The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KC, 2015-05-31 06:17:15

Canis Frisiae 2009

CANIS FRISIAE 2009

VAN HET BESTUUR

VOORWOORD door dhr. J. Deckers, voorzitter

Beste leden van de KC Sneek e.o.
In onze laatstgehouden Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van Corrie van Ingen die de
afgelopen jaren met veel inzet de functie van secretaris van het bestuur heeft vervuld. Bestuur en leden van de
vereniging zijn haar erkentelijk en veel dank verschuldigd voor het werk dat zij in die rol voor ons allen heeft
verzet. Zoals u in het verslag van die vergadering kunt lezen vreesde het bestuur de komende periode met een
vacature binnen het bestuur geconfronteerd te worden. Gelukkig zijn wij erin geslaagd een lid bereid te vinden de
functie van secretaris binnen het bestuur op zich te nemen. Rinus Wouterse stelt zich elders in deze uitgave van
Canis Frisiae voor en langs deze weg wensen wij hem heel veel succes in deze functie die hij, tot zijn formele
benoeming als bestuurslid van onze vereniging, op “ad interim basis” zal uitoefenen.
Veel lezers gaven gehoor aan de oproep in het vorige nummer van Canis Frisiae om alsnog de contributie te
voldoen. Dank daarvoor! De brief die u in ons vorige clubblad aantrof is daarin echter op ongelukkige wijze
terecht gekomen; hij was qua tekst bedoeld om alleen aan die leden te sturen die nog niet betaald hadden. Nu deze
in het clubblad zat voelde een aantal leden zich ten onrechte aangesproken de contributie te voldoen die zij voor
2009 al betaald hadden. Onze welgemeende excuses daarvoor. De leden die bij het verschijnen van dit clubblad
nog niet betaald hebben ontvangen een persoonlijke brief daarover.
De kynologie beleeft roerige tijden. De bij de Raad van Beheer aangesloten kynologen- verenigingen in Nederland
zijn druk bezig om op professionele wijze de opleiding voor kynologische instructeurs handen en voeten te geven.
Helaas is de medewerking van onze koepel daarbij ver te zoeken. Dan is de discussie over de vraag of de lijn die
wij in de kynologie al meer dan 100 jaar kennen, namelijk dat er per hondenras in beginsel één bij de RvB
aangesloten vereniging de belangen van dat ras behartigt, op dit moment in volle gang. Het bestuur van de RvB
heeft daarbij als standpunt ingenomen dat meer verenigingen per ras mogelijk moeten zijn. De gevolgen daarvan
voor het fokbeleid en de bestrijding van erfelijke aandoeningen bij (ras)honden kunnen daardoor desastreus gaan
uitvallen. Duidelijk is dat wat voor rasverenigingen geldt ook voor kynologenverenigingen toegepast zal gaan
worden; dus wellicht straks 4 of 5 door de Raad erkende kynologenverenigingen in Sneek? De toekomst zal het
leren.
Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van onze jaarlijkse clubmatch, waarbij dit jaar de Sheltie het
hondenras is waaraan wij bijzondere aandacht schenken. Noteert u de datum maar alvast in uw agenda:

zaterdag 10 oktober 2009 in de vertrouwde Veemarkthal in Sneek!

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering KC Sneek e.o.

gehouden op woensdag 18 maart 2009 in het gebouw van Accolade Sneek
Aanwezig: 13 leden incl. 4 bestuursleden.
Met kennisgeving afwezig: de heren P. Brouwer, J. Dijkstra, J. de Ruyter en
de dames S. Bruinsma-Dijkstra , J. Sealy, M. Seelos en E. v.d. Star.
1. Opening
De voorzitter, dhr. J. Deckers, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat mede naar aanleiding van een voorlopig oordeel van de Nederlandse
mededingingsautoriteit en de landelijke ontwikkelingen de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) van
plan is het beleid aan te passen voor wat betreft de erkenning van het aantal rasverenigingen en in het verlengde
daarvan ook de kynologen-clubs. Er is een stap gezet in de kynologie, n.l. de certificering van o.a. rasverenigingen
en kynologenclubs. Instructeurs moeten straks gecertificeerd zijn. De eindtermen zijn reeds vastgesteld. Voorlopig
worden de opleidingen van O&O en Cynophilia erkend. Vanuit de Rayons wordt initiatief genomen om ook zelf
een opleiding te gaan verzorgen. De instruc- teursopleidingen zullen worden doorgenomen en er wordt bekeken
hoever we komen.

Van de gemeente Sneek hebben we bericht gekregen dat de Veemarkthal wordt gesloopt in het jaar 2011. Ook dan
willen we weer een goed onderkomen voor onze hondentraining. De heer Deckers zal B&W hierover benaderen.
Het wordt een zware klus.
De animo voor hondenscholen loopt terug. Er wordt geopperd te fuseren, maar er vindt juist afsplitsing plaats.
Men zal zich moeten onderscheiden door meer kwaliteit van de hondenscholen. Wij zullen strooifolders en posters
laten drukken ter verspreiding bij onder andere dierenklinieken, gemeente etc.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen Jaarvergadering 25 juni 2008 en Najaarsvergadering 2007
(zie Canis Frisiae nummers 4 + 1 – 2008)
De notulen Jaarvergadering 25 juni 2008 en de notulen Najaarsvergadering 2007 worden redactioneel en
inhoudelijk met dank goedgekeurd en vastgesteld door de vergadering.
Er wordt toegezegd dat de verslagen in het vervolg zullen worden gekopieerd en klaar- gelegd ter vergadering.
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat alle instructeurs het lidmaatschaps- geld ontvangen en dat zij
hun contributie betalen.
Tevens is de regeling van kracht dat de leden van de KC Friesland, die ringtraining in Sneek volgen, geen
lidmaatschapsgeld voor de KC Sneek e.o. behoeven te betalen.
4a. Begroting 2009
Er wordt aangegeven dat er geen afzonderlijke begroting voor 2009 voorligt,omdat de najaarsvergadering 2008 is
komen te vervallen. Het bestuur geeft aan dat de jaarrekening 2008 als richtsnoer - begroting - voor 2009 zal
worden gehanteerd en de vergadering stemt daarmee in.
5. Jaarverslag secretaris
Er zijn geen vragen over het jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2008. Het jaarverslag secretaris wordt
redactioneel en inhoudelijk met dank aan de secretaris goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Mevrouw L. de Vries doet verslag van de kascontrolecommissie. Ze laat weten dat alles duidelijk en keurig in
orde is. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen. De voorzitter bedankt de
dames. De dames A. Degenaars en L. de Vries zeggen toe voor 2009 wederom de functie van kascommissielid op
zich te nemen. Als reservelid stelt de heer G. Westhof zich beschikbaar en hij wordt bij acclamatie als zodanig
benoemd door de vergadering..
7. Financieel verslag penningmeester
De heer Deckers geeft uitleg op de jaarrekening 2008 en de Toelichting op de Jaarstukken 2008 van de KC Sneek
e.o. De ledenvergadering keurt de jaarstukken 2008, gehoord hebbende de kascommissie, goed en hiermee
verleent de vergadering het bestuur décharge voor het gevoerde financieel beleid en verleent de penningmeester
décharge voor het gevoerde financieel beheer.
8. Bestuursverkiezing
De dames J. Boschma-Solkema en C.J. van Ingen - van den Berg zijn statutair aftredend. Mevrouw Boschma-
Solkema is bereid zich in te blijven inzetten als bestuurslid en coördinatrice hondenscholen. Zij wordt met dank en
applaus van de aanwezigen herbenoemd. Mevrouw Van Ingen heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De
voorzitter bedankt mw. C.J. van Ingen - van den Berg voor het werk voor de Kynologenclub Sneek e.o. de
afgelopen 3 jaar. Zij ontvangt een mooi boeket en zo zegt zij “ik heb het werk voor de Kynologenclub Sneek e.o.
altijd graag gedaan en dank de leden voor hun vertrouwen”. Aangezien zich nog niemand heeft aangemeld als
kandidaat secretaris, blijft deze functie voorlopig vacant.
9. Vaststellen contributie 2009
De contributie voor 2009 blijft gehandhaafd. De contributie voor 2010 wordt door de vergadering vastgesteld op
€18,50 per jaar. Degenen met machtiging tot automatische afschrijving ontvangen een korting van €1,50, zodat de
jaarlijkse contributie €17,00 wordt.
10. Rondvraag/sluiting
Mw L. de Vries vraagt of de Nieuwsbrief Certificering Rashondenfokkers en de eindtermen op de website kunnen
komen. De eindtermen worden gekopieerd en uitgedeeld.
Mw. T. Seelos-Coers deelt mede dat de cursus behendigheid maandag 30 maart weer begint op het IJsbaanterrein.
Er zijn geen vragen meer.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst een ieder wel thuis en sluit hiermee de vergadering
om 21.45 uur.

Maart 2009; mijn laatste verslag als secretaris C.J. van Ingen - van den Berg

Rinus Wouterse

Geachte lezer
Graag zou ik mij langs deze weg aan u willen voor- stellen:

Mijn naam is Rinus Wouterse en ik ben na de laatste ledenvergadering van deze vereniging benaderd door het
bestuur of ik interesse had voor de open vacature van secretaris. Ik heb over dit verzoek nagedacht en met het
thuisfront besproken en heb een dinsdagavond in de Veemarkthal gekeken. Daar heb ik ook gesproken met de
voorzitter, een instructeur en een aantal bekenden die ik daar aantrof.
Uit de gesprekken is een goede indruk blijven hangen, zodat ik besloten heb om voorlopig tot aan de volgende
ledenvergadering de vacature op te vullen met de intentie om in het bestuur gekozen te worden.
Ik ben getrouwd, vader van twee jongens en woonachtig in Tytsjerk.
Mijn opleiding wat honden betreft heb ik gehad bij de KC Friesland, eerst G en G met mijn eigen hond en daarna
begonnen met behendigheid. Bij de behendigheid heb ik mijn opleiding als instructeur genoten, eerst intern en
later via Cynophilia de behendigheidsopleiding.
Ik ben 13 jaar behendigheidsinstructeur geweest en ben gevraagd om plaats te nemen in het toenmalig bestuur. Dit
heb ik 5 jaren gedaan, waarvan 3 jaar als secretaris van de KC Friesland.
Ik hoop dat ik mij hiermee voldoende heb voorgesteld.
Ik wil binnenkort bij beide locatie langs gaan om mijn gezicht te laten zien, heeft u dan vragen stel ze gerust.
Met vriendelijk groet:
Rinus Wouterse

EINDELIJK IS ‘T DAN ZOVER…

Na een periode van lang wachten, konden we op 30 maart eindelijk beginnen met behendigheid op het nieuwe
terrein, het Dicky v.d. Werf-ijsbaanterrein tussen de Zwette en de Leeuwarderweg te Sneek.

Foto’s: onder de oude situatie;
boven de nieuwe situatie.

Niet meer bijna elke week een nieuw slot op de container kopen omdat de jeugd het oude gesloopt had, niet
meer eerst het veld inspecteren op glas, schroefjes en andere dingen die er niet horen maar gewoon: hek open,

baan opzetten en trainen
maar!
Bij de foto’s: een
impressie van het nieuwe
veld

De eerste avond was het
veld nog wel heel
modderig, dus iedereen
had aan het einde van de
avond de modder tot in
z’n oren! Er waren zelfs een paar honden die het niet leuk vonden zoals o.a. Lucera die, als ze eenmaal op een
raakvlak stond er niet meer af wou! Maar ondanks al die modder was het toch een geslaagde avond!
Ondertussen hebben we alweer een paar lessen gehad en het veld is een stuk droger.

We zijn dus allemaal heel blij met het nieuwe terrein, maar vooral zijn we blij met de nieuwe opbergruimte voor
de behendigheidsbaan. Bovendien is daar elektriciteit aanwezig en dus hebben we er licht kun je er een kopje
warme koffie te zetten.
Misschien denkt u als u dit leest: “dit lijkt mij wel leuk om met mijn hond te gaan doen”, kom dan eens kijken op
maandagavond vanaf 19.00 uur of bel met Marijan 0515-419506.
Marijan en Femmy

A-EXAMEN IN BEETSTERZWAAG

Maandagavond 27 april was er weer een A-examen in Beetsterzwaag.

De hele groep is geslaagd met mooie punten.

Doetie Spiekhout Tinka kleine kees 67 punten
63.5 “
Miranda Eliveld Tyson Jack Russell 62 “
64 “
Lydia Bosma Gino Franse Buldog 63 “

Trienke Zandstra Tarzan Dwerg Pincher x Chihuahua

Mieke Glastra Bowy Laabrador

Frans Hamelink Bas Labrador 67.5 “

Iedereen van harte gefeliciteerd en succes met de volgende cursus.
Anneke Degenaars

OPROEP

Voor de hondentraining op de maandagavond is Afdeling
Beetsterzwaag met spoed op zoek naar een instructeur(trice) met
ervaring
of
naar iemand die wil worden opgeleid tot instructeur(trice).

Info: Lida de Vries 0512-382323
[email protected]

TENTOONSTELINGSSUCCES!!

Mijn Clumber spaniel teef In Fundo Maris Bobos Bella Bettie (Bella), geboren
op 15.12.2006, heeft met haar 28 maanden tijdens de Paasshow in Leeuwarden
op 13.4.2009 haar laatste hele punt binnengehaald! Ze behaalde een 1U in de

openklasse teven, beste teef, CAC + CACIB en het BOB en is nu definitief Nederlands Kampioen!

Eig.: Ineke Plaizier-Bergman.
Kennel van het Pleasurehome te Oude Leije.
keurmerk fokker
www.pleasurehome.nl

In de Daily Mail van begin april 2009 stond onderstaand artikel:

Moeder Theresa onder de honden: Jasmine
In 2003, opende de politie een tuinschuurtje en vond daar een hond. Ze was opgesloten in die schuur en
achtergelaten; vies, ondervoed en duidelijk mishandeld.
De politie bracht de hond, een Greyhound-teefje, naar het dichtbij gelegen Nuneaton Warwick Wildlife Sanctury,
bekend als een asiel voor verlaten, verweesde of op andere manier in nood verkerende dieren en geleid door Geoff
Greencock
Geoff en zijn medewerkers gingen aan het werk met 2 doelen: de gezondheid van het dier herstellen en haar
vertrouwen winnen. Het duurde enige tijd maar uiteindelijk werden beide doelen bereikt.

Ze noemden haar Jasmine en dachten er over om voor haar een nieuw tehuis te gaan zoeken.
Maar Jasmine had andere plannen! Niemand weet meer wanneer het precies is begonnen maar
Jasmine begon alle dieren die in het asiel aankwamen te verwelkomen, het deed er niet toe of
het een puppy, een vossenjong, een konijn of een ander verdwaald of gewond dier was. Ze
gluurde in iedere doos of kooi en indien mogelijk, gaf ze de nieuwkomer een welkomslik.
Jasmine, de schuchtere, mishandelde, achtergelaten teef werd in het asiel een surrogaat-moeder
voor alle dieren; een rol waar ze voor geboren leek te zijn!
De lijst van verweesde en achtergelaten kleintjes waar zij voor heeft gezorgd omvat tot nog toe:
5 vossenjongen, 4 dassenjongen, 15 kuikens, 8 cavia’s, 2 zwerfpuppies en 15 konijnen en sinds
kort 1 hertenkalfje. Kleine Bramble, 11 weken jong, werd half bewusteloos gevonden in een
veld. Bij aankomst in het asiel rolde Jasmine zich om haar heen om haar warm te houden en likte haar schoon.
“Jasmine stort al haar liefde uit over Bramble het hertje. Ze zijn onafscheidelijk” vertelt Geoff, “Ze wandelen
samen door het asiel. Bramble loopt dan tussen haar lange, dunne benen en ze kussen elkaar de hele tijd. Het is
prachtig om ze te zien.”
Jasmine zal doorgaan met de verzorging van Bramble totdat die oud genoeg is om terug te keren naar het
bosleven. Als dat gebeurt zal ze niet eenzaam zijn. Ze zal het weer druk hebben met het geven van liefde en
aandacht aan de volgende kleine wees of aan een slachtoffer van mishandeling…

Bij de foto vlnr: een zwerfhondje, Bramble (een verweesd hertje), nog een
zwerfhondje, één van de vele gedumpte konijnen, een gewonde kerkuil en
Jasmine, de hond met het grote moederhart, bezig te doen wat een
zorgzame moeder doet, oppassen en liefhebben van “haar kinderen”.

NB
Mocht u overwegen een (tweede) hond en/of kat aan te schaffen,
kijk dan ook eens op www.dierenasiels.com.

HondsNieuws

Werking van hondenneus ontrafeld (november 2008)
Honden danken hun scherpe reukzin voor een groot deel aan hun natte neus, zo hebben Amerikaanse
wetenschappers aangetoond.
De onderzoekers van Pennsylvania State University brachten verschillende hondenneuzen in kaart met MRI-
scans. Aan de hand van de foto's ontwikkelden ze een computermodel waarmee ze nabootsten hoe lucht door de
neusholtes van de dieren liep.
Uit het model blijkt dat de grote hoeveelheid slijm in de neus van honden een belangrijke rol speelt bij het
onderscheiden van geuren, zo meldt het Britse wetenschappelijke tijdschrift New Scientist.

Volgens de onderzoekers zorgt het slijm ervoor dat al in de neusholte een soort voorselectie
van verschillende aroma's wordt gemaakt. Voordat de moleculen van een geur de
reukreceptoren achterin de neus kunnen bereiken, moeten ze namelijk door de slijmlaag heen
dringen en de moleculen van de ene geur lukt dat sneller dan die van de andere.
Verschillende geuren worden daardoor op verschillende plaatsen in de neusholtes voor het
eerst herkend. Dat is een voordeel bij speurwerk met de neus, zo beweren de onderzoekers.

Eerder is al aangetoond dat honden beschikken over meer zenuwcellen en reukreceptoren in hun neus dan b.v.
mensen. Ook daardoor kunnen honden makkelijker verschillende geuren onderscheiden.
"Maar nu hebben we aangetoond dat de geuren al worden gesorteerd voordat ze bij de reukreceptoren
aankomen", aldus hoofdonderzoeker Brent Craven.

Vraag het aan Fikkie

In het afgelopen jaar is er een lezing over gedrag geweest in Hajé in Joure en omdat vrienden van ons wat
vragen hadden, dacht ik dan geef ik deze vraag door aan Fikkie, misschien wil die hem doorsturen naar mevr.
Drs J.Bruinsma voor een antwoord.
De vraag luidde alsvolgt:
Wij hebben (tijdelijk) een schotse herder, teef, langhaar, 2,5 jaar oud om wat training mee te doen voor het
showen op hondenshows.
We gaan met haar naar ringtraining. Ze is nu 5 maanden bij ons en heeft al heel wat bijgeleerd. Ze loopt bij nog
meer collies en een barzoi, ze voelt zich erg thuis en ik kan en mag alles bij haar: ze gaat zelfs op de rug liggen!
Op een show gaat het nog niet echt goed: ze staat goed, loopt redelijk, maar de oren komen er niet op en dat
moet wel bij een collie.
Bij de eigenaar van de hond was het probleem er ook al; overal oren, maar in de showring niet.
Ze haalt desondanks best redelijke uitslagen maar ik ben er zeker van dat er meer in zit.
Kortom: hoe krijgen we haar wat vrijer in de ring, ik denk dat de rest dan ook wel komt .
Ik hoop dat u een tip voor ons heeft.
Mevr. Drs J.Bruinsma gaf onderstaand advies:
Via Fikkie kreeg ik een vraag van u over de hond door. Uit uw vraag maak ik op dat het een logé hond is.
U geeft aan dat het probleem bij het showen met name de stand van de oren is. Kan het zijn dat zij met haar oren
naar u aan het communiceren is? Dat lijkt mij het meest logische antwoord op uw vraag. Misschien moet u heel
goed op uw lichaamshouding letten. Wanneer u iets te veel over een hond heen buigt, ervaart de hond dit als
dominant gedrag. Wanneer de rangorde verhouding met de hond goed is, zal deze als reactie op dit “dominante”
gedrag de oren naar achteren klappen om u te erkennen in uw hogere positie. Een hond doet n.l. de oren naar
achteren juist wanneer de rangorde prima in orde is. Het is dus zeer correcte hondentaal; oren naar achteren als
de baas iets met je doet.
Ik adviseer u daarom om op uw houding te letten. Bij het showen vooral niet over de hond heen buigen.

Misschien is uw hond zelfs wel zo gevoelig (een collie is nu eenmaal een gevoelig ras) dat ze al op een
aanraking van u een onderdanige oorstand naar u toont. Experimenteer hier eens mee. Probeer eens tijdens de
ringtraining de afstand tussen u en de hond zo groot mogelijk te maken of probeer de hond zo min mogelijk aan
te raken.
Als de oorstand inderdaad met rangorde te maken heeft, kunt u ook spelletjes met de hond tijdens de ringtraining
in de ring doen. Laat de hond deze spelletjes dan vooral winnen! Zo zal ze wat zekerder worden. Doe
bijvoorbeeld trekspelletjes in de ring en laat haar dit spel dan winnen waarna ze met het speeltje even door de
ring mag paraderen.
Mijn tip is om te experimenteren met uw lichaamshouding. Niet te veel over de hond heen buigen, misschien op
een iets grotere afstand bij haar vandaan staan en/of misschien haar zelfs niet aanraken.
Tot slot nog een puntje: ik maakte uit uw vraag op dat de hond een logé is. Realiseert u zich dat elke hond zich
anders gedraagt bij verschillende mensen? Bent u de hond nu aan het leren showen met de bedoeling dat de echte
eigenaar er daarna verder mee aan de slag gaat? Hoedt u voor teleurstellingen! Het is niet ongewoon dat de hond
zich straks bij u goed showt maar dat hetzelfde probleem zich bij de eigenaar weer gaat voordoen.

Hondse HUMOR

Ha-ha, wat jij kan, kan ik ook….

TENTOONSTELLINGSAGENDA 2009

30, 31 mei en 1 juni Arnhem CAC-CACIB Tel.: 026-3213092

12, 13 en 14 juni Berghem CAC-CACIB Tel.: 073-5492209

4 en 5 juli Echt (openlucht) CAC-CACIB Tel.: 046-4514037

29 en 30 augustus Rotterdam CAC-CACIB Tel.: 015-2124126

26 en 27 september Maastricht CAC-CACIB Tel.: 046-4376473

3 en 4 oktober Zwolle CAC-CACIB Tel.: 06-28366483

10 OKTOBER SNEEK CLUBMATCH Tel.: 06-49309037

7 en 8 november Bleiswijk CAC-CACIB Tel.: 010-4822440

28 en 29 november Amsterdam CAC-CACIB Tel.: 0343-473710

(Winner/Jeugdwinner)

19, 20 en 21 december Wijchen CAC-CACIB Tel.: 024-3786722

Kerstshow

Voor een overzicht van alle kynologische activiteiten kijk op www.kennelclub.nl


Click to View FlipBook Version