The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI NUR NAJWA BINTI ABDUL AZIZ -, 2019-01-13 04:21:26

RPt-MAT4-19

RPt-MAT4-19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 4 TAHUN 2019

Tarikh Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Minima Minima Bahan Bantu KBKK Nilai
Soalan Soalan Belajar Ketepatan
1.1 Memahami dan i Membudarkan suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi Aneka Subjektif Mencirikan
menggunakan konsep apabila nombor itu: Pilihan Buku Teks Menghubung Rasional
angka bererti a. lebih besar daripada 1 (3:4:3) (3:4:3) Modul kait
b. kurang daripada 1 Kad Imbasan Membanding
MINGGU 1 1. BENTUK 1.2 Memahami dan 30 Lembaran Kerja Membeza
2 Jan - PIAWAI menggunakan konsep ii Melakukan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian yang Koleksi Soalan
bentuk piawai untuk melibatkan beberapa nombor dan menyatakan jawapan dalam bentuk angka 30 Video You Tube
4Jan 2019 menyelesaikan bererti tertentu. 10
masalah Aplikasi Kuiz
iii Menyelesaikan masalah yang melibatkan angka bererti. Menyatakan suatu 30 Guru - App
2.1 Memahami konsep nombor positif dalam bentuk piawai, apabila nombor itu:
MINGGU 2 ungkapan kuadratik a. lebih besar daripada atau sama dengan 10; 20 Mengguna Kesyukuran
(7 Jan-11 Jan b. kurang daripada 1 nombor
2019) 2.2 Memfaktorkan 30
ungkapan kuadratik i. Menukar suatu nombor dalam bentuk piawai kepada satu nombor tunggal. Menyelesaik
Ii. Melakukan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian yang an masalah
2.3 Memahami konsep
MINGGU 3 2. UNGKAPAN persamaan kuadratik melibatkan sebarang dua nombor dan menyatakan jawapannya dalam bentuk Buku Teks Mengelas
piawaian.
(14 Jan – DAN 2.4 Memahami dan iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Modul Menciri Keadilan
18 Jan 2018 PERSAMAAN menggunakan konsep
KUADRATIK punca persamaan i Mengenal pasti ungkapan kuadratik. Lembaran Kerja
kuadratik untuk ii Membentuk ungkapan kuadratik dengan mendarab dua ungkapan linear.
menyelesaikan masalah iii Membentuk ungkapan kuadratik berdasarkan suatu situasi tertentu. Koleksi Soalan

i. Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk ax 2  bx  c , b = 0 atau Video You Tube Menghubung
c = 0;
kait
ii Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk px2q, p dan q adalah
nombor kuasa dua sempurna. 10 Aplikasi Kuiz Kesedaran
Guru - App
iii Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk ax2  bx  c , a, b dan c
2. UNGKAPAN bukan sifar; Buku Teks Mengenalpasti Ketelitian
20 Modul
DAN iv Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang mempunyai faktor sepunya.
PERSAMAAN Lembaran Kerja
KUADRATIK i Mengenal pasti persamaan kuadratik dalam satu pembolehubah.
Minggu 4&5 Koleksi Soalan
ii Menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am, iaitu ax 2  bx  c  0 .
(21 Jan – iii Membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi harian tertentu. Video You Tube
3 Feb 2019)
i Menentukan suatu nilai yang diberi adalah punca persamaan kuadratik tertentu. 20 Aplikasi Kuiz
ii Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan: Guru - App

- kaedah cuba-cuba;
- kaedah pemfaktoran;
iii Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik.

4 Feb-8 Feb 3. SET 3.1 Memahami konsep set CUTI TAHUN BARU CINA Buku Teks Menciri Kesedaran
2019
i Menentukan sesuatu set daripada benda-benda yang diberi. Modul
Minggu 7&8 ii Menulis set dengan menggunakan :
(11 Feb – Lembaran Kerja
22 Feb 2019) a. perihalan
b. tanda kurung {}
iii Mengenal pasti unsur suatu set dan menggunakan  or  30 10 Koleksi Soalan
iv Mewakili set dengan gambar rajah Venn. Video You Tube Mengenalpasti
v Menyenaraikan dan menyatakan bilangan unsur bagi suatu set
vi Menentukan sama ada sesuatu set adalah set kosong atau tidak. Aplikasi Kuiz Bekerjasama
vii. Menentukan sama ada dua set adalah set sama atau tidak Guru - App Menghubung

3.2 Memahami dan i Menentukan suatu set yang diberi adalah subset bagi set tertentu dan kait
menggunakan konsep Keindahan
subset, set semesta dan menggunakan symbol  atau .
pelengkap bagi suatu set ii Mewakilkan sesuatu subset dengan menggunakan gambar rajah Venn
iii Menyenaraikan subset yang mungkin bagi suatu set tertentu.
iv Mewakilkan hubungan suatu set dengan set semesta secara gambar rajah

Venn.

v Mengenal pasti set pelengkap bagi set yang diberikan.
vi Mengenal pasti hubungan antara set, subset, set semesta dan set pelengkap.

40 20

Kebersihan

Menyelesaikan
masalah

Minggu 9 6. STATISTIK 6.1 Memahami konsep i melengkapkan selang kelas bagi data apabila satu selang kelas diberi. Buku Teks Mengumpul
(25 Feb – selang kelas ii menentukan;
Modul Hormat
1 Mac 2019) 6.2 Memahami dan a) Had atas dan had bawah, dan;
menggunakan konsep b) Sempadan atas dan sempadan bawah bagi sesuatu kelas dalam data Lembaran Kerja Mengelas
mod dan min bagi
data yang terkumpul terkumpul. Koleksi Soalan
iii mengira saiz selang kelas.
6.3 Mewakilkan dan iv menentukan selang kelas bagi data yang diberi dan bilangan kelas. 10 10 Pembaris Menciri
mentafsirkan data v mewajarkan kesesuaian selang kelas yang ditentukan bagi set data. 10 Papan graf
dalam histogram yang vi membina jadual kekerapan berdasarkan selang kelas tertentu.
mempunyai selang i. Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan terkumpul. 5 Video You Tube Menghubung
kelas yang sama untuk ii. Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas..
menyelesaikan masalah iii. Menentu sahkan rumus min bagi data terkumpul. kait Ketelitian
iv. Mengira min daripada jadual kekerapan terkumpul.
6.4 Mewakilkan dan v. Menghuraikan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min bagi data Aplikasi Kuiz
mentafsirkan data dalam
poligon kekerapan untuk terkumpul tertentu. Guru - App Membanding
menyelesaikan masalah i. Melukis histogram daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul.
6.5 Memahami konsep ii. Mentafsir maklumat daripada histogram. 20 Membeza Kesyukuran
kekerapan longgokan iii. Menyelesaikan masalah melibatkan histogram
Membuat
6.6 Memahami dan i. melukis poligon kekerapan daripada;
menggunakan konsep a) Histogram, b) Jadual kekerapan. pengiraan
sukatan serakan bagi
Minggu 10 6. STATISTIK menyelesaikan masalah ii mentaksir maklumat daripada poligon kekerapan Buku Teks Melukis Membantu
((4 Mac – iii menyelesaikan masalah melibatkan poligon kekerapan.
i. Membina jadual kekerapan longgokan bagi ; a) Data tak terkumpul Modul
8 Mac 2019)
b) Data terkumpul 10 Lembaran Kerja
ii. Melukis ogif bagi; a) Data tak terkumpul, b) Data terkumpul
iii. Menentukan julat bagi satu set data Koleksi Soalan
iv. menentukan
Pembaris
a) Median. b) Kuartil pertama, c) Kuartil ketiga; dan;
b) Julat antara kuartil daripada ogif Papan graf
v.Mentafsir maklumat daripada ogif
Menyelesaikan masalah yang melibatkan perwakilan data dan sukatan serakan Video You Tube

MINGGU 11 10 Aplikasi Kuiz Membuat Ketepatan
UJIAN 1 (11 Mac -15 Mac 2019)
Guru - App urutan

10

Mentafsir Kebenaran
maklumat

20 Membuat
anggaran

MINGGU 12 (18 Mac – 22 Mac0
ULANGKAJI

5. GARIS LURUS 5.1 Memahami konsep CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Buku Teks Mencirikan Kesetiaan
kecerunan garis lurus (23 Mac – 31 Mac 2019)
MINGGU 5.2 Memahami konsep 10 10 Modul
13&14 kecerunan garis lurus i. Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua titik yang 30 Lembaran Kerja
dalam sistem koordinat diberi pada suatu garis lurus. 20
( 1 April – 12 Cartes Koleksi Soalan
April 2019) 5.3 Memahami konsep ii. Menentukan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. 20
pintasan Video You Tube Menghubung
i. Membina rumus kecerunan garis lurus. 20
5.4 Memahami dan ii. Mengira kecerunan garis lurus yang melalui dua titik. 10 20 kait
menggunakan persamaan iii. Membezakan antara nilai kecerunan dengan; 10 Aplikasi Kuiz
garis lurus 30
a) kecuraman Guru - App
5.5 Memahami dan b) arah kecondongan
menggunakan konsep garis Kerjasama
selari i. Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus.
ii. Membina rumus kecerunan garis lurus dalam sebutan pintasan-x dan Memerhati
7.1 Memahami konsep ruang
sampel pintasan-y.. 20
iii. Membuat pengiraan yang melibatkan kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y.
7.2 Memahami konsep Membuat
peristiwa i. Melukis graf bagi persamaan berbentuk y=mx+c. pengiraan
ii. Menentukan sama ada sesuatu titik yang diberi adalah terletak pada suatu
7.3 Memahami dan Melukis Ketelitian
menggunakan konsep garis lurus tertentu.
kebarangkalian suatu iii. Menulis persamaan garis lurus yang pintasan-y dan kecerunannya diberi. 20
peristiwa untuk iv. Menentukan kecerunan dan pintasan-y bagi garis lurus yang diwakili oleh Kesyukuran
menyelesaikan masalah
persamaan berbentuk; 20
a) y = mx + c.
b) ax + by = c Menyelesaikan
v. mencari persamaan garis lurus yang ; masalah
a) selari dengan paksi-x.
Minggu 15&16 7. KEBARANGKALIAN I b) selari dengan paksi-y Buku Teks Menciri Kreatif
(15 Apr - c) melalui satu titik yang diberi dan mempunyai kecerunan tertentu. Kit Keindahan
d) Melalui dua titik yang diberi. Kebarangkalian Mengeksperimen
26 April 2019) vi. Mencari titk persilangan bagi dua garis lurus secara; Modul
a) Melukis dua garis lurus itu; Lembaran Kerja Menghubung
b) Penyelesaian persamaan serentak. Koleksi Soalan kait
i. Menentukan dua garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama Video You Tube
dan sebaliknya. Meramal
ii. Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari apabila persamaannya Aplikasi Kuiz
diberi. Guru - App
iii. Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik yang diberi dan selari
dengan garis lurus yang lain. Keadilan
iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus.
i menentukan sama ada suatu kesudahan adalah kesudahan yang mungkin bagi
sesuatu ujikaji.
ii menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji;
a) daripada aktiviti.
b) secara penaakulan.
iii menentukan ruang sampel suatu ujikaji
iv menulis ruang sampel dengan menggunakan tata tanda set.

i. Menyatakan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu.
ii. Menyenarai semua unsur bagi ruang sampel yang memenuhi syarat yang

diberi.
iii. Menentukan sama ada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang

sampel.
i. Menentukan nisbah bilangan kali berikutnya sesuatu peristiwa kepada

bilangan percubaan.
ii. Menyatakan kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang

cukup besar.
iii. Menjangkakan bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa, diberikan

kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan cubaan.
iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian bagi suatu peristiwa.

v. Meramalkan suatu peristiwa berlaku berdasarkan maklumat yang diketahui.
ULANGKAJI

(29 April – 10 Mei 2019)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(13 Mei – 17 Mei 2019)

CUTI HARI WESAK
(19 Mei – 20 Mei 2019)

IFTAR RAMADHAN/ CERAMAH NUZUL AL QURAAN
(21 Mei 2019)

CUTI NUZUL AL-QURAAN
(22 Mei 2019)

ULANGKAJI
(23 Mei 2019)

CERAMAH INSPIRASI ILMU/ / MAJLIS KHATAM AL-QURAAN & SUMBANGAN RAYA
(24 Mei 2019)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN & CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
(25 Mei 2019 – 9 Jun 2019)

Minggu 21&22 4. PENAAKULAN 4.1 Memahami konsep i menentukan sama ada sesuatu ayat itu pernyataan atau bukan pernyataan. Buku Teks Menciri Kebenaran
(10 Jun – 21 MATEMATIK pernyataan
ii mengenal pasti sama ada sesuatu pernyataan yang diberi benar atau palsu. 20 Modul
Jun 2019) 4.2 Memahami konsep
pengkuantiti “semua” dan iii membina pernyataan ‘benar’ atau ‘palsu’ dengan nombor dan simbol Lembaran Kerja Membanding
“sebilangan”
matematik. Koleksi Soalan

i. membina pernyataan yang menggunakan pengkuantiti; Video You Tube Membeza

a. semua; b. sebilangan; Aplikasi Kuiz
Guru - App
ii menentukan sama ada suatu pernyataan yang mengandungi pengkuantiti
20
‘semua’ adalah benar atau palsu. Menghubung Kerajinan
kait
iii menentukan sama ada suatu pernyataan boleh diperluaskan untuk meliputi

setiap kes dengan menggunakan pengkuantiti ‘semua’ tanpa mengubah

kebenaran pernyataan itu.

ivmembina pernyataan benar yang menggunakan pengkuantiti ‘semua’ atau ‘

sebilangan’ berdasarkan objek dan ciri yang diberi.

4.3 Melaksanakan operasi i menulis pernyataan yang mengubah kebenaran atau kepalsuan pernyataan
yang melibatkan perkataan yang diberi dengan menggunakan perkataan “bukan” atau “tidak”.
‘tidak’ atau ‘bukan’, ‘dan’
ii mengenal pasti dua pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan
dan ‘atau’ pada pernyataan
“dan” dalam pernyataan yang diberi.
iii membentuk satu pernyataan baru daripada dua perkataan yang diberi dengan Membuat

menggunakan perkataan “dan”. 20 urutan Kerjasama
iv mengenal pasti dua pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan

“atau” dalam pernyataan yang diberi.
v membentuk satu pernyataan yang baru daripada dua pernyataan yang diberi

dengan menggunakan perkataan “atau”
vi menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan

gabungan dua pernyataan dengan perkataan “dan”
vii menentukan kebenran atau kepalsuan sesuatu pernyataan dengan perkataan

“atau”

4.4 Memahami konsep i. Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi “jika p, maka q” Berdikari
implikasi ii. Menulis dua implikasi apabila diberi ayat yang menggunakan “jika dan hanya
Meramal
jika”.
iii. Membina pernyataan matematik dalam bentuk implikasi; 20

a) jika p, maka q;
b) p jika and hanya jika q
iii. menentukan akas bagi satu implikasi yang diberi
iv. menentukan sama ada akas bagi satu implikasi benar atau palsu

4.5 Memahami konsep hujah i mengenal pasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi 30
ii membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan hujah; Mengelas
4.6 Memahami dan
menggunakan konsep a) bentuk I Hormat
dedauksi dan aruan b) bentuk II
untuk menyelesaikan c) bentuk III 30
masalah iii melengkapkan suatu hujah apabila diberikan satu premis dan kesimpulan
Minggu 23&24 8. BULATAN III i menetnukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat adalah berasaskan; Buku Teks Membuat Ketlitian
(24 Jun – 8.1 Memahami dan a) penaakulan secara deduksi, Jangka lukis inferens Ketepatan
5 Julai 2019) menggunakan konsep b) penaakulan secara aruhan. Pembaris
tangen kepada suatu ii membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan Protraktor Menyelesaikan
bulatan pernyataan umum yang diberi. 20 Modul masalah
iii membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatu senarai nombor 50 Lembaran Kerja Menghubung
8.2 Memahami dan berpola 30 Koleksi Soalan kait
menggunakan –sifat sudut iv menggunakan deduksi dan aruhan dalam penyelesaian masalah Video You Tube
di antara tangen dengan 60
perentas untuk i. Mengenal pasti tangen kepada suatu bulatan. Aplikasi Kuiz
menyelesaikan masalah ii. Membuat inferens bahawa tangen kepada bulatan adalah berserenjang Guru - App

8.3 Memahami dan dengan jejari yang melalui titik sentuhan itu. Keadilan
menggunakan sifat-sifat iii. Membina tangen;
tangen sepunya Memerhati
untuk menyekesaikan a) di suatu titik pada lilitan bulatan
Minggu 25&26 9. TRIGONOMETRI II masalah b) dari suatu titik di luar bulatan itu. Buku Teks
(8 Julai – 19 iv. Menentukan sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada suatu titik di luar Papan Graf
Julai 2019) 9.1 Memahami dan bulatan. Kalkulator Menciri
menggunakan konsep nilai- v. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada suatu bulatan. Saintifik Modul
nilai sin Ө, cos Ө and i. Mengenal pasti sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh Keindahan
tan Ө perentas yang melalui titk sentuhan tangen. Lembaran Kerja
ii. Menyatakan hubungan antara sudut yang dibentuk oleh tangent dan perentas Koleksi Soalan
(00  θ  3600 ) untuk dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas itu. Video You Tube
iii. Membuat pengiraan yang melibatkan sudut dalam tembereng selang seli.
menyelesaikan masalah iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada suatu bulatan.

i Menentukan bilangan tangen sepunya yang boleh dilukis kepada dua 30 Aplikasi Kuiz Membanding
bulatan yang; Guru - App

a) bersilang pada dua titik. Kesyukuran
b) bersilang pada satu titik.
c) tidak bersilang. Membeza
ii Menentukan sifat-sifat berkaitan dengan tangen sepunya kepada dua bulatan
yang; Mengelas
a) bersilang pada dua titik.
b) bersilang pada satu titik.
c) tidak bersilang.
iii Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen sepunya kepada dua bulatan.
iv Menyelesaikan maslah yang melibatkan tangen dan tangen sepunya.

i Mengenal pasti sukuan dan sudutnya dalam bulatan unit.
ii Menentukan;

a) nilai koordinat-y.
b) nilai koordinat-x.
c) nisbah koordinat-y dan koordinat-x.
iii Menentukan nilai;
a) sin θ= koordinat-y.
b) cos θ= koordinat-x.
c) tan θ= koordinat-y

koordinat-x
bagi sesuatu sudut dalam sukuan 1 dengan menggunakan bulatan unit.
iv menentukan sama ada nilai;
a) sinus, b) kosinus; dan c) tangen
bagi suatu sudut dalam sukuan 1 tertentu adalah positif atau negatif.
v menentukan nilai bagi

a) sinus b) kosinus; dan c) tangen, bagi 90    360

.vi Menentukan sama ada nilai
a) sinus, b) kosinus; dan c) tangen
bagi suatu sudut dalam sukuan tertentu adalah positif atau negatif.

vii menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut-sudut khusus.

viii menentukan nilai sudut dalam sukuan 1 yang sepadan dengan nilai sudut Ketelitian
dalam sukuan lain.
Menghubung
ix menyatakan hubungan antara nilai ; kait
a) sinus, b) kosinus; dan c) tangen
Keidahan
bagi sudut dalam sukuan II, III dan IV dengan nilai masing-masing bagi sudut yang
9.2 Melukis dan menggunakan sepadan dengan sukuan I. Melukis
graf sinus, kosinus dan
tangen x mencari nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut di antara 90 dan 360. 30 Menyelesaikan
30 masalah
10.1 Memahami dan xi mencari sudut diantara 0 dengan 360 apabila nilai sinus, kosinus atau tangen 30
Minggu 27&28 10. SUDUT menggunakan konsep diberi. 30 Buku Teks Menciri Keindahan
sudut dongakan
(22 Jul – DONGAKAN DAN xii menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen Modul
2 Ogo 2019) SUDUT TUNDUK dan sudut tunduk untuk
menyelesaikan masalah i melukis graf sinus, kosinus dan tangen bagi sudut antara 0 dan 360 . Model 3
ii membandingkan dan membezakan graf sinus, kosinus dan tangen bagi sudut
11.1 Memahami dan Dimensi
menggunakan konsep antara 0 dengan 360.
sudut antara garis dan iii Menyelesaikan masalah melibatkan graf sinus, kosinus dan tangen. Lembaran Kerja
satah untuk menyelesaikan
masalah i mengenal pasti: 30 Koleksi Soalan
a) garis mengufuk Video You Tube
11.2 Memahami dan b) sudut dongakan; dan
menggunakan konsep c) situasi tertentu Aplikasi Kuiz Menyelesaikan
sudut antara dua satah ii mewakilkan situasi tertentu yang melibatkan; Guru - App masalah
untuk menyelesaikan
Minggu 29 11. GARIS DAN masalah a) sudut dongakan; dan; Buku Teks Memerhati Kerjasama
(5 Ogos – 9 SATAH DALAM b) sudut tunduk
Ogos 2019) TIGA DIMENSI dengan menggunakan gambar rajah Model 3
iii Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dongakan dan sudut
tunduk. Dimensi Modul Menciri

i mengenal pasti satah Lembaran Kerja
ii menentukan satah mengufuk, satah mencancang dan satah condon.
iii melakar bentuk tiga matra dan mengenal pasti satah tertentu, 20 Koleksi Soalan Katelitian
iv mengenal pasti; Video You Tube

a) garis yang terletak pada sesuatu satah; Aplikasi Kuiz Melukis
b) garis yang bersilang dengan sesuatu satah. Guru - App
v mengenal pasti normal kepada sesuatu satah yang diberi.
vi menentukan unjuran ortogon pada suatu satah. Kesungguhan
viimelukis dan menamakan unjuran ortogon pada suatu satah..
viii mengenal pasti sudut di antara garis dengan satah. 20
ix menyelesaikan maslah yang melibatkan sudut di antara garis dengan satah
Menyelesaikan
i mengenal pasti garis persilangan antara dua satah. masalah
ii melukis garis pada setiap satah yang berserenjang dengan garis persilangan

satu titik di garis persilangan itu.
iii menentukan sudut di antara dua satah pada model dan gambar rajah diberi.
iv menyelesaikan masalah yang melibatkan garis dan satah dalam bentuk tiga

matra.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(10 Ogos – 19 Ogos 2019)

ULANGKAJI
(Minggu 30 – 36)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
(Minggu 37 & 38)

30POST MORTEM / ULANGKAJI / AKTIVITI PEMULIHAN / PENGKAYAAN

CUTI AKHIR TAHUN
(23 Nov – 1 Jan 2020)


Click to View FlipBook Version