The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by CaRa MeRon, 2021-02-27 07:19:29

journal final 26102020_Neat

2 3 2 5 6 2


THONBURI VOCATIONAL COLLEGE “ ”
อาชีวธนฯจิตอาสา : แชร์ความสุข เพื่อสังคมเยาวชน คนเก่ง คนดี ศรีอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่องราวจากปก ภาพกิจกรรมรอบรั้ววิทยาลัยฯ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา อาชีวธนฯ : จิตอาสา รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท จนประสบความส�าเร็จได้รับรางวัลต่าง ๆ ชมภาพประทับใจที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของพวกเราทุกคน

CONTENTS : สารบัญ
05 08 16 18
21 24 24 25
อาชีวธนฯสาร
ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2562รอบรั้ววิทยาลัย 4 ยุค 5 G 40
บทบรรณาธิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีในยุค 5 G
: ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม 5 Generation 42
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ท�าความเข้าใจแต่ละ Generation แตกต่างกันอย่างไร
กิจกรรม 17 Cover Story 45
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อาชีวธนฯ : จิตอาสา/เรื่องจากปก
แนะน�าสาขาวิชา 26 ความภาคภูมิใจ 46
42 วิชาชีพ + วิชาการ รางวัลที่ภาคภูมิใจ/คนเก่ง คนดี ศรีอาชีวศึกษาธนบุรี

วัตถุประสงค์ กองบรรณาธิการ กรรมการที่ปรึกษา

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการ นายวิทยา อวยพรเจริญผล นายเจนวิทย์ ครองตน
เรียนการสอน และกิจกรรมของวิทยาลัย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อาชีวศึกษาธนบุรี นายประวิทย์ สนับแน่น
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานจากการจัดการเรียน นางปิยนันท์ ผ่องหทัยกุล รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
การสอนของผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย นายประสงค์ หอมจันทร
และบุคลากรทางการศึกษา นางสาวณัฏฐ์ชนิกา เกษสุวรรณ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ สารประโยชน์ และ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นสื่อกลางที่ดีระหว่าง จ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับพลา
สถานศึกษาและบุคคลภายนอก รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่อยู่ 182 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ [email protected]
กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 024123411 / 024126285 โทรสาร 024123486 www.thonburi.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


อาชีวธนฯสาร I 02

Message from the Director : สารจากผู้อ�านวยการกวา 81 ป วทยาลัยอาชีวศึกษาธนบรี มีความมุงมั่นผลตและพัฒนากาลังคนสูความเปนเลิศในวิชาชีพ มีผูสาเร็จการศึกษาและประสบความส�าเร็จ
ในการประกอบอาชีพอย่างมากมายเป็นที่ยอมรับกันว่า ถ้าต้องการศึกษาต่อสายอาชีพต้องเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เพราะเป็นสถาบันชั้นน�าที่มี
ความหลากหลายทางวิชาชีพ มีให้เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในวันนี้ นอกจากจะมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก�าลังคนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพแล้ว ยังมุ่งมั่นเน้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายชีวิต
คิดสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการ (Imagination) มีแรงบันดาลใจ (Inspiration) เพื่อก�าหนดเป้าหมายชีวิตได้อย่าง
ชัดเจนตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ด้วยค�าถามทรงพลัง เช่น ถามว่าอีก 20 ปี ข้างหน้า ห้องท�างานมีลักษณะและบรรยากาศอย่างไร? มีเครื่องมืออุปกรณ์อะไร
อยู่ในห้องท�างานบ้าง? มีพนักงานในห้องท�างานกี่คน? และมีรายได้เดือนละเท่าใด? ถ้าผู้เรียนตอบได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลสอดคล้องกัน จะสามารถ
ตอบได้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไร ครูจึงไม่ใช่ท�าหน้าที่เป็นครูเพียงอย่างเดียว แต่จะท�าหน้าที่เป็นโค้ช (Coacher) ก็คือต้องพยายามเคลื่อนลูกศิษย์ไป
สู่เป้าหมายชีวิตให้ได้ด้วยการตัดสินใจของผู้เรียนเอง
นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรียังมุ่งส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ บทบาทของครูจะเปลี่ยน
ไปจากเดิม จะไม่สอนตามหนังสือเลยเสียทีเดียว แต่จะเป็นนักจัดสร้างสถานการณ์ เงื่อนไขให้ผู้เรียนระดมความคิดแล้วกล้าน�าเสนอความคิด แบ่งปัน
ความคิดกับคนอื่น เป้าหมายสุดท้ายก็คือ ผู้เรียนและผู้ส�าเร็จการศึกษา จะต้องสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ไม่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ที่เรียกว่า “มีจิตสาธารณะ” นั่นเอง

ผลลัพธ์ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาจึงเป็นที่ประจักษ์ ผลงานของนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลในระดับภาคและระดับชาติมากกว่าทุกปีที่
ผ่านมา ใครก็ตามที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีแห่งนี้ มีความรู้ทักษะฝีมือสูงแข่งขันได้ในระดับสากล ประกอบอาชีพอิสระได้ทันที
หรือจะเป็นพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมอาชีพอย่างแน่นอน
ก้าวต่อไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีก็คือ ต้องเป็นผู้ที่จัดการในเชิงธุรกิจสมัยใหม่เน้นท�าการตลาดออนไลน์ได้ เพราะสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วิ
ทยาลัยฯจัดสอนสามารถสร้างผลผลิตที่เป็นเนื้อหาสาระ (Content) ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกศิษย์สามารถอยู่ได้ในยุคการเปลี่ยนแปลง 4G , 5G ได้อย่าง
มั่นคงและมีความสุข
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนนักเรยน นักศึกษาและผู้ปกครองได้เลือกนวัตกรรมสร้างชีวิต ที่วิทยาลัยอาชวศึกษาธนบรีมีอนาคตดีแน่นอน และขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดประทานพร ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และพันธมิตรเครือข่ายของวิทยาลัย

อาชีวศกษาธนบุร มีความสุขเจริญยิง ๆ ขึ้นไปนายเจนวิทย์ ครองตน


ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


อาชีวธนฯสาร I 03

อาชีวธนฯสาร

ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2562บทบรรณาธิการ
กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป... ระบบการศึกษาไทยจึงต้อง
พัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน นับจากวันที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาธนบุรี ได้ก่อตั้งมาเมื่อ 1 สิงหาคม 2481 จวบจนวันนี้ครบ 81
ปี ที่มุ่งมั่นสร้างคนมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ วิทยาลัยฯ ได้
จัดเตรียมความพร้อมทุกรูปแบบ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่

เทคโนโลยีที่ทนสมัย และการปรับปรุงอีกหลากหลาย เพื่อรองรับความ


เปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนเอื้ออ�านวยตอการสรางบรรยากาศการเรียน

รูและทส�าคัญที่สุด คือ การจัดระบบความปลอดภัยดานสขอนามัยให้กับ

ี่

บุคลากร และผู้เรียนอย่างครบถ้วน

ถึงแมวาในปการศึกษา 2562 สูปการศึกษา 2563... เปนชวง


สถานการณที่ทุกคนตองเผชิญกบวิถีชีวตใหมในสงคมที่เปลี่ยนแปลง คนทง ั้


โลกจ�าเปนตองปรับตวเขาสูความปกติรปแบบใหม (NEW NORMAL) รูปแบบการด�าเนินชีวิตใหมจึงตางไปจากเดิม การอยูรวมกนตองเวนระยะหาง

1-2 เมตร ในสวนของระบบการศกษาก็เชนกัน การจัดเรียนการสอนมีการ


หันมาใชระบบ E-LEARNING การใชอินเทอรเน็ตยุคดจิทัลจึงมความส�าคัญ

และเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในทุกส่วนของระบบการศึกษา ผู้สอน
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ก็น�าวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ในช่วงวิกฤตโควิดอีกด้วย

สวนกิจกรรมตาง ๆ ที่มีสวนชวยพัฒนาผเรียน... วิทยาลยฯ ยัง


ให้ความสาคัญ สนับสนุนและจัดกจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม


กับสถานการณ์ทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งมีการให้บริการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( FIX IT CENTER ) โดยการซ่อม สร้าง และสอน


วิชาชีพให้กับชุมชน เพื่อสรางอาชีพและรายได ชวยยกระดับคณภาพชีวิต


ใหดียิ่งขึ้น

จากวิกฤตการณ์ดังกล่าวในช่วงปลายปีการศึกษา 2562...
ขอให้ทุกคน มีความพร้อม สร้างพลังต่อสู้ พลิกวกฤตให้เป็นโอกาส

เ ชื่ อ มั่ น ว่ าพวกเราอาชีวศึกษาธนบุรี คงจะปรับสภาพเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศกษา รวมทั้ง

รูปแบบไลฟ์สไตล์ของตนเอง ซึ่งคาดว่าเมฆหมอกจากสถานการณ์ดัง
กล่าว คงหายไป และกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววนนี้....ขอให้ทุกคน

ตั้งใจเรียนและท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
วิทยา อวยพรเจริญผล
ปิยนันท์ ผ่องหทัยกุล
กษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย
ณัฏฐ์ชนิกา เกษสุวรรณ
บรรณาธิการ
อาชีวธนฯสาร I 04

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562พิธีลงนามถวายพระพร ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ร า ชิ นี น า ถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม


พระชนมพรรษา 87 พรรษา วนศกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และกิจกรรม
วันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติอาชีวธนฯสาร I 05

พิธีถวายพระชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และส�านักงานเขตบางกอกใหญ่
พิธีถวายพระชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 3 มิถุนายน 2562

พิธีตั้งศาลพระภูมิประจ�าวิทยาลัยฯใหม่ การประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษา ไทย-จีน
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


ก�าหนดจัดตั้งศาลพระภูมิประจ�าวทยาลัยฯใหม่ เพื่อเป็นที่สถิตของ การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อความร่วมมอทางการศึกษาเบื้องต้น
เทพ า รั ก ษ์ แ ล ะเป็นทสักการะบูชา ของนักเรียน นักศึกษา และ ไทย-จีน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมกับสถาบันการศึกษาจาก
ี่
บุคลากรในสถานศึกษาให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีความเจริญรุ่งเรือง ประเทศจีน วิทยาลัย Beijing information technology college
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562


อาชีวธนฯสาร I 06

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม)
ณ วัดนายโรง แขวงอรุณอัมรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เขารวมพิธีเจริญพระพทธมนต ถวายพระพร โครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ แดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร ชีวิตของผู้เรียน ประจ�าปีการศึกษา 2562 ส�าหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวัน ปวช. 1 และปวส. 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562


จันทรที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ วดนายโรง แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

บูรณะองค์เทพพระวิษณุกรรม ครบรอบ 20 ปี การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารไทยประยุกต์ 4.0
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น�าโดยคณะศิลปกรรมร่วมกันบูรณะองค์เทพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารไทยประยุกต์สู่ Thailand 4.0 แผนก
พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจของชาวอาชีวธนฯ หลังจาก วิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดย เชฟจากัวร์
ครบรอบการจัดสร้าง 20 ปี โดยสร้างเสร็จและประดิษฐานเมื่อวันที่ 12 เชฟชื่อดังจากรายการ Top Chef Thailand
มกราคม 2542อาชีวธนฯสาร I 07

พิธีถวายเครื่องสังเวยและปิดทององค์เทพพระวิษณุกรรม
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ก�าหนดจัดพิธีถวายเครื่องสังเวยและปิดทอง
องค์เทพพระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสบูรณะองค์พระฯ ครบรอบ 20 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ แท่นศิวาลัย
องค์เทพพระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศกษากรงเทพ ปการศึกษา 2562
บรรยากาศพิธีเปิด และการน�าเสนอผลงานโครงงานฯ ครั้งที่ 29
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
อาชีวธนฯสาร I 08

พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ก�าหนดจัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธี
ครอบครู ประจ�าปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รณรงค์การเลือกตั้ง การประชุมผู้ปกครอง
ณ ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม)
กิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ไปเลือกตั้ง “คนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง” วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ก�าหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ นักศึกษา ปีการศกษา 2562 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน
ท่านมีชื่ออยู่ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวธนฯสาร I 09

วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ พิธีทาบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุร ี

ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจ�าปีการศึกษา 2562 พิธีทาบุญตักบาตร จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวัน
มีการจัดกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวันดี สถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบรอบ 81 ปี ปีการศึกษา 2562
งามของไทยกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 วิทยาลยอาชีวศึกษาธนบุร ไดจัดกจกรรมงาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง สาขาวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใตชื่องาน “บุหรี่เผาปอด” ประจ�าปการศึกษา 2562 วิชาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระบบทวิภาคี

ประจ�าปีการศึกษา 2562
อาชีวธนฯสาร I 10

ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ ปวช.1
ณ มิวเซียมสยาม/ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โครงการทศนศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ ระดับชั้นประกาศนียวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และแผนกวิชาการถ่ายภาพ
และวีดิทัศน์ ณ มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน อวท. 2562 การน�าเสนอโครงงานคุณธรรม ระดับสถานศึกษา 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วิทยาลัยอาชวศึกษาธนบุรี จัดกจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครง


โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน องค์การวิชาชีพในอนาคต งานสถานศึกษาคุณธรรม ประจ�าปการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นใน วิทยาลั ย ฯ ไ ด้ตัวแทนไปน�าเสนอผลงานต่อในระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คือ โครงงานคุณธรรม “สานศิลป สืบวฒนธรรม สิ่งประดษฐจากขยะรีไซเคิล”ตอน แมลายกนกสามตัวจากวัสดุเหลือใช จากแผนกวชาวิจิตรศิลป ์
อาชีวธนฯสาร I 11

กิจกรรมการมอบตัวและลงทะเบียน FIX IT CENTER
ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ณ วัดดีดวด

กิจกรรมการมอบตัว และลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ กิจกรรมการออกหนวยบรการชุมชน ระหวางวันที่ 30 - 31 มนาคม 2562ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวันที่ 6 - 7 เมษายน 2562 ณ ชุมชนวัดดีดวด เขตบางกอกใหญ่
ชั้นสูง (ปวส.) กรุงเทพมหานคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการฯ” ตัวแทนน�าเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวฯ
ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดนครนายก

การอบรมเชิงปฏบัติการ “ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน ขอแสดงความยินดีกับทีมสถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่

แผนธุรกิจ” โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รบคัด เ ลื อกเป็นตัวแทนอศก.ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร


วิทยาลยอาชีวศึกษาธนบุรี ในการน�าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนร้ “สถานศึกษาพฒนาคุณธรรม

อาชีวศึกษา” ในระดับชาติ (สอศ.) ประจ�าป 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562

นี้ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
อาชีวธนฯสาร I 12

“ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย ผูกพัน”
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันมุทตาจิต เนืองในโอกาสเกษียณอายราชการของครู และบคลากร

ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ปีการศึกษา 2562

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2562 โครงการอบรมในหัวข้อ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ การอบรมเรื่อง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยสาขาวิชาการโรงแรม
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ปีการศึกษา 2562

อาชีวธนฯสาร I 13

การประกวด Mr.&Miss newspaper และการประกวดดาว เดือนอาชีวธนฯ
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
โครงการประกวด Mr.&Miss newspaper และการประกวดดาว เดือน


ดาวเทียม และเดือนเทียม โครงการสัปดาหหองสมุด และชมรม TO BE

NUMBER ONE วันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562 วันสถาปนาลูกเสือ
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านทองเอก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบ ด�าเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น�าลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ วิสาหกิจชุมชนบานทองเอก จังหวัดสิงหบุรี วันสถาปนาลูกเสอแหงชาต วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกป ณ สนามศุภชลาศย


สนามกีฬาแห่งชาติ
อาชีวธนฯสาร I 14

Denla Creative Camp 2019 @TVC
ณ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ร่วมกับคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี จัดโครงการทัศนศึกษา “Denla Creative Camp 2019 @TVC”
และร่วมกิจกรรม Workshop การท�าผ้าบาติก เซรามิกส์ และวาดภาพ
ลายเส้น ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
การศึกษาดูงาน แผนกวิชาการบัญชี การศึกษาดูงาน แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านของพ่อ” ณ โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1 / ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 แผนกวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน แผนกวชาการตลาดและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น�านักเรียน


ณ ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านของพ่อ” จังหวัดอยุธยา นักศึกษา ทศนศึกษาดงาน ณ โรงโอ่งรตนโกสินทร์ 1 และตลาดน�้า


ด�าเนนสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวนที่ 3 ธันวาคม 2562

อาชีวธนฯสาร I 15

พิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
พิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “ห้องเรียนจากพี่

ถึงน้อง:ฺBrotherhood” โดย บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จากัดอาชีวธนฯสาร I 16

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สืบสานประเพณี บูชามหานที อาชีวศึกษาธนบุรี 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กิจกรรม “สืบสานประเพณี บูชามหานที อาชีวศึกษาธนบุรี
ประจ�าปีการศึกษา 2562” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562


วิจิตรศิลป์ดูงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ณ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนศิลปกรรม ณ
คณะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อาชีวธนฯสาร I 17

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2562
ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม่

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ
ประจ�าปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อาชีวธนฯสาร I 18

การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
การแข่งทักษะวิชาชีพระดับ อศก. ประจ�าปีการศึกษา 2562 ได้แก่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งในทุกสาขาวิชาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาชีวธนฯสาร I 19

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2562
ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


เมื่อวันพุธท 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้จัดการประเมิน

องค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับอาชีวศกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครถนนคนเดิน @วัดอรุณ ปัจฉิมนิเทศ 2562
ณ วัดอรุณราชวราราม ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
“ถนนคนเดินวดอรุณ” (Bangkokyai Walking Street) นักเรียน โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 โดยสถานประกอบการ ตัวแทน

นักศึกษา น�าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิชาชีพแผนกวิชาจัดจ�าหน่าย โดย มหาวิทยาลัยฯ ให้ความรู้ ความเข้าใจการก้าวสู่โลกอาชีพและศึกษาต่อ
ศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ถนนวังเดิม จัดโดยงานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครอาชีวธนฯสาร I 20

อาชีวธนเกมส์ ครั้งที่ 42
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
การแข่งขันกีฬาภายใน “อาชีวธนเกมส์ ครั้งที่ 42” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
โดยนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามัคคีภายใต้แนวคิด “The Movie”
ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เชียร์ลีดเดอร์ อัฒจรรย์สวยงาม ฯลฯอาชีวธนฯสาร I 21

เปิดประตูสู่อาชีวธนฯ 2563 TVC Openhouse 2020
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กิจกรรม วันเปิดประตูสู่อาชีวธนฯ 2563 TVC Openhouse 2020
ประจ�าปีการศึกษา 2562อาชีวธนฯสาร I 22
พิธีเปดปายวิทยาลัยเปยนเซี่ย (BIANQUE COLLEGE)

ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


พิธีเปดปายวิทยาลัยเปยนเซี่ย (BIANQUE COLLEGE) ระหวางวิทยาลัยอาชีวศกษา
ธนบุรี กับ CANGZHOU MEDICAL COLLEGE วันที่ 7 มกราคม 2563

รณรงคตอตานยาเสพติด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “English For The Hospitality Industry”


ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศกษาธนบุร จัดโครงการรณรงคใหความรูและตอตานยาเสพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


ติด ภายใตแนวคิด “ไทยนยม ยั่งยืน รวมแกไขปญหายาเสพติด” เพื่อสราง “English For The Hospitality Industry” ประจ�าปีการศึกษา 2562

ความตระหนักถงพิษภัยของยาเสพตด และรวมแสดงพลังปองกันและแกไข วิทยากรโดย Mr.Vince Goldie และคณะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึงมี

ปญหา ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 เปนตนไป นักเรยนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารฯ และการโรงแรมเข้าร่วมการอบรม
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562
อาชีวธนฯสาร I 23

CONTENTS : กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กิจกรรมจิตอาสา วันเด็กแห่งชาติ 2562
ณ บริเวณริมคลองวัดท่าพระ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมท�ากิจกรรมปรับปรุง กิจกรรมจิตอาสาแจกไอศกรีมมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง
ภูมิทัศน์ (Street Art) ของส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ ณ บริเวณริม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
คลองวัดท่าพระ
กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาการโรงแรม กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ณ ชุมชนคลองราชมนตรี พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 5 ณ ตลาดนัดอินดี้
แผนกวิชาการโรงแรม น้อง ๆ ปี 1-2-3 พี่ปวส. ครูสรัญญา เรืองศรี แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์จัดกิจกรรมจิตอาสา แสดงดนตรีเปิด

ครูกันญาภัค คล้ายสิงห์โต ร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้กบน้อง ๆ เนื่องใน หมวก เพื่อหาเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลศิริราช
วันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนคลองราชมนตรี พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 5
อาชีวธนฯสาร I 24
กิจกรรมจิตอาสา สาขาวชาวิจิตรศลป ์ กิจกรรมจิตอาสา ชมรมวชาชีพคหกรรมศาสตร์

ณ โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม ณ บ้านสี่ขาหมาแมววัดมะพร้าวเตี้ย และบ้านกัญญาภัทร-เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง

วิทยาลัยอาชีวศกษาธนบุร น�าโดยคณะครูและนักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลยอาชีวศกษาธนบุร น�าโดยคณะครูและนกเรียน นักศึกษาชมรมื่
รวมกนวาดภาพเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาชพคหกรรมศาสตร รบบริจาคอาหารสุนขและแมว เพอน�าไปบริจาคให ้


ี้

ของนักเรียนโรงเรียนวัดจนทรประดษฐาราม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัด กับแมพิมพ บานสี่ขาหมาแมววัดมะพราวเตย และบานกัญญาภทร-เพื่อี่

ขึ้นในระหวางวนที่ 17-19 กันยายน 2562 หมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง กจกรรมดังกลาวจัดขึ้นในวันท 16 กันยายน 2562
กิจกรรมจิตอาสา แผนกวชาสามัญสมพันธ ์ กิจกรรมจิตอาสา แผนกวิชาการตลาด
ณ โรงพยาบาลศิริราช ณ วัดวิจิตรการนิมิตร (วัดหนัง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น�าโดยคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี น�าโดยคณะครูแผนกและนักเรียนแผนก
โครงการ “ถุงผ้า รักษ์โลก” ซึ่งรวบรวมถุงผ้าจากบุคลากรภายในและ วิชาการตลาด จัดโครงการ “พัฒนาสถานที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
ภายนอกวิทยาลัยฯ บริจาคให้กับคนไข้ที่มารับยาภายในโรงพยาบาล และศิลปวัฒนธรรม” ณ วัดวิจิตรการนิมิตร
ศิริราช บริจาคในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562อาชีวธนฯสาร I 25

CONTENT : 13+1
FACULTY OF COMMERCIAL
การจัดการเรียนการสอนที่น�าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช ้
ใหเปนประโยชนในการเรียนการสอนและการด�ารงชีวิตอยางเหมาะสม รวมถึง
ครูจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นผู้อบรมสั่งสอนควบคู่กันไปกับ


การเรียนรูเพื่อการดารงชีวิตอยูอยางเหมาะสม และพัฒนานักเรยนใหมีความ

รูทางดานไอที ควบคูกับการมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการทรัพยากรการ
เรียนรูรวมกน และการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชสื่อสงคมออนไลน์

เช่น Facebook Line YouTube Kahoot Google Classroom Zoom ฯลฯ
รายวิชาที่เปิดสอน
การบัญชีเบื้องต้น การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
การบัญชีบริษัทจ�ากัด กระบวนการจัดท�าบัญชี
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โครงการ ฯลฯ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
นักบัญชี (Accountant) ผู้ตรวจบัญชีภาษีอากร
ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) ข้าราชการ
พนักงานธนาคาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist) ผู้สอนวิชาบัญชี
นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant) เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พนักงานบริษัท
ผู้ตรวจสอบภายใน
อาชีวธนฯสาร I 26

FACULTY OF COMMERCIAL

เป็นการสอนที่มีการบูรณาการหลายรายวิชาร่วมกัน โดยน�า
ื้
กลยุทธ์ในรายวิชาการขายเบองต้น การพัฒนาบุคลิกภาพ การโฆษณา
และการเป็นผู้ประกอบการ มาร่วมใช้ในรายวิชาการขายออนไลน์ โดยให้ผู้


เรียนท�าการเสนอขายสินคาผานโซเชียลมีเดีย เปนการใชมือถือใหเกิดประโยชน์เกิดมูลค่า และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้เรียนในระหว่างเรียน ผู้เรียนได้
เรียนรู้ท�าเป็นและเห็นรายได้
รายวิชาที่เปิดสอน
การขายเบื้องต้น
การขายออนไลน์
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การโฆษณา
การเป็นผู้ประกอบการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวช. สามารถต่อระดับ ปวส.หรือระดับปริญญาตรีได้
ประกอบอาชีพอิสระ
ประกอบอาชีพในหน่วยงานธุรกิจ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด /
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ / ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฯลฯ
ประกอบอาชีพหน่วยงานภาครัฐ/วิสาหกิจ


อาชีวธนฯสาร I 27

FACULTY OF COMMERCIAL

ี่
เรียนเกยวกับหลักการ และเทคนิคในการน�าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงาน
ธุรกิจต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในงาน

ส�านักงาน การเขียนโปรแกรมระบบเครอข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เรียน
ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

รายวิชาที่เปิดสอน
โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างเว็บไซต์
โปรแกรมกราฟิก เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักการเขียนโปรแกรม โปรแกรมตารางงาน
คอมพิวเตอร์และการบ�ารุงรักษา โปรแกรมฐานข้อมูลอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเอกชน งานนักธุรกิจ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเว็บมาสเตอร์
ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ


อาชีวธนฯสาร I 28

FACULTY OF COMMERCIALเรียนรู้ด้วยสื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในสถานศึกษาและใน
สถานประกอบการ ฝึกทักษะความช�านาญในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
ต่าง ๆ


รายวิชาที่เปิดสอน
ธุรกิจค้าปลีก
การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก
หลักการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ภาวะผู้น�าและการบริหารงานบุคคล
การสร้างทีมนักขาย
การจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
พนักงานขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการร้าน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
อาชีวธนฯสาร I 29

FACULTY OF ARTSผลิตและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความช�านาญ ด้านทักษะ และความ
คิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก แสวงหา คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น
เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์ สาขางานวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และทฤษฎี
ศิลป์
รายวิชาที่เปิดสอน
จิตรกรรม - วาดเขียนภาพคนเหมือน วาดเขียนภาพคนเต็มตัว จิตรกรรมภาพคน
เหมือน วาดเขียนหุ่นนิ่ง จิตรกรรมหุ่นนิ่ง วาดเขียนทิวทัศน์ เทคนิคจิตรกรรม
จิตรกรรมสร้างสรรค์ จิตรกรรมไทยพื้นฐาน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ประติมากรรม - ประติมากรรมพื้นฐาน ประติมากรรมลวดลายไทย ประติมากรรม
นูนและลอยตัว ประติมากรรมสร้างสรรค์
ภาพพิมพ์ - ภาพพิมพ์พื้นฐาน ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์สกรีน
ทฤษฎีศิลป์ - ศิลปนิยม สุนทรียศาสตร์พื้นฐาน
ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน - องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดเขียนพื้นฐาน การ
เขียนแบบทัศนียวิทยา เทคนิคองค์ประกอบศิลป์ เทคโนโลยีเพื่องานศิลปะ
กายวิภาค ศิลปะไทย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
รายวิชาเสริมหลักสูตร – เซรามิก/เครื่องเคลือบดินเผา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
ศิลปินอิสระ ผู้สอนศิลปะ ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ นักวิชาการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่อง
ด้วยศิลปะ


อาชีวธนฯสาร I 30

FACULTY OF ARTS
รายวิชาที่เปิดสอน

วาดเขียนพื้นฐาน การออกแบบตกแต่งอาคารพาณิชย์


วาดเขียนเพื่องานออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑหตถกรรมพืนบาน


การเขียนแบบเพื่องานออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายใน
การเขียนแบบทัศนียวิทยา บ้านและส�านักงาน
องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น
ศิลปนิยม การออกแบบตัวอักษร
ศิลปะไทย การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
การออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
การสร้างภาพประกอบ ฯลฯ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
นักออกแบบตกแต่งภายใน
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
นักออกแบบนิเทศศิลป์
นักออกแบบกราฟิก
นักเขียนภาพประกอบ
นักออกแบบการ์ตูน
และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ


อาชีวธนฯสาร I 31

FACULTY OF ARTSมุ่งเน้นให้นกเรียน นักศกษาใฝ่หาความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์


ทันต่อเทคโนโลยี

มุ่งเน้นให้นักเรยน นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์


เมื่อจบไปแลวทางานในสายงานวิชาชพที่เรียนไดจริง หรือศึกษาตอในสถาบนการศึกษา
ระดบสูง


มุ่งเน้นให้นกเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีบคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอสังคมแวดลอม
รายวิชาที่เปิดสอน
ทฤษฎีสีเพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายภาพทางอากาศ
ถ่ายภาพด้วยสมาท์โฟน การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ
การถ่ายภาพฟิล์ม และการล้างฟิล์ม และ 3 มิติ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และการตัดแต่ง การจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ
ภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์ การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
การถ่ายท�าวีดิทัศน์และการตัดต่อวีดิทัศน์ การผลิตฉากเพื่อการผลิตสื่อ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
ช่างภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน Youtuber / Online production /
(Photographer) Online marketing
ช่างแต่งรูป (Retoucher) ทีมผลิตภาพยนตร์ / ทีมผลิต
ช่างภาพวีดิทัศน์ (Camera man) โฆษณา / ทีมผลิตรายการโทรทัศน์
ช่างตัดต่อ (Editor) (Media production team)
ครีเอทีฟ (Creative) คนเขียนบท (script writer)
ช่างแต่งหน้า (Makeup artist) ศิลปินอิสระ


อาชีวธนฯสาร I 32

FACULTY OF ARTS
เทคโนโลยีดานดจิทัล มีบทบาทและเปนปจจัยสาคัญที่สุดในชีวิตประจ�าวัน

ในปจบันและอนาคต แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จึงมุงเนนจัดการเรียนการสอน
หลักสตรดิจิทัลกราฟก ดานดิจิทัลกราฟก ดิจทัลอารต ดจิทัลมีเดีย และงานแอนนิเมชั่น

ที่เปนหลักสูตรใหมลาสุด สอดคลองกับความทันสมัยดานเทคโนโลยี ผสานแนวคิด และ
หลักการทางดานศิลปกรรม ไมวาจะเปนหลักการทางศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม
หลักองคประกอบศิลป การออกแบบ การวาดเสน ทฤษฏีสี ความคิดสรางสรรค เนน ้ปฏิบัตการจริง ดวยเครองมืออุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัย หองคอมพิวเตอรกราฟก ิ
ื่มัลติมีเดียรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาต หองปฎิบติการระบบวินโดวส หอง


ปฏิบัตการคอมพวเตอรระบบปฏิบัติการแมคอินทอช ชุดอุปกรณดานมลติมีเดียตาง ๆ


พรอมระบบเครอขายอินเตอรเน็ตความเร็วสงส�าหรับงานดิจิทัลกราฟกโดยเฉพาะ มีการ


ฝกงานในสถานประกอบการจริง เรยนจริงรจริง ฝกปฏิบัติจรง สูอาชีพที่หลากหลาย
รายวิชาที่เปิดสอน
เรียนรายวิชาชีพเฉพาะทุกสาขางาน สาขางานดิจิทัลกราฟิก
ดังนี้ จิตรกรรมดิจิทัล
การออกแบบกราฟิกดิจิทัล มัลติมีเดียอินเทอแรคทีฟ
การถ่ายภาพดิจิทัล การออกแบบคาแรคเตอร์
ดิจิทัลคอมมิค การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
วีดิโอคอนเทนต์ การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา การสร้างโมเดล 3 มิติ การผลิตสื่อดิจิทัลมาเก็ตติ้ง
นักถ่ายภาพ ช่างภาพ ช่างถ่ายภาพโฆษณา นักถ่ายภาพด้วยโดรน การพัฒนากราฟิกบรรจุภัณฑ์
Vlog Youtuber ผู้สื่อข่าว นักออกแบบกราฟิก นักวาดภาพดิจิทัล นักออกแบบ การออกแบบเขียนแบบดิจิทัล

เว็บไซต์ นักออกแบบโมเดลสามมิติ นักผลิตสื่อเทคโนโลยเสมือนจริง (AR) นักผลิต
เกม นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบภาพสามมิติ นักผลิตวิชวลเอฟเฟค สาขางานดิจิทัลมีเดีย

ข้าราชการช่างศิลป์ ตารวจ-ทหารฝ่ายกราฟิก ช่างประกอบและติดตั้งระบบ สื่ออินเทอแรคทีฟ

คอมพิวเตอร์ นักเขยนแบบดิจิทัล ช่างตัดต่อบันทึกภาพและเสียง ศิลปินดิจิทัล นัก การผลิตดิจิทัลเกม

ผลิตดนตรดิจิทัล ผู้จัดท�าและควบคุมระบบมัลติมีเดีย นักผลิตสือมัลติมีเดีย นัก การผลิตมัลติมีเดียโฆษณา

ออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ศิลปินแนวดิจิทัล อาชีพอิสระด้านดิจิทัลกราฟิก การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
อาชีพที่หลากหลาย หางานง่าย รายได้สูง เป็นที่ต้องการอย่างสูงใน วิชวลเอฟเฟค
หน่วยงาน สถานประกอบการ สามารถเรียนต่อเนื่องได้ถึงปริญญาตรีอีกสองปี การออกแบบเสียงดิจิทัล
อาชีวธนฯสาร I 33

FACULTY OF HOME ECONOMICS

รายวิชาที่เปิดสอน

สอนการตัดเย็บเสื้อผ้า
การเรียนการสอนท�าแพทเทิร์นเสื้อผ้า
การออกแบบเสื้อผ้า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

นักออกแบบเสื้อผ้า นักบริหารสินค้าแฟชั่น
นักออกแบบแพทเทิร์น ผู้ด�าเนินรายการแฟชั่นโชว์
นักออกแบบลายผ้า สไตล์ลิสต์
นักออกแบบเครื่องประดับ นักเขียนภาพประกอบแฟชั่น
เครื่องแต่งกาย


อาชีวธนฯสาร I 34

FACULTY OF HOME ECONOMICSรายวิชาที่เปิดสอน
อาหารไทย ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
ขนมไทย อาหารนานานชาติ
เบเกอรี่ โภชนาการ
อาหารว่าง ถนอมอาหาร
บริการอาหารและเครื่องดื่ม เค้กและการแต่งหน้าเค้ก


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
เชฟ ทหาร กรมพลธิการ
นักโภชนาการ เปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการเอง
ครู
อาชีวธนฯสาร I 35

FACULTY OF HOME ECONOMICS

รายวิชาที่เปิดสอน
งานบายศรี งานดอกไม้สด
งานแกะสลัก งานตามสมัยนิยม
งานจัดดอกไม้ งานใบตอง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
เจ้าของสถานประกอบการร้านดอกไม้
ครูสอนแผนกวิชาศหกรรมศาสตร์
พนักงานจัดดอกไม้ในสถานประกอบการ และในโรงแรม
อาชีวธนฯสาร I 36

FACULTY OF TOURISM INDUSTRYแผนกวิชาการโรงแรมมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้เรยนในยุคปัจจุบัน

ในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลกษณะอันพึงประสงค์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การสร้างองค์ความร้ใหม่จาก
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้สอนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส�าเรจในการเรียนรู้ ตลอดจน


ส่งเสรมให้มีการบริการด้านวิชาการและด้านวิชาชพต่อชุมชนและสังคม


รายวิชาที่เปิดสอน
การบริการอาหารและครื่องดิ่ม ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม งานแม่บ้านโรงแรม
เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ งานส่วนหน้าโรงแรม
งานครัวโรงแรม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
พนักงานโรงแรม ประกอบอาชีพธุรกิจน�าเที่ยว
พนักงานภัตตาคาร,ร้านอาหาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
พนักงานสายการบิน ครู,อาจารย์
พนักงานเรือส�าราญ ธุรกิจส่วนตัวอาชีวธนฯสาร I 37

FACULTY OF COMMUNICATION TECHNOLOGY AND INFORMATION

มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อผลิตก�าลังคนระดับช่างเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

รายวิชาที่เปิดสอน
ระดับปวช. ได้แก่ การสร้างเว็บเบื้องต้น, การเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น
ระดับปวส. ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล, ระบบปฏิบัติการ
เครื่องแม่ข่าย
ระดับปริญญาตรี ได้แก่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
สารสนเทศ, ปัญญาประดิษฐ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
นักเขียนโปรแกรม ผู้ดูแลและบริหารข้อมูล
นักออกแบบกราฟิก วิศวกรซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักสร้างเกม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาชีวธนฯสาร I 38

FACULTY OF HOME ECONOMICS“สถานศึกษาชั้นน�า ที่หลากหลายวิชาชีพ”
จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยอาชวศึกษา

ธนบุรี เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาก�าลังคน เพื่อพัฒนา
ประเทศในด้านสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยผู้เรียนจะต้องมีทักษะทาง
วิชาการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางวิชาชีพให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
รายวิชาที่เปิดสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสาขา
วิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ส�าหรับนักเรียน
นักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอาชีวธนฯสาร I 39

อาชีวธนฯสาร I 40

ภาพอนาคตของอาชีวฯธนกับการศึกษาในยุค 5 G


อาชีวธนฯ กับเปลี่ยนแปลง อาชีวธนฯ กับรูปแบบ อาชีวธนฯ กับการก้าวขึ้นเป็น
การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ใน
ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

การเปลียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง ขอมูลองคความรูตาง ๆ ในปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี พร้อมรวดเร็วในยุคดิจิทัล ส่งผลท�าให้เกิดการ ไม่ได้หาได้เพยงในห้องเรียนอย่างเดยว รูป ที่จะก้าวขึ้นเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ใน

เปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพฤติกรรมใน แบบการเรียนรู้และช่องทางใหม่ ๆ ได้ถูก ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการปรับตัวทั้งใน
ึ้


การใช้ชวิตรวมถึงการเรียนร้ โลกแห่งการ พัฒนาขนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจาก เรื่องของการเรียนรู้และมิติรอบข้าง ไม่ว่าจะ
เรียนรู้ได้พัฒนาไปอย่างมากจากการที่มี ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแม้กระทั่ง เป็น 5G VR AR IOTs แอปพลิเคชันต่าง ๆ
ระบบอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาของ บุคคลทั่วไปที่มีการแชร์ข้อมูลองค์ความร้ ู หรือ AI ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และการน�าไป
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งระบบเครือข่ายความรู้ น�าองค์ความรู้ของตนเองมาสร้างรายได้ ประยุกต์ใช้ทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน ผู้ประกอบ
ออนไลน์มีการขับเคลื่อนอย่างเห็นได้ชัด เกิดคอร์สเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์และ การรวมถึงคนทั่วไป
ระบบอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทมากขึ้นจะ ออฟไลน์ในรูปแบบตามแต่ที่คนสนใจ
ี่
ช่วยให้คนทอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เฉพาะด้าน (Customized) ซึ่งท�าให้คน นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้มีการจัด
ึ้
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ ในขณะที่การ ทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขน อบรมและพัฒนาโดยการน�าสื่อสังคมเรยนรู้ในพื้นที่ทีได้ปฏบัติจริงซึ่งยังเป็น พัฒนาทกษะได้ตรงตามที่ตนเองสนใจ ออนไลน์และสื่อเพื่อการเรียนรู้ ที่มีความ

ส่วนสาคญที่ช่วยพัฒนาเสริมทักษะด้าน ยกตัวอย่างภาคเอกชนก็เปิด หลากหลายช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย


ต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ หลักสูตรเองเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการ ไม่ว่าจะส�าหรับครู นักเรียน ผู้ที่สนใจเรียนรู้
ขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้ง เรื่องต่าง ๆ ทั่วไป อาทิ แอปพลิเคชันช่วยครู


นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน ในไทยและต่างประเทศเริ่มหันมาทาแพล็ต จัดระบบการเรียนการสอน แอปพลิเคชนน�า
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก มีการน�า ฟอร์มหรือหลกสูตรการเรียนรู้ของตนเองหรือ เสนอองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แอปพลิเคชันที่

ไปปรับประยุกต์ใช้ในวงการต่าง ๆ รวมทั้งใน แชร์ข้อมูลองค์ความรู้ของตนเองผ่านทางช่อง ใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วยส่งเสริมการ
เรื่องของการเรียนรู้และมิติรอบข้าง ไม่ว่าจะ ทางออนไลน์ทางแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้น เรียนรู้ สุดท้ายนี้ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็น
เป็น 5G VR AR IOTs แอปพลิเคชันต่าง ๆ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้น�าสื่อ อย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะร่วมกันพัฒนาและ

หรือ AI ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และการน�าไป สังคมออนไลน์และสื่อเพื่อการเรียนร้ ให้ ก้าวไปพร้อมกันกับการศึกษาในยุค 5 G…
ประยุกต์ใช้ทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน ผู้ประกอบ คนได้ศึกษาค้นคว้าตามเนื้อหาที่ตนสนใจ


การรวมถึงคนทั่วไปด้วยลองมาดูกันว่าการ ไม่ว่าจะเป็นเรองความรู้รอบตัว ทักษะ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงที่น่า เฉพาะด้าน ไลฟ์สไตล์ วิชาและทฤษฎีความ
สนใจในวิทยาลัยฯ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ รู้ด้านต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง อาทิ
ยังไงกันบ้าง Facebook Youtube Google+ Instagram
Podcast เป็นต้น
ส�าหรบแอปพลิเคชนก็ยังคงมีหลากหลายที่ชวยสงเสริมการเรียนรูมากมาย ไมวาจะ

ส�าหรับครู นักเรียน ผูที่สนใจเรียนรูเรองตาง ๆ
ทั่วไป อาทิ แอปพลิเคชันช่วยครูจัดระบบ
การเรียนการสอน แอปพลิเคชันน�าเสนอองค์ความรูดานตาง ๆ แอปพลิเคชันทใชเทคโนโลยี

AR เขามาชวยสงเสริมการเรยนรู เปนตน ้
อาชีวธนฯสาร I 41

อาชีวธนฯสาร I 42

อาชีวธนฯสาร I 43

CONTENTS : อาชีวธนฯ จิตอาสา
จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ
Public mind) หมายถึง จิตส�านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค�าว่า “สาธารณะ”
คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็น
เจาของในสิ่งที่เปนสาธารณะ ในสทธิและหนาทที่จะดูแล และ บ�ารงรักษารวมกัน


ยังหมายรวมถึง จตของคนที่ร้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ใน


การทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกดขึ้นในสังคม ช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด�าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีด�าเนนงานโดยการตระหนักรู้


และค�านึงถึงสวนรวมรวมกัน รูจักการเอาใจใสและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่


เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส�านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรยบร้อย ประหยัด และ

มีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

นักเรยนนักศึกษาได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต เป็นก�าไรชีวิต
ึ้
เมื่อได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายยิ่งขน รวมทั้งพัฒนาตนเองไม่ว่าจะ
เป็นการตระหนักถึงคุณธรรมพื้นฐาน เช่น ประหยัด อดออม อดทน และ
ความตรงต่อเวลา ได้เรียนร้สิ่งที่แตกต่าง อีกทั้งได้ศึกษาจากการปฏิบติ


จริงท�างานอย่างจริงจังและการท�างานที่ไม่ค�านงถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับแต่

ี่
ท�างานอย่างเต็มท เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่พึงระวังต่อความเสี่ยงทั้ง
หลาย การท�าประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่านึกถึงประโยชน์ส่วนตนและเหนือ

สิ่งอนใดคือการใชชีวิตอยางการพึ่งพาตนเองและยึดหลักของความพอเพียงส่งผลให้วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประเภท

สถานศกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกษา (ระดับชาติ) ประจ�าปการศึกษา 2562


อาชีวธนฯสาร I 44

CONTENTS : ห้องสมุดยุคดิจิทัล : การปรับตัวสู่เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 5.0
PHOTO BY :นายสิริกร หมื่นศรี
นักศึกษาแผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ห้องสมุดอาชีวศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการต่าง ๆ ทาง
ด้านวิชาการ รวมถึงเป็นแหล่งค้นคว้าที่ส�าคัญยิ่งที่ชาวเราต้องให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ใช้ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างอิสระ รวมถึงเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ด้วยสภาพปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
มีบทบาทในการบริหารจัดการและให้บริการของห้องสมุดเป็นอย่างมาก
ดังนั้น ห้องสมุดและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรปรับตัวให้เข้ากับ
สถาวะปัจจุบัน โดยการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยอ�านวยความสะดวกและ
เป็นการกระตุ้นความสนใจให้อยากที่จะเข้าใช้บริการ
ในยุค 5.0 ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมดิจิทัลที่มีบทบาทในการ
ด�ารงชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก นักเรียน นักศึกษาสนใจและ
เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น ห้องสมุดอาชีวศึกษาจึงควรปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการให้บริการให้สอดคล้องกับยุคสมัย เช่น การให้
บริการยืม-คืน การบริการทางด้านข้อมูลสารสนเทศ การบริการหนังสือ
จอง ถ้าบริการเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นบริการแบบออนไลน์จะ
สามารถดึงดูดให้นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าใช้บริการและสนใจอยากอ่าน
หนังสือเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมาร์ทโฟน ให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วม
มือร่วมใจจากทุกฝ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุด จึงจะต้อง
พัฒนาไปพร้อมกันกับบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อให้ทันและเหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลง


อาชีวธนฯสาร I 45

CONTENTS : เยาวชน คนเก่ง คนดี ศรีอาชีวศึกษา


“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” รางวัลระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ คุณธรรม ที่ไดรับรางวัล “สถานศึกษาพัฒนาคณธรรมอาชวศึกษา
ระดับชาติ (สอศ.)” ประจ�าปี 2562 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นใน
ให้เป็นครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจ�าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษาปทุมธานีี ปทุมธานี


โครงงานสานศิลป สืบวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐจาก


ขยะรีไซเคิล ตอน แมลายกนกสามตัวจากวัสดุเหลือใช โดยสาขาวิชา

วิจิตรศลป์ ได้รบผลการประเมินโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา


อยู่ในล�าดับที 6 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปการศึกษา 2562การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค สาขาวิชาการออกแบบ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ที่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนันทา มาเผือก ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ นักเรยนระดบ ปวช.3 สาขาวิชาการออกแบบ ที่ได้รบรางวัลรอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ในการ
แข่งขันวาดภาพคนเหมือน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน ชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบเขียนแบบตกแต่งห้องนอนผู้สูง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร


การแข่งขนจิตรกรรมไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดบภาค อายุ Elderly bedroom ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประจาปีการศึกษา 2562


ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ�าปีการศึกษา 2562 ภาคตะวนออกและกรุงเทพมหานคร ประจ�าปีการศึกษา 2562การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริยา แก้วจันทร์ ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาอาหารและนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลชนะ ขอแสดงความยินดกับนายอษฎาวุธ นดาบตร และ โภชนาการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกอบ
เลิศ การประกวดร้องเพลงสากลหญิง ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน นายขจรเกียรติ ภักดีก�าจร สาขาวิชาคอมพวเตอรกราฟก ระดับ อาหารไทยเชงธุรกิจ ประเภทข้าวแช่ ในการแข่งขันทักษะ


ี่

การประกวดรองเพลง ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสง ทไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ประจ�าปการศึกษา 2562 ในการออกแบบสื่อ interactive เพื่อการศึกษา หัวขอ “Healthy ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Care” การแขงขันทกษะวิชาชพ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ�าปการศึกษา 2562

อาชีวธนฯสาร I 46

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาวิชาการออกแบบ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาการ
ออกแบบ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการ
ออกแบบเมนูอาหารไทยตั้งโต๊ะ ระดับชาติ และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันการออกแบบตกแต่งห้องนอนผู้สูงอายุ ระดับชาติ
ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีได้รับรางวัล ดังนี้
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งประดิษฐ์ “ชุดอุปกรณ์เขียนแบบพกพา” สาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
สิ่งประดิษฐ์ “ก็อญ-จ็อก” สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ “บูรพาสักการะ” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สิ่งประดิษฐ์ “โคมสายลายศิลป์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

คอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบที่ 2 ในการ สิ่งประดิษฐ์ “ชุดเก้าอี้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” สาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลชมเชย

แข่งขนการออกแบบสื่อมัลตมีเดียเพื่อการศึกษา หัวข้อ Healthy สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ก�าหนดโจทย์

care ระดับชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ อาชวศกษาร้อยเอ็ด สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ Smart Feeder” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยร่วมสมัย

ขอแสดงความยนดีกับนายสิรภพ รัชชะจิตติ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ รวมเปนก�าลังใจให...ทีมศูนยบมเพาะผูประกอบการฯ


สาขาวชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รบรางวัลรองชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้ ร่วมเป็นกาลังใจให...ทีมศูนยบมเพาะผูประกอบการฯ
อันดบ 1 ในการแข่งขนทักษะการประกอบอาหารไทยร่วม

รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะการวาดภาพคนเหมือน ระดับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ในการเฟ้นหาสดยอดศูนย์บ่มเพาะ
สมัย 27 กุมภาพนธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ


ชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการอาชีวะ ระดับ 5 ดาว (ระดบชาติ) 2562 ซึ่งจัดขึ้น
การบริการ มหาวิทยาลยรังสิต ระหวางวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา


ปทุมธานี
รางวัลการประกวดถ่ายภาพ “คลองบางหลวง”
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ กิจกรรมพาณิชย์สัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริยา แก้วจันทร์ โครงการพัฒนาพลเมืองสรางสรรคทางอาชีวศึกษา
กับนางสาววรรณวษา เหมือนปิ๋ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม ที่ได้รับรางวัล กิจกรรมพาณิชย์สัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
นางสาวธิดาวรรณ ลิบวาณิชย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดร้องเพลงสากลหญิง ณ มหาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชด�าเนิน จากโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ส่องคลองบางหลวง
ในการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2562 กิจกรรมประกวดการภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” ประเภท
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
อาชีวธนฯสาร I 47

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เปิดสอนในระดับต่าง ๆ ดังนี้


1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
1.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
- สาขาวิชาการออกแบบ
- สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
1.3 ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
1.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
2.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.3 ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
2.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
2.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
3.1 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
182 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 024123411 / 024126285
โทรสาร 024123486

อาชีวธนฯสาร
ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2562 [email protected]
อาชีวธนฯ : จิตอาสา www.thonburi.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


Click to View FlipBook Version