The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KC, 2017-05-05 10:26:31

Canis Frisiae 2017-1

Canis Frisiae 2017-1

Canis Frisiae 2017-1

Canis Frisiae Opgericht 27 april 1955
24 maart 1956 Koninklijk
Uitgave: Kynologenclub goedgekeurd
Sneek e.o. 58e jaargang nr. 1 - 2017
Verschijnt 4x per jaar

Bestuur KC Sneek e.o.

Vacant Voorzitter Tel 06 27493086
Y. Hovingh Secretaris Tel 0515 707026
H. Hottinga Penningmeester Tel 06 20784473
H. Verheij Bestuurslid Tel 0515 532111
A. Boschma Bestuurslid

Ereleden

Dhr. A.G. Westhof

Dhr. P. Brouwer

Mevr. T. Seelos

Contributie:

Contributie van de KC Sneek e.o. bedraagt € 20 per jaar.
Nieuweleden betalen eenmalig € 3,50 administratiekosten.
De contributie voor gezinsleden is € 6 per jaar (deze ontvangen Canis Frisiae niet).
Betalingen op nr. NL71 INGB 0000 972 137 t.n.v. Kynologenclub Sneek e.o.

Sluitingsdatum voor de kopij voor nummer 2 is 5 mei 2017.

Kopij inzenden naar:
A. Boschma
Pytsjepolle 3
8618 NL Oosthem
Tel 0515 532111
[email protected]

N.B.:
Advertenties en ingezonden mededelingen worden geplaatst buiten
verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te
weigeren dan wel te bekorten of te wijzigen zonder toestemming van de inzender.
Over genomen beslissingen zal niet in details worden gecorrespondeerd.

Bij wie en waar moet u zijn voor:

Hondenschool Sneek: Behendigheidsbaan Sneek:
Marijan Seelos Annie Wiersma
Tel: 06 23154134 Tel: 0515 41944
[email protected] [email protected]

Ringtraining Sneek: Ledenadministratie:
Jac. Harms Annie Boschma, email:
Tel: 06 37569376 ledenadministratie@hondenschool-
[email protected] sneek.fr

Redactie clubblad: Website KC Sneek e.o.
[email protected] www.kcsneek.nl
www.hondenschool-sneek.fr

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, uiterlijk voor 1 november van het
jaar waarin u het lidmaatschap wilt beëindigen te geschieden bij de
ledenadministratie, p/a Pytsjepolle 3, 8618 NL Oosthem of per email:
[email protected]

U ontvangt altijd een bevestiging van opzegging; bewaar deze goed want het is uw
bewijs van uitschrijving! Telefonische afmeldingen o.i.d. worden niet in behandeling
genomen.

Voorwoord

Een nieuw jaar een nieuw begin met nieuwe kansen voor onze KC Sneek e.o.
Helaas is dit jaar toch gestart met een slecht bericht; onze voorzitter heeft per
direct zijn functie neergelegd. Hij geeft aan dat hij de vereniging wil leiden
zoals bij een normale vereniging hoort, met de daarbij horende hiërarchie. De
bestuursleden zouden daar niet aan mee willen werken waardoor hij de
vereniging niet kan besturen. Als bestuursleden kunnen we enkel het besluit
van de voorzitter respecteren. Dit heeft wel tot gevolg dat we op zoek zijn naar
een nieuwe voorzitter.
Ook hebben we al diverse oproepen gedaan voor een redactrice/ redacteur
voor ons clubblad. Helaas is Sytske Bruinsma per 1 januari j.l. gestopt en
hebben we dringend een vervanger nodig.
Onze Algemene jaarvergadering is gepland op 15 maart a.s. De agenda is
bijgevoegd in deze uitgave evenals enkele jaarverslagen, we hopen op uw
komst.

Het bestuur

Oproep voor deelname aan behendigheid

Hallo behendigheidsliefhebbers

Begin april beginnen we weer met de
behendigheid ook wel agility genoemd.
We trainen op maandagavond op ons
buitenterrein op het industrieterrein
Houkesloot. De beginners starten om
18.45 uur, de gevorderden om 20.00 uur.
Behendigheid is een leuke hondensport,
waarbij honden over sprongen springen,
door tunnels gaan en over toestellen
lopen.

Lijkt het je leuk om op een ontspannen en positieve manier sportief met je hond bezig
te zijn? Geef je dan nu op bij Annie Wiersma, tel: 0515 414944 of op de dinsdagavond
tijdens de gehoorzaamheidscursus bij de koffietafel in de Veemarkthal te Sneek.
U kunt natuurlijk ook eerst eens een kijkje nemen op de maandagavond tijdens de
training.
Graag tot ziens,
Annie Wiersma

Vanaf 11 april weer naar buiten.

Vanaf 11 april start ons nieuwe cursusblok gedrag en gehoorzaamheid weer
op ons buitenterrein op het industrieterrein Houkesloot.
U kunt u inschrijven voor : puppycursus, cursus jonge hond, A cursus, B
cursus en G&G club.

Nieuwe leden vanaf 22 November 2016

A.M. Feenstra Rotstergaast A.D. de Blauw Sneek
A. Wever Joure R. Linnebank Makkum Fr.
J. Baak Emmeloord P.J de Boer Nijland
P&T Oegema Joure A.Bouwmeerster Witmarsum
M. de Leeuw Sneek A. Isadora Sneek
M. Wijnstra Heerenveen J. Schurer Wommels
A. Tillemans Berlikum Fr A. Bekkema Sneek
M.R. Kedde Sneek M. Visser Pingjum
R. Schraa Sneek D. de Jager Oppenhuizen
A. vd Ham Sneek M.Gramsberg Tzum
D.Berkemeyer Sneek K. Jaspers Sneek
Y. Altena Witmarsum H.T. de Lang Heeg
M. Looyenga Oosthem J. Veenstra Koudum
W. Nieuwland Heerenveen G. Weitenberg Workum
G. vd Meulen Grouw I.Ossel Sneek
N. Bijlsma Harlingen B. Wersterhof Sneek
J. Visser Heeg A.S. de Vlugt Sneek
A. Hielkema Heerenveen
H. Ozcetin Bolsward

Allemaal van harte welkom bij onze vereniging en veel
trainingsplezier gewenst!

Stagiaire bij de KC Sneek eo

Sinds 31 januari 2017 heeft de KC Sneek eo een stagiaire het is Julia de Haas en ze
woont in Heerenveen. Ze wilde graag bij ons stage lopen in het kader van trainen van
honden. Zij is van voornemens verder te studeren voor het KNGF. Daar hoort dus
enige ervaring bij qua training van honden. Veel succes Julia met je stage periode bij
de KC Sneek.Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. 15 maart 2017
Locatie: Bedrijfsverzamelgebouw

Houtdraaierstraat 6q, 8601 VG (De Hemmen) Sneek
Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur)

1. Opening & vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 25-05-2016

Zie notulen Clubblad Canis Frisiae nr. 3 - 2016
5. Jaarverslagen 2016

 Secretariaat
 Activiteiten commissie
 Clubmatch commissie
 Ledenadministratie

6. Verslag van de kascommissie
Dit verslag zal ter vergadering mondeling worden uitgebracht
Kascommissie bestaande uit dhr. H. Lafleur, mevr. J. Hoekstra (reserve mevr.

H. Scheffer)

7. Financieel Jaarverslag
 jaarverslag penningmeester (rekening en verantwoording 2016)
Het bestuur stelt voor deze stukken goed te keuren.

8. Begroting 2017
Het ontwerp voor de begroting wordt tijdens de vergadering beschikbaar

gesteld.
Het bestuur stelt voor geen wijzigingen te brengen in de contributie van de

algemene leden en gezinsleden.

9. Benoeming kascommissie 2017

10. Bestuursverkiezingen
Dhr. R.J. Jillings heeft in een brief d.d. 6-1-2017 aan het bestuur te kennen

gegeven zijn functie als voorzitter neer te leggen. Mevr. Y. Hovingh is volgens
rooster aan de beurt van periodiek aftreding. Volgens de statuten is het
ongewenst dat zowel voorzitter als secretaris in hetzelfde jaar aftredend en niet
herkiesbaar zijn. Het bestuur stelt voor mevr. Y. Hovingh opnieuw tot bestuurslid
te benoemen. Vacature algemene bestuursleden (2 vacante plaatsen) en vacature
tot benoeming voorzitter.
Het bestuur ziet graag voordrachten van (tegen) kandidaten tegemoet om de
functie van de aftredende en afgetreden bestuursleden in te vullen. Voordrachten
met één of meer tegenkandidaten kunnen per vacature door tien of meer leden
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend vóór 8 maart a.s.

11. W.v.t.t.k.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Verslag clubmatch commissie 2016

Opmerking: Het is voor mij niet eenvoudig om een verslag van de clubmatch 2016 te
maken omdat er geen notulen van de bijeenkomsten zijn gemaakt. Ik probeer zoveel
mogelijk aan de hand van het draaiboek een verslag te maken.

De clubmatch commissie bestond in 2016 uit:
Piet Brouwer – Voorzitter
Tini Seelos
Marijan Seelos
Alie Lafleur
Hylke Hottinga - financieel
Janice Sealy
Door omstandigheden beëindigen Alie Lafleur en Janice Sealy hun werkzaamheden in
de clubmatch.
Annie Boschma neemt de taak van Janice Sealy over met ruggenspraak Janice
Sealy.
Voor ondersteunende werkzaamheden komt Yvonne Hovingh er bij wat betreft
secretariaat / keursmeesters en indeling ras-groepen samen met Hylke Hottinga.

Aan de hand van het draaiboek zijn er 6 bijeenkomsten geweest. Alle werkzaamheden
worden uitgevoerd volgen s het draaiboek.
De clubmatch werd gehouden op 15 oktober 2016. Dit jaar zijn er geen
trimkampioenschappen omdat de datum te laat is doorgegeven.

15 oktober 2016:
Met 120 aanmeldingen is het een mooie en zinvolle clubmatch geworden. De
inschrijvingen waren dit jaar voor het eerst via de website. Veel vrijwilligers hebben
zich optimaal ingezet om deze dag tot een goed einde te brengen. Ook de
gerenommeerde keurmeesters o.a. mevr. T.H. Hensema- vd Weij, de heer C.F.
Rutten en de heer H.O Hoenderken. Voor de rasloze - en stamboomloze honden was
de heer de Boer uitgenodigd. Maar door het uitlopen van het programma is deze groep
door mevrouw Hensema beoordeeld. De bekers zijn verzorgd door de heer P.
Brouwer. De prijzen en bloemen door Tini Seelos. Al met al een geslaagde dag. De op-
en aanmerkingen zijn genoteerd en die worden meegenomen in de evaluatie van de
clubmatch.

Evaluatie van de clubmatch was eind oktober 2016: In dit overleg gaven Tini Seelos
en Marijan Seelos aan te stoppen met de Clubmatch.
De op- en aanmerkingen worden doorgenomen. De clubmatch van 2017 is op 14
oktober inclusief de trimkampioenschappen.

Annie BoschmaJaarverslag Ledenadministratie 2016

Op 1 januari 2016 telde de KC Sneek eo: 346 leden. Nieuwe aanmeldingen in 2016 :
160 nieuwe leden. Hiervan beëindigden hun lidmaatschap per 31 december 2016: 22
leden ( vaak al direct na het volgen van de puppy cursus). In totaal beëindigen 92
leden hun lidmaatschap per 31-12-2015

Het aantal leden per 31-12-2016 is dan ook 373 actieve leden . Dus is het ledental
gegroeid met 33 leden in 2016.

Van de eerste 2 blokken van 2016 is helaas geen planning gemaakt. Hierdoor zijn er
geen concrete cijfers beschikbaar.

Het 3 e blok is gestart op 30-08-2016: 37 cursisten
Puppycursus : 7 cursisten
Instroom Puppycursus 4 oktober 18 cursisten
Jongehond 12 cursisten
A.Cursus 11 cursisten
B.Cursus 2 cursisten
G& G

Afmeldingen voor dit blok 10 cursisten : verschillende redenen: hond ziek, tijd
investering, lestijden. Stressfactor bij de hond en geen redenen opgegeven.

April 2016 Behendigheid: 39 cursisten

Winterbehendigheid 26-09-2016 9 cursisten

De leden administratie probeert de leden via de E-Mail op de hoogte te houden van
de activiteiten die de KC Sneek organiseert ( niet alle E-mail adressen zijn bekend bij
de leden administratie)

Inmiddels is de ledenadministratie gestart met het analyseren van de opzegging
omtrent het verloop.

De reden zijn:
1e Leden weten vaak niet bij aanmelding dat ze lid worden van een vereniging, en dat
ze voor 1 november lopende jaar moeten opzeggen voor het komende jaar.
2e Na de puppy cursus denken de leden vaak dat ze de hond wel aankunnen.
3e De tijd investering
4e De opbouw van de lessen: sommigen vinden de lessen rommelig en anderen
vinden het te druk

Ledenadministratie
15 maart 2017 Annie Bochma

Werving leden HondenWelzijnTeam Raad van Beheer

Sinds 2013 zijn leden van het Honden Welzijn Team op shows actief als official bij de
grote CAC/CACIB shows in Nederland. Sinds medio 2016 zijn een aantal teamleden
ook doorgestroomd als gedelegeerde op de Kampioen Club Matches. Dit zal nog
verder uitgerold worden naar clubmatches, wedstrijden behendigheid, examen
obedience en windhonden races en coursings etc.
We letten erop dat de exposanten op een respectvolle manier omgaan met hun
honden, dat honden niet te lang strak in de galg hangen en dat er altijd iemand bij is
als de hond op een trimtafel staat. Deze controles en het aanspreken op gedrag
werpen hun vruchten af en we zien een afname van het aantal mensen die we
aanspreken op hun gedrag t.o.v. hun hond.
Het team bestaat uit mensen uit de kynologie, sommige zijn fokker, anderen hebben
veel showervaring, maar altijd moet men goed kunnen communiceren met mensen die
aangesproken worden. Het team wordt aangestuurd door 2 coördinatoren.
Door de uitbreiding van taken zijn we op zoek naar mensen die ervaring binnen de
kynologie hebben. Dit hoeft nier per se ervaring in de showwereld te zijn ( zo lang je er
maar niet op tegen bent) maar het kan ook ervaring zijn op het gebied van gedrag,
wedstrijden behendigheid o.i.d. Het liefst in het bezit van KK1 of daaraan gelijkwaardig
diploma. Het opleidingstraject bestaat uit 5 stage dagen op verschillende shows onder
begeleiding van ervaren officials.
Mocht je interesse hebben of informatie willen hebben kun je mailen met Dhr. Aad van
‘t Hof of Mw. Marga Weseman, [email protected] zij leggen je graag e.e.a. uit.

Met vriendelijke groet,

Irma Aries
Afdeling ledenzaken

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Emmalaan 16-18, 1075 AV Amsterdam
Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam
Telefoon + 31 (0)20 - 664 44 71
Fax + 31 (0)20 671 08 46
Email [email protected]

Jaarverslag secretariaat 2016

Bestuursleden:

voorzitter : dhr. R.L. Jillings 25-05-2016 in functie / aftredend 2019
21-05-2014 in functie / aftredend 2017
secretaris : mevr. Y. Hovingh 27-05-2015 in functie / aftredend 2018
27-05-2015 in functie / aftredend 2018
penningmeester : dhr. H. Hottinga 27-05-2015 in functie / aftredend 2018

ledenadministratie : mevr. A. Boschma

bestuurslid : dhr. H. Verheij

bestuurslid : vacant

bestuurslid : vacant

In 2016 is het bestuur 6 maal bijeen geweest t.w.:
27-01-2016; 23-03-2016; 18-05-2016; 13-7-2016; 28-09-2016 & 21-12-2016

Bijeenkomst bestuur en instructeurs is 1 maal bijeen geweest t.w.:
04-11-2016

Algemene Ledenvergadering is gehouden op d.d. 25-05-2016

In 2016 zijn vanaf 1 april t/m 1oktober G&G-lessen gehouden op het buitenterrein aan
de Edisonstraat te Sneek. Ondanks dat men in het begin toch iets sceptisch was, blijkt
het een succes geworden.
Het jaar 2015 kenmerkte zich in een grote hoeveelheid pups tijdens de dinsdagavond
lessen, zo ook 2016!
Enkel naast dit succes was er ook een mineur onder de ringtrainers; zij gaven de
voorkeur om alleen binnen ringtraining te geven. Dit resulteerde uiteindelijk in een
andere samenstelling van ringtrainers en is besloten de ringtraining gratis te
verstrekken. Let wel men moet wel lid zijn van de vereniging.
In de ALV is op een gepaste wijze afscheid genomen van de aftredende bestuurslid
mevrouw T. Seelos en de ad interim voorzitter de heer P. Brouwer.
Mevrouw T. Seelos heeft 19 jaar een bestuursfunctie vervuld met veel enthousiasme
en passie voor de KC Sneek.
Zij wordt voorgedragen als erelid en de vergadering stemt hier unaniem mee in. Haar
wordt een plaquette overhandigd met daarbij een VVV-bon en bloemen. Mevrouw
Seelos bedankt de vergadering in haar gestelde vertrouwen en is heel blij met de
benoeming van erelid.
De heer Brouwer heeft het bestuur en de KC bijeen weten te houden en heeft
daarnaast een geschikte kandidaat voorgedragen, die later in de vergadering is
benoemd tot voorzitter. De vergadering bedankt de heer Brouwer voor zijn inzet en
hem wordt een VVV-bon en bloemen overhandigd.
In september is de KC Sneek een overeenkomst aangegaan met Prins Petfood. Mede
om de service naar de leden te vergroten in advies en kwaliteitsverbetering.
Het jaar 2016 was helaas niet enkel rozengeur. We zijn nog steeds op zoek naar
nieuwe bestuursleden. We zijn een vrijwilligers bestuur en snappen dat een
bestuursfunctie tijd kost. Maar met meerdere bestuursleden kunnen de taken beter
verdeeld en dat scheelt weer tijd!
Daarnaast heeft ook mevrouw S. Bruinsma aangegeven te stoppen als redactie van
het clubblad. Dat betreuren wij zeer, maar respecteren natuurlijk haar besluit. We
willen vanaf 1-1-2017 verder met ons clubblad en zijn op zoek naar leden die het stokje
graag willen overnemen.

Het bestuur van de KC Sneek is veel dank verschuldigd aan alle instructeurs en
vrijwilligers, waaronder de redactie van het clubblad, voor hun hulp en inzet in het jaar
2016! Met de hulp van deze mensen kan de vereniging de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien!

Namens het bestuur, Yvonne Hovingh
secretaris KC Sneek

Bezoek onze site voor de laatste nieuwtjes of mededelingen
www.kcsneek.nl

Jaarverslag Activiteiten commissie 2016

In de activiteiten commissie nemen de onderstaande leden zitting:

1. Marijan Seelos (zitting vanaf 3 juli 2013)
2. Jeannette Hoekstra (zitting vanaf 27 mei 2015)
3. Yvonne Hovingh (zitting vanaf 3 juli 2013)
4. Annie Wiersma (zitting vanaf 1 oktober 2013)

In 2016 zijn er geen wijzigingen geweest qua samenstelling van de commissieleden.

In 2016 is de commissie 6 maal bijeen geweest, tw.:
10 februari - 14 april - 04 mei - 01 juni - 24 augustus - 19 oktober

Georganiseerde activiteiten 2016:
 Dag van de Hond d.d. 22-05-2016

Een geslaagde dag van de hond met ca. 150 bezoekers. Er zijn diverse activiteiten
op het gebied van sport, behendigheid, Hoopers, Treibball enz. Verder een aantal
standhouders, fotograaf en heel veel 'doe werk' met de hond. Een succesvolle dag
voor herhaling vatbaar.
 Spellendag d.d. 18-09-2016
Een middag spelletjes voor de jongste honden (jonger dan een jaar!). Gezellig met
je hond bezig zijn. Na een geslaagde middag ging een ieder met een prijsje naar
huis!
 Elfsteden speurtocht d.d. 05-11-2016
In samenwerking met Dier-All-in een 'elfstedentocht' uitgezet met medewerking van
diverse winkeliers in de stad Sneek. Het was een koude dag maar bij Weduwe
Joustra was er een binnenwarmertje te halen.

Als activiteiten commissie kijken we terug op een gezellig jaar 2016, vele positieve
reacties ontvangen en gezien de opkomst bij de diverse activiteiten gaan we vol
vertrouwen 2017 tegemoet.

Yvonne Hovingh
namens de Activiteiten Commissie

Ras uitgelicht: de Bouvier des Flandres

De Bouvier des Flandres is waarschijnlijk ontstaan uit door het kruisen van de Griffon
met de Beauceron. De Bouvier des Flandres is oorspronkelijk een kudde hoedende
hond, wat al blijkt uit de naam "Bouvier des Flandres", hetgeen "koeienherder uit
Vlaanderen" betekent. Desondanks is deze hond gedurende de Eerste Wereldoorlog
gebruikt als reddingshond en boodschapper. Vlaanderen heeft het tijdens deze oorlog
zwaar te verduren gehad en deze hond werd in de oorlog gebruikt en daardoor is het
ras daar bijna uitgestorven. Na de oorlog hebben enkele personen in 1923 het Bouvier
des Flandres ras weer teruggebracht. Vervolgens is er een fokvereniging in België
opgericht. De Bouvier des Flandres is in 1929 door de AKC erkend en in 1963 is de
American Bouvier Des Flandres Club opgericht.
De Bouvier des Flandres is een gezond ras en kan barre omstandigheden doorstaan.
Sommige honden hebben een aanleg voor heupdysplasie en oogproblemen, zoals
grauwe staar. Voor dierenartsen is een hond van dit ras moeilijk te behandelen, omdat
het door zijn hoge pijngrens moeilijk kan zijn om de bron van de klachten te vinden.
Net als alle andere honden heeft de Bouvier des Flandres een goede verzorging nodig
en regelmatige controle door de dierenarts.
De levensverwachting voor de Bouvier des Flandres is 10 tot 12 jaar. Een goed
uitgebalanceerd dieet en genoeg beweging zullen zeker bijdragen tot een lang en
gezond leven.
De Bouvier des Flandres is een rustige, aanhankelijk en gehoorzame hond. De
vriendelijkheid en de wens om te willen plezieren zijn bij dit ras opmerkelijk. De Bouvier
des Flandres doet het uitstekend als bewakingshond, maar ook als waakhond. Omdat

dit ras van nature graag zijn baas wil plezieren, is deze hond makkelijk af te richten. De
Bouvier des Flandres leert de commando's snel en makkelijk. Een goede training zal
deze hond een betrouwbare metgezel maken. Het is wel belangrijk dat de eigenaar
deze hond duidelijk maakt dat hij de baas zal blijven, omdat de Bouvier des Flandres
wel dominantieproblemen kan vertonen. Goede socialisatie en
gehoorzaamheidstraining moeten op jonge leeftijd plaatsvinden om te grote
beschermingsdrang en angstigheid te voorkomen. De Bouvier des Flandres kan
behoorlijk goed overweg met kinderen.
De Bouvier des Flandres kan gewoonlijk ook goed met andere honden overweg, mits
hij van jongs af aan met ze is opgegroeid. Een dominante Bouvier des Flandres heeft
de neiging om agressief naar andere honden te zijn. Dit ras is een uitstekende
gezinshond. Over het algemeen zal deze hond na een goede socialisatie goed
omgaan met katten en andere huisdieren, maar in geval van andersoortigen moet men
altijd een oogje in het zeil houden. Dit ras wordt zowel lichamelijk als geestelijk
langzaam volwassen. Volwassenheid wordt pas met 2 tot 3 jaar bereikt. De Bouvier
des Flandres kan wantrouwig en angstig zijn voor vreemden en heeft
beschermingsdrang tegenover zijn familie.

De ruige vacht van de Bouvier des Flandres vraagt om speciale aandacht. De lange
dichte vacht moet regelmatig worden geborsteld. Wassen of gebruik van droog
shampoo alleen indien nodig. De Bouvier des Flandres moet minstens drie keer per
jaar worden getrimd. De haren tussen de voetzolen moeten worden getrimd en het
overtollige haar in de oren moet worden verwijderd. Wanneer voldoende aandacht
wordt geschonken aan het onderhoud van de vacht, zal de Bouvier des Flandres zeer
weinig verharen.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het nieuws
van de KC Sneek meldt u zich dan aan
op de nieuwsbrief op onze site.

www.kcsneek.nl

Tentoonstellingsagenda t/m 25 juni 2017
Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland

4 maart rasgroep 1-3-5-9-10 Groningen Tel.: 06-31902238 (na 18.00 uur)
[email protected]
5 maart rasgroep 2-4-6-7-8 Martiniplaza www.martinidogshow.nl
Tel.: 073-5492209
CAC-CACIB [email protected]
www.terrierunie.nl
12 maart Rasgroep Terriers – CAC

Olympic Sportcentrum

Wijchen

18 maart rasgroep 2-3-4-6-7 Leiden Tel.: 071-5318232
19 maart rasgroep 1-5-8-9-10Plantarium, [email protected]
www.dogshowrijnland.com
Hazerswoude dorp
CAC-CACIB

15 april alle rasgroepen Goes Tel.: 06-13868739
Zeelandhallen [email protected]
CAC-CACIB www.dogshowgoes.nl

16 april alle rasgroepen Goes Tel.: 06-13868739
Zeelandhallen [email protected]
CAC-CACIB www.dogshowgoes.nl

26 mei rasgroep 4-5-9-10 Oss Tel.: 06-57575535
27 mei rasgroep 1-6-7-8
28 mei rasgroep 2-3 Sportcentrum b.g.g. 06-22522654
4 juni rasgroep 1-3-5-9-10
5 juni rasgroep 2-4-6-7-8 CAC-CACIB [email protected]

25 juni Pinkstershow Tel.: 31 6 53 92 40 79

Evenementenhal te [email protected]

CAC www.kcarnhem.nl

Nederlandse Rassen

CAC

Terrein K.C. Zwolle

Voor een overzicht van alle kynologische activiteiten kijk op:
www.houdenvanhonden.nl


Click to View FlipBook Version