The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI NUR NAJWA BINTI ABDUL AZIZ -, 2019-01-13 03:40:55

DSKP KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

DSKP KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara...................................................................................................................................................................................... vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan....................................................................................................................................................... ix
Definisi Kurikulum Kebangsaan........................................................................................................................................................... 1
Kata Pengantar.................................................................................................................................................................................... 2
Pendahuluan........................................................................................................................................................................................ 2
Matlamat.............................................................................................................................................................................................. 4
Objektif................................................................................................................................................................................................. 5
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah............................................................................................................................. 14
Fokus................................................................................................................................................................................................... 15
Kemahiran Abad Ke-21........................................................................................................................................................................ 16
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................................ 20
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................................................... 23
Elemen Merentas Kurikulum................................................................................................................................................................
Pentaksiran Sekolah............................................................................................................................................................................

Organisasi Kandungan........................................................................................................................................................................ 28
Indeks......................................................................................................................................................................................... 31
Bentuk Piawai............................................................................................................................................................................. 35
Matematik Pengguna: Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang........................................................................................ 39
Lukisan Berskala......................................................................................................................................................................... 45
Nisbah Trigonometri.................................................................................................................................................................... 49
Sudut dan Tangen bagi Bulatan................................................................................................................................................. 53
Pelan dan Dongakan.................................................................................................................................................................. 57
Lokus dalam Dua Dimensi.......................................................................................................................................................... 61
Garis Lurus................................................................................................................................................................................. 65
69
Panel Penggubal ................................................................................................................................................................................. 71
Penghargaan........................................................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Kebangsaan.
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum
yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang pembelajaran (PdP) guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan ke-21.
Standard Prestasi.
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan Kebangsaan.
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixPENDAHULUAN KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

KSSM Matematik merupakan mata pelajaran teras yang dilalui Penandaarasan kurikulum Matematik telah dijalankan dengan
oleh semua murid yang mengikuti Sistem Pendidikan Kebangsaan. negara yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran peringkat
Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang-kurangnya antarabangsa bagi memastikan kurikulum Matematik di Malaysia
enam tahun pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di relevan dan setanding dengan negara lain di dunia.
sekolah menengah. Program Matematik di peringkat sekolah
menengah terbahagi kepada tiga program iaitu Matematik di Dalam usaha mengembangkan potensi dan meningkatkan tahap
peringkat menengah rendah, Matematik di peringkat menengah intelektual individu dan pembinaan insan, matematik merupakan
atas dan Matematik Tambahan juga di peringkat menengah atas. wadah terbaik kerana sifat tabiinya yang menggalakkan pemikiran
mantik dan bersistem. Justeru, penggubalan kurikulum Matematik,
Kandungan yang dipelajari dalam Matematik di peringkat selain daripada berlandaskan kepada keperluan membangunkan
menengah pada asasnya merupakan kesinambungan negara, juga mengambil kira faktor yang menyumbang kepada
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari peringkat sekolah pembentukan individu yang berpemikiran logik, kritis, analitis,
rendah. Matematik di sekolah menengah bertujuan antara lain kreatif dan inovatif. Langkah ini selaras dengan keperluan
mengembangkan pengetahuan dan kemahiran murid bagi menyediakan secukupnya pengetahuan dan kemahiran matematik
membolehkan mereka menyelesaikan masalah dalam kehidupan bagi memastikan negara mampu bersaing di peringkat global serta
harian, menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan berupaya menghadapi cabaran abad ke-21. Latar belakang dan
seterusnya dapat berfungsi sebagai tenaga kerja yang berkesan. keupayaan murid yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam
menentukan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam
Penyusunan semula KSSM Matematik mengambil kira mata pelajaran ini.
kesinambungan dari peringkat sekolah rendah ke peringkat
sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi.

1

MATLAMAT KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah 2. Membentuk kapasiti dalam:
matematik iaitu individu yang berpemikiran matematik, kreatif dan  merumus situasi ke dalam bentuk matematik.
inovatif serta berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan  menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penaakulan.
kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab  mentafsir, mengaplikasi serta menilai hasil matematik.
dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan,
berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani cabaran 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik
dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan sains dan dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang wajar
teknologi dan cabaran abad ke-21. bagi menyelesaikan masalah dalam pelbagai konteks.

OBJEKTIF 4. Mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan dengan
Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan
KSSM Matematik Tingkatan 3 bertujuan membolehkan murid Algebra, Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik
mencapai objektif berikut: Diskret seperti berikut:
1. Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum, prinsip, dan  memungut dan mengendalikan data.
 mewakilkan dan mentafsir data.
teorem yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi,  mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara
Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra, Statistik dan matematik.
Kebarangkalian serta Matematik Diskret.  menggunakan algoritma dan perkaitan.
 membuat anggaran dan penghampiran.
 mengukur dan membina.

2

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

5. Mengamalkan secara konsisten kemahiran proses 11. Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik bagi
matematik iaitu penyelesaian masalah, penaakulan, menghadapi cabaran abad ke-21.
berkomunikasi secara matematik, membuat perkaitan dan
perwakilan.

6. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam membuat pertimbangan dan keputusan
yang wajar secara berkesan dan bertanggungjawab dalam
kehidupan harian.

7. Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan
merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu, serta
mampu menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang
ilmu yang lain.

8. Menggunakan teknologi bagi membina konsep, menguasai
kemahiran, menyiasat dan meneroka idea matematik dan
menyelesaikan masalah.

9. Memupuk dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif
terhadap matematik serta menghargai kepentingan dan
keindahannya.

10. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan inovatif.

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
MENENGAH
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Matematik digubal
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

4

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

FOKUS

KSSM Matematik berfokus kepada usaha membangunkan insan Empat elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan
yang berfikrah matematik. Kerangka Kurikulum Matematik insan yang berfikrah matematik ialah:
sepertimana yang digambarkan dalam Rajah 2 merupakan asas  Bidang Pembelajaran
penting kepada pelaksanaan kurikulum Matematik di bilik darjah.  Nilai
 Kemahiran
 Proses Matematik

 Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
 Perkaitan dan Algebra
 Statistik dan Kebarangkalian
 Matematik Diskret

NILAI

 Penyelesaian Masalah  Nilai Matematik
 Penaakulan  Nilai Sejagat
 Komunikasi secara Matematik
 Perwakilan
 Perkaitan

 Kemahiran Matematik
 Kemahiran Abad Ke-21
 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Menengah

5

Fikrah Matematik KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa  Perkaitan dan Algebra
pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam  Statistik dan Kebarangkalian
konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk kepada  Matematik Diskret
kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem
pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah Proses Matematik
matematik merupakan murid yang berkeupayaan melakukan
matematik dan memahami idea matematik, serta mengaplikasikan Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang
secara bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik berkesan dan berfikrah ialah:
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai.  Penyelesaian masalah
 Penaakulan
Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yang  Komunikasi secara matematik
kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21 kerana  Perkaitan
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang  Perwakilan
mampu berfikir dan menjana idea. Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan perlu
dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.
Bidang Pembelajaran
Penyelesaian masalah merupakan jantung kepada matematik.
Kandungan Matematik merangkumi lima bidang pembelajaran Justeru, kemahiran menyelesaikan masalah perlu dikembangkan
utama yang saling berkait antara satu sama lain iaitu: secara menyeluruh, bersepadu dan merentas keseluruhan
 Nombor dan Operasi kurikulum Matematik. Sesuai dengan kepentingan penyelesaian
 Sukatan dan Geometri masalah, proses matematik ini menjadi tulang belakang dalam PdP

6

matematik dan seharusnya berupaya membentuk murid yang KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
mampu menggunakan kepelbagaian strategi penyelesaian
masalah, menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif dan diperluaskan penggunaannya. Antara strategi yang biasa
inovatif. Guru perlu mereka bentuk PdP yang menjadikan digunakan ialah melukis gambar rajah, mengenal pola, membuat
penyelesaian masalah sebagai fokus perbincangan. Aktiviti yang jadual/carta atau senarai secara bersistem, menggunakan algebra,
dijalankan perlu menuntut penglibatan murid secara aktif dengan mencuba kes lebih mudah, menaakul secara mantik, cuba jaya,
mengemukakan kepelbagaian soalan dan tugasan yang membuat simulasi, bekerja ke belakang serta menggunakan
mengandungi bukan sahaja soalan rutin malah soalan bukan rutin. analogi.
Penyelesaian masalah yang melibatkan soalan bukan rutin pada
asasnya menuntut tahap pemikiran dan penaakulan pada aras Berikut adalah antara proses yang perlu ditekankan melalui
tinggi dan perlu dibudayakan penggunaannya oleh guru bagi penyelesaian masalah iaitu pembentukan kapasiti murid dalam:
menyediakan murid yang mampu bersaing di peringkat global.  merumus situasi yang melibatkan konteks yang pelbagai

Langkah-langkah penyelesaian masalah berikut perlu ditekankan seperti peribadi, kemasyarakatan, saintifik dan bidang
agar murid dapat menyelesaikan masalah secara sistematik dan pekerjaan ke dalam bentuk matematik.
berkesan:  menggunakan dan mengaplikasikan konsep, fakta, prosedur
 Memahami dan mentafsirkan masalah dan penaakulan dalam menyelesaikan masalah.
 Merancang strategi penyelesaian  mentafsir, menilai dan membuat refleksi terhadap
 Melaksanakan strategi penyelesaian atau keputusan yang dibuat dan menentukan
 Membuat refleksi sama ada ianya munasabah.

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang penting.
masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus Refleksi membolehkan murid melihat, memahami dan menghargai
perspektif dari sudut yang berbeza di samping
mengkonsolidasikan kefahaman mereka terhadap sesuatu konsep
yang dipelajari.

7

Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
dengan lebih berkesan dan bermakna. Perkembangan penaakulan
matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan Komunikasi secara matematik ialah proses menyatakan idea
komunikasi murid. Penaakulan berupaya mengembangkan bukan dan kefahaman secara lisan, visual atau bertulis menggunakan
sahaja kapasiti pemikiran logik malah turut meningkatkan kapasiti nombor, tatatanda, simbol, gambar rajah, graf, gambar atau
pemikiran kritis yang juga merupakan asas kepada pemahaman perkataan. Komunikasi ialah proses yang penting dalam
matematik secara mendalam dan bermakna. Justeru, guru perlu pembelajaran matematik kerana komunikasi secara matematik
menyediakan ruang dan peluang dengan mereka bentuk aktiviti membantu murid menjelaskan dan memperkukuhkan kefahaman
PdP yang menuntut murid melakukan matematik serta terlibat matematik mereka. Melalui komunikasi, idea matematik dapat
secara aktif dalam membincangkan idea-idea matematik. diluahkan dan difahami dengan lebih baik. Komunikasi secara
matematik, sama ada secara lisan, penulisan atau menggunakan
Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid daripada simbol dan perwakilan visual (carta, graf, gambar rajah dan lain-
menganggap matematik sebagai hanya satu set prosedur atau lain), dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan
algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan penyelesaian, tanpa matematik dengan lebih efektif.
memahami konsep matematik yang sebenarnya secara
mendalam. Penaakulan bukan sahaja mengubah paradigma murid Guru harus peka dengan peluang yang ada semasa melaksanakan
daripada mementingkan pengetahuan prosedural malah memberi PdP bagi menggalakkan murid untuk menyatakan dan
pengupayaan pemikiran dan intelektual apabila murid dibimbing mempersembahkan idea matematik mereka melalui teknik
dan dilatih untuk membuat konjektur, mengesahkan konjektur, penyoalan yang sesuai. Komunikasi yang melibatkan pelbagai
memberikan penerangan logikal, menganalis, menilai dan perspektif dan pelbagai sudut pendapat dapat membantu murid
memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik. Latihan meningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik di
sedemikian membentuk murid yang yakin dengan diri sendiri dan samping meningkatkan keyakinan diri.
berani, selaras dengan hasrat untuk membentuk pemikir
matematik yang berkeupayaan tinggi. Aspek yang penting dalam komunikasi matematik adalah
keupayaan untuk memberi penerangan dengan berkesan, serta
memahami dan mengaplikasikan notasi matematik dengan betul.

8

Murid perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat
dijelaskan dengan tepat. Murid juga harus berupaya beralih daripada satu bentuk
perwakilan kepada bentuk perwakilan yang lain dan mengenal
Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa hubung kait antara perwakilan tersebut serta menggunakan
peka terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa perwakilan yang pelbagai, relevan dan diperlukan dalam
bercakap, bertanya soalan, menjawab soalan, menghuraikan menyelesaikan masalah.
pernyataan serta menjustifikasikan pandangan kepada rakan
sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang untuk Penggunaan perwakilan yang pelbagai akan membantu murid
berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana, contohnya untuk memahami konsep matematik dan perkaitan;
berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara berpasangan, mengkomunikasikan pemikiran, hujah dan kefahaman mereka;
berkumpulan atau memberi penerangan kepada seluruh kelas. mengenal perkaitan antara konsep matematik yang berkaitan dan
menggunakan matematik untuk memodelkan situasi, fizikal dan
Perwakilan ialah satu komponen penting dalam matematik dan fenomena sosial. Apabila murid berupaya mewakilkan konsep
sering digunakan untuk mewakilkan fenomena dunia sebenar. dalam pelbagai cara, mereka akan membentuk fleksibiliti dalam
Oleh yang demikian, mesti wujud keserupaan antara aspek dunia pemikiran mereka tentang konsep tersebut dan memahami
yang diwakili dan aspek dunia yang mewakili. Perwakilan boleh bahawa terdapat kepelbagaian cara untuk mewakilkan sesuatu
didefinisikan sebagai sebarang tatarajah huruf, imej atau objek idea matematik bagi membolehkan masalah diselesaikan dengan
konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lebih mudah.
lain.
Perkaitan antara bidang-bidang dalam matematik seperti
Pada peringkat sekolah menengah, mewakilkan idea dan model penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan statistik adalah
matematik secara umumnya menggunakan simbol, geometri, graf, penting bagi membolehkan murid mempelajari konsep dan
algebra, gambar rajah, perwakilan konkrit dan perisian dinamik. kemahiran secara bersepadu dan bermakna. Dengan mengenali
bagaimana konsep atau kemahiran dalam bidang yang berbeza
berhubung kait antara satu sama lain, matematik akan dilihat dan

9

dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang menyeluruh, mempunyai KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
kaitan antara satu dengan yang lain dan memungkinkan konsep
abstrak lebih mudah difahami. Standard Proses Matematik

Apabila idea matematik dikaitkan pula dengan pengalaman harian Berikut adalah standard proses yang perlu dicapai oleh murid
di dalam dan di luar bilik darjah, murid akan lebih menyedari melalui pelaksanaan kurikulum ini.
kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan matematik.
Selain itu murid berpeluang menggunakan matematik secara Jadual 1: Standard Proses Matematik
kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam kehidupan
harian mereka. Model matematik digunakan untuk menerangkan PENYELESAIAN MASALAH
situasi kehidupan sebenar secara matematik. Murid akan
mendapati kaedah ini boleh digunakan untuk mencari  Memahami masalah.
penyelesaian sesuatu masalah atau untuk meramal kemungkinan  Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
sesuatu situasi berdasarkan model matematik tersebut.
diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
Dalam melaksanakan kurikulum Matematik, peluang untuk  Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah.
membuat perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat  Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang ditetapkan.
mengaitkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan  Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak
prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam Matematik
khususnya dan mengaitkan matematik dengan bidang lain secara masalah.
amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid dalam matematik  Membuat tafsiran penyelesaian.
dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik.  Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan

strategi yang digunakan.

PENAAKULAN

 Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.

 Mengenal pola, struktur, dan kesamaan dalam situasi dunia
sebenar dan perwakilan simbolik.

 Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan dan
kaedah pembuktian.

10

 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
matematik.
PERKAITAN
 Membina dan menilai hujah dan bukti matematik.  Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea
 Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang
matematik.
dibuat.  Memahami bagaimana idea matematik saling berhubung

BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK dan disusun atur menjadi kesatuan yang padu.
 Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian dan
 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran matematik
melalui komunikasi untuk menjelas dan mengukuhkan bidang lain.
kefahaman matematik.
Kemahiran
 Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara jelas
dan yakin. Kemahiran yang harus dikembangkan dan dipupuk dalam
kalangan murid melalui mata pelajaran ini meliputi Kemahiran
 Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea Matematik, Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras
matematik dengan tepat. Tinggi (KBAT).

 Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan strategi Kemahiran Matematik merujuk antara lain kemahiran seperti
orang lain. mengukur dan membina, membuat anggaran dan penghampiran,
memungut dan mengendali data, mewakilkan dan mentafsir data,
PERWAKILAN mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik,
menterjemahkan situasi sebenar kepada model matematik,
 Menggambarkan idea matematik menggunakan pelbagai menggunakan laras bahasa matematik yang betul,
jenis perwakilan. mengaplikasikan penaakulan mantik, menggunakan algoritma dan
perkaitan, menggunakan alat matematik, menyelesaikan masalah,
 Membuat interpretasi daripada perwakilan yang diberikan. membuat keputusan dan sebagainya. Selain itu, kurikulum ini
 Memilih jenis perwakilan yang sesuai. menuntut pembentukan kemahiran matematik murid dalam aspek
 Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik untuk:

i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks.
ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah.
iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik.
iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis perwakilan.

11

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

kreativiti, keperluan murid membentuk keaslian dalam pemikiran digunakan sehingga mengabaikan kepentingan mencongak dan
mereka dan keupayaan melihat perkara di sekeliling dengan cara asas mengira. Kecekapan melaksanakan pengiraan adalah
yang baharu dan perspektif yang berbeza bagi tujuan penting terutamanya di peringkat rendah dan murid tidak harus
membangunkan individu yang kreatif dan inovatif. Penggunaan bergantung kepada kalkulator sepenuhnya. Sebagai contoh,
alat matematik secara berstrategi, tepat dan berkesan amat walaupun kalkulator grafik membantu murid membuat visualisasi
ditekankan dalam PdP matematik. Alat matematik yang tentang sifat fungsi dan grafnya, penggunaan kertas dan pensel
dimaksudkan termasuk kertas dan pensel, pembaris, jangka sudut, masih merupakan hasil pembelajaran yang harus dicapai oleh
jangka lukis, kalkulator, hamparan elektronik, perisian dinamik dan semua murid. Begitu juga dalam mendapatkan punca-punca
sebagainya. kepada persamaan kuadratik. Teknologi perlu digunakan secara
bijaksana bagi membantu murid membentuk konsep,
Ledakan kemajuan pelbagai teknologi dalam kehidupan masa kini meningkatkan kefahaman, membuat visualisasi dan sebagainya di
menjadikan penggunaan teknologi elemen penting dalam PdP samping memperkayakan pengalaman pembelajaran.
matematik. Guru yang berkesan akan memaksimumkan potensi
dan keupayaan teknologi agar murid dapat membentuk kefahaman Secara spesifiknya kemahiran menggunakan teknologi yang perlu
serta meningkatkan minat dan profisiensi mereka dalam dipupuk dalam diri murid melalui mata pelajaran Matematik ialah
matematik. Memandangkan keupayaan dan keberkesanan keupayaan murid:
teknologi terhadap kandungan matematik yang diajar, maka guru  Menggunakan teknologi bagi meneroka, menyelidik,
perlu membudayakan penggunaan teknologi khususnya kalkulator
saintifik, kalkulator grafik, perisian komputer seperti Geometer’s memodelkan matematik dan seterusnya membentuk konsep
Sketchpad, Geogebra, hamparan elektronik, perisian matematik yang mendalam.
pembelajaran, Internet dan lain-lain.  Menggunakan teknologi untuk membantu dalam pengiraan
bagi menyelesaikan masalah dengan berkesan.
Walau bagaimanapun, teknologi harus digunakan secara  Menggunakan teknologi terutamanya teknologi elektronik dan
bijaksana. Kalkulator saintifik sebagai contoh tidak harus digital untuk mencari, mengurus, menilai dan
mengkomunikasikan maklumat.

12

 Menggunakan teknologi secara bertanggungjawab dan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
beretika.
Nilai yang harus dibangunkan dalam diri murid melalui PdP
Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator saintifik matematik ialah:
dan grafik, Internet dan sebagainya perlu diintegrasikan dalam PdP  Nilai matematik – iaitu nilai dalam pengetahuan matematik
matematik bagi membantu murid membentuk kefahaman
mendalam tentang sesuatu konsep terutamanya yang melibatkan yang merangkumi penekanan kepada sifat-sifat dalam
konsep yang abstrak. pengetahuan matematik; dan
 Nilai sejagat – iaitu nilai murni sejagat yang diterapkan
Nilai Dalam Pendidikan Matematik merentas semua mata pelajaran.

Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya
matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat, penghargaan,
diajar dan dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran. keyakinan, kecekapan dan ketabahan. Kepercayaan kepada
Nilai murni yang dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap kekuasaan dan kebesaran tuhan pada asasnya boleh dipupuk
yang baik. Penerapan nilai dan sikap dalam PdP matematik melalui kandungan dalam kurikulum ini. Perkaitan antara
bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dari aspek kandungan yang dipelajari dengan dunia sebenar mampu
pengetahuan dan kemahiran di samping memiliki akhlak yang menampakkan dan mengesahkan lagi kebesaran dan kekuasaan
mulia. Penghayatan nilai murni juga dapat membentuk generasi pencipta alam semesta.
muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur dan
mempunyai sikap yang baik. Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan mengikut
kesesuaian tajuk bagi membolehkan murid menghayati matematik
dan memberangsangkan lagi minat serta keyakinan murid
terhadap matematik. Unsur sejarah seperti peristiwa tertentu
tentang ahli matematik atau sejarah ringkas tentang sesuatu
konsep atau simbol juga ditekankan dalam kurikulum ini.

13

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang PROFIL MURID PENERANGAN
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 inovatif; mampu untuk menangani masalah
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang yang kompleks dan membuat keputusan
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya yang beretika. Mereka berfikir tentang
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard pembelajaran dan diri mereka sebagai
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
kurikulum Matematik menyumbang kepada pemerolehan terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. individu dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baharu.

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
mengalas tanggungjawab bersama serta
Jadual 2: Profil Murid menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
PROFIL MURID PENERANGAN Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
kesukaran, mengatasi cabaran dengan pasukan yang lebih baik.
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
empati. Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan idea baharu. Mereka mempelajari
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin kemahiran yang diperlukan untuk
dan kreatif secara lisan dan bertulis, menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta
menggunakan pelbagai media dan menunjukkan sifat berdikari dalam
teknologi. pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan.

14

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

PROFIL MURID PENERANGAN dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada
empat tahap pemikiran seperti Jadual 3.
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka. TAHAP PENERANGAN
PEMIKIRAN

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan
pengetahuan. Mereka meneroka nilai dalam situasi berlainan untuk
pengetahuan dengan cekap dan berkesan melaksanakan sesuatu perkara
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika/undang- Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
undang berkaitan maklumat yang diperoleh. kecil untuk memahami dengan lebih mendalam
serta hubung kait antara bahagian berkenaan

Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan menggunakan pengetahuan, pengalaman,
perasaan orang lain. Mereka komited untuk kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi
berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar. Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah yang
kreatif dan inovatif

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara. KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam PdP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus

15

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. PdP matematik yang baik menuntut guru merancang aktiviti
dengan teliti serta menggabungjalinkan kepelbagaian strategi yang
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk membolehkan murid bukan sahaja memahami kandungan secara
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai mendalam, malah dicabar untuk berfikir pada aras yang lebih
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tinggi. PdP matematik menekankan penglibatan murid secara aktif
tidak mengikut kelaziman. yang antara lain boleh dicapai melalui:
 Pembelajaran berasaskan inkuiri yang melibatkan
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. penyiasatan dan penerokaan matematik.
 Pembelajaran berasaskan masalah.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan  Penggunaan teknologi bagi membentuk konsep.
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan
menggalakkan murid berfikir. prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti
yang dijalankan murid akan menyiasat sesuatu fenomena, menilai
pola dan seterusnya mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian
membimbing murid untuk membincangkan dan memahami konsep
matematik melalui hasil inkuiri tersebut. KSSM Matematik memberi
penekanan kepada kefahaman konseptual yang mendalam,

16

kecekapan dalam manipulasi, kebolehan menaakul dan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
berkomunikasi secara matematik. Justeru PdP yang melibatkan
inkuiri, penerokaan dan penyiasatan matematik perlu dijalankan di membolehkan murid menemui konsep secara kendiri. Justeru,
mana sesuai. Guru perlu mereka bentuk PdP yang memberi ruang teknik penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan
dan peluang bagi murid membuat konjektur, menaakul, bertanya murid menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu konsep
soalan, membuat refleksi dan seterusnya membentuk konsep dan matematik.
pengetahuan secara kendiri.
Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan tugasan
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai, dalam bentuk pembentangan atau kerja projek perlu dirangkum
pengintegrasian penggunaan teknologi, dan penyelesaian dalam pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk murid
masalah yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin bagi menghasilkan murid yang berketerampilan mengaplikasikan
dan bukan rutin juga ditekankan dalam PdP matematik. Soalan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan
bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras tinggi ditekankan masalah yang melibatkan situasi harian di samping dapat
bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan yang berfikrah, membentuk kemahiran insaniah.
kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam era globalisasi serta
berupaya menghadapi cabaran abad ke-21. Selain itu guru perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan dan
strategi PdP seperti pembelajaran koperatif, pembelajaran masteri,
Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran
sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi yang berasaskan projek dan sebagainya.
digunakan dalam pengajaran dan pengajaran matematik
memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan. Strategi yang Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan dalam
bersifat tradisional kadang kala masih diperlukan apabila mengajar amalan PdP. Justeru, strategi PdP haruslah berpusatkan murid
kandungan yang berasaskan prosedural. Sebahagian kandungan bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran
pula menuntut guru menyediakan aktiviti pembelajaran yang belajar melalui pengalaman sendiri. Pendekatan dan strategi
pembelajaran seperti inkuiri-penemuan, penerokaan dan
penyiasatan matematik serta aktiviti yang berpusatkan murid

17

dengan berbantukan alat matematik yang bersesuaian, tuntas dan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
berkesan dapat menjadikan pengalaman pembelajaran matematik
menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar yang pembentukan kemahiran kreativiti dan inovasi dalam kalangan
seterusnya akan membentuk kefahaman konsep yang mendalam. rakyat.

Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PdP bagi Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling berkaitan.
memenuhi keperluan murid yang mempunyai kepelbagaian Secara umum, kreativiti merujuk tindakan penghasilan idea,
kebolehan, kecenderungan dan minat. Keterlibatan aktif murid pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses
dalam aktiviti yang bermakna dan mencabar memerlukan sesi PdP menjana idea kreatif dalam konteks tertentu. Keupayaan kreativiti
yang direka bentuk khusus dengan keperluan mereka. Setiap dan inovasi merupakan kemahiran yang boleh dibentuk, diasah
murid perlu mempunyai peluang sama rata dalam membentuk dan dipupuk dalam diri murid melalui PdP di bilik darjah. Matematik
kefahaman konsep dan juga kecekapan prosedural. Untuk itu guru ialah sains pola dan perkaitan yang mengandungi keindahan yang
harus teliti dalam menyediakan ekosistem pembelajaran dan amat berkait rapat dengan fenomena alam. Justeru, matematik
diskusi intelektual yang memerlukan murid berkolaborasi dalam merupakan wadah dan pemangkin bagi mengembangkan
menyelesaikan tugasan yang bermakna dan mencabar. kemahiran kreatif dan inovatif murid melalui tugasan dan aktiviti
yang sesuai.
Kreativiti dan inovasi merupakan elemen utama dalam
perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua Guru perlu mereka bentuk PdP yang menggalakkan dan memupuk
elemen ini bakal memberi sumbangan besar terhadap kreativiti dan inovasi. Antara strategi yang boleh digunakan ialah
kemakmuran sosial dan individu sesebuah negara. Negara amat melibatkan murid dalam aktiviti kognitif yang kompleks seperti:
memerlukan modal insan yang kreatif dan inovatif agar mampu  Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan rutin yang
bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif dan dinamik.
Pendidikan dilihat sebagai pencerna dan wahana kepada memerlukan kepelbagaian strategi penyelesaian masalah dan
tahap pemikiran yang tinggi.
 Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina kefahaman
konsep dan menyelesaikan masalah.

18

 Membudayakan amalan yang membolehkan murid KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk yang
pelbagai. PENDEKATAN STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics)
 Mereka bentuk PdP yang menyediakan ruang dan peluang
untuk murid melakukan matematik dan membentuk kefahaman Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan pengetahuan,
melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan berasaskan inkuiri. kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, penyelesaian masalah
atau projek dalam konteks kehidupan harian, alam sekitar dan
Kepelbagaian pendekatan dan strategi PdP yang lain seperti masyarakat tempatan serta global seperti dalam Rajah 3.
pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme,
pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan
masalah dan sebagainya perlu dilaksanakan mengikut keperluan
dan kesesuaian.

Rajah 3: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan
Pembelajaran

PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh

19

bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikut KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM
dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut: 1. Bahasa
1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
2. Membangunkan dan menggunakan model. dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
4. Menganalisis dan mentafsirkan data. struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
dan berkomunikasi secara berkesan.
komputasional.
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian. 2. Kelestarian Alam Sekitar
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
berdasarkan eviden. pelajaran.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
maklumat tersebut. alam.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang supaya murid sedar akan kepentingan dan
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam mengamalkannya.
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa kehidupan harian.
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

20

4. Sains Dan Teknologi KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan 6. Kreativiti dan Inovasi
murid.  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
dan berkesan. idea yang ada.
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
merangkumi empat perkara iaitu: suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi) memastikan pembangunan modal insan yang mampu
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran menghadapi cabaran abad ke-21.
manipulatif tertentu)  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, PdP.
keselamatan)
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP 7. Keusahawanan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
5. Patriotisme ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata budaya dalam kalangan murid.
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
sebagai rakyat Malaysia. minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

21

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3
 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan 10. Pendidikan Kewangan
kemahiran asas TMK yang dipelajari.  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang menguruskan hal ehwal kewangan secara
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan bertanggungjawab.
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
9. Kelestarian Global secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk yang
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di bermakna.
peringkat tempatan, Negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

22

PENTAKSIRAN SEKOLAH KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Maklumat yang dikumpul melalui PS seharusnya membantu guru
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam mencapai
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang sesuatu standard kandungan. Maklumat yang dikumpul ini juga
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. seharusnya membantu guru mengadaptasi PdP berdasarkan
Proses ini berlaku berterusan secara formal dan tidak formal keperluan dan kelemahan murid mereka. PS yang menyeluruh
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan sebenar murid. perlu dirancang dengan baik dan dijalankan secara berterusan
PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, sebagai sebahagian daripada aktiviti di bilik darjah. Usaha guru
autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dalam melaksanakan PS yang holistik di samping membantu
daripada PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan memperbaiki kelemahan murid akan membentuk ekosistem
murid dalam merancang tindakan susulan ke arah peningkatan pembelajaran yang seimbang.
perkembangan pembelajaran murid.
Dalam usaha memastikan PS membantu meningkatkan
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada  Mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, dihasratkan dalam kurikulum.
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan  Bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap aktiviti
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan
sebagainya.
 Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan
pelbagai keupayaan pembelajaran.

23

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

 Adil kepada semua murid. TAHAP TAFSIRAN
 Holistik iaitu mengambil kira pelbagai aras kognitif, afektif dan PENGUASAAN

psikomotor. Mengaplikasikan kefahaman. Contohnya
3 melakukan pengiraan, membina jadual dan

melukis graf.

Pentaksiran Kandungan

Pentaksiran Kandungan pada umumnya dilakukan secara topikal Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
merangkumi juga pentaksiran proses dan kemahiran matematik. yang sesuai. Contohnya menggunakan
Pentaksiran secara topikal berserta pengintegrasian proses dan 4 algoritma, rumus, prosedur atau kaedah asas
kemahiran matematik ini bertujuan melihat sejauh mana murid dalam konteks penyelesaian masalah rutin
memahami Standard Kandungan tertentu secara menyeluruh dan yang mudah.
holistik. Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik dibina
berdasarkan Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Jadual 4. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
yang sesuai dalam situasi baharu. Contohnya
melaksanakan prosedur yang berlapis,
5 menggunakan perwakilan berdasarkan
sumber maklumat yang berbeza dan
menaakul secara langsung dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Matematik Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran

yang sesuai. Contohnya menggunakan

TAHAP TAFSIRAN maklumat berdasarkan penyiasatan dan
PENGUASAAN
6 pemodelan terhadap situasi masalah yang
kompleks; menaakul pada tahap yang tinggi;

Mempamerkan pengetahuan asas. Contohnya membentuk pendekatan dan strategi baharu
1 menyatakan sesuatu idea matematik sama
dalam konteks penyelesaian masalah bukan
ada secara lisan atau bukan lisan.
rutin secara kreatif.

Mempamerkan kefahaman. Contohnya SPi menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam mentaksir
2 menerangkan sesuatu konsep matematik dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap topik. SPi diletakkan
pada akhir setiap topik bagi memudahkan guru.
sama ada secara lisan atau bukan lisan.

24

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Pentaksiran Nilai

Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh NILAI DALAM PENDIDIKAN TAHAP PENGHAYATAN
murid ditaksir secara berterusan melalui media yang pelbagai MATEMATIK
seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara
lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian 5 Berusaha ke arah ketepatan
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir
tahun bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka 6 Mengamalkan pembelajaran
meningkatkan amalan nilai yang baik berdasarkan Jadual 5. kendiri

Jadual 5: Penyataan Tahap Penghayatan Nilai dalam Pendidikan Berani mencuba sesuatu yang Tinggi:
Matematik baharu
7 7, 8 atau 9 daripada
semua standard yang

8 Bekerja secara sistematik disenaraikan diperhatikan

NILAI DALAM PENDIDIKAN TAHAP PENGHAYATAN 9 Menggunakan alat matematik
MATEMATIK secara tepat dan berkesan

1 Berminat untuk belajar Tahap penghayatan nilai dalam pendidikan matematik
matematik dikategorikan kepada tiga tahap iaitu rendah, sederhana dan
Rendah: tinggi.
Menghargai keindahan dan 1, 2 atau 3 daripada
2 kepentingan matematik semua standard yang
disenaraikan diperhatikan
3 Yakin dan tabah dalam Guru perlu menilai elemen ini secara holistik dan menyeluruh
pembelajaran matematik Sederhana: melalui penelitian dan pemerhatian serta menggunakan
4, 5 atau 6 daripada pertimbangan profesionalnya dalam menentukan tahap
4 Sanggup belajar daripada semua standard yang penghayatan nilai seseorang murid.
kesilapan disenaraikan diperhatikan

25

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Pelaporan Tahap Penguasaan Keseluruhan Jadual 6: Penyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan

Pelaporan secara keseluruhan adalah diperlukan bagi TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
menentukan tahap pencapaian murid di akhir tempoh tertentu PENGUASAAN PROSES MATEMATIK
persekolahan. Pelaporan ini merangkumi aspek kandungan,
kemahiran dan proses matematik yang ditekankan dalam Murid boleh:
kurikulum, termasuklah kemahiran berfikir aras tinggi. Untuk itu
guru perlu menilai murid secara kolektif, keseluruhan dan holistik  menjawab soalan yang mana semua
dengan mengambil kira semua aktiviti murid secara berterusan maklumat berkaitan diberi dan soalan
melalui media yang pelbagai seperti pencapaian dalam
peperiksaan, ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, 1 ditakrifkan dengan jelas.
respon murid secara lisan, kerja berkumpulan, projek dan
sebagainya. Elemen yang ditekankan dalam Tahap Penguasaan  mengenal pasti maklumat dan
Keseluruhan harus dikembangkan dalam diri murid secara menjalankan prosedur rutin mengikut
bersepadu melalui tugasan yang pelbagai. Oleh itu, guru perlu arahan yang jelas.
menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat
pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan Murid boleh:
keseluruhan murid. Pelaporan tahap penguasaan keseluruhan ini  mengenal dan mentafsirkan situasi
walau bagaimanapun tidak mengandungi elemen nilai yang mana
seharusnya dilaporkan secara berasingan bagi memudahkan secara langsung.
pihak berkepentingan menilai tahap penghayatan murid dalam  menggunakan suatu perwakilan tunggal.
aspek berkenaan. Jadual 6 dirujuk untuk mentaksir dan 2  menggunakan algoritma, rumus,
melaporkan tahap penguasaan murid secara keseluruhan.
prosedur atau kaedah asas.
 membuat penaakulan langsung dan

membuat pentafsiran bagi keputusan
yang diperoleh.

Murid boleh:
 melaksanakan prosedur yang dinyatakan

dengan jelas, termasuk prosedur yang
berlapis.
3  mengaplikasikan strategi penyelesaian
masalah yang mudah.
 mentafsir dan menggunakan perwakilan
berdasarkan sumber maklumat yang
berbeza.

26

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK PENGUASAAN PROSES MATEMATIK

 menaakul secara langsung dan  menggunakan pelbagai perwakilan yang
berkomunikasi secara ringkas dalam sesuai serta mempamerkan kefahaman
memberikan pentafsiran, keputusan dan yang mendalam.
penaakulan.
 membuat refleksi terhadap keputusan
Murid boleh: dan tindakan.
 menggunakan secara berkesan model
 merumus dan berkomunikasi dengan
eksplisit bagi situasi kompleks yang penerangan dan hujah berdasarkan
konkrit. pentafsiran, perbincangan dan tindakan.
 memilih dan mengintegrasikan perwakilan
yang berbeza dan mengaitkan dengan Murid boleh:
4 situasi dunia sebenar.  mengkonsepsi, membuat generalisasi dan
 menggunakan kemahiran dan menaakul
secara fleksibel berdasarkan kefahaman menggunakan maklumat berdasarkan
yang mendalam dan berkomunikasi penyiasatan dan pemodelan terhadap
dengan penerangan dan hujah situasi masalah yang kompleks.
berdasarkan pentafsiran, perbincangan  menghubung kait sumber maklumat dan
dan tindakan. perwakilan yang berbeza dan
menukarkan bentuk perwakilan antara satu
Murid boleh: dengan yang lain secara fleksibel.
 memiliki pemikiran matematik dan
 membangun dan menggunakan model 6 kemahiran menaakul pada tahap yang
tinggi.
bagi situasi kompleks.  mempamerkan kefahaman yang
mendalam, membentuk pendekatan dan
 mengenal pasti kekangan dan membuat strategi baharu untuk menangani situasi
baharu.
5 andaian yang spesifik.  merumus dan berkomunikasi dengan
 mengaplikasi strategi penyelesaian penerangan dan hujah berdasarkan
pentafsiran, perbincangan, refleksi dan
masalah yang sesuai. tindakan secara tepat.

 bekerja secara strategik menggunakan

kemahiran berfikir dan menaakul secara

mendalam.

27

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Berdasarkan Tahap Penguasaan Keseluruhan jelas bahawa guru Jadual 7: Organisasi DSKP
perlu menggunakan kepelbagaian tahap kesukaran dan
kompleksiti tugasan yang dapat mengakses kepelbagaian elemen Standard Standard Standard Prestasi
dan tahap penguasaan murid. Pentaksiran yang holistik ini Kandungan Pembelajaran
diperlukan dalam membentuk murid yang mempunyai kemahiran
global. Penguasaan kandungan perlu disokong dengan keupayaan Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
murid mencapai dan mengaplikasikan proses dan seterusnya tentang perkara kriteria atau umum yang
mempamerkan keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-
kompleks terutamanya yang melibatkan situasi kehidupan ketahui dan boleh pembelajaran tahap prestasi yang
sebenar. Adalah penting bagi setiap guru melaksanakan lakukan dalam dan pencapaian perlu murid
pentaksiran yang komprehensif dan seterusnya melaporkan tahap suatu tempoh yang boleh diukur pamerkan sebagai
penguasaan yang adil dan saksama bagi setiap murid mereka. persekolahan bagi setiap tanda bahawa
merangkumi aspek standard sesuatu perkara itu
ORGANISASI KANDUNGAN pengetahuan, kandungan. telah dikuasai murid.
kemahiran dan
Kandungan KSSM Matematik terdiri daripada tiga bahagian iaitu nilai.
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan
Standard Prestasi (SPi). Maksud setiap bahagian ini adalah Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara lain:
seperti dalam Jadual 7.  Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard

Pembelajaran.
 Cadangan aktiviti PdP.
 Maklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang

menyokong kefahaman guru.

Pelaksanaan bagi kurikulum Matematik adalah mengikut Surat
Pekeliling Ikhtisas yang berkuat kuasa sekarang. Kandungan
KSSM Matematik diolah dan disusun dalam unit-unit kecil yang
tersendiri dan lengkap berasaskan pendekatan modular.

28

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Pendekatan modular dalam PdP membolehkan guru menyusun Jadual 8: Kandungan KSSM Matematik Tingkatan 3
atur tajuk dan standard (SK atau SP) mengikut kesesuaian
berdasarkan jumlah jam yang diperuntukkan. Pendekatan ini boleh BIDANG PEMBELAJARAN TAJUK
dilaksanakan dalam dua bentuk seperti berikut:
 Pendekatan modular secara linear – SK atau SP disampaikan Nombor dan Operasi  Indeks
Sukatan dan Geometri  Bentuk Piawai
mengikut turutan dalam DSKP  Matematik Pengguna:
 Pendekatan modular secara bukan linear – SK atau SP
Simpanan dan Pelaburan,
disampaikan tidak mengikut turutan dalam DSKP Kredit dan Hutang

Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang  Lukisan Berskala
sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid, guru  Nisbah Trigonometri
perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional  Sudut dan Tangen bagi
mereka. Senarai aktiviti yang dicadangkan bukanlah sesuatu yang
mutlak. Guru disarankan menggunakan sumber yang pelbagai Bulatan
seperti buku dan Internet dalam menyediakan aktiviti PdP  Pelan dan Dongakan
bersesuaian dengan keupayaan dan minat murid mereka.  Lokus dalam Dua Dimensi

Skop kandungan bagi Matematik Tingkatan 3 adalah seperti yang Perkaitan dan Algebra  Garis Lurus
ditunjukkan dalam Jadual 8.

29

30

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK

1.0 INDEKS

31

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

1.0 INDEKS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Tatatanda Indeks Murid boleh: Nota:
Istilah ‘asas’ dan ‘indeks’ perlu diperkenalkan.
1.1.1 Mewakilkan pendaraban berulang dalam
bentuk indeks dan menghuraikan
maksudnya.

1.1.2 Menukar suatu nombor kepada nombor
dalam bentuk indeks dan sebaliknya.

1.2 Hukum Indeks Murid boleh: Nota:

1.2.1 Menghubung kait pendaraban nombor dalam Aktiviti penerokaan yang melibatkan indeks integer
bentuk indeks yang mempunyai asas yang sahaja perlu dijalankan bagi SP 1.2.1, 1.2.2 dan
sama dengan pendaraban berulang, dan 1.2.3.
seterusnya membuat generalisasi.
Indeks juga dikenali sebagai eksponen atau
kuasa.

1.2.2 Menghubung kait pembahagian nombor
dalam bentuk indeks yang mempunyai asas
yang sama dengan pendaraban berulang,
dan seterusnya membuat generalisasi.

1.2.3 Menghubung kait nombor dalam bentuk
indeks yang dikuasakan dengan pendaraban
berulang, dan seterusnya membuat
generalisasi.

32

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.2.4 Menentusahkan a0 = 1 dan a–n = 1 ; a  0.
an

1.2.5 Menentu dan menyatakan hubungan antara Nota:
indeks pecahan dengan punca kuasa dan
kuasa. 1 = na

an

m = (a m ) 1 = (a 1 ) m
n n
an

m = n am = (n a)m

an

1.2.6 Melaksanakan operasi yang melibatkan
hukum indeks.

1.2.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
hukum indeks.

33

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN
3
4 Mempamerkan pengetahuan asas tentang bentuk indeks.

5 Mempamerkan kefahaman tentang bentuk indeks.

6 Mengaplikasikan kefahaman tentang hukum indeks untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang hukum indeks dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang hukum indeks dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang hukum indeks dalam konteks
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

34

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK

2.0 BENTUK PIAWAI

35

2.0 BENTUK PIAWAI KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Nota:
2.1 Angka Bererti Murid boleh: Aktiviti penerokaan termasuk yang melibatkan
anggaran, penghampiran dan kejituan dalam
2.1.1 Menerangkan maksud angka bererti dan situasi kehidupan sebenar perlu dijalankan.
seterusnya menentukan bilangan angka Kes nombor bulat yang melibatkan sifar selepas
bererti suatu nombor. digit bukan sifar perlu dibincangkan.

2.2 Bentuk Piawai 2.1.2 Membundarkan suatu nombor kepada Nota:
bilangan angka bererti yang tertentu.
Kegunaan bentuk piawai dalam kehidupan
Murid boleh: sebenar termasuk awalan biasa seperti tera dan
2.2.1 Mengenal dan menulis nombor dalam nano perlu diteroka, dengan dan tanpa
menggunakan alat teknologi.
bentuk piawai.
Perkaitan bentuk piawai dengan hukum indeks
dan angka bererti perlu dibincangkan.

36

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.2.2 Melaksanakan operasi asas aritmetik yang Nota:
melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Penyelesaian yang melibatkan pemfaktoran perlu
dijalankan.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
nombor dalam bentuk piawai.

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN
3
Mempamerkan pengetahuan asas tentang angka bererti dan bentuk piawai.
4
Mempamerkan kefahaman tentang angka bererti dan bentuk piawai.
5
Mengaplikasikan kefahaman tentang angka bererti dan bentuk piawai untuk melaksanakan tugasan
6 mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk piawai dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk piawai dalam konteks
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk piawai dalam konteks
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

37

38


Click to View FlipBook Version