The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI NUR NAJWA BINTI ABDUL AZIZ -, 2019-01-13 03:27:58

DSKP KSSM Mate t1 versi BM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH


Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran


Tingkatan 1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2015

Terbitan 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan

Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara.................................................................................................................................................. v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ....................................................................................................................... vii

Kata Pengantar.................................................................................................................................................. viii

Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1

Matlamat ........................................................................................................................................................... 2


Objektif .............................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 4

Fokus ................................................................................................................................................................ 5

Kemahiran Abad Ke-21..................................................................................................................................... 14

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 15

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 16

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 19

Pentaksiran ....................................................................................................................................................... 22

Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 27

Perincian Kandungan

1. Nombor Nisbah ........................................................................................................................................ 29


2. Faktor dan Gandaan ............................................................................................................................... 35

3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga ...................................................... 39


4. Nisbah, Kadar dan Kadaran ..................................................................................................................... 45

5. Ungkapan Algebra ................................................................................................................................... 49


6. Persamaan Linear .................................................................................................................................... 53

7. Ketaksamaan Linear ................................................................................................................................ 57

8. Garis dan Sudut ....................................................................................................................................... 61


9. Poligon Asas ............................................................................................................................................ 65

10. Perimeter dan Luas .................................................................................................................................. 69


11. Pengenalan Set ....................................................................................................................................... 73

12. Pengendalian Data .................................................................................................................................. 77


13. Teorem Pythagoras ................................................................................................................................. 81

RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN
3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan


kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta


untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97]


viiKATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam

tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang
kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan
Kemahiran Abad ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM
insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah
emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
Pendidikan Kebangsaan.
2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah

menengah setanding dengan standard antarabangsa.
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan
pembelajaran (PdP) guru perlu memberi penekanan
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi
kepada KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang
Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
mengandungi Standard Kandungan, Standard
kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
Usaha memasukkan standard prestasi dalam dokumen
tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak
pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
Kurikulum Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem
pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
Pendidikan Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir
Sistem Pendidikan Kebangsaan.
secara berterusan untuk mengenal pasti tahap

penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
Pengarah
mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum


viiiKSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


PENDAHULUAN Penyusunan semula Kurikulum Matematik Sekolah
Menengah mengambil kira kesinambungan dari peringkat

KSSM Matematik merupakan mata pelajaran teras yang sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah dan
harus dilalui oleh semua murid yang mengikuti Sistem seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Penandaarasan
Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia Kurikulum Matematik telah dijalankan dengan negara yang

berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun berpencapaian tinggi dalam pentaksiran peringkat
pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di antarabangsa bagi memastikan Kurikulum Matematik di

sekolah menengah. Program Matematik di peringkat Malaysia relevan dan setanding dengan negara lain di
sekolah menengah terbahagi kepada tiga program iaitu dunia.
Matematik di peringkat menengah rendah, Matematik di
Dalam usaha mengembangkan potensi dan profisiensi
peringkat menengah atas dan Matematik Tambahan juga di
intelektual individu dan pembinaan insan, matematik
peringkat menengah atas.
merupakan wadah terbaik kerana sifat tabiinya yang

Kandungan yang dipelajari dalam Matematik di peringkat menggalakkan pemikiran mantik dan bersistem. Justeru,

menengah pada asasnya merupakan kesinambungan penggubalan Kurikulum Matematik, selain daripada
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari peringkat berlandaskan kepada keperluan membangunkan negara,
sekolah rendah. Matematik di sekolah menengah bertujuan juga mengambil kira faktor yang menyumbang kepada
antara lain mengembangkan pengetahuan dan kemahiran pembentukan individu yang berpemikiran logik, kritis,

murid bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah analitis, kreatif dan innovatif. Langkah ini selaras dengan
dalam kehidupan harian, menyambung pelajaran ke keperluan menyediakan secukupnya pengetahuan dan

peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya dapat berfungsi kemahiran matematik bagi memastikan negara mampu
sebagai tenaga kerja yang berkesan. bersaing di peringkat global serta berupaya menghadapi
cabaran abad ke-21. Latar belakang dan keupayaan murid

yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan1

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam mata dan Operasi; Sukatan dan Geometri; Perkaitan dan
pelajaran ini. Algebra; Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik

Diskret;

MATLAMAT
2. Membentuk kapasiti dalam:

 merumus situasi ke dalam bentuk matematik;
KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang  menggunakan konsep, fakta, prosedur dan

berfikrah matematik iaitu individu yang berpemikiran penaakulan; dan
matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan  mentafsir, mengaplikasi serta menilai hasil

mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik matematik;
secara berkesan dan bertanggungjawab dalam
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran

berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani matematik dalam membuat pertimbangan dan
cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan keputusan yang wajar bagi menyelesaikan masalah

perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad dalam pelbagai konteks;
ke-21.
4. Mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan

dengan Nombor dan Operasi; Sukatan dan Geometri;
OBJEKTIF Perkaitan dan Algebra; Statistik dan Kebarangkalian

serta Matematik Diskret seperti:
KSSM Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai
 memungut dan mengendalikan data;
objektif berikut:
 mewakilkan dan mentafsir data;

1. Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum,  mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara

prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan Nombor matematik;2

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


 menggunakan algoritma dan perkaitan; 9. Memupuk dan mengamalkan nilai murni, bersikap

 membuat anggaran dan penghampiran; dan positif terhadap matematik serta menghargai
 mengukur dan membina; kepentingan dan keindahannya;


5. Mengamalkan secara konsisten kemahiran proses 10. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan

matematik iaitu penyelesaian masalah, penaakulan; inovatif; dan
berkomunikasi secara matematik, membuat perkaitan
11. Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik
dan perwakilan;
bagi menghadapi cabaran abad ke-21.

6. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan

kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan
dan keputusan yang wajar secara berkesan dan

bertanggungjawab dalam situasi kehidupan harian;

7. Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan

merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu,
serta mampu menghubungkaitkan ilmu matematik

dengan bidang ilmu yang lain;

8. Menggunakan teknologi bagi membina konsep,
menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea
matematik dan menyelesaikan masalah;

3

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
MENENGAH Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan
yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Rajah 1. Kurikulum Matematik digubal berdasarkan enam
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain tunjang Kerangka KSSM.
utama yang menyokong antara satu sama lain dan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

4

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


FOKUS Fikrah Matematik


KSSM Matematik berfokus kepada usaha membangunkan Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
insan yang berfikrah matematik. Kerangka Kurikulum membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan
Matematik sepertimana yang digambarkan dalam Rajah 2 pemikiran. Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah

merupakan asas penting kepada pelaksanaan Kurikulum matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan
Matematik di bilik darjah. Empat elemen penting yang untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik

menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik merupakan
matematik ialah: murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan
 Bidang Pembelajaran; memahami idea matematik, serta mengaplikasikan secara

 Nilai; bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik
 Kemahiran; dan dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai.

 Proses Matematik.
 Nombor dan Operasi Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu
 Sukatan dan Geometri
 Perkaitan dan Algebra yang kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad
 Statistik dan ke-21 kerana kemampuan negara amat bergantung kepada
Kebarangkalian
 Matematik Diskret modal insan yang mampu berfikir dan menjana idea.


NILAI

 Penyelesaian  Nilai Matematik Bidang Pembelajaran
Masalah  Nilai Sejagat
 Penaakulan
 Komunikasi secara Kandungan Matematik merangkumi lima bidang

Matematik pembelajaran utama yang saling berkait antara satu sama

 Perwakilan

 Perkaitan  Kemahiran Matematik lain iaitu:
 Kemahiran Abad Ke-21
 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  Nombor dan Operasi;
Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Menengah
5

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


 Sukatan dan Geometri; seharusnya berupaya membentuk murid yang mampu

 Perkaitan dan Algebra; menggunakan kepelbagaian strategi penyelesaian masalah,
 Statistik dan Kebarangkalian; dan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif dan
 Matematik Diskret. inovatif. Guru perlu mereka bentuk PdP yang menjadikan
penyelesaian masalah sebagai fokus perbincangan. Aktiviti

Proses Matematik yang dijalankan perlu menuntut penglibatan murid secara
aktif dengan mengemukakan kepelbagaian soalan dan

Proses matematik yang menyokong pembelajaran tugasan yang mengandungi bukan sahaja soalan rutin
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah: malah soalan bukan rutin. Penyelesaian masalah yang

 Penyelesaian masalah; melibatkan soalan bukan rutin pada asasnya menuntut
tahap pemikiran dan penaakulan pada aras tinggi dan perlu
 Penaakulan;
dibudayakan penggunaannya oleh guru bagi menyediakan
 Komunikasi secara matematik;
murid yang mampu bersaing di peringkat global.
 Perkaitan; dan

 Perwakilan. Langkah-langkah penyelesaian masalah berikut perlu

Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan ditekankan agar murid dapat menyelesaikan masalah
perlu dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum. secara sistematik dan berkesan:
 Memahami dan mentafsirkan masalah;

Penyelesaian masalah merupakan jantung kepada  Merancang strategi penyelesaian;
matematik. Justeru, kemahiran menyelesaikan masalah  Melaksanakan strategi; dan
perlu dikembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan  Membuat refleksi.

merentas keseluruhan Kurikulum Matematik. Sesuai dengan
Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam
kepentingan penyelesaian masalah, proses matematik ini
penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah
menjadi tulang belakang dalam PdP matematik dan


6

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


penyelesaiannya harus diperluaskan penggunaannya. samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka terhadap
Antara strategi yang biasa digunakan ialah melukis gambar sesuatu konsep yang dipelajari.

rajah, mengenal pola, membuat jadual/carta atau senarai

secara bersistem; menggunakan algebra, mencuba kes
Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami
lebih mudah, menaakul secara mantik, cuba jaya, membuat
matematik dengan lebih berkesan dan bermakna.
simulasi, bekerja ke belakang serta menggunakan analogi.
Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan
perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan
Berikut adalah antara proses yang perlu ditekankan melalui
berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran
penyelesaian masalah iaitu pembentukan kapasiti murid
dalam: logik malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis
yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik
 Merumus situasi yang melibatkan konteks yang pelbagai
secara mendalam dan bermakna. Justeru, guru perlu
seperti peribadi, kemasyarakatan, saintifik dan bidang
menyediakan ruang dan peluang dengan mereka bentuk
pekerjaan ke dalam bentuk matematik;
aktiviti PdP yang menuntut murid melakukan matematik
 Menggunakan dan mengaplikasikan konsep, fakta,
serta terlibat secara aktif dalam membincangkan idea-idea
prosedur dan penaakulan dalam menyelesaikan
matematik.
masalah; dan

 Mentafsir, menilai dan membuat refleksi terhadap Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid

penyelesaian atau keputusan yang dibuat dan daripada menganggap matematik sebagai hanya satu set
menentukan sama ada ianya munasabah. prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi

mendapatkan penyelesaian, tanpa memahami konsep
Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang
matematik yang sebenarnya secara mendalam. Penaakulan
penting. Refleksi membolehkan murid melihat, memahami
bukan sahaja mengubah paradigma murid dari
dan menghargai perspektif dari sudut yang berbeza di
mementingkan pengetahuan prosedural malah memberi

pengupayaan pemikiran dan intelektual apabila murid


7

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


dibimbing dan dilatih untuk membuat konjektur, Guru harus peka dengan peluang yang ada semasa
mengesahkan konjektur, memberikan penerangan logikal, melaksanakan PdP bagi menggalakkan murid untuk

menganalis, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua menyatakan dan mempersembahkan idea matematik
aktiviti matematik. Latihan sedemikian membentuk murid mereka melalui teknik penyoalan yang sesuai. Komunikasi
yang yakin dengan diri sendiri dan berani, selaras dengan yang melibatkan pelbagai perspektif dan pelbagai sudut

hasrat untuk membentuk pemikir matematik yang pendapat dapat membantu murid meningkatkan
berkeupayaan tinggi. pemahaman matematik dengan lebih baik di samping

meningkatkan keyakinan diri.

Komunikasi secara matematik ialah proses menyatakan
Aspek yang penting dalam komunikasi matematik adalah
idea dan kefahaman secara lisan, visual atau bertulis
keupayaan untuk memberi penerangan dengan berkesan,
menggunakan nombor, tatatanda, simbol, gambar rajah,
serta memahami dan mengaplikasikan notasi matematik
graf, gambar atau perkataan. Komunikasi ialah proses yang
dengan betul. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan
penting dalam pembelajaran matematik kerana komunikasi
simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu
secara matematik membantu murid menjelaskan dan
idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat.
memperkukuh kefahaman matematik mereka. Melalui

komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan difahami Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang

dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik, sama ada sentiasa peka terhadap keperluan murid untuk berasa
secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan selesa semasa bercakap, bertanya soalan, menjawab
perwakilan visual (dengan menggunakan carta, graf, soalan, menghuraikan pernyataan serta menjustifikasikan

gambar rajah dan lain-lain), dapat membantu murid pandangan kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid
memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih perlu diberi peluang untuk berkomunikasi secara aktif dalam

efektif. pelbagai suasana, contohnya berkomunikasi semasa


8

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


melakukan aktiviti secara berpasangan, berkumpulan atau berkaitan dan menggunakan matematik untuk memodelkan
memberi penerangan kepada seluruh kelas. situasi, fizikal dan fenomena sosial. Apabila murid berupaya

mewakilkan konsep dalam pelbagai cara, mereka akan
membentuk fleksibiliti dalam pemikiran mereka tentang
Perwakilan ialah satu komponen penting dalam matematik
konsep tersebut dan memahami bahawa terdapat
dan sering digunakan untuk mewakilkan fenomena dunia
kepelbagaian cara untuk mewakilkan sesuatu idea
sebenar. Oleh yang demikian, mesti wujud keserupaan
matematik bagi membolehkan masalah diselesaikan dengan
antara aspek dunia yang diwakili dan aspek dunia yang
lebih mudah.
mewakili. Perwakilan boleh didefinisikan sebagai sebarang

tatarajah huruf, imej atau objek konkrit yang boleh

melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain.
Perkaitan antara bidang-bidang dalam matematik seperti

Pada peringkat sekolah menengah, mewakilkan idea dan penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan statistik
adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari
model matematik secara umumnya menggunakan simbol,
konsep dan kemahiran secara bersepadu dan bermakna.
geometri, graf, algebra, gambar rajah, perwakilan konkrit
Dengan mengenali bagaimana konsep atau kemahiran
dan perisian dinamik. Murid juga harus berupaya beralih
dalam bidang yang berbeza berhubung kait antara satu
daripada satu bentuk perwakilan kepada bentuk perwakilan
sama lain, matematik akan dilihat dan dipelajari sebagai
yang lain dan mengenal hubung kait antara perwakilan
satu disiplin ilmu yang menyeluruh, mempunyai kaitan
tersebut serta menggunakan perwakilan yang pelbagai,
antara satu dengan yang lain dan memungkinkan konsep
relevan dan diperlukan dalam menyelesaikan masalah.
abstrak lebih mudah difahami.

Penggunaan perwakilan yang pelbagai akan membantu
Apabila idea matematik dikaitkan pula dengan pengalaman
murid untuk memahami konsep matematik dan perkaitan;
harian di dalam dan di luar bilik darjah, murid akan lebih
mengkomunikasikan pemikiran, hujah dan kefahaman
menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan
mereka; mengenal perkaitan antara konsep matematik yang9

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


matematik. Selain itu murid berpeluang menggunakan Jadual 1: Standard Proses Matematik

matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain
PENYELESAIAN MASALAH
dan dalam kehidupan harian mereka. Model matematik
 Memahami masalah.
digunakan untuk menerangkan situasi kehidupan sebenar  Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
secara matematik. Murid akan mendapati kaedah ini boleh diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
 Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan
digunakan untuk mencari penyelesaian sesuatu masalah
masalah.
atau untuk meramal kemungkinan sesuatu situasi  Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang

berdasarkan model matematik tersebut. ditetapkan.
 Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak
masalah.
Dalam melaksanakan Kurikulum Matematik, peluang untuk  Membuat tafsiran penyelesaian.
membuat perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat  Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan
strategi yang digunakan.
mengaitkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan
PENAAKULAN
prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam
Matematik khususnya dan mengaitkan matematik dengan  Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.
bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan  Mengenal pola, struktur, dan kesamaan dalam situasi
kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan dunia sebenar dan perwakilan simbolik.
 Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan
matematik lebih jelas, bermakna dan menarik. dan kaedah pembuktian.
 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur
matematik.
Standard Proses Matematik  Membina dan menilai hujah matematik dan bukti.
 Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang
dibuat.
Berikut adalah standard Proses yang perlu dicapai oleh
BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK
murid melalui pelaksanaan kurikulum ini.
 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran

matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan
mengukuhkan kefahaman matematik.


10

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


 Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara Kemahiran
jelas dan yakin.
 Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan
idea matematik dengan tepat. Kemahiran yang harus dikembangkan dan dipupuk dalam
 Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan kalangan murid melalui mata pelajaran ini meliputi
strategi orang lain.
Kemahiran Matematik, Kemahiran Abad Ke-21 dan
PERWAKILAN
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
 Menggambarkan idea matematik menggunakan
pelbagai jenis perwakilan. Kemahiran Matematik merujuk antara lain kemahiran seperti
 Membuat interpretasi daripada perwakilan yang
diberikan. mengukur dan membina, membuat anggaran dan
 Memilih jenis perwakilan yang sesuai. penghampiran, memungut dan mengendali data,
 Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik mewakilkan dan mentafsir data, mengenal perkaitan dan
untuk:
i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks. mewakilkannya secara matematik, menterjemahkan situasi
ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah. sebenar kepada model matematik, menggunakan laras
iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik.
iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis bahasa matematik yang betul, mengaplikasikan penaakulan
perwakilan.
mantik, menggunakan algoritma dan perkaitan,
PERKAITAN
menggunakan alat matematik, menyelesaikan masalah,
 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea membuat keputusan dan sebagainya. Selain itu, kurikulum
matematik.
 Memahami bagaimana idea matematik saling ini menuntut pembentukan kemahiran matematik murid
berhubung dan disusun atur menjadi kesatuan yang dalam aspek kreativiti, keperluan murid membentuk keaslian
padu.
 Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian dalam pemikiran mereka dan keupayaan melihat perkara di
dan bidang lain. sekeliling dengan cara yang baharu dan perspektif yang
berbeza bagi tujuan membangunkan individu yang kreatif
dan inovatif. Penggunaan alat matematik secara berstrategi,

tepat dan berkesan amat ditekankan dalam PdP matematik.11

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


Alat matematik yang dimaksudkan termasuk kertas dan membuat visualisasi tentang sifat fungsi dan grafnya,
pensel, pembaris, jangka sudut, jangka lukis, kalkulator, penggunaan kertas dan pensel masih merupakan hasil

hamparan elektronik, perisian dinamik dan sebagainya. pembelajaran yang harus dicapai oleh semua murid. Begitu
juga dalam mendapatkan punca-punca kepada persamaan
Ledakan kemajuan pelbagai teknologi dalam kehidupan
kuadratik. Teknologi perlu digunakan secara bijaksana bagi
masa kini menjadikan penggunaan teknologi elemen
membantu murid membentuk konsep, meningkatkan
penting dalam pengajaran matematik. Guru yang berkesan
kefahaman, membuat visualisasi dan sebagainya di
akan memaksimumkan potensi dan keupayaan teknologi
samping memperkayakan pengalaman pembelajaran.
agar murid dapat membentuk kefahaman serta

meningkatkan minat dan profisiensi mereka dalam Secara spesifiknya kemahiran menggunakan teknologi yang
matematik. Memandangkan keupayaan dan keberkesanan perlu dipupuk dalam diri murid melalui mata pelajaran
teknologi terhadap kandungan matematik yang diajar, maka Matematik ialah keupayaan murid:

guru perlu membudayakan penggunaan teknologi  Menggunakan teknologi bagi meneroka, menyelidik,
khususnya kalkulator grafik, perisian komputer seperti memodelkan matematik dan seterusnya membentuk

Geometer’s Sketchpad, Geogebra, hamparan elektronik, konsep matematik yang mendalam;
perisian pembelajaran, Internet dan lain-lain.  Menggunakan teknologi untuk membantu dalam
pengiraan bagi menyelesaikan masalah dengan
Walau bagaimanapun, teknologi harus digunakan secara
berkesan;
bijaksana. Kalkulator sebagai contoh tidak harus digunakan
 Menggunakan teknologi terutamanya teknologi
sehingga mengabaikan kepentingan mencongak dan asas
elektronik dan digital untuk mencari, mengurus, menilai
mengira. Kecekapan melaksanakan pengiraan adalah
dan mengkomunikasikan maklumat; dan
penting terutamanya di peringkat rendah dan murid tidak
 Menggunakan teknologi secara bertanggungjawab dan
harus bergantung kepada kalkulator sepenuhnya. Sebagai
beretika.
contoh, walaupun kalkulator grafik membantu murid
12

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator  Nilai matematik – iaitu nilai dalam pengetahuan
grafik, Internet dan sebagainya perlu diintegrasikan dalam matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-

PdP matematik bagi membantu murid membentuk sifat dalam pengetahuan matematik; dan
kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep terutamanya  Nilai sejagat – iaitu nilai murni sejagat yang diterapkan
yang melibatkan konsep yang abstrak. merentas semua mata pelajaran.


Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya
Nilai Dalam Pendidikan Matematik
melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat,

penghargaan, keyakinan, kecekapan dan ketabahan.
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP Kepercayaan kepada kekuasaan dan kebesaran tuhan pada
matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum
kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam ini. Perkaitan antara kandungan yang dipelajari dengan

sesi pembelajaran. Nilai murni yang dipupuk akan dunia sebenar mampu menampakkan dan mengesahkan
seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan nilai lagi kebesaran dan kekuasaan pencipta alam semesta.

dan sikap dalam PdP matematik bertujuan melahirkan insan
yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan
kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. mengikut kesesuaian tajuk bagi membolehkan murid
Penghayatan nilai murni juga dapat membentuk generasi menghayati matematik dan memberangsangkan lagi minat

muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur dan serta keyakinan murid terhadap matematik. Unsur sejarah
mempunyai sikap yang baik. seperti peristiwa tertentu tentang ahli matematik atau

sejarah ringkas tentang sesuatu konsep atau simbol juga
Nilai yang harus dibangunkan dalam diri murid melalui PdP ditekankan dalam kurikulum ini.

matematik ialah:

13

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid dan inovatif; mampu untuk
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi menangani masalah yang kompleks
dan membuat keputusan yang
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran
sebagai pelajar. Mereka menjana
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang soalan dan bersifat terbuka kepada
perspektif, nilai dan tradisi individu
mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid
dan masyarakat lain. Mereka
seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing di berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran
peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK)
yang baru
dan Standard Pembelajaran (SP) dalam Kurikulum
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Matematik menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Sepasukan berkesan dan harmoni dengan

Abad Ke-21 dalam kalangan murid. orang lain. Mereka mengalas
tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai
Jadual 2: Profil Murid sumbangan yang diberikan oleh
setiap ahli pasukan. Mereka
PROFIL MURID PENERANGAN memperoleh kemahiran

Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan interpersonal melalui aktiviti
mengatasi kesukaran, mengatasi kolaboratif, dan ini menjadikan
mereka pemimpin dan ahli pasukan
cabaran dengan kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi, dan empati. yang lebih baik.
Mahir Mereka menyuarakan dan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin
Berkomunikasi meluahkan fikiran, idea dan Tahu tahu semula jadi untuk meneroka
maklumat dengan yakin dan kreatif strategi dan idea baru. Mereka
secara lisan dan bertulis, mempelajari kemahiran yang
menggunakan pelbagai media dan diperlukan untuk menjalankan inkuiri
teknologi. dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam14

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
sepanjang hayat secara berterusan.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran
kesamarataan, adil dan
menghormati maruah individu, berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
kumpulan dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
akibat tindakan serta keputusan pemikiran seperti Jadual 3.
mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT
dan membentuk pemahaman yang
luas dan seimbang merentasi TAHAP
pelbagai disiplin pengetahuan. PEMIKIRAN PENERANGAN
Mereka meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran
konteks isu tempatan dan global. dan nilai dalam situasi berlainan untuk
Mereka memahami isu-isu etika / melaksanakan sesuatu perkara
undang-undang berkaitan maklumat
yang diperoleh. Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas lebih mendalam serta hubung kait antara
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap bahagian berkenaan
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
kepada masyarakat dan menggunakan pengetahuan,
memastikan kelestarian alam pengalaman, kemahiran dan nilai serta
sekitar. memberi justifikasi

Patriotik Mereka mempamerkan kasih
sayang, sokongan dan rasa hormat Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah
terhadap negara. yang kreatif dan inovatif15

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta

penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta

sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
dan menaakul dan strategi berfikir.

PdP matematik yang baik menuntut guru merancang aktiviti
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
dengan teliti serta menggabungjalinkan kepelbagaian
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
strategi yang membolehkan murid bukan sahaja memahami
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk berfikir
bukti yang munasabah.
pada aras yang lebih tinggi.

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
PdP matematik menekankan penglibatan murid secara aktif
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan
yang antara lain boleh dicapai melalui:
bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara asli
serta berfikir tidak mengikut kelaziman.  Pembelajaran berasaskan Inkuiri yang melibatkan
penyiasatan dan penerokaan matematik;
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat  Pembelajaran berasaskan masalah; dan
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.  Penggunaan teknologi bagi membentuk konsep.


Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan

dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am
bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara16

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji era globalisasi serta berupaya menghadapi cabaran abad
dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti yang ke-21.

dijalankan murid akan menyiasat sesuatu fenomena, menilai
Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep,
pola dan seterusnya mencapai kesimpulan sendiri. Guru
fakta, sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi
kemudian membimbing murid untuk membincangkan dan
yang digunakan dalam pengajaran dan pengajaran
memahami konsep mematik melalui hasil inkuiri tersebut.
matematik memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan.
Kurikulum Standard Matematik memberi penekanan kepada
Strategi yang bersifat tradisional kadang kala masih
kefahaman konseptual yang mendalam, kecekapan dalam
diperlukan apabila mengajar kandungan yang berasaskan
manipulasi, kebolehan menaakul dan berkomunikasi secara
prosedural. Sebahagian kandungan pula menuntut guru
matematik. Justeru PdP yang melibatkan inkuiri,
menyediakan aktiviti pembelajaran yang membolehkan
penerokaan dan penyiasatan matematik perlu dijalankan di
murid menemui konsep secara kendiri. Justeru, teknik
mana sesuai. Guru perlu mereka bentuk PdP yang memberi
penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan
ruang dan peluang bagi murid membuat konjektur,
murid menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu
menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan
konsep matematik.
seterusnya membentuk konsep dan pengetahuan secara

kendiri.
Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan
tugasan dalam bentuk pembentangan atau kerja projek
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai,
perlu dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang
pengintegrasian penggunaan teknologi, dan penyelesaian
disediakan untuk murid bagi menghasilkan murid yang
masalah yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan
berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan
rutin dan bukan rutin juga ditekankan dalam PdP matematik.
kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang
Soalan bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras tinggi
melibatkan situasi harian di samping dapat membentuk
ditekankan bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan
kemahiran insaniah.
yang berfikrah, kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam17

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


Selain itu guru perlu menggunakan kepelbagaian dengan keperluan mereka. Setiap murid perlu mempunyai
pendekatan dan strategi PdP seperti pembelajaran peluang sama rata dalam membentuk kefahaman konsep

kooperatif, pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, dan juga kecekapan prosedural. Untuk itu guru harus teliti
konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek dan dalam menyediakan ekosistem pembelajaran dan diskusi
sebagainya. intelektual yang memerlukan murid berkolaborasi dalam

menyelesaikan tugasan yang bermakna dan mencabar.
Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan
Kreativiti dan inovasi merupakan elemen utama dalam
dalam amalan PdP. Justeru, strategi PdP haruslah
perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi
elemen ini bakal memberi sumbangan besar terhadap
dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman
kemakmuran sosial dan individu sesebuah negara. Negara
sendiri. Pendekatan dan strategi pembelajaran seperti
amat memerlukan modal insan yang kreatif dan inovatif agar
inkuiri-penemuan, penerokaan dan penyiasatan matematik
mampu bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif dan
serta aktiviti yang berpusatkan murid dengan berbantukan
dinamik. Pendidikan dilihat sebagai pencerna dan wahana
alat matematik yang bersesuaian, tuntas dan berkesan
kepada pembentukan kemahiran kreativiti dan inovasi
dapat menjadikan pengalaman pembelajaran matematik
dalam kalangan rakyat.
menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar yang
seterusnya akan membentuk kefahaman konsep yang Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling
mendalam. berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk tindakan

penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi
Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PdP
pula ialah proses menjana idea kreatif dalam konteks
bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai
tertentu. Keupayaan kreativiti dan inovasi merupakan
kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat.
kemahiran yang boleh dibentuk, diasah dan dipupuk dalam
Keterlibatan aktif murid dalam aktiviti yang bermakna dan
diri murid melalui PdP di bilik darjah. Matematik ialah sains
mencabar memerlukan sesi PdP yang direka bentuk khusus
pola dan perkaitan yang mengandungi keindahan yang18

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


amat berkait rapat dengan fenomena alam. Justeru, konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek,
matematik merupakan wadah dan pemangkin bagi pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya perlu

mengembangkan kemahiran kreatif dan inovatif murid dilaksanakan mengikut keperluan dan kesesuaian.
melalui tugasan dan aktiviti yang sesuai.

Guru perlu mereka bentuk PdP yang menggalakkan dan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
memupuk kreativiti dan inovasi. Antara strategi yang boleh

digunakan ialah melibatkan murid dalam aktiviti kognitif Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
yang kompleks seperti: yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan

 Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan
rutin yang memerlukan kepelbagian strategi bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal
penyelesaian masalah dan tahap pemikiran yang tinggi; insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran

 Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK
kefahaman konsep dan menyelesaikan masalah; adalah seperti berikut:

 Membudayakan amalan yang membolehkan murid
mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk 1. Bahasa
yang pelbagai; dan

 Mereka bentuk PdP yang menyediakan ruang dan  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
peluang untuk murid melakukan matematik dan dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

membentuk kefahaman melalui aktiviti penerokaan dan  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek
penyiasatan berasaskan inkuiri. sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu
Kepelbagaian pendekatan dan strategi PdP yang lain
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara
seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual,
berkesan.


19

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


2. Kelestarian Alam Sekitar 4. Sains Dan Teknologi


 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi

mata pelajaran. dalam kalangan murid.
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat

alam sekitar dan kelestarian global penting dalam membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
membentuk etika murid untuk menghargai alam. yang lebih cekap dan berkesan.
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP

3. Nilai Murni merangkumi empat perkara iaitu:
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,

 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
dan teknologi);
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
mengamalkannya.
kemahiran manipulatif tertentu);
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
kemanusiaan dan kewarganegaraan kebangsaan
keselamatan); dan
dan global yang menjadi amalan dalam kehidupan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
harian.
20

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


5. Patriotisme 7. Keusahawanan


 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan

masyarakat. sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang murid.

mempunyai semangat cintakan negara dan  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
berbangga sebagai rakyat Malaysia. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
6. Kreativiti Dan Inovasi
memacu idea ke pasaran.

 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi

untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui

ilham atau gabungan idea yang ada.  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang

 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu dipelajari.
untuk memastikan pembangunan modal insan yang  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid

mampu menghadapi cabaran Abad 21. menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
dalam PdP. pembelajaran.

21

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu

hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran
kandungan mata pelajaran. yang diajar berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan

Pentaksiran (DSKP).

PENTAKSIRAN Maklumat yang dikumpul melalui PS seharusnya membantu

guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada mencapai sesuatu standard kandungan. Maklumat yang
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses dikumpul ini juga seharusnya membantu guru mengadaptasi
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang PdP berdasarkan keperluan dan kelemahan murid mereka.

dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. PS yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
Proses ini berlaku berterusan secara formal dan tidak formal dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan sebenar aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan PS

murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan yang holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat murid akan membentuk ekosistem pembelajaran yang

yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, seimbang.
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan
susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran Dalam usaha memastikan PS membantu meningkatkan

murid. keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan berikut:
sumatif. Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring  Mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang

dengan proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dihasratkan dalam kurikulum;
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal,


22

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


 Bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap Jadual 4: Tahap Penguasaan Umum

aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, TAHAP TAFSIRAN
folio dan sebagainya; PENGUASAAN
 Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan Mempamerkan pengetahuan asas
dengan contohnya menyatakan sesuatu
pelbagai keupayaan pembelajaran; 1
idea matematik sama ada secara lisan
 Adil kepada semua murid; dan atau bukan lisan.

 Holistik iaitu mengambil kira pelbagai aras kognitif, Mempamerkan kefahaman dengan
afektif dan psikomotor. 2 contohnya menerangkan sesuatu
konsep matematik sama ada secara
lisan atau bukan lisan.

Pentaksiran Kandungan Mengaplikasikan kefahaman dengan
3 contohnya melakukan pengiraan,
membina jadual dan melukis graf.
Pentaksiran kandungan pada umumnya dilakukan secara
Mengaplikasikan pengetahuan dan
topikal merangkumi juga pentaksiran proses dan kemahiran kemahiran yang sesuai dengan
matematik. Pentaksiran secara topikal berserta 4 contohnya menggunakan algoritma,
pengintegrasian proses dan kemahiran matematik ini rumus, prosedur atau kaedah asas
dalam konteks penyelesaian masalah
bertujuan melihat sejauh mana murid memahami Standard rutin yang mudah.
Kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik. Oleh Mengaplikasikan pengetahuan dan
itu adalah penting bagi guru menggunakan pertimbangan kemahiran yang sesuai dalam situasi
baharu dengan contohnya
profesional dalam menentukan tahap penguasaan murid. melaksanakan prosedur yang berlapis,
Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik dibina berdasarkan 5 menggunakan perwakilan berdasarkan
sumber maklumat yang berbeza dan
Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Jadual 4. menaakul secara langsung dalam
konteks penyelesaian masalah rutin
yang kompleks.
23

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1TAHAP TAFSIRAN membantu mereka meningkatkan amalan nilai yang baik
PENGUASAAN berdasarkan Jadual 5.

Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai dengan Jadual 5: Pentaksiran Nilai dalam Pendidikan Matematik
contohnya menggunakan maklumat
berdasarkan penyiasatan dan
pemodelan terhadap situasi masalah NILAI DALAM PENDIDIKAN TAHAP
6
yang kompleks; menaakul pada tahap MATEMATIK PENGHAYATAN
yang tinggi; membentuk pendekatan dan
strategi baharu dalam konteks Berminat untuk belajar
penyelesaian masalah bukan rutin 1 matematik.
secara kreatif.
2 Menghargai keindahan dan Rendah:
SPi menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam kepentingan matematik. 1, 2 atau 3 daripada
mentaksir dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap Yakin dan tabah dalam semua standard yang
3 disenaraikan
topik. SPi diletakkan pada akhir setiap topik bagi pembelajaran matematik. diperhatikan
memudahkan guru. Sanggup belajar daripada
4 Sederhana:
kesilapan. 4, 5 atau 6 daripada
semua standard yang
Pentaksiran Nilai 5 Berusaha ke arah ketepatan. disenaraikan
diperhatikan
6 Mengamalkan pembelajaran
Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan kendiri. Tinggi:

diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan melalui Berani mencuba sesuatu yang 7, 8 atau 9 daripada
7 semua standard yang
media yang pelbagai seperti pemerhatian, latihan, baharu. disenaraikan
pembentangan, respon murid secara lisan, kerja 8 Bekerja secara sistematik. diperhatikan

berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian Menggunakan alat matematik
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan 9 secara tepat dan berkesan.

akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan


24

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


Tahap penghayatan Nilai Dalam Pendidikan Matematik Keseluruhan harus dikembangkan dalam diri murid secara
dikategorikan kepada tiga tahap iaitu Rendah, Sederhana bersepadu melalui tugasan yang pelbagai. Oleh itu, guru

dan Tinggi. perlu menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat
pertimbangan profesional dalam menentukan tahap
Guru perlu menilai elemen ini secara holistik dan
penguasaan keseluruhan murid. Pelaporan tahap
menyeluruh melalui penelitian dan pemerhatian serta
penguasaan keseluruhan ini walau bagaimanapun tidak
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam
mengandungi elemen nilai yang mana seharusnya
menentukan tahap penghayatan nilai yang perlu diberikan
dilaporkan secara berasingan bagi memudahkan pihak
kepada seseorang murid.
berkepentingan menilai tahap penghayatan murid dalam
aspek berkenaan. Jadual 6 dirujuk untuk mentaksir dan

Pelaporan Tahap Penguasaan Keseluruhan melaporkan tahap penguasaan murid secara keseluruhan.

Jadual 6: Tahap Penguasaan Keseluruhan
Pelaporan secara keseluruhan adalah diperlukan bagi

menentukan tahap pencapaian murid di akhir tempoh
TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
tertentu persekolahan. Pelaporan ini merangkumi aspek PENGUASAAN PROSES MATEMATIK

kandungan, kemahiran dan proses matematik yang Murid berupaya: menjawab soalan yang
ditekankan dalam kurikulum, termasuklah kemahiran berfikir mana semua maklumat berkaitan
diberi dan soalan ditakrifkan dengan
aras tinggi. Untuk itu guru perlu menilai murid secara 1 jelas. Mengenal pasti maklumat dan
kolektif, keseluruhan dan holistik dengan mengambil kira menjalankan prosedur rutin mengikut
arahan yang jelas.
semua aktiviti murid secara berterusan melalui media yang
Murid berupaya: mengenal dan
pelbagai seperti pencapaian dalam peperiksaan, ujian mentafsirkan situasi secara langsung,
topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid 2 menggunakan suatu perwakilan
tunggal, menggunakan algoritma,
secara lisan, kerja berkumpulan, projek dan sebagainya. rumus, prosedur atau kaedah asas,
Elemen yang ditekankan dalam Tahap Penguasaan membuat penaakulan langsung dan


25

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK PENGUASAAN PROSES MATEMATIK

membuat pentafsiran bagi strategik menggunakan kemahiran
keputusanyang diperoleh. berfikir dan menaakul secara
mendalam; menggunakan pelbagai
Murid berupaya: melaksanakan perwakilan yang sesuai serta
prosedur yang dinyatakan dengan jelas, mempamerkan kefahaman yang
termasuk prosedur yang berlapis, mendalam; membuat refleksi terhadap
mengaplikasikan strategi penyelesaian keputusan dan tindakan; merumus dan
masalah yang mudah, mentafsir dan
3 menggunakan perwakilan berdasarkan berkomunikasi dengan penerangan
sumber maklumat yang berbeza, dan hujah berdasarkan pentafsiran,
perbincangan dan tindakan.
menaakul secara langsung dan
berkomunikasi secara ringkas dalam Murid berupaya: mengkonsepsi,
memberikan pentafsiran, keputusan membuat generalisasi dan
dan penaakulan. menggunakan maklumat berdasarkan
penyiasatan dan pemodelan terhadap
Murid berupaya: menggunakan secara situasi masalah yang kompleks;
berkesan model eksplisit bagi situasi
kompleks yang konkrit, memilih dan menghubung kait sumber maklumat
dan perwakilan yang berbeza dan
mengintegrasikan perwakilan yang menukarkan bentuk perwakilan antara
berbeza dan mengaitkan dengan
situasi dunia sebenar, menggunakan satu dengan yang lain secara fleksibel;
4 6 memiliki pemikiran matematik dan
kemahiran dan menaakul secara kemahiran menaakul pada tahap yang
fleksibel berdasarkan kefahaman yang
mendalam dan berkomunikasi dengan tinggi; mempamerkan kefahaman yang
mendalam; membentuk pendekatan
penerangan dan hujah berdasarkan dan strategi baharu untuk menangani
pentafsiran, perbincangan dan situasi baharu; merumus dan
tindakan.
berkomunikasi dengan penerangan
Murid berupaya: membangun dan dan hujah berdasarkan pentafsiran,
menggunakan model bagi situasi perbincangan, refleksi dan tindakan

5 kompleks; mengenal pasti kekangan secara tepat.
dan membuat andaian yang spesifik;
mengaplikasi strategi penyelesaian
masalah yang sesuai; bekerja secara


26

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1


Berdasarkan Tahap Penguasaan Keseluruhan jelas bahawa Standard Pembelajaran ialah suatu penetapan kriteria atau
guru perlu menggunakan kepelbagaian tahap kesukaran indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh

dan kompleksiti tugasan yang dapat mengakses diukur bagi setiap standard kandungan.
kepelbagaian elemen dan tahap penguasaan murid.
Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara
Pentaksiran yang holistik ini diperlukan dalam membentuk
lain:
murid yang mempunyai kemahiran global. Penguasaan
 Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard
kandungan perlu disokong dengan keupayaan murid
Pembelajaran;
mencapai dan mengaplikasikan proses dan seterusnya
mempamerkan keupayaan dalam menyelesaikan masalah  Cadangan aktiviti PdP; dan
yang kompleks terutamanya yang melibatkan situasi  Maklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang

kehidupan sebenar. Adalah penting bagi setiap guru menyokong kefahaman guru.
melaksanakan pentaksiran yang komprehensif dan
Standard Prestasi ialah suatu set kriteria umum yang
seterusnya malaporkan Tahap Penguasaan yang adil dan
menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid
saksama bagi setiap murid mereka.
pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah

dikuasai murid.
ORGANISASI KANDUNGAN
Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran

KSSM Matematik mengandungi tiga bahagian iaitu Standard yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. murid, guru perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan

profesional mereka. Senarai aktiviti yang dicadangkan
Standard Kandungan ialah penyataan spesifik tentang bukanlah sesuatu yang mutlak. Guru disarankan

perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam menggunakan sumber yang pelbagai seperti buku dan
suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek Internet dalam menyediakan aktiviti PdP bersesuaian

pengetahuan, kemahiran dan nilai. dengan keupayaan dan minat murid mereka.


27

28

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
BIDANG PEMBELAJARAN
NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK

1. NOMBOR NISBAH
29

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 11. NOMBOR NISBAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Integer 1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif Kaitkan dengan situasi kehidupan
berdasarkan situasi sebenar. sebenar seperti pergerakan ke kiri
dan ke kanan, ke atas dan ke
bawah.

1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.

1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan
membuat perkaitan antara nilai integer dengan
kedudukan integer tersebut berbanding integer lain
pada garis nombor.

1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut
tertib.

1.2 Operasi asas aritmetik 1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan Kaedah lain seperti bahan konkrit
yang melibatkan integer garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. (cip berwarna), bahan manipulatif
Seterusnya membuat generalisasi tentang maya dan perisian GSP.
penambahan dan penolakan integer.

1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan
pelbagai kaedah. Seterusnya membuat
generalisasi tentang pendaraban dan
pembahagian integer.

1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib
operasi.
30

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 11. NOMBOR NISBAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu Jalankan aktiviti penerokaan.
Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum
Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.

1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan Contoh pengiraan efisien yang
menggunakan hukum operasi asas aritmetik. melibatkan Hukum Kalis Agihan:
2030 × 25 = (2000 + 30) × 25

= 50 000 + 750
= 50 750
Pengiraan yang efisien mungkin
berbeza antara murid.

1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.


1.3 Pecahan positif dan 1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif
pecahan negatif pada garis nombor.

1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan
pecahan negatif mengikut tertib.

1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan
pecahan negatif mengikut tertib operasi.


1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan
positif dan pecahan negatif.

1.4 Perpuluhan positif dan 1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan
perpuluhan negatif negatif pada garis nombor.31

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 11. NOMBOR NISBAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif
dan perpuluhan negatif mengikut tertib.


1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan
perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.

1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
perpuluhan positif dan perpuluhan negatif.
1.5 Nombor nisbah 1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Nombor nisbah ialah nombor yang
boleh ditulis dalam bentuk pecahan,

p
iaitu bagi dua integer, p dan q,
q
dengan q  0.


1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah
mengikut tertib operasi.

1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor
nisbah.
32

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang integer, pecahan dan perpuluhan.


2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor nisbah.

Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor nisbah untuk melaksanakan operasi asas dan
3
gabungan operasi asas aritmetik.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam
4
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam
5
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam
6
konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
33

34

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
BIDANG PEMBELAJARAN
NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK

2. FAKTOR DAN GANDAAN35

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 12. FAKTOR DAN GANDAAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Faktor, faktor perdana 2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor
dan faktor sepunya bulat, dan seterusnya membuat generalisasi
terbesar (FSTB) tentang faktor.
2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi
suatu nombor bulat dan seterusnya
mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk
pemfaktoran perdana.
2.1.3 Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi Pertimbangkan juga kes yang
nombor bulat. melebihi tiga nombor bulat.
2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor Gunakan pelbagai kaedah
bulat. termasuk pembahagian berulang
dan penggunaan pemfaktoran
perdana.

2.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB.

2.2 Gandaan, gandaan 2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya Pertimbangkan juga kes yang
sepunya dan gandaan bagi nombor bulat. melebihi tiga nombor bulat.
sepunya terkecil (GSTK)
2.2.2 Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor Gunakan pelbagai kaedah
bulat. termasuk pembahagian berulang
dan penggunaan pemfaktoran

perdana.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK.

36

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.


2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.

Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan untuk melaksanakan
3
tugasan mudah yang melibatkan FSTB dan GSTK.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan
4
gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan
5
gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan
6
gandaan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.37

38


Click to View FlipBook Version