The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-book ช่วยฝึกการทำงานอย่างไร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patchada.cha, 2022-05-05 02:47:17

E-book ช่วยฝึกการทำงานอย่างไร

E-book ช่วยฝึกการทำงานอย่างไร

อบี ๊กุ ช่วยฝกึ การทำงานอยา่ งไร

อบี กุ๊ ช่วยฝกึ การทำงานอย่างไร

อบี กุ๊ ถา้ พดู กอ่ นหน้าโนน้ ขนั้ ตอนการทำจะยุ่งยาก กว่าจะได้สักหนึ่งเลม่ ต้องใชส้ ารพดั เร่ืองมาผนวก
แล้วการเขา้ ถึงกซ็ บั ซ้อนพอ ๆ กนั กลบั กัน ณ ตอนน้ี ผู้เขียนมีอีบกุ๊ ทีท่ ำได้ง่าย ๆ แล้วยังสามารถผลติ งานได้
อยา่ งต่อเนื่อง ถา้ ไม่ติดที่คดิ เน้ือหาไมอ่ อก โปรแกรมท่ีใช้ก็ออนไลน์ไม่ลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรใ์ ห้หนัก
หรอื มีขัน้ ตอนแต่อยา่ งไร แคเ่ พยี งมีอีเมลสมัคร กส็ ามารถเปน็ สมาชกิ ของค่ายนน้ั ๆ ไดเ้ ลย ผเู้ ขยี นได้ใช้อยู่ 2
ค่ายหลกั คือ Pubhtml5 ใช้ต้ังแต่ปี 2017 ต่อเนื่องถึงปัจจุบนั ช่วงแรก ๆ อาจจะติดขดั ด้วยตัวโปรแกรม
ออนไลน์ แต่ปัจจบุ นั มีการอัปเดตใชง้ านได้ง่าย อีกค่ายหน่ึงคือ Anyflip เริ่มใชเ้ มอื่ ปี 2019 ห่างจากคา่ ยเดิม
ถงึ 2 ปี เนื่องจากเจอปญั หาติดบางเรอ่ื งของค่ายแรก ปัจจุบันอัปเดตใชง้ านได้ดีท้ังสองคา่ ย แต่ละค่ายก็มีงานท่ี
ผลิตได้ประมาณ 70-80 ช้นิ จำนวนตัวเลขจึงเปน็ การชว่ ยยืนยนั วา่ ใช้งานหรือสร้างช้ินงานได้งา่ ยจรงิ

ครง้ั นี้ ไม่ได้มาบอกว่าอีบกุ๊ สร้างอย่างไรหรอื มีประโยชน์กับผูอ้ า่ นแค่ไหน แตจ่ ะให้รู้ว่า อีบกุ๊ นัน้ ฝกึ
วธิ กี ารทำงานใหเ้ กิดประโยชน์กับผู้เขยี นตามลำดบั ดังนี้

ฝกึ วิธีการทำงานหลาย ๆ โปรแกรมไปพรอ้ ม ๆ กนั
การจดั ทำอบี ุก๊ น้ันอย่างทบี่ อกว่า มนั มีขั้นตอนทีง่ ่าย แล้วทำไมต้องใชห้ ลาย ๆ โปรแกรม นน้ั คอื การ
ทำงานปกติทใ่ี ช้ word, powerpoint ล่าสดุ เพิ่มการใชโ้ ปรแกรม canva เข้ามา ซึ่งเป็นเรอ่ื งพ้ืนฐานของการใช้
งานข้อความ รูปภาพปกติ เมื่อผลติ งานได้แลว้ การบันทกึ ก็ใช้โปรแกรม pdf รวมงาน ลา่ สดุ ตอนนี้ไมไ่ ด้รวม
งานจากโปรแกรมทอี่ ยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์/โนต้ บุก๊ แตม่ าใช้โปรแกรม pdf ออนไลน์แทน จากนนั้ กม็ าสู่
โปรแกรมหลกั ทีจ่ ะทำอีบุ๊ก Pubhtml5 หรือ Anyflip ได้เรียบรอ้ ยแล้วสง่ ใหก้ ลุ่มเปา้ หมายด้วยโปรแกรม
social media ทง้ั หลายรวมถงึ เว็บไซตไ์ ด้ดว้ ย งา่ ย ๆ แตห่ ลายโปรแกรมแลว้ เป็นเรื่องพนื้ ฐานทีป่ ฏิบัตอิ ยู่
ประจำ เป็นการฝึกฝนโปรแกรมพื้นฐานของการทำงานดิจิทลั
ฝกึ การเขียนงาน/ผลติ ชิ้นงาน
เปน็ การฝกึ ยากทสี่ ดุ จะเขยี นเรื่องอะไร มีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน บทสรุปของเร่ืองคืออะไร ไม่
ต้องถามต่อในเรื่องวา่ เขียนแล้วคนอา่ นจะเขา้ ใจหรือไม่ ผา่ นด่านแรกก็สดุ หนิ แลว้ ผู้เขยี น จงึ เขียนในเร่อื งที่
ปฏิบตั ิ เปน็ การบอกเลา่ เรือ่ งราวในส่ิงพบปะ สงั เกตเหน็ ได้ บางเรอื่ งกส็ ะดดุ ให้เป็นข้อคดิ ในการทำงาน บาง

เรอ่ื งก็ไมส่ ำคัญแต่อยากจะเรียงลำดับการทำงานเกบ็ ไวเ้ ป็นข้อมูลไว้ใชค้ ร้งั ต่อไป หรอื บางเรือ่ งก็เปน็ บนั ทกึ การ
ทำงานเทา่ นน้ั สำหรับการผลติ ช้ินงานบอกขน้ั ตอนการทำงานน้จี ะงา่ ยกว่าแบบการเขียนเนอ้ื หา แตส่ ่วนใหญ่มี
คนทำแล้วจำนวนมากจึงไม่ตอบโจทย์การเขียน แล้วเขยี นอีบ๊กุ จะตอ้ งลงท้ายเปน็ เลขคูเ่ พราะเปิด-ปดิ หน้าจะ
พอดี แต่มันไม่พอดีเมื่อการเขียนนกึ เรือ่ งเขยี นต่อไม่ได้ ยากย่ิงสำหรับหวั ขอ้ นี้ จงึ ต้องฝึกกันต่อไป

ฝกึ การออกแบบ-วางเน้ือหา
คงเคยได้ยนิ “อย่าตัดสินหนังสอื ทป่ี ก” สำหรบั คนทำอีบกุ๊ แบบบ้าน ๆ ปกก็ควรจะเป็นเรื่องดึงผู้อ่าน
ไดส้ ่วนหนึ่งแม้ไม่ใช่ทง้ั หมด ใช้เกณฑ์ตวั เองแอบดูงานอื่น ๆ หนา้ ปกดีมีชยั ไปครึ่ง ตอนน้งี ่ายขน้ึ เพราะสามารถ
ใช้โปรแกรมง่าย ๆ สำเร็จรูปมาเพิม่ มลู คา่ ทางตาได้ เช่น powerpoint, canva เตมิ บางส่วนเขา้ ไปหรือแก้ไข
เฉพาะข้อความก็ไดห้ นา้ ปกหรือการจดั เรยี งขอ้ ความ รปู ภาพประกอบ มาทำให้อบี ุก๊ น่าสนใจยง่ิ ขึ้น

ฝกึ การจดั ระบบการทำอบี ุ๊ก
การทำอบี ุ๊ก ถ้าได้มกี ารวางแผนไว้ครา่ ว ๆ การจัดเรียงลำดับเน้อื หา หัวข้อเรื่อง กิจกรรม/โครงการ ถ้า
ไม่สามารถทำทเี ดียวพรอ้ มกัน ทยอยทำต่อเน่ือง อาจจะหลาย ๆ เรอ่ื ง ทา้ ยทส่ี ดุ ก็รวมเป็นหมวดหมเู่ ดยี วกันได้
ภายหลัง ซ่ึงโปรแกรมสามารถจดั การทั้งหมดได้

จดั ทำแหล่งเกบ็ ออนไลน์ชัดเจน
เมอื่ ไดท้ ำอีบุ๊กอยา่ งต่อเน่ือง ก็สามารถสรา้ งแหลง่ เกบ็ อีบุ๊กเหลา่ นั้นอยู่ในทเ่ี ดียวกนั การจัดเก็บ การ
จดั ระบบชน้ั วางหนังสือ ก็ทำได้งา่ ยและปรบั ปรงุ เปล่ยี นแปลงได้ตลอดเวลา พอสร้างอีบุก๊ ชิน้ ใหม่ข้นึ มาก็
สามารถเพิ่มเติมในหวั ขอ้ เดิมทจ่ี ัดทำไว้ได้ มรี ะบบการสืบค้นในการใช้งานและสรา้ งงาน แมบ้ างคร้ังในการใช้
งานจากโปรแกรมฟรี กำหนดจำนวนเลม่ ก็ทำงานได้ดเี ช่นเดียวกนั

จัดประเภทของอีบ๊กุ แลว้ เผยแพร่อย่างต่อเน่ือง
การเผยแพร่อีบุ๊ก นอกจากจะเผยแพรเ่ ปน็ เล่ม ๆ ได้แลว้ เมื่อมีอีบุ๊กจำนวนมาก แลว้ จัดกลุ่มเป็นเรอ่ื ง
กิจกรรม/โครงการ ก็สามารถเผยแพร่เป็นประเภท โดยการจดั ทำช้ันหนังสือแยกประเภทเปน็ ชนั้ ๆ ได้เลย แล้ว
การเผยแพร่ สามารถเรยี กงานช้ินเดิม ๆ กลบั มาเผยแพรไ่ ด้อกี หากเปน็ ชว่ งท่ีมีเหตุการณ์ เทศกาล กิจกรรม/
โครงการนั้น ๆ เกดิ ขึ้น
เผยแพร่ความรู้ในการจัดทำอีบุก๊ ให้คนอน่ื ๆ
เมื่อทำอบี ุ๊กอยา่ งตอ่ เน่ือง จะเกิดทักษะ ค้นพบวธิ ีการสร้าง ขน้ั ตอนงา่ ย ๆ เจอข้อสังเกต ปญั หา
อปุ สรรคต่าง ๆ และคน้ พบวธิ ีการแก้ไข ตวั อย่างเชน่ ใชโ้ ปรแกรมชนดิ ฟรีจะเพม่ิ จำนวนมากกว่ากำหนดได้ ชน้ั
หนังสอื รูปแบบท่จี ะเสนอเสนอผา่ น social media ไดอ้ ย่างสวยงาม การเผยแพร่แบบเหน็ หนา้ ปกชัด ๆ สะดดุ
ตา การแก้ไขเน้ือหาแบบไม่ต้องเปลี่ยนลงิ ก์ การทำชัน้ หนังสือหลาย ๆ แบบจากอีบุ๊กที่อยู่ในแหลง่ เก็บ ฯลฯ
ความรเู้ หล่านี้ถ้าได้เผยแพร่ให้กบั คนอน่ื ๆ กเ็ ปน็ การแลกเปลยี่ นเรียนรู้จะเกิดประโยชน์ในวงกวา้ งต่อไป
สำหรบั คนท่พี ่งึ เริ่ม ไม่ได้ชา้ เกินไปท่ีจะมาฝกึ ตามหัวข้อตา่ ง ๆ ตอนน้ี ข้อยากที่สดุ คือ การเขียนงาน/
ผลิตช้นิ งาน หยบิ ของท่มี ีอยแู่ ล้วมาปดั ฝุ่นไดเ้ ลย พวกงานพิมพ์ word หรือสไลดจ์ าก powerpoint สร้าง
กำลงั ใจ สปั ดาห์ 1-2 เล่ม แลว้ ลองนับน้ิว หน่งึ เดือนจะไดท้ ั้งหมดกีเ่ ลม่ แต่ถ้าไม่เร่ิม ไม่ทำ...เนอื้ หาวันน้ี กย็ ุติ
แคข่ ้อความน้จี รงิ ๆ

*นางสาวพมิ พร ศะรจิ ันทร์, ศกึ ษานเิ ทศก์
เอกสารนีเ้ ป็นความคดิ เหน็ ส่วนตัวเขยี นขึ้นเพ่อื ประกอบการทำงาน เปน็ เรอื่ งท่ีใชเ้ ป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
เขียนวนั ที่ 19 ตลุ าคม 2564


Click to View FlipBook Version