The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by knb.c.ram, 2022-07-15 03:56:53

KNB CRK-06.65

KNB CRK-06.65

รายงานการเงนิ
นติ บิ คุ คลอาคารชดุ ไนทบ์ รดิ จ์ คอลลาจ รามคาแหง

ประจาเดอื น มถิ นุ ายน 2565

1. เงนิ ฝากธนาคารยกมา A เมษายน 65 พฤษภาคม 65 มถิ นุ ายน 65
17,140,520.38 17,103,283.61 16,772,103.26
1.1 บญั ชเี งนิ ฝากออมทรัพย์ - ธ.กรงุ เทพ 4,760,657.10
1.2 บญั ชฝี ากกระแสรายวนั - ธ.กรุงเทพ 4,798,453.87 560.00 4,423,779.38
- 12,342,066.51 -
1.3 บัญชเี งนิ ฝากประจา 110,821.93
2. บวก รายรบั ประจาเดอื น 12,342,066.51 49,236.75 12,348,323.88
708,496.06 1,263.64 262,144.25
2.1 คา่ สว่ นกลาง 11,456.25
2.2 คา่ เบยี้ ประกนั ภัย 597,191.38 6,257.37 118,003.05
2.3 คา่ น้าประปา 14,808.24 2,536.96
2.4 ดอกเบย้ี เงนิ ฝาก 28,265.51 11,000.00
2.5 รายไดอ้ นื่ ๆ 8,200.00 99,186.33
10,000.00 2,000.00 3,026.52
คา่ คยี ก์ ารด์ 8,500.00
คา่ ใชพ้ น้ื ทสี่ ว่ นกลาง 1,500.00 1,220.00 12,000.00
คา่ บลทู ธู 1,500.00 13,500.00 2,100.00
คา่ สต๊กิ เกอรจ์ อดรถ 100.00 2,500.00
คา่ จอดรถยนต,์ จกั รยานยนต์ (รายวนั ) 1,000.00 1.09 2,500.00
คา่ จอดรถยนต,์ จกั รยานยนต์ (รายเดอื น) 5,510.00 2,220.00
คา่ ไฟฟ้าจากการใชบ้ รกิ าร EV Charger 0.37 4,226.32 1,000.00
รายรับเบ็ดเตล็ด 80.00 1,500.00
เงนิ เกนิ (เบกิ คนื ) 1.42
คา่ ปรับชาระลา่ ชา้ 37,986.42 960.51
คา่ ปรับทาผดิ ระเบยี บอาคาร/ทรัพยส์ นิ เสยี หาย 1,000.00 442,002.28 12,369.97
เงนิ โอนรอตรวจสอบ 1,054.14 2,000.00
3. หกั รายจา่ ย 154,734.67 2,700.00
3.1 รายจา่ ยประจาเดอื น 745,732.83
คา่ บรหิ ารนติ บิ คุ คล 18,693.38 1,576,033.76
คา่ บรกิ ารรักษาความสะอาด 312,312.00
คา่ บรกิ ารรักษาความปลอดภัย 184,125.08 312,312.00
คา่ บรกิ ารดแู ลสวน 109,720.00 47,633.15 466,102.01
คา่ เชา่ เครอื่ งถา่ ยเอกสาร 37,440.00 219,440.00
คา่ ภาษีหัก ณ ทจ่ี า่ ย 1,241.85 14,883.00
3.2 คา่ สาธารณูปโภค 22,346.65 74,880.00
คา่ ไฟสว่ นกลาง 21,828.00
คา่ น้าสว่ นกลาง 168,607.71 16,592.33
3.3 คา่ ใชจ้ า่ ยอนื่ ๆ 51,919.52 105.00
(331,180.35) 190,873.49
เบกิ คนื วงเงนิ สดยอ่ ย 13,827.00 49,767.80
คา่ เบย้ี ประกันภัยอาคาร
คา่ สารเคมสี ระวา่ ยน้า 28,080.00 11,620.25
103.10 234,310.88
คา่ บรกิ ารกาจดั ปลวกแมลง 135.00
คา่ ธรรมเนียมใชบ้ รกิ าร EV Charger 135.00
คา่ ธรรมเนียมธนาคาร (37,236.77) (1,313,889.51)

4. เงนิ สดเพมิ่ ขน้ึ (ลดลง)ระหวา่ งงวด B 15,458,213.75

5 เงนิ ฝากธนาคารคงเหลอื A+B 17,103,283.61 16,772,103.26 มถิ นุ ายน 65
3,106,709.87
ธนาคาร / สาขา ระยะเวลา ครบกาหนด เมษายน 65 พฤษภาคม 65 3,180.00
กรุงเทพ / ถนนศรนี ครนิ ทร์ ออมทรัพย์ - 4,760,657.10 4,423,779.38 2,529,946.57
กรงุ เทพ / ถนนศรนี ครนิ ทร์ กระแสฯ - 560.00 - 9,818,377.31
ธอส. / เดอะมอลล์ บางกะปิ 2,523,689.20 2,529,946.57
ธอส. / เดอะมอลล์ บางกะปิ 6 เดอื น 16/11/65 9,818,377.31 9,818,377.31 15,458,213.75
12 เดอื น 16/11/65

17,103,283.61 16,772,103.26

หากตอ้ งการรายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ โปรดตดิ ตอ่ สานักงานนติ บิ คุ คลฯ

หมายเหตุ : เดอื น เม.ย. 65 ชาระคา่ บรกิ ารงานดแู ลสวน เดอื น ก.พ.65 , ชาระคา่ เชา่ เครอื่ งถา่ ยเอกสาร เดอื น ก.พ.65

หมายเหตุ : เดอื น พ.ค. 65 ชาระคา่ บรกิ ารรักษาความสะอาด เดอื น ก.พ.65

หมายเหตุ : เดอื น ม.ิ ย. 65 ชาระคา่ บรหิ ารอาคารชดุ ฯ เดอื นเม.ย.65,ชาระคา่ บรกิ ารรักษาความสะอาด เดอื น ม.ี ค.-พ.ค.65,

หมายเหตุ : ชาระคา่ บรกิ ารรักษาความปลอดภยั เดอื น เม.ย.-พ.ค.65,ชาระคา่ บรกิ ารงานดแู ลสวน เดอื นม.ี ค.-เม.ย.65,

หมายเหตุ : ชาระคา่ ประกนั ภัยอาคาร รอบประกนั 1 เม.ย.65 - 31 ม.ี ค.66

ผจู ้ ัดทา : เจา้ หนา้ ทก่ี ารเงนิ
ผตู ้ รวจสอบ : ผอู ้ านวยการฝ่ ายการเงนิ และบญั ชนี ติ ฯิ


Click to View FlipBook Version