The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kotchanan yujisaree, 2021-04-27 17:48:33

สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

àÁ×ͧËÍÂËÅÍ´
ÂÍ´ÅÔ鹨èÕ ÁÍÕ Ø·ÂÒ¹
Ã.2 áÁ‹¡ÅͧäËÅ
¼Ò‹ ¹ ¹ÁÊÑ ¡ÒÃËÅǧ

¾‹ÍºŒÒ¹áËÅÁ

»ÃÐÇѵ¤Ô ÇÒÁ໹š ÁÒ

จงั หวัดสมุทรสงครามหรอื เมืองแมกลองในอดตี คือแขวง
บางชางของเมืองราชบุรี แขวงบางชา งมศี ูนยก ลางอยูท ตี่ าํ บล
บางชา ง อาํ เภอ อมั พวา จังหวดั สมทุ รสงคราม (ตามการ
แบง เขตการปกครองในปจจบุ ัน) แขวงบางชางมอี ีกช่ือวา สวน

นอก ตอมาปลายสมัยกรงุ ศรีอยุธยาตอเน่ืองกับสมัย
กรุงธนบุรี แขวงบางชา งแยกออกจากจังหวดั ราชบุรีเรียกวา

“เมืองแมกลอง” สมุทรสงครามมีความสําคญั ทาง
ประวตั ศิ าสตรใ นชวงทีส่ มเด็จพระเจาตากสนิ มหาราชทรง
สถาปนากรงุ ธนบรุ เี ปนราชธานี พมา สงกองทัพผา นเขา มาถงึ
บรเิ วณตาํ บลบางกุง พระเจา ตากสนิ มหาราชทรงรวบรวมผคู น
สรา งคา ยปอ งกันทพั พมา จนขา ศึกพา ยแพไ ป ณ บริเวณคาย
บางกงุ นบั เปน การปอ งกันการรุกรานของพมา เขา มายังไทย

ครง้ั สาํ คัญในชวงเวลาน้นั

จงั หวัดสมทุ รสงครามมอี าณาเขตตดิ ตอ ดงั น้ี

ทิศเหนอื ติดตอกับจงั หวดั ราชบรุ ีและจังหวดั สมุทรสาคร โดยมี
ลาํ คลองดอนมะโนรา และรางหัวตาํ ลึงใน
เขตทอ งทอี่ าํ เภอบางคนที และอาํ เภอเมอื งสมทุ รสาคร เปน
แนวแบง เขต

ทิศใต ติดทะเลอาวไทย ตรงปากแมน ํ้าแมกลอง และจังหวดั
เพชรบรุ ี

ทศิ ตะวนั ออก ตดิ ตอกบั จงั หวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนทองท่ี
อาํ เภอเมืองสมุทรสาคร

ทศิ ตะวันตก ตดิ ตอกับจังหวดั เพชรบุรี และจังหวดั ราชบรุ ี โดยมี
ลาํ คลองวดั ประดู เปน แนวแบงเขตในทอ งที่อําเภออมั พวา

สถานที่สุดฮติ

ใครกาํ ลงั มองหา ทีเทยี วใกลก้ รุงเทพ เดนิ ทางไป
งา่ ย มีอะไรให้เทยี วเยอะ ลองแวะไปเทยี ว

สมุทรสงคราม เมืองแม่กลอง ดนิ แดนหอยหลอด
และปลาทแู สนอร่อยกันคะ่

โครงการอมั พวา ชยั พฒั นานุรกั ษ์
เปน โครงการดๆี ทสี่ มเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี มพี ระ
ราชดําริใหม ลู นธิ ชิ ยั พฒั นานําทดี่ นิ ของคุณประยงค นาคะวะรงั ค มาพฒั นาใหเกิด

ประโยชนแกชุมชนอัมพวา

ดอนหอยหลอด
สมทุ รสงครามขึ้นชือ่ วาเปน "เมืองหอยหลอด" จงึ หามพลาดการไปเที่ยว
ดอนหอยหลอด เลยทเี ดียว ทีน่ เี่ ปน สนั ดอนทต่ี งั้ อยปู ากนาํ้ แมก ลอง

วดั บางกงุ้

วัดบางกงุ เปน วัดเกา แกใ นสมัยกรงุ ศรีอยธุ ยา ความนา สนใจและโดดเดน ของวดั บางกงุ คอื
โบสถปรกโพธ์ิ โบสถเ กา แกท ี่ถกู ปกคลุมดว ยรากไมใ หญ ท้งั โพธิ์ ไทร และกรา ง ซ่งึ เปนสิง่ ที่

ชว ยยดึ ใหโ บสถนนั้ คงอยไู ดอยา งนา อศั จรรย ถอื เปน unseen ของจงั หวดั
สมุทรสงคราม

อาสนวิหารแม่พระบงั เกิด
ชมความงดงามของอาสนวิหารแมพระบงั เกิด โบสถสีขาวหลังใหญซ งึ่ มีลกั ษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรงั่ เศส ภายในประกอบดวยภาพกระจกสี ตามฝา
ผนงั เปน เรอ่ื งราวของพระนางมารียพรหมจรรยจ ากพระคัมภรี  และมีภาพของนกั บญุ ชาย
หญงิ ธรรมาสนเทศน และรปู แกะสลกั บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภรี ค ริสตศาสนา

ถอื เปนวัดท่สี วยงามและเกา แกท ส่ี ุกของชาวคาธอลกิ ในประเทศไทย

ศนู ย์อนุรักษป์ าชายเลนคลองโคน

ชมระบบนิเวศท่อี ุดมสมบูรณ เตม็ ไปดวยตน แสม ตน ลาํ พู ชมนกนานาชนกิ สมั ผสั
ชีวติ ชาวประมง พรอ มลองเรือชมฟารมหอยนางรมและหอยแมลงภู

วัดจุฬามณี
เปน วัดโบราณท่ีมีมาต้ังแตสมยั กรุงศรีอยุธยาตอนปลายรชั กาลสมเด็จพระเจา

ปราสาททอง ทน่ี ่ีจงึ เปนวดั เกาแกท ม่ี ีความสําคญั อีกแหง หนึ่งของจงั หวัด
สมุทรสงคราม

อทุ ยาน ร.2
เปน พพิ ิธภัณฑพระบาทสมเดจ็ พระพุทธเลศิ หลานภาลยั แบง ออกเปนสว นตา งๆ
แสดงศิลปโบราณวตั ถสุ มยั รตั นโกสินทร ทส่ี ะทอนความเปนอยู การดาํ รงชีวิต
และศลิ ปวฒั นธรรมของชาวไทยสมัยกอ น นอกจากนีย้ งั มโี รงละครกลางแจง สวน

พันธุไมใ นวรรณคดี เปน บรรยากาศแบบไทยๆ

พพิ ธิ ภัณฑข์ นมไทย
ภายในจัดแสดงการจาํ ลองขนมไทยท่เี หมือนของจริงและมีหลากหลายชนดิ เปน ขนม
ที่มมี าตง้ั แตส มยั สโุ ขทัย อยธุ ยา เรอื่ ยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร เชน ขนมตมแดง
ตมขาว ขนมทีเ่ ปน มงคล 9 อยา ง ขนมในโหลแกว ขนมหวานในหมอดนิ ขนมเชอื่ ม

ดองแชอ ิม่

ตลาดร่มหุบ
ตลาดสดตดิ ขอบรางรถไฟความยาวประมาณ 100 เมตร ทเี่ มอ่ื ถึงเวลารถไฟสาย
แมกลองจะเทยี บชานชาลา แมค า จะตอ งรีบหบุ รมหลบจนกลายเปน ภาพอะเมซง่ิ ท่ี

นักทองเท่ยี วนิยมแวะมารอชม

ตลาดนําอมั พวา
เปนตลาดรมิ คลองเกาแกท ค่ี กึ คักมาอยา งยาวนานโดยเฉพาะทกุ วันศกุ ร
เสาร และอาทติ ย ทจ่ี ะมีรานคาเปด ขายของกนิ และของทีร่ ะลึกทั้งบนบกและ

บนน้าํ พรอมบรกิ ารลอ งเรอื ชมห่ิงหอยในยามค่ําคืน

รานอาหารแนะนาํ

รา นเรือนวารี
รานนอ งอุม อัมพวา
รานสวนอาหารคนทีริมแมน ํา้
รานครวั แมอ ุไร
รานรัญจวญ
รานขาวใหมป ลามนั
รา นเจา สาํ ราญอัมพวา
รา นอาหารริมน้ํา

ทพ่ี ักแนะนาํ

ธงชยั รสี อรท
อาร เดยี ร พลู วิลลา

เดอะลอฟท อัมพวา
อสติ า อิโค รีสอรท

Thank you

Kotchanan yujisaree
61711681


Click to View FlipBook Version