The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ รุ่น RBSCOFFEEMILL

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Product Manual, 2019-12-24 05:20:59

เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ RBSCOFFEEMILL

เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ รุ่น RBSCOFFEEMILL

Instruction Manual
ค่มู ือการใช้งาน

COFFEE GRINDER
MODEL : RBSCOFFEEMILL
POWER : 200W 220-240V~ 50/60Hz1

ภาษาไทย ส่ วนประกอบ
รุ่นเคRรB่ือSงCบดOเFมFลEด็ EกาMแIฟLL A. โถใส่เมลด็ กาแฟและฝาปิ ด
B. ป่ ุมปรับเลือกปริมาณผงกาแฟ
200 วตั ต์ 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ C. ไฟแสดงการทำ� งาน
ถงึ ท่านผู้มอี ุปการะคุณทุกท่าน D. ป่ ุมเปิ ด/ปิ ดการทำ� งาน
E. สวิทช์นิรภยั
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไวว้ างใจเลือกใช้ F. ฝาปิ ดกล่องใส่ผงกาแฟ
ผลิตภณั ฑ์ CUIZIMATE ของเรา G. กล่องใส่ผงกาแฟ
H. หวั บดเมลด็ กาแฟ
ผลิตภณั ฑ์ CUIZIMATE ถกู ออกแบบและ I. สวิทช์นิรภยั
ผลิตข้ึนโดยคำ� นึงถึงคุณภาพชีวิตของผูใ้ ช้ J ป่ ุมเลือกความละเอียดของผงกาแฟ
และให้ความส�ำคญั กบั การยกระดบั คุณภาพ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนคุณประโยชน์ คำ� เตอื นเพอื่ ความปลอดภยั
ใชง้ าน เพอ่ื ใหม้ นั่ ใจวา่ ท่านจะมีความสุขกบั 1. อา่ นและทำ� ความเขา้ ใจกบั คมู่ ือการใชง้ านน้ี
การใชผ้ ลิตภณั ฑข์ องเรา
ใหล้ ะเอยี ดกอ่ นการใชง้ าน
เพือ่ ใหเ้ ครื่องใชไ้ ฟฟ้ าของท่านทำ� งานดว้ ย 2. ในการใชง้ านเครื่องใชไ้ ฟฟ้ าทุกชนิด ควร
ประสิทธิภาพสูงสุดอยา่ งสม่ำ� เสมอ และเพื่อ
ความปลอดภยั ของผูใ้ ช้งาน ขอแนะนำ� ให้ ปฎิบัติตามคำ� แนะน�ำพ้ืนฐานเพ่ือความ
ปฏิบตั ิดงั น้ี : โปรดอา่ นและทำ� ความเขา้ ใจคู่มือ ปลอดภยั ดงั ตอ่ ไปน้ี โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ เม่ือ
การใชง้ านน้ีอยา่ งละเอียดก่อนการใชง้ านใน ใชง้ านในบริเวณทม่ี เี ดก็
คร้ังแรก และควรปฏิบตั ิตามคำ� แนะนำ� เพ่ือ 3. ขอ้ ควรระวงั : เพอื่ หลกี เลยี่ งโอกาสเกดิ ไฟฟ้ า
ความปลอดภยั ท่ีไดก้ ล่าวไวใ้ นเบ้ืองตน้ รวม ชอ็ ต ตรวจดใู หแ้ นใ่ จวา่ ถอดปลก๊ั เครื่องใชไ้ ฟฟ้ า
ถึงป้ ายผนึกและคำ� เตือนต่างๆ ที่ติดอยบู่ นตวั ออกจากเตา้ รบั กอ่ นเคลอ่ื นยา้ ยเครื่อง หรือ
เครื่อง ควรเกบ็ รักษาคู่มือเพอ่ื ใชอ้ า้ งอิงต่อไป ทำ� ความสะอาด และกอ่ นบำ� รงุ รกั ษาเคร่ือง
ในอนาคต หากตอ้ งการนำ� เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าน้ี 4. ผลติ ภณั ฑน์ ้มี วี ตั ถปุ ระสงคใ์ ชง้ านบดเมลด็ กาแฟ
ไปใหบ้ ุคคลอ่ืนใชง้ าน ควรส่งมอบคู่มือการ เพอื่ ชงกาแฟสำ� หรบั การบรโิ ภคของบคุ คล
ใชง้ านน้ีไปกบั เครื่องใชไ้ ฟฟ้ าดว้ ย 5. หา้ มใชง้ านเพอ่ื วตั ถปุ ระสงคอ์ นื่ หรือใชง้ าน
ผดิ วตั ถปุ ระสงค์
2

6. เก็บเคร่ืองไวใ้ นบริเวณท่ีพน้ จากเด็กหรือ 16.ห้ามใช้มือเปี ยกหรือช้ืนจบั ปลก๊ั เพื่อเสียบ
สตั วเ์ ล้ยี ง เครื่องใชไ้ ฟฟ้ านไ้ี มใ่ ช่สำ� หรบั การ หรือถอดปลก๊ั เขา้ หรือออกจากเตา้ รบั
ใชง้ านโดยเดก็ ผใู้ หญค่ วรดแู ลอยา่ งใกลช้ ิด
หากตอ้ งใชง้ านใกลเ้ ดก็ หรือในบริเวณทมี่ ี 17.ไมค่ วรปลอ่ ยใหส้ ายไฟพาดหรือหอ้ ยลงบน
เดก็ อยู่ ขอบโตะ๊ หรือเคานเ์ ตอร์ เพราะอาจถกู สะดดุ ,
กระชาก หรือถกู ดงึ
7. หา้ มปลอ่ ยเคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าทก่ี ำ� ลงั ทำ� งานทงิ้ ไว้
โดยไมม่ ผี ดู้ แู ล ถอดปลก๊ั ของเครื่องออกจาก 18.ถอดปลก๊ั ออกจากเตา้ รบั โดยการจบั ทห่ี วั ปลกั๊
เตา้ รบั เสมอเมอื่ ไมใ่ ชง้ าน หา้ มดงึ สายไฟ

8. ควรวางใชง้ านเครื่องบนพน้ื ราบเรียบ และ 19.ถอดปลกั๊ ออกจากเตา้ รบั กอ่ นถอดหรือใส่ชิ้น
มน่ั คงเสมอ ส่วน และอปุ กรณข์ องเคร่ือง

9. เกบ็ สายไฟ, ปลก๊ั ไฟ และตวั เครื่องใหห้ ่าง 20.หา้ มใชง้ านเคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าทกุ ชนิดที่ปลกั๊ ไฟ
จากพน้ื ผวิ ทม่ี คี วามรอ้ น หรือสายไฟชำ� รุดเสียหาย หรือเครื่องทำ� งาน
ผดิ ปกต,ิ ตกหลน่ , ชำ� รุดเสียหาย หรือหลงั
10.หา้ มจมุ่ เคร่ืองลงในน้ำ� หรือของเหลวทกุ ชนดิ จากท่ีส่วนมอเตอร์ของเครื่องตกลงในน้ำ�
11.หา้ มนำ� อปุ กรณอ์ น่ื ๆ ทผี่ ผู้ ลติ หรือผจู้ ดั จำ� หนา่ ย หรือของเหลวทกุ ชนิด หา้ มซ่อมแซม, ตรวจ
เชค็ เคร่ืองดว้ ยตนเอง ส่งเครื่องไปยงั ศูนย์
ไมไ่ ดแ้ นะนำ� มาใชง้ านร่วมกบั เคร่ืองบดเมลด็ บริการแตง่ ต้งั หรือสง่ ใหช้ ่างทม่ี คี วามชำ� นาญ
กาแฟน้ี เพราะอาจทำ� ใหเ้กดิ เพลงิ ไหม,้ ไฟฟ้ า ทำ� การตรวจเชค็ , ซ่อมแซม หรือเปล่ียน
ชอ็ ต หรือทำ� ใหบ้ คุ คลไดร้ บั บาดเจบ็ อะไหล่
12.เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีจะทำ� ให้บุคคล
บาดเจ็บสาหัสหรือทำ� ให้ผลิตภณั ฑ์ช�ำรุด 21.เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าน้ีส�ำหรับการใชง้ านภายใน
ระมดั ระวงั มอื , เสน้ ผมหรือส่วนตา่ งๆ ของ อาคาร สำ� หรบั ใชง้ านในครวั เรือน ไมใ่ ช่
ร่างกาย, เส้ือผา้ , อปุ กรณเ์ คร่ืองครวั ใหพ้ น้ สำ� หรบั การใชง้ านเชิงพาณิชย์
จากหวั บดของเคร่ืองในระหวา่ งการใชง้ าน
13.เสียบปลกั๊ เขา้ กบั แหลง่ จา่ ยไฟท่ีมีคุณสมบตั ิ หมายเหต:ุ สายไฟทตี่ ดิ ต้งั กบั เครื่องบดเมลด็
แรงดนั ไฟฟ้ า 220-240 โวลต์ กาแฟน้มี ขี นาดส้นั เพอื่ ป้ องกนั โอกาสเกดิ สายไฟ
14. เสี ย บ ป ลั๊ก ข อ ง เ ค ร่ื อ ง เข้า กับ เ ต้า รั บ เ มื่ อ มว้ นพนั กนั หรือทำ� ใหส้ ะดดุ หกลม้ หากทา่ นมี
ประกอบเคร่ืองเสร็จเรียบร้อยแลว้ เท่าน้นั ความจำ� เป็นทต่ี อ้ งใชส้ ายไฟทม่ี คี วามยาว ทา่ น
และปิ ดฝาเครื่องสนิทแลว้ สามารถเลือกใชง้ านสายไฟตอ่ พว่ งที่มีจำ� หน่าย
15.ถอดปลก๊ั เครื่องบดออกจากเตา้ รับ รอให้ ในรา้ นขายอปุ กรณเ์ คร่ืองมอื ทวั่ ไป โดยควรใชง้ าน
ใบมดี หยดุ หมนุ จนสนิท กอ่ นเปิดฝาเคร่ือง สายไฟตอ่ พว่ งดว้ ยความระมดั ระวงั กอ่ นใชง้ าน
สายพว่ งควรตรวจสอบวา่

3

1. คณุ สมบตั ใิ นการรองรบั กำ� ลงั ไฟฟ้ าของสาย ภาพประกอบ A ภาพประกอบ B
ปลก๊ั พว่ งท่ีแสดงอยบู่ นสาย ตอ้ งเทา่ กบั หรือ
มากกวา่ กำ� ลงั ไฟของเครื่องใชไ้ ฟฟ้ า 1) A คือป่ มุ ปรบั ปริมาณผงกาแฟ/ป่ มุ ต้งั
เวลาซ่ึงสามารถปรบั ไดต้ ้งั แตป่ ริมาณ 2
2. ควรวางสายไฟใหเ้รียบรอ้ ย ไมว่ างพาดสายไฟ ที่ ถึงสูงสุด 14 ที่
บนขอบหรือมมุ ของโตะ๊ , เคานเ์ ตอรท์ อี่ าจถกู
เดก็ หรือสตั วเ์ ล้ยี งกระชาก หรือถกู สะดดุ โดย 2) B ไฟแสดงการทำ� งาน
ไมต่ ้งั ใจ 3) C ป่ มุ เปิ ด/ปิ ดการทำ� งาน
5. ภาพประกอบ B: ป่ มุ ปรบั ระดบั ความหยาบ
คำ� แนะนำ� ในการใช้งานเครอื่ งบดเมลด็ กาแฟ: และความละเอียดของผงกาแฟ
คำ� แนะนำ� : กอ่ นการใชง้ านเครื่องบดเมลด็ กาแฟ
เป็นคร้งั แรก ทำ� ความสะอาดฝาปิดเคร่ือง, โถ วธิ ีการใช้งาน
ใส่เมลด็ กาแฟ, ส่วนฐานมอเตอร,์ กลอ่ งใส่ผง 1. ประกอบชิน้ สว่ นและอปุ กรณท์ กุ ชิน้ ใหถ้ กู ตอ้ ง
กาแฟทบี่ ดแลว้ และฝาปิดโถ ตามคำ� แนะนำ� ใน
หวั ขอ้ “การทำ� ความสะอาดและการดแู ลรกั ษา” ตรวจดูวา่ โถใส่เมลด็ กาแฟสะอาดและไม่มี
แลว้ เชด็ ใหแ้ หง้ กอ่ นการใชง้ านทกุ คร้งั ทำ� ความ ส่ิงตกคา้ งอยู่
สะอาดนำ� เศษผงหรือส่ิงตกคา้ งท่ีอยู่ภายใน 2. ใส่เมล็ดกาแฟที่คว่ั แลว้ ลงในโถใส่เมล็ด
กลอ่ งใส่ผงกาแฟ และโถใส่เมลด็ กาแฟออก กาแฟ
1. ประกอบโถใส่เมลด็ กาแฟพรอ้ มฝาปิ ดลงบน 3. เสียบปลก๊ั ของเครื่องเขา้ กบั เตา้ รบั ทมี่ ีแรงดนั
ไฟฟ้ า 220-240 โวลต์
ส่วนฐานมอเตอรใ์ หแ้ นน่ 4. หมุนป่ ุมเลือกระดบั ความละเอียดของผง
2. เทเมลด็ กาแฟทค่ี วั่ แลว้ ลงในโถ กาแฟ ตามภาพประกอบ B
5. หมุนป่ ุมปรับเลือกปริมาณ/ต้งั เวลาไปยงั
หมายเหต:ุ โถใส่เมลด็ กาแฟสามารถบรรจุ ปริมาณของกาแฟ (จำ� นวนแกว้ กาแฟ) ที่
ได้ 250 กรมั *หา้ มใส่เมลด็ กาแฟลงในโถ ตอ้ งการบด ปกตปิ ริมาณ 1 ทเ่ี หมาะสำ� หรบั
มากกวา่ 250 กรมั หรือสงู กวา่ ขอบโถ การชงกาแฟ 1 แกว้ ซ่ึงอาจแตกตา่ งไปตาม
3. ประกอบกลอ่ งใส่ผงกาแฟบด และฝากลอ่ ง
เขา้ กบั ส่วนมอเตอร์
หมายเหตุ: กลอ่ งใส่ผงกาแฟบดสามารถ
บรรจไุ ด้ 95 กรมั *หา้ มใส่ผงกาแฟบดลงใน
กลอ่ งมากกวา่ 95 กรมั หรือสงู กวา่ ขดี บอก
ระดบั สงู สุด
4. ภาพประกอบ A: ป่ มุ ปรบั ปริมาณผงกาแฟ/
4 ป่ มุ ต้งั เวลา และป่ มุ ปรบั ความละเอยี ด

ชนิดและคณุ สมบตั ขิ องเมลด็ กาแฟ เงอื่ นไขการรับประกนั สินค้า
6. กดป่ มุ เปิด/ปิดการทำ� งาน - สญั ญาการรับประกนั มรี ะยะเวลา 2 ปี นบั
7. เร่ิมให้เคร่ืองทำ� งานโดยการกดบนฝาปิ ด
จากวนั ท่ีทา่ นซ้ือสินคา้
เครื่องดา้ นบน และกดไวต้ ลอดเวลาทเี่ ครื่อง - การรับประกนั จะมีผลกบั ความบกพร่อง
ทำ� งาน
8. ถอดปลกั๊ ของเคร่ืองออกจากเตา้ รบั เสมอเมอ่ื ที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษทั เท่าน้นั
ไมไ่ ดใ้ ชง้ าน หรือเมื่อตอ้ งทิง้ เครื่องไวโ้ ดย ทางเราจะไมร่ ับประกนั สินคา้ ที่เสียหายจาก
ไมม่ ีผดู้ ูแล การทที่ า่ นไมป่ ฏบิ ตั ติ ามคำ� แนะนำ� ในคมู่ อื น้ี
เดด็ ขาด รวมถึงการตกแตกการสึกหรอ
ข้นั ตอนแลกะารดทูแำ�ลครวักาษมาสะอาด จากการใชง้ าน
ข้อควรระวงั : ตรวจดใู หแ้ นใ่ จวา่ ปิดการทำ� งาน - หากทา่ นดดั แปลงเปลยี่ นชนิ้ ส่วนใดๆ ทไ่ี มใ่ ช่
และถอดปลก๊ั ของเคร่ืองบดเมลด็ กาแฟออกจาก อปุ กรณท์ ่ีมาเป็นชุดของผลติ ภณั ฑ์ การรบั
เตา้ รบั กอ่ นทำ� ความสะอาด ประกนั สินคา้ ถอื วา่ เป็นโมฆะทนั ที
- ควรทำ� ความสะอาดเครื่องทนั ทหี ลงั การใชง้ าน
สินค้าจะหลดุ พ้นจากการรับประกนั เมอื่
ทกุ คร้งั - เสียหายจากการใชง้ านไม่ถกู ตอ้ ง
- ลา้ งทำ� ความสะอาดฝาปิดในน้ำ� สบอู่ นุ่ , ลา้ ง
(ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือ) หรือดดั แปลงสินคา้
ดว้ ยน้ำ� สะอาดแลว้ เชด็ ใหแ้ หง้ - เสียหายจากการขนส่ง
- เช็ดทำ� ความสะอาดดา้ นในของโถใส่เมลด็ - เสียหายจากการใชง้ านเป็นประจำ� หรือขาด

กาแฟและส่วนมอเตอร์ โดยใชผ้ า้ นมุ่ ชุบน้ำ� การดูแลรักษาเคร่ือง
หมาด แลว้ เชด็ ใหแ้ หง้ อกี คร้งั - เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบาง
- คำ� เตอื น: หา้ มนำ� มอเตอรจ์ มุ่ ลงในน้ำ� หรือ
ของเหลวทกุ ชนดิ อยา่ งหายไปจากการถอดประกอบสินคา้
- หา้ มใชน้ ้ำ� ยาทำ� ความสะอาดทมี่ ฤี ทธ์กิ ดั กร่อน
หรือใชฝ้ อยขดั โลหะในการทำ� ความสะอาด หมายเหตุ
เครื่อง - รับประกนั เฉพาะในพ้นื ท่ีรับประกนั เทา่ น้นั
- หา้ มทาน้ำ� มนั หรือลบั หวั บดเมลด็ กาแฟ
- เกบ็ เคร่ืองไวใ้ นบริเวณท่ีแหง้ และอากาศไม่ (รับประกนั เฉพาะมอเตอร์)
รอ้ น - เพอ่ื เป็นการปรับปรุงคณุ ภาพสินคา้ บริษทั ฯ

ขอสงวนสิทธ์ ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โดยไมต่ อ้ งแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหนา้

5

6

English Tip&safety precautions
COFFEE GRINDER
Model: RBSCOFFEEMILL 1. BpwErwbRpKoOfRiSbRDTwUcWaASiDegsselollyrterrLHUhaeEaoweolehhhRINhaooiufAfwtnEaisncSceceeiLeofdn,dROssailhPdentpdeCChnnRraKoucreesurOyiceoEeiLCylittdTcpLNcsncndepoicestaClsttnftUuuRKhegrsEoaaarfnhlIobeufaAsolrsifldNItiTpueeArGnrec,lpvOCaiessdcoydialnsT.hHeiGerothnaNAuoGfmen,rpryFCygniApIsucotecfl.:EsstrhNLucIoelrdEefmlhnttopttoNALwethols.ethTrarOhGeodDrseuideeaatpWbiGleheOeilEiPhwus.wUncrn,rundpslceoaeecetRbeLpcterTarAIanidcdFateSAleoTetodprussyLOEeiupounnnoYRadEn,unrt.tcsVlcrEnddiwChne.dtoDutrsotRtoOSsueTersfsOisuuceudphTunisaunUedVnMccttscBnueeIcmspndtpRaptaMDapICtnofceEe.ftellsCotsreopr.oItr.utFde.ThocveofuArCtrTIbgTfOoinTioiduNsuosaraAHKdnuHiuttutRihfellnnnlGohhIesolllwceiELEEESndygyydaeeesrtt,
2.
200W 220-240V~ 50/60Hz 3.
Dear Customer
alauupuywItEsChanesnesnsrnTuiberoaetedtdwsvrierhh.vdzeusoilpaeit.cirtrKddernlmhseealocuedtekitahasadtcetuahnatsntuypmrlfeiicdoliucoostnhahlaltntulpopeghnpetdehgfreupfs:sooryisolaatsisdrmeltrtarCoi.oiuonscafmnahicfcfutnnarsatteaetcshqut.vuafnttheuwfiudrirrouainuaeeelshnlcaltcgsyioaotlittraugicoycfeopnrraoqluhfeenp,cnreusao,solfbdraedieonemaeiawsntnnfwaatraaiotuccoinnnnneitrreellyygdhddeesl,. 4.
5.
Description 6.
DBJAEIHFGC.......... SGCSVMCSITnaaehaoordalffirenneeeninicttcattHudaayyatbaiiiotolnnnloSSrepeegrOwwTpGrrLWefiiiLttrmfriccig/ihOnwhhdehedrntietKSlhBenLuloetibtcdotonr
7.
8.

7

111111111956.4083712.........aKeoDoohDwiDsotBLcaDN2PofpkiTpoprDennhrteloxwnererap2uanfrlooioeoeeioioeojtceuordnpmretse0tpuopfcecmsfvaohltagdpcoorgpne-iosre/npuottinyvpepamrfo2rhyuse,rslontnaolueor(ortitrleetdne4leccttfhcoaiieos,htomniehtwcoh.n.rdn0ltlaeteibmrpetedtdoaotAaereetpgeeVelcpiePe.rllt.nlultnmlm,tuPamlhpciruennldotlhyootuudcc)aojgogdtecrohrdAdauhiuawaotsgsctoevrtwwnehwwemthterranrm,oieleCvlhdaseligieeynfendyasuecrpehsireaurr,aatkdotntadttrfshermheoguikhcet.athahalioueg.pnhleraoCeonnmeetrCeetniecameadtsldieftsprgloltpcdtousrhviyaoPeutehunslu,iebtrolrgosecucrptttcpeorueardrtrdsbluhdocihgtreoetrercewttoctr(oig.lku)rotLeeroarhmosediadtchalftite,hcennadnuuddeih.dphaooledeareafeoldsusloeuecpemroerstlasli,pnrgcnfC.osercpleetsplubnprustrtapiossstmedacroistoaqyrdnneon.wlrlotatoibdretsuerrddponuiwdaddioipothriuttinoinalvttetbtc.uiudnnuudlichhahsurootlteaellccaigsltydgyooykeeeeessrrtlttllt., 2eictINcr2s1onfetoox109oOsarer...orurddbtaNMppsoenTaotahUreTlerooslecotlnnnoelnardhstetineutEorioianesdyaeslnuriwscvvnpogyrdsnitgm:a-ectuesipeogsrlr,.aacurpeAcndeueeersdpripiaDtorrcrerdpcsgerefevriiotHvtdmtsvcoannrdaroohpnmahdiaootilpimgy:ocpeiemoocooturmtnrmloeheouhpr.aidtorcroaorsnreevtebuseeatwcuiyavot-ropxgiisildgribetintcrenensuksotoa.slen,eeihgrepbgeunwsfmirRadtrcdnreotlkereseaeelthofopeaoetrei,hfrilq.epnmoarPlmmantd.iufosulnupshreuscOrgiIoouhsiintdiarqeoflotbroswrnecononodpgrgepureau.edtrgsecdulrdoredereintseyoaxodohldror,ietrfndlniefaspeosdeeo,erhfcrqhmn.axspCepeuxrpoooopual.trtrxDpcatciemriaorlreolraenniadipdtduyrnonrnonvlirdfarwod.tif,gdsiosjietfottduhusfiniiiltuitharonoooeheheesaromorciirigdndynddneeeesssrttt,
(1) sttecacthhhooxaseeenutgetemnphraxnetractsaeoeatcirrndotiktisdoutnaeieopcswdcnntt;oeithoclarlloereldlrncydetstoalrshhetbihoccelodtaeuurrltplialodcdruppaalbebtllieeewnrodaagavrhtrtieooeanrlrnnfgeegttahheoosideerftt
8 (2)

tripped aver by children or pets. 1) CsdBAwoiisisseticsatrhhsne,tapoowon1wvh/2ooieclfdrhufoimbnsreudeartinstcogadnetoosrferro/mtim2e
Using the Coffee Grinder: 23))
2143HRcCcNgferala....roeoeoOricmneamnupNNHcgHFlHgoaLPSShT”indtansorfrnieeooiaOoooOuesgoiidpEtdccwetvunineh2puprshuunaTuuTcer:dgoeCe5oppseecrnfetrrEEe,.iinero0afeeieerodoCntLtr:Bttnrrrh:llgcnty(ngohATyy..ohiyReo).etbctd.e:nhheTato:nfoete*f,hateoehifCcaothaCyffdnDttereriofeHthrtefooo9oneneaoeterioMfeanlres5nocreeinftcgsherCedhpbgHtnLtnoutahornaeapu.cbo/oitsiortintttedoetnoei*oinnthihptdmrnburmyeotbDetteiephhfgehgarnoHnHrjeieeaaeoehi.eltn.,HLbnrlvoocnloyd,“sttrenteipsuohhtsiwdCttCrhdopmhahspeo,toeerltiiioeheprcenntyahrroncfeaeagntMMoccabidhupttornloo.dvfaheelagmooifffeeaaabcnhtttftfottmnnnirhhhhaeeooeltridyddxyeeeeaeeesrrr. 5. gFriignudreerBra:ncgoeasrwseitcghrinder to fine

Operating Instruction

1. dPtFp2TUcausMSgeSPchhonlorsro2eltirueneeauliaoeedfftw0rlncpsfrfkgswnt-nostdteeclnshe2reuueert.elite4thtdetcmgmodshlhht0aebvaeuhdeeeabniVlfearenptokte.eoarhHowrgdieruAnFneuoattrorononsh/oitbdi.Copgls.napefpluedefputedctrcfetcurHerieolhg/tluwrenbritendioardipi.gunchdBnimumpsntgteetcwptr.adoebbonyditiencityeno.sratsidasrhefutlwwirsplisooetokwsrioacmfteeuewnrncitsmetksoyohdhlsphierotpaitnonthruatttigl.iyoondgeesrt.
2.

3.
4.
5.

67..

8.

Figure A Figure B 9

Cleaning and care • WWheanr(rvaonidtyoifswexaprriraendty)
ubCne------AfpoASWDlitMWptCwbsCDUlhhimcurllqtAoooeoielaaoTooagituwmnnrpcdusUthrngcIoionheteeerdarOeoleaurToi.seiytsdntaditgnHh.tI.aNnhscgoOishenfaouleeeis:lrepNLltiuyrsooenaaaposeiE:fcmlddnngdirratynlndo,rsaeDinsgiynstbadathttddhuod.oifhruwntarnertahaerccyeetaMnsempleotrreiomtelvtmihipaoettewhnnneh.onatc,esioaretctsmcitacohtrrodhhpleliueomeaeeccrrguHptagoaoppehohysnlrdoororrr;eliseooowyulnuf.eo,r.dudctdsasthdutituhtittlnenehchroeceirygngteesrr;tt. pEmDLrtDfSohrerrooloaaipioesssmmnmmtlcubaaiotnelaanrctnerdgiugesomcdepertmenaarara.somluolreatratcsruandsnhdtgttadidhoe.eoameofchrnsefrkoeaoecimmgzwctoseetfearhdtr.fonpoearpaulmuonferasmytoelnblp.ieoyofllreetea.s,fcceoctnrrilvdlieocieecwandelt

Note:
•• CwWTchhoiaatimhsrnrogpianueanstntatypyrlulroicrdoneterilsotyenanrioivlnmtseicsbdaeeyer.tfvbhoieerceecrhniagaorhnetitagceetod.


Warranty

•Warranty Motor only &fhroosumesrevhicoeld
• D2Uucmassaareyemeneofuaaauncfrglalclyecyowt.oruadrrrierdnareg,nfdtteyoecattifhlvoeierrs instruction


10จดั จำ� หนา่ ยโดย
บรษิ ัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน)
9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศนู ย์บริการ
บริษทั เนสโก้ กรปุ๊ จ�ำกัด 12/429 ซอยนวลจนั ทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงก่มุ
กรงุ เทพฯ 10230 โทรศพั ท์ 0-2055-9116-7


Click to View FlipBook Version