The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ รุ่น RBSVACUUMBLEN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Product Manual, 2019-12-24 05:24:33

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ RBSVACUUMBLEN

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ รุ่น RBSVACUUMBLEN

Instruction Manual
คู่มือการใช้งาน

USB BLENDER
MODEL : RBSVACUUMBLEND
POWER : DC7.4V~ 17A 126W

1

ภาษาไทย ส่ วนประกอบ
A. ฝาสูญญากาศ
รุ่น RเBคSรV่ืองAปC่ันUนU�ำ้ MผลBไLม้END B. โถปั่น
C. ใบมีด
DC 7.4 โวลต์ 17 แอมป์ 126 วตั ต์ D. ฝาปิ ด
ถงึ ท่านผู้มอี ปุ การะคุณทุกท่าน E. ฐานใบมีด
F. สวิทช์การทำ� งาน
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไวว้ างใจเลือกใช้ G. ช่องเสียบชาร์จ USB
ผลิตภณั ฑ์ CUIZIMATE ของเรา H. ฐานเครื่อง

ผลิตภณั ฑ์ CUIZIMATE ถกู ออกแบบและ คำ� เตอื นเพอ่ื ความปลอดภยั
ผลิตข้ึนโดยคำ� นึงถึงคุณภาพชีวิตของผูใ้ ช้ - คำ� เตอื น! การไม่ปฎิบตั ิตามคำ� แนะนำ� ใน
และให้ความส�ำคญั กบั การยกระดบั คุณภาพ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนคุณประโยชน์ คมู่ อื การใชง้ านน้ีอาจทำ� ใหเ้ กดิ อนั ตรายได้
ใชง้ าน เพอ่ื ใหม้ นั่ ใจวา่ ท่านจะมีความสุขกบั - ข้อควรระวงั : การใชง้ านผดิ วธิ ีหรือใชง้ าน
การใชผ้ ลิตภณั ฑข์ องเรา
ผดิ วตั ถุประสงคอ์ าจทำ� ใหส้ ่ิงของ หรือ
เพื่อใหเ้ คร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าของท่านทำ� งานดว้ ย ทรัพยส์ ินเสียหาย รวมท้งั อาจทำ� ใหบ้ ุคคล
ประสิทธิภาพสูงสุดอยา่ งสม่ำ� เสมอ และเพื่อ ไดร้ ับอนั ตราย
ความปลอดภยั ของผูใ้ ช้งาน ขอแนะนำ� ให้ - กรุณาอ่านและทำ� ความเข้าใจคู่มือการ
ปฏิบตั ิดงั น้ี : โปรดอา่ นและทำ� ความเขา้ ใจคู่มือ ใชง้ านน้ีใหล้ ะเอยี ดกอ่ นการใชง้ าน และเกบ็
การใชง้ านน้ีอยา่ งละเอียดก่อนการใชง้ านใน รกั ษาไวเ้พอื่ ใชอ้ า้ งองิ ในอนาคต
คร้ังแรก และควรปฏิบตั ิตามคำ� แนะนำ� เพอื่ - กรุณาปฎิบตั ิตามคำ� แนะน�ำท่ีแสดงโดย
ความปลอดภยั ที่ไดก้ ล่าวไวใ้ นเบ้ืองตน้ รวม สัญลกั ษณ์ต่อไปน้ีอยา่ งเคร่งครัด การ
ถึงป้ ายผนึกและคำ� เตือนต่างๆ ท่ีติดอยบู่ นตวั ละเลยไมป่ ฏบิ ตั ติ ามคำ� แนะนำ� หรือคำ� เตอื น
เครื่อง ควรเกบ็ รักษาคู่มือเพ่อื ใชอ้ า้ งอิงต่อไป ที่แสดงอาจทำ� ใหเ้ กิดอุบตั ิเหตุ หรือเป็น
ในอนาคต หากตอ้ งการนำ� เครื่องใชไ้ ฟฟ้ าน้ี อนั ตรายตอ่ บคุ คล ดงั น้นั ควรปฎบิ ตั ติ าม
ไปใหบ้ ุคคลอ่ืนใชง้ าน ควรส่งมอบคู่มือการ คำ� แนะนำ� ดงั ตอ่ ไปน้ี
ใชง้ านน้ีไปกบั เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าดว้ ย
2

- หา้ มเปิ ดฝาเคร่ืองป่ันในขณะที่เครื่องกำ� ลงั - หา้ มวางสายชารจ์ USB ลงบนขอบหรือมมุ ท่ี
ทำ� งาน และหา้ มสมั ผสั กบั ส่วนของเคร่ืองที่ มคี วามคม หรือในบริเวณทม่ี คี วามรอ้ น
กำ� ลงั หมนุ
- หา้ มใชม้ อื เปียกจบั ปลกั๊ เมอื่ ตอ้ งการถอดปลก๊ั
- ในระหวา่ งการปั่นอาหาร หากมอี าหารตดิ ควรจบั และดงึ ทหี่ วั ปลก๊ั ไมค่ วรดงึ ทสี่ าย
อยทู่ ำ� ใหใ้ บมดี ไมห่ มนุ หรือหมนุ ยาก กรุณา ชารจ์ USB
ปิ ดสวิทช์การทำ� งานและถอดปลั๊กของ
เคร่ืองออก นำ� อาหารทตี่ ดิ อยอู่ อก หลงั จากน้นั - หา้ มจุ่มส่วนมอเตอร์ลงในน้ำ� และของเหลว
เปิดใหเ้ ครื่องทำ� งานตอ่ ไป ทกุ ชนดิ

- หา้ มใส่อาหารมากเกินความจขุ องโถ โดยใส่ - ห้ามทำ� ความสะอาดเคร่ืองปั่นน้โี ดยใช้น้ำ�
ประมาณ 2/3 ของโถ แลว้ ปิดฝาใหแ้ นน่ เดอื ดหรือน้ำ� รอ้ นจดั

- เครื่องปั่นนไ้ี มส่ ามารถใชบ้ ดสบั เน้อื สตั ว์ ไม่ - เพอ่ื ความปลอดภยั ผใู้ ชง้ านไมค่ วรถอดเคร่ือง
สามารถใชบ้ ดถวั่ หรือเมลด็ กาแฟ การนำ� หรือพยายามซ่อมเคร่ืองดว้ ยตนเอง หาก
อาหารเน้อื แขง็ หรือเน้อื เหนยี วไปบดในเคร่ือง เครื่องทำ� งานผดิ ปกติ ควรสง่ เคร่ืองไปทศี่ นู ย์
จะทำ� ใหเ้ คร่ืองชำ� รุด และทำ� ใหอ้ ายกุ ารใชง้ าน บริการแตง่ ต้งั หรือผแู้ ทนจำ� หนา่ ย เพอ่ื ใหช้ ่าง
ของเคร่ืองส้นั ลง ทม่ี คี วามชำ� นาญเป็นผซู้ ่อมแซม

- เมอื่ ปนั่ อาหารแลว้ ควรรบั ประทานทนั ที ไม่ - เพอื่ ความปลอดภยั ควรตรวจสอบวา่ ประกอบ
ควรทงิ้ อาหารไวใ้ นโถปนั่ นานเกนิ 6 ชวั่ โมง เครื่องอยา่ งถกู ตอ้ งก่อนเปิ ดการทำ� งานของ
และไมค่ วรทงิ้ อาหารไวใ้ นโถคา้ งคนื เพราะ เคร่ือง
อาหารทเี่ นา่ เสยี จะทำ� ใหม้ กี ลนิ่ ตกคา้ งในโถปน่ั
- ในการถอดหรือประกอบใบมดี นำ� อาหารท่ี
ข้อควรระวงั อยใู่ นโถปั่นออกจนหมด ใชค้ วามระมดั ระวงั
- กอ่ นการใชง้ านเคร่ืองปนั่ , กรณุ าอา่ นคำ� แนะนำ� ในการทำ� ความสะอาดโถ ใบมดี เครื่องป่ันมี
ความคมมากซ่ึงอาจบาดมือของผใู้ ชง้ านได้
ในคมู่ อื การใชง้ านน้ี หากไมร่ ะมดั ระวงั
- เครื่องปั่นน้ีสามารถใชง้ านไดก้ บั เครื่องชาร์จ
- กอ่ นถอดหรือประกอบชิ้นส่วน อปุ กรณ์
โทรศพั ทม์ อื ถอื สมารท์ โฟนรวมทง้ั เพาเวอรแ์ บงค์ ของเครื่องปั่น หรือกอ่ นทจี่ ะสมั ผสั ส่วนของ
- หา้ มใชง้ านเครอ่ื งปน่ั ผดิ วธิ หี รอื ผดิ วตั ถปุ ระสงค์ เคร่ืองป่ันทกี่ ำ� ลงั หมนุ ควรปิดการทำ� งานของ
- ไมค่ วรใหเ้ดก็ ใชง้ านเครอื่ งปน่ั น้ี ควรเกบ็ เครอื่ ง เครื่องและถอดปลก๊ั ออกจากเตา้ รบั

ใหพ้ น้ จากมอื เดก็ และเกบ็ ในบรเิ วณทป่ี ลอดภยั
- หากสายชารจ์ USB หรอื ปลก๊ั ชำ� รดุ หรอื ทำ� งาน

ผดิ ปกติ ควรหยดุ ใชง้ านเครอ่ื งปน่ั ทนั ที

3

วธิ ีการใช้งาน 7. เมื่อไฟแสดงการทำ� งานเป็นสีแดงประมาณ
1. คำ� แนะนำ� เกยี่ วกบั ไฟแสดงการทำ� งาน 5 วนิ าทีแสดงวา่ แบตเตอรใี่ กลห้ มด หรือ
1. ฟังกช์ นั่ ป่ันแบบใชฝ้ าสูญญากาศ กดป่ มุ การ หมดแลว้

ทำ� งานตรงฝา จากน้นั ฝาจะเริ่มดดู อากาศ คำ� แนะนำ� :
เครื่องปั่นจะทำ� งานตอ่ เน่ือง 35 วนิ าทีและจะ 1. ระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการชาร์จตวั
หยดุ การทำ� งานอตั โนมตั ิ
2. ฟงั กช์ นั่ ป่ันแบบปกติ กดป่มุ การทำ� งานคา้ ง เครื่อง 5-6 ชวั่ โมงตอ่ คร้งั ส่วนฝาสญู ญากาศ
ไวส้ องถงึ สามวนิ าที เครื่องป่ันจะเร่ิมทำ� งาน ชารจ์ 2-3 ชวั่ โมงตอ่ คร้งั
โดยไฟแสดงการทำ� งานเป็นสีขาว โดยเครื่อง 2. เพอื่ ประสิทธภิ าพการทำ� งานทดี่ ี ควรใส่ส่วน
ปั่นจะทำ� งานตดิ ตอ่ กนั 45 วนิ าทแี ลว้ จะหยดุ ผสม 100 กรมั + น้ำ� 200 กรมั (+10%)
อตั โนมตั ิ 3. ในขณะท่ี เคร่ื องก�ำลังป่ั นแบบใช้ฝา
3. ในขณะที่ชาร์จไฟโดยใชส้ าย USB ฝา สูญญากาศ หา้ มหงายฐานเครื่องข้นึ เดด็ ขาด
สูญญากาศและไฟแสดงการทำ� งานจะเป็น มฉิ ะนน้ั ของเหลวจะไหลเขา้ไปในฝาสญู ญากาศ
สีแดงจนกระทงั่ แบตเตอร่ีเตม็ ไฟแสดงการ 4. หลงั จากป่ันแบบใชฝ้ าสูญญากาศเสรจ็ โปรด
ทำ� งานจะเปลยี่ นเป็นสขี าว สำ� หรบั ฝาสญู ญากาศ กดป่มุ ปลอ่ ยแรงดนั ออกกอ่ นเปิดฝาสญู ญากาศ
ไฟแสดงสถานะการทำ� งานจะเป็นสีเขียวซ่ึง เพอ่ื ปลอ่ ยแรงดนั ขา้ งในโถออก
แสดงวา่ แบตเตอร่ีพรอ้ มใชง้ าน 2. คำ� แนะนำ� เกยี่ วกบั วธิ กี ารใช้งาน
4. หากประกอบโถป่ันไม่ถูกตอ้ งหรือไมไ่ ด้ 1. ลา้ งทำ� ความสะอาดหน่ั ผลไมเ้ ป็นชิ้นเลก็ ๆ
ประกอบโถป่ัน ไฟแสดงการทำ� งานจะ ขนาดประมาณ 1.5-2.0 ซม. ปอกเปลอื กและ
กะพริบเป็นสีแดง แสดงวา่ เครื่องไมส่ ามารถ นำ� เมลด็ ออกจากเน้อื ผลไม้
ทำ� งานได้ 2. ใส่ผลไมท้ ห่ี น่ั แลว้ ลงในโถ เตมิ น้ำ� หรือนม
5. ในขณะทก่ี ำ� ลงั ชารจ์ ไฟ กดสวทิ ชแ์ ชไ่ ว้ ไฟ 3. ประกอบฝาสูญญากาศเขา้ กับโถและดูด
แสดงการทำ� งานเป็นสีแดง แสดงวา่ เคร่ืองยงั อากาศในโถปั่นใหเ้ป็นสูญญากาศ เคร่ืองปั่น
ทำ� งานไมไ่ ด้ จะทำ� งานตอ่ เนอื่ ง 35 วนิ าทแี ละจะหยดุ การ
6. หากเคร่ืองหยดุ ทำ� งานเพราะมีผลไมต้ ิดขดั ทำ� งานอตั โนมตั ิ
หรือกดี ขวางการหมนุ ของใบมดี อยู่ ไฟแสดง 4. เมอื่ โถป่ันเป็นสูญญากาศแลว้ ใหก้ ดป่มุ การ
การทำ� งานจะกระพริบเป็ นสีขาวและแดง ทำ� งานคา้ งไว้ 3 วนิ าที เคร่ืองจะเริ่มทำ� งาน
สลบั กนั 10 คร้งั 5. เครื่องปั่นจะทำ� งานตอ่ เนอื่ ง 45 วนิ าทแี ละจะ
หยดุ การทำ� งานอตั โนมตั ิ
6. กดป่มุ ปลอ่ ยอากาศดา้ นบนของฝาสญู ญากาศ

4

7. เปิ ดฝาสูญญากาศออกจากน้นั ท่านสามารถ คำ� แนะนำ� : ในขณะทกี่ ำ� ลงั ชารจ์ ไฟแบตเตอรี่
ดมื่ เครื่องดมื่ แตไ่ ฟแสดงการทำ� งานไมต่ ดิ หรือไฟไมเ่ ขา้
เครื่อง ควรลองเปลย่ี นชอ่ งเสียบสายชารจ์ แต่
3. คำ� แนะนำ� ในการประกอบเครอื่ ง : ถา้ ยงั ชารจ์ ไฟไมไ่ ดห้ รือไฟไมเ่ ขา้ เครื่อง กรุณา
1. ข้นั ตอนแรก, เชค็ วา่ ใส่แหวนรองป้ องกนั น้ำ� ตดิ ตอ่ ไปยงั ศนู ยบ์ ริการเพอื่ แกไ้ ขปัญหา

รว่ั บนฝาและฐานใบมดี เรียบรอ้ ยแลว้
2. ประกอบโถป่ันลงบนชดุ ใบมดี หมนุ ตามเขม็

นาฬกิ าจนสนทิ ซ่ึงเมอ่ื กดสวทิ ชก์ ารทำ� งาน
ไฟแสดงการทำ� งานจะเป็นสีขาว
4. ข้นั ตอนการชาร์จแบตเตอรเ่ี ครอื่ งปนั่
ความจขุ องแบตเตอร่ี : 2550 มลิ ลแิ อมป์ x 2 กอ้ น,
สามารถชารจ์ ผา่ น ชอ่ ง USB ผา่ นทางอะแดป
เตอร์ (< 2 แอมป์ ), เพาเวอรแ์ บงค,์ คอมพวิ เตอร์
/ชอ่ งเสียบชารจ์ USB ในรถ

ภาพแสดงวธิ กี ารชารจ์ ไฟ
1. เสียบสาย USB เขา้ กบั ชอ่ งเสียบทอี่ ยบู่ นฐาน

มอเตอรข์ องเครื่องปั่น
2. เสยี บสาย USB อกี ดา้ นหน่งึ เขา้ กบั อะแดปเตอร์

หรือเพาเวอรแ์ บงค์ หรือชอ่ งเสียบ USB บน
เครื่องคอมพวิ เตอร์
หมายเหต:ุ ในขณะทไ่ี ฟแสดงการทำ� งานเป็น
สีแดงแสดงวา่ เคร่ืองกำ� ลงั ชาร์จไฟแบตเตอรี่
อยู่ และเมอ่ื แบตเตอรี่ชารจ์ เตม็ แลว้ ไฟแสดง
การทำ� งานจะเปลย่ี นเป็นสีขาว ไมค่ วรเปิดให้
5 เคร่ืองปั่นทำ� งานในขณะทก่ี ำ� ลงั ชารจ์ ไฟอยู่

5. การตรวจสอบและแกไ้ ขอาการผดิ ปกตเิ บอื้ งต้น

ลำ� ดบั ปญั หา สาเหตุ วธิ กี ารแกไ้ ขปญั หา

1. หลงั จากประกอบเครื่องแลว้ ตวั เครอื่ งและโถปนั่ ไมไ่ ดป้ ระกอบ ประกอบโถปนั่ กบั ตวั เครื่องเขา้
เครอื่ งไมท่ ำ� งานไฟสแี ดงกะพรบิ เขา้ กนั หรือประกอบเขา้ กนั ไม่ กนั หมนุ ตามเขม็ นาฬกิ า
สนทิ

2. เครื่องปั่นไม่ทำ� งานและไฟ ไฟแบตเตอร่ีออ่ น หรือ ชารจ์ ไฟแบตเตอรี่เคร่ืองปั่น
แสดงการทำ� งานกะพริบเป็น แบตเตอรไ่ี มม่ ไี ฟ
เวลา 5 วนิ าที

3. เครื่องหยดุ การทำ� งานอตั โนมตั ิ ใส่อาหารในโถปั่นนอ้ ยเกินไป ใส่อาหารในโถโดยใหป้ ริมาณ
หรือมากเกินไป ทำ� ใหเ้ ครื่อง อาหารสงู กวา่ ระดบั ใบมดี แตไ่ ม่
ตดั การทำ� งานอตั โนมตั ิ เกนิ ระดบั สงู สดุ และกดสวทิ ช์
ใหเ้คร่ืองเร่ิมทำ� งานอกี คร้งั

4. ในระหวา่ งที่เครื่องป่ันทำ� งาน มอเตอร์เครื่องปั่นลอ็ ค นำ� อาหารทตี่ ดิ อยอู่ อก และ
ไฟแสดงการทำ� งานกะพริบ กดสวทิ ชใ์ หเ้ ครื่องเริ่มทำ� งาน
เป็ นสี ขาวสลับกับสี แดง อกี คร้งั
ประมาณ 10 วนิ าที

5. น้ำ� รว่ั ไมไ่ ดป้ ระกอบวงแหวนรองท่ี ประกอบวงแหวนรองใน
ชุดใบมดี หรือทฝี่ าโถ ตำ� แหนง่ ใหถ้ กู ตอ้ ง

6. มคี วนั ออกจากตวั เคร่ือง ใช้งานเคร่ืองติดต่อกันนาน รอให้เคร่ืองเยน็ ลงประมาณ
เกินไป ระบบป้ องกนั ความ 30 ถงึ 60 นาทีแลว้ จงึ เร่ิมใช้
รอ้ นมอเตอรส์ งู เกินไปทำ� งาน งานอกี คร้งั

ข้อควรระวงั :
เคร่ืองปั่นจะทำ� งานเมอ่ื เตมิ น้ำ� หรือนมลงในโถป่ันใหม้ รี ะดบั สงู กวา่ ใบมดี เทา่ น้นั

6

ข้นั ตอนแลกะารดทูแำ�ลครวักาษมาสะอาด หมายเหตุ
1. ถอดโถป่ันออกจากฐานมอเตอร์ - รับประกนั เฉพาะในพ้นื ที่รับประกนั เทา่ น้นั
2. นำ� โถป่ันและฝาปิดลา้ งในน้ำ� ใชผ้ า้ เปียก
(รับประกนั เฉพาะมอเตอร์)
หมาดๆ เชด็ ทำ� ความสะอาดตวั เครื่อง (ระวงั - เพอ่ื เป็นการปรับปรุงคณุ ภาพสินคา้ บริษทั ฯ
ไมใ่ ห้น้�ำเข้าไปในสวิทช์หรือช่องเสียบ
USB) ขอสงวนสิทธ์ ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โดยไมต่ อ้ งแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหนา้
เงอ่ื นไขการรับประกนั สินค้า
- สญั ญาการรบั ประกนั มรี ะยะเวลา 2 ปี นบั

จากวนั ท่ีทา่ นซ้ือสินคา้
- การรับประกนั จะมีผลกบั ความบกพร่อง

ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของบริษทั เท่าน้นั
ทางเราจะไมร่ ับประกนั สินคา้ ที่เสียหายจาก
การทท่ี า่ นไมป่ ฏบิ ตั ติ ามคำ� แนะนำ� ในคมู่ อื น้ี
เดด็ ขาด รวมถึงการตกแตกการสึกหรอ
จากการใชง้ าน
- หากทา่ นดดั แปลงเปลยี่ นชนิ้ ส่วนใดๆ ทไ่ี มใ่ ช่
อปุ กรณท์ ี่มาเป็นชุดของผลติ ภณั ฑ์ การรับ
ประกนั สินคา้ ถอื วา่ เป็นโมฆะทนั ที
สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกนั เมอื่
- เสียหายจากการใชง้ านไม่ถกู ตอ้ ง
(ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือ) หรือดดั แปลงสินคา้
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใชง้ านเป็นประจำ� หรือขาด
การดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบาง
อยา่ งหายไปจากการถอดประกอบสินคา้
7

8

English Tip&safety precautions
MODELU: RSBBSBVLAECNUDUEMR BLEND
- FbhAammbfamcPPbpWiTsdeIphdbiliPPnnesonynrfalaalealolaollolhteeassaaeferemereenndmsaraptwtoamieottnvakjnaeaatadtfrrrsn’gpsobcldudrenstesuanuuestsdeeeies,esorteevecgeexttircctebitr,iniunslcor2kenhettiondro,rlfttdniiiargarnsueei/hgdioiuoonondeiaasf3gonngcut!ancceilsonn!yhgrrgdn,tcrigltdprhd.ielnhnnssooopeeaaeoWinypnpie,Ndteboocmdwufrirtnoolkhiblrnoeoaieteltt,rnlyrnogpoatsilboaeri.cnoastypsgogectnkeepignhteitsotndit,rlaranrtmepdneheesdsdaeheelaevgitnnxcleriseenhceeiatogayitacfe,bdincngcpoco,derstnonrrofto.ynegiiorieeorropsnufmtloyvietotosestrhlttfernh,uhaolothn.oddo,aetpxtariueeTalhdarermeturifwaeic,ntrnioreceilhopltrrlfnntnnccumoaiiigwph.uolpierodnsbgdaayungrgrooleoedroaeilnpeugloyttheorprnlppweeffsoalfasafktwfeetntmatrtweotchaaihiterilnoirdttttmtipnyiitrnnoahhhnehabehtitomyedegss.lngynpyddneeeeeeaer;lt...,
DC 7.4V~ 17A 126W -
Dear Customer -
-
uCpwsEyataIuulhanesnessnrnTuiberoaetedtdwsvrierhh.vdzeusoilpaeit.cirtrKddernlmhseealocuedtekitahasadtcetuahnatsntuypmrlfeiicdoliucoostnhahalltntulpopegphnetdehgfpreufs:soorylisoaaitssdrmealtrtrCoi.oiunoscafmnahiccffutnnaresattaetcshqu.tvuafntthDeuwfiurirrouainuaeeleshnlcaltcgsyioaotltitraugicoycfeoprranoqluhfeenpcnr,eusao,solfbdraedieonemaeiawsntnnfwaatraaiotuccoinnnnneitrreellyygdhddeesl,.
-
Description -
HGFEDCBA........LTBPEVUFoorinlaSdiauwcgtBdanuieenndurCeamBShtBiwaooLartingtistldceienhg Socket
-
9
-

6sromhteofluloriosndotrhwoeivlbleortpntrlieog.dhut ctoeppoeucruoliuatr, - ssmabcBmpsIbIicnnnhwutholeaetaseaapaernrfoitintiecroctptancsnrcpmdahrklld,tahteil,ymeeerneeopr.neaidrnvwee.lttfanenheratuchnsadoi/tenilsoecson,cdaeertersreherinntetsceastaehdspcuotcslrueallonyrtacrflnbntcbyeftlalbthn.ee,aycoosmleaedttafahncewfcdefteisbeunenit,ntttqhltthgehyeeusmeinf,mptsaisdapppnprhlooreoolitgovtevyfdrwweiuaeitiuennrhsrleecisggddyeesrrt.
Matters needing attention -
- WDmltaoDbPewtDBhfrciapDStDIdcuhhitheannrldanrouaelusneoaeoooioeeieeeodgnnhitlpnlefaocaaptulhbnoinkdeeaalcnshbtnnrpnuroiuntnnoresnbenodsoylleholcscreoguoee,oioluttryem,potdeotetafnotrttgtur.pptoordnnupatcphudUtfossuplhtsihtocahbhlleniaesteousaartheeedenStoueriinaenoarsliclstagtoagru,oestBsdoatsheytUapshmhneotnscnslrlprlebehclgloeieceemachSsssulaqtlhswebtnkbroemuerehetBgugouiioaohotilpannmraozlcahneber,pfiblpeduoisedranfdrche,dnlllplteogranlkp.cieetduu.iaehsspddenUiercihd.rlenargoseplenneso,gregtaetidsfSnraaugahtnhfpmwerae,eBhft,stiegwgletoiseurronwleeeyhan,iiewikpfrcitbfainnntt,ebbauofetesehesdlsuneghiplptee.oeneleraeeleosw.lapyatolrncurilnnhrhelrvggtitoylwdawt.etnindaaiieieitbnnoeonnacpsrgrotteeenergngododupeeeee.rfrrttt.
- -

- -
-
Operating Instruction
-
1. Indicator Light Instruction
- 1. fbFtvaFabwpw4lCiuif5nlduaroonhhiertocdttrrnieansiathgsutsrroeVdhnergurcn3,dehabaeimo,5nrmodclwttpnetghlu,hhsadomndheuesawnewdniectmwdwanteiteoetcthtriwihritnhimltnhofnlhdbiuoUdlengdeasi~nfiaSecvan.saurctuwaeeBnaduhntttdscioitoorciowtcouneurrmtapnamkideuniroto:rlaitmtoeicaitnwtPglir,atsi:tmchcireltveochoietracdesarscoPltwtrsisboiulusgngrsitoatuptegridahonhnsr.imshrstkngpeess;tt,
2.
-
3.
-
-
-

10

WfmiWwpcansw‘taRWcnurehloeetauhiderwcaieawhhldnntiailiorrrthteecrnengselnngornnaoy’iroeeadnntlcultecidcmtithsdgtnefghhoow,ilailtehbeuacinmyiwrgoswntoaf.rtgisorhgsmpdtatwekhyohtrtlioyile’necar,fei,.wfrftlanicgoeflinlthoivo,pliterlgiygraielrlesoston.lthhdhtiwiivne‘tunnot.ceiagemrtisnaicnwnrtsf,npauedmsoinrtlussoilrhlegco,ltamrosetartciseelbptnhwarwoneolpsdesiirnwotneddtiitttc,ridel,lhimkeafitatgothci’tnbhv.eeiuhhaiydneesssttt, 2. Easy Blending Operation
1. PSiOeAsmaafArC1Atoetnnrc.robl5ffporuadejdrettpoecceuet3dseeafymvhwnsnrrasfossaireduyvreo)n4tuci,ethocnabtm5e3ouipheoutcbu5mutseeweusnhrltsvmeeteuideeafjoinlanculrctmisnvvlcdoitnufi,ococa(uaisnigiton.nncetfcotudssnadiuiragumnsmssr,aun,uthttimonmpdastam.thlphdrrloiapleetdlocwpiistvptdhfmhstrtlaiaheiiieetavdcntnhasecenaumgsecneerdcuhsawcaopuymv(inacarnruoaiedphpl,emmculs)ipauhsnswircfuutloleotoiakmierldxlpnderl,.
4. 32..

5. 4.
6. 5.
6.
7. 7.

Gentle Hint: Installment:
1. orrmbpdwW(iACT2+see-oprehhfi31lmaeh1eletea05csle0neanhersh%-rcns0ogomm6uioeg)tvunirt.monbhehamertisgeos,cebuenitrauunufgrciotrouitsntnivrdhsottirmmetohadeifodvuncenpeaoeiapeufrlrvretcwieuiahnnpbtusssimcoetiiolssiusssuedwse+bmhnuteuvroh2edlmegaaite0trlidldthgncine0ldbo,lpueedeaggi.awsrudssebtpemlleneesiielfqqdesfifauauuonttenhhstrriigcddodeeeeet, 1. FrtlSbiiiaigclnrlsrhsgeetptslwyrcioe,annscnushtplisheindhcegtkohawctenihlfdoewtbchbokhseltwwarittedleiieteiscsleibhogwandhaistitnoter.ede.ricbpctlraiaootdoonerf,
2. 2.
3.
3. Charging Procedure
4. pBuCosahewtatUeregrrSyibnBagnccIkhma,apcaraoggcmeeitytph:u2rto5eu5r/g0UhmSaABdhacxpat2re,crith(<a2rcgAae)nr,

11

1. CcotPhfouoemttnhtneaphdeuebcataeUtpsretSe.eaBrtn,cc.paoobwtleheeirnrtbosatinhdkee,soUwcSkiteBht wiWidctctrsuhoyossaacrtttrhnriooklgmoalmcirtondhegrotgasriitnn.scpangegasreorn:tvtbtWhituwncheteoeohcttrthehokmcnaeshrpaogltalcihliegvrnhaegeghisenetmps,eordacopcoocwbklenhelehestatia,nmensc’ineeftt.
2.

imNt oetaainpcsep:ecWahrashregnwinihgti,atepw-plheigeanhrst.irtefPdi-lnleiiagsshhet,

4. Emergency Maintenance Analysis Solution
No. Problem
1. alMifgtahecrthtiwnineinstkcaallenlatnioont,worerdk sBcordewy adnodwbnottle are not bPoledayseandscbreowttledcolowcknwtishee
2. Mafonradc5thhsieenceroedncadlnasnnteortnwliogrhkt Nnoot epnoowuegrhor the power Please charge in time
3. Awourtokminagtic stop when oFcavoueosrdelaonuaotdotm4ea5ntiocsusegtcohopndosr Aandddrfeosotadrtmore than blade
4. aRdlueterdirnangnadtwewloyhrkit1ie0nlgigshetcfolnadshs The motor locked Robejmecotvseandsrteusctakrt hard

5. Leak Splialicceone ring is not in einaspelaicnestaagllaisnilicone ring

6. Fume oCavoleonrnthigenautteipmrweo,toerackutiitnoognmaftoicr Ldanoedwt rneths3et0armttoa6ch0inmeincuoteosl

Warm tips
- The machine only can work when you add the water or milk well over the blade .

12

Cleaning and care Note:
21.. tDUbUhosseedeetasywcwc.(lhaoiAttttcehvhhroewfiadblnruoatdshtphtUeleatwShnaeBdantbdesocorbltcectalkaoesenmeati)annepgdianltrihttdoe. •• wTCcWhhoiaatimhsnrrogpianueanstntatypyrlulroicrdoneterilsotyenanrioivlnmtseicsbdaeeyer.tfvbhoieerceecrhniagaorhnetitagceetod.


Warranty:
•••Wac2uDUmrasrasareyeameneonfuaaauntcfrglyalclyecyowmt.oruadrorrietrdnoareg,nrfdtteoyoecnattiflhlvyoeierrs
&fhroosumesrevhicoeld
instruction

• WWheanr(rvaonidtyoifswexaprriraendty)
tDrfESpoLDmhrerrooloaaipioesssmmnmmtlcubaaiotnelaanrctnerdgiugesomcdpeertmenaarara.somluloreatratcsuarndsnhdtgttadidhoe.eoameofchrnsefrkoeaoecimmgzwctoseetfearhdtr.fonpoearpaulmuonferasmytoelnblp.ieoyofllreetea.s,fcceoctnrrilvdlieoceiecwandelt

13จดั จำ� หนา่ ยโดย
บรษิ ัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน)
9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศนู ย์บริการ
บริษทั เนสโก้ กรปุ๊ จ�ำกัด 12/429 ซอยนวลจนั ทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงก่มุ
กรงุ เทพฯ 10230 โทรศพั ท์ 0-2055-9116-7


Click to View FlipBook Version