The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่2 การออม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by su.chuseng, 2019-06-04 03:45:56

หน่วยที่ 2 การออม

หน่วยที่2 การออม

หนว่ ยที่ 2
การออม

หน่วยที่ 2
การออม

การออม เป็นการแบง่ รายได้ส่วนหน่ึงเกบ็ สะสมไวส้ าหรับวัตถปุ ระสงค์ตา่ ง ๆ เชน่ เพอื่ ไวใ้ ช้ใน
อนาคต เผอื่ เวลาฉุกเฉนิ เพอ่ื ใช้ในสง่ิ ทีอ่ ยากได้หรอื อยากทา การออมสว่ นใหญม่ กั อยูใ่ นรปู แบบทม่ี ีความ
เส่ียงตอ่ การสูญเสียเงินตน้ ต่า และไดร้ บั ผลตอบแทนไมส่ ูงนกั เมื่อเทียบกับการลงทนุ เชน่ การฝากออม
ทรพั ย์ การฝากประจา การซอ้ื สลากออมทรัพย์

สดั สว่ นทเี่ หมาะสมในการออม
โดยทว่ั ไปควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายไดแ้ ต่ละเดอื น อย่างไรกต็ ามอัตราส่วนนสี้ ามารถ

ปรับเปล่ียนไดต้ ามความเหมาะสม ขน้ึ อยู่กบั รายไดป้ จั จบุ นั และแผนทางการเงนิ ที่วางไว้ เช่น หากเรามี
แผนทจี่ ะใช้เงินก้อนใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้ อาจจาเป็นตอ้ งออมเงินมากกวา่ 1 ใน 4 เพือ่ ให้เราถงึ
เปา้ หมายทางการเงนิ เร็วขึน้ แตถ่ า้ เรามรี ายได้น้อยและหนสี้ นิ เยอะ กอ็ าจลดการออมลง เพ่อื นาเงนิ
จานวนนไี้ ปทยอยผอ่ นชาระหน้ีสนิ ที่มใี หห้ มดกอ่ น แลว้ คอ่ ยออมเพม่ิ ขนึ้ เปน็ ต้น

วัตถุประสงคใ์ นการออม
อาจจะจัดสรรวัตถุประสงคห์ ลกั ไดเ้ ปน็ 4 ส่วน ดังน้ี
ปัจจยั ทคี่ วรพจิ ารณาในการออม

เม่ือเราเรม่ิ ออมเงินแลว้ สงิ่ ตอ่ ไปที่จะต้องพจิ ารณาคือ เราจะเกบ็ เงินออมนัน้ ไวอ้ ยา่ งไร หากจะ
เก็บเปน็ เงินสดไว้กับตวั แมจ้ ะนามาใช้จ่ายไดง้ า่ ย แต่ก็เสีย่ งต่อการสญู หายและไมม่ ผี ลตอบแทนท่ีจะทาให้
เงินออมงอกเงยได้ ทางเลอื กของเราจึงอาจเป็นการมองหาผลติ ภณั ฑเ์ พ่อื การออมหลากหลายรูปแบบท่ี
ออกโดยสถาบนั การเงนิ ตา่ ง ๆ เช่น

1. บญั ชีเงินฝาก

2. ผลติ ภณั ฑ์คลา้ ยเงินฝาก

ซึ่งการเลอื กผลิตภณั ฑ์เพื่อการออมใหเ้ หมาะสมกบั ความตอ้ งการและวตั ถปุ ระสงคใ์ นการออมนนั้ สามารถ
พจิ ารณาได้จากปจั จยั ต่อไปนี้
1. ผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการออม คอื ดอกเบ้ยี ซง่ึ มคี วามสาคัญมากตอ่ การออม เพราะยิง่ อตั รา
ผลตอบแทนสงู เท่าไร เงินออมกจ็ ะยง่ิ งอกเงยรวดเรว็ ขนึ้ เทา่ น้ัน ทงั้ น้ี สามารถสอบถามข้อมลู อตั รา
ผลตอบแทนของแตล่ ะผลิตภณั ฑไ์ ดจ้ ากสถาบนั การเงินทตี่ อ้ งการ หรือตรวจสอบ อตั ราดอกเบี้ยประจาวัน
ของธนาคารพาณชิ ย์ ไดจ้ าก website ของธนาคารแหง่ ประเทศไทย
2. อตั ราเงินเฟ้อ

อัตราเงนิ เฟ้อเปน็ อีกปจั จัยทสี่ ง่ ผลกระทบต่อ "ค่าของเงิน" เช่น เมอื่ กอ่ นซ้อื ข้าวราดแกงจานละ
15 บาท แต่ปัจจบุ ันราคาเพม่ิ ข้ึนเป็น 30 - 50 บาท ราคาสนิ คา้ ทเี่ พิม่ สงู ขึน้ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง หรอื "เงินเฟ้อ"
ทาให้เงนิ มีมลู คา่ หรือ "อานาจซ้ือ" ลดลงเมือ่ เวลาผา่ นไป ดงั นั้นดอกเบยี้ เงินฝากท่ีได้รบั นัน้ จงึ ยงั ไมใ่ ช่
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ รงิ ตอ้ งมีการหักผลกระทบจากเงนิ เฟอ้ ออกกอ่ น ดังนี้

ยกตวั อยา่ งเช่น หากนาเงนิ ไปฝากประจาท่ีมอี ัตราดอกเบย้ี รอ้ ยละ 4 ตอ่ ปี หากอัตราเงินเฟอ้
เท่ากบั รอ้ ยละ 3 ต่อปี ดงั น้ันอตั ราดอกเบี้ยทแี่ ทจ้ รงิ จะเท่ากบั รอ้ ยละ 1 เทา่ นน้ั และในบางครง้ั อัตรา
ดอกเบ้ยี เงินฝากอาจน้อยกวา่ อตั ราเงนิ เฟอ้ ซงึ่ ทาใหอ้ ตั ราดอกเบ้ียท่แี ท้จรงิ ตดิ ลบ ซงึ่ อาจกลา่ วได้วา่ เงินท่ี
งอกเงยข้ึนไมเ่ พียงพอกบั ค่าใช้จา่ ยทเ่ี พมิ่ ขึน้ ในกรณนี ี้ผฝู้ ากอาจนาเงนิ จานวนนไี้ ปลงทนุ เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนทส่ี งู กว่า โดยสามารถศกึ ษาเรือ่ งการลงทนุ เพมิ่ เตมิ ที่ การลงทุน

3. ระยะเวลาในการออม

เพราะการออมมผี ลตอบแทน ดังนนั้ ยง่ิ เร่ิมตน้ ออมเรว็ เท่าไหร่ เงินกจ็ ะยิ่งงอกเงยมากขึ้นเทา่ นั้น
โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ ในกรณที นี่ าเงนิ ไปฝากแบบมีการคดิ ดอกเบ้ียทบตน้ ดอกเบ้ยี ทไ่ี ดจ้ ะถกู ทบเข้ากบั เงนิ
ต้นเดิม และกลายเปน็ เงนิ ตน้ ของงวดถัดไปเรอ่ื ย ๆ ทาใหเ้ งินงอกเงยไดเ้ ร็วยงิ่ ข้นึ

นอกจากนี้ หากเรามีการตั้งเปา้ หมายทางการเงนิ ไว้ ยง่ิ เราเรม่ิ ออมเรว็ เท่าไหร่ ภาระในการเกบ็
ออมกจ็ ะย่งิ ลดลงเท่านนั้ ยกตวั อย่างเช่น เราตง้ั เปา้ หมายออมเงินให้ได้ 1 ล้านบาทเพอื่ การเกษียณ โดยได้
อตั ราผลตอบแทนเฉลย่ี 5% ตอ่ ปี หากเร่ิมออมตง้ั แตอ่ ายุ 31 ปี จะต้องออมเพยี งปลี ะ 15,000 บาท
เทา่ นน้ั แตห่ ากเรม่ิ ออมเมื่ออายุ 51 ปี จะต้องออมถึงปลี ะ 76,000 บาท ดงั ตารางด้านล่าง


Click to View FlipBook Version