The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KONSEP DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farhanahfia, 2022-05-13 03:31:10

konsep dan perkembangan

KONSEP DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM

AHLI
-NURUL FARHANAH BINTI ROSIDI

-ANIS ATHIRA NASHA BINTI
MOHD HAMDI

PENGENA LA N
TAMADUN
ISLAM

perkataan Tamadun berasal
daripada perkataan madana
yang beerti pemilihan
sesuatu lokasi sebagai
tempat tinggal dan
membangunkan sesuatu
kawasan sehingga menajdi
sesuatu pembandaran . Dari
sudut bahasa Arab terdapat
beberapa istilah yang dirujuk
dalam konteks tamadun islam.
Antara istilah tersebut
ialah Madaniyyah,
Tamadun dan
Hadarah.

syed Naquib Al Attas
memberikan takrif tamadunIslam
sebagai "keadaan kehidupan insan
bermasyarakat yang telah mencapai

taraf kehalusan tatasusila dan
kebudayaan yang luhur bagi

seluruh masyarakatnya
Tamadun Islam tertubuh bersumberkan
wahyu iaitu al-Quran dan al-Hadis
(al- Sunnah) dan tamadun ini
didirikan oleh masyarakat yang digelar
dan menggelarkan diri mereka sebagai
Muslim

tamadun iisllam

Tamadun Islam didirikan dan golongan minoriti bukan
didukung sama ada oleh bangsa beragama I slam yang bernaung
di bawah pemenntahan Islam
Arab, Turki, Parsi, India, dianggap sebagai penyumbang
Sepanyol, Melayudan
kepada pencapaian tamadun
sebagainya yang dianggap Islam.
saling melengkapi atau

dikenali sebagai kesatuan
ummah dan berpegang kepada
unsur penyatuan iaitu konsep

tauhid (meng-Esakan Allah
s.w.t.).OUR SECOND GOAL

MEMAPARKAN KEADI LAN SI STEM
PEMERI NTAHAN I SLAM YANG
PERNAH DI TEGAKKAN PADA
ZAMAN NABI MUHAMMAD

S.A.W., KHULAFA' AL- RASHI DI N
DAN PADA ZAMAN

PEMERI NTAHAN I SLAM YANG
SETERUSNYA.konsep tamadun islam
tidak hanya terbatas pada

aspek kebendaan tetapi
meliputi bidang akidah
dan moral berbandng
dengan konsep tamadun

Barat yang hanya
mementingkan

pembangunan lahiriah
seperti pembangunan dan

undang undang.AKIDAH AKHLAK

akidah merupakan asas kepada perkataan akhlak membawa maksud peribadi,
pembangunan rohanian tamadun islam yang tingkah laku, budi pekerti atau sifat seseorang.
berpaksikan kepada tauhid. istilah akidah Akhlak terbahagi kepada dua baik dan buruk.
membawa maksud mengakui keesaan Allah Kaitan akhlak dengan tamadun islam
dan membenarkan seluruh ajaran nabi
Muhammad S.A.W adalah akhlak melambangkan
keperibadian dan tatasusila
sesuatubangsa itu sendiri

ILMU SYARI AH

ilmu merupakanelemen yang pentingdalam syariah membawa maksud undang undang
membangunkan peradaban manusia. Penguasaan ilmu ALLAHyang mengatur hubungan manusia
adalah sangat penting dalam islam. Oleh itu setiap bagi menjamin kesejahteraan manusia di
umat wajib menuntut ilmu untuk meningkatkan lagi sunia dan akhirat . Umat yang
kemajuan diri dan sekaligus meningkatkankemajuan bertamadun ialah umat yang hidup
negara kerana tanpa ilmu sudh tentu sesuatu bangsa berpaksikan hukum dan peraturan
itu akan mundur

PERKEMBANGAN
TAMADUN ISLAM

Arab Jahiliah Zaman Rasulullah S.A.W dan sahabat
Penduduk Arab sebelum Islam menganut pelbagai kepercayaan dan
Baginda menjalankan dakwah di Makkah yangbertemakan tauhid,
agama. Agama yang dianut terdiri daripada agama samawi, iaitu iaitu mengesakan Allah s.w.t. dan menentang segala bentuk syirik,
Kristian dan Yahudi, ajaran Nabi Isa dan Musa (a.s.) serta agama khurafat dan tahyul. Pada tahun 622 Masihi baginda diperintahkan
hanif (ajaran Nabi Ibrahim (a.s.), manakala kepercayaan-kepercayaan supaya berhijrah ke Yathrib kerana menghadapi tentangan yang
yang diamalkan adalah seperti menyembah berhala, api, matahari hebat dari segi fizikal dan kejiwaan daripada orang kafir Quraisy.
dan sebagainya yang dipanggil sebagai amalan Jahiliah.Perkataan Mulai dari penghijrahan ini Yathrib dikenali sebagai Madinah al-Nabi
"Jahiliah" dari segi etimologinya berasal daripada kata kerja bahasa (bandar nabi). Di Madinah, usaha-usaha dakwah Rasulullah secara

Arab "jahila" yang bermaksud jahil, bodoh dan tidak berilmu kasarnya tertumpu kepada:-
pengetahuan. Dari segi terminologinya, jahiliah merujuk kepada 1. Membina dan menyusun masyarakat serta negara Islam.
kejahilan masyarakat Arab sebelum Islam dalam bidang akhlak dan 2. Memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam.
keagamaan kerana dalam bidang-bidang lainmereka telah pun maju
seperti pemiagaan, binaan, kesusasteraan pertanian dan sastera.

Zaman Bani Umaiyyah Zaman Bani Abbasiyah

Khalifah-khalifah kerajaan Bani Umayyah meletakkan al-Qur'an, al-Sunnah Pada zaman ini perkembangan kebudayaan, keilmuan, kegiatan ekonomi dan politik begitu
danal-Ijma' sebagai sumber perundangan negara, dan bentuk organisasai meluas dan gemilang. Kerajaan Bani Abbassiyah pada waktu itu berpusat di Baghdad.
negara seperti politik, pentadbiran dan kewangan dikekalkan seperti pada Dalam bidang kebudayaan, kegiatan seni seperti puisi, binaan dan ukiran berkembang
zaman Nabidan Sahabat, tetapi ia diperluas dan diubah suai sesuai dengan
pertambahan penduduk dan keluasan daerah Islam pada ketika itu. Pusat pesat. Perkahwinan campur telah melahirkan cantuman kebudayaan Farsi, Hindu, Arab, dan
pemerintahan kerajaanBani Umayyah adalah di Damsyik (Syam) atau dikenali Greek. Dari sudut keilmuan, pada zaman pemerintahanKerajaan Bani Abbassiyah berlaku
sebagai Syria sekarang.Di Syam kegiatan ilmu pengetahuan sangat digalakkan.
Pada masa itulah ilmu-ilmu al-Qur'an dan al-Hadis seperti 'ulum al-Qur'an dan penubuhan Bayt al-Hikmah dan gerakan terjemahan yang diberi perhatian serius yang telah
mustalah Hadith mula dikembangkan, begitu juga ilmu-ilmu sains seperti membantu perkembangan dunia keilmuan. Masjid dijadikan sebagai pusat segala kegiatan
perubatan dan sebagainya. Kerajaan Bani Umayyah di Sepanyol yang dipimpin
oleh 'Abdul al-Rahman al-Dakhil memisahkan diri dari pusat pemerintahan ilmu. Perkembangan dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat dengan peranan yang
Islam di timur, dengan mendirikan kerajaan Islam di Andalusia, iaitu di Benua dimainkan oleh Bayt al-Mal. Fungsinya menjaga khazanah negara dan mengagihkannya
mengikut keperluan negara. Ini dapat diselenggarakan dengan berkesan. Sumber-sumber
Eropah. Pusat pemerintahannya adalah di Cordova. ekonomi seperti pertanian dan perdagangan juga berkembang pesat.Dari segi politik,
kelahiran fahaman politik mula wujud. Kerajaan juga mampu menyediakan angkatan perang
yang mantap untuk menghadapi sebarang bentuk ancaman musuh sama ada dari luar atau

dalam. Ketika ini juga organisasi kehakiman menjadi satu organisasi yang kukuh dan
mempunyai peranan yang besar.


Click to View FlipBook Version