The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประวัติสุนทรภู่

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อุรวี มีอดทน, 2019-09-18 02:47:36

ประวัติสุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่

Keywords: ประวัติสุนทรภู่

วนั สนุ ทรภู่ 26 มิถุนายน ประวัติและผลงาน

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือท่เี รียกกนั ทัว่ ไปวา่ สนุ ทรภู่ (26 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นกวี
ชาวไทยทม่ี ีช่ือเสยี ง ได้รับยกย่องเปน็ เชกสเปยี รแ์ ห่งประเทศไทย[1] เกิดหลงั จากตั้งกรงุ รัตนโกสนิ ทร์ได้ 4 ปี
และได้เขา้ รับราชการเป็นกวรี าชสานกั ในรชั สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิ หล้านภาลยั เม่อื สิน้ รัชกาลได้
ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี กอ่ นจะกลับเข้ารบั ราชการอีกครั้งในปลายรชั สมัยพระบาทสมเดจ็ พระนั่งเกล้า
เจา้ อยหู่ วั โดยเปน็ อาลกั ษณใ์ นสมเด็จเจ้าฟา้ จุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมยั รชั กาลที่ 4 ไดเ้ ลอ่ื น
ตาแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณฝ์ า่ ยพระราชวงั บวร ซึ่งเป็นตาแหนง่ ราชการสุดทา้ ยก่อน
สน้ิ ชวี ติ

สนุ ทรภู่เปน็ กวที ี่มคี วามชานาญทางดา้ นกลอน ไดส้ รา้ งขนบการประพนั ธก์ ลอนนิทานและกลอนนริ าศขน้ึ ใหม่
จนกลายเป็นท่นี ยิ มอย่างกวา้ งขวางสบื เนือ่ งมาจนกระท่งั ถงึ ปจั จุบนั ผลงานท่ีมชี อ่ื เสยี งของสนุ ทรภู่มีมากมาย
หลายเรอ่ื ง เช่น นริ าศภเู ขาทอง นริ าศสพุ รรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสรุ ิยา และ พระอภยั มณี
เป็นตน้ โดยเฉพาะเร่ือง พระอภยั มณี ได้รบั ยกย่องจากวรรณคดสี โมสรวา่ เปน็ ยอดของวรรณคดีประเภทกลอน
นิทาน และเปน็ ผลงานท่ีแสดงถึงทกั ษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภูอ่ ย่างมากท่ีสดุ งานประพนั ธ์หลายชนิ้
ของสุนทรภู่ได้รบั เลือกใหเ้ ปน็ สว่ นหนงึ่ ในหลกั สูตรการ เรียนการสอนนับแต่อดตี มาจนถงึ ปจั จบุ นั เชน่ กาพย์
พระไชยสรุ ยิ า นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรอื่ ง

ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภูไ่ ดร้ บั ยกยอ่ งจากองค์การยูเนสโกให้ เปน็ บุคคลสาคัญ
ของโลกดา้ นงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภ่ยู ังเปน็ ที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไมข่ าดสาย
และมกี ารนาไปดัดแปลงเปน็ สื่อต่าง ๆ เชน่ หนงั สือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มกี ารก่อสร้าง
อนสุ าวรีย์สนุ ทรภู่ไว้ทีต่ าบลกร่า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง บา้ นเกดิ ของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นทีก่ าเนิด
ผลงานนริ าศเร่ืองแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง นอกจากน้ยี ังมีอนุสาวรียแ์ ห่งอื่น ๆ อีก เช่น ทวี่ ัดศรีสุดา
ราม ท่ีจงั หวดั เพชรบุรี และจังหวดั นครปฐม วันเกิดของสุนทรภ่คู ือวนั ที่ 26 มถิ นุ ายนของทุกปี ถือเป็น วัน
สนุ ทรภู่ ซงึ่ เปน็ วนั สาคญั ด้านวรรณกรรมของไทย มกี ารจดั กิจกรรมเชดิ ชูเกยี รติคณุ และส่งเสรมิ ศิลปะการ
ประพนั ธบ์ ทกวีจากองค์กรต่าง ๆ โดยท่วั ไป

ผลงานของสุนทรภู่

ประเภทนริ าศ

- นิราศเมอื งแกลง (พ.ศ. 2349) - แตง่ เม่ือหลังพ้นโทษจากคุก และเดินทางไปหาพ่อทเี่ มืองแกลง

- นริ าศพระบาท (พ.ศ. 2350) - แต่งหลงั จากกลบั จากเมืองแกลง และต้องตามเสดจ็ พระองค์เจา้ ปฐม
วงศไ์ ปนมสั การรอยพระพทุ ธบาททีจ่ ังหวดั สระบรุ ใี นวนั มาฆบชู า

- นริ าศภูเขาทอง (ประมาณ พ.ศ. 2371) - แต่งโดยสมมุติว่า เณรหนพู ดั เป็นผู้แต่งไปนมสั การพระ
เจดยี ์ภูเขาทองท่ีจังหวัดอยธุ ยา

- นิราศสพุ รรณ (ประมาณ พ.ศ. 2374) - แตง่ เม่ือครั้งยังบวชอยู่ และไปคน้ หายาอายุวัฒนะท่จี ังหวดั
สุพรรณบรุ ี เป็นผลงานเรอื่ งเดียวของสนุ ทรภู่ที่แต่งเปน็ โคลง

- นริ าศวัดเจา้ ฟา้ (ประมาณ พ.ศ. 2375) - แต่งเม่ือครงั้ ยงั บวชอยู่ และไปค้นหายาอายุวัฒนะตามลาย
แทงที่วดั เจ้าฟา้ อากาศ (ไม่ปรากฏว่าทจี่ รงิ คือวัดใด) ทจี่ ังหวัดอยธุ ยา

- นริ าศอเิ หนา (ไม่ปรากฏ, คาดวา่ เป็นสมยั รัชกาลที่ 3) แต่งเป็นเนอ้ื เร่ืองอเิ หนาราพนั ถงึ นางบษุ บา

- ราพันพลิ าป (พ.ศ. 2385) - แตง่ เมื่อคร้ังจาพรรษาอยทู่ วี่ ดั เทพธิดาราม แล้วเกดิ ฝนั ร้ายวา่ ชะตาขาด
จงึ บันทกึ ความฝนั พร้อมราพันความอาภัพของตวั ไวเ้ ปน็ "ราพนั พิลาป" จากนั้นจงึ ลาสิกขา

- นริ าศพระประธม (พ.ศ. 2385) – เชือ่ วา่ แตง่ เม่ือหลงั จากลาสิกขาและเข้ารับราชการใน
พระบาทสมเดจ็ พระปิน่ เกล้าเจ้าอยหู่ วั ไปนมัสการพระประธมเจดีย์ (หรือพระปฐมเจดีย์) ที่เมืองนครชยั ศรี

- นิราศเมืองเพชร (พ.ศ. 2388) - แตง่ เมือ่ เข้ารับราชการในพระบาทสมเดจ็ พระปิ่นเกลา้ เจา้ อยู่หัว
เช่ือว่าไปธุระราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง นริ าศเร่ืองนี้มฉี บบั ค้นพบเน้ือหาเพิ่มเตมิ ซึง่ อ.ล้อม เพ็งแกว้ เช่อื วา่
บรรพบุรุษฝ่ายมารดาของสนุ ทรภูเ่ ปน็ ชาวเมอื งเพชร

ประเภทนิทาน

เรอื่ งโคบตุ ร, เรอื่ งพระอภยั มณี, เร่อื งพระไชยสุริยา, เรอ่ื งลักษณวงศ์, เรื่องสงิ หไกรภพ
พระอภยั มณีสดุ สาคร

ประเภทสุภาษิต

- สวสั ดริ กั ษา- คาดว่าประพนั ธใ์ นสมัยรชั กาลท่ี 2 ขณะเปน็ พระอาจารยถ์ วายอักษรแดเ่ จา้ ฟ้าอาภรณ์

- สุภาษติ สอนหญิง - เปน็ หน่ึงในผลงานซึ่งยงั เปน็ ที่เคลอื บแคลงว่า สนุ ทรภเู่ ป็นผู้ประพันธ์จริงหรอื ไม่

- เพลงยาวถวายโอวาท - คาดวา่ ประพนั ธ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ขณะเป็นพระอาจารยถ์ วายอักษรแดเ่ จ้า
ฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว

ประเภทบทละคร

- เร่อื งอภัยณุรา ซึง่ เขยี นขนึ้ ในสมยั รัชกาลท่ี 4 เพื่อถวายพระองคเ์ จ้าดวงประภา พระธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระปิน่ เกลา้ เจ้าอย่หู ัว

ประเภทบทเสภา

- เรือ่ งขนุ ชา้ งขุนแผน (ตอนกาเนดิ พลายงาม)

- เร่ืองพระราชพงศาวดาร

ประเภทบทเห่กลอ่ ม

แต่งขนึ้ สาหรบั ใช้ขบั กล่อมหม่อมเจ้าในพระองคเ์ จ้าลกั ขณานุคุณ กบั พระเจ้าลกู ยาเธอใน
พระบาทสมเด็จพระปนิ่ เกล้าเจา้ อยหู่ วั เท่าที่พบมี 4 เรื่องคือ เห่จบั ระบา, เห่เรื่องพระอภัยมณี, เห่เร่ืองโคบตุ ร
เห่เร่อื งพระอภยั มณี, เหเ่ ร่ืองกากี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ประวัติสุนทรภู่
Next Book
ประวัติสุนทรภู่