The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI NUR NAJWA BINTI ABDUL AZIZ -, 2019-01-21 09:50:57

RPT MAT F5 2019

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
BAB/MINGGU OBJ PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
BAB 1 ASAS 1.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menyatakan sifar, satu, dua, tiga, …, sebagai nombor dalam asas:
NOMBOR nombor dalam asas dua, lapan dan lima.
a) dua
b) lapan
c) lima.
(ii) Menyatakan nilai sesuatu digit bagi suatu nombor dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima.
(iii) Mencerakinkan sesuatu nombor dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima, mengikut nilai tempat digit-digitnya.
(iv) Menukar nombor dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima, kepada nombor dalam asas sepuluh dan begitu juga
sebaliknya.
(v) Menukar nombor dalam suatu asas tertentu kepada nombor dalam
asas yang lain.
vi) Membuat pengiraan melibatkan operasi:
a) tambah
b) tolak bagi dua nombor dalam asas dua
BAB2 GRAF 2.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Melukis graf bagi fungsi:
FUNGSI II graf fungsi. a) linear: y = ax + b, apabila a, b ialah pemalar
2
b) kuadratik: y = ax + bx + c, apabila a, b dan c ialah pemalar, a
≠0
3 2
c) kubik: y = ax + bx + cx + d, apabila a, b, c dan d ialah
pemalar, a ≠0
d) salingan y= a/x: apabila a ialah pemalar,a ≠0
(ii) Mencari daripada graf:
a) nilai y, apabila diberikan nilai x
b) nilai x, apabila diberikan nilai y.
iii) Mengenal pasti:
a) bentuk graf apabila diberi fungsinya
b) jenis fungsi apabila diberi graf
c) graf apabila diberi fungsi dan begitu juga sebaliknya
(iv) Melakar graf linear, kuadratik, kubik atau salingan daripada fungsi
yang diberi.
2.2 Memahami dan menggunakan konsep (i) Mencari titik persilangan bagi dua graf.
penyelesaian persamaan dengan kaedah (ii) Mendapatkan penyelesaian persamaan dengan mencari titik
graf. persilangan bagi dua graf.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian persamaan
dengan kaedah graf.
2.3 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menentukan sama ada suatu titik yang diberi memuaskan:
rantau yang mewakili ketaksamaan dalam y = ax + b, atau
dua pembolehubah. y > ax + b, atau
y < ax + b.
(ii) Menentukan kedudukan suatu titik yang diberi relatif kepada
persamaan y = ax + b.
(iii) Mengenal pasti rantau yang memuaskan y > ax + b atau y < ax +
b.
(iv) Melorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan:
a) y > ax + b, atau y < ax + b
b) y = ax + b, atau y = ax + b
(v) Mengenal pasti rantau yang memuaskan dua atau lebih
ketaksamaan linear serentak.
BAB 3 3.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menentukan imej suatu objek di bawah gabungan dua penjelmaan
PENJELMAAN III gabungan dua penjelmaan. isometri.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
BAB/MINGGU OBJ PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
(ii) Menentukan imej suatu objek di bawah gabungan:
a) dua pembesaran
b) pembesaran dan penjelmaan isometri.
(iii) Melukis imej bagi suatu objek di bawah gabungan dua
penjelmaan.
(iv) Menyatakan koordinat-koordinat imej bagi suatu titik di bawah
gabungan dua penjelmaan.
(v) Menentukan sama ada penjelmaan AB setara dengan penjelmaan
BA.
(vi) Menghuraikan gabungan dua penjelmaan bagi objek dan imej
yang diberi.
(vii) Menghuraikan suatu penjelmaan tunggal yang setara dengan
gabungan dua penjelmaan isometri.
(viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjelmaan.
BAB 4 4.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Membentuk matriks daripada maklumat yang diberi.
MATRIKS matriks. (ii) Menentukan:
a) bilangan baris
b) bilangan lajur
c) peringkat suatu matriks.
(iii) Mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks.

4.2 Memahami dan menggunakan konsep (i) Mengenal pasti dan menentukan sama ada dua matriks adalah
matriks sama. sama.
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks sama. graf garis
dan carta pai.
4.3 Melakukanpenambahan dan penolakan (i) Menentukan sama ada penambahan atau penolakan boleh
matriks. dilaksanakan pada dua matriks yang diberi.
(ii) Mencari hasil tambah atau perbezaan dua matriks.

(iii) Melakukan penambahan dan penolakan bagi beberapa matriks.

(iv) Menyelesaikan masalah persamaan matriks yang melibatkan
penambahan dan penolakan.
4.4 Melakukan pendaraban suatu matriks (i) Mendarab suatu matriks dengan suatu nombor.
dengan suatu nombor. (ii) Mengungkapkan suatu matriks yang diberi dalam bentuk
pendaraban suatu matriks lain dengan suatu nombor.

(iii) Melakukan pengiraan matriks yang melibatkan penambahan,
penolakan dan pendaraban skalar.
(iv) Menyelesaikan persamaan matriks yang melibatkan penambahan,
penolakan dan pendaraban skalar.
4.5 Melakukan pendaraban dua matriks. (i) Menentukan sama ada dua matriks boleh didarab dan menyatakan
peringkat matriks yang terhasil apabila dua matriks boleh didarab.

(ii) Mencari hasil darab dua matriks.
(iii) Menyelesaikan persamaan matriks yang melibatkan pendaraban
dua matriks.
4.6 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menentukan sama ada suatu matriks yang diberi adalah matriks
matriks identiti. identiti melalui pendaraban matriks tersebut dengan matriks lain.

(ii) Menulis matriks identiti pelbagai peringkat.
(iii) Melakukan pengiraan yang melibatkan matriks identiti.
4.7 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menentukan sama ada suatu matriks 2 × 2 adalah matiks songsang
matriks songsang. bagi suatu matriks 2 × 2 yang lain.
(ii) Mencari matriks songsang bagi suatu matriks 2 × 2 menggunakan:
a) kaedah penyelesaian persamaan serentak
b) rumus.
4.8 Menyelesaikan persamaan linear (i) Menulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks.
serentak dengan kaedah matriks. (ii) Menentukan matriks dalam dengan menggunakan matriks
songsang.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
BAB/MINGGU OBJ PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
(iii) Menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah matriks.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks.
BAB 5 5.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila
UBAHAN ubahan langsung. kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan
ubahan langsung.
(ii) Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung
terhadap kuantitiyang lain daripada maklumat yang diberi.
(iii) Menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan yang
melibatkan dua pembolehubah.
(iv) Mencari nilai satu pembolehubah dalam suatu ubahan langsung
apabila maklumat yang mencukupi diberi.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung
5.2 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila
ubahan songsang. kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan
ubahan songsang.
(ii) Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara songsang
terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberi.
(iii) Menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan yang
melibatkan dua pembolehubah.
(y berubah secara songsang dengan x jika dan hanya jika nilai xy
adalah pemalar. )
(iv) Mencari nilai satu pembolehubah dalam suatu ubahan songsang
apabila maklumat yang mencukupi diberi.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang
5.3 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menulis suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol “ ”
ubahan tercantum. bagi kes-kes berikut:
a) dua ubahan langsung
b) dua ubahan songsang
c) satu ubahan langsung dan satu ubahan songsang.
(ii) Menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk persamaan.
Mencari nilai pembolehubah tertentu dalam ubahan tercantum
apabila maklumat yang mencukupi diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan tercantum.
BAB 6 6.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf.
KECERUNAN kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. (ii) Melukis graf jarak-masa apabila diberi:
DAN LUAS DI a) jadual nilai jarak-masa
BAWAH GRAF
b) hubungan antara jarak dengan masa.
(iii) Mencari dan mentafsir kecerunan graf jarak-masa.
(iv) Mencari laju pada tempoh masa tertentu daripada graf jarak-masa.

(v) Melukis graf untuk menunjukkan hubungan antara dua
pembolehubah yang mewakili ukuran tertentu dan menyatakan
makna kecerunannya.
6.2 Memahami konsep kuantiti yang (i) Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf.
diwakili oleh luas di bawah graf. (ii) Mencari luas di bawah graf.
(iii) Menentukan jarak dengan mencari luas di bawah graf untuk jenis
graf laju-masa berikut:
a) v = k (laju seragam)
b) v = kt
c) v = kt + h
d) gabungan di atas.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan dan luas di
bawah graf.
MINGGU 11 (CUTI PERTENGAHAN TAHUN)
BAB 7 7.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menentukan ruang sampel bagi eksperimen yang semua
KEBARANGKALI kebarangkalian suatu peristiwa. kesudahannya sama boleh jadi.
AN II
(ii) Menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi ruang sampel
sama barangkalian.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
BAB/MINGGU OBJ PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu
peristiwa.
7.2 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menyatakan pelengkap suatu peristiwa dalam:
kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. a) perkataan
b) tatatanda set.
(ii) Mencari kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa.
7.3 Memahami dan menggunakan konsep (i) Menyenaraikan kesudahan peristiwa:
keberangkalian peristiwa bergabung. a) A atau B sebagai unsur set A
b) A dan B sebagai unsur set A
(ii) Mencari kebarangkalian dengan menyenaraikan kesudahan bagi
peristiwa bergabung:
a) A atau B
b) A dan B.
BAB 8 8.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Melukis dan melabelkan lapan arah kompas yang utama:
BEARING bearing. a) utara, selatan, timur, barat
b) timur laur, barat laut, tenggara, barat daya
(ii) Menyatakan sebarang arah kompas.
(iii) Melukis gambar rajah bagi suatu titik yang menunjukkan arah B
relatif kepada titik A jika bearing B dari A diberi.
(iv) Menyatakan bearing titik A dari titik B berdasarkan maklumat
yang diberi.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan bearing.
BAB 9 BUMI 9.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Melakar bulatan agung melalui Kutub Utara dan Kutub Selatan.
SEBAGAI SFERA longitud.
(ii) Menyatakan longitud bagi sesuatu titik yang diberi.
(iii) Melakar dan melabel suatu meridian diberi longitud meridian
tersebut dengan menandakan sudut yang berkenaan.
(iv) Mencari beza di antara dua longitud.
9.2 Memahami dan menggunakan konsep (i) Melakar bulatan yang selari dengan Khatulistiwa..
latitud. (ii) Menyatakan latitud bagi sesuatu titik yang diberi.
(iii) Melakar dan melabel suatu selarian latitud dengan menandakan
sudut yang berkenaan.
(iv) Mencari beza di antara dua latitud.
9.3 Memahami konsep kedudukan tempat. (i) Menyatakan latitud dan longitud sesuatu tempat yang diberi
(ii) Menandakan kedudukan sesuatu tempat.
(iii) Melakar dan melabel latitud dan longitud sesuatu titik yang diberi.

9.4 Memahami dan menggunakan konsep (i) Mencari panjang lengkok suatu bulatan agung dalam batu nautika
jarak di atas permukaan bumi untuk apabila diberi sudut tercangkum di pusat bumi dan begitu juga
menyelesaikan masalah. sebaliknya.
(ii) Mencari jarak di antara dua titik, diukur sepanjang suatu meridian,
apabila latitud kedua-dua titik diberi.
(iii) Mencari latitud bagi suatu titik diberi latitud suatu titik lain dan
jarak di antara kedua-dua titik itu di sepanjang meridian yang
sama.
(iv) Mencari jarak di antara dua titik di sepanjang Khatulistiwa apabila
longitud kedua-dua titik itu diberi.
(v) Mencari longitud suatu titik diberi longitud suatu titik lain dan
jarak di antara kedua-dua titik itu di sepanjang Khatulistiwa.
(vi) Menyatakan hubungan antara jejari bumi dengan jejari suatu
selarian latitud.
(vii) Menyatakan hubungan antara panjang lengkok di Khatulistiwa di
antara dua meridian dengan panjang lengkok yang sepadan pada
suatu selarian latitud.
Mencari jarak di antara dua titik di sepanjang selarian latitud yang
(viii) sama.
(ix) Mencari longitud suatu titik diberi longitud suatu titik lain dan
jarak di antara kedua-dua titik itu di sepanjang suatu selarian
latitud.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
BAB/MINGGU OBJ PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
(x) Mencari jarak terpendek di antara dua titik pada permukaan bumi.

(xi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan:
a) jarak di antara dua titik
b) perjalanan pada permukaan bumi.
BAB 10 10.1 Memahami dan menggunakan konsep (i) Mengenal pasti unjuran ortogon.
PELAN DAN unjuran ortogan.. (ii) Melukis unjuran ortogan apabila diberi suatu objek dan suatu
DONGAKAN satah.
(iii) Membanding dan membeza antara suatu objek dengan unjuran
ortogon objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut.
10.2 Memahami dan menggunakan konsep (i) Melukis pelan bagi suatu pepejal.
pelan dan dongakan. (ii) Melukis
a) dongakan depan
b) dongakan sisi
(iii) Melukis
a) pelan
b) dongakan depan
c) dongakan sisi , bagi sesuatu pepejal mengikut skala tertentu.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan.
MINGGU 18,19,20, 21 (PEPERIKSAAN PENGGAL)
MINGGU 22, 23 (CUTI PERTENGAHAN TAHUN)

ULANGKAJI SPM

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
MODUL HEBAT


MODUL 8 GRAF
FUNGSI
MODUL 10 GRAF
FUNGSI LINEAR

MODUL 19
PENJELMAAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
MODUL HEBAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
MODUL HEBATMODUL 14 PERIMETER
DAN LUAS
MODUL 2
KEBARANGKALIAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
MODUL HEBAT
MODUL 30
TRIGONOMETRI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 5
2017
MODUL HEBAT
MODUL 28
BENTANGAN PELAN
DAN DONGAKAN


Click to View FlipBook Version