The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaebmppk, 2021-11-08 04:23:17

1ครั้งที่ 1 doc - Copy

1ครั้งที่ 1 doc - Copy

คำนำ .

เอ กส าร ฉ บั บ นี้ เป็ น กา รป ระ เมิ น สั ม ฤท ธิ ผ ล กา ร ป ฏิ บั ติ งาน ใน ห น้ าที่ เพื่ อพั ฒ น า ก าร ศึก ษ า
เป็นระยะเวลา ๑ปี สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปตาม
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนด
องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามข้อตกลง รวมทั้งตัวช้ีวัด คะแนนการประเมิน
เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมินและวิธกี ารประเมิน

ผู้จัดทำเอกสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ในการศึกษา
คน้ คว้า เพื่อนำประโยชน์ไปใชใ้ นการบริหารจัดการสถานศึกษาและเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา
หากเอกสารฉบับน้ีมขี อ้ ผดิ พลาดประการใด ผู้จดั ทำเอกสารขอนอ้ มรบั ไวท้ กุ ประการ

( นายกิตติศักด์ิ หงษบ์ วั ภา )
ตำแหน่ง รองผอู้ ำนวยการ

( นายรังสิสวุฒิ สวุ รรณโ์ รจน )
ผอู้ ำนวยการศูนย์การศกึ ษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑

จงั หวัดนครราชสีมา

สารบัญ ๓

๑. การบรหิ ารจัดการสถานศึกษาที่มปี ระสทิ ธิภาพ หน้า
๑.๑ การบรหิ ารงานวชิ าการ 4
๑.๒ การบรหิ ารงบประมาณ การระดม ทรพั ยากรและการลงทุนเพื่อการศกึ ษา 4
๑.๓ การบรหิ ารงานบุคคล การสง่ เสรมิ วินัย การรกั ษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชพี 5
และการพฒั นาทางวิชาชีพ 6
๑.๔ การบริหารงานท่ัวไป และการมสี ่วนรว่ มของสถานศึกษากับผ้ปู กครองและชุมชน
7
๒. ผลการดำเนนิ การตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรอื สำนกั งานคณะกรรมการ 8
การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
8
๓. ผลงานท่เี กดิ จากการบรหิ ารจดั การของผ้บู ริหารสถานศึกษาศนู ย์การศกึ ษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา 11 จงั หวัดนครราชสีมา
******************

วสิ ยั ทัศน์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาสำหรับคน
พกิ ารมีมาตรฐานการศกึ ษา โดยความรว่ มมอื จากภาคีเคร่ือข่ายเปน็ เลศิ ในระดบั ประเทศและประชามคมอาเชยี น

พนั ธกิจ

๑. พัฒนาระบบการใหบ้ ริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ชว่ งเชื่อมตอ่ และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครวั และชุมชน

๒. พัฒนาครแู ละบคุ ลากร ผดู้ ูแลคนพิการ และผเู้ ก่ียวขอ้ งใหม้ อี งค์ความรู้ เจตคติและทักษะในการพัฒนาคนพกิ าร
อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ล

๓. พฒั นาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนนุ การมสี ่วนร่วมทางการศึกษาจากภาคีเครอื ข่ายในการพฒั นา
คนพกิ าร

เป้าประสงค์

คนพิการและครอบครัวได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มีคณุ ภาพชวี ิตทีด่ ี และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มคี วามสุข

อตั ลักษณผ์ เู้ รียน

“สุขภาพดี ย้มิ ง่าย ทักทายเป็น”

เอกลกั ษณ์สถานศึกษา

“ภมู ทิ ัศน์สวยงาม บริการประทับใจ ประสานงานภาคเี ครือขา่ ย ก้าวไกลส่อู าเซยี น”โครงสรา้ งการบริหารงานศูนย์การศึกษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา ๑๑ จังหวัดนครราชสมี า
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น ๔
กลุ่มบริหารงานประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
งบประมาณ ยึดหลักการบริหารและเทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA
และหลักการบรหิ ารโดยใช้การเรียนรูแ้ บบมสี ว่ นรว่ ม (Participatory Learning : PL) ดงั นี้

คณะอนุกรรมการสง่ เสรมิ การจัดการศึกษา ผอู้ ำนวยการ คณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์ฯ
สำหรบั คนพิการจังหวดั นครราชสีมา
รองผู้อำนวยการ รองผ้อู ำนวยการ คณะกรรมการบรหิ ารศูนย์ฯ เขต ๑๑
มลู นธิ กิ ารศึกษาพิเศษเพอื่ คนพิการ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑@@@๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ผชู้ ่วยผอู้ ำนวยการ ผ้ชู ว่ ยผู้อำนวยการ

กลมุ่ บริหารงานบคุ คล กลุ่มบริหารท่วั ไป 1 กลุ่มบรหิ ารวิชาการ /กลมุ่ บรหิ าร กลุ่มบริหารท่ัวไป 2

- งานแผนปฏบิ ตั ิการและสารสนเทศ กลุม่ บริหารท่วั ไป 1 งบประมาณ กลมุ่ บริหารท่วั ไป 2
- งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง - งานแผนปฏบิ ัติการและสารสนเทศ - งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอ้ ม
- งานทะเบยี นประวัตบิ คุ ลากร - งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุม่ บริหารวชิ าการ 1 - งานรักษาความปลอดภยั
- งานพฒั นาครูและบคุ ลากร ศนู ย์การศกึ ษาพเิ ศษและงาน - งานแผนปฏิบตั ิการและสารสนเทศ - งานยานพาหนะ
- งานสวัสดิการครแู ละบคุ ลากร คณะอนุกรรมการ - งานบรกิ ารช่วยเหลอื ระยะแรกเรม่ิ (EI) - งานโสตทศั นปู กรณ์
- งานวินยั และรักษาวินยั การจัดการศกึ ษาคนพิการจังหวดั - งานประชาสัมพนั ธ์ และเผยแพร่
- งานพิจารณาความดีความชอบ นครราชสมี า และเตรียมความพรอ้ ม - งานสมั พนั ธ์ชุมชนเครอื ข่ายและวิเทศ
- งานเครื่องราชอสิ ริยาภรณ์ - งานระดมทุนและทรพั ยากร - งานทะเบยี นผู้เรียน สัมพนั ธ์
- งานมาตรฐานวิชาชพี และวทิ ยฐานะ - งานกิจกรรมผูเ้ รยี น - งานวดั ผลและประเมนิ ผล - งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล - งานธุรการสารบรรณ - งานห้องสมดุ /แหลง่ เรยี นรู้ - งานอ่ืนๆ ท่ีได้รบั มอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่ไดร้ บั มอบหมาย - งานอนามยั และโภชนาการ - งานพฒั นาและฝกึ อบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากร
- งานควบคุมภายใน ศูนยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา๑๑
ศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา๑๑ - งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน และผู้ทเี่ ก่ยี วขอ้ ง จังหวดั นครราชสมี า หน่วยบรกิ ารพนื้ ทกี่ ารศกึ ษา
จังหวดั นครราชสมี า หน่วยบรกิ ารพน้ื ทกี่ ารศกึ ษา ผล - งานวิจัยเพ่อื พัฒนาคุณภาพการศกึ ษา
- งานอนื่ ๆ ตามที่ไดร้ ับมอบหมาย - งานให้คำปรกึ ษา แนะแนว และส่งต่อ เขต ๕
เขต ๒ - งานนเิ ทศ ตดิ ตามประเมนิ ผล และรายงานผล สาขาในเขต ๕,๖,๗ผู้เรยี นเรยี นรวม
สาขาใผนเู้ รเขยี ตนพ๕กิ ,๖าร,๗ในศนู ยฯ์ - งานอื่นๆท่ไี ดร้ บั มอบหมาย
กลมุ่ บรหิ ารวิชาการ 2 ครแู ละบคุ ลากรที่เกีย่ วขอ้ ง
อาสาสมคั ร - งานส่งเสรมิ สนบั สนนุ การฟืน้ ฟสู มรรถภาพ

คนพิการโดยครอบครวั และชมุ ชน (CBR)
- งานสง่ เสริมสนับสนุนการจดั การเรียนรวมและ
การจัดการศึกษาในหอ้ งเรยี นคขู่ นานสำหรบั
บคุ คลออทิสตกิ
- หน่วยบรกิ าร
- งานบรกิ ารสิ่งอำนวยความสะดวก ส่อื บรกิ าร

และความชว่ ยเหลืออ่นื ใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)
- งานประกนั คณุ ภาพทางการศึกษา
- งานจัดการศกึ ษาสำหรบั เดก็ ในโรงพยาบาล
- งานอน่ื ๆทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย
กลมุ่ บริหารงบประมาณ
- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
- งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ
- งานศนู ยข์ ้อมูลและระบบสารสนเทศ
- งานการเงิน

- งานบญั ชี
- งานพสั ดุและสนิ ทรัพย์
- งานนิเทศ ติดตามประเมินผลและ
รายงานผล
- งานอน่ื ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

ศนู ยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา๑๑ ศนู ยก์ ารศึกษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา๑๑
จังหวดั นครราชสมี า สาขาสีควิ้ จังหวดั นครราชสมี า สาขาคง

หน่วยบรกิ ารพนื้ ทก่ี ารศกึ ษา เขต ๑,๓,๔ หนว่ ยบรกิ ารพนื้ ทก่ี ารศกึ ษา เขต ๖,๗

ผูเ้ รยี นพกิ ารตามชุมชน ผเู้ รยี นในโรงพยาบาลฯ
ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลคนพกิ ารขอ้ มูลครบู ุคลากรศนู ย์การศึกษาพิเศษ เขตการศกึ ษา 11 จงั หวดั นครราชสมี า

ลำดับ ตำแหนง่ บุคลากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 1

2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 11 2

3 ครู 6 23 29

4 ครผู ูช้ ่วย 10 25 35

5 ครผู ู้สอน 11 24 35

6 พ่เี ลย้ี งเด็กพิการ 16 54 70

7 ภารโรง 10 1

8 พนักงานขบั รถ 10 1

9 พนักงานธุรการ 01 1

10 ครสู อนเด็กเจ็บป่วย 12 3

11 พเี่ ล้ียงเด็กปัญญาออ่ น (ศนู ย์เขต) 02 2

12 คนครัว (ศนู ยเ์ ขต) 01 1

13 พนักงานพมิ พเ์ บรลล์ ระดับ 1 01 1

14 ครูผู้ทรงคณุ ค่าแหง่ แผน่ ดิน 10 1

15 มาชว่ ยราชการ 01 1

รวม 49 135 184

ขอ้ มลู ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

ข้อมูลผูเ้ รยี นทรี่ บั บริการศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ เขตการศกึ ษา 11 จังหวดั นครราชสมี า

ลำดบั ประเภทความพิการ รับบรกิ ารภายใน รบั บริการภายนอกศูนย์ ฯ รวม

ที่ ศนู ย์ ฯ ทงั้ สน้ิ

ประจำ ไป- รวม หน่วย ท่บี ้าน โรงพยาบาล รวม

กลับ บรกิ าร

1 บกพร่องทางการเห็น 000 5 4 0 9 9

2 บกพร่องทางการได้ยิน 0 3 3 13 0 0 13 16

3 บกพร่องทางสตปิ ัญญา 4 37 41 318 29 0 347 388

4 บกพร่องทางร่างกายหรือ 1 24 25 107 98 24 229 254

การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

5 บกพร่องทางการเรียนรู้ 000 0 0 0 0 0

6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 0 4 4 6 0 0 6 10

7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 1 2 2 0 0 2 4

8 ออทิสติก 12 27 39 99 11 0 110 149

9 พิการซ้อน 0 5 5 53 39 0 92 97

รวม 18 101 119 603 181 24 808 927

ขอ้ มลู ณ วันที่ 22 กันยายน 2564๑. องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน
การประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่เพ่อื พฒั นาการศึกษาดำเนนิ การประเมินตาม

องคป์ ระกอบ ตวั ช้วี ัด และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปนี้
1.1 การบริหารจดั การสถานศึกษาที่มปี ระสทิ ธิภาพ
๑.๑.๑ การบริหารงานวชิ าการ มกี ารดำเนนิ กจิ กรรมทางวชิ าการ ดังน้ี
ขา้ พเจ้าไดร้ ับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ การดำเนินงานโดยพิจารณาจาก

การบริหารงานการพัฒนาหลักสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้
การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และได้จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยี นมี
การจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผเู้ รียนเป็นรายบุคคล ผู้เรยี นมีความสามารถในการ
ใช้ทักษะตามความต้องการจำเป็นแต่ละบุคคล ที่ระบุไว้ใน IEP ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานที่เรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อใหผ้ ู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสงั คมของชีวิตประจำวัน ท้ังน้ีได้มีการจัดกจิ กรรมเพอ่ื พัฒนา
ครู บุคลากร ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ งกับความต้องการมุ่งหวังให้ผเู้ รยี นมกี าร
พัฒนาการที่ข้ึนตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ทั้งยังจัดให้มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตามประเมิน
และรายงานผลการดำเนินงานท่ีชัดเจนมีการสรุป ติดตาม รายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนา
ปรบั ปรุงการดำเนินงานในครง้ั ตอ่ ไป

ศูนย์การศึกษาพเิ ศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนนิ งานตามแผนอย่างเปน็ ระบบ
ตอ่ เน่ือง มแี ผนปฏิบัตงิ านประจำปใี นทุกปกี ารศกึ ษาและคู่มือต่าง ๆ ท่เี กย่ี วข้องเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมการสอนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตาม IEP ผู้เรียนที่มารับบริการ
ทศ่ี นู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จงั หวัดนครราชสีมาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
จังหวัดนครราชสีมา มีข้อมูลสารสนเทศหน่วยบริการท่ีครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพ มีการจัดการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม ถกู ตอ้ งเปน็ ปจั จบุ ัน

ศนู ย์การศึกษาพเิ ศษ เขตการศกึ ษา 11 จังหวัดนครราชสมี า มีการพัฒนาแหลง่ เรยี นรู้ภายในศนู ยฯ์
ท่ีมมี าตรฐานเหมาะสม มีอุปกรณช์ ่วยในการเรยี นรู้อยา่ งเพียงพอและทนั สมยั

๑.๑.๒ การบรหิ ารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทนุ เพ่ือการศึกษา มีการ
ดำเนินกจิ กรรม ดังนี้

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ร่วมดูแลรับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการบริหารงบประมาณ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารงบประมาณ มีการบริหารจัดการ
งบประมาณทม่ี ีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุดตอ่ สถานศึกษา ชว่ ยกำกับดูแลการจดั ทำรายงานทางการเงิน
ของสถานศึกษา ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาท้ังยังมีการดำเนิน
กจิ กรรมการระดมทรัพยากรและการลงทนุ เพื่อการศกึ ษา ดังน้ี

(๑) จัดทำแนวทาง/แผน ในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม มาใช้เพ่ือประโยชน์
ทางการศกึ ษา

(๒) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม มาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศกึ ษา


(๓) การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยไดร้ ับการสนบั สนุนงบประมาณ วสั ดุ อปุ กรณ์ และความรว่ มมือจากหลายภาคสว่ นเพมิ่ ขน้ึ
ศูนย์การศกึ ษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มีการนำขอ้ มูลสารสนเทศหน่วยบริการไปใช้ใน
การบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า มีการจัดทำผังสารสนเทศนักเรียนที่มารับบริการ รวมทั้งการให้บริการประจำเดือน
ครอบคลมุ ในทกุ พ้นื ทห่ี นว่ ยบริการ 32 อำเภอ

การบริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ การบรหิ ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จดั การอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรยี นรู้ การบรหิ ารจัดการผู้เรยี นและจัดระบบ
ดแู ลช่วยเหลอื ผเู้ รียน

๑๐

๑.๑.๓ การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
พัฒนาทางวิชาชพี มกี ารดำเนนิ กจิ กรรม ดังนี้

ข้าพเจ้าร่วมดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีกำกบั ให้มีการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลและติดตามการดำเนินการตามแผนการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้มีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีแผนการส่งเสรมิ วินยั และการรักษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชพี เช่น กำหนดให้มีการจดั ทำ
ระเบียบการปฏิบัติงานภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา และมีการดำเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พฒั นาศักยภาพผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่อื สร้างความเป็นครูมอื อาชพี

โดยการร่วมกันพิจารณาจากการวางแผน การพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และการเป็นผู้นำในชมุ ชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี

มีการสร้างขวญั และกำลังใจใหก้ บั บคุ ลากรอยา่ งเหมาะสม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสมี า มกี ารส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอยา่ งต่อเนื่อง
และท่ัวถึง การเป็นวิทยากร ประชุม อบรม สมั มนา เพ่ือพฒั นางานและวิชาชพี

๑๑

๑.๑.๔ การบรหิ ารงานท่ัวไป และการมีส่วนร่วมของสถานศกึ ษากับผู้ปกครองและชุมชน
มีการดำเนินกจิ กรรม ดงั น้ี

ข้าพเจ้าได้ร่วมกำหนดให้มีการจัดทำแผนการบริหารงานท่ัวไป ติดตามการดำเนินการตาม
แผนการบริหารงานท่ัวไป กำกับดูแลการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมกันวาง
แผนการใช้อาคารสถานท่ีดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แกผ่ ู้รบั บริการ ผมู้ ีส่วนไดเ้ สยี ของสถานศกึ ษาและผู้มาติดต่อราชการ

มีการจัดระบบซ่อมบำรุงอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แข็งแรง สะอาด และ
ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยความร่วมมอื ของคณะครู บุคลากร ผปู้ กครองและนกั เรียน

1.2 ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขนั้ พ้ืนฐาน

ข้าพเจ้าร่วมกับผู้อำนวยการ คณะครูบุคลาการศูนย์การศึกษากพิเศษ เขตการศึกษา 11
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันวางแผนและกระบวนการทำงานที่มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน
โดยการมสี ่วนร่วม ในการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำ ท่ีจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาในสถานศกึ ษาและเปน็ ประโยชน์ต่อการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษา

การพฒั นาคุณภาพของสถานศกึ ษา ศนู ย์การศึกษาพิเศษ เขตการศกึ ษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
มกี ารพัฒนาแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้ งกับนโยบาย ความตอ้ งการของสถานศึกษาและท้องถิ่นมกี าร
รว่ มประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำหลักสูตร แผนปฏิบัตกิ ารประจำปี การรว่ มกิจกรรมในชุมชน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พนื้ ฐาน ฯลฯ

๑๒

มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทส่ี อดคลอ้ งกับนโยบาย ความต้องการและปัญหาของสถานศกึ ษา และ
ท้องถิ่น มีการร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำหลักสูตร แผนปฏิบัติการประจำปี การร่วม
กจิ กรรมในชุมชน การสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาสำหรับคนพิการจังหวดั นครราชสีมา ฯลฯ

1.3 ผลงานท่ีเกดิ จากการบรหิ ารจัดการของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา

จากการดำเนินงานในระอบ 6 เดือนที่ผ่านมาได้มีการร่วมกับผู้บริหาร คณะครูบุคลากรในการ

กำหนดจดั ทำแผนการพัฒนาคุณภาพการจดั การศึกษาสำหรบั คนพิการ โดยการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานจาก

หลายภาคส่วนเพ่ือเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดโครงการกิจกรรมการดำเนินงาน ควบคุม กำกับดูแลและให้คำปรึกษาในการการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกต้องชัดเจน ดำเนนิ การตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพทงั้ ยังมกี ารมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ

ดำเนินงานและกำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำมาการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

จากผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมในปีการศกึ ษา 2563 ทผ่ี ่านมา มีผลงานท่เี ป็นแบบอย่างทีเ่ กิดจาก

การบริหารจัดการของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา เชน่ การบรหิ ารงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีพัฒนาการทด่ี ขี ึ้น

คณุ ลักษณะอนั พึงประสงคข์ องผ้เู รียน/ผูร้ ับบริการ

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖3

มาตรฐาน/ประเด็นการพจิ ารณา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผู้เรยี น ยอดเยย่ี ม

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผบู้ ริหารสถานศึกษา ยอดเยย่ี ม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคญั ยอดเยีย่ ม

ภาพรวม ยอดเยยี่ ม

การพัฒนานักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best practices)
ใน 7 เขตพื้นที่ หน่วยบรกิ าร 32 อำเภอ

๑๓

ผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ร่วมกับศนู ย์การศกึ ษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานเพ่ือ
นำไปพัฒนางานการฟ้นื ฟศู กั ยภาพคนพิการรว่ มกนั พ้ืนทีก่ ารศึกษาจงั หวดั นครราชสีมา

๑๔

ภาคผนวก

๑๕

ภาพกจิ กรรมการดำเนนิ งาน
สมั ฤทธผิ ลการปฏบิ ัติงานในหน้าที่เพ่อื พัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี
ตำแหนง่ รองผู้อำนวยการสถานศกึ ษา สังกัดสำนักบริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ครั่งท่ี 2)
**************************

การประชุมวางแผนการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
เพ่ือการพัฒนางานสู่เป้าหมายที่ดำหนดไว้และการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้การประสานงานกับภาคี
เครอื ขา่ ยในการมีสว่ นรว่ มในการดำเนนิ งาน

๑๖

งานการบริหารงานวิชาการ การประชุมวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพการดำเนินงาตาม
แผนการปฏิบัติงานท่ีกำหนดไว้การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยบริการ 32 หน่วยบริการ การนิเทศ
กำกับติดตามการดำเนินศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบามหาราชนครราชสีมาและการทำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายการระดมทุนทั้งด้านวัสดอุ ุปกรณ์ ทุนทรัพย์และกำลังคนเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ

๑๗

งานการบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการจัดทำแผนการบรหิ าร
งบประมาณการดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณท่ีกำหนดไว้การบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสทิ ธภิ าพ และเกดิ ประโยชน์สงู สุดตอ่ สถานศกึ ษา

๑๘

งานบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวนิ ัยการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชพี และ การพัฒนาทางวิชาชีพ
โดยการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลการกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการบริหารงานและการบริหาร
จัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและดำเนินการแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลาย
สอดคล้องตามความต้องการจำเป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตดิ ตาม ประเมนิ ผลผลการพฒั นาและนำความรู้มาใช้
ในการจัดการเรยี นการสอน และการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่

๑๙

การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนจัดทำแผนการ
บริหารงานท่ัวไปการกับดูแลดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไปและมีการดำเนินการให้สถานศึกษา
มสี ่วนรว่ มกบั ผปู้ กครองและชมุ ชน

๒๐

คำสงั่ การดำเนินงานตา่ ง ๆ

๒๑


Click to View FlipBook Version