคราะห์-คำอธิบายรายวิชา59-1...
Next Book
RPT PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 2022-2023