The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

WM:RM4.90/EM:RM5.30
-趣味学习成语
Total No.of Pages:26

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tunas Pelangi, 2021-06-15 05:53:08

成语 第三册 趣味学习系列

WM:RM4.90/EM:RM5.30
-趣味学习成语
Total No.of Pages:26

趣 味学习系列 Siri Didik RiaTZC260207
© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 语
Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula,
disimpan untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan
alat apa jua pun, sama ada dengan cara elektronik, sawat, gambar, rakaman atau
sebagainya, tanpa kebenaran daripada Tunas Pelangi Sdn. Bhd. terlebih dahulu. Siri Didik Ria Simpulan Bahasa Buku 3


www.PelangiBooks.com
WM:RM4.90 / EM:RM5.30
NETT PRICE
TZC260207
ISBN 978-967-489-519-8


Comtech Marketing Sdn. Bhd.
No. 16, Jalan Bukit 2, Kawasan MIEL, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, Johor, Malaysia. 符合小学课程程度
本书内容若有任何修订,将公布于 www.ePelangi.com/errata 网站上。
Cover_Simpulan Bahasa_BC.indd 6-7 2/26/21 3:10 PM

挑战 1A 用一至九组成成语,并在文字迷宫里圈出成语。
八 不可以重复使用。
成语 第三册, 版权所有·侵权必究

霄 净
横 嘴

i


BC_Simpulan Bahasa 3_P1-11.indd 2 2/26/21 3:03 PM

一 杆 二 净 四 五 一 五 七九 横 五 言 六 色 颜 元 嘴

成语 第三册, 版权所有·侵权必究
霄 七 横 四 五 六 七 六 乱七 竖 三 三 色 七 嘴 八 舌嘴 八 直 二 竖 三 巴 二 七巴 一 干 而 净 四 舌 六 九


舍 三 干 四 净 九 云 霄 霄横 三 竖 二 进 外 云 飞 雾横 四 数 五 净 外 雾 霄 外B 写出以下成语的同义词。

1 痛 改 前 非 2 趾 高 气 扬


新 大
1


BC_Simpulan Bahasa 3_P1-11.indd 1 2/26/21 3:03 PM

挑战 3A 用以下的字组成“AABB”式的成语,并在文字迷宫里

圈出成语。成语 第三册, 版权所有·侵权必究
4


BC_Simpulan Bahasa 3_P1-11.indd 4 2/26/21 3:03 PM

正 正 扬 扬 搭 搭 兢 兢 战沸 沸 堂 堂 正 正 兢 抽 抽

成语 第三册, 版权所有·侵权必究
沸 兢 战 战 正 轰 沸 抽 搭抽 扬 兢 战 堂 轰 沸 搭 战抽 扬 战 堂 烈 轰 烈 搭 沸战 兢 正 轰 轰 烈 轰 轰 沸


兢 战 烈 沸 沸 扬 扬 烈 烈轰 轰 兢 沸 轰 轰 扬 轰 烈搭 搭 烈 烈 堂 堂 战 战 烈B 圈出不适合用于形容明媚的春天景象的成语。
山光水色 走马看花 青山绿水


姹紫嫣红 落地生根 莺歌燕舞

花红柳绿 百媚千娇 腾云驾雾


5


BC_Simpulan Bahasa 3_P1-11.indd 5 2/26/21 3:03 PM

挑战 4A 根据以下的表情图案猜成语,并在文字迷宫里圈出成

语。成语 第三册, 版权所有·侵权必究
掬 苦虑 若


6


BC_Simpulan Bahasa 3_P1-11.indd 6 2/26/21 3:03 PM

无 愁 思 无 努 诺 有 所 思佑 吃 优 悔 忧 气 冲 冲 笑

成语 第三册, 版权所有·侵权必究
无 无 痛 惊 若 虑 冲 容 脸虑 愁 人 笑 有 有 可 冲 笑苦 惊 眉 容 所 掬 所 冲 容愁 人 笑 苦 思 无 愁 怒 可


笑 容 可 菊 脸 犹 忧 气 菊喜 怒 气 冲 冲 无 悠 无 虑丑 眉 苦 脸 无 虑 无 愁 虑


B 根据以下含义,在蓝色格子写出该成语,而绿色格子

则写出该成语的反义词。
相 相
形容关系密切,

感情深厚。


7


BC_Simpulan Bahasa 3_P1-11.indd 7 2/26/21 3:03 PM

挑战 5A 根据以下人体部分猜成语,并在文字迷宫里圈出成语。

成语 第三册, 版权所有·侵权必究
8


BC_Simpulan Bahasa 3_P1-11.indd 8 2/26/21 3:03 PM

答案挑 A 一 杆 二 净 四 五 一 五 七 挑 A 气 死 回 生 前 头 前 俯 软
战 九 横 五 言 六 色 颜 元 嘴 战 扶 童 携 老 俯 俯 后 前 硬
1 霄 七 横 四 五 六 七 六 乱 2 老 幼 起 死 后 前 俯 后 兼
七 竖 三 三 色 七 嘴 八 舌 少 时 死 仰 杨 长 与 短 失
嘴 八 直 二 竖 三 巴 二 七 回 死 回 头 叹 于 吁 长 短
成语 第三册, 版权所有·侵权必究
巴 一 干 而 净 四 舌 六 九 前 活 生 短 软 短 长 短 长
舍 三 干 四 净 九 云 霄 霄 俯 软 硬 嫌 试 硬 软 硬 叹
横 三 竖 二 进 外 云 飞 雾 厚 扶 老 携 幼 老 兼 试 断
横 四 数 五 净 外 雾 霄 外 仰 起 幼 起 死 回 活 施 吁
B 1. 改过自新 B 琳琅满目,包罗万象
2. 高傲自大

挑 A 正 正 扬 扬 搭 搭 兢 兢 战 挑 A 无 愁 思 无 努 诺 有 所 思
战 沸 沸 堂 堂 正 正 兢 抽 抽 战 佑 吃 优 悔 忧 气 冲 冲 笑
3 沸 兢 战 战 正 轰 沸 抽 搭 4 无 无 痛 惊 若 虑 冲 容 脸
抽 扬 兢 战 堂 轰 沸 搭 战 虑 愁 人 笑 有 有 可 冲 笑
抽 扬 战 堂 烈 轰 烈 搭 沸 苦 惊 眉 容 所 掬 所 冲 容
战 兢 正 轰 轰 烈 轰 轰 沸 愁 人 笑 苦 思 无 愁 怒 可
兢 战 烈 沸 沸 扬 扬 烈 烈 笑 容 可 菊 脸 犹 忧 气 菊
轰 轰 兢 沸 轰 轰 扬 轰 烈 喜 怒 气 冲 冲 无 悠 无 虑
搭 搭 烈 烈 堂 堂 战 战 烈 丑 眉 苦 脸 无 虑 无 愁 虑
B 走马看花 百媚千娇 B 相亲相爱,自相残杀
落地生根 腾云驾雾


挑 A 嗤 之 以 耳 鼻 三 手 赞 脚 挑 A 一 脉 相 一 愁 一 承 一 一
战 而 鼻 熟 手 寸 下 不 踏 摇 战 乌 获 无 一 一 丝 掷 丝 郑
5 熟 能 脚 不 留 绝 失 头 手 6 所 所 贪 脉 愁 不 一 千 千
详 嗤 烂 三 口 地 晃 下 晃 获 如 相 去 莫 一 去 言 金
耳 之 三 寸 不 烂 留 舌 脑 洗 承 不 一 展 去 不 苟 展
诉 以 脚 不 摇 情 话 脚 手 一 往 丝 脉 丝 不 往 愁 一
能 鼻 踏 烂 耳 头 能 祥 掌 返 不 如 相 反 复 返 筹 无
详 舌 实 之 以 鼻 晃 怒 留 苟 一 贫 如 洗 返 莫 愁 劳
三 寸 地 舌 赞 不 绝 脑 情 一 去 不 回 返 展 开 捞 获
B 光彩夺目,明察秋毫 B 黄队


24


BC_Simpulan Bahasa 3_P12-24.indd 24 2/26/21 3:03 PM

趣 味学习系列 Siri Didik RiaTZC260207
© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 语
Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula,
disimpan untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan
alat apa jua pun, sama ada dengan cara elektronik, sawat, gambar, rakaman atau
sebagainya, tanpa kebenaran daripada Tunas Pelangi Sdn. Bhd. terlebih dahulu. Siri Didik Ria Simpulan Bahasa Buku 3


www.PelangiBooks.com
WM:RM4.90 / EM:RM5.30
NETT PRICE
TZC260207
ISBN 978-967-489-519-8


Comtech Marketing Sdn. Bhd.
No. 16, Jalan Bukit 2, Kawasan MIEL, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, Johor, Malaysia. 符合小学课程程度
本书内容若有任何修订,将公布于 www.ePelangi.com/errata 网站上。
Cover_Simpulan Bahasa_BC.indd 6-7 2/26/21 3:10 PM


Click to View FlipBook Version