The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-94202885, 2021-10-12 11:09:43

AR NOOR ISLAMIAH BT. SHAARANI

SKSB 2021

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10KAJIAN TINDAKAN

SLIDESMANIA.COM ADAKAH APLIKASI DIGITAL EFEKTIF SEBAGAI
MEDIUM UNTUK MENTAKSIR PENGUASAAN
MURID 6 IBNU ARABI DALAM PdPR
BAHASA MELAYU

NOOR ISLAMIAH BINTI SHAARANI

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ISI KANDUNGAN

SLIDESMANIA.COM 1.0 Pengenalan
2.0 Penyataan Masalah
3.0 Objektif Kajian
4.0 Soalan Kajian
5.0 Kepentingan Kajian
6.0 Pelan Tindakan
7.0 Refleksi
8.0 Eviden
9.0 Rujukan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ABSTRAK

SLIDESMANIA.COM Dalam norma baharu yang dilalui pada masa kini,
pembelajaran dalam talian merupakan salah satu
kaedah untuk meneruskan sesi PdPR dalam tempoh
untuk mengatasi Covid-19 yang melanda negara.

Murid harus terus mendapatkan pengetahuan dan
kemahiran yang sepatutnya. Oleh yang demikian guru
perlu berkreativiti untuk melaksanakan PdPR yang
berkesan. Begitu juga dalam mentaksir kefahaman
murid bagi setiap sesi kelas yang dijalankan.

Sejajar dengan itu, kini terdapat banyak kaedah yang
boleh digunakan. Aplikasi digital yang dilihat lebih
interaktif mampu membantu guru untuk membuat
pentaksiran bagi murid-muridnya. Ini juga dilihat
merupakan kaedah alternatif yang dapat
meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran
semasa sesi kelas.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1.0 PENGENALAN

SLIDESMANIA.COM Menurut Rudner & Boston (1994), pentaksiran alternatif
adalah proses yang memerlukan murid-murid
mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran dan strategi
dengan memberi maklum balas atau hasilan dalam
konteks atau realiti yang bermakna.

Kajian yang dijalankan oleh Rohaya Talib dan Mohd Najib
Abdul Ghafar (2008) mengkonsepsikan literasi pentaksiran
sebagai kompetensi pengetahuan guru dalam bidang
pentaksiran.

Kini, dalam menjalani PdPR, guru perlu meneroka dan
merancang pentaksiran alternatif untuk menggantikan
kaedah konvensional. Bertepatan dengan itu, pentaksiran
alternatif dapat memastikan kesinambungan
pembelajaran berkualiti sepanjang murid melalui PdPR.

Pentaksiran ini selaras dengan kaedah Pembelajaran Abad
ke-21 berteraskan elemen kolaborasi, kreativiti,
komunikasi, pemikiran kritikal dan nilai.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 2.0 PENYATAAN MASALAH

SLIDESMANIA.COM Melalui tempoh PdPR yang panjang menjadikan
motivasi bagi sesetengah murid semakin berkurang
untuk menyelesaikan tugasan yang diberi secara
konvensional (menulis dalam buku tulis). Ini
menyukarkan guru untuk mentaksir penguasaan mereka
secara lebih holistik.

Oleh yang demikian, selari dengan keperluan dan
kepentingan tersebut maka penyelidikan ini dilihat
sebagai satu kaedah untuk menilai keberkesanan
pentaksiran yang interaktif berasaskan aplikasi digital
terhadap penguasaan murid dalam sesi PdPR yang
dijalankan.

Menurut Rafiza (2013) kaedah pembelajaran interaktif
sangat membantu di dalam meningkatkan kefahaman
dan minat murid di dalam kelas.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

OBJEKTIF UMUMSLIDESMANIA.COM

Penguasaan murid tahun 6 Ibnu Arabi dalam sesi PdPR
Bahasa Melayu dapat ditaksir menggunakan kaedah digital.

OBJEKTIF KHUSUS

Lima orang murid sasaran dapat menyelesaikan
tugasan yang diberi.
Hasil kerja lima orang murid sasaran mencapai tahap
baik iaitu sekurang-kurangnya 80%.
Murid dapat melaksanakan penilaian kendiri dan
penilaian rakan sebaya menggunakan aplikasi digital.

4.0 SOALAN KAJIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Adakah aplikasi digital dapat meningkatkan pelibatanSLIDESMANIA.COM
murid dalam menyelesaian tugasan?
Adakah pencapaian murid lebih baik semasa
menyelesaikan tugasan menggunakan aplikasi digital?
Adakah penggunaan aplikasi digital memberi ruang
kepada murid melaksanakan penilaian kendiri dan
penilaian rakan sebaya?

5.0 KEPENTINGAN KAJIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk:SLIDESMANIA.COM

Memperbaiki dan menambahbaik amalan pentaksiran
dalam PdPR secara lebih sistematik.

Mengenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh murid
dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

Merangka pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi.

Melihat keberkesanan tindakan yang telah diambil.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 106.0 PELAN TINDAKAN

● Mengenal pastiSLIDESMANIA.COM ● Melaksanakan
masalah kaedah
konvensional
● Mengenal pasti
murid sasaran ● Melaksanakan
kaedah digital
● Merangka pelan
intervensi

Rancang
(Plan)

Kongsi Langkah Lakukan
(Share) Pelaksanaan (Do)

● Perkongsian Kajian
bersama rakan Tindakan
ML
●Perkongsian Semak
bersama PLP Semula
●Perkongsian (Review)
bersama rakan
guru ● Mengumpul data
● Menganalisis data
● Menyemak hasil

6.101 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Rancang
SLIDESMANIA.COM
(Plan)

6.1.1 TINJAUAN MASALAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Semasa menjalani PdPR, saya mendapati terdapat muridSLIDESMANIA.COM
yang tidak menghantar tugasan jika tugasan yang diberi
dalam bentuk konvensional(menulis dalam buku tulis).
Tambahan pula, jika tugasan diberi dalam bentuk
konvensional, murid perlu menyiapkan tugasan selepas
kelas dalam talian kerana kebiasaanya masa yang diambil
lebih lama dan perlu mengambil langkah seterusnya untuk
menghantar tugasan.

Oleh yang demikian, guru sukar untuk mentaksir
penguasaan murid secara holistik (tugasan, pemerhatian
dan lisan). Eviden bagi pencapaian murid juga sukar
diperoleh untuk disimpan sebagai rujukan.

Masalah ini dikesan melalui tiga saluran iaitu:

Tinjauan terhadap Semakan hasil kerja murid
penghantaran tugasan

Pemerhatian terhadap tindakan
susulan murid

TINJAUAN MASALAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Tinjauan terhadap penghantaran tugasanSLIDESMANIA.COM

Tinjauan terhadap penghantaran tugasan murid
mendapati tidak semua murid menghantar tugasan
berbentuk konvensional dan tidak konsisten.

Hasil temu bual bersama murid mendapati kaedah dan
masa menjadi faktor utama permasalahan ini. Tugasan
dalam bentuk konvensional kebiasaannya memerlukan
murid melaksanakan atau menyambung tugasan
selepas kelas berakhir. Murid terikat dengan jadual yang
agak padat dan menyebabkan mereka sering
mengabaikan tugasan yang diberi.

TINJAUAN MASALAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Semakan hasil kerja muridSLIDESMANIA.COM

Hasil tugasan juga kebanyakannya tidak dapat disemak
kerana murid tidak menghantar tugasan yang diberi. Hasil
kerja murid yang dihantar juga tidak mencapai tahap baik
apabila diselesaikan secara konvensional. Ini kerana
tugasan akan disemak selepas kelas dan tidak dapat
dipantau dan dibimbing secara terus semasa mereka
menyelesaikan tugasan tersebut.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TINJAUAN MASALAH

SLIDESMANIA.COM Pemerhatian terhadap
tindakan susulan murid

Jika tugasan yang diberi dalam bentuk konvensional,
guru akan meminta murid untuk mengambil gambar
hasil tugasan dan memuat naik tugasan tersebut ke
laman Padlet.

Guru akan menyemak hasil kerja murid dengan
memberikan ikon bintang untuk menunjukkan tahap
hasil kerja tersebut. Guru juga akan meninggalkan
komen jika terdapat sebarang kesalahan yang dilakukan
oleh murid bagi tugasan tersebut.

Namun yang demikian, murid tidak melihat semula hasil
kerja yang telah disemak oleh guru. Lantaran itu, mereka
tidak dapat membuat refleksi terhadap kefahaman
mereka bagi sesi pembelajaran tersebut. Maka tiada
tindakan susulan yang diambil untuk meningkatkan
penguasaan mereka.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 6.1.2. SASARAN KAJIAN

SLIDESMANIA.COM Kajian dilaksanakan dalam kalangan murid kelas 6 Ibnu
Arabi. Namun begitu, tumpuan diberi kepada lima orang
murid yang telah dipilih sebagai sampel dalam
menjalankan kajian ini. Faktor pemilihan murid-murid ini
disebabkan oleh:

● Konsisten mengikuti kelas sepanjang PdPR dijalankan.

● Pelibatan aktif semasa kelas dijalankan. Sering
menawarkan diri untuk membacakan petikan,
menjawab soalan dan memberikan pendapat semasa
sesi PdPR.

● Pemerhatian menunjukkan mereka tidak konsisten
menghantar tugasan jika berbentuk konvensional
(menulis di dalam buku).

WAN ABBASY AMZAR B. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10S FAHRIN B.
WAN AHMAD FIRDAUS A AHMAD FIRDAUS
NADIA ZULAIKHA BT.SLIDESMANIA.COM M NIK NUR QASEH BT.
P NIK NOR ZAMRI
MOHD ZULKEFI E
L
K
A
J
I
A
N

MUHAMMAD HAIKAL B.
MOHAMED YUNUS

6.1.3. MERANGKA PELAN INTERVENSI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

HSLIDESMANIA.COMHAsaapysaailydyaaanpngagstadayiktaaeumhefaanhhduaammki?u. rid-murid
E EBtavahigduae?inm(.JaBannuagkkstaiayymaanaagskaadndikateanhhseutnr,admtaeukgrii.i)d
R RAmapenancyyaaenndggiapskeaanyngaampjaeurrraliudn.buunatut kunpteunkilaian?

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 102

Melaksanakan kajian dalamSLIDESMANIA.COMTempoh masa pelaksanaan
satu kitaran. Kajian selama tiga bulan bermula
bulan Julai hingga Oktober.
dilaksanakan semasa sesi
PdPR Bahasa Melayu.

3 4

Mengenal pasti aplikasi yang Memberikan bimbingan
sesuai untuk digunakan. penggunaan aplikasi yang

dipilih.

5

Mengumpul dan menganalisis
data untuk menilai
keberkesanan ujian.

6.201 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Lakukan
SLIDESMANIA.COM
(Do)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 106.2.1 MELAKSNANAKAN KAEDAH
KONVENSIONAL
SLIDESMANIA.COM
Pada peringkat awal menjalani PdPR, selepas selesai kelas
secara dalam talian mahupun luar talian, murid akan
diberi tugasan sebagai medium untuk melihat sejauh
mana murid dapat menguasai pembelajaran pada sesi
PdPR tersebut.

Berikut merupakan carta alir bagi tugasan secara
konvensional:

Salin soalan dan tulis Ambil gambar tugasan
jawapan dalam buku yang telah siap.

tulis

Muat naik tugasan ke Guru semak tugasan
laman Padlet

Murid lihat semula Murid buat refleksi
hasil tugasan yang dan pembetulan jika

telah disemak perlu.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN KAEDAH
KONVENSIONAL
SLIDESMANIA.COM
1

Guru menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid menggunakan
persembahan ‘Powerpoint’ dan maklum balas berterusan secara lisan.

Guru meminta murid menyiapkan tugasan menggunakan buku tulis.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN KAEDAH
KONVENSIONAL
SLIDESMANIA.COM
2

Guru menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid menggunakan
persembahan ‘Powerpoint’ dan maklum balas berterusan secara lisan.

Guru meminta murid menyiapkan tugasan menggunakan buku tulis.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN KAEDAH
KONVENSIONAL
SLIDESMANIA.COM
3

Guru menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid menggunakan
persembahan ‘Powerpoint’ dan maklum balas berterusan secara lisan.

Guru meminta murid menyiapkan tugasan menggunakan buku tulis.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN KAEDAH
KONVENSIONAL
SLIDESMANIA.COM
4

Guru menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid menggunakan
persembahan ‘Powerpoint’ dalam Google Meet.

Guru meminta murid menyiapkan tugasan menggunakan buku tulis melalui
kumpulan Telegram

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN KAEDAH
KONVENSIONAL
SLIDESMANIA.COM
5

Guru menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid menggunakan
persembahan ‘Powerpoint’ dan maklum balas berterusan secara lisan.

Guru meminta murid menyiapkan tugasan menggunakan buku tulis.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 106.2.2 MELAKSANAKAN KAEDAH DIGITAL

SLIDESMANIA.COM Pada permulaannya, aplikasi ‘Quizizz’ dipilih untuk
digunakan sebagai platform latihan/tugasan bagi
menguji kefahaman murid dalam sesi pembelajaran
yang dijalankan.

Aplikasi ini dilihat sangat interaktif dan berbentuk
e-permainan (gamification) yang pastinya dapat menarik
minat murid untuk melaksanakan tugasan. Aplikasi ini
juga dipilih kerana mudah untuk dilaksanakan dan
mesra pengguna.

Selain itu, pencapaian murid boleh terus dijana sebaik
sahaja selesai menjawab tugasan. Murid juga boleh
melaksanakan penilaian kendiri berdasarkan skema
jawapan yang diberi.

Aplikasi ini juga memberi motivasi kepada murid untuk
menguasai pembelajaran bagi bersaing secara sihat
bersama rakan-rakan yang lain kerana keputusan akhir
akan diberi dalam bentuk kedudukan terbaik.

INSTRUMEN KAJIAN01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(QUIZIZZ)
SLIDESMANIA.COM

INSTRUMEN KAJIAN01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(QUIZIZZ)
SLIDESMANIA.COM

PENGGUNAAN ‘QUIZIZZ’01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

SLIDESMANIA.COM

6.2.3. INSTRUMEN KAJIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PenukaranSLIDESMANIA.COM
Pedagogi

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 INSTRUMEN KAJIAN
(PENUKARAN PEDAGOGI)
SLIDESMANIA.COM
Penggunaan ‘Quizizz’ agak terbatas kerana lebih sesuai
untuk soalan berbentuk objektif. Hal ini menghadkan
bentuk tugasan yang boleh diberi kepada murid. Tambahan
pula, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, terdapat
kepelbagaian bentuk soalan terutamanya soalan-soalan
yang berstruktur seperti soalan pemahaman petikan,
membina ayat,karangan dan sebagainya. Soalan-soalan
sebegini tidak dapat dijalankan secara efektif dan efisien
menggunakan aplikasi ‘Quizizz’.

Oleh yang demikian, inisiatif diambil dengan mencari
kaedah digital lain yang lebih sesuai. Hasil perkongsian
maklumat daripada rakan guru, aplikasi ‘Classkick’ dilihat
mampu untuk memenuhi kriteria yang diperlukan.

Aplikasi ‘Classkick’ merupakan platform latihan digital yang
interaktif, mesra pengguna dan sesuai untuk pelbagai jenis
soalan sama ada objektif mahupun subjektif. Aplikasi ini
juga memberi ruang kepada guru untuk memberi maklum
balas secara berterusan semasa murid menyelesaikan
tugasan. Murid juga dapat melaksanakan penilaian kendiri
dan penilaian rakan sebaya.

INSTRUMEN KAJIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(KELEBIHAN CLASSKICK)
SLIDESMANIA.COM
Mudah untuk Boleh digunakan
diakses dan untuk pelbagai
digunakan bentuk soalan

Murid boleh terus Murid boleh
dibimbing semasa membantu rakan
sedang menjawab ketika menjawab

soalan. soalan.
(kolaboratif)
Jawapan bagi
soalan objektif Paparan boleh
boleh dijana secara dianotasi serta
terdapat emoji yang
automatik. menarik untuk
(Pentaksiran menilai hasil kerja

kendiri) murid.

INSTRUMEN KAJIAN01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(CLASSKICK)
SLIDESMANIA.COM

PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Guru menerangkan kepada murid langkah-langkah untuk menggunakanSLIDESMANIA.COM
aplikasi ‘Classkick’.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’
1
SLIDESMANIA.COM
Guru menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid menggunakan
persembahan ‘Powerpoint’ dan maklum balas berterusan secara lisan melalui

Google Meet

Guru memaklumkan berkenaan tugasan menggunakan ‘Classkick” dan memberikan
pautan melalui ruangan sembang dalm
Google Meet

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’
2
SLIDESMANIA.COM
Guru menyampaikan kandungan pelajaran kepada murid menggunakan
persembahan ‘Powerpoint’ dan maklum balas berterusan secara lisan.

Guru memberi pautan ‘Classkick’ melalui ruangan sembang kepada murid selepas
selesai sesi penyampaian kandungan pelajaran.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’
3
SLIDESMANIA.COM
Guru memaklumkan tugasan PdPR menggunakan platform ‘Classkick’

Soal jawab bersama murid berkenaan tugasan dalam ‘Classkick’

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’
4
SLIDESMANIA.COM
Guru memaklumkan kepada murid untuk menyelesaikan tugasan dalam
aplikasi ‘Classkick’

Murid menyelesaikan tugasan dalam ‘Classkick’

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’
5
SLIDESMANIA.COM
Guru memaklumkan kepada murid untuk menyelesaikan tugasan dalam aplikasi
‘Classkick’ semasa Google Meet

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’
(PENTAKSIRAN BERTERUSAN)
SLIDESMANIA.COM
Guru memberikan bimbingan terus
kepada murid ketika murid
menyelesaikan tugasan

Guru memberikan bimbingan terus kepada murid yang tidak sertai kelas Google Meet
untuk menyelesaikan tugasan dalam Classkick.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PENGGUNAAN ‘CLASSKICK’
(PENTAKSIRAN KENDIRI & RAKAN SEBAYA
SLIDESMANIA.COM
Pentaksiran rakan sebaya
Perkongsian dan pembentangan hasil tugasan. Murid dapat melaksanakan

penilaian kendiri.

Semak Semula01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(Review)
SLIDESMANIA.COM

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ANALISIS DATA

SLIDESMANIA.COM Analisis Data Soal Selidik

Data soal selidik murid 6 Ibnu Arabi

Analisis hasil soal selidik sebab lebih ramai murid
memilih kaedah Classkick
seronok dan mudah faham
lebih mudah
lebih pantas

lebih senang kerana tidak perlu menulis
lebih menarik dan interaktif
tidak membosankan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ANALISIS DATA

Data Kaedah KonvensionalSLIDESMANIA.COM

Penghantaran Tugasan Konvensional

Tugasan Bilangan Hantar Bilangan Tidak Hantar
Bil. 12 20
6 26
Tugasan 1 8 24
Tugasan 2 5 7
Tugasan 3 5 7
Tugasan 4
Tugasan 5

Penghantaran Tugasan Latihan Konvensional
6 Ibnu Arabi

30

25

20

15 Hantar Tidak Hantar
Tidak Hantar

10

5

0
12345

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ANALISIS DATA

SLIDESMANIA.COM Data Kaedah ‘Classkick’

Penghantaran Tugasan ‘Classkick”

Tugasan Bilangan Hantar Bilangan Tidak Hantar
Bil. 27 5
20 12
Tugasan 1 24 8
Tugasan 2 20 12
Tugasan 3 28 4
Tugasan 4
Tugasan 5

Penghantaran Tugasan Latihan Classkick
6 Ibnu Arabi

30

25

20

15 Hantar Tidak Hantar
Tidak Hantar

10

5

0
12345

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ANALISIS DATA

SLIDESMANIA.COM Jadual Perbandingan

Penghantaran Tugasan

Kaedah Kaedah Konvensional Kaedah Digital (Classkick)

Tugasan Abbasy Fahrin Haikal Nadia Qaseh Abbasy Fahrin Haikal Nadia Qaseh
Tugasan 1 X X X X √ √ √ √ √ √
Tugasan 2 X X X X X √ √ √ √ √
Tugasan 3 X X X X X √ √ √ √ √
Tugasan 4 X X X X X √ √ √ √ √
Tugasan 5 X X √ X X √ √ √ √ √

SemakanTugasan

Kaedah Kaedah Konvensional Kaedah Digital (Classkick)

Tugasan Abbasy Fahrin Haikal Nadia Qaseh Abbasy Fahrin Haikal Nadia Qaseh

Tugasan 1 X X X X 10/10 10/12 12/12 10/12 10/12 10/12
Tugasan 2 X X X X X 10/10 10/10 8/10 10/10 10/10
Tugasan 3 X X X X X 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16
Tugasan 4 X X X X X 9/10 10/10 9/10 9/10 10/10
Tugasan 5 X X 5/10 X X 30/30 27/30 30/30 28/30 30/30

Tulisan Hijau = Baik
Tulisan Jingga = Memuaskan
Tulisan Merah = Kurang Memuaskan
Tanda (X) = Tidak hantar tugasan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ANALISIS DATA

SLIDESMANIA.COMData Kaedah ‘Classkick’

Sistem permarkahan yang dijana
secara automatik dalam Classkick.

Hijau = Baik
Jingga = Memuaskan
Merah = Kurang memuaskan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ANALISIS DATA

SLIDESMANIA.COM Jadual Perbandingan

Jadual di bawah menunjukkan carta perbandingan sampel kajian yang
menghantar dan tidak menghantar tugasan yang diberi menggunakan kaedah
konvensional dan Classkick. Sistem warna digunakan untuk menunjukkan
perbandingan tersebut. Sistem warna yang digunakan adalah seperti berikut:

Hantar
Tidak Hantar
1 2 3 4 5 - Meurujuk kepada tugasan

12345 Penghantaran Tugasan 12345

12345 12345 12345

Kaedah Kaedah Qaseh
Konvensional Classkick

Abbasy Fahrin Haikal Nadia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ANALISIS DATA

Jadual PerbandinganSLIDESMANIA.COM

Jadual di bawah menunjukkan carta perbandingan hasil kerja murid
menggunakan kaedah konvensional dan Classkick. Sistem warna digunakan untuk
menunjukkan kualiti kerja murid kerana latihan yang dilaksanakan bagi kedua-
dua kaedah ini adalah tidak sama. Sistem warna yang digunakan adalah seperti
berikut:

Baik (markah 80% dan ke atas)
Memuaskan (markah antara 51% hingga 79%
Kurang Memuaskan (markah 50 % ke bawah)
Tidak Hantar Tugasan

12345 Hasil Kerja Murid 12345 12345

12345 12345

Kaedah Kaedah Qaseh
Konvensional Classkick

Abbasy Fahrin Haikal Nadia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAPATAN KAJIAN

SLIDESMANIA.COM Dapatan kajian menunjukkan ‘Classkick’ merupakan salah
satu platform digital yang efektif dan efiesien untuk menilai
dan mentaksir penguasaan murid. Berdasarkan analisis data,
murid dilihat lebih cenderung menyiapkan tugasan melalui
kaedah’ Classkick’. Guru dapat menilai hasil kerja murid dan
kualiti kerja juga lebih baik. Di samping itu, penerapan unsur
PAK-21 juga dapat dilaksanakan terutama dari segi
pentaksiran yang beterusan, pentaksiran kendiri dan
pentaksiran rakan sebaya yang menjadi faktor dalam
membantu peningkatan penguasaan murid. Maka dengan
itu, kaedah pentaksiran secara atas talian ini merupakan
medium alternatif yang dapat membantu guru untuk
menilai dan mentaksir penguasaan murid dalam tempoh
PdPR ini. Selain itu, hasil daripada soal selidik juga
mendapati pelajar menunjukkan kecenderungan serta minat
terhadap kaedah pentaksiran tersebut.


Click to View FlipBook Version