The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรรายวิวิชาเคมี5_63.doc

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Anocha Utumsakulrat, 2021-10-22 11:39:18

หลักสูตรรายวิชาเคมี5_63.doc

หลักสูตรรายวิวิชาเคมี5_63.doc

หลกั สูตรรายวชิ า

(Course Development)

รหัสวชิ า.... ว 30225...รายวชิ า.... เคมี 5.......
จำนวน....1.5.... หนว่ ยกติ ....3..... คาบ/ สัปดาห์

ภาคเรยี นที่ ..1... ปีการศกึ ษา …2563…..

จัดทำโดย

.........นางสาวอโนชา...อุทมุ สกุลรัตน.์ ........

ตำแหน่ง ....ครูชำนาญการพเิ ศษ...........

กลุ่มสาระการเรยี นรู้.....วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......

โรงเรียนสวุ รรณารามวิทยาคม แขวงศริ ริ าช เขตบางกอกนอ้ ย กรงุ เทพมหานคร
สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาการมธั ยมศกึ ษา เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

หลักสูตรรายวิชาฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมการในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว 30225
โดยครูผู้สอนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตวั ชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสรา้ งรายวิชา กำหนดเวลาเรียน นำ้ หนักคะแนน กำหนด
ทกั ษะกระบวนการในการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมนิ ผลการเรยี นการสอนของครู

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยี นของผเู้ รียนโรงเรยี นสวุ รรณารามวทิ ยาคม สำนักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาการมธั ยมศึกษา เขต 1 ต่อไป

นางสาวอโนชา อุทมุ สกลุ รตั น์
ช่ือผูจ้ ดั ทำ

สารบญั หนา้

คำนำ 1
1. หลกั การและจดุ มุ่งหมายของหลกั สตู รการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน 2551 1
1
หลกั การ 2
จุดหมาย 2
2. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน 3
3. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 3
4. วสิ ยั ทศั น์ของโรงเรยี น 3
พันธกิจ 4
เปา้ ประสงค์ 4
5. การกำหนดโครงการสอน 4
คำอธิบายรายวิชา (ดรู ายละเอยี ดจากหลักสตู ร) 4
สาระ/มาตรฐาน/ตวั ชวี้ ดั (แกนกลาง) 4
มาตรฐานการเรยี นรู้ (ดูรายละเอียดจากหลกั สูตร) 6
ตวั ชีว้ ัด หรือผลการเรยี นรู้ (ดรู ายละเอยี ดจากหลกั สูตร) 7
6. ตารางโครงสรา้ งรายวชิ า 8
7. การกำหนดโครงการสอนและกจิ กรรมตลอดภาคเรยี น 8
8. แผนการวัดผลและภาระงาน 8
แนวการวัดผล 9
แผนการวดั ผล
การกำหนดภาระงานนักเรียน

1. หลักการและจดุ มุ่งหมายของหลกั สูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 1

หลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ พัฒนาผู้เรียนทกุ คน ซงึ่ เปน็ กำลังของชาตใิ ห้เป็นมนษุ ย์ท่ีมคี วาม

สมดุลทงั้ ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมอื งไทยและเป็นพลโลก ยึดม่นั ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมุข มีความรแู้ ละทักษะพนื้ ฐาน รวมทงั้ เจตคติ ท่ีจำเป็นต่อ

การศึกษาตอ่ การประกอบอาชีพและการศกึ ษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สำคัญบนพ้นื ฐานความเชอื่ ว่า

ทกุ คนสามารถเรียนรู้และพฒั นาตนเองได้เต็มตามศกั ยภาพ

หลักการ
หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน มีหลกั การที่สำคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น

เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคกู่ บั ความเป็นสากล

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้

สอดคลอ้ งกบั สภาพและความต้องการของทอ้ งถิ่น
4. เป็น หลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้าน สาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด

การเรยี นรู้
5. เป็นหลกั สตู รการศกึ ษาทเ่ี น้นผู้เรียนเป็นสำคญั
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลมุ่ เปา้ หมาย สามารถเทยี บโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญ ญ า มีความสุข

มศี ักยภาพในการศกึ ษาตอ่ และประกอบอาชีพ จงึ กำหนดเป็นจดุ หมายเพือ่ ใหเ้ กิดกับผเู้ รยี น เมือ่ จบการศกึ ษาขั้น

พ้ืนฐาน ดงั น้ี
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือ ยึดหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสือ่ สาร การคดิ การแกป้ ญั หา การใชเ้ ทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต
3. มีสขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิตท่ีดี มสี ขุ นสิ ัย และรกั การออกกำลังกาย

4. มีความรักชาติ มีจติ สำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวติ และการปกครองตาม
ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มพี ระมหากษตั รยิ ท์ รงเปน็ ประมุข

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มงุ่ ทำประโยชน์และสรา้ งสง่ิ ที่ดีงามในสังคม และอยู่รว่ มกันในสงั คมอย่างมคี วามสุข

2. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น 2

หลักสตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน ม่งุ ใหผ้ ูเ้ รียนเกิดสมรรถนะสำคญั 5 ประการ ดงั น้ี

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสงั คม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา

ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้

วธิ ีการสื่อสาร ทม่ี ีประสทิ ธภิ าพโดยคำนงึ ถึงผลกระทบทม่ี ตี ่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง

สรา้ งสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคดิ เปน็ ระบบ เพือ่ นำไปสู่การสรา้ งองคค์ วามรูห้ รือสารสนเทศเพ่ือ

การตดั สนิ ใจเกย่ี วกบั ตนเองและสังคมไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

3. ความสามารถในการแก้ปญั หา เปน็ ความสามารถในการแก้ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อยา่ ง

ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสั มพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

และมกี ารตดั สนิ ใจทมี่ ปี ระสิทธภิ าพโดยคำนึงถงึ ผลกระทบท่เี กิดขึน้ ตอ่ ตนเอง สังคมและสิง่ แวดล้อม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการตา่ งๆ ไปใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ

สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขดั แย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวั ให้

ทนั กบั การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ ม และการรจู้ กั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพ่ งึ ประสงค์ทสี่ ่งผลกระทบ

ตอ่ ตนเองและผูอ้ ่นื

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน การ

แก้ปญั หาอยา่ งสร้างสรรค์ ถกู ต้อง เหมาะสม และมคี ณุ ธรรม

3. คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน มุง่ พัฒนาผ้เู รยี นให้มคี ณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ เพ่ือใหส้ ามารถ
อย่รู ่วมกับผูอ้ ่ืนในสงั คมไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงั นี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
2. ซ่อื สตั ย์สจุ ริต
3. มีวนิ ัย

4. ใฝเ่ รียนรู้
5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง

6. มงุ่ มั่นในการทำงาน
7. รักความเปน็ ไทย
8. มจี ิตสาธารณะ

3

4. วิสัยทศั น์ของโรงเรียน

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เปน็ โรงเรียนสง่ เสรมิ ทกั ษะการคิด เพอ่ื พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีความรู้
คูค่ ณุ ธรรม บนพนื้ ฐานความเปน็ ไทยและหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

พันธกจิ
1) จดั การเรียนการสอนเพอ่ื พัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น
2) พฒั นาครูและบุคลากรทางการศกึ ษา
3) การบริหารจัดการสถานศกึ ษา

4) พัฒนาชมุ ชน สงั คม ธำรงสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์

เปา้ ประสงค์
1) ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 10 ข้อ ได้แก่ ทดแทน

บญุ คุณบิดามารดา มาโรงเรียนเชา้ เขา้ ห้องเรียนเสมอ พบเจอครูเคารพ คบหาเพ่ือนดี สามัคคีหมู่คณะ ละเลิกสิ่ง

ชั่ว ประพฤตติ ัวดี มนี ำ้ ใจ ใหเ้ กียรติกนั และมีคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ตามหลกั สูตร
2) ผูเ้ รียนมีส่วนรว่ มในการสบื สาน อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

3) ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งมาใชใ้ นการดำเนินชวี ิต
4) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ และรว่ มกนั รับผิดชอบสงั คม

5) ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข
และโรคเอดส์

6) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ตามศักยภาพ

7) ครแู ละบคุ ลากรมีความรู้และจรยิ ธรรม มีศักยภาพในหนา้ ที่ของตน

8) สถานศกึ ษามสี ภาพแวดลอ้ มและการบรกิ ารที่เอือ้ ตอ่ การเรียนรู้
9) สถานศกึ ษามีการบรหิ ารจดั การด้วยระบบคณุ ภาพ

10) มีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และ
หนว่ ยงานอน่ื ๆท่เี กย่ี วข้อง เนน้ การมสี ่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้ งทุกฝ่ายในการพฒั นาโรงเรียน

5. การกำหนดโครงการสอน/คำอธบิ ายรายวชิ า 4

โครงการสอนรายวิชา
รหสั วิชา.... ว 30225 ...รายวชิ า....เคมี..5.......

จำนวน....1.5.... หนว่ ยกติ ....3..... คาบ/ สปั ดาห์ ภาคเรยี นท่ี ...1... ปกี ารศึกษา …2563…..

สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด (แกนกลาง)
-

คำอธิบายรายวิชา (ดรู ายละเอียดจากหลกั สูตร)
วเิ คราะห์ ทดลองและอภิปราย พันธะของคาร์บอน ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โครงสรา้ ง

สมบัติการเกิดปฏิกิรยิ า การนาไปใชป้ ระโยชน์ของสารประกอบไอโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน แอลคีนและแอล

ไคน์ และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน กรดอินทรีย์ แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน และเอไมน์
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต สมบัติ โครงสร้าง การเกิดปฏิกิริยาของคาร์โบไฮดเดรต ไขมันและน้ำมัน โปรตีน

กรดนิวคลิอกิ เอนไซม์ และฮอรโ์ มน พอลิเมอร์ ปฏิกริ ิยาพอลิเมอไรเซชัน ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ และการนาไป
ใช้ประโยชน์ ความก้าวหนา้ ทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑจ์ ากพอลเิ มอร์สังเคราะห์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล

บนั ทกึ จัดกลมุ่ ขอ้ มูลและการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่อสารส่งิ ที่เรียนรู้
มีความ

สามารถในการตดั สนิ ใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใชป้ ระโยชนใ์ นชีวติ ประจาวนั มจี ิตวทิ ยาศาสตร์ ใฝเ่ รียนรู้
และมจี ติ สาธารณะคุณธรรมจรยิ ธรรมและคา่ นยิ มทเี่ หมาะสม

มาตรฐานการเรียนรู้ (ดูรายละเอียดจากหลกั สูตร)
สาระเคมี 1 : เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจดั เรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พนั ธะเคมแี ละสมบัติ

ของสาร แกส๊ และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ สารประกอบอนิ ทรีย์และพอลเิ มอร์ รวมทั้งการนำ
ความรู้ไปใชป้ ระโยชน์

ผลการเรียนรู้
1. สบื ค้นขอ้ มูลและนำเสนอตวั อยา่ งสารประกอบอินทรีย์ทมี่ ีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรอื พนั ธะสาม ท่ีพบใน

ชวี ิตประจำวัน
2. เขียนสูตรโครงสรา้ งลวิ อิส สตู รโครงสรา้ งแบบย่อ และสตู รโครงสร้างแบบเสน้ ของสารประกอบอนิ ทรีย์
3. วิเคราะหโ์ ครงสรา้ ง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจ์ ากหมูฟ่ งั กช์ ัน

4. เขยี นสตู รโครงสรา้ งและเรียกช่ือสารประกอบอินทรียป์ ระเภทต่าง ๆ ทมี่ หี ม่ฟู ังกช์ นั ไมเ่ กิน 1 หมู่ ตาม
ระบบ IUPAC

5. เขยี นไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรยี ป์ ระเภทตา่ ง ๆ 5

6. วิเคราะห์ และเปรยี บเทียบจดุ เดอื ดและการละลายในนำ้ ของสารประกอบอินทรียท์ ่มี หี มฟู่ งั กช์ ัน ขนาด

โมเลกุล หรอื โครงสร้างต่างกนั

7. ระบปุ ระเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขยี นผลิตภัณฑจ์ ากปฏกิ ิรยิ าการเผาไหม้ ปฏกิ ิริยา

กับโบรมีน หรือปฏกิ ริ ิยากับโพแทสเซียมเปอรแ์ มงกาเนต

8 เขียนสมการเคมีและอธบิ ายการเกดิ ปฏกิ ริ ิยาเอสเทอรฟิ ิเคชัน ปฏิกิรยิ าการสังเคราะห์เอไมด์ปฏกิ ิริยา

ไฮโดรลิซิส และปฏิกริ ยิ าสะปอนนฟิ เิ คชนั

9. ทดสอบปฏกิ ิริยาเอสเทอริฟเิ คชนั ปฏกิ ริ ิยาไฮโดรลิซิส และปฏกิ ิริยาสะปอนนิฟิเคชนั

10. สืบคน้ ข้อมูล และนำเสนอตัวอยา่ งการนำสารประกอบอินทรยี ไ์ ปใชป้ ระโยชน์ในชวี ิตประจำวนั และ

อุตสาหกรรม

11. ระบปุ ระเภทของปฏกิ ิรยิ าการเกิดพอลเิ มอรจ์ ากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรอื พอลิเมอร์

12. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธร์ ะหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมท้งั การนำไปใช้

ประโยชน์

13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลติ ภณั ฑย์ าง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

14. อธิบายผลของการปรบั เปลี่ยนโครงสรา้ ง และการสังเคราะหพ์ อลิเมอรท์ ่ีมตี ่อสมบตั ขิ องพอลเิ มอร์

15. สบื คน้ ข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใชแ้ ละการกำจัดผลติ ภัณฑ์พอลเิ มอร์และแนว

ทางแก้ไข

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรยี นรู้

6. ตารางโครงสรา้ งรายวิชา

ลำดบั ชอื่ หน่วยการเรยี นรู้ ตวั ช้วี ัด หรอื วธิ ีการประเมนิ เวลา น้ำหนัก
(ชวั่ โมง) คะแนน
ท่ี ผลการเรยี นรู้
30 40
1 เคมอี ินทรีย์ 1-10 1. ชุดกิจกรรมวทิ ยาศาสตร์ 10

2. สบื ค้นข้อมูล/อภิปราย 1 20
10 20
กลมุ่ 5
5
สอบกลางภาค 1 20
60 100
2 พอลิเมอร์ 11-15 1. ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์

2. รายงาน

3.สบื คน้ ข้อมูล/อภิปรายกล่มุ

สอบปลายภาค

รวม

อัตราส่วนคะแนน

คะแนนเก็บระหวา่ งภาค : คะแนนปลายภาค = 80 : 20 6
K : P : A = 40 : 60 : …..
เวลา
รวม 100 คะแนน (ชว่ั โมง)

คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค = 30 คะแนน 14
12
สอบกลางภาค = 20 คะแนน 10
4
คะแนนเก็บก่อนสอบปลายภาค = 30 คะแนน

คณุ ลกั ษณะ / จิตพิสยั = - คะแนน

สอบปลายภาค = 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน

7. การกำหนดโครงการสอนและกจิ กรรมตลอดภาคเรยี น

สัปดาห์/ หน่วยการเรยี นรู้/ ผลการเรียนรู้ กจิ กรรม /
แผนการ เน้อื หา กระบวนการเรียนรู้
เรยี นรูท้ ี่

1 เคมีอินทรีย์ 1-5 รปู แบบการเรยี นรูแ้ บบโยนโิ ส

เร่อื ง รูจ้ ักสารอินทรีย์ มนสกิ ารตามขน้ั ตอนดังน้ี

1. ขั้นพัฒนาปญั ญา

2. ขัน้ นำปัญญาพัฒนาความคิด

3. ขัน้ นำปญั ญาพัฒนาตนเอง

2 เคมีอนิ ทรีย์ 6-7 รูปแบบการเรยี นรู้แบบโยนโิ ส

เรอ่ื ง ฉันคอื สารประกอบ มนสิการตามข้นั ตอนดงั นี้

ไฮโดรคารบ์ อน 1. ขน้ั พัฒนาปญั ญา

2. ขั้นนำปญั ญาพฒั นาความคดิ

3. ขน้ั นำปัญญาพัฒนาตนเอง

3-4 เคมีอนิ ทรีย์เรือ่ ง 6 รูปแบบการเรยี นร้แู บบโยนโิ ส
สารประกอบอินทรียท์ ม่ี ี มนสกิ ารตามขน้ั ตอนดังนี้

ธาตอุ อกซิเจน 1. ขั้นพัฒนาปญั ญา
2. ขนั้ นำปญั ญาพัฒนาความคิด
3. ขน้ั นำปญั ญาพัฒนาตนเอง

5 เคมอี นิ ทรีย์เรื่อง 8-10 รปู แบบการเรยี นรแู้ บบโยนิโส
สารประกอบอินทรีย์ท่มี ี มนสิการตามขน้ั ตอนดังน้ี
1. ขั้นพฒั นาปญั ญา
ธาตไุ นโตรเจนเปน็ 2. ขั้นนำปัญญาพฒั นาความคิด
องคป์ ระกอบ 3. ข้ันนำปัญญาพัฒนาตนเอง

7

6-8 การเกดิ พอลิเมอร์ 11-13 รปู แบบการเรียนร้แู บบโยนโิ ส 10

มนสกิ ารตามขัน้ ตอนดงั นี้

1. ขน้ั พฒั นาปัญญา

2. ขน้ั นำปัญญาพัฒนาความคดิ

3. ข้ันนำปญั ญาพฒั นาตนเอง

9-12 การปรับปรุงสมบัตขิ อง 14-15 รูปแบบการเรียนร้แู บบโยนโิ ส 10

พอลิเมอร์ มนสกิ ารตามขัน้ ตอนดังน้ี

1. ขน้ั พัฒนาปญั ญา

2. ขั้นนำปญั ญาพัฒนาความคดิ

3. ขั้นนำปญั ญาพฒั นาตนเอง

8. แผนการวดั ผลและภาระงาน

แนวการวัดผล อัตราส่วน คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = ...80.... : ....20.....

อตั ราสว่ น คะแนน K : P : A = ....40... : ...60... : ............

แผนการวัดผล

การประเมิน คะแนน วธิ วี ดั ชนิดของเคร่อื งมือ ตวั ชว้ี ัด/ผลการ เวลาทีใ่ ช้
เรียนรขู้ ้อท่ี (นาที/ครง้ั )

กอ่ นกลางภาค 40 1.สบื คน้ ขอ้ มลู ชุดกิจกรรม 1-10 50 นาท/ี ครง้ั

2.อภิปรายกลมุ่ วทิ ยาศาสตร์

กลางภาค 20 สอบ แบบวดั ผลสมั ฤทธิ์ 1-10 60 นาที/ครั้ง

หลงั กลางภาค 20 1.สืบคน้ ข้อมูล ชดุ กิจกรรม 11-15 50 นาที/คร้งั

2.อภปิ รายกลมุ่ วิทยาศาสตร์

คุณลกั ษณะ / - - - - ตลอด
จติ พิสยั ภาคเรียน

ปลายภาค 20 สอบ แบบวดั ผลสัมฤทธ์ิ 11-15 60 นาที/ครั้ง

รวม 100 คะแนน

การกำหนดภาระงานนกั เรยี น

ในการเรยี นรายวชิ า.เคมี..4..ได้กำหนดให้นักเรยี นทำกิจกรรม/ ปฏบิ ตั งิ าน (ช้นิ งาน)….17....ชิ้น ดงั นี้

ท่ี ชื่องาน ตัวชีว้ ัด/ผลการ ประเภทงาน กำหนดสง่
เรียนรูข้ ้อท่ี กลมุ่ เดีย่ ว วนั /เดือน/ปี

1 รายงานผลการทดลอง เรื่อง การจดั ตัวของคารบ์ อน 1-5  พ.ค 63

ในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

2 เขียนโครงการทำระบบก๊าซชีวภาพจากมลู สัตว์และ 1  พ.ค 63

ขยะอนิ ทรยี ์

3 รายงานผลการทดลอง เรื่อง สมบัติบางประการของ 3,6  พ.ค 63

เอทานอลและกรดแอซีตกิ

4 รายงานผลการทดลอง เรอ่ื ง สมบัติบางประการของ 7  พ.ค 63

สารประกอบไฮโดรคารบ์ อน

5 รายงานผลการทดลอง เรือ่ ง ปฏกิ ริ ิยาระหวา่ งกรด 8-9  พ.ค 63

8

คาร์บอกซลิ กิ กับแอลกอฮอล์ 7 พ.ค 63
6 เขียนโครงการลดโลกร้อนในโรงเรียน

7 รายงานผลการทดลอง เรือ่ ง ปฏกิ ิรยิ าของเอสเทอร์ 8-9  พ.ค 63

8 เขยี นโครงการสำรวจสารฟนี อลในพืชสมนุ ไพร 10  ม.ิ ย 63
ท่ีนักเรียนสนใจ 10  มิ.ย 63
10
9 รายงานการคน้ ควา้ กระบวนการหมกั กับกรดอินทรีย์  มิ.ย 63
พรอ้ มระบุแหล่งที่มาแลว้ บนั ทึกขอ้ มูล 8-11
 ก.ค 63
10 คำขวญั หรอื ขอ้ ความ พร้อมวาดภาพประกอบ
เก่ียวกบั คณุ ค่าวิถีชีวิตไทยกบั การบริโภคของหมักดอง
อย่างปลอดภัย

11 ผงั ความคิดสรุปองค์ความรู้ เรอ่ื ง พอลเิ มอร์

12 ผงั ความคิดสรุปองค์ความรู้ เร่ือง การแก้ปัญหาขยะ 11  ก.ค 63

จากพอลิเมอร์

13 รายงานการทดลองเร่ืองเร่อื ง ความหนาแน่นและ 11  ก.ค 63

โครงสร้างของพอลเิ มอร์

14 รายงานผลการทดลอง เร่อื ง การทดสอบการ 12  ส.ค 63

เปล่ยี นแปลงของพอลเิ มอร์เมอ่ื ได้รับความร้อน

15 รายงานการลองเร่อื ง สมบตั ิของโคพอลเิ มอร์ 14  ส.ค 63

16 รายงานการสืบค้นข้อมลู นำเสนอผลกระทบจากการ 15  ก.ย 63
ใช้และการกำจัดผลติ ภัณฑ์พอลิเมอร์ และแนวทาง  ก.ย 63
แกไ้ ข

17 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

หากนักเรียนขาดส่งงาน...-...ช้ิน หรือขาดสง่ ชิ้นงานที่ ...17.. จะไดร้ ับผลการเรียน “ร” ในรายวชิ าน้ี

ลงช่อื ........................................ครผู ูส้ อน ลงชื่อ...........................................หัวหน้ากลมุ่ สาระฯ

(.นางสาวอโนชา...อุทมุ สกลุ รตั น.์ .) (นายสุรจักริ์ แกว้ มว่ ง.)

ลงชื่อ........................................... ลงช่ือ...........................................

(………………………………………………....) (..นายศวิ าวุฒิ รตั นะ..)

หัวหนา้ งานนิเทศ ผู้ช่วยผอู้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ

ลงชื่อ ........................................................

(...นายจงจัด จนั ทบ...)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นสุวรรณารามวิทยาคม


Click to View FlipBook Version