The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KC, 2015-04-22 07:53:14

Canis Frisiae 2008

Canis Frisiae 2008

ENTOONSTELLINGSBERICHT:

Op 8.2.2008 zijn we naar de show in Eindhoven geweest.
Lex haalde daar 1U en zijn res. CAC en CACIB. Hij heeft nu alle punten binnen en is dus
nu Ned. Kampioen.
Lizzy haalde 2 U.
Verder deden we in de koppelklas mee en werden daar 3de, een mooi resultaat!
Eig,: Alie de Vries e-mail: [email protected]

VAN HET BESTUUR

UITNODIGING

Het bestuur van de Kynologenclub ‘Sneek en Omstreken’ nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van
de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op

Woensdag 28 mei 2008

in het gebouw van Patrimonium, Harste 15 te Sneek

(helaas zijn hier geen honden toegestaan)

Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Jaarvergadering 23 mei 2007

(zie Canis Frisiae nummer 4 – 2007)
5. Jaarverslag secretaris
6. Verslag kascommissie
7. Financieel verslag penningmeester
8. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de dames J. Sealy en T. Seelos-
Coers. Hiermee komen de functies van vice-voorzitter en penning-
meester vrij.
Eventuele kandidaten graag voor 7 mei aanstaande bij het bestuur
aanmelden. Voordrachten dienen vergezeld te zijn van minimaal tien
handtekeningen en een akkoordverklaring van de voorgedragen
kandidaten.
Als kandidaat-bestuursleden wil het bestuur voordragen:
de heer S. Sealy en mevrouw C. Plaizier.
Wij zijn nog naarstig op zoek naar een penningmeester (exclusief
ledenadministratie).
9. Vaststellen contributie 2008
10. Rondvraag/sluiting

JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2007

Het bestuur bestond in januari uit 6 bestuursleden, namelijk:
de heer P. Brouwer - voorzitter,
mevrouw J. Sealy - vice-voorzitter,
mevrouw C.J. van Ingen-van den Berg - secretaris,
de heer Mr. J.A.M. Deckers - penningmeester;
mevrouw J. Boschma-Solkema - coördinatrice hondenscholen en
mevrouw T. Seelos-Coers - bestuurslid.
Op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2007 vond een bestuurswisseling plaats, namelijk de
heren P.Brouwer en Mr.J.A.M. Deckers waren aftredend. De heer Mr.J.A.M. Deckers was herkiesbaar en werd
benoemd tot voorzitter. De vacature van penningmeester die ontstond, is ingevuld door mevrouw T. Seelos-
Coers.
De heer P. Brouwer, die 18 jaar voorzitter is geweest van onze Kynologenclub, werd benoemd tot ere-
voorzitter (zie de notulen in het clubblad Canis Frisiae nummer 4 – 2007).
Het bestuur kwam maandelijks bijeen met uitzondering van vakanties.
De gedrag- en gehoorzaamheidstraining bij onze hondenscholen in Sneek en Beetsterzwaag werden goed
bezocht. Net als bij de behendigheidstraining in Sneek, werd er met veel plezier gewerkt. Velen hebben hun
gedrag- en gehoorzaamheidscursus afgesloten met een clubdiploma A, B, GGB of met het diploma van
Cynophilia GGB of GG1.
De laatste cursusavond voor de zomervakantie gingen de cursisten samen met hun viervoeter wandelen naar
v/d Wal in Sneek waar zoals ieder jaar traditie- getrouw getrakteerd werd op ijs.
In juni hadden wij een gezellige middag in Aqua Zoo te Leeuwarden. Deze werd georganiseerd voor
instructeurs, maar was in het bijzonder bedoeld voor het afscheid van onze voorzitter de heer P. Brouwer en
ex-instructeur de heer Van der Schaaf.
Er was dit jaar weer veel animo voor de ringtraining; zowel in Sneek als in Beetsterzwaag.
Velen bezochten onze clubmatch op 27 oktober. We hebben maar liefs 250 honden ingeschreven. Speciaal de
Ierse Terriërs - Ierse Terriër, Irish Soft Coated Wheaten Terriër, Kerry Blue Terriër en Glen of Imaal Terriër -
stonden in de belangstelling. Wederom waren de Stabij- en Wetterhounen goed vertegenwoordigd. Al bij al
werd de clubmatch een succesvol gebeuren, waar heel wat rassen te zien waren. De nummer één van de
clubmatch werd de Irish Soft Coated Wheaten Terriër “Camacha Nevan” van S. Boersma uit Slootdorp. De
uitslagen en foto’s werden zowel in ons clubblad Canis Frisiae (nummer 6 –2007) gepubliceerd als op de
website (www.kcsneek.nl) geplaatst.
Dit jaar hadden we wederom een fijne winterwandeling in het Drents Friese Wold te Appelscha. Deze werd
gehouden op 11 februari 2007. Het weer zat niet mee. Het regende pijpestelen, maar desondanks zat de
stemming er in. Na afloop werden de wandelaars op erwtensoep getrakteerd en dit smaakte dubbel zo goed.
Op 24 april werd een leerzame avond gehouden in Hajé hotel te Joure. De basisprincipes van de voeding voor
de hond werd uitgelegd door een voedingsdeskundige.
Via het enquêteformulier, dat we in ons clubblad de Canis Frisiae plaatsten, kregen we van onze leden veel
suggesties en/of opmerkingen waar we mee aan de slag kunnen.
De Najaarsvergadering werd gehouden op woensdag 28 november 2007 (zie de notulen in het clubblad Canis
Frisiae nummer 1 – 2008).
Als laatste en zeker niet onbelangrijk rest ons ons vrijwilligersteam te bedanken voor hun inzet en
enthousiasme waarmee zij hun taken verrichtten.
We kijken weer uit naar een goed kynologisch jaar!
Februari 2008
C.J. van Ingen - van den Berg, secretaris

    

UW LAATSTE CANIS FRISIAE?

Dit artikel is alleen bestemd voor “leden” die hun contributie

2008 nog altijd niet hebben betaald. Heeft u uw contributie

betaald, dan kunt u dit artikeltje gewoon overslaan.
Wellicht dat dit de laatste keer is dat u ons clubblad ontvangt.
Tenminste als u uw contributie 2008 nog altijd niet heeft
overgemaakt. In november 2007 verzochten wij onze leden
reeds om de contributie 2008 (€ 15,--) te voldoen op rekening nummer 972137 van de KC Sneek eo. Veel
leden hebben aan dat verzoek gevolg gegeven, waarvoor onze dank, maar helaas heeft niet iedereen dat
gedaan. Indien u niet tijdig (voor 1 november van vorig jaar) schriftelijk het lidmaatschap heeft opgezegd en
de contributie niet betaald is voor 1 mei 2008 wordt u geschrapt uit de ledenlijst. Wij houden u dan wel
genoteerd als wanbetaler voor het geval u zich in de toekomst bij ons meldt als lid, voor een cursus of voor
deelname aan de clubmatch.
Wij rekenen op uw medewerking!
Jur Deckers voorzitter



De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied verzocht ons onderstaand bericht te publiceren:
Veel hondeneigenaren zijn zich bewust van het belang van onderzoek naar Heup Dysplasie (HD) en Elleboog
Dysplasie (ED) ter preventie van deze erfelijke aandoeningen in hun ras. Dit onderzoek wordt gedaan door
middel van röntgenfoto's van de heupen of ellebogen van de onderzochte rashonden.
De afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW) krijgt dagelijks van dierenartsen uit het hele land een
grote hoeveelheid röntgenfoto's opgestuurd van eigenaren, die deelnemen aan deze onderzoeken.
Nadat de röntgenfoto's bij de dierenarts zijn gemaakt, zijn eigenaren natuurlijk zeer benieuwd naar het vervolg
van het onderzoek en wachten zij met spanning op de uitslag.
De afdeling GGW ontvangt dan ook dagelijks veel telefoontjes met vragen van eigenaren hoe het staat met
hun onderzoek.
Om eigenaren beter van dienst te kunnen zijn, is de status van de lopende Heup Dysplasie (HD) en de
Elleboog Dysplasie (ED) onderzoeken voortaan online beschikbaar via de website van de Raad van Beheer
www.raadvanbeheer.nl.
Aan de hand van het onderzoeksnummer dat via de dierenarts wordt ontvangen kan de status van het
onderzoek eenvoudig worden gevolgd en heeft men tevens een indicatie wanneer de beoordelingsuitslag kan
worden verwacht.
De status van de HD- en ED-onderzoeken wordt dagelijks bijgewerkt. De getoonde status betreft dus de meest
actuele stand van zaken. Telefonisch contact over de status is hierdoor in principe overbodig geworden.
U vindt de pagina's onder de knop 'Fokkerij, Gezondheid, Gedrag en Welzijn', menu
'Gezondheidsonderzoeken', pagina's 'Status HD' en 'Status ED'.
Met vriendelijke groeten,
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Postbus 75901
1070 AX AMSTERDAM
Emmalaan 16-18
1075 AV AMSTERDAM
Tel.: 020 664 44 71
www.raadvanbeheer.nl

XAMENS:

De cursisten van de hondenschool KC Sneek e.o. afd. Beetsterzwaag

deden op 21.2.2008 een A examen.

P.Douwsma met Hera Boerboel 63.5 punten

Alie v. Leeuw met Jerry Boomer ? " (wel geslaagd)

Hilde Berndes met Dinges Berner Senner ? " idem

Sjoukje Douma met Kimba Berner Senner 38.5 "

H Veenstra met Kazan Mech H./Holl.H. 66 "

Perta Vellema met Beauty Labrador 61 "

Joseé Herwijnen met Beike Golden retiever 64 "

Jannie Bos met Beer Berner Senner 40.5 "

Jessie de Jong met Silke Cocker Spaniel ? " idem

Hartelijk gefeliciteerd.
Piet en Aline Fokkens

Hallo hondenliefhebbers.

Op 31 maart is de behendigheid weer begonnen en er is nog ruimte voor een aantal
cursisten.
Heb je een redelijke conditie en je hond kent de standaard commando’s meld je dan nu
aan bij onderstaan telefoonnummer.
Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst een proefles te volgen om te ervaren of jij en je hond het leuk vinden.
Dus ben je toe aan een andere vorm van hondensport, pak de telefoon en bel met Marijan Seelos 0515-419506 en
misschien zie ik je dan bij de behendigheid.

LEDEN SCHRIJVEN….

Alie de Vries in een Japanse blad

Is dit niet leuk?...maar wie kan dit vertalen voor mij? (ha,
ha)
Ik kom ook nog in het hondenblad "Honden leven". Daar
komt een verhaal in te staan dat gaat over hoe ik mij niet
laat belemmeren door mijn rolstoel om aan
Hondenshow’s mee te doen. Het worden vier
hoofdstukken in 4 bladen. Nu staat er een foto in van de
Winner in Amsterdam waar wij in de koppelklas hebben
gewonnen.
Groeten van Alie de Vries

Toelichting bij onderstaand ingezonden verhaal
Bestrijdingsmiddelen
Waar de bestrijding van ongewenste parasieten er aan bijdraagt om onze huisdieren gezond te houden; het
blijven altijd wel bestrijdingsmiddelen; onmisbaar maar nooit iets om nonchalant mee om te gaan. Niet door u
als eigenaar en ook niet door de professionals in onze dierenwereld. Voor- zichtigheid blijft altijd geboden met
bestrijdingsmiddelen! Ook bij zorgvuldige voorlichting en bewezen veiligheid zijn er altijd de uitzonderingen op
de regel. Bovendien is het bekend dat er rassen zijn die een verhoogde gevoeligheid hebben voor sommige
werkzame stoffen.
Niet alleen met nieuwe middelen is opletten dus belangrijk, ook langer gebruikte middelen kunnen je soms toch
voor verrassingen plaatsen.

Wil je meerdere middelen toepassen, controleer dan altijd of deze wel gecombineerd mogen worden. Vaak is het
beter niet alles tegelijkertijd te doen. Hoe is de lichamelijke conditie van de hond op dat ogenblik: een niet fitte
hond is gewoonweg kwetsbaarder. Lees bijsluiters en volg de aanwijzingen op (ook belangrijk voor de
effectiviteit). Ook de middelen waar u mee bekend bent kunnen van werkwijze en/of samenstelling veranderen,
dus lees ook deze bijsluiters nog even na.
Toont uw hond een verhoogde gevoeligheid voor sommige middelen meldt dit dan en overleg erover bij
aanschaf.
Toch kan het gebeuren dat er, ook bij een zorgvuldige aanschaf en gebruik, problemen ontstaan.
Het volgende verhaal van de fam. Vos de Wael kwam bij de Canis Frisiae binnen:

Vlooienbestrijdingsmiddelperikelen
Het vlooienbestrijdingsmiddel dat wij gewoonlijk bij onze honden gebruiken werkte volgens onze dierenarts
onvoldoende en hij raadde ons een nieuw middel aan. Aanvankelijk waren we nogal sceptisch, maar gisteren
(28.1.’08) hebben we het toch gehaald en op onze honden gebruikt; uit voorzorg maar midden op de dag voor het
geval er toch iets mis zou gaan; je weet maar nooit.
Onze oudste keeshond Dai heeft de hele middag onrustig rondgelopen (het stinkt gigantisch) en nadat hij had
gegeten heeft hij alles weer uitgebraakt. Hij voelde zich heel beroerd. ’s Avonds laat nogmaals gebraakt en
nog steeds niet lekker. De andere honden. Paddy en Faramir. waren wat suffig maar niet zo beroerd.
Uiteindelijk zijn we gaan slapen.
’s Morgens werden we amper begroet door de honden. Onze Sheltie Paddy lag voor pampus op bed en kon de
trap niet af. Hij had evenwichtsstoornis. Zwalkte van links naar rechts door het huis. De dierenarts gebeld. Hij
was niet gelukkig met deze situatie, het zou wel van voorbijgaande aard zijn maar dit middel zou uit zijn
assortiment worden gehaald.
Je voelt je heel machteloos als je hondjes zo beroerd zijn. Ik heb ze gewassen en geföhnd en in de loop van de
dag is het steeds een stukje beter gegaan, maar ze zijn nog steeds niet de oude. Dai braakt nog steeds; hij heeft
nu wat vlees met rijst gehad. Hopelijk is het zondag weer over want dan hebben we een show en je wilt graag
dat je honden zich dan weer helemaal lekker voelen.
P.S. Het is nu zaterdag en gelukkig is alles weer goed. Ik hoop dit niet nog eens mee te maken!
WEES VOORZICHTIG ALS JE VAN VLOOIENMIDDEL WILT VERANDEREN!!
Groetjes Jacinta en Peter en onze drie Musketiers Paddy, Dai en Faramir
’t Kleaster 20, 8734 HB Easterein, tel.: 0515 333612

Hebt u ook een verhaal over uw hond? Schrijf het op en stuur het naar de redactie. Hopelijk vindt u enige
inspiratie want anders blijft ons blad bedroevend leeg…

Winterwandeling 2008

17 februari; Een prachtige dag

voor een uitgestrekte wandeling.

Vorig jaar hadden we een barre

winterwandeling, daarentegen

kon je de wandeling dit jaar beter

omschrijven als voorjaarstocht.

Het bos was aan het ontwaken uit

haar winterslaap. De blaadjes aan

de bomen werden alweer groen en de eerste voorjaarsbloemen

staken hun kopjes alweer boven de grond. Het bos lag er vredig bij.

Tijd om daar verandering in te brengen!

Met een veel hogere opkomst dan vorig jaar gingen we weer met onze club op winterwandeling: 5 km lopen

door de prachtige bossen van Appelscha.

Alle honden groot, klein veel of weinig haar, alles ging los. Op een paar
‘woordenwisselingen’ na ging dit voorspoedig. Op bepaalde plekken moesten

onze trouwe viervoeters even vast om een weg over te steken of om door een

weiland met schapen te trekken. Maar hier hadden zowel de baasjes als de

beestjes geen problemen mee. Bij de wildroosters was het even oppassen

geblazen, een goede spieroefening voor de baasjes. Niet alleen de benen

werden vandaag getraind maar ook de armspieren moesten eraan geloven.

Al me al hartstikke gezond dus zo’n winterwandeling. Minder gezond

bezig, was de Jack Russel die erachter kwam dat plassen tegen een
stroomdraadje geen goed idee was…

Bij de eigenaren ging het allemaal uitstekend. Iedereen vond het gezellig

en bijna jammer dat de tocht zo snel voorbij was (toch 2 uur gelopen!).

Terug bij het restaurant konden de baasjes

en beestjes nog een drankje nuttigen en

konden de baasjes genieten van een

heerlijke erwten- of groentesoep.

Moe maar voldaan ging iedereen weer naar huis. Op weg naar de volgende

winterwandeling!

Doen jullie ook (weer) mee? Het is absoluut de moeite waard!

Groeten,

Alina Suierveld (puppy instructrice KC Sneek)

Ook de onderstaande foto’s wilden wij u niet onthouden (met dank aan de inzenders)

HONDSNIEUW
S

Ook huisdieren
somber in de
herfst (oktober
2007)
Uit onderzoek van de Britse
liefdadigheidsinstelling voor dieren
PDSA hebben onze viervoeters, net
als mensen, last van een herfstdip. Eén op de drie honden en katten vertoont hetzelfde gedrag: ze troosten zich
met voedsel om de gevoelens van vermoeidheid en depressie te bevechten. Bovendien slapen ze meer en
hebben minder zin in spelen en wandelen. Sommige gedragstherapeuten gaat het echter te ver om van een
depressie te spreken want dit gedrag kan ook veroorzaakt worden doordat de dagen korter worden en het
eerder donker is. Bovendien voelt een hond de stemming van zijn baas haarfijn aan.

Verbod op handel in honden- en kattenbont in EU (november 2007)
De handel in honden- en kattenbont in Europa wordt definitief verboden, zo hebben ministers van Landbouw
maandag in Brussel besloten. Het verbod per 31 december 2008 was een hamerstuk bij het EU-beraad. Het
omstreden bont komt veelal uit China, als vervalsing van duurdere bontsoorten. Honden- of kattenbont is soms
ook verwerkt in sommige speeltjes of jassen, soms met de vermelding dat het is gemaakt van niet-bestaande
diersoorten. Het Europees Parlement stemde in juni al met overgrote meerderheid voor het verbod. De
Europese Commissie was in november met het voorstel gekomen, na ontvangst van 10.000 protestbrieven en
200.000 handtekeningen. ‘De boodschap is duidelijk: Europeanen vinden het niet acceptabel om honden en
katten te fokken voor hun bont. ‘Ze willen ook geen producten met zulk bont.’, zei EU-commissaris Markos
Kyprianou (Gezondheid) toen. Hij hoopt op betere leefomstandigheden voor katten en honden in vooral China.
‘De beelden van honden en katten die worden gefokt en gedood voor hun vel zijn schokkend.’ De EU-regeling
moet verschillende nationale regelingen vervangen. Nederland heeft steeds gewacht met eigen regels totdat er
een Europese wet zou komen. Toenmalig minister Cees Veerman (Landbouw) had het onderwerp meermalen
op de agenda van het EU-beraad laten zetten. De Verenigde Staten, Australië en Zwitserland hebben eveneens
zulke importverboden.

Chihuahua-pup in de cel door ruzie (december 2007)
Een chihuahua van nog geen 8 weken oud is in de cel beland. De politie gooide de pup in de bak omdat zijn
baasjes, die uit elkaar zijn, over hem aan het ruziën waren.
Z’n baasje had de hond bij zijn vader ondergebracht maar daar was de ex het niet mee eens en die ging om half
vier ’s ochtends met 7 vrienden langs om de pup op te eisen. Dat liep uit op een vechtpartij waarbij de vader
met een zaklamp op zijn hoofd werd geslagen. De vrouw en haar vrienden gingen er met de pup vandoor maar
werden later opgepakt.

Het genoom van de hond ontcijferd
(overgenomen van de homepage van de Raad van Beheer 2005)

Genetisch gezien lijkt de hond meer op de mens dan de
muis, ondanks het feit dat de hond evolutionair verder van
de mens staat dan de muis.
Dit is één van de verrassende conclusies uit de nagenoeg
volledige ontcijfering van het complete DNA van de hond (Canis familiaris). De
verklaring hiervan is dat de muis in de loop van de evolutie relatief veel “voorouder-DNA” heeft verloren.
Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van geneticus Eric Lander van het Massachusetts Institute of
Technology in Cambridge publiceerde het hondengenoom in het Britse wetenschappelijke blad Nature.
Hiermee is de hond na de mens, de muis, de rat en de chimpansee het vijfde zoogdier waarvan het genoom
bekend is.
Behalve meer inzicht in de evolutionaire geschiedenis van de hond is het belang van de hondengenoomkaart
volgens de onderzoekers vooral dat deze kan helpen bij de interpretatie van de menselijke genenkaart. Dat
geldt des te meer nu blijkt dat hond en mens meer DNA-volgordes gemeenschappelijk hebben dan muis en
mens. De vergelijking is extra interessant omdat de hond op de mens na medisch het meest bestudeerd is.
Vaak is er een familiegeschiedenis van de ziekte beschikbaar en is de aard van de aandoening goed onderzocht
door dierenartsen.
Bij verschillende hondenrassen zijn zo’n 400 erfelijke afwijkingen beschreven die ook vaak bij de mens
voorkomen. Dat gaat van bepaalde vormen van kankers en staar tot aan heupafwijkingen en doofheid. De
ziektes hebben bij mens en hond dezelfde kenmerken., maar onbekend is of zij ook een gelijke genetische
oorzaak hebben. De hond heeft rond 19.3000 genen in zijn DNA, minder dan het geschatte aantal van de mens
(22.000).
Uit vergelijking tussen mensen-, muizen- en hondengenoom, blijkt ook dat de evolutie van genen voor
hersenontwikkeling niet uniek is voor de mens, zoals eerder werd geconcludeerd op basis van alleen de
vergelijking tussen mens en muis. De hond blijkt in bepaalde opzichten parallel aan de mens geëvolueerd.
Het geanalyseerde honden DNA is afkomstig van een twaalfjarig boxerteefje met de naam Tasha, De boxer is
een behoorlijk ingeteeld hondenras en dat maakte het makkelijker om de genetische code van 2,4 miljard
letters te ontcijferen. Door de inteelt zijn de verschillen tussen de 39 chromosoomparen van de hond tot een
minimum teruggebracht. Omdat Tasha van het vrouwelijk geslacht is, werd ook het notoir lastige Y-
chromosoom omzeild.

Gina en Kitty laten elkaar uit (januarin2008)
In Hamburg kijk niemand meer op als Gina en Kitty samen aan de wandel zijn.
De 12 jaar oude herdershond Gina wil best wel een blokje om met Kitty en Kitty
vindt het prima zo’n forse dame in haar buurt want geen hond die haar nog durft
lastig te vallen met zo’n bewaakster ernaast!

Hond geeft 20 keer bloed (februari 2008)
Lurch, een 2-jarige mastiff van zo’n 90 kilo, is door de Rode Kruisafdeling van Michigan (Amerika) in de
bloemetjes gezet omdat hij 20 keer bloed heeft gegeven. Tijdens een plechtigheid in Howell kreeg hij de titel

van ‘Pet’s Best Friend”. Hij geeft eens in de 4 weken bloed voor andere honden. Hierdoor zijn al meerdere
viervoeters van de dood gered, onder meer een hond die rattenvergif gegeten had.

Adoptie door teckel (februari 2008)
De natuur stelt ons altijd weer voor verrassingen: deze teckelmoeder voedt
behalve haar eigen 3 pups ook nog een biggetje! En dat doet ze fanatiek want
het is beslist het schoonste biggetje op de wereld

OVER VOEDING

Op 24 april 2007 hield Tom de Roo namens Prins Petfoods een interessante lezing over voeding en
voedingsproblemen. Omdat de tijd te kort was om alle vragen te beantwoorden worden deze via de Canis
Frisiae behandeld.

Gaat uw hond of kat naar de tandarts?
Zoals het ook voor u belangrijk is om regelmatig de tandarts te bezoeken zo is het ook belangrijk het gebit
van uw huisdier goed te verzorgen.
Februari was landelijk uitgeroepen tot de maand van het gebit voor onze huisdieren, een gezond gebit draagt
bij aan hun welzijn. Wist u bijvoorbeeld dat bijna 85 % van de honden en katten ouder dan 3 jaar een
gebitsprobleem heeft? Vooral kleinere hondenrassen en katten maar ook oudere dieren zijn gevoelig.
Welke problemen kan men dan verwachten bij het gebit van onze huisdieren? Deze problemen zijn
vergelijkbaar met de problemen die bij mensen voorkomen: zoals tandplaque, tandsteen, tandverlies en
tandvleesontstekingen. Problemen met het gebit vormen een gevaar voor de gezondheid van onze huisdieren
en kunnen uw viervoeter veel ongemak bezorgen. Ernstige gebitsproblemen kunnen leiden tot tandverlies en

kunnen schade veroorzaken aan de organen, zoals aan het hart.
Gebitsproblemen bij honden en katten zijn ondermeer herkenbaar aan een stinkende
adem, vaak slechter willen eten of aanslag op de tanden en in extreme gevallen kan
het gedrag van uw huisdier zelfs veranderen. Een goede en regelmatige verzorging
van het gebit in combinatie met een uitgebalanceerde voeding kan veel problemen
voorkomen. Veel droogvoedingen, maar ook compleet vers diepvriesvlees dragen
bij aan een gezond gebit.
Een gezond gebit is van vele factoren afhankelijk. Zo vergroot blikvoeding de kans op het ontstaan van
tandplaque. Scheve of ontbrekende tanden en standafwijkingen van het gebit vergroten eveneens de kans op
het ontstaan van gebitsproblemen. Tanden die niet goed op elkaar aansluiten, creëren een ruimte waar
bacteriën en voedselresten zich kunnen ophopen. Hierdoor krijgt tandplaque de kans zich te hechten aan de
tanden. Door het gebit goed te verzorgen wordt de kans op de vorming van tandplaque verkleind.
Tandsteen wordt gevormd wanneer onder invloed van speeksel tandplaque verkalkt. Tandsteen kan het beste
bestreden worden met een professionele gebitsreiniging. Bacteriën en voedselresten hebben de voorkeur zich
te nestelen aan tandhalzen (net onder het tandvlees). Als hier vervolgens tandsteen wordt gevormd, ontstaan er
ontstekingen van het tandvlees. Die gaan gepaard met irritatie, pijn en het tandvlees zal bij aanraking snel
bloeden.
Een goede gebitsverzorging bestaat natuurlijk uit een goede voeding, maar er zijn meer facetten waardoor u
het gebit van uw huisdier in goede gezondheid kan houden. Zo is het belangrijk om regelmatig het gebit van
uw hond of kat te poetsen. Aangezien dit voor veel huisdieren en hun eigenaren een onbekende bezigheid is,
raden wij aan hiermee te starten als uw huisdier jong is, zodat u en uw huisdier hier rustig aan kunnen wennen.
Jong geleerd is immers oud gedaan. Gelukkig leren alle dieren graag en met veel geduld en belonen is ieder
dier te leren dat tandenpoetsen een hele leuke activiteit kan zijn! Maak echter altijd gebruik van tandenpasta
speciaal voor honden en katten. Humane tandenpasta is niet geschikt voor onze huisdieren, het kan zelfs
schadelijk zijn!
De dierenspeciaalzaak heeft een breed assortiment aan tandenpoetssets, kauwbotten en speelgoed speciaal
voor de verzorging van het gebit. Zo heeft Kong de Dental Kong. Dit speelgoed bevat groeven die de tanden
reinigen terwijl de hond erop kauwt. Let bij de aanschaf van kauwbotten goed op het materiaal van de
kauwbotten, u wilt immers geen nevenproblemen krijgen bij uw huisdier. Buffelhuidbotten bevatten een zeer
hoog percentage eiwitten, waardoor ze problemen kunnen geven met de vertering. Uw dierenspeciaalzaak
helpt u graag bij de juiste keuze voor uw huisdier.
Voor vragen en/of meer informatie naar aanleiding van dit schrijven kunt u contact opnemen met het
CareTeam van Prins Petfoods:

Telefoon: 0900-774674636 (0,25 euro per minuut; de opbrengst van dit telefoonnummer is bestemd voor de Stichting
Assistentiehond Nederland) of e-mail naar: [email protected]

5 en 6 april Goes CAC-CACIB TENTOONSTELLINGSAGENDA
10, 11, en 12 2008
14 en 15 mei Arnhem CAC-CACIB
Tel.: 0118-612622
28 en 29 juni Hulten CAC-CACIB Tel.: 026-3213092
Tel.: 0117-340296
30 en 31 (openlucht)
27 en 28 Tel/fax:073-
11 en 12 juni Uden) CAC-CACIB 54922099
25 en 26
1 en 2 (openlucht) Tel.: 015-2124126
29 en 30 Tel.: 046-4376473
augustus Rotterdam CAC-CACIB Tel.: 06-28366483
Tel.: 0172-407031
september Maastricht CAC-CACIB Tel.: 010-4822440
Tel.: 0343-473410
oktober Zwolle CAC-CACIB

oktober Utrecht CAC-CACIB

november Bleiswijk CAC-CACIB

november Amsterdam CAC-CACIB

(Winner)

Voor een overzicht van alle kynologische activiteiten kijk op www.raadvanbeheer.nl


Click to View FlipBook Version