The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรรายวิชาเคมี6_64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Anocha Utumsakulrat, 2021-10-29 11:04:48

หลักสูตรรายวิชาเคมี6_64

หลักสูตรรายวิชาเคมี6_64

หลกั สตู รรายวิชา

(Course Development)

รหัสวิชา.... ว 30226...รายวิชา.... เคมี 6.......
จำนวน....1.5.... หนว่ ยกิต ....3..... คาบ/ สปั ดาห์

ภาคเรยี นที่ ..2... ปีการศึกษา …2564…..

จัดทำโดย

.........นางสาวอโนชา...อุทมุ สกุลรัตน.์ ........

ตำแหน่ง ....ครูชำนาญการพเิ ศษ...........

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้.....วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี......

โรงเรียนสุวรรณารามวทิ ยาคม แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ ย กรุงเทพมหานคร
สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

หลักสูตรรายวิชาฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมการในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี 6 รหัสวิชา ว 30226
โดยครูผู้สอนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ และจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสรา้ งรายวชิ า กำหนดเวลาเรียน นำ้ หนักคะแนน กำหนด
ทักษะกระบวนการในการเรียนการสอนตลอดจนการวดั และประเมนิ ผลการเรียนการสอนของครู

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนสวุ รรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษากรงุ เทพมหานคร
เขต 1 ตอ่ ไป

นางสาวอโนชา อทุ ุมสกุลรตั น์
ช่อื ผูจ้ ัดทำ

สารบญั หนา้

คำนำ 1
1. หลกั การและจดุ มุ่งหมายของหลกั สตู รการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน 2551 1
1
หลกั การ 2
จุดหมาย 2
2. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน 3
3. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 3
4. วสิ ยั ทศั น์ของโรงเรยี น 3
พันธกิจ 4
เปา้ ประสงค์ 4
5. การกำหนดโครงการสอน 4
คำอธิบายรายวิชา (ดรู ายละเอยี ดจากหลักสตู ร) 4
สาระ/มาตรฐาน/ตวั ชวี้ ดั (แกนกลาง) 4
มาตรฐานการเรยี นรู้ (ดูรายละเอียดจากหลกั สูตร) 4
ตวั ชีว้ ัด หรือผลการเรยี นรู้ (ดรู ายละเอียดจากหลกั สูตร) 5
6. ตารางโครงสรา้ งรายวชิ า 6
7. การกำหนดโครงการสอนและกจิ กรรมตลอดภาคเรยี น 6
8. แผนการวัดผลและภาระงาน 6
แนวการวัดผล 6
แผนการวดั ผล
การกำหนดภาระงานนักเรียน

1. หลกั การและจดุ มุ่งหมายของหลกั สูตรการศึกษาขนั้ พื้นฐาน 2551 1

หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทกุ คน ซงึ่ เปน็ กำลังของชาตใิ ห้เปน็ มนษุ ย์ทมี่ ีความ

สมดุลทงั้ ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมอื งไทยและเป็นพลโลก ยึดม่นั ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมุข มีความรแู้ ละทักษะพนื้ ฐาน รวมทงั้ เจตคติ ที่จำเป็นต่อ

การศึกษาตอ่ การประกอบอาชพี และการศกึ ษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สำคัญบนพ้นื ฐานความเช่อื ว่า

ทกุ คนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศกั ยภาพ

หลักการ
หลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน มหี ลกั การทีส่ ำคัญ ดังนี้

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย

ควบคกู่ ับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี

คุณภาพ

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สอดคลอ้ งกบั สภาพและความตอ้ งการของท้องถ่ิน

4. เป็น หลักสูตรการศึกษ าที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้าน สาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด
การเรยี นรู้

5. เป็นหลกั สูตรการศกึ ษาที่เน้นผู้เรียนเปน็ สำคญั

6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลมุ่ เปา้ หมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒ นาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญ ญ า มีความสุข

มศี ักยภาพในการศกึ ษาตอ่ และประกอบอาชีพ จงึ กำหนดเป็นจดุ หมายเพือ่ ใหเ้ กิดกับผเู้ รียน เมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดงั น้ี

1. มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทตี่ นนบั ถือ ยึดหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

2. มีความรู้ ความสามารถในการสอ่ื สาร การคดิ การแกป้ ญั หา การใชเ้ ทคโนโลยี และมที ักษะชวี ิต

3. มีสขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิตที่ดี มสี ุขนิสยั และรกั การออกกำลังกาย
4. มีความรกั ชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวติ และการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มพี ระมหากษตั ริยท์ รงเปน็ ประมุข
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต

สาธารณะที่มงุ่ ทำประโยชนแ์ ละสรา้ งสิง่ ที่ดงี ามในสังคม และอยู่รว่ มกันในสงั คมอย่างมคี วามสุข

2. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น 2

หลักสตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน ม่งุ ให้ผู้เรียนเกดิ สมรรถนะสำคญั 5 ประการ ดงั น้ี

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา

ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้

วธิ ีการสื่อสาร ทม่ี ีประสทิ ธภิ าพโดยคำนงึ ถงึ ผลกระทบทม่ี ีต่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง

สรา้ งสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคดิ เป็นระบบ เพือ่ นำไปสู่การสรา้ งองคค์ วามรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ

การตดั สนิ ใจเกย่ี วกบั ตนเองและสังคมได้อยา่ งเหมาะสม

3. ความสามารถในการแก้ปญั หา เปน็ ความสามารถในการแก้ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อยา่ ง

ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

และมกี ารตดั สนิ ใจทมี่ ปี ระสิทธภิ าพโดยคำนึงถงึ ผลกระทบทเี่ กดิ ข้นึ ตอ่ ตนเอง สงั คมและส่งิ แวดล้อม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เปน็ ความสามารถในการนำกระบวนการตา่ งๆ ไปใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ

สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขดั แย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวั ให้

ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ ม และการร้จู กั หลีกเลย่ี งพฤตกิ รรมไม่พึงประสงค์ทสี่ ่งผลกระทบ

ตอ่ ตนเองและผูอ้ ่นื

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน การ

แก้ปญั หาอยา่ งสร้างสรรค์ ถกู ต้อง เหมาะสม และมคี ณุ ธรรม

3. คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน ม่งุ พฒั นาผเู้ รยี นให้มีคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ เพ่ือใหส้ ามารถ

อย่รู ่วมกับผูอ้ ่ืนในสงั คมไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
2. ซ่อื สตั ย์สจุ ริต

3. มีวนิ ัย
4. ใฝเ่ รียนรู้

5. อยอู่ ย่างพอเพยี ง
6. มงุ่ มั่นในการทำงาน
7. รักความเปน็ ไทย

8. มจี ิตสาธารณะ

3

4. วิสัยทศั น์ของโรงเรียน

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เปน็ โรงเรยี นสง่ เสรมิ ทกั ษะการคิด เพอื่ พฒั นาผเู้ รียนใหม้ คี วามรู้
คูค่ ณุ ธรรม บนพนื้ ฐานความเปน็ ไทยและหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

พันธกจิ
1) จดั การเรียนการสอนเพอ่ื พัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น
2) พฒั นาครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

3) การบริหารจัดการสถานศกึ ษา
4) พัฒนาชมุ ชน สงั คม ธำรงสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์

เปา้ ประสงค์
1) ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 10 ข้อ ได้แก่ ทดแทน

บญุ คุณบิดามารดา มาโรงเรียนเชา้ เขา้ ห้องเรียนเสมอ พบเจอครูเคารพ คบหาเพ่ือนดี สามัคคีหมู่คณะ ละเลิกสิ่ง
ชั่ว ประพฤตติ ัวดี มนี ำ้ ใจ ใหเ้ กียรติกนั และมีคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ตามหลกั สูตร

2) ผูเ้ รียนมีส่วนรว่ มในการสบื สาน อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3) ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งมาใชใ้ นการดำเนินชวี ิต
4) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงาน

สร้างสรรค์ และรว่ มกนั รับผิดชอบสงั คม
5) ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจติ ท่ีดี ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข

และโรคเอดส์
6) ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ตามศักยภาพ

7) ครแู ละบคุ ลากรมีความรู้และจรยิ ธรรม มีศักยภาพในหนา้ ที่ของตน
8) สถานศกึ ษามสี ภาพแวดลอ้ มและการบรกิ ารที่เอือ้ ตอ่ การเรียนรู้

9) สถานศกึ ษามีการบรหิ ารจดั การด้วยระบบคณุ ภาพ
10) มีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และ
หนว่ ยงานอน่ื ๆท่เี กย่ี วข้อง เนน้ การมสี ่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้ งทุกฝ่ายในการพฒั นาโรงเรียน

4

5. การกำหนดโครงการสอน/คำอธิบายรายวิชา

โครงการสอนรายวิชา
รหสั วิชา.... ว 30226 ...รายวชิ า....เคมี..6.......

จำนวน....1.5.... หนว่ ยกติ ....3..... คาบ/ สปั ดาห์ ภาคเรยี นท่ี ...2... ปีการศกึ ษา …2564…..

สาระ/มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด (แกนกลาง)
-

คำอธิบายรายวชิ า (ดรู ายละเอยี ดจากหลักสูตร)
ศกึ ษาการแก้ปัญหาในสถานการณ์ หรือประเด็นท่ีสนใจทำได้โดยการบูรณาการความรู้ ทางเคมีร่วมกับ

วทิ ยาศาสตร์แขนงอื่น รวมทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนน้ การคิดวิเคราะห์ แกป้ ัญหาและความคิดสรา้ งสรรค์
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ

การอภิปราย เพ่อื ใหเ้ กดิ ความรู้ ความคิด ความเขา้ ใจ สามารถสอ่ื สารส่ิงทีเ่ รยี นรู้ โดยใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือประกอบการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนากระบวนการคิด เข้าร่วม
ประชุมวชิ าการ หรอื การแสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์

มาตรฐานการเรียนรู้ (ดรู ายละเอียดจากหลกั สตู ร)
สาระเคมี 3 : เข้าใจหลกั การทำปฏิบตั กิ ารเคมี การวัดปรมิ าณสาร หน่วยวดั และการเปล่ยี นหนว่ ย การคำนวณ

ปรมิ าณของสาร ความเข้มขน้ ของสารละลาย รวมท้ังการบรู ณาการ ความรู้และทกั ษะในการอธบิ ายปรากฏการณ์
ในชวี ติ ประจำวนั และการแก้ปัญหา ทางเคมี
ผลการเรียนรู้

1. กำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปญั หาโดยใช้ความรทู้ างเคมีจากสถานการณท์ ่ีเกิดข้นึ ใน
ชีวติ ประจำวัน การประกอบอาชพี หรืออุตสาหกรรม

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูท้ างเคมีรว่ มกับสาขาวิชาอืน่ รวมท้ังทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรอื กระบวนการออกแบบเชิงวศิ วกรรม โดยเนน้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคดิ
สรา้ งสรรค์ เพอ่ื แก้ปัญหาในสถานการณ์หรอื ประเดน็ ที่สนใจ

3. นำเสนอผลงานหรอื ช้นิ งานทไี่ ด้จากการแก้ปญั หาในสถานการณ์หรือประเด็นทีส่ นใจโดยใชเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้ารว่ มประชุมวชิ าการ หรอื การแสดงผลงานสงิ่ ประดิษฐ์ใน
งานนิทรรศการ

รวมทงั้ หมด 4 ผลการเรียนรู้

6. ตารางโครงสรา้ งรายวชิ า

ลำดับ ชื่อหนว่ ยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรอื วธิ ีการประเมนิ เวลา นำ้ หนกั
ท่ี (ชวั่ โมง) คะแนน
ผลการเรยี นรู้
1 การใช้ความรทู้ างเคมี 10 10
ในการแกป้ ัญหา 1 1. ชุดกจิ กรรมวิทยาศาสตร์ 5
20 20
2 การบูรณาการความรู้ 2. สืบคน้ ข้อมูล/อภปิ รายกลมุ่ 10
ในการแก้ปัญหา
2 1. ชดุ กจิ กรรมวิทยาศาสตร์

2. สบื คน้ ขอ้ มูล/อภิปรายกลมุ่

สอบกลางภาค 1 5
20
3 การนำเสนอผลงาน 3 1. ชดุ กจิ กรรมวิทยาศาสตร์ 3 20
10
2. รายงาน 5 20
100
3. สืบค้นข้อมูล/อภิปรายกลมุ่ 3
เวลา
4 การเขา้ ร่วมประชมุ 4 1. ชดุ กจิ กรรมวทิ ยาศาสตร์ 1 (ช่ัวโมง)

วิชาการ 2. รายงาน 2 15

สอบปลายภาค 1 30

รวม 60 12

อตั ราส่วนคะแนน

คะแนนเก็บระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 80 : 20

K : P : A = 40 : 60 : …..

รวม 100 คะแนน

คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค = 30 คะแนน

สอบกลางภาค = 20 คะแนน

คะแนนเก็บก่อนสอบปลายภาค = 30 คะแนน

คุณลกั ษณะ / จิตพิสัย = - คะแนน

สอบปลายภาค = 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน

7. การกำหนดโครงการสอนและกิจกรรมตลอดภาคเรียน

สปั ดาห์/ หน่วยการเรียนร/ู้ ผลการเรียนรู้ กิจกรรม /
แผนการ เน้ือหา กระบวนการเรียนรู้
เรยี นร้ทู ่ี

1 การใชค้ วามรทู้ างเคมีใน 1 รปู แบบการเรียนรแู้ บบโยนิโส

การแก้ปญั หา มนสกิ ารตามขน้ั ตอนดังนี้

1. ขั้นพฒั นาปญั ญา

2. ขั้นนำปัญญาพัฒนาความคดิ

3. ขน้ั นำปัญญาพฒั นาตนเอง

2-3 การบรู ณาการความรู้ใน 2 รปู แบบการเรยี นรูแ้ บบโยนิโส
การแกป้ ัญหา มนสกิ ารตามขัน้ ตอนดงั นี้
1. ขัน้ พัฒนาปัญญา

2. ข้นั นำปญั ญาพฒั นาความคดิ
3. ขน้ั นำปญั ญาพฒั นาตนเอง

4 การนำเสนอผลงาน 3 รปู แบบการเรยี นรแู้ บบโยนิโส

มนสิการตามขนั้ ตอนดงั น้ี
1. ขัน้ พฒั นาปญั ญา
2. ขน้ั นำปญั ญาพฒั นาความคิด

6

3. ขน้ั นำปญั ญาพัฒนาตนเอง

5 การเขา้ ร่วมประชมุ 4 รปู แบบการเรียนรู้แบบโยนิโส 3

วชิ าการ มนสกิ ารตามข้ันตอนดังนี้

1. ขั้นพัฒนาปัญญา

2. ขนั้ นำปญั ญาพฒั นาความคิด

3. ขัน้ นำปญั ญาพฒั นาตนเอง

8. แผนการวัดผลและภาระงาน

แนวการวัดผล อตั ราสว่ น คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = ...80.... : ....20.....

อตั ราสว่ น คะแนน K : P : A = ....40... : ...60... : ............

แผนการวัดผล

การประเมิน คะแนน วิธวี ดั ชนดิ ของเครื่องมอื ตัวชี้วัด/ผลการ เวลาทีใ่ ช้
เรียนรขู้ ้อท่ี (นาที/ครั้ง)

ก่อนกลางภาค 40 1.สืบค้นข้อมลู ชดุ กจิ กรรม 1-2 50 นาท/ี คร้ัง
2.อภิปรายกลุม่ วทิ ยาศาสตร์

กลางภาค 20 สอบ แบบวัดผลสมั ฤทธ์ิ 1-2 60 นาที/ครั้ง
หลังกลางภาค 3-4 50 นาที/ครั้ง
20 1.สบื คน้ ข้อมลู ชุดกิจกรรม
2.อภิปรายกลมุ่ วทิ ยาศาสตร์

คณุ ลกั ษณะ / - - - - ตลอด
จติ พสิ ยั ภาคเรียน

ปลายภาค 20 สอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 3-4 60 นาที/ครั้ง

รวม 100 คะแนน

การกำหนดภาระงานนกั เรยี น

ในการเรียนรายวชิ า.เคมี..4..ได้กำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรม/ ปฏบิ ตั งิ าน (ชิ้นงาน)….17....ชน้ิ ดังน้ี

ท่ี ชอื่ งาน ตวั ชีว้ ัด/ผลการ ประเภทงาน กำหนดส่ง
เรยี นร้ขู อ้ ที่ กลุม่ เด่ียว วนั /เดือน/ปี

1 รายงานผลการทดลอง เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย 1 ธ.ค 64

วธิ กี ารทางวทิ ยาศาสตรโ์ ดยใช้ความรูท้ างเคมี

2 รายงานผลการทดลอง เรือ่ ง สายไฟแป้งโดว์ 2 ม.ค 65

3 รายงานผลการทดลอง เร่อื ง การแกป้ ัญหาโดยการ 2 ม.ค 65
บูรณาการความรู้ 3 ม.ค 65

4 นำเสนอรปู แบบการเขียนบรรณานุกรม

5 สืบค้นข้อมูลวธิ กี ารเขียนอา้ งองิ แบบแทรกในเน้ือหา 3  ก.พ 65

6 รายงาน การจัดทำ และนำ เสนอขอ้ มลู ในโปสเตอร์ 3  ก.พ 65
ก.พ 65
7 รายงานกิจกรรม สืบค้นข้อมูลงานประชุมวิชาการ 4

8 รายงานกจิ กรรม การเขา้ รว่ มและการสรุปรายงาน 4 ก.พ 65
การเข้าประชุมวชิ าการที่นกั เรียนสนใจ

7

หากนักเรียนขาดส่งงาน 4 ชิ้น จะได้รบั ผลการเรยี น “ร” ในรายวิชาน้ี

ลงชื่อ........................................ครูผสู้ อน ลงช่อื ...........................................หัวหนา้ กลุ่มสาระฯ
( นางสาวอโนชา อทุ ุมสกุลรัตน์ ) (นางกณกิ าร์ พัฒรากลุ )

ลงชื่อ........................................... ลงชื่อ...........................................
( นางกณิการ์ พัฒรากลุ ) ( นางรพีพร คำบญุ มา )
หัวหนา้ งานนิเทศ
รองผอู้ ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

ลงชื่อ ........................................................
( นายสรุ ิยนั ต์ เหลา่ มะลกึ )

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนสวุ รรณารามวทิ ยาคม


Click to View FlipBook Version