The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน ปีการศึกษ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Anocha Utumsakulrat, 2021-10-22 11:56:18

โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน ปีการศึกษ

โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน ปีการศึกษ

โครงสรา้ งการบริหารและพรรณนางาน
โรงเรียนสุวรรณารามวทิ ยาคม
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

สำนกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ


คำนำ

การบรหิ ารสถานศึกษาใหบ้ รรลเุ ป้าหมายได้อย่างมีคณุ ภาพน้นั สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาตามที่กำหนดไว้ ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาท่ีสำคัญคือ มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ
โดยจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดขอบข่าย ภารกิจของครูและบุคลากรอย่างชัดเจน
เหมาะสม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จึงได้จัดทำเอกสารพรรณนางาน (Job Description) ฉบับน้ีให้
ผเู้ ก่ยี วข้องได้รบั ทราบและถอื ปฏบิ ัตติ ่อไป

เอกสารพรรณนาน้ีจัดทำขึ้นตามแนวทางในเอกสารคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็น
นิตบิ ุคคลของกระทรวงศกึ ษาธิการและระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษากรงุ เทพมหานคร
เขต ๑ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของรัฐที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่
ท้งั ในด้านวิชาการ งบประมาณ งานบคุ คล และบรหิ ารทวั่ ไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้การจัดทำเอกสารพรรณนาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำเร็จ
ลงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้สถานศึกษามีสภาพเป็น
นิติบุคคล สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทมีความคล่องตัว สมบูรณ์ เรียบร้อย
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาและความมุ่งหวังของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติทกุ ประการ

(นายจงจดั จนั ทบ)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นสุวรรณารามวทิ ยาคม

สารบัญ ข

คำนำ หน้า
สารบัญ ก
แผนภูมิโครงสร้างการบรหิ าร ข
หนา้ ที่และความรับผิดชอบผอู้ ำนวยการสถานศึกษา ๑
หนา้ ที่และความรบั ผดิ ชอบรองผู้อำนวย/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒
คำสั่งโรงเรียนสุวรรณารามวทิ ยาคม เร่อื ง แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบงาน ตามโครงสรา้ ง ๓

การบรหิ ารการศกึ ษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ และขอบขา่ ย/ ภารกิจในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ขอบข่าย/ ภารกิจในหน้าท่คี วามรับผิดชอบของคณะกรรมการฝา่ ยบริหาร ๔
ขอบขา่ ย/ ภารกิจในหนา้ ทีค่ วามรบั ผิดชอบของกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ ๕
ขอบข่าย/ ภารกจิ ในหนา้ ที่ความรับผดิ ชอบของกลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล ๒๐
ขอบข่าย/ ภารกจิ ในหน้าที่ความรบั ผิดชอบของกลุ่มบรหิ ารงบประมาณ ๓๒
ขอบข่าย/ ภารกิจในหนา้ ที่ความรบั ผิดชอบของกลุ่มบริหารทัว่ ไป ๓๖
ขอบข่าย/ ภารกจิ ในหน้าท่ีความรบั ผิดชอบของกลุ่มอำนวยการ ๔๑

แผนภมู โิ ครงสรา้ งการบ

คณะกรรมการเครอื ข่ายผู้ปกครองฯ

สมาคมผู้ปกครองและครูสุวรรณารามวทิ ยาคม
สมาคมผปู้ กครองและครู

สมาคมศิษยส์เมกาา่ คสมวุ รผรปู้ ณกาครรามวทิ ยาคม
สมาคมผ้ปู กครองและครู

รองผ้อู ำนวยการ รองผู้อำนวยการ ก
กลุ่มบริหารวชิ าการ กล่มุ บริหารงบประมาณ

๑. งานบรหิ ารกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ๑๓. งานประกันคุณภาพ ๑. งานบรหิ ารการเงนิ ๑. งานบุคลากร วาง
และพฒั นาการเรียนการสอน การศึกษา ๒. งานบริหารบญั ชี และการกำหนดต
๓. งานบริหารพสั ดแุ ละสนิ ทรพั ย์ บรรจุ แตง่ ตงั้ ยา้
๒. งานพฒั นาหลักสตู รสถานศึกษา ๑๔. งานพฒั นาการเรยี นการสอน ๔. งานตรวจสอบภายใน ราชการ เกษยี ณอ
๓. งานวัดผลประเมินผลและเทยี บโอน มาตรฐานสากล ๕. งานแผนงานและสารสนเทศ ขาด ลา มาสาย

ผลการเรยี นรู้ ๑๕. งานควบคุมดแู ลนกั ศึกษา (งบประมาณ) ๒. งานวนิ ัยและการร
๔. งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำ ฝึกประสบการณ์ ๖. งานสำนกั งาน (งบประมาณ) ขา้ ราชการครูและ
๗. งานจดั ระบบควบคุมภายใน ทางการศึกษา
สำมะโนนกั เรยี น ๑๖. งานพฒั นาระบบเทคโนโลยี ๘. งานนโยบายและแผนงาน
๕. งานนิเทศการศึกษา ทางการศึกษา ๓. งานส่งเสรมิ คณุ ธร
๖. งานวิจัยพฒั นาสอ่ื นวตั กรรม นักเรียน
๑๗. งานพฒั นาระบบเครือข่าย
การเรยี นการสอน ข้อมูลสารสนเทศ ๔. งานระบบดูแลชว่
๗. งานสง่ เสริมชมุ ชนการเรียนรู้ นักเรยี น
๑๘. งานพฒั นาแหล่งเรยี นรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ๕. งานวินยั และความ
๘. งานแนะแนวการศึกษา ๑๙. งานห้องสมุดและ นักเรยี น/ งานระด
๙. งานรบั นกั เรียน ศนู ยว์ ทิ ยบรกิ าร และครทู ีป่ รกึ ษา
๑๐. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑๑. งานบรหิ ารโครงการหอ้ งเรียน ๒๐. งานแผนงานและพสั ดุ ๖. งานสง่ เสรมิ ประช
(วิชาการ) ๗. งานป้องกันและแ
สง่ เสรมิ ศกั ยภาพทางวชิ าการ
(GIFTED PROGRAM) ๒๑. งานสำนักงาน (วชิ าการ) ส่ิงเสพติด เอดส์แ
๑๒. งานสารสนเทศโรงเรยี นและ ๘. งานกจิ กรรมสถาน
สารสนเทศกลมุ่ บริหารวชิ าการ ๒๒. งานจดั ซ้อื หนังสอื เรียน
ประจำปีการศึกษา

๒๓. งานสวัสดิการ (วิชาการ)

แผนภูมิ ๑/๒๕๖๔

บรหิ ารงาน โรงเรยี นสุวรรณารามวทิ ยาคม

ผอู้ ำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนื้ ฐานฯ

รองผ้อู ำนวยการ รองผอู้ ำนวยการ
กล่มุ บรหิ ารงานบุคคล กลมุ่ บริหารทัว่ ไป

งแผนอัตรากำลัง ๙. งานประสานและพัฒนา ๑. งานอาคารสถานท่ี ๑. งานจดั ทำข้อตกลง การปฏบิ ตั ิราชการ
ตำแหนง่ สรรหา เครือข่ายผู้ปกครอง ๒. งานบริการสถานที่ ๒. งานการบริหารจดั การโรงเรยี น
าย ออกจาก ๓. งานโภชนาการและสวัสดกิ ารจดั เลีย้ ง
อายรุ าชการ ๑๐. งานรักษาความปลอดภัย ๔. งานยานพาหนะ มาตรฐานสากล
๑๑. งานศนู ยเ์ สมารักษ์ / ๕. งานโสตทศั นศกึ ษา ๓. งานประสานงานสมาคมผปู้ กครอง
รักษาวินัยของ ๖. งานอนามยั
ะบุคลากร งานจดั ทำบัตรนกั เรยี น ๗. งานธนาคารโรงเรียน และครสู วุ รรณารามวทิ ยาคม
๑๒. งานสารสนเทศ (บคุ คล) ๘. งานสำนกั งานและงานสารบรรณ ๔. งานประสานคณะกรรมการ
รรม จริยธรรม ๑๓. งานพัฒนาบคุ ลากรและ
(ท่วั ไป) สถานศกึ ษาขั้นพื้นฐาน
วยเหลือ เสรมิ สร้างประสทิ ธิภาพ ๙. งานแผนงาน (ทั่วไป) ๕. งานสำนักงานผู้อำนวยการ
การปฏบิ ตั ริ าชการ/ ๑๐. งานสารสนเทศ (ท่ัวไป)
มประพฤติ งานบำเหนจ็ ความชอบ/ ๑๑. งานพสั ดุ (ทั่วไป)
ดบั ช้นั งานการเลือ่ นวิทยฐานะ ๑๒. งานประชาสมั พนั ธ์
๑๔. งานส่งเสรมิ กิจกรรม
ชาธปิ ไตย นกั เรยี น
แก้ไขปญั หา ๑๕. งานประเมินครูผชู้ ว่ ย
และอบายมุข ๑๖. งานแผนงาน (บคุ คล)
นศกึ ษา ๑๗. งานเคร่ืองราชอสิ ริยาภรณ์
๑๘. งานระบบ D school
๑๙. งานพสั ดุ (บคุ คล)
๒๐. งานสำนักงาน (บุคคล)
๒๑. จดั ทำสญั ญาจา้ งและ
บัตรประจำตวั ขา้ ราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน้าท่แี ละความรับผดิ ชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคมุ กำกับ ดูแลเก่ียวกับ การ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอ่ืนที่เก่ียวข้องและได้รับ
มอบหมาย

ลักษณะงานทป่ี ฏิบตั ิ
๑. บังคับบญั ชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึ ษา มีอำนาจหน้าทีบ่ รหิ ารกิจการ
ของสถานศกึ ษาใหเ้ ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยี บข้อบงั คับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศกึ ษา
๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจดั ทำรายงานเก่ยี วกบั กจิ การของสถานศึกษา
๓. จัดทำและพฒั นาหลักสตู รสถานศกึ ษา การจดั กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสอ่ื นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนเิ ทศ และการวดั ผลประเมนิ ผล
๔. ส่งเสรมิ และจดั การศึกษาใหก้ บั ผู้เรียนทกุ กลุ่มเปา้ หมายท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๕. จัดทำระบบการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
๖. บริหารงบประมาณ การเงนิ และทรพั ย์สิน
๗. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตงั้ การเสริมสรา้ งประสทิ ธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน วนิ ยั การรักษาวนิ ัย การดำเนินการทางวนิ ยั การออกจากราชการ การอทุ ธรณ์
และรอ้ งทุกข์
๘. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา
๙. สง่ เสรมิ สนบั สนนุ ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ กี ารพฒั นาอย่างตอ่ เนอ่ื ง
๑๐. ประสานความร่วมมือกบั ชุมชนและทอ้ งถ่ิน ในการระดมทรพั ยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
ด้านวชิ าการแก่ชมุ ชน
๑๑. จัดระบบควบคมุ ภายในสถานศึกษา
๑๒. จดั ระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรียน
๑๓. เป็นผ้แู ทนของสถานศกึ ษาในกิจการทว่ั ไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาตามวงเงนิ งบประมาณทีส่ ถานศกึ ษาไดร้ บั ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมายอำนาจ
๑๔. ปฏิบตั ิงานอืน่ ท่ีเกย่ี วข้องและท่ีไดร้ ับมอบหมายรองผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา/ ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยการ

หนา้ ท่แี ละความรบั ผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ผู้ชว่ ยผู้อำนวยการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

สถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล
เกยี่ วกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบรหิ ารงานบุคคล การบรหิ ารทั่วไป และ งานอ่ืนท่ีเกย่ี วขอ้ ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏบิ ัติหนา้ ทร่ี องจากผอู้ ำนวยการสถานศึกษา โดยชว่ ยปฏิบตั ริ าชการในเร่ืองต่อไปน้ี

๑. บริหารกิจการของสถานศกึ ษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยี บ ข้อบงั คับนโยบายและวัตถปุ ระสงค์ของ
สถานศึกษา

๒. วางแผนพัฒนาการศกึ ษา ประเมนิ และรายงานผลการจัดการศกึ ษา
๓. จดั ทำและพฒั นาหลักสตู รสถานศึกษา การจดั กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่อื นวัตกรรม และ

เทคโนโลยที างการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
๔. สง่ เสริมและจัดการศกึ ษาใหก้ ับผู้เรียนทกุ กลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอธั ยาศยั
๕. จดั ทำระบบประกนั คณุ ภาพการศึกษา
๖. การบริหารการเงิน การพสั ดุ และทรพั ยส์ นิ
๗. วางแผนการบรหิ ารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตง่ ตงั้ การเสริมสรา้ งประสทิ ธภิ าพ

ในการปฏบิ ตั ิงาน วนิ ยั และการรกั ษาวินยั การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
๘. จดั ทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษาในสถานศึกษา ประเมินผลการ

ปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานของขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๙. สง่ เสริมสนบั สนนุ ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาใหม้ ีการพฒั นาอย่างต่อเน่ือง
๑๐. ประสานความรว่ มมอื กับชุมชนและทอ้ งถ่ิน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบ้ ริการ

วชิ าการแก่ชุมชน
๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศกึ ษา
๑๒. จดั ระบบดแู ลช่วยเหลือนกั เรียน
๑๓. ปฏิบตั ิงานอืน่ ตามทไ่ี ด้รับมอบหมายคำส่งั โรงเรียนสุวรรณารามวทิ ยาคม
ท่ี ๘๙/๒๕๖๔

เรือ่ ง แตง่ ต้ังบคุ ลากรรบั ผิดชอบงานตามโครงสร้างการบรหิ ารการศกึ ษา

------------------------------------

เพ่ือให้การจดั การศกึ ษาและการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรา
๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ว่าด้วยการ แบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งให้ ข้าราชการครูรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศกึ ษา
และปฏบิ ัติงานตามหน้าที่และภาระงาน ดังน้ี

คณะกรรมการฝา่ ยบรหิ าร

๑. นายจงจดั จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ
รองผอู้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล กรรมการ
๒. นางวนั วิศาข์ ผลหมู่ รองผูอ้ ำนวยการกลุม่ บรหิ ารวิชาการ กรรมการ
รองผอู้ ำนวยการกลมุ่ บริหารงบประมาณ กรรมการ
๓. นางรพพี ร คำบุญมา รองผ้อู ำนวยการกลุ่มบรหิ ารท่ัวไป
ผูช้ ่วยผอู้ ำนวยการกล่มุ บริหารท่ัวไป กรรมการ
๔. นางสาวเบญจรตั น์ สิงหาโคตร ผชู้ ่วยผูอ้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ กรรมการ
ผชู้ ว่ ยผอู้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล กรรมการ
๕. นายเอกนรนิ ทร์ ชงั่ จัตตรุ ตั น์ ผู้ชว่ ยผูอ้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวพรศรี เจริญวยั หัวหนา้ งานนโยบายและแผนงาน
๗. นายประภสั ผลหมู่
๘. นางสมศรี คงสวุ รรณ

หนา้ ที่ความรับผดิ ชอบ
๑. ศกึ ษาวิเคราะห์ผลการบริหารการศกึ ษา ในแต่ละภาคเรยี นโดยอาศัยวิธีการเชิงระบบ
๒. พฒั นาและกำหนดยทุ ธศาสตร์ในการบรหิ ารงาน รว่ มกำหนดวสิ ัยทศั น์ นโยบาย และวางแผน
การบรหิ ารงานของสถานศกึ ษาให้เปน็ ไปตามนโยบาย
๓. ประเมนิ ตดิ ตาม ตรวจสอบการบริหารของทุกกล่มุ งาน ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ
๔. อำนวยความสะดวกและประสานงานกลมุ่ งานท่เี ก่ยี วขอ้ งให้ปฏิบัติงานได้อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ
๕. กำกับ ติดตาม ประเมินการปฏบิ ัติงานของกลุ่มบรหิ ารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลมุ่ บริหารท่ัวไป๑. คณะกรรมการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

๑. นายจงจดั จนั ทบ ผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธาน
รองประธาน
๒. นางรพพี ร คำบุญมา รองผอู้ ำนวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ
กรรมการ
๓. นางสาวพรศรี เจริญวัย ผชู้ ่วยผูอ้ ำนวยการกล่มุ บริหารวิชาการ
กรรมการ
หัวหนา้ งานพัฒนาระบบเครอื ขา่ ยสารสนเทศ กรรมการ
กรรมการ
หวั หนา้ งานจัดซื้อหนังสอื เรยี นประจำปีการศกึ ษา
กรรมการ
๔. นางสาวปนดั ดา หงษท์ อง หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย
กรรมการ
๕. นายอิทธิกร ภสู่ าระ หวั หน้ากลมุ่ สาระการเรียนร้คู ณิตศาสตร์ กรรมการ
กรรมการ
๖. นางกณกิ าร์ พัฒรากลุ หัวหน้ากลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี กรรมการ
กรรมการ
หวั หน้างานนิเทศการศกึ ษา
กรรมการ
๗. นางสาวณัฐรนิ ยี ์ สมนึก หัวหน้ากล่มุ สาระการเรยี นรู้สังคมศกึ ษา
กรรมการ
ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
๘. นางสาวกลั ยา ทองโชติ หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
กรรมการ
๙. นางสาวรังษิยา ชขู นั ธ์ หวั หนา้ กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ กรรมการ
กรรมการ
๑๐. นางสาวนงนุช ภิญโญทรพั ย์ หวั หน้ากลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ

๑๑. นางสาววไิ ลวรรณ บญุ เพิม่ หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ กรรมการ
กรรมการ
๑๒. นางสาวชุตมิ า รอดสดุ หัวหน้ากจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน กรรมการ

หวั หน้างานพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษา

๑๓. นางจติ ตมิ า ยศเรอื งสา หัวหนา้ งานงานวัดผล ประเมินผล และเทยี บโอน

ผลการเรียนรู้

๑๔.นางสาววราลักษณ์ จันทร์ลอย หวั หนา้ งานงานทะเบยี นนักเรียน

และจดั ทำสำมะโนนักเรยี น

๑๕. นางสาววิมลมาศ ฟูบนิ ทร์ หวั หน้างานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา

๑๖. นางสาวหทัยรัตน์ มะโต หวั หนา้ งานงานบริหารโครงการหอ้ งเรยี นสง่ เสริม

ศกั ยภาพทางวชิ าการ

๑๗. นางสาวอโนชา อุทมุ สกุลรตั น์ หัวหนา้ งานวจิ ยั พัฒนาส่อื นวัตกรรมฯ

๑๘.นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์ หัวหน้างานสง่ เสรมิ ชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชพี (PLC)

๑๙. นางสาวหทยั รตั น์ ทับเปรม หัวหน้างานแนะแนว / หวั หน้างานรับนักเรยี น

๒๐. นายธงวุฒิ จนั ทรเ์ พชร หัวหน้างานพัฒนาการเรยี นการสอนมาตรฐานสากล

หวั หน้างานสำนกั งานกลุ่มบริหารวิชาการ

หวั หน้างานควบคมุ ดูแลนักศกึ ษาฝกึ ประสบการณ์

๒๑. นางสาวรศั มี กุลสุวรรณ หัวหน้างานพฒั นาระบบเทคโนโลยีทางการศกึ ษา

๒๒. นายเชาว์วัฒน์ ดีดอม หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๒๓. นางสาวมาลนิ ี ศรีไชยแสง หวั หน้างานห้องสมดุ และศนู ยว์ ทิ ยบริการ๒๔. นางสาวอรนุช เทพอคั รพงศ์ หวั หน้างานสารสนเทศโรงเรยี น กรรมการ

๒๕. นายเปรมณัช หัวหน้างานสารสนเทศกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ
๒๖. นางสาวนนั ทิดา
สถติ ย์มั่นววิ ฒั น์ หวั หน้างานสวสั ดกิ ารกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ กรรมการ

กรับทอง หวั หน้างานแผนงานและพสั ดกุ ลมุ่ บริหารวชิ าการ

งานดแู ลทุนความสามารถนกั เรียน กรรมการและเลขานุการ

๑. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนร้แู ละพฒั นาการเรยี นการสอน ประกอบด้วย

๑.๑ นางรพพี ร คำบญุ มา หวั หน้างาน
กรรมการ
๑.๒ นางสาวพรศรี เจรญิ วัย กรรมการ
กรรมการ
๑.๓ นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง กรรมการ
กรรมการ
๑.๔ นายอิทธกิ ร ภูส่ าระ กรรมการ
กรรมการ
๑.๕ นางกณกิ าร์ พัฒรากลุ กรรมการ
กรรมการ
๑.๖ นางสาวณัฐรนิ ยี ์ สมนึก กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นางสาวนงนชุ ภญิ โญทรัพย์

๑.๘ นางสาวรังษยิ า ชูขนั ธ์

๑.๙ นางสาวกัลยา ทองโชติ

๑.๑๐ นางสาววไิ ลวรรณ บุญเพมิ่

๑.๑๑ นางสาวชุตมิ า รอดสดุ

๑.๑๒ นายเชาว์วฒั น์ ดดี อม

หน้าท่คี วามรับผดิ ชอบ
๑. จดั ทำโครงสรา้ งการบริหารของกลุ่มสาระการเรยี นรู้
๒. จัดทำแผนงานและโครงการ ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อนวัตกรรมตามสาระและ

หน่วยการเรียนรโู้ ดยเน้นผ้เู รยี นเปน็ สำคญั
๔. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัด

ของผู้เรียน การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทด่ี ีงามและคณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์
ท่สี อดคล้องกับเน้ือหาสาระ กิจกรรม รวมท้ังการนำภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหรือเครอื ข่ายผู้ปกครอง ชุมชนทอ้ งถิ่นมามี
ส่วนรว่ มในการจัดการเรียนการสอน

๕. จดั ใหม้ กี ารนเิ ทศการสอนแกค่ รูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการวจิ ัยเพื่อพัฒนาคณุ ภาพการเรียนรู้
๖. ปฏิบตั ิงานอ่นื ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย๒. งานพัฒนาหลักสตู รสถานศกึ ษา ประกอบดว้ ย

๒.๑ นางสาวชุตมิ า รอดสุด หัวหน้างาน

๒.๒ นางสาวพรศรี เจริญวยั กรรมการ

๒.๓ นางสาวปนัดดา หงษท์ อง กรรมการ

๒.๔ นายอทิ ธกิ ร ภู่สาระ กรรมการ

๒.๕ นางกณกิ าร์ พัฒรากุล กรรมการ

๒.๖ นางสาวณัฐรนิ ยี ์ สมนึก กรรมการ

๒.๗ นางสาวนงนุช ภญิ โญทรัพย์ กรรมการ

๒.๘ นางสาวรังษิยา ชูขนั ธ์ กรรมการ

๒.๙ นางสาวกลั ยา ทองโชติ กรรมการ

๒.๑๐ นางสาววไิ ลวรรณ บุญเพ่มิ กรรมการ

๒.๑๑ นางจิตติมา ยศเรืองสา กรรมการและเลขานกุ าร

หน้าท่ีความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ

กระทรวงศกึ ษาธิการ ขอ้ มลู สารสนเทศเกี่ยวกบั สภาพปญั หา และความตอ้ งการของสงั คม ชุมชนและท้องถน่ิ

๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย

คุณลกั ษณะทพี่ งึ ประสงคข์ องกล่มุ สาระการเรียนรู้โดยการมีสว่ นรว่ มของทกุ ฝา่ ย

๓. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหลัก สูตรสถานศึกษา

และส่งเสริมการบูรณาการเน้ือหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

ความเหมาะสม

๔. นำหลกั สูตรไปใช้ในการจดั การเรยี นการสอนและบริหารจดั การการใช้หลกั สูตรตามความเหมาะสม

๕. นเิ ทศติดตามและประเมนิ คณุ ภาพการใช้หลกั สูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

๖. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๗. ปฏบิ ัตงิ านอ่นื ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

๓. งานวดั ผลประเมนิ ผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย

๓.๑ นางจิตตมิ า ยศเรืองสา หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๓.๒ นางสาวพรศรี เจรญิ วัย กรรมการ
กรรมการ
๓.๓ นางสาววิมลมาศ ฟูบนิ ทร์ กรรมการ
กรรมการ
๓.๔ นางสาวภรณี สืบเครือ กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
๓.๕ นางสาวฐมน ม่วงนาพูล

๓.๖ นายธงวฒุ ิ จันทรเ์ พชร

๓.๗ เจา้ หน้าทงี่ านวัดผลกลุม่ สาระการเรียนรู้

๓.๘ นางสาววราลักษณ์ จนั ทรล์ อยหน้าทีค่ วามรับผดิ ชอบ
๑. จัดทำแผนงานและโครงการทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การวัดผล ประเมนิ ผล และเทยี บโอนการเรยี นรู้
๒. กำหนดระเบยี บ แนวปฏบิ ัติเกย่ี วกบั การวดั ผลและประเมินผลของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมให้ครูจดั ทำแผนการวดั ผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรแู้ ละการจดั กิจกรรมการเรียนรู้
๔. ส่งเสรมิ ให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมนิ ผลการเรยี นการสอน โดยเนน้ การประเมินตามสภาพจริง

จากกระบวนการการปฏิบตั ิและผลงาน
๕. ดำเนินงานเก่ียวกับการจดั ทำ GPA ของโรงเรียน
๖. ดำเนินการเก่ียวกับเอกสารรบั รองผลการเรยี น การออกใบแทนใบรับรองการจบหลกั สูตร
๗. จดั ให้มกี ารเทียบโอนความรู้ ทกั ษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอนื่ ๆ ตามแนวทาง

ท่กี ระทรวงศึกษาธกิ ารกำหนด
๘. พฒั นาเครอื่ งมือวดั และประเมินผลให้ได้มาตรฐานและจดั ทำคลงั ข้อสอบของโรงเรยี น
๙. ดำเนนิ งานเกี่ยวกบั การวัดผลและประเมนิ ผลการศกึ ษาของโรงเรยี น
๑๐. ประมวลผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนและรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๑. ปฏบิ ัตงิ านอืน่ ๆ ตามทไ่ี ด้รับมอบหมาย

๔. งานทะเบียนนกั เรียนและจดั ทำสำมะโนนกั เรียน ประกอบด้วย

๔.๑ นางสาววราลกั ษณ์ จนั ทร์ลอย หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๔.๒ นางสาวพรศรี เจริญวัย กรรมการ
กรรมการ
๔.๓ นางสาววมิ ลมาศ ฟูบินทร์ กรรมการ
กรรมการ
๔.๔ นางสาวภรณี สืบเครือ กรรมการและเลขานกุ าร

๔.๕ นางสาวฐมน มว่ งนาพลู

๔.๖ นายธงวฒุ ิ จันทรเ์ พชร

๔.๗ นางจติ ติมา ยศเรืองสา

หนา้ ที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนงานและโครงการงานทะเบียนนกั เรยี นและจดั ทำสำมะโนนักเรยี น
๒. ประสานงานกับชุมชนและท้องถ่ินในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการทาง

การศกึ ษาในเขตบริการของสถานศึกษา
๓. จัดทำสำมะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารบั บรกิ ารทางการศึกษาของสถานศึกษา
๔. จัดระบบข้อมลู สารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียน เพอื่ ให้สามารถนำข้อมลู มาใช้ไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เสนอข้อมลู สารสนเทศการสำมะโนผู้เรยี นใหเ้ ขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ
๖. ตรวจสอบคุณวฒุ นิ กั เรยี นทจี่ บการศึกษา
๗. ดำเนนิ การเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรยี นและการออกประกาศนียบัตร
๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๙. ปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย๕. งานนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย

๕.๑ นางกณิการ์ พัฒรากลุ หัวหน้างาน
กรรมการ
๕.๒ นางสาวพรศรี เจรญิ วัย กรรมการ
กรรมการ
๕.๓ นายประภัส ผลหมู่ กรรมการ
กรรมการ
๕.๔ นางสมศรี คงสวุ รรณ กรรมการ
กรรมการ
๕.๕ นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอมุ่ กรรมการ
กรรมการ
๕.๖ นายสรุ จักริ์ แกว้ มว่ ง กรรมการ
กรรมการ
๕.๗ นางสภุ ทั รา อนิ ตะ๊ คำ กรรมการ
กรรมการ
๕.๘ นางสาวอโนชา อุทุมสกลุ รตั น์ กรรมการ
กรรมการ
๕.๙ นางสาวอมรา ขอดสันเทยี ะ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๐ นางสาวกนกวรรณ พมิ พศ์ รวงษ์

๕.๑๑ นางสาวปนัดดา หงษท์ อง

๕.๑๒ นายอทิ ธกิ ร ภู่สาระ

๕.๑๓ นางสาวณัฐรินยี ์ สมนกึ

๕.๑๔ นางสาวนงนุช ภิญโญทรัพย์

๕.๑๕ นางสาวกัลยา ทองโชติ

๕.๑๖ นางสาวรังษิยา ชขู ันธ์

๕.๑๗ นางสาววิไลวรรณ บุญเพม่ิ

๕.๑๘ นางสาวชุติมา รอดสดุ

หน้าท่คี วามรับผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนงานและโครงการงานนเิ ทศการศกึ ษา
๒. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศกึ ษา
๓. ดำเนนิ การนเิ ทศการเรยี นการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึ ษา ติดตาม
ประสานงานกับเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา เพอ่ื พฒั นาระบบและกระบวนการนเิ ทศงานวชิ าการและการเรยี นการสอน
๔. จดั ใหม้ ีการแลกเปลี่ยนเรยี นรแู้ ละประสบการณ์ การจดั ระบบนเิ ทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่นๆหรอื
เครอื ขา่ ยการนเิ ทศการศึกษา ภายในเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษา
๕. ตรวจสอบ ประเมนิ ผล การใชน้ วตั กรรม และงานวิจยั
๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๗. ปฏบิ ตั ิงานอ่นื ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๑๐

๖. งานวิจยั พัฒนาสอ่ื นวตั กรรมการเรยี นการสอน ประกอบดว้ ย

๖.๑ นางสาวอโนชา อทุ มุ สกุลรตั น์ หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๖.๒ นางสาวขวัญหล้า เกตฉุ ิม กรรมการ
กรรมการ
๖.๓ นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์ กรรมการ
กรรมการ
๖.๔ นายธงวฒุ ิ จันทร์เพชร กรรมการ
กรรมการ
๖.๕ นายธีระ ลศ้ี ริ สิ รรพ์ กรรมการและเลขานกุ าร

๖.๖ นางสาวกาญจนา คงทน

๖.๗ นายอรรถพล ภูทอง

๖.๘ เจ้าหน้าที่งานวจิ ัยพฒั นาส่ือ นวตั กรรม กล่มุ สาระการเรยี นรู้

๖.๙ นางสาวรศั มี กลุ สวุ รรณ

หนา้ ท่ีความรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วเิ คราะห์ วิจยั พฒั นาการเรยี นรูข้ องนกั เรยี น
๒. จดั ทำแผนงานและโครงการ สนับสนนุ และส่งเสรมิ ใหค้ รวู เิ คราะห์วจิ ยั ผลติ ส่อื พฒั นาส่ือ และนวตั กรรม

การเรียนการสอนพฒั นาคณุ ภาพการเรยี นรู้ในแตล่ ะกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. ดำเนนิ การเผยแพรเ่ อกสารความรูเ้ กี่ยวกบั งานวิจยั แก่ครู องคก์ ร หนว่ ยงานท่เี กยี่ วข้องและสถาบันอื่น ๆ
๔. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๕. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๗. งานสง่ เสรมิ ชมุ ชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) ประกอบดว้ ย

๗.๑ นางสาวกนกวรรณ พมิ พ์ศรวงษ์ หวั หน้างาน
กรรมการ
๗.๒ นางสาวอโนชา อุทุมสกุลรัตน์ กรรมการ
กรรมการ
๗.๓ นางสาวขวัญหล้า เกตฉุ ิม กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ นางสาวอมรา ขอดสันเทยี ะ

๗.๕ นางสาวสอุ าภา กระปุกทอง

๗.๖ นายเปรมณชั สถติ ยม์ ั่นวิวฒั น์

หน้าทค่ี วามรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วเิ คราะห์ จดั ทำแผนงานและโครงการการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพอื่ พฒั นาคุณภาพ

ผเู้ รียน
๒. ดำเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เก่ียวกับงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแก่ครู องค์กร หน่วยงาน

ทีเ่ ก่ียวข้องและสถาบนั อืน่ ๆ
๓. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๔. ปฏิบตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๑๑

๘. งานแนะแนวการศกึ ษา ประกอบด้วย หวั หน้างาน
๘.๑ นางสาวหทยั รตั น์ ทับเปรม กรรมการ
๘.๒ หัวหน้าระดบั กรรมการ
๘.๓ ครูทป่ี รกึ ษา กรรมการและเลขานกุ าร
๘.๔ นางสาวสุจริ ดา โพธ์ิเทศ

หน้าท่คี วามรับผิดชอบ
๑. จดั ทำแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษา
๒. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล

ชว่ ยเหลอื นักเรยี น
๓. ดำเนินการแนะแนวการศกึ ษา โดยความรว่ มมือของครทู กุ คน
๔. ระดมทนุ การศกึ ษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมาชว่ ยสนบั สนนุ การจดั การศึกษาของโรงเรียน

และดำเนินการคดั เลือกนักเรยี นเข้ารบั ทนุ การศึกษาประเภทตา่ ง ๆ
๕. ประสานความรว่ มมอื และแลกเปล่ยี นเรยี นรปู้ ระสบการณด์ า้ นการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา

หรือเครอื ขา่ ยการแนะแนวภายในและนอกเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษา
๖. ประสานสง่ เสรมิ และสนับสนนุ งานวชิ าการแกค่ รอบครวั ชมุ ชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่นื ทจ่ี ดั

การศกึ ษา
๗. ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชพี
๘. บริการใหค้ ำปรึกษาแก่นักเรียนทีป่ ระสบปัญหาดา้ นการเรียนและปญั หาส่วนตัว
๙. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่อง ใหค้ วามช่วยเหลอื สง่ เสริมสนับสนนุ แก่นกั เรียนท่ีมคี วามบกพรอ่ ง
๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๑. ปฏิบัตงิ านอน่ื ๆ ตามทไ่ี ด้รบั มอบหมาย

๙. งานรับนักเรยี น ประกอบด้วย

๙.๑ นางสาวหทยั รตั น์ ทบั เปรม หวั หน้างาน
กรรมการ
๙.๒ นางสาวหทยั รัตน์ มะโต กรรมการ
กรรมการ
๙.๓ นางสาวพรศรี เจริญวยั กรรมการ
กรรมการ
๙.๔ นายธงวุฒิ จนั ทรเ์ พชร กรรมการ
กรรมการ
๙.๕ นายเอกนรนิ ทร์ ชงั่ จัตตุรตั น์ กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
๙.๖ นายอรรถพล ภูทอง กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

๙.๗ นางสาวรัศมี กลุ สุวรรณ

๙.๘ นางสาวกาญจนา คงทน

๙.๙ นางสาวอมรา ขอดสนั เทียะ

๙.๑๐ นางสาวชุติมา รอดสดุ

๙.๑๑ นางสาวสุจิรดา โพธ์ิเทศ

๑๒

หนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนงานและโครงการงานการรับนักเรยี น
๒. ประสานงานการดำเนนิ การแบ่งเขตพนื้ ท่บี ริการการศึกษาร่วมกนั กับสถานศึกษาอื่นและเขตพื้นท่ี

การศกึ ษา
๓. กำหนดแผนการรบั นักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษา
๔. ดำเนินการรบั นักเรยี นตามแผนทกี่ ำหนด
๕. ประสานงานและรว่ มมอื กบั องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน ชมุ ชน ในการติดตามช่วยเหลือนกั เรียนทม่ี ี

ปญั หาในการเข้าเรียน
๖. วางแผนการจดั กจิ กรรม Open House
๗. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๘. ปฏบิ ัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

๑๐. งานกิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น ประกอบด้วย

๑๐.๑ นางสาวชตุ มิ า รอดสดุ หวั หนา้ กิจกรรมเพอ่ื สังคมฯ หวั หน้างาน

ประสานงานลูกเสอื เสนา ม.๓

๑๐.๒ นายวารุต ขำเจริญ รองหวั หน้ากจิ กรรมเพอ่ื สังคมฯ กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวชลิสา ชำนาญวารี
๑๐.๔ นายชเู กียรติ นิลโคตร หวั หน้ากจิ กรรมนักศกึ ษาวชิ าทหาร กรรมการ
๑๐.๕ นางสาววมิ ลมาศ ฟบู นิ ทร์
๑๐.๖ นายนนั ทกรณ์ หนูดี รองหัวหน้ากจิ กรรมนกั ศึกษาวชิ าทหาร กรรมการ
๑๐.๗ นายวนั เฉลิม เนตรธานนท์
หัวหนา้ กจิ กรรมชุมนุม กรรมการ

หัวหน้ากจิ กรรมลูกเสอื กรรมการ

รองหวั หนา้ กิจกรรมลูกเสือเสนา กรรมการ

ประสานงานลูกเสอื เสนา ม.๑

๑๐.๘ นางสาวมาลนิ ี ศรีไชยแสง ประสานงานลูกเสือเสนา ม.๒ กรรมการ
๑๐.๙ นางสาววานิดา เสน่หา
๑๐.๑๐ นายศริ ชิ ยั พงษพ์ ฤษพรรณ์ หัวหนา้ ลูกเสอื สมทุ ร กรรมการ

รองหวั หน้าลกู เสือสมุทร กรรมการ

ประสานงานลกู เสอื สมุทร ม.๒

๑๐.๑๑ นายเชาว์วฒั น์ ดดี อม ประสานงานลกู เสือสมทุ ร ม.๑ กรรมการ
๑๐.๑๒ นายอรรถกติ ติ์ มเี งนิ
๑๐.๑๓ นางสาวหทยั รัตน์ ทบั เปรม ประสานงานลกู เสือสมทุ ร ม.๓ กรรมการ
๑๐.๑๔ นางสาวสจุ ริ ดา โพธิ์เทศ
หัวหนา้ งานแนะแนว กรรมการและเลขานกุ าร

รองหวั หนา้ งานแนะแนว กรรมการและผูช้ ่วยเลขานกุ าร

หนา้ ท่ีความรบั ผิดชอบ
๑. วางแผนงาน/โครงการ การจัดกจิ กรรมชุมนมุ แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวชิ าทหาร ประจำปี
๒. จัดทำคู่มอื การปฏิบัตงิ าน เอกสารประกอบการวดั ผล ประเมินผล เอกสารประกอบการจดั กจิ กรรม
๓. ประสานงานกบั ผเู้ กยี่ วขอ้ งในการจดั กิจกรรมให้เปน็ ไปด้วยความเรียบร้อย

๑๓

๔. ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านประจำปีต่อผอู้ ำนวยการสถานศึกษา
๕. ปฏบิ ัติงานอื่น ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

๑๑. งานบริหารโครงการห้องเรยี นส่งเสรมิ ศกั ยภาพทางวชิ าการ (GIFTED PROGRAM) ประกอบด้วย

๑๑.๑ นางสาวหทยั รัตน์ มะโต หวั หนา้ งาน

๑๑.๒ นางสาวชุติมา รอดสุด กรรมการ

๑๑.๓ นางกณกิ าร์ พัฒรากลุ กรรมการ

๑๑.๔ นายอิทธกิ ร ภสู่ าระ กรรมการ

๑๑.๕ นางสาววิไลวรรณ บญุ เพ่มิ กรรมการ

๑๑.๖ นางสาวกนกวรรณ พมิ พ์ศรวงษ์ กรรมการ

๑๑.๗ นายสรณ ปทั มพรหม กรรมการ

๑๑.๘ นายธีระ ลศ้ี ิริสรรพ์ กรรมการ

๑๑.๙ นางสาวสุภาวรรณ ลืนภูเขยี ว กรรมการ

๑๑.๑๐ นายวารตุ ขำเจริญ กรรมการ

๑๑.๑๑ นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ความรบั ผดิ ชอบ
๑. วางแผนการดำเนนิ งานในการรับสมัครนักเรยี นห้องเรยี นพิเศษด้านต่าง ๆ
๒. พฒั นาหลกั สูตร / โครงการ / กิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมนกั เรียนในโครงการ
๓. กำกบั ตดิ ตาม ดแู ล ความกา้ วหน้าในการเรียนของนกั เรยี นในโครงการ ประสานกับผู้ปกครองอยา่ งต่อเน่อื ง
๔. ทำวิจัยสถาบนั เร่ือง ประสทิ ธิผลการพฒั นาหลักสูตรสง่ เสริมความสามารถพเิ ศษ และการบริหารโครงการ
๕. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตอ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๖. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. งานสารสนเทศโรงเรยี นและสารสนเทศกล่มุ บรหิ ารวชิ าการ ประกอบด้วย

๑๒.๑ นางสาวอรนุช เทพอคั รพงศ์ หวั หนา้ งาน

๑๒.๒ นายอรรถพล ภูทอง กรรมการ

๑๒.๓ เจา้ หนา้ ทงี่ านสารสนเทศกลมุ่ บรหิ าร กรรมการ

๑๒.๔ เจ้าหนา้ ที่งานสารสนเทศกลมุ่ สาระการเรียนรู้ กรรมการ

๑๒.๕ นางสาวรจนาพรรณ คงสมบัติ กรรมการและเลขานุการ

๑๒.๖ นางสาวณฐั รกิ า จอมเจริญ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

หน้าที่ความรบั ผิดชอบ
๑. วางแผนการดำเนนิ งานในการจัดทำสารสนเทศ และการพฒั นางานสารสนเทศโรงเรียน
๒. รวบรวมขอ้ มลู สารสนเทศจากกลุม่ บริหารทั้ง ๔ กลุม่ กลุ่มสาระการเรยี นรูท้ ัง้ ๘ กลมุ่ สาระ กจิ กรรมพฒั นา
ผเู้ รยี น และจดั ทำสารสนเทศของโรงเรียน

๑๔

๓. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร การบรกิ ารและการประชาสมั พันธ์
๔. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่นๆ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดูแล ปรับปรุง พัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบนั
๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๖. ปฏบิ ัติหนา้ ทีอ่ ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

๑๓. งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา ประกอบด้วย

๑๓.๑ นางสาววมิ ลมาศ ฟบู ินทร์ หวั หน้างาน
กรรมการ
๑๓.๒ นางสาวพรศรี เจริญวัย กรรมการ
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์ กรรมการ
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวเกศนิ ี เทย่ี งชุดติ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานกุ าร
๑๓.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้และหวั หนา้ กิจกรรมพฒั นาผ้เู รยี น

๑๓.๖ หวั หนา้ มาตรฐาน งานประกนั คุณภาพการศึกษา

๑๓.๗ นางสาวภรณี สืบเครอื

๑๓.๘ นายธชั นนท์ วัชรโชตเิ สนห่ ธ์ าดา

หนา้ ทคี่ วามรับผดิ ชอบ
๑. ส่งเสริมสนบั สนนุ ใหบ้ ุคลากรในสถานศกึ ษาได้มคี วามรคู้ วามเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์

ของการประกนั คุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษา
๒. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือนำไปสู่การ

พฒั นาคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษาอยา่ งต่อเน่อื งและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
๓. ประสานงานกบั ฝา่ ยตา่ ง ๆ ในสถานศึกษารวมทงั้ สถานประกอบการบุคคลองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอก ในการดำเนนิ งานตามระบบการประกนั คุณภาพการศึกษา
๔. ประสานงานกบั สำนกั งานรบั รองมาตรฐานและประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา (องค์การมหาชน)

ในการดำเนนิ งานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕. จดั ทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิ ัตงิ าน
๖. จดั ทำเอกสารการจัดซื้อหนงั สือเรยี นประจำปีการศึกษา
๗. ปฏิบัตงิ านอ่ืน ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๑๔. งานพฒั นาการเรียนการสอนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

๑๔.๑ นายธงวุฒิ จันทรเ์ พชร หวั หน้างาน
๑๔.๒ นางสาวกนกวรรณ พิมพศ์ รวงษ์ กรรมการ
๑๔.๓ หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ กรรมการ
๑๔.๔ ครทู ปี่ รึกษาระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ
๑๔.๕ นางสาวหทยั รตั น์ ทับเปรม
๑๔.๖ นายปรัชญานนั ท์ พนั ธเสน กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

๑๕

หน้าทค่ี วามรบั ผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนพัฒนาการเรียนการสอน สาระมาตรฐานสากล และวางแผนพฒั นาครผู สู้ อน
๒. จดั การเรยี นการสอนและกจิ กรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทกั ษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหน้ กั เรียน
๓. วางแผนการจัดนิทรรศการ โครงงานวชิ าการ เผยแพร่ผลงานนกั เรยี นต่อผู้เกีย่ วขอ้ ง และสาธารณชน
๔. ประสานการบรหิ ารจดั การสถานศึกษา ใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐานสากล
๕. ประเมินผลและรายงานการปฏบิ ตั งิ านต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๖. ปฏิบัตงิ านอน่ื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕. งานควบคุมดูแลนักศึกษาฝกึ ประสบการณ์

๑๕.๑ นายธงวุฒิ จนั ทร์เพชร หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๑๕.๒ นางสาวฐมน มว่ งนาพลู กรรมการ
กรรมการ
๑๕.๓ นางสาวชตุ ิมา รอดสดุ กรรมการและเลขานุการ

๑๕.๔ หวั หนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๕.๕ นางสาวพรศรี เจรญิ วยั

หน้าท่คี วามรับผิดชอบ
๑. ประสานงานกบั มหาวทิ ยาลยั ในการดำเนนิ การเกี่ยวกบั นักศกึ ษาฝึกประสบการณ์
๒. ประสานงานกับหวั หน้ากลมุ่ สาระการเรยี นรใู้ นการดำเนินการเกีย่ วกบั นกั ศกึ ษาฝกึ ประสบการณ์
๓. ควบคมุ ดูแลความประพฤตขิ องนกั ศกึ ษาฝึกประสบการณต์ ลอดระยะเวลาทีฝ่ กึ สอนในโรงเรยี น

สวุ รรณารามวิทยาคม
๔. ทำหน้าท่รี บั และสง่ ตัวนักศึกษาฝึกประสบการณก์ ับต้นสังกดั
๕. ทำหน้าท่ีประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผอู้ ำนวยการสถานศึกษา
๖. ปฏบิ ัตงิ านอืน่ ๆ ตามทไ่ี ด้รับมอบหมาย

๑๖. งานพฒั นาระบบเทคโนโลยีทางการศกึ ษา ประกอบดว้ ย

๑๖.๑ นางสาวรัศมี กลุ สุวรรณ หัวหน้างาน
กรรมการ
๑๖.๒ นางสาวขวัญหล้า เกตฉุ ิม กรรมการ
กรรมการ
๑๖.๓ นางสาวอโนชา อทุ มุ สกลุ รัตน์ กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
๑๖.๔ นายชวลติ สงิ ห์โต

๑๖.๕ นางสาวกาญจนา คงทน

๑๖.๖ นายอรรถพล ภทู อง

หน้าทค่ี วามรับผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนงานและโครงการเพ่อื พฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. ศกึ ษา วเิ คราะห์ ความจำเปน็ ในการใช้สื่อและเทคโนโลยเี พอื่ การจดั การสอน และการบริหารงานวิชาการ
๓. จัดหาส่อื และเทคโนโลยเี พอ่ื ใช้ในการจดั การเรยี นการสอน และการพฒั นางาน ด้านวชิ าการ

๑๖

๔. ประสานความร่วมมอื ในการผลิต จดั หา พฒั นาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา หน่วยงานอ่ืน ๆ จัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาส่ือเพ่ือ
ใหบ้ ริการสำหรับการเรียนการสอน

๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๖. ปฏิบตั ิงานอน่ื ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

๑๗. งานพฒั นาระบบเครือขา่ ยข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย

๑๗.๑ นางสาวพรศรี เจรญิ วยั หวั หนา้ งาน

๑๗.๒ นายอรรถพล ภูทอง หวั หน้างานระบบเครือขา่ ยสารสนเทศบนเว็บไซต์ กรรมการ

๑๗.๓ นางสาวอรนชุ เทพอัครพงศ์ หวั หนา้ งานสารสนเทศ กรรมการ

๑๗.๔ นางสาววิมลมาศ ฟบู นิ ทร์ หัวหน้างานประกนั คุณภาพการศกึ ษา กรรมการ

๑๗.๕ นายสรณ ปทั มพรหม หัวหน้างานบญั ชี ดูแลระบบฐานขอ้ มูลด้าน กรรมการ

งบประมาณ

๑๗.๖ นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ หวั หน้างานระบบเทคโนโลยีทางการศกึ ษา กรรมการ

๑๗.๗ นายชูเกียรติ นิลโคตร หัวหนา้ งานดแู ลฐานข้อมูลนักเรียน D school กรรมการ

๑๗.๘ นางจติ ติมา ยศเรืองสา หัวหนา้ งานดแู ลระบบฐานขอ้ มลู DMC กรรมการและเลขานกุ าร

หนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนงานและโครงการงานพัฒนาระบบเครอื ข่ายขอ้ มลู สารสนเทศ
๒. สำรวจระบบและจดั ทำทะเบียนเครือขา่ ย ขอ้ มูลสารสนเทศ
๓. จดั ระบบฐานข้อมูลของสถานศกึ ษาและปรบั ปรุงให้เป็นปัจจบุ ันเพ่อื ใช้ในการบริหารจดั การภายใน
สถานศึกษาใหส้ อดคลอ้ งกับระบบฐานข้อมลู ของเขตพื้นท่ีการศกึ ษา เชน่ โปรแกรมระบบบรหิ ารสถานศึกษา(SMIS)
ระบบ DMC เปน็ ตน้
๔. พฒั นาบคุ ลากรใหม้ ีความรู้ ความสามารถและทกั ษะในการปฏบิ ัตงิ าน
๕. จัดระบบเครอื ข่ายขอ้ มลู สารสนเทศเชอ่ื มโยงกบั สถานศึกษาอนื่ ๆ เขตพน้ื ท่กี ารศึกษาและสำนกั งาน
คณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
๖. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร การบริการและการประชาสมั พันธ์
๗. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๘. ปฏิบตั ิงานอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

๑๘. งานพฒั นาแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ ย

๑๘.๑ นายเชาวว์ ัฒน์ ดีดอม หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๑๘.๒ นายศิรชิ ยั พงษพ์ ฤษพรรณ์ กรรมการ
กรรมการ
๑๘.๓ นายปรัชญานนั ท์ พนั ธเสน กรรมการ

๑๘.๔ นายอนุศักดิ์ ตริ สถติ ย์

๑๘.๕ ว่าที่รอ้ ยตรที วีศักด์ิ ย้ิมแยม้

๑๗

๑๘.๖ เจา้ หนา้ ทงี่ านแหลง่ เรยี นรู้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๘.๗ นายธนกฤต พิมพท์ อง

หนา้ ท่คี วามรบั ผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนงานและโครงการงานพัฒนาแหลง่ เรียนร้ขู องกลุ่มสาระการเรียนรู้และของโรงเรยี น
๒. สำรวจแหล่งเรียนรูท้ ี่เกยี่ วขอ้ งกับการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาทงั้ ในสถานศกึ ษา ชุมชน ท้องถิน่ ในเขต
พืน้ ที่การศกึ ษาและสถานที่ใกลเ้ คียงจดั ทำเอกสารเผยแพร่แหลง่ เรยี นรู้แก่ครู นกั เรยี น หนว่ ยงาน และสถาบันอื่น
๓. จดั ตง้ั และกำหนดแนวทางการพัฒนาแหลง่ เรียนรใู้ หเ้ ปน็ ไปในทิศทางเดยี วกนั ทุกกลมุ่ สาระการเรียนรู้
๔. สง่ เสริม สนับสนนุ ใหค้ รู นกั เรยี นใชแ้ หลง่ เรียนร้ทู ้ังในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรยี นรู้
๕. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๖. ปฏบิ ัตงิ านอน่ื ๆ ตามที่ไดร้ ับมอบหมาย

๑๙. งานห้องสมุดและศูนยว์ ทิ ยบริการ ประกอบด้วย

๑๙.๑ นางสาวมาลินี ศรีไชยแสง หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๑๙.๒ นายเชาวว์ ัฒน์ ดดี อม กรรมการ
กรรมการ
๑๙.๓ นายศริ ชิ ยั พงษ์พฤษพรรณ์ กรรมการและเลขานกุ าร

๑๙.๔ นางสาวฐติ ริ ัตน์ ชเู กตุ

๑๙.๕ นางสาวรัชนี คตกฤษณ์

หนา้ ทค่ี วามรับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการงานหอ้ งสมุดและศนู ย์วทิ ยบรกิ าร
๒. จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การรักการอา่ น โดยกล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานห้องสมดุ และทุกกล่มุ สาระ
การเรียนรเู้ ป็นผู้รบั ผิดชอบร่วมกนั ในการทำกจิ กรรม
๓. พฒั นาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นควา้ ทที่ ันสมยั และมปี ระสทิ ธภิ าพในการใหบ้ ริการ
๔. กำหนดแนวปฏบิ ตั ิในการให้บรกิ ารการใช้ห้องสมดุ สำหรับครู นกั เรียนและบคุ คลทั่วไป
๕. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๖. ปฏิบัตงิ านอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒๐. งานแผนงานและพัสดุกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ ประกอบดว้ ย หวั หนา้ งาน
๒๐.๑ นางสาวนันทดิ า กรบั ทอง กรรมการ
๒๐.๒ นายเชาวว์ ัฒน์ ดดี อม กรรมการ
๒๐.๓ นางสาวภคั พร ตัง้ รุ่งกาญจนา กรรมการ
๒๐.๔ นางสาวณฐั รกิ า จอมเจรญิ กรรมการและเลขานุการ
๒๐.๕ นายเปรมณชั สถิตยม์ ่นั วิวัฒน์

๑๘

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. การวางแผนดำเนินงานในงานดา้ นแผนงานของกล่มุ บรหิ ารวชิ าการ
๒. จดั ทำแผนปฏิบตั ิการประจำปีของกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ
๓. จดั ทำปฏทิ ินการปฏิบตั ิงานประจำปขี องกลุ่มบรหิ ารวิชาการ
๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่เกยี่ วกับนโยบายของโรงเรียนในด้านการพัฒนางานวชิ าการ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
๕. ศกึ ษา วเิ คราะห์นโยบายในการจัดการศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และสว่ นราชการอื่น ๆ

ที่เกยี่ วข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการศกึ ษา นำนโยบายใหม่ ๆ มาวิเคราะหแ์ ละเสนอเพือ่ นำสกู่ ารปฏบิ ัติ
๖. ประสานงานกบั ทุกกลมุ่ สาระการเรียนรแู้ ละทกุ งาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการและงาน
๗. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๘. ปฏบิ ตั ิหน้าท่อี ื่น ๆ ตามท่ไี ด้รบั มอบหมาย

๒๑. งานสำนักงานกลุม่ บริหารวิชาการ ประกอบดว้ ย

๒๑.๑ นายธงวุฒิ จันทร์เพชร หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๒๑.๒ นางสาวชตุ มิ า รอดสดุ กรรมการ
กรรมการ
๒๑.๓ นางสาวอโนชา อทุ ุมสกลุ รตั น์ กรรมการ
กรรมการ
๒๑.๔ นางกณกิ าร์ พฒั รากุล กรรมการ
กรรมการ
๒๑.๕ นางสาวหทัยรัตน์ มะโต กรรมการและเลขานกุ าร
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร
๒๑.๖ นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์

๒๑.๗ นายเชาว์วฒั น์ ดีดอม

๒๑.๘ นายเปรมณัช สถติ ยม์ ่นั วิวัฒน์

๒๑.๙ นางสาวนนั ทิดา กรับทอง

๒๑.๑๐ นางสาวณฐั รกิ า จอมเจริญ

หนา้ ทค่ี วามรับผดิ ชอบ
๑. ดูแลและจดั ระบบงานธุรการ งานสารบรรณ หนงั สอื ราชการทุกประเภท งานพสั ดุและงานสารสนเทศ

ทางการศึกษา
๒. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให้งานดำเนินไปด้วย

ความเรยี บร้อย ทันเวลา บงั เกดิ ผลดีแก่ทางราชการ
๓. กรรมการและเลขานุการปฏบิ ตั หิ นา้ ทส่ี รปุ เล่มบนั ทกึ การสอนประจำสัปดาหท์ ุกสัปดาห์
๔. ประเมินผลและรายงานการปฏิบตั ิงานตอ่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา
๕. ปฏิบตั หิ นา้ ทอี่ ืน่ ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๑๙

๒๒. งานจดั ซอื้ หนังสอื เรียนประจำปีการศึกษา

๒๒.๑ นางสาวพรศรี เจริญวัย หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๒๒.๒ นายธงวฒุ ิ จันทรเ์ พชร กรรมการ
กรรมการ
๒๒.๓ หัวหนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ กรรมการ
กรรมการ
๒๒.๔ เจ้าหนา้ ท่พี ัสดุกล่มุ สาระการเรยี นรู้ กรรมการ
กรรมการ
๒๒.๕ นางสาวนงนชุ ภิญโญทรพั ย์ กรรมการ
กรรมการ
๒๒.๖ วา่ ท่รี ้อยตรที วีศกั ดิ์ ยมิ้ แย้ม กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๒๒.๗ นายอนุศักด์ิ ติรสถิตย์

๒๒.๘ นายเปรมณชั สถติ ยม์ ั่นวิวัฒน์

๒๒.๙ นายเชาว์วฒั น์ ดดี อม

๒๒.๑๐ นางสาวมาลนิ ี ศรไี ชยแสง

๒๒.๑๑ นายปรชั ญานนั ท์ พนั ธเสน

๒๒.๑๒ นางสาวนันทดิ า กรบั ทอง

หนา้ ท่คี วามรบั ผิดชอบ
๑. วางแผน ดูแล จัดระบบในการจดั ซ้ือหนังสอื เรียนและการแจกหนงั สอื เรยี นใหแ้ กน่ กั เรยี นระดบั ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒. จดั ทำเอกสารในการจัดซื้อหนังสอื เรยี นตามระเบียบพัสดุ
๓. ประสานในการประชมุ ภาคี ๔ ฝา่ ย
๔. ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่อน่ื ๆ ตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย

๒๓. งานสวัสดิการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

๒๓.๑ นายเปรมณัช สถิตยม์ น่ั วิวัฒน์ หวั หน้างาน
กรรมการ
๒๓.๒ นายเชาวว์ ฒั น์ ดดี อม กรรมการ
กรรมการ
๒๓.๓ นายอนุศักด์ิ ตริ สถิตย์ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานกุ าร
๒๓.๔ นายปรชั ญานันท์ พนั ธเสน

๒๓.๕ นางสาวนนั ทดิ า กรบั ทอง

๒๓.๖ นางสาวณัฐริกา จอมเจรญิ

หนา้ ที่ความรบั ผดิ ชอบ
๑. วางแผน ดแู ล จดั ระบบในการจัดซอื้ และการจัดจำหนา่ ยชุดพละ
๒. ทำบญั ชีสรปุ รายรับ-รายจ่าย การจดั จำหนา่ ยชุดพละ เสนอผอู้ ำนวยการโรงเรียน
๓. เบกิ จา่ ยสวสั ดกิ ารการจัดประชุมจัดเลี้ยงกลุ่มบริหารวิชาการ
๔. ปฏิบัติหน้าทอ่ี ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๒๐

๒. คณะกรรมการกลุม่ บริหารงานบคุ คล

๑. นายจงจัด จนั ทบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน

๒. นางวนั วิศาข์ ผลหมู่ รองผูอ้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล รองประธาน

๓. นายประภัส ผลหมู่ ผู้ชว่ ยผู้อำนวยการกลมุ่ บริหารงานบคุ คล กรรมการ

งานวินัยและการรักษาวนิ ยั ของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรฯ

งานกิจกรรมสถานศึกษา

๔. นางสาวชลิสา ชำนาญวารี งานประเมนิ ครผู ู้ช่วย กรรมการ

๕. นายสมานชยั ริดจนั ดี งานวนิ ัยและความประพฤตินกั เรยี น กรรมการ

งานระดับชนั้ และครูทป่ี รกึ ษา

นางสาวอโนชา อทุ มุ สกุลรัตน์ หัวหนา้ ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๑

ว่าที่ร้อยตรที วีศกั ดิ์ ยม้ิ แย้ม หวั หน้าระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ ๒

นางสาวชลสิ า ชำนาญวารี หัวหน้าระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๓

นางสาวสภุ าวรรณ ลืนภูเขียว หวั หน้าระดับชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ ๔

นางสาวภรณี สบื เครือ หวั หน้าระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวขวัญหล้า เกตุฉมิ หัวหนา้ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี ๖

๖. นางสาวสภุ าวรรณ ลนื ภเู ขียว งานบคุ ลากร วางแผนอตั รากำลงั และการกำหนดตำแหน่ง กรรมการ

สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ออกจากราชการ เกษยี ณอายุ

ราชการ ขาด ลา มาสาย

งานสารสนเทศกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล

๗. นางสาวจุรยี ์พร ด้วงชอุ่ม งานพฒั นาบคุ ลากรและเสรมิ สร้างประสิทธิภาพ กรรมการ

การปฏบิ ตั ิราชการ

งานส่งเสริมคณุ ธรรมจริยธรรมนักเรยี น

งานบำเหนจ็ ความชอบ / งานการเลื่อนวิทยฐานะ

๘. นางสาวหทัยรัตน์ ทับเปรม งานระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น กรรมการ

๙. นางสาวสจุ ิรดา โพธเิ์ ทศ งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผปู้ กครอง กรรมการ

๑๐. นางสาวรัชนี คตกฤษณ์ งานเครือ่ งราชอสิ รยิ าภรณ์ กรรมการ

๑๑. นายวารตุ ขำเจรญิ งานส่งเสรมิ ประชาธิปไตย กรรมการ

งานส่งเสรมิ กิจกรรมนักเรยี น

๑๒. นางสาวกัลยา ทองโชติ งานป้องกันและแกไ้ ขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมขุ กรรมการ

๑๓. นายนันทกรณ์ หนูดี งานรักษาความปลอดภยั / งานทำบตั รนักเรียน กรรมการ

๑๔. นายชเู กยี รติ นิลโคตร งานศูนยเ์ สมารักษ์ / งานทำบัตรนกั เรยี น กรรมการ

งานระบบ D school

๑๕. นางสาวสอุ าภา กระปกุ ทอง งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบคุ คล กรรมการ

๑๖. นางสภุ ัทรา อินตะ๊ คำ งานพสั ดุ กรรมการและเลขานกุ าร

งานสำนกั งาน ทำสญั ญาจ้าง และบัตรประจำตัวข้าราชการ

๒๑

๒๔. งานบุคลากร วางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง่ สรรหา บรรจุ แต่งตง้ั ยา้ ย ออกจากราชการ

เกษียณอายรุ าชการ ขาด ลา มาสาย ประกอบด้วย

๒๔.๑ นางสาวสุภาวรรณ ลืนภเู ขียว หัวหน้างาน

๒๔.๒ นางสภุ ัทรา อินต๊ะคำ กรรมการ

๒๔.๓ นางสาวสุอาภา กระปุกทอง กรรมการ

๒๔.๔ นางสาวกานดา รว่ มเกตุ กรรมการ

๒๔.๕ นางสาวพรทิพย์ ยอดหนู กรรมการและเลขานกุ าร

หนา้ ท่ีความรบั ผดิ ชอบ
๑. การวิเคราะหแ์ ละวางแผนอัตรากำลังคน การกำหนดตำแหนง่
๒. สรรหาเพอ่ื บรรจบุ คุ คลเขา้ รบั ราชการเป็นข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาในสถานศึกษา
๓. การแต่งต้ัง ย้าย โอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการและการออกจากราชการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เกษยี ณอายุราชการ
๔. สำรวจ ตรวจสอบและจดั ทำบันทึกการขาด ลา มาสาย ของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
๕. การวางแผนดำเนินงานในงานด้านแผนงานจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของ

กลุ่มบริหารงานบุคคลประจำปี
๖. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๗. ปฏิบตั งิ านอ่ืน ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

๒๕. งานวนิ ยั และการรักษาวนิ ยั ของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย

๒๕.๑ นายประภัส ผลหมู่ หวั หน้างาน

๒๕.๒ นางสาวชลสิ า ชำนาญวารี กรรมการ

๒๕.๓ หวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ กรรมการ

๒๕.๔ นางสาวพรทพิ ย์ ยอดหนู กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผดิ ชอบ
๑. จัดทำแผนงาน และโครงการงานวินยั และการรกั ษาวนิ ัยของข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
๒. การดำเนินการทางวินยั กรณีความผดิ วินัยไมร่ ้ายแรงวินยั กรณีความผิดวินัยรา้ ยแรงการอทุ ธรณ์

การรอ้ งทกุ ข์การเสริมสรา้ งและการปอ้ งกันการกระทำผดิ วินัยการออกจากราชการ
๓. ดำเนินงานให้มาตรการ รักษาระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา มีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง

และเป็นไปดว้ ยความยุตธิ รรม
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏบิ ัติงานตอ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๕. ปฏบิ ัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ไี ด้รบั มอบหมาย

๒๒

๒๖. งานสง่ เสริมคุณธรรม จรยิ ธรรมนักเรียน ประกอบด้วย

๒๖.๑ นางสาวจุรียพ์ ร ด้วงชอุม่ หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๒๖.๒ หวั หน้าระดบั กรรมการ
กรรมการ
๒๖.๓ หวั หน้ากลมุ่ สาระฯ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๒๖.๔ ครูทปี่ รกึ ษา กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

๒๖.๕ หวั หนา้ กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

๒๖.๖ นางสาวพรทพิ ย์ ยอดหนู

๒๖.๗ นายอรรถกิตต์ิ มเี งิน

หน้าที่ความรับผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนงานและโครงการสง่ เสรมิ คุณธรรม จริยธรรมนักเรยี น
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนกั เรยี นของสถานศึกษา

โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการจดั กิจกรรมส่งเสริม สนับสนนุ ใหก้ ารยกยอ่ งชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน
โดยทำเป็นประจำโดยต่อเนื่อง

๓. ประสานงานกบั หนว่ ยงานภายนอกสถานศกึ ษา ในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จรยิ ธรรมนักเรยี น
เชน่ นักเรียนแกนนำ อบรมผู้นำเยาวชน อบรมพุทธบุตร บวชเณรภาคฤดรู อ้ น

๔. การจัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การพฒั นาการใชเ้ วลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ ในดา้ นการศกึ ษาหาความรู้โดย
จัดบรรยายในโรงเรียน ให้มีคำขวัญ คติพจน์ บอร์ดความรู้สู่ชุมชน นำความรู้ ความคิดสู่นักเรียน
การนนั ทนาการ การกีฬา การบำเพ็ญตนให้เปน็ ประโยชน์ ฯลฯ โดยการจดั กิจกรรมอยา่ งเปน็ ประจำตอ่ เน่อื ง

๕. สรปุ และประเมินผลรายงานต่อผอู้ ำนวยการสถานศึกษา
๖. ปฏบิ ัติงานอ่นื ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒๗. งานระบบดแู ลช่วยเหลือนกั เรียน ประกอบดว้ ย

๒๗.๑ นางสาวหทัยรตั น์ ทบั เปรม หัวหน้างาน
กรรมการ
๒๗.๒ หวั หนา้ ระดบั กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
๒๗.๓ ครูทป่ี รึกษา

๒๗.๔ นางสาวสจุ ริ ดา โพธิเ์ ทศ

หนา้ ท่ีความรบั ผิดชอบ
๑. จดั ทำแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี น
๒. งานประสานความร่วมมอื กับบคุ ลากรทีเ่ กยี่ วข้องซง่ึ มบี ทบาทหน้าทใ่ี นการดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
๓. พฒั นาระบบจดั เก็บขอ้ มลู ที่ทนั สมยั ทันเหตุการณ์และเรยี กใชข้ อ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว
๔. พัฒนากระบวนการปอ้ งกนั /ชว่ ยเหลอื นกั เรียนไดอ้ ยา่ งมีคณุ ภาพและผลสมั ฤทธท์ิ ด่ี ี
๕. พัฒนาครูและผู้เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

อยา่ งสมบรู ณ์

๒๓

๖. พฒั นาความช่วยเหลอื ของบุคคลทเ่ี กย่ี วข้องให้มคี วามรว่ มมือ ร่วมใจอยา่ งมปี ระสิทธิภาพท่ีจะ
ชว่ ยเหลอื นกั เรยี นทกุ คน

๗. ประเมินผล และรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๘. ปฏบิ ัตงิ านอื่น ๆ ตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย

๒๘. งานวนิ ยั และความประพฤตินกั เรยี น/ งานระดบั ชน้ั และครูทีป่ รกึ ษา ประกอบดว้ ย

๒๘.๑ นายสมานชยั รดิ จนั ดี หวั หน้างาน

๒๘.๒ นางสาวชลิสา ชำนาญวารี กรรมการ

๒๘.๓ นางสุภัทรา อินต๊ะคำ กรรมการ

๒๘.๔ นายนันทกรณ์ หนดู ี กรรมการ

๒๘.๕ นายวารุต ขำเจริญ กรรมการ

๒๘.๖ นางสาวกัลยา ทองโชติ กรรมการ

๒๘.๗ นายศริ ิชัย พงษ์พฤษพรรณ์ กรรมการ

๒๘.๘ นางสาวสอุ าภา กระปกุ ทอง กรรมการ

๒๘.๙ นายอรรถกติ ติ์ มเี งนิ กรรมการ

๒๘.๑๐ หัวหน้าระดับ กรรมการ

๒๘.๑๑ ครทู ปี่ รกึ ษา กรรมการ

๒๘.๑๒ ครเู วรประจำวัน กรรมการ

๒๘.๑๓ นายชูเกยี รติ นลิ โคตร กรรมการและเลขานุการ

๒๘.๑๔ นายวนั เฉลิม เนตรธานนท์ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

หน้าที่ความรบั ผิดชอบ
๑. จัดทำแผนงาน และโครงการงานวนิ ัยและความประพฤตนิ กั เรียน
๒. การจัดกจิ กรรมส่งเสริมการพัฒนาความประพฤตแิ ละระเบยี บวนิ ัยของนกั เรยี น
๓. จดั เวรอบรมประจำวนั หนา้ เสาธง ประชมุ ระดบั
๔. ประสานงานหวั หนา้ ระดับวางแผนและจดั ใหม้ ีการรวบรวมขอ้ มลู สถิติเก่ียวกับผู้ปกครอง จัดระบบ

แบบบนั ทกึ ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในการปกครอง ระบบการเก็บขอ้ มลู
๕. ประสานงานครูที่ปรึกษากำหนดมาตรการ จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา และสาเหตุอันเป็นท่ีมา

ของความประพฤติ ทไี่ ม่พงึ ประสงคข์ องนกั เรยี นในสถานศึกษาแล้วประสานงานแก้ไข
๖. ขอความรว่ มมือ หรือ ให้ความรว่ มมอื แก่หน่วยราชการ รฐั วิสาหกิจ ธรุ กจิ เอกชน และบุคคลเก่ยี วกับ

การแก้ไขความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรยี นในสถานศกึ ษา
๗. ประสานกับผ้ปู กครอง ครูท่ปี รกึ ษา อาจารยแ์ นะแนว ในการแก้ปญั หานกั เรยี น
๘. จัดทำแผนงาน โครงการงานระดับชั้นและกำหนดครูท่ีปรึกษาติดตามการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรม

ความประพฤติและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม ติดตามให้มีการแก้ไขพฤติกรรม
ความประพฤติท่นี กั เรียนได้ให้สญั ญาไว้การรวบรวมแบบบันทกึ พฤตกิ รรมตามระดบั ชน้ั

๒๔

๙. ตดิ ตาม ศึกษานักเรียนท่ขี าดเรียนมากผิดปกติ หนีเรียน ไม่เขา้ เรยี นในบางรายวิชา มาโรงเรยี น
แตไ่ ม่ไดเ้ ข้าโรงเรยี น และร่วมกนั ปรกึ ษาหารือแกป้ ญั หา

๑๐. ควบคุมดูแลนกั เรยี นในระดับชนั้ ในการเขา้ แถวเชญิ ธงชาติ สวดมนตแ์ ผ่เมตตา และกิจกรรมอน่ื ๆ
หนา้ เสาธงในตอนเช้า เขา้ หอประชมุ ในการประชมุ ระดบั หรอื รว่ มกจิ กรรมอนื่ ๆ ของโรงเรยี น ใหอ้ ยู่ในระเบยี บ
มวี นิ ัย และเคารพตอ่ ประธานในพธิ ีการ

๑๑. ประชมุ ปรกึ ษาหารือกบั ครูทีป่ รึกษาในระดบั เพ่อื แกป้ ญั หาหรอื พัฒนา
๑๒. สรุป ประเมินผล และรายงานผลพฤติกรรมนักเรียนให้แก่ฝ่ายวิชาการ และรายงานผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
๑๓. ปฏิบตั ิงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

๒๙. งานส่งเสรมิ ประชาธิปไตย ประกอบด้วย

๒๙.๑ นายวารุต ขำเจรญิ หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๒๙.๒ นายประภสั ผลหมู่ กรรมการ
กรรมการ
๒๙.๓ นายนนั ทกรณ์ หนดู ี กรรมการ
กรรมการ
๒๙.๔ นางสาวกัลยา ทองโชติ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๒๙.๕ นายชเู กียรติ นลิ โคตร

๒๙.๖ หัวหนา้ ระดับ

๒๙.๗ ครทู ป่ี รึกษา

๒๙.๘ นางสาวพรทพิ ย์ ยอดหนู

หนา้ ท่คี วามรับผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผนงาน และโครงการสง่ เสรมิ ศักยภาพนกั เรยี นทุกด้านตามระบอบประชาธปิ ไตย
๒. จดั โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพฒั นาศกั ยภาพของนักเรยี นเกีย่ วกบั เร่ืองประชาธิปไตย ไดแ้ ก่ การรณรงค์

การเลอื กต้ัง การเผยแพรค่ วามรเู้ กีย่ วกบั พรรคการเมือง
๓. จัดใหม้ ีการเลอื กต้ังคณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียนเปน็ ประจำทุกปีการศกึ ษา
๔. กำกบั ดแู ลคณะกรรมการนกั เรียน ใหจ้ ัดทำโครงการ/กจิ กรรม ที่สง่ เสรมิ ความเปน็ ประชาธปิ ไตยและ

งานคณะกรรมการนักเรยี น
๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตอ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

๓๐. งานปอ้ งกันและแก้ไขปญั หาส่งิ เสพตดิ เอดสแ์ ละอบายมขุ ประกอบด้วย

๓๐.๑ นางสาวกลั ยา ทองโชติ หัวหน้างาน
กรรมการ
๓๐.๒ นางสาวบุปผา กาลพัฒน์ กรรมการ
กรรมการ
๓๐.๓ นางสาวชลิสา ชำนาญวารี กรรมการ

๓๐.๔ นายวนั เฉลิม เนตรธานนท์

๓๐.๕ หวั หน้าระดบั

๒๕

๓๐.๖ ครูทีป่ รกึ ษา หนูดี กรรมการ
๓๐.๗ นายนนั ทกรณ์ วงษท์ า้ ว กรรมการและเลขานุการ
๓๑.๘ นางสาวกง่ิ แก้ว กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

หน้าท่คี วามรบั ผิดชอบ
๑. จดั ทำแผนงาน และโครงการงานปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาส่งิ เสพติด เอดส์ และอบายมุข
๒. ดแู ล กำกบั ติดตาม การดำเนนิ งานรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ และอบายมุข

ในโรงเรียน
๓. จัดกจิ กรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพตดิ เอดส์ และอบายมุข
๔. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการปอ้ งปรามสารเสพติด เอดส์

และอบายมุขในโรงเรยี น
๕. รวบรวมข้อมลู สภาพปัญหา ตดิ ตามรายงานผลเป็นรายกรณี รายภาคเรียน และรายปีการศกึ ษา
๖. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๗. ปฏบิ ัตงิ านอ่ืน ๆ ตามทไี่ ดร้ ับมอบหมาย

๓๑. งานกจิ กรรมสถานศึกษา ประกอบดว้ ย

๓๑.๑ นายประภสั ผลหมู่ หัวหน้างาน
กรรมการ
๓๑.๒ นายเอกนรนิ ทร์ ชง่ั จตั ตุรัตน์ กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๓ นางสภุ ทั รา อนิ ตะ๊ คำ กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๔ นายสรุ จักร์ิ แกว้ มว่ ง กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๕ นางกนกวรรณ แกว้ มว่ ง กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๖ นางสาวอมรา ขอดสนั เทยี ะ กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๗ นายวารตุ ขำเจรญิ กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๘ นางสาวนงนุช ภิญโญทรพั ย์ กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๙ นายอิทธกิ ร ภ่สู าระ กรรมการ
กรรมการ
๓๑.๑๐ นายธงวฒุ ิ จนั ทรเ์ พชร กรรมการ

๓๑.๑๑ นายชวลิต สิงห์โต กรรมการและเลขานกุ าร

๓๑.๑๒ นางสาวกาญจนา คงทน

๓๑.๑๓ นางสาวรศั มี กุลสวุ รรณ

๓๑.๑๔ นายอรรถพล ภูทอง

๓๑.๑๕ นางสาววิไลวรรณ บญุ เพิม่

๓๑.๑๖ นางสาวกานดา ร่วมเกตุ

๓๑.๑๗ นางสาวพรทพิ ย์ ยอดหนู

๓๑.๑๘ นางจินตนา นลิ าภรณ์กลุ

๓๑.๑๙ นักการ แมบ่ า้ นทุกคน

๓๑.๒๐ นางสาวจรุ ยี ์พร ด้วงชอมุ่

๒๖

๓๑.๒๑ นายอรรถกิตต์ิ มีเงิน กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร

หนา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบ

๑. จดั ทำแผนงาน และโครงการงานกจิ กรรมสถานศึกษา

๒. วางแผนกำหนดแนวทางการสง่ เสรมิ การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นกั เรียนได้มสี ่วน

ร่วมในกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรม การเสียสละ ความอดทน อดกล้ัน ความขยันหมั่นเพยี ร ความสามัคคี

โดยมีการจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ สนบั สนุน ใหก้ ารยกย่องชมเชยและประกาศเกียรตคิ ุณใหท้ ราบโดยท่วั กัน โดยทำเป็น

ประจำโดยต่อเน่อื ง

๓. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ

นักเรียน

๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาหาความรู้

การนันทนาการ การกีฬา การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ดนตรี การหารายได้โดยสุจริต ฯลฯ โดยการจัด

กจิ กรรมอยา่ งเปน็ ประจำตอ่ เนื่อง มีการปรับแก้ไข มกี ารเผยแพรแ่ ก่ผเู้ กย่ี วขอ้ งทราบอยเู่ สมอ

๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัตงิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา

๖. ปฏบิ ตั งิ านอื่น ๆ ตามท่ีได้รบั มอบหมาย

๓๒. งานประสานและพฒั นาเครอื ข่ายผูป้ กครอง ประกอบดว้ ย

๓๒.๑ นางสาวสจุ ริ ดา โพธ์เิ ทศ หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๓๒.๒ นายประภัส ผลหมู่ กรรมการ
กรรมการ
๓๒.๓ นางสภุ ัทรา อินตะ๊ คำ กรรมการ
กรรมการ
๓๒.๔ นางสาวกัลยา ทองโชติ กรรมการ
กรรมการ
๓๒.๕ นายวารุต ขำเจรญิ กรรมการ
กรรมการ
๓๒.๖ นางสาวสภุ าวรรณ ลืนภูเขยี ว กรรมการ

๓๒.๗ นางสาวสอุ าภา กระปกุ ทอง กรรมการและเลขานกุ าร
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๓๒.๘ นางสาวกานดา ร่วมเกตุ

๓๒.๙ หัวหนา้ ระดับ

๓๒.๑๐ ครูท่ปี รึกษา

๓๒.๑๑ นกั การ แม่บ้านทุกคน

๓๒.๑๒ นางสาวหทยั รตั น์ ทบั เปรม

๓๒.๑๓ นางสาวพรทิพย์ ยอดหนู

หนา้ ท่คี วามรับผิดชอบ
๑. ประสานงานการจัดให้มกี จิ กรรมเพ่อื การแลกเปล่ียนเรยี นรรู้ ะหวา่ งเครือขา่ ยผูป้ กครอง ประสานงาน

เครือขา่ ยการศกึ ษา
๒. พัฒนาบุคลากรใหม้ ีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครอื ขา่ ยการศกึ ษา
๓. ประสานงานกบั เครอื ขา่ ยการศกึ ษาเพือ่ แสวงหาความร่วมมอื ความชว่ ยเหลอื เพือ่ ส่งเสรมิ สนับสนุน

งานการศึกษาของสถานศึกษา

๒๗

๔. รว่ มมอื และสนับสนนุ ทางวชิ าการเผยแพร่ข้อมูลเครือขา่ ยการศึกษาให้บุคลากรในสถานศกึ ษา
และผู้เกย่ี วข้องทราบ

๕. ประสานงานกบั หัวหน้าระดับและหัวหนา้ งาน ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการและงาน
๖. ปฏบิ ตั ิงานอืน่ ๆ ตามท่ไี ดร้ ับมอบหมาย

๓๓. งานรกั ษาความปลอดภยั ประกอบด้วย

๓๓.๑ นายนนั ทกรณ์ หนดู ี หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๓๓.๒ นายวารุต ขำเจรญิ กรรมการ
กรรมการ
๓๓.๓ นายสมานชยั ริดจันดี กรรมการ
กรรมการ
๓๓.๔ นางสาวชลสิ า ชำนาญวารี กรรมการ
กรรมการ
๓๓.๕ นายปรัชญานนั ท์ พนั ธเสน กรรมการ
กรรมการ
๓๓.๖ นายอนุศกั ด์ิ ตริ สถิตย์ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๓๓.๗ นายอรรถกติ ต์ิ มเี งนิ

๓๓.๘ นายวันเฉลมิ เนตรธานนท์

๓๓.๙ ครเู วรประจำวนั

๓๓.๑๐ นายฤทธิไกร จงึ เฟือ่ งฟศู ลิ ป์

๓๓.๑๑ นายเอนก จนิ ดาน้อย

๓๓.๑๒ นายชเู กียรติ นิลโคตร

หน้าทคี่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. วางแผนดำเนินงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในและรอบบริเวณโรงเรียน

โดยจัดใหม้ ีคำสัง่ เวรประจำวนั เวรวันหยดุ ราชการ เวรกลางคืน และเวรยามรักษาการณ์
๒. กำกับตดิ ตามควบคุม ดแู ล ให้ผปู้ ฏบิ ัติงานปฏบิ ตั ติ ามคำสง่ั โรงเรียนด้วยความเครง่ ครัด

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของเวรยาม และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เสนอผู้บริหาร เพ่ือป้องกันเหตุการณ์
อนั ก่อให้เกดิ ความเสยี หายแก่โรงเรียนและทางราชการ

๓. จดั สง่ ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาไปประชมุ อบรมตามหน่วยงานที่เก่ยี วข้องกับความปลอดภยั
ของนกั เรยี น นำความรู้ท่ีไดร้ ับไปเผยแพร่ให้กบั นักเรียนและชมุ ชนใกล้เคียง

๔. ดำเนินการจดั ทำบตั รนักเรยี นให้ครบและถกู ต้องตามรปู แบบท่ีทางโรงเรยี นกำหนด
๕. ประเมนิ ผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๖. ปฏบิ ตั งิ านอ่นื ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

๒๘

๓๔. งานศนู ย์เสมารกั ษ์ / งานจัดทำบตั รนกั เรียน ประกอบด้วย

๓๔.๑ นายชูเกียรติ นลิ โคตร หวั หน้างาน
กรรมการ
๓๔.๒ นายวารุต ขำเจรญิ กรรมการ
กรรมการ
๓๔.๓ นายวันเฉลิม เนตรธานนท์ กรรมการและเลขานกุ าร

๓๔.๔ นายฤทธิไกร จงึ เฟื่องฟูศิลป์

๓๔.๕ นายนันทกรณ์ หนดู ี

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
๑. ประสานงานศูนย์เสมารกั ษ์ ในการดแู ล ควบคุมความประพฤติ ความเสี่ยงในการกระทำความผิด

อาชญากรรม และอนั ตราย
๒. ประสานงานกับศูนยเ์ สมารักษ์หนว่ ยงานอ่ืน ๆ ที่เกีย่ วข้อง ในการควบคมุ ดูแลความปลอดภัย

แกน่ กั เรียนทง้ั ภายในและภายนอกโรงเรียน
๓. สรปุ ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ัติงานต่อผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา
๔. ดำเนินการจัดทำบตั รนักเรยี นใหค้ รบและถกู ต้องตามรปู แบบทท่ี างโรงเรยี นกำหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผอู้ ำนวยการมอบหมาย

๓๕. งานสารสนเทศกลุม่ บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

๓๕.๑ นางสาวสภุ าวรรณ ลนื ภูเขยี ว หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๓๕.๒ นางสาวรัชนี คตกฤษณ์
ร่วมเกตุ กรรมการ
๓๕.๓ นางสาวกานดา รว่ มเกตุ กรรมการและเลขานุการ

๓๕.๔ นางสาวพรทพิ ย์ ยอดหนู

หนา้ ที่ความรบั ผิดชอบ
๑. จดั ทำสารสนเทศงานทะเบยี นประวัติของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. สรุปงานการขาด ลา มาสาย ของข้าราชการครู ลกู จา้ งประจำ ลูกจา้ งช่ัวคราว นำเสนอและเผยแพร่

ขอ้ มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์
๓. จดั ทำและเกบ็ รักษาทะเบยี นประวัติขา้ ราชการครู บุคลากรทางการศกึ ษาและลูกจ้าง
๔. ปฏิบตั ิหน้าท่อี ื่น ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

๓๖. งานพัฒนาบุคลากรและเสรมิ สรา้ งประสทิ ธภิ าพการปฏิบัติราชการ/ งานบำเหน็จความชอบ/

งานการเลือ่ นวทิ ยฐานะ ประกอบด้วย

๓๖.๑ นางสาวจรุ ียพ์ ร ด้วงชอมุ่ หวั หน้างาน

๓๖.๒ นางสมศรี คงสุวรรณ กรรมการ

๓๖.๓ นายอิทธิกร ภู่สาระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร

๒๙

หนา้ ที่ความรบั ผิดชอบ
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบ และวิทยฐานะขา้ ราชการครู
๒. การจดั การอบรม งานพฒั นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา และเสริมสรา้ งประสทิ ธภิ าพ

การปฏบิ ัตริ าชการ
๓. งานการพฒั นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษาก่อนเล่อื นตำแหนง่
๔. ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตอ่ ผู้อำนวยการสถานศกึ ษา
๕. ปฏิบัติงานอน่ื ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

๓๗. งานส่งเสรมิ กิจกรรมนักเรียน ประกอบดว้ ย

๓๗.๑ นายวารตุ ขำเจริญ หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๓๗.๒ นางสาวสภุ าวรรณ ลืนภูเขยี ว กรรมการ
กรรมการ
๓๗.๓ นางสาวกัลยา ทองโชติ กรรมการ
กรรมการ
๓๗.๔ นางสาวสอุ าภา กระปกุ ทอง กรรมการ
กรรมการ
๓๗.๕ หัวหนา้ ระดับ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผ้ชู ่วยเลขานุการ
๓๗.๖ หัวหน้ากลมุ่ สาระฯ

๓๗.๗ ครูทป่ี รกึ ษา

๓๗.๘ หัวหนา้ กิจกรรมพฒั นา

๓๗.๙ นางสาวกานดา ร่วมเกตุ

๓๗.๑๐ นางสาวพรทิพย์ ยอดหนู

หนา้ ท่ีความรบั ผิดชอบ
๑. จัดทำแผนงานและโครงการงานสง่ เสรมิ กจิ กรรมนักเรียน
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียน

ได้มี สว่ นรว่ มในกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในด้านการประหยัด
และการออม การเสียสละ ความอดทน อดกลั้น ความขยันหม่ันเพียร ความเมตตากรุณา ความสามัคคี
โดยมี การจัดกจิ กรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้การยกยอ่ งชมเชยและประกาศเกยี รติคุณให้ทราบโดยทั่วกนั โดยทำ
เปน็ ประจำโดยต่อเนอื่ ง

๓. ประสานงานกับหนว่ ยงานภายนอกสถานศกึ ษา ในการจัดกิจกรรมรณรงคก์ ิจการที่เกี่ยวข้องกับนกั เรียน
๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในด้านการศึกษาหาความรู้
โดยจัดบรรยายในโรงเรียน ให้มีคำขวัญ คติพจน์ บอร์ดความรู้สู่ชุมชน นำความรู้ ความ คิดสู่นักเรียน
การนนั ทนาการ การกีฬา การบำเพญ็ ตนให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ โดยการจดั กจิ กรรมอยา่ งเปน็ ประจำตอ่ เนอื่ ง
๕. สรปุ และประเมนิ ผลรายงานตอ่ ผอู้ ำนวยการสถานศกึ ษา
๖. ปฏิบัติงานอน่ื ๆ ตามท่ไี ด้รับมอบหมาย

๓๐

๓๘. งานประเมนิ ครูผูช้ ว่ ย ประกอบด้วย

๓๘.๑ นางสาวชลสิ า ชำนาญวารี หัวหน้างาน
กรรมการ
๓๘.๒ นางสาวนันทวรรณ บญุ วฒั น์ กรรมการ

๓๘.๓ นางสาวกานดา รว่ มเกตุ กรรมการและเลขานุการ

๓๘.๔ นางสาวพรทิพย์ ยอดหนู

หน้าทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. ดำเนนิ การจดั ประเมินครูผู้ช่วยตามหลกั เกณฑแ์ ละมาตรฐานระเบียบของทางราชการ
๒. จัดทำเอกสาร ประสานงาน และรายงานผลตอ่ หน่วยงานทเ่ี ก่ยี วข้อง
๓. ปฏบิ ัตงิ านอืน่ ๆ ตามทไ่ี ด้รบั มอบหมาย

๓๙. งานแผนงานกล่มุ บริหารงานบคุ คล ประกอบดว้ ย

๓๙.๑ นางสาวสอุ าภา กระปกุ ทอง หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๓๙.๒ นางสาวพรทิพย์ ยอดหนู กรรมการและเลขานุการ

๓๙.๓ นางสาวกานดา ร่วมเกตุ

หน้าทค่ี วามรับผิดชอบ
๑. จดั ทำแผนปฏิบตั ิการประจำปีและปฏิทินการปฏบิ ัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. จัดทำเอกสารการขอใช้งบประมาณ ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน/ โครงการ/

กจิ กรรม ของกลุ่มบรหิ ารงานบคุ คลให้เป็นไปตามแผน/ ปฏิทินปฏบิ ัติงาน

๔๐. งานเครอื่ งราชอิสรยิ าภรณ์ ประกอบดว้ ย

๔๐.๑ นางสาวรัชนี คตกฤษณ์ หัวหน้างาน
กรรมการ
๔๐.๒ นางสาวสุภาวรรณ ลนื ภเู ขยี ว กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
๔๐.๓ นางสาวกานดา รว่ มเกตุ

๔๐.๔ นางสาวพรทพิ ย์ ยอดหนู

หน้าทคี่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. ดำเนนิ การตรวจสอบและจดั ทำเอกสารการขอเครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณ์ของบคุ ลากรในโรงเรียน
๒. ประสานงานการขอเครอื่ งราชอสิ ริยาภรณ์กบั หนว่ ยงานทีเ่ กยี่ วขอ้ ง
๓. จดั ทำและเก็บรกั ษาข้อมูลทะเบยี นประวตั ิการไดร้ บั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรในโรงเรยี น
๔. ปฏบิ ตั ิหนา้ ทอ่ี ืน่ ๆ ตามทไี่ ด้รับมอบหมาย

๔๑. งานระบบ D school ประกอบด้วย

๔๑.๑ นายชูเกียรติ นิลโคตร หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๔๑.๒ นางสุภัทรา อนิ ต๊ะคำ กรรมการ
กรรมการ
๔๑.๓ นางสาวสุอาภา กระปุกทอง

๔๑.๔ นางสาวกลั ยา ทองโชติ

๓๑

๔๑.๕ นางสาวสภุ าวรรณ ลืนภเู ขียว กรรมการ
๔๑.๖ นายวันเฉลิม เนตรธานนท์ กรรมการ
๔๑.๗ นายนันทกรณ์ หนดู ี กรรมการและเลขานุการ

หนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. ประสานงาน จัดเกบ็ ข้อมลู การสแกนหน้า ตรวจสอบความถูกตอ้ งในการสง่ ข่าวสารขอ้ มูลต่าง ๆ
๒. แกไ้ ขปญั หาตา่ ง ๆ ท่เี กิดขนึ้ โดยการประสานงานกบั หนว่ ยงานทีร่ บั ผิดชอบ
๓. สรุปประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านต่อผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
๔. ดำเนินการจัดทำบตั รนกั เรยี นใหค้ รบและถูกต้องตามรูปแบบทท่ี างโรงเรียนกำหนด
๕. ปฏบิ ตั งิ านอน่ื ๆ ตามท่ผี อู้ ำนวยการมอบหมาย

๔๒. งานพสั ดุกล่มุ บรหิ ารงานบคุ คล/ งานสำนกั งานกลมุ่ บริหารงานบุคคล

จัดทำสัญญาจา้ งและบตั รประจำตัวขา้ ราชการ ประกอบด้วย

๔๒.๑ นางสภุ ทั รา อินต๊ะคำ หวั หน้างาน

๔๒.๒ นายประภสั ผลหมู่ กรรมการ

๔๒.๓ นางสาวสุภาวรรณ ลืนภเู ขียว กรรมการ

๔๒.๔ นางสาวสุอาภา กระปุกทอง กรรมการ

๔๒.๕ นางสาวพรทพิ ย์ ยอดหนู กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผดิ ชอบ
๑. จัดหาพสั ดุ จัดซอื้ จดั จ้าง/กำหนดรูปแบบรายการหรอื คุณลกั ษณะเฉพาะและจดั ทำเอกสารการซือ้

จดั จา้ งเบกิ ราชการตามระเบยี บ
๒. ควบคุม บำรงุ รักษา และจำหน่ายพัสดุ
๓. ควบคมุ ดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ หนังสือราชการ หนังสอื ตอบ-รับประสานกับผ้ปู กครอง

หนว่ ยงานย่อยอนื่ ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ ง
๔. ประสานงานการขอมีบตั รประจำตัวขา้ ราชการ
๕. การทำสัญญาจ้างลูกจ้างประจำและลกู จ้างชั่วคราว
๖. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามท่ีผูอ้ ำนวยการมอบหมาย

๓๒

๓. คณะกรรมการกลุม่ บรหิ ารงบประมาณ

๑. นายจงจดั จันทบ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเบญจรัตน์ สงิ หาโคตร รองผอู้ ำนวยการกลุ่มบรหิ ารงบประมาณ รองประธาน

๓. นางสมศรี คงสุวรรณ ผชู้ ่วยผอู้ ำนวยการกล่มุ บริหารงบประมาณ กรรมการ

งานตรวจสอบภายใน, งานนโยบายและแผนงาน

๔. นางสาวสภุ าพร บุญศริ ิ งานบริหารการเงนิ กรรมการ
๕. นายธีระ ล้ีศริ ิสรรพ์
๖. นายทวี ม่วงมนตรี งานบริหารการเงิน กรรมการ

งานบรหิ ารพสั ดุและสินทรพั ย์ กรรมการ

๗. นายสรณ ปทั มพรหม งานบญั ชี กรรมการ

๘. นางสาวนนั ทวรรณ บุญวัฒน์ งานแผนงานและสารสนเทศกลุม่ งบประมาณ

งานสำนกั งาน กรรมการและเลขานกุ าร

๔๓. งานบริหารการเงนิ ประกอบดว้ ย

๔๓.๑ นายธรี ะ ลี้ศิรสิ รรพ์ หัวหน้างานบรหิ ารการเงิน หวั หน้างาน

เจา้ หนา้ ที่รับเงนิ รายไดส้ ถานศกึ ษา

๔๓.๒ นางสาวสุภาพร บุญศริ ิ เจา้ หน้าท่ีควบคมุ ใบเสร็จรบั เงนิ กรรมการ

ผชู้ ่วยเจ้าหนา้ ท่รี บั เงนิ รายได้สถานศึกษา

๔๓.๓ นางสาววราภรณ์ แซ่ตนั ผชู้ ่วยเจ้าหนา้ ท่ีรบั เงนิ รายได้สถานศกึ ษา กรรมการ

เจ้าหน้าที่เงนิ สวัสดิการขา้ ราชการ

เจ้าหนา้ ท่ีจา่ ยเงนิ รายไดส้ ถานศกึ ษา

(เงนิ เดอื นลกู จา้ งชั่วคราว นำส่งประกันสงั คมและภาษ)ี

๔๓.๔ นางสาวกมลนทั ธ์ แกล้วทนงค์ เจา้ หน้าที่จา่ ยเงนิ รายได้สถานศกึ ษา กรรมการ

(จัดทำทะเบียนคมุ รายได้สถานศึกษา)

๔๓.๕ นางสาวบปุ ผา กาลพฒั น์ เจา้ หนา้ ที่เงนิ สวสั ดกิ ารสถานศกึ ษา กรรมการ

๔๓.๖ นางสาวรงุ่ ทิวา วงคษ์ า เจา้ หน้าทีก่ ารเงิน กรรมการและเลขานกุ าร

เงนิ อดุ หนนุ บำรงุ การศึกษา

หน้าทคี่ วามรับผดิ ชอบ

๑. เบกิ เงินและจา่ ยเงินตามระเบียบ

๒. จัดทำแผนการใชง้ บประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดการปฏบิ ัติงานใหเ้ ป็นไปตามแผนปฏบิ ัติการ

ประจำปงี บประมาณ แลว้ สรุปแยกเปน็ รายไตรมาส เปน็ งบบคุ ลากร งบอดุ หนนุ งบลงทุน

(แยกเปน็ คา่ ครภุ ัณฑ์และค่าก่อสรา้ ง) และงบดำเนนิ การ

๓. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงนิ รวมเพ่ือขออนมุ ตั ิเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่

การศึกษาไปยงั คณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานรวบรวมเสนอตอ่ สำนักงบประมาณ

๔. เบิกจา่ ยงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจำปี และอนมุ ตั กิ ารใช้

งบประมาณการศกึ ษาตามประเภทและรายการตามท่ไี ด้รบั งบประมาณ

๓๓

๕. เงนิ โอนงบประมาณ การโอนเงินใหเ้ ปน็ ไปตามขั้นตอนและวิธกี ารท่ีกระทรวงการคลงั กำหนด
๖. การบรหิ ารการเงิน การเบกิ จากคลงั การรับเงิน การเก็บรกั ษาเงนิ การจ่ายเงนิ การนำสง่ เงิน

การโอนเงนิ การกนั เงินไว้เบิกเหลอ่ื มปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวธิ ีการทก่ี ระทรวงการคลังกำหนด
๗. จดั ทำปฏิทินปฏบิ ัติงานการเงินของโรงเรยี นและประสานงานเรอื่ งเงินกบั หนว่ ยงานต่าง ๆ
๘. ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๙. ดำเนินเรอ่ื งการหักภาษี ณ ท่ีจา่ ยประจำปขี องข้าราชการครแู ละแจกแบบชำระเงินใหแ้ ก่บคุ ลากรทกุ

คน และดำเนนิ การรบั -สง่ เงนิ หกั ภาษี ณ ทจี่ ่าย
๑๐.ดำเนินการส่งเงนิ ที่เป็นรายไดแ้ ผ่นดิน
๑๑.ตรวจความถกู ต้องของรายงานการเดนิ ทางไปราชการและควบคุมการเบิกจา่ ยอยา่ งประหยดั
๑๒.ติดตามทวงถามใบสำคัญค่จู ่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ
๑๓.ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาใหเ้ ปน็ ไปตามสญั ญาการยมื เงิน ดำเนนิ การจา่ ยคา่ จ้างช่วั คราว

จัดทำสมุดคมุ การจ่ายเงินกระแสรายวนั ดำเนนิ การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
๑๔.ควบคุมการยืมเงินอุดหนนุ การศกึ ษาให้เปน็ ไปตามสัญญาการยมื เงนิ และดำเนนิ การเบกิ จา่ ยเงนิ

อดุ หนนุ บำรุงการศึกษา
๑๕.เสนอแผนการระดมทรพั ยากรทางการศกึ ษาและการลงทนุ เพื่อการศกึ ษา ต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพ่อื ความเหน็ ชอบและดำเนินการในรปู แบบคณะกรรมการและจัดทำสมุดคมุ การรับ
๑๖.งานเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานจัดสรรให้
๑๗.จดั ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๑๘.ปฏบิ ตั งิ านอนื่ ๆ ตามท่ไี ด้รับมอบหมาย

๔๔. งานบรหิ ารบญั ชี ประกอบด้วย

๔๔.๑ นายสรณ ปัทมพรหม หัวหนา้ งานบญั ชี หวั หนา้ งาน
เจ้าหน้าบัญชี กรรมการและเลขานกุ าร
๔๔.๒ นางสาวสุภาวดี พงประสทิ ธิ์

หนา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบ
๑. บนั ทึกรายการจา่ ยเงนิ ลงในสมุดเงนิ สดและทะเบียนย่อยแตล่ ะประเภท
๒. จัดทำรายงานประเภทเงินคงเหลือและงบเดือนทุกเดือนส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสำนักงาน
การตรวจเงินแผน่ ดนิ
๓. รวบรวมและสรปุ งานกล่มุ บริหารงบประมาณ
๔. ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามท่ีได้รบั มอบหมาย

๔๕. งานบริหารพัสดุและสนิ ทรัพย์ ประกอบดว้ ย

๔๕.๑ นายทวี มว่ งมนตรี หัวหน้างานพสั ดุและสนิ ทรัพย์/หวั หนา้ เจ้าท่ี หวั หน้างาน

๔๕.๒ นายฑนนั ชยั คชเคลือ่ น เจา้ หน้าที่พัสดุ กรรมการ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบยี นครุภัณฑ์

เจา้ หนา้ ที่ลงทะเบียนพสั ดุ

๓๔

๔๕.๓ นายธชั นนท์ วัชรโชติเสนห่ ์ธาดา ผชู้ ่วยเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนพสั ดุ กรรมการ
๔๕.๔ เจา้ หน้าท่พี ัสดกุ ล่มุ บริหาร
๔๕.๕ เจ้าหน้าทพี่ ัสดุกลมุ่ สาระการเรียนรู้ กรรมการ
๔๕.๖ นางสาวปานตะวัน คนั ธะเนตร
กรรมการ

ผ้ชู ่วยเจ้าหนา้ ที่พสั ดุ กรรมการและเลขานกุ าร

หนา้ ที่ความรับผดิ ชอบ
๑. จัดทำระบบฐานขอ้ มูลสนิ ทรัพย์ของสถานศกึ ษา
๒. จดั หาพัสดุ จัดซ้ือจดั จ้าง
๓. กำหนดรปู แบบรายการหรอื คุณลกั ษณะเฉพาะและจดั ซอ้ื จัดจา้ ง
๔. ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
๕. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมา

๔๖. งานตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ ย

๔๖.๑ นางสมศรี คงสุวรรณ หวั หน้างาน
กรรมการ
๔๖.๒ นางสาวพรศรี เจริญวยั กรรมการและเลขานกุ าร

๔๖.๓ นางกณกิ าร์ พัฒรากุล

หนา้ ท่คี วามรบั ผิดชอบ
๑. วางแผนการตรวจสอบ
๒. ดำเนินการตรวจสอบบญั ชที ั้งเงนิ ประมาณรายได้สถานศกึ ษาและเงินอื่น ๆ ใหถ้ ูกต้องครบถว้ น
และเปน็ ปัจจบุ ัน และประเมินแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีของสถานศกึ ษา
๓. ทำการประเมินความเสีย่ งและควบคมุ
๔. รายงานการตรวจสอบภายใน เดือนละ ๑ ครั้ง
๕. ปฏบิ ตั งิ านอืน่ ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

๔๗. งานนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย

๔๗.๑ นางสมศรี คงสวุ รรณ หัวหน้างาน
กรรมการ
๔๗.๒ นางสาวสุอาภา กระปกุ ทอง กรรมการ
กรรมการ
๔๗.๓ นางสาวชลธิรา เมืองใจ กรรมการ

๔๗.๔ นางสาวนนั ทดิ า กรบั ทอง กรรมการและเลขานุการ

๔๗.๕ เจ้าหน้าที่งานแผนงานกลมุ่ สาระการเรยี นรู้

๔๗.๖ นางสาวนนั ทวรรณ บญุ วัฒน์

หน้าทีค่ วามรบั ผิดชอบ
๑. วิเคราะหแ์ ละพฒั นานโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา
๒. จดั ทำรายละเอยี ดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหม้ คี วามเชื่อมโยงกบั ผลลพั ธ์

๓๕

ตามตัวชว้ี ดั ความสำเร็จของสถานศกึ ษา การจัดทำและเสนอของบประมาณ
๓. รับผดิ ชอบโครงการพิเศษและโครงการตามนโยบาย
๔. ปฏิบตั ิงานอน่ื ๆ ตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย

๔๘. งานแผนงานและสารสนเทศกลมุ่ บริหารงบประมาณ ประกอบดว้ ย

๔๘.๑ นางสาวนนั ทวรรณ บุญวัฒน์ หัวหน้างาน
กรรมการ
๔๘.๒ นางสาวสภุ าวดี พงประสิทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ

๔๘.๓ นางสาววราภรณ์ แซต่ นั

หน้าทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. วางแผนดำเนนิ งานในงานดา้ นแผนงานของกล่มุ บริหารงบประมาณจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี
และปฏิทนิ การปฏบิ ตั งิ านของกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ
๒. ประสานงาน ตรวจสอบ ตดิ ตามประเมนิ ผลงาน/ โครงการ/กจิ กรรม ของกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ
ใหเ้ ป็นไปตามแผน/ปฏิทินปฏิบตั งิ าน
๓. จดั ทำสารสนเทศของกลุม่ บรหิ ารงบประมาณ
๔. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมลู สารสนเทศเพ่อื การบริหาร การบริการ และการประชาสมั พนั ธ์
๕. ปฏบิ ัตหิ น้าท่อี ่ืน ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

๔๙. งานจัดระบบควบคมุ ภายใน ประกอบด้วย

๔๙.๑ นางสาวสอุ าภา กระปุกทอง หัวหน้างาน
กรรมการ
๔๙.๒ นางสาวสุภาวรรณ ลืนภเู ขยี ว กรรมการ
กรรมการ
๔๙.๓ นางกณิการ์ พฒั รากลุ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
๔๙.๔ นางกนกวรรณ แกว้ ม่วง

๔๙.๕ นางสาวนนั ทวรรณ บญุ วัฒน์

๔๙.๖ นางสาวศุภสิ รา จันทรด์ า

หนา้ ที่ความรับผิดชอบ
๑. วิเคราะหส์ ภาพปัจจุบนั ปญั หาตามโครงสร้างและภาพกิจกรรมสถานศึกษา
๒. วิเคราะห์ความเสีย่ งของการดำเนินงานพรอ้ มกำหนดปจั จัยเสยี่ งและจดั ลำดับความเสยี่ ง
๓. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสย่ี งในการดำเนนิ งานของสถานศกึ ษา
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศกึ ษา และกำหนดผู้รบั ผิดชอบในการปอ้ งกันความเส่ียง
๕. ประเมนิ ผลการดำเนนิ งานและรายงาน
๖. ปฏบิ ัติงานอื่น ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

๓๖

๕๐. งานสำนกั งานกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบดว้ ย หวั หน้างาน
๕๐.๑ นางสาวนันทวรรณ บญุ วฒั น์ กรรมการและเลขานกุ าร
๕๐.๒ นางสาวกมลนัทธ์ แกล้วทนงค์

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
๑. ลงทะเบยี นรับหนงั สือราชการ และเอกสารต่าง ๆ ของกลุม่ บรหิ ารงบประมาณ
๒. จัดหาอุปกรณ์ และส่งิ อำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
๓. เก็บรกั ษาหนงั สือราชการและเอกสารอน่ื ๆ ของกลมุ่ บริหารงบประมาณ
๔. จดั บริการเกี่ยวกบั เอกสาร หลักฐานทางราชการของกลมุ่ บริหารงบประมาณ
๕. ปฏิบตั หิ น้าที่อน่ื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔. คณะกรรมการกล่มุ บรหิ ารท่วั ไป

๑. นายจงจดั จนั ทบ ผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเบญจรตั น์ สงิ หาโคตร รองผ้อู ำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป รองประธาน

๓. นายเอกนรินทร์ ชง่ั จัตตรุ ัตน์ ผู้ช่วยผอู้ ำนวยการกลมุ่ บรหิ ารท่ัวไป กรรมการ

งานอาคารสถานท่ี

๔. นายชวลติ สงิ หโ์ ต งานบรกิ ารสถานท่ี กรรมการ

๕. นายสรุ จักริ์ แก้วม่วง งานยานพาหนะ กรรมการ

๖. นางกนกวรรณ แกว้ มว่ ง งานสำนกั งานกลุ่มบรหิ ารทวั่ ไป งานสารบรรณ กรรมการ

๗. นางสาวอมรา ขอดสนั เทียะ งานประชาสัมพันธ์ กรรมการ

๘. นางสาวชลสิ า ชำนาญวารี งานอนามัย กรรมการ

๙. นางสาวเกศนิ ี เทย่ี งชุดติ งานธนาคารโรงเรียน กรรมการ

๑๐. นางสาวนงนชุ ภิญโญทรพั ย์ งานโภชนาการ งานสวสั ดกิ ารจัดเล้ียง กรรมการ

๑๑. นางสาวกาญจนา คงทน งานโสตทศั นศกึ ษา กรรมการ

๑๓. นางสาววิไลวรรณ บญุ เพิ่ม งานสารสนเทศกลุม่ บริหารทว่ั ไป กรรมการ

๑๓. นางสาวชลธิรา เมืองใจ งานแผนงานกลุ่มบรหิ ารทัว่ ไป

งานพัสดุกลุ่มบริหารทว่ั ไป กรรมการและเลขานุการ

๕๑. งานอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย

๕๑.๑ นายเอกนรนิ ทร์ ชัง่ จัตตุรัตน์ หัวหน้างาน
กรรมการ
๕๑.๒ นายสรุ จักร์ิ แก้วมว่ ง กรรมการ
กรรมการ
๕๑.๓ นายอิทธกิ ร ภสู่ าระ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๕๑.๔ นายอรรถกิตต์ิ มีเงนิ

๕๑.๕ นกั การภารโรงและแม่บ้าน

๕๑.๖ นายชวลิต สิงห์โต

๓๗

หนา้ ทค่ี วามรับผดิ ชอบ
๑. จัดทำแผน โครงการ กจิ กรรม และงบประมาณของงานอาคารสถานท่ี
๒. ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรงุ และตกแตง่ อาคารสถานที่
๓. จดั ทำระเบยี บ แนวทางปฏิบตั ิ และแบบฟอร์มขอใช้บรกิ ารซ่อมแซมอาคารสถานที่
๔. ปฏบิ ตั ิหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

๕๒. งานบริการสถานที่ ประกอบด้วย

๕๒.๑ นายชวลิต สิงหโ์ ต หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๕๒.๒ นายสรุ จกั ริ์ แก้วม่วง กรรมการ
กรรมการ
๕๒.๓ นายอทิ ธิกร ภสู่ าระ กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
๕๒.๔ นายอรรถกติ ติ์ มีเงนิ

๕๒.๕ นักการภารโรงและแม่บา้ น

๕๒.๖ นายเอกนรนิ ทร์ ชัง่ จัตตุรตั น์

หนา้ ที่ความรบั ผดิ ชอบ
๑. จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณของงานบริการสถานท่ี
๒. จดั และตกแต่งสถานท่ีในกจิ กรรมตา่ ง ๆ ของโรงเรียน
๓. ใหบ้ ริการสถานทแี่ กค่ รแู ละบุคลากร
๔. จัดทำระเบียบ แนวทางปฏบิ ัติ และแบบฟอรม์ ขอใช้บรกิ ารสถานที่
๕. ปฏบิ ัตหิ นา้ ทอี่ ่นื ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

๕๓. งานโภชนาการและสวสั ดกิ ารจดั เลยี้ ง ประกอบด้วย

๕๓.๑ นางสาวนงนุช ภญิ โญทรพั ย์ หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๕๓.๒ นางสาวชลธิรา เมอื งใจ กรรมการ
กรรมการ
๕๓.๓ นางจินตนา นิลาภรณก์ ุล กรรมการและเลขานกุ าร

๕๓.๔ แมบ่ ้าน

๕๓.๕ นางสาววิไลวรรณ บุญเพม่ิ

หนา้ ที่ความรับผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผน โครงการ กจิ กรรม และงบประมาณของงานโภชนาการและสวัสดกิ ารจดั เลีย้ ง
๒. ควบคมุ และดแู ลโรงอาหาร พรอ้ มทง้ั จดั ระบบโภชนาการ
๓. ใหบ้ ริการอาหารและเครื่องด่มื ในกจิ กรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๔. จดั ทำระเบยี บ แนวทางปฏบิ ตั ิ และแบบฟอร์มขอใชบ้ รกิ ารอาหารและเคร่ืองดมื่
๕. ปฏิบัตหิ น้าท่อี ื่น ๆ ตามท่ไี ด้รบั มอบหมาย

๓๘

๕๔. งานยานพาหนะ ประกอบดว้ ย

๕๔.๑ นายสรุ จกั ริ์ แกว้ ม่วง หวั หนา้ งาน
กรรมการ
๕๔.๒ นายประเทือง สวุ รรณวงษ์ กรรมการ
กรรมการ
๕๔.๓ นายสุชิน ช้วั ทอง
กรรมการและเลขานุการ
๕๔.๔ นางจินตนา นิลาภรณก์ ุล

๕๔.๕ นายอิทธิกร ภ่สู าระ

หน้าทค่ี วามรับผิดชอบ
๑. จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณของงานยานพาหนะ
๒. ใหบ้ รกิ ารยานพาหนะแกค่ รูและบุคลากร
๓. ดแู ล ซอ่ มแซม และปรับปรงุ ยานพาหนะ
๔. จดั ทำระเบยี บ แนวทางปฏบิ ัติ และแบบฟอร์มขอใชบ้ ริการยานพาหนะ
๕. ปฏบิ ัติหนา้ ทอ่ี นื่ ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

๕๕. งานโสตทศั นศกึ ษา ประกอบด้วย

๕๕.๑ นางสาวกาญจนา คงทน หัวหน้างาน
กรรมการ
๕๕.๒ นางสาวรัศมี กุลสวุ รรณ กรรมการ

๕๕.๓ นายเฉลยี ว เฉือ่ ยไธสง กรรมการและเลขานุการ

๕๕.๔ นายอรรถพล ภทู อง

หนา้ ท่ีความรบั ผิดชอบ
๑. จดั ทำแผน โครงการ กจิ กรรม และงบประมาณของงานโสตทัศนศกึ ษา
๒. บันทึกภาพและวิดโี อในกจิ กรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๓. ดแู ล ซ่อมแซม และปรับปรุงโสตทศั นูปกรณ์
๔. จัดทำระเบยี บ แนวทางปฏบิ ตั ิ และแบบฟอร์มขอใชบ้ ริการบันทึกภาพและวิดโี อ
๕. ปฏิบตั หิ นา้ ที่อน่ื ๆ ตามทไ่ี ด้รับมอบหมาย

๕๖. ประชาสมั พนั ธ์ ประกอบด้วย

๕๖.๑ นางสาวอมรา ขอดสนั เทยี ะ หัวหน้างาน
กรรมการ
๕๖.๒ นางสาวอโนชา อุทมุ สกลุ รัตน์ กรรมการ
กรรมการ
๕๖.๓ นางสาวกนกวรรณ พมิ พศ์ รวงษ์ กรรมการ
กรรมการ
๕๖.๔ นางสาวสุอาภา กระปุกทอง กรรมการ
กรรมการ
๕๖.๕ นายธงวฒุ ิ จนั ทร์เพชร
กรรมการและเลขานุการ
๕๖.๖ นางสาวปนดั ดา หงษ์ทอง

๕๖.๗ นางสาวกาญจนา คงทน

๕๖.๘ นายอรรถกติ ต์ิ มีเงิน

๕๔.๙ นางสาวณัฐรนิ ีย์ สมนึก

๓๙

หนา้ ทคี่ วามรับผดิ ชอบ
๑. จดั ทำแผน โครงการ กจิ กรรม และงบประมาณของงานประชาสัมพันธ์
๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกจิ กรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๓. ปฏิบตั ิหนา้ ท่พี ิธกี รดำเนนิ กจิ กรรมตา่ ง ๆ ของโรงเรียน
๔. ต้อนรบั และบริการผปู้ กครองหรอื แขกผ้มู าตดิ ตอ่ กับทางโรงเรียน
๕. จดั ทำวารสารประชาสัมพนั ธเ์ พือ่ เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมตา่ ง ๆ ของโรงเรยี น
๖. ปฏบิ ัติหน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

๕๗. งานอนามัย ประกอบด้วย ชำนาญวารี หวั หน้างาน
๕๗.๑ นางสาวชลสิ า ทองโชติ กรรมการ
๕๗.๒. นางสาวกัลยา หนดู ี กรรมการ
๕๗.๓ นายนันทกรณ์ เนตรธานนท์ กรรมการ
๕๗.๔ นายวนั เฉลิม วงษท์ ้าว กรรมการ
๕๗.๕ นางสาวกิ่งแกว้ กาลพัฒน์
๕๗.๖ นางสาวบปุ ผา กรรมการและเลขานกุ าร

หนา้ ท่คี วามรบั ผดิ ชอบ
๑. จัดทำแผน โครงการ กจิ กรรม และงบประมาณของงานอนามยั
๒. ควบคุมและดแู ลห้องพยาบาลใหย้ าและเวชภัณฑพ์ ร้อมใช้งาน
๓. จัดบรกิ ารตรวจสขุ ภาพใหน้ กั เรียน ครู และบุคลากร พรอ้ มทง้ั ดำเนินการเร่ืองประกนั อุบัติเหตุ
๔. จัดทำระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และแบบฟอร์มขอใช้บรกิ ารหอ้ งพยาบาล
๕. ปฏบิ ตั ิหน้าท่ีอน่ื ๆ ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

๕๘. งานธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย

๕๘.๑ นางสาวเกศนิ ี เท่ยี งชุดติ หวั หน้างาน
กรรมการ
๕๘.๒ นายอิทธกิ ร ภสู่ าระ กรรมการและเลขานกุ าร

๕๘.๓ นางสาววไิ ลวรรณ บุญเพม่ิ

หนา้ ที่ความรับผดิ ชอบ
๑. จัดทำแผน โครงการ กจิ กรรม และงบประมาณของงานธนาคารโรงเรยี น
๒. ควบคุมและดแู ลธนาคารโรงเรยี น
๓. จัดทำระเบยี บ แนวทางปฏบิ ัติ และแบบฟอร์มขอใช้บริการธนาคารโรงเรยี น
๔. ปฏิบตั ิหน้าท่อี ื่น ๆ ตามทไี่ ด้รับมอบหมาย

๕๙. งานสำนักงานกลุม่ บริหารท่วั ไปและงานสารบรรณ ประกอบดว้ ย

๕๙.๑ นางกนกวรรณ แก้วมว่ ง หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๕๙.๒ นายอทิ ธิกร ภู่สาระ

๔๐

๕๙.๓ นางสาววิไลวรรณ บญุ เพ่ิม กรรมการ
๕๙.๔ นางจนิ ตนา นิลาภรณ์กุล กรรมการ
๕๙.๕ นางสาวชลธิรา เมอื งใจ กรรมการและเลขานกุ าร

หนา้ ทค่ี วามรับผิดชอบ
๑. จดั ทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณของงานสารบรรณและงานสำนักงานกลุ่มบรหิ ารทั่วไป
๒. ควบคมุ และดูแลสำนกั งานกลุ่มบริหารทั่วไป
๓. ควบคมุ และดูแลหนังสอื ราชการทุกประเภท
๔. ปฏบิ ัติหน้าท่อี ืน่ ๆ ตามท่ไี ด้รบั มอบหมาย

๖๐. งานพัสดกุ ลุ่มบริหารทว่ั ไป

นางสาวชลธริ า เมืองใจ

หนา้ ที่ความรบั ผดิ ชอบ
๑. ควบคุมและดูแลพัสดุ การเบกิ – จ่ายพัสดุ และการจำหนา่ ยพัสดุของกล่มุ บรหิ ารทั่วไป
๒. ปฏบิ ตั ิงานอืน่ ๆ ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

๖๑. งานแผนงานกล่มุ บริหารท่ัวไป

นางสาวชลธริ า เมืองใจ

หนา้ ทคี่ วามรบั ผดิ ชอบ
๑. จัดทำแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปแี ละปฏทิ ินการปฏิบตั ิงานของกลมุ่ บริหารทั่วไป
๒. ติดตามและตรวจสอบแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณของกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการปฏบิ ตั ิงานของกลมุ่ บรหิ ารทวั่ ไป
๓. ปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖๒. งานสารสนเทศกลุม่ บริหารทัว่ ไป
นางสาววิไลวรรณ บญุ เพิ่ม

หน้าทค่ี วามรบั ผดิ ชอบ
๑. จัดทำสารสนเทศของกล่มุ บริหารท่ัวไป พร้อมทัง้ นำเสนอและเผยแพร่
๒. ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีอื่น ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๔๑

๕. คณะกรรมการกลมุ่ อำนวยการ

๑. นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการ ประธาน

๒. นางสาวจรุ ีย์พร ดว้ งชอุม่ งานจัดทำขอ้ ตกลงการปฏิบตั ริ าชการ รองประธาน

๓. นายธงวฒุ ิ จนั ทรเ์ พชร งานบริหารจัดการโรงเรยี นมาตรฐานสากล กรรมการ

๔. นางสาวนันทวรรณ บญุ วัฒน์ งานประสานงานสมาคมผปู้ กครองและครฯู กรรมการ

๕. นางสาวนนั ทดิ า กรับทอง งานสำนกั งานผอู้ ำนวยการ กรรมการ

งานพสั ดุสำนกั งานผอู้ ำนวยการ

๖. นางสาวปนดั ดา หงษ์ทอง งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวศภุ ศิ รา จันทร์ดา
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

๖๓. งานจัดทำขอ้ ตกลงการปฏบิ ัตริ าชการ ประกอบดว้ ย

๖๕.๑ นางสาวจรุ ยี ์พร ด้วงชอมุ่ หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๖๕.๒ นางสมศรี คงสวุ รรณ กรรมการ
กรรมการ
๖๕.๓ นางสาวสุภาวรรณ ลืนภูเขยี ว
กรรมการและเลขานุการ
๖๕.๔ นางสาวชลธิรา เมืองใจ

๖๕.๕ นางสาวนันทดิ า กรับทอง

หนา้ ท่ีความรับผดิ ชอบ
๑. จัดทำข้อตกลงและคำรบั รองการปฏบิ ัติราชการ
๒. ประสานงานทุกกลุ่มบริหารท่ีมีส่วนเก่ยี วของในการกำหนดตวั ช้วี ดั
๓. รวบรวมและจัดทำรายงานเพอ่ื เสนอต่อสำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธั ยมศึกษากรุงเทพมหานคร

เขต ๑

๖๔. งานบรหิ ารจัดการโรงเรยี นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

๖๓.๑ นายธงวฒุ ิ จนั ทรเ์ พชร หัวหนา้ งาน
กรรมการ
๖๓.๒ นางสมศรี คงสวุ รรณ กรรมการ
กรรมการ
๖๓.๓ นางสาวพรศรี เจรญิ วยั กรรมการ
กรรมการ
๖๓.๔ นายสุรจักร์ิ แกว้ มว่ ง กรรมการ
กรรมการ
๖๓.๕ นางกณิการ์ พฒั รากุล กรรมการ
กรรมการ
๖๓.๖ นางสาวชุตมิ า รอดสดุ กรรมการและเลขานุการ

๖๓.๗ นายธรี ะ ล้ศี ริ สิ รรพ์

๖๓.๘ นางสาววมิ ลมาศ ฟูบนิ ทร์

๖๓.๙ นางสาวชลสิ า ชำนาญวารี

๖๓.๑๐ นางสาวหทัยรัตน์ มะโต

๖๓.๑๑ นางสาวนันทวรรณ บญุ วัฒน์

๔๒

หนา้ ท่ีความรับผิดชอบ
๑. ปรับปรุง พัฒนา ดำเนินงานให้สอดคลอ้ งตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน (OBECQA)
๒. เตรียมความพรอ้ มในการรับการประเมนิ รางวลั คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษา

ขั้นพนื้ ฐาน (OBECQA)

๖๕. งานประสานงานสมาคมผปู้ กครองและครสู ุวรรณารามวิทยาคม ประกอบด้วย

๖๔.๑ นางสาวนนั ทวรรณ บุญวัฒน์ หัวหนา้ งาน

๖๔.๒ นางสาวนนั ทดิ า กรบั ทอง กรรมการ

๖๔.๓ นางสาวศภุ สิ รา จนั ทร์ดา กรรมการและเลขานกุ าร

หนา้ ทค่ี วามรับผิดชอบ
๑. ประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองและครสู ุวรรณารามวทิ ยาคม เพือ่ วางระเบยี บการใช้เงิน
๒. จดั ระเบียบการใชเ้ งินใหเ้ ปน็ ไปตามระเบยี บทสี่ มาคมผู้ปกครองและครูสุวรรณารามวิทยาคมกำหนด
๓. ดำเนนิ การใชจ้ ่ายเงนิ ให้เปน็ ไปตามระเบียบที่สมาคมผู้ปกครองและครสู ุวรรณารามวิทยาคมกำหนด
๔. กำกับ ตดิ ตาม ตรวจสอบการใช้เงนิ ให้เปน็ ไปตามระเบยี บ
๕. ปฏิบัตหิ น้าที่อน่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๖๖. งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน

๖๖.๑ นางสาวปนดั ดา หงษ์ทอง หัวหน้างาน
กรรมการ
๖๖.๒ นางจนิ ตนา นิลาภรณ์กลุ กรรมการ
กรรมการและเลขานกุ าร
๖๖.๓ นางสาวพรทิพย์ ยอดหนู

๖๖.๔ นางสาวศุภิสรา จนั ทร์ดา

หนา้ ท่ีความรบั ผดิ ชอบ
๑. ดำเนินการเก่ียวกบั การดำเนนิ งานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้นื ฐาน การจดั เก็บและรวบรวม

ขอ้ มูล รวมทัง้ การตดิ ต่อและประสานกบั คณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พนื้ ฐานในการมาประชมุ
๒. ประสานงานกบั ฝา่ ยต่าง ๆ ในโรงเรียนในการจดั ทำเอกสารประกอบการประชมุ และบนั ทึกรายงาน

การประชมุ เสนอหน่วยงานตน้ สงั กดั
๓. ปฏิบัติงานอ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

๖๗. งานสำนกั งานผู้อำนวยการ กรบั ทอง หัวหนา้ งาน
๖๗.๑ นางสาวนันทิดา บญุ วฒั น์ กรรมการ
๖๗.๒ นางสาวนันทวรรณ หงษท์ อง กรรมการ
๖๗.๓ นางสาวปนดั ดา จันทร์ดา กรรมการและเลขานกุ าร
๖๗.๔ นางสาวศภุ สิ รา

๔๓

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ลงทะเบยี นรับหนงั สือราชการ เอกสารต่าง ๆ และเก็บรกั ษาหนังสอื ราชการและเอกสารอน่ื ๆ
๒. จดั หาอุปกรณ์ และส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านของกลุ่มอำนวยการ
๓. ปฏบิ ตั ิงานอนื่ ๆ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เต็มความสามารถ เพื่อให้

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เปน็ ไปอย่างมปี ระสิทธภิ าพและเกดิ ประสทิ ธผิ ล สง่ ผลดีต่อ
ทางราชการสบื ไป

ทัง้ น้ี ต้ังแต่ บดั นีเ้ ป็นต้นไป
ส่งั ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจงจดั จันทบ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยี นสุวรรณารามวทิ ยาคม


Click to View FlipBook Version