The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thinkconceptz, 2019-11-30 01:27:58

Soch India-16th to 30th Nov

News-16th to 30th Nov

16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSX, 2019

½f¿fÊ : 4 AaIY : 22 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f ¸fc»¹f : 5 ` ´fÈ¿NX : 12

¦fbOX OXZU»f´f¸fZÔMX þøYSXe WX`

¹ff ¦fbOX ¸fZÔMX»f WXZ»±f
³fBÊ dQ»»fe : IbYL »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¸ff³fdÀfIY dUIYfSX WXû°fZ WX`Ô AüSX »fû¦f d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f, ¦fbÀÀff ¹ff SXû³fZ IYf ¸f³f IYSX³ff AfdQÜ UWXeÔ, ¶f¨¨fûÔ dUIYfÀfVfe»f QZVfûÔ ¸fZÔ AfÔIYOXf DY´fSX WX`Ô dþÀf¸fZÔ 15.6 ¦f·fÊU°fe
BÀfZ WX»IZY ¸fZÔ »fZ³fZ IYe ¦f»f°fe IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe ¦f»f°fe Af¦fZ ¨f»fIYSX IZY ½¹fUWXfSX ¸fZÔ A¨ff³fIY ¶fQ»ffU, ÀIcY»f þf³fZ IZY d»fE ¸f³ff AüSX 19.8 ´fid°fVf°f dOX»feUSXe IZY ¶ffQ dOX´fiZVf³f ÀfZ ¦fbþSX ¨fbIYe EIY ´fZOÞX dÀfRÊY EIY
CX³fIYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¦f»f°fe ¶f³f þf°fe WX`Ü dþÀf ¸ff³fdÀfIY dUIYfSX IYSX³ff, ¦fbÀÀf`»f WXû þf³ff, Af»fÀfe WXû þf³ff ¹ff ¶fWXb°f Ed¢MXU WX`Ü ¶f¨¨fZ ·fe dOX´fiZVf³f IYf dVfIYfSX WXû SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ 0.3 ÀfZ ´fZOÞX ³fWXeÔ WXû°ff...
IYû »fû¦f Àff¸ff³¹f Àf¸fÓfIYSX ²¹ff³f ³fWXeÔ QZ°fZ WX`Ô UWXe ¸ff³fdÀfIY WXû þf³ffÜ dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f ¹ff OX¶»¹fcE¨fAû IZY A³fbÀffSX »fZIYSX 1.2 RYeÀfQe ¶f¨¨fZ dOX´fiZVf³f ¸fZÔ d§fSX SXWXZ WX`Ô AüSX A¦fSX B³WXZÔ
dUIYfSX ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff ¶f³f þf°fe WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ 10 ´fid°fVf°f ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffEÔ AüSX ¶f¨¨ff ´f`Qf Àf¸f¹f SXWX°fZ OXfg¢MXSXe ¸fQQ ³fWXeÔ d¸f»fe °fû ÀfZWX°f AüSX ¸ff³fdÀfIY
·ffSX°f ¸fZÔ ¸ff³fdÀfIY SXûd¦f¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff »f¦ff°ffSX ¶fPÞX SXWXe WX`Ü BÀfZ WX¸f IYSX³fZ IZY ¶ffQ 13 ´fid°fVf°f ¸fdWX»ffEÔ dOX´fiZVf³f ÀfZ ¦fbþSXe WX`ÔÜ UWXeÔ, ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶f²fe þdMX»f°ffEa ¶fPÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ
EIY IYWXf³fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸fÓf ÀfIY°fZ WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ª¹ffQf°fSX »fû¦f ÀfeE¸fOXe IYf WXe dVfIYfSX
AÔþc, A¢ÀfSX ¸fbÓfZ Af°fZ-þf°fZ d¸f»f þf°fe WX`Ü WXûNXûÔ ´fSX WXû°fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ¶f¨¨fZ AüSX ¹fbUf CXQfÀfe, Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe,
d»fd´fdÀMXIY, ¸ff±fZ ´fSX d¶fÔQe »f¦ffE, WXf±fûÔ ¸fZÔ ¨fcdOÞX¹ffÔ ´fWX³fZ AüSX ¦fbÀÀff, d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f þ`Àfe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY Àff±f Af°fZ WX`Ô UWXeÔ
WX¸fZVff ¸fbÀIYSXf°fZ WXbEÜ d»fµMX ¸fZÔ ¹ff ÀfûÀffBMXe IZY ¦fZMX ´fSX þ¶f ·fe ¸fdWX»ffEÔ ±fIYf³f, §f¶fSXfWXMX AIZY»ff´f³f IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ »fZIYSX
Uû ¸fbÓfÀfZ MXIYSXf°fe WX` °fû ¸f`Ô CXÀfIYf WXf»f¨ff»f ´fcL »fZ°fe WXcÔÜ Af°fe WX`ÔÜ OXfg¢MXSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ·fe
CXÀfZ IY·fe-IY·fe ¸f`Ô §fSX IZY IYf¸f ¸fZÔ ¸fQQ IZY d»fE ¶fb»ff°fe ·ffSX°f ¸fZÔ ´fdSXUfSXûÔ IYf MXcMX³ff, ÀUf¹fØff ´fSX dIYVfûSXûÔ ¹ff ¹fbUfAûÔ IYû dOX´fiZVf³f IYe AûSX »fZ þf³fZ ³fBÊ dQ»»fe : U³f WX¸ffSXZ þeU³f ¸fÔZ
SXWX°fe WXcÔÜ WXSX ¶ffSX IYe °fSXWX þ¶f EIY dQ³f ¸f`Ô³fZ CXÀfÀfZ þûSX AüSX MXZ¢³ffg»ffgþe þ`ÀfZ ¸fbïZ »fû¦fûÔ IYû dOX´fiZVf³f IYf IYfSX¯f ¶f³f°ff WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Af´fIZY dIY°f³fZ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü BÀfIYf AÔQfþf
WXf»f ¨ff»f ´fcLf °fû ¸fbÀIbYSXf IYSX CXÀf³fZ IYWXf, IYe AûSX ²fIZY»f SXWXZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY Àf¸ffþ ´ff›f°¹fIYSX¯f ´fûÀMX ¹ff RYûMXû IYû »ffBIY ¹ff dOXÀ»ffBIY dIY¹ff ½fWXe ¶f°ff ÀfIY°fZ WX` Xþû CXÀf þÔ¦f»f ¸fZÔ
°f¶fe¹f°f NXeIY ³fWXeÔÜ dRYSX ¶fû»fe, ¸fZSXf ¶fÀf SXû³fZ þf SXWXf WX` ¹ff IYûBÊ E¢Àf´fiZVf³f ³f Af³ff SXWX°fZ WX`Ô Ü AfSXZ IYfg»fû³fe IZY ´ffÀf SXWX³fZ
IYe AûSX MXfg´f RYfBU d¦f¹fSX ¸fZÔ ¶fPÞX SXWXf WX`Ü

IYf ¸f³f IYSX°ff WX`Ü d´fL»fZ ¸fÔ¦f»fUfSX ¶fÀf Af´fIYû dSXþZ¢MX ¹ff dOXþZ¢MX WXû³fZ IYf Uf»fZ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY WX¸f
SXû°fe SXWXeÜ ¹fZ Àf¶f ¶ff°fZÔ Uû ¶fOÞXe °fZþe ÀfZ ¨fZWXSXZ EWXÀffÀf dQ»ff°ff WX` dþÀfÀfZ EIY °fSXWX ÀfZ ´fiIÈYd°f IYe ´fcþf IYSX°fZ WX`Ô AüSX ´fiIÈYd°f
´fSX ¸fbÀIbYSXfWXMX d»fE A´f³fZ AU²fe AÔQfþ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Af´fIZY B³f ¨fb³füd°f¹fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY ·ffU³ff°¸fIY ¶fûÓf ¶fPÞX þf°ff WX`Ü WXe WX¸ffSXf BÊV½fSX WX`Ü AfdQUfÀfe ´fcSXe
¸fZÔ ¶fû»f ¦fBÊÜ EZÀfe ¶ff°f CXÀf³fZ ¸fbÓfZ ´fWX»fZ ·fe ´fûÀMX ¹ff RYûMXû IYû »ffBIY d»fE ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY °fSXWX ÀfZ þÔ¦f»f ´fSX d³f·fÊSX WX`ÔÜ
IYWXe ±feÜ ¢¹ff d³f¸³f ¸f²¹f¸fU¦fÊ ÀfZ Af³fZ ¹ff dOXÀ»ffBIY dIY¹ff þf QcÀfSXe °fSXRY ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ ´fe¹fSX QSXAÀf»f, ¸fbÔ¶fBÊ ÀfZ ÀfMXZ BÀf AfSXZ
Uf»fe AÔþc ¹ff CXÀfIYf ´fdSXUfSX ¹fZ Àf¸fÓf SXWXf WX` ¹ff IYûBÊ E¢Àf´fiZVf³f ÀfZ ¸fZÔMX»f WXZ»±fIZY¹fSX E¢MX ´fiZVfSX, ÀfûVf»f ÀffBMXÐÀf ´fSX ³fE ³fE IYfg»fû³fe IZY ·fe°fSX IYSXe¶f 27 LûMXZ-
2017 »ff¹ff ¦f¹ff. BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀMXZMXÀf A´fOXZMX IYSX³fZ IYf Q¶ffU
³f Af³ff Af´fIYû dSXþZ¢MX Àff»f 1987 ¸fZÔ IYf³fc³f »ff¹ff
´ffE¦ff dIY CXÀfZ dIYÀfe OXfg¢MXSXe ¸fQQ IYe CX³fIZY Àff¸f³fZ AdÀ°f°U IYf ÀfUf»f LûMXZ ¦ffÔU WX`Ô AüSX B³f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ÀfdQ¹fûÔ
þøYSX°f WX`? ³fZVf³f»f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ¹ff dOXþZ¢MX WXû³fZ IYf ¦f¹ff ±ff. ³fE IYf³fc³f IZY °fWX°f ´f`Qf IYSX QZ°ff WX`Ü dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfZ °fIYSXe¶f³f 8,000 AfdQUfÀfe
¸fZÔMX»f WXZ»±f EÔOX ³¹fcSXû ÀffBÔÀf ³fZ 2016 ¸fZÔ EWXÀffÀf dQ»ff°ff WX` dþÀfÀfZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ dQ¸ff¦fe øY´f ÀfZ ÀfÔ¦fNX³f ¹ff OX¶»fcE¨fAû ³fZ BÀf Àff»f SXWX°fZ AfE WX`ÔÜ ¹fWXfa IZY IYBÊ ¹fbUf
QZVf IZY 12 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ EIY ÀfUZÊÃf¯f IYSXUf¹ff EIY °fSXWX ÀfZ ·ffU³ff°¸fIY ¶fe¸ffSX ½¹fdöY IYû Ad²fIYfSX QZ³fZ 2019 IZY d»fE Af°¸fWX°¹ff IYe AfdQUfÀfe ½¹fÀ°f ¸fbÔ¶fBÊ VfWXSX ¸fZÔ ³f ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZMÑû SXZ»f ´fifd²fIYSX¯f ³fZ IYWXf WX` dQ³fûÔ IYf Àf¸f¹f dQ¹ff þf³ff ¨ffdWXE
±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ IYBÊ d¨fÔ°ffþ³fIY AfÔIYOÞXZ ¶fûÓf ¶fPÞX þf°ff WX`Ü SXûIY±ff¸f IYû ±fe¸f SXJf WX`Ü OX¶»fcE¨fAû SXWXIYSX B³f VffÔd°f´fc¯fÊ ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ WXe SXWX³ff dIY dIYÀfe ·fe AfdQUfÀfe ¹ff »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ WXbAf AüSX °fbSXÔ°f WXe
Àff¸f³fZ AfE WX`ÔÜ AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY IYe ¶ff°f IYe WX`Ü IZY ¸fb°ffd¶fIY WXSX 40 ÀfZIÔYOX ¸fZÔ EIY ½¹fdöY ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`ÔÜ U³¹fþeU IYe þ¦fWX IYû IYfSX dOX´fû IZY ´fZOÞX IYfMXZ þf³fZ »f¦fZÜ

Af¶ffQe IYf 2.7 RYeÀfQe dWXÀÀff dOX´fiZVf³f Af°¸fWX°¹ff IYSX°ff WX`, BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fZ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZMÑû ´fiûþZ¢MX IZY d»fE BÀfe d»fE ³fWXeÔ d»f¹ff þfE¦ff »fZdIY³f BÀf B»ffIZY ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ
þ`ÀfZ IYfg¸f³f ¸fZÔMX»f dOXÀAfgOXÊSX ÀfZ ¦fidÀf°f WX`Ü WXbAf dIY EIY Àff»f ¸fZÔ 800,000 »fû¦f AfSXZ IYfg»fû³fe IZY þÔ¦f»f IYfMXZ þf SXWXZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¸fZMÑû AfdQUfÀfe IYf¹fÊIY°ffÊY ¶f°ff°fZ WX` dIY
þ¶fdIY 5.2 ´fid°fVf°f Af¶ffQe IY·fe ³f IY·fe A¸fSXeIYf ¸fZÔ þWXfÔ 60-70 WXþfSX ¸f³fûd¨fdIY°ÀfIY Af°¸fWX°¹ff IYSX°fZ WX`ÔÜ ¦füSX IYSX³fZ Uf»fe WX`ÔÜ BÀfe B»ffIZY ¸fZÔ ¸fZMÑû IZY d»fE IYfSX ´fdSX¹fûþ³ff IZY ¹fWXfÔ Af³fZ IZY ¶ffQ SXf°f »f¦f·f¦f 9. 30 ¶fþZ IYfg´fûSXÊZVf³f IZY
BÀf °fSXWX IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ¦fidÀf°f WXbBÊ WX`Ü WX`Ô UWXeÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ¹fZ ÀfÔ£¹ff 4 WXþfSX ÀfZ ·fe ¶ff°f ¹fZ WX` dIY ¹fWX dUIYdÀf°f QZVfûÔ IYe VfZOX ¶f³ff¹ff þfE¦ff AüSX BÀfIZY d»fE U³¹fþeU³f ´fSX BÀfIYf AÀfSX ´fOÞXZ¦ffÜ »fû¦f AÔQSX AfE AüSX CX³WXûÔ³fZ IYfSX-
BÀfe ÀfUZÊÃf¯f ÀfZ EIY AÔQfþf ¹fZ ·fe Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ WX` ¶fd»IY IYSXe¶f 80 °fIYSXe¶f³f 2,185 ´fZOÞX IYfMXZ þfEÔ¦fZÜ SXZ»f ´fifd²fIYSX¯f IZY A³fbÀffSX, ¹fWX EIY VfZOX IZY d»fE d¨fd‰°f þ¦fWX ´fSX ´fZOÞXûÔ IYû
d³fIYf»ff ¦f¹ff dIY ·ffSX°f IZY 15 IYSXûOÞX IY¸f WX`. þ¶fdIY ¹fWXfÔ BÀf UöY 15 ÀfZ 20 WXþfSX RYeÀfQe Af°¸fWX°¹ffEÔ d³f¸³f AüSX ´fZOÞXûÔ IYe IYMXfBÊ VfbøY ·fe WXû ¨fbIYe WX` ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fdSX¹fûþ³ff WX`Ü B»ffIZY ¸fZÔ IYfMX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ¹fWX AfÔQû»f³f
»fû¦fûÔ IYû dIYÀfe ³f dIYÀfe ¸ff³fdÀfIY ¸f³fûd¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe þøYSX°f WX`Ü ¸f²¹f¸f Af¹f Uf»fZ QZVfûÔ ¸fZÔ WXû°fe »fZdIY³f ¹fWXfÔ IZY ´fZOÞX IYfMXZ þf³fZ IYf ¹ffÂff IYSX³fZ IZY QüSXf³f WXSX dQ³f 10 »fû¦f ´ffÔ¨f Àff»f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`, ¹fZ ´fZOÞX WX¸ffSXZ

Àf¸fÀ¹ff IYe UþWX ÀfZ °f°IYf»f QZVf ¸fZÔ dRY»fWXf»f 43 ¸fZÔMX»f WX`Ü A¦fSX EIY ½¹fdöY ·ffSXe dUSXû²f ·fe WXû SXWXf WX`Ü À±ff³fe¹f d»fE ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`ÔÜ IY»f Uû Af´fIYû
OXfg¢MXSXe ¸fQQ IYe þøYSX°f WX`Ü AÀ´f°ff»f WX`Ô dþ³f¸fZÔ ÀfZ Qû ¹ff Af°¸fWX°¹ff IYSX°ff WX` CXÀfIZY »fû¦fûÔ, ´f¹ffÊUSX¯f IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ, ¶f°ffEÔ¦fZ dIY Af´f BÔÀff³f ³fWXeÔ WX`Ô AüSX
°fe³f ÀfbdU²ffAûÔ IZY À°fSX ´fSX Àff±f Àff±f 135 »fû¦f IbYL ¶ffg»feUbOX IY»ffIYfSXûÔ AüSX Af´fIYû Afg¢Àfeþ³f IYe
·ffSX°f ¸fZÔ ¸ff³fdÀfIY Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ¶fZWX°fSX ¸ff³fZ þf°fZ WX`Ô, 10-12 ¸fZÔ ´fi·ffdU°f WXû°fZ WX`ÔÜ CX³fIZY SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ´fZOÞX ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZMÑû ´fiûþZ¢MX IZY d»fE þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü ¶ffg¸¶fZ WXfBÊ
¦fidÀf°f »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fWXb°f °fZþe Àfb²ffSX WXû SXWXf WX` þ¶fdIY 10-15 A³fbÀffSX, Af°¸fWX°¹ff IYfMXZ þf³fZ IYf ´fiÀ°ffU AfSXZ IYfg»fû³fe IZY þÔ¦f»f IYfMXZ þf SXWXZ IYûMXÊ ³fZ ¹fWX IYWXIYSX
ÀfZ ¶fPÞX SXWXe WX`Ü AüSX Af³fZ Uf»fZ QÀf A·fe ·fe IYÀMXûdOX¹f»f ¸fZÔMX»f AfUZ¦f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff IYQ¸f Af°fZ WXe dUSXû²f ´fiQVfʳf WX`ÔÜ ¹fWXfa ¸fZMÑû IZY d»fE IYfSX VfZOX ¶f³ff¹ff ¹ffd¨fIYfAûÔ IYû JfdSXþ
Àff»fûÔ ¸fZÔ Qbd³f¹ff ·fSX IZY ¸ff³fdÀfIY VfbøY IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀf þfE¦ff AüSX BÀfIZY d»fE °fIYSXe¶f³f 2,185 IYSX dQ¹ff ±ff dIY ¸ff¸f»ff
Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ ¦fidÀf°f »fû¦fûÔ IYe WX`Ü A¦fSX Af´f CX³f ¨fÔQ ¸fïZ³fþSX ¶ffg¸¶fZ WXfBÊIYûMXÊ ´fZOÞX IYfMXZ þfEÔ¦fZÜ ´fZOÞXûÔ IYe IYMXfBÊ VfbøY ·fe ´fWX»fZ IYe Àfb´fie¸f IYûMXÊ AüSX
EIY d°fWXfBÊ ÀfÔ£¹ff ·ffSX°fe¹fûÔ ÀfZIZYÔOXÐÀf ¸fZÔ Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ ¸fZÔ IYBÊ ¹ffd¨fIYfEÔ ·fe WXû ¨fbIYe WX` »fZdIY³f ¹fWXfÔ IZY ´fZOÞX IYfMXZ SXf¿MÑXe¹f WXdSX°f ´fifd²fIYSX¯f
IYe WXû ÀfIY°fe WX`Ü WXfgdÀ´fMX»f ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ Uf»fZ IYû OXfBUMXÊ IYSX ÀfIY°fZ Qf¹fSX IYe ¦fBÊÔ »fZdIY³f (E³fþeMXe) IZY Àf¸fÃf
AQf»f°f ³fZ BÀf B»ffIZY þf³fZ IYf ·ffSXe dUSXû²f ·fe WXû »fÔd¶f°f WX`, BÀfd»fE WXfBÊ
·ffSX°f ¸fZÔ ¶fOÞXZ À°fSX ´fSX WX`ÔÜ Àf¸fÀ¹ff ¦fÔ·feSX WX`Ô »fZdIY³f SXWXf WX`Ü
¶fQ»ffU WXû SXWXZ WX`ÔÜ OXfg¢MXSXûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY »fû¦fûÔ ¸fZÔ
VfWXSX R`Y»f SXWXZ WX`Ô, A¶f ¸ff³fdÀfIY ÀfZWX°f IYû »fZIYSX IYû þÔ¦f»f ¸ff³f³fZ ÀfZ B³IYfSX IYûMXÊ BÀf¸fZÔ R`YÀf»ff ³fWXeÔ QZ
Af²fbd³fIY ÀfbdU²ffEÔ ¶fPÞX SXWXe WX`ÔÜ þf¦føY¦f°ff AfBÊ WX`Ü »fZdIY³f ¹fZ IYSX°fZ WXbE Àf·fe ¹ffd¨fIYfEÔ ÀfIY°ff WX`Ü IZYÔQie¹f ´f¹ffÊUSX¯f
¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYf ¦ffÔUûÔ ÀfZ þf¦føYIY°ff dRY»fWXf»f VfWXSXûÔ °fIY JfdSXþ IYSX QeÔÜ ¹fWXfÔ SXWX³fZ ¸fÔÂfe ´fiIYfVf þfUOÞXZIYSX ³fZ AfSXZ
´f»ff¹f³f WXû SXWXf WX`Ü B³f Àf¶f IYf Àfed¸f°f WX`Ü OXfg¢MXSX ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY ·ffSX°f þ`ÀfZ Uf»fZ AfdQUfÀfe ¹fbUfAûÔ IYf IYfg»fû³fe ¸fZÔ ´fZOÞXûÔ IYe IYMXfBÊ IYû »fZIYSX
AÀfSX »fû¦fûÔ IZY ¸f³f ¸fdÀ°f¿IY ´fSX QZVf ¸fZÔ d³f¸³f Af¹f U¦fÊ ¹ff ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fZÔ IYWX³ff WX` dIY þ`ÀfZ EIY ¶fZMXf A´f³fe IYWXf, ¶ffg¸¶fZ WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ R`YÀf»ff dQ¹ff
·fe ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü d»fWXfþf »fû¦f Ed³fd¸f¹ff, IbY´fû¿f¯f ¹ff OXf¹fdSX¹ff þ`Àfe ¸ffÔ IZY ¶f¦f`SX ³fWXeÔ SXWX ÀfIY°ff, U`ÀfZ WXe ¸fSX þf°fZ WX`ÔÜ ¸fZMÑû VfbøY WXû³fZ IZY ¶ffQ WX` dIY ¹fWX þÔ¦f»f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ
dOX´fiZVf³f þ`Àfe Àf¸fÀ¹ff IZY ¶fPÞX³fZ IYe ¶fe¸ffSXe ÀfZ þcÓf SXWXZ WXû UWXfÔ CX³fIYf ²¹ff³f ¸fZÔMX»f WXZ»±f WX¸f BÀf þÔ¦f»f IZY d¶f³ff ³fWXeÔ SXWX ¸fbÔ¶fBÊ IZY À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYf °f³ffU IY¸f IYWXf, þ¶f dQ»»fe ¸fZÔ ´fWX»fZ ¸fZMÑû
AfVfÔIYf WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ ´fdSXUfSXûÔ IYf ´fSX I`YÀfZ þf ´ffE¦ffÜ A¸fSXeIYf ¸fZÔ þWXfÔ 60-70 WXþfSX ÀfIY°fZÜ EIY ´fZOÞX dÀfRYÊ ´fZOÞX ³fWXeÔ WXû þfE¦ffÜ ¹fWXfÔ ´fZOÞX-´fü²fZ AüSX ÀMXZVf³f ¶f³ff °fû 20-25 ´fZOÞX IYfMXZ
MXcMX³ff, ÀUf¹fØff ´fSX þûSX AüSX ¸f³fûd¨fdIY°ÀfIY WX`Ô UWXeÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ¹fZ ÀfÔ£¹ff 4 WXþfSX ÀfZ WXû°ffÜ CXÀf¸fZÔ dL´fIY»fe, d¶f¨Lc, IbYQSX°f IYf EZÀff øY´f BÀfd»fE WX` þf³fZ IYe þøYSX°f ±feÜ °f¶f ·fe »fû¦fûÔ ³fZ
MXZ¢³ffg»ffgþe þ`ÀfZ ¸fbïZ »fû¦fûÔ IYû ·fe IY¸f WX`Ü þ¶fdIY ¹fWXfÔ BÀf UöY 15 ÀfZ 20 WXþfSX IYeOÞXZ, ÓfeÔ¦fbSX AüSX d¨fdOÞX¹ff ·fe SXWX°fe ¢¹fûÔdIY AfdQUfÀfe BÀfIYf ÀfÔSXÃf¯f dUSXû²f dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f IYfMXZ ¦fE
dOX´fiZVf³f IYe AûSX ²fIZY»f SXWXZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY ¸f³fûd¨fdIY°ÀfIYûÔ IYe þøYSX°f WX`Ü QZVf ¸fZÔ dRY»fWXf»f 43 WX`ÔÜ WXSX ´fZOÞX IYe A´f³fe BIYfZ»ffgþe WX`Ü IYSX°fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYWX°fe WX` dIY þ¸fe³f ´fi°¹fZIY ´fZOÞX IZY ¶fQ»fZ ´ffÔ¨f ´fZOÞX »f¦ffE
Àf¸ffþ ´ff›f°¹fIYSX¯f IYe AûSX MXfg´f RYfBU d¦f¹fSX ¸fZÔ ¶fPÞX SXWXf WX`, ¸fZÔMX»f AÀ´f°ff»f WX`Ô dþ³f¸fZÔ ÀfZ Qû ¹ff °fe³f ÀfbdU²ffAûÔ IZY À°fSX ¹fWX dÀfRYÊ ´fZOÞX IYe ³fWXeÔ ¶fd»IY WX¸ffSXZ ÀfSXIYfSX IYe WX`, »fZdIY³f ÀfSXIYfSX ¹fWXfÔ IZY ¦fEÜ dQ»»fe ¸fZÔ IbY»f 271 ¸fZMÑû ÀMXZVf³f
¹fZ ¶feÀfUeÔ ÀfQe IYf ´fûÀMX U»OXÊ UfSX IYf ÀfûVf»f MXZ¢³fû»ffgdþIY»f ´fSX ¶fZWX°fSX ¸ff³fZ þf°fZ WX`Ô, 10-12 ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû SXWXf WX` þ¶fdIY AdÀ°f°U IYe ¶ff°f WX`Ü WX¸fÀfZ d´fL»fe ´fZOÞXûÔ IYe QZJ·ff»f ³fWXeÔ IYSX°feÜ AfSXZ ¶f³fZ, Àff±f WXe þÔ¦f»f ·fe ¶fPÞXf AüSX 30
OXZU»f´f¸fZÔMX IYf ¸ffgOX»f WX`Ü ¹fWXfÔ ÀfUf»f ¹fZ CXNX°ff WX` dIY ¢¹ff ¦fbOX 10-15 A·fe ·fe IYÀMXûdOX¹f»f ¸fZÔMX»f WXfgdÀ´fMX»f ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ ´fePÞXe ´fPÞXe-d»fJe ³fWXeÔ ±feÜ UWX IÈYd¿f IYfg»fû³fe ¸fZÔ 4.8 »ffJ ´fZOÞX WX`Ô »fZdIY³f »ffJ »fû¦fûÔ IYe ´f¹ffÊUSX¯f ´fcSXIY
OXZU»f´f¸fZÔMX þøYSXe WX` ¹ff ¦fbOX ¸fZÔMX»f WXZ»±f þøYSXe WX`? OXfg¢MXSXûÔ IYf ¹fZ ·fe ¸ff³f³ff WX` dIY ¸ff³fdÀfIY Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ´fedOÞX°fûÔ ´fSX d³f·fÊSX ±fe AüSX AfdQUfÀfe »fû¦f dRYSX ·fe ¹fWX U³f dU·ff¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f ÀffUÊþd³fIY ¹ff°ff¹ff°f IYe ½¹fUÀ±ff
ÀfeE¸fOXe IZY »fÃf¯f A»f¦f-A»f¦f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þ`ÀfZ, IYe ´fWX¨ff³f IZY d»fE ½¹ff´fIY ÀIiYed³fÔ¦f VfbøY IYe þf³fe ¨ffdWXE þÔ¦f»fûÔ ÀfZ WXe Àfd¶þ¹ffÔ BIY™f IYSX°fZ ³fWXeÔ WX`ÔÜ UWXeÔ, ´f¹ffÊUSX¯f IYf¹fÊIY°ffÊAû WXbBÊÜ
dIYÀfe ·fe IYf¸f ¸fZÔ ¸f³f ³f »f¦f³ff, VfSXeSX ¸fZÔ IYûBÊ ¶fe¸ffSXe ³f WXû³fZ ¢¹fûÔdIY A¦fSX BÀf ´fSX þ»Q IYf¶fc ³f ´ff¹ff ¦f¹ff °fû EIY QVfIY ¸fZÔ ±fZÜ WX¸f ·fe CXÀfe ´fSX d³f·fÊSX ±fZÜ WX¸f IYf AfSXû´f WX` dIY AQf»f°f IYe A³fb¸fd°f
IZY ¶ffUþcQ ±fIYf³f ¸fWXÀfcÀf IYSX³ff, ³feÔQ Af°fZ SXWX³ff, ¶fWXb°f ¹fWX EIY ¸fWXf¸ffSXe IYf øY´f »fZ ÀfIY°fe WX`Ü ¶ffþfSX ÀfZ IbYL ·fe ³fWXeÔ JSXeQ°fZ ±fZÜ IZY ¶ffQ ´fZOÞX IYû IYfMX³fZ IZY d»fE 15

02 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f Àff°f ÀfÔQcIYûÔ ¸fZÔ ·fSX IYSX Q×µ³f IYSX Qû dVfÃff»f¹f
³fRYSX°fZÔ, Afþ BÔÀffh IYû ¸fûWX¶¶f°f IYe
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019 þøYSX°f WX` ¶fWXb°fÜ

·fMXIY°fZ ¶f¨f´f³f IYû ÀfUÔfSX°fZ... SXûVf³f»ff»f ¦fûSX£f´fbdSX¹ff

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXûVf³f»ff»f þe IZY ´fû°fZ þ¹fU°Àf ³fZ WXfSX¸fûd³f¹f¸f ´fSX ¦f¯fZVf ³fBÊ dQ»»fe : Xd´fL»fZ dQ³fûÔ °f¹f d°fd±f IZY A³fbÀffSX ¶ff»f dQUÀf
U³Q³ff IYe ´fiÀ°fbd°f IYSX Àf¶fIYf ¸f³f¸fûWX d»f¹ff AüSX CX³fIYe ¶fWXb CXQ¹faIYf þe A´f³fZ d¸fþfþ IZY A³fbøY´f WXe WX¸f ¨fÔQ ¶f¨¨fûÔ IZY ÀfÔ¦f IbYL ´f»f
¦fbþfSXZÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX CXÀfIYe °fÀUeSXûÔ IZY ÀfÔ¦f JbQ IYû Àfþf
³fZ °ff³f´fbSXf IYe ´fiÀ°fbd°f IYSX ·fdöY IYf ¸ffWXû»f ¶f³ff dQ¹ffÜ IYSX ´fSXûÀf IYSX CXÀfIZY ¶ffQ CXÀf ´fûÀMX ´fSX »ffBIY,IY¸fZÔMX, AüSX
VfZ¹fSX IYSXZÔ d¦f³fIYSX ¦fbþfSX dQE......¶ff»f dQUÀf IZY dQ³f ¸fZSXZ
þWX³f ¸fZÔ EIY ´fÔdöY AfBÊ..... ·fMXIY°fZ ¶f¨f´f³f IYû ÀfUfÔSX°fZ WX`
dRYSX ¶ff»f dQUÀf ¸f³ff°fZ WX`...Ü
BÀfZ ¸fWXþ ÀfÔ¹fû¦f WXe IYWXZÔ¦fZ IYe NXeIY CXÀfe dQ³f..... Àf¸ffþ IZY
EIY ½¹fdöY°U ³fZ A´f³fZ þeU³f QVfʳf ÀfZ CX³f ´fÔdöY¹fûÔ IYû þeU³f QZ
dQ¹ff.....ÀfeþZ OXfÀfÊ»f
¶ff»f dQ½fÀf IZY Afþ ·ffSX°f WXe ³fWXe
¶fd»IY dUV½f ¸fZÔ
A½fÀfSX ´fSX »ffgþZdÀMXIY ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ EIY
ÀfbaQSXIYfaOX IYf ¶fWXb°f WXe ¶fWXb¨fd¨fÊ°f ³ff¸f
Af¹fûªf³f, dVfÃff»f¹f WX` CXÀfIZY þZE¸fOXe
SXûVf³f»ff»f ¦ffXZSXJ´fbdSX¹ff
þe IYf þ³¸fdQ³f ¶ff»f
IYe ¶fd¨¨f¹fûÔ ßfZ¹ff dQUÀf IZY dQ³f CX³WXûÔ³fZ BÀf
AüSX d´fi¹ff ³fZ CX´f»fùf ´fSX ¸fû°fe ³f¦fSX
ÀfbaQSXIYfaOX IYf ´ffNX dÀ±f°f OXeE»fERY IZY
Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ Àfb³QSXIYf¯OX
IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ
Àfa´f³³f dIY¹ff Ófbd¦¦f¹fûÔ ¸fZÔ þeU³f-¹ff´f³f
IYSX SXWXZ AüSX dVfÃff ÀfZ
UÔd¨f°f Ófbd¦¦f¹fûÔ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû dVfdÃf°f IYSX Àf¸ffþ IYe ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ
»ff³fZ IZY d»fE A³fUSX°f d³fÀUf±fÊ ·ffU ÀfZ Àf¸fd´fÊ°f IY¸fÊ´fcSXf IZY ³¹fc
¸fû°fe ³f¦fSX ¸fZÔ dÀ±f°f ¦f`SX-ÀfSXIYfSXe ÀfÔÀ±ff dVfÃff»f¹f IYe Qû ³f³WXe
¶fd¨¨f¹ffÔ d´fi¹ff AüSX ßfZ¹ff ³fZ BÀf Àfb³QSXIYf¯OX IYf ´ffNX Àf¸´f³³f
dIY¹ffÜ B³f Qû³fûÔ ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû ´fcSXf Àfb³QSXIYf¯OX IÔYNXÀ°f WX` dþÀfIYe
°f`¹ffSXe ¹fZ ¶fd¨¨f¹ffÔ d´fL»fZ 4 ¸fWXe³fZ ÀfZ IYSX SXWXe ±fe Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ
SXfþ²ff³fe IZY ¦f¯f¸ff³¹f WXdÀ°f¹fûÔ IZY Àf¸fÃf þ¶f ¶fd¨¨f¹fûÔ ³fZ ¹fWX ´ffNX
Àf¸´f³³f dIY¹ff °fû Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Àf·fe ¦f¯f¸ff³¹f WX°f´fiQ ±fZ
AüSX ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû IYfRYe ÀfSXWXf¹ff Àff±f WXe Af¦fZ ¶fPX³fZ IYf
AfVfeUfÊQ dQ¹ffÜ A¦fiUf»f ´fdSXUfSX IZY Àf·fe ÀfQÀ¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ
Vffd¸f»f WXbEÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXûVf³f»ff»f þe IZY ´fû°fZ þ¹fU°Àf ³fZ
WXfSX¸fûd³f¹f¸f ´fSX ¦f¯fZVf U³Q³ff IYe ´fiÀ°fbd°f IYSX Àf¶fIYf ¸f³f¸fûWX
d»f¹ff AüSX CX³fIYe ¶fWXb CXQ¹faIYf þe ³fZ °ff³f´fbSXf IYe ´fiÀ°fbd°f IYSX ·fdöY
IYf ¸ffWXû»f ¶f³ff dQ¹ffÜ

BXÀfIZY Àf½ff»f IYf ªf½ff¶f WX¸ffSmX ½WXfMÐXÀfA´f ³fa¶fSX (9999146182) ´fS ·ûªfZÜ UÔVf ³fZ dVfÃff»f¹f ÀfÔ¦f
XBÀf¸fZÔ ÀfUÊ´fi±f¸f Af³fZ Uf»fZ 3 ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ÀfeþZ OXfÀfÊ»f ´fbSXÀIÈY°f IYSXZ¦ffÜ
¸f³ff¹ff W`´´fe ¶f±fÊOZX

¸f¹faIY ³fBÊX dQ»»fe : Qbd³f¹ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ÀfbIcY³f WX` IYf¹fÊ ·fe IYSX SXWXe WX`Ô AüSX ¹fWXf Àf¸ffþ IYfRYe AfÔ³fQ d»f¹ffÜ dVfÃff»f¹f IZY n Àfbd³f°ff þe ³fZ dVfÃff»f¹f
IYÃff - AfNX½feÔ dIYÀfe EZÀfZ IYe ¸fQQ IYSX³ff þû ´fc¯fÊ ÷Y´f IZY Àf¸ffþÀfZUe A´f³fe JbdVf¹ffÔ ¶f¨¨fûÔ ¶f¨¨fûÔ ³fZ A´f³fe ´fid°f·ffAûÔ IYf ´fiQVfʳf IZY ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE ¸f`dþIY
ÀfZ AÀf¸f±fÊ WX`Ü Afþ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ »fû¦fûÔ IZY ÀfÔ¦f ¶ffÔMX³fZ IZY d»fE Vffd¸f»f WXû°fZ dIY¹ffÜ UWXe Àfbd³f°ff þe IYe ¶fZMXe ¸fWXIY Vfû IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ
Àf·fe Qf³f IZY ´ffÀf ²f³f - Qü»f°f AüSX Qbd³f¹ff ·fSX SXWX°fZ WX`Ü EZÀfe WXe Àf¸ffþÀfZdUIYf Àfbd³f°ff ³fZ WXb´f»ff IYSXIZY Àf¶fIYf ¸f³f¸fûWX d»f¹ff þfQc¦fSX ³fZ IYBÊ ´fiIYfSX IZY
(80G) IYe ÀfbJ ÀfbdU²ffEÔ °fû WX` »fZdIY³f VffÔd°f ¸f»WXûÂff A´f³fZ ¶fZMXZ UÔVf IYf þ³¸fdQ³f Ü UÔVf ³fZ dVfÃff»f¹f ´fdSXUfSX IZY Àff±f þfQc dQJfE AüSX ¶f¨¨fûÔ
AüSX ÀfbIcY³f ³fWXe WX`ÔÜ Vff¹fQ BÀfd»fE WXSX A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY ÀfÔ¦f dVfÃff»f¹f ¸fZÔ IZYIY IYfMXf AüSX ¶f¨¨fûÔ IYû CX³fIYf ³fZ ¸f`dþIY Vfû IYf IYfRYe
IZY Àff»f Àf`IYOÞXû »fû¦f Àf¶f LûOÞX IZY dIYÀfe ¸f³ff³fZ AfBÊÜ Àfbd³f°ff þe ³fZ dVfÃff»f¹f IZY ¸f³f´fÀfaQeQf ·fûþ³f ¨fJf¹ff Àff±f AfÔ³fQ d»f¹ffÜ
A²fe³f ¦fÔfU, AfdQUfÀfe ÃfZÂf AüSX LûMXe Àfe ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE ¸f`dþIY Vfû IYf Af¹fûþ³f ¶f¨¨fûÔ IYû body warmer ·fZMX
þ¦fWXûÔ ¸fZÔ ¦fSXe¶fûÔ, AÀfWXf¹fûÔ AüSX dIY¹ffÜ þfQc¦fSX ³fZ IYBÊ ´fiIYfSX IZY þfQc dIY¹ff °ffdIY ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfdQʹffÔ AfÀff³fe
þ÷YSX°f¸fÔQû IZY d»fE IYf¸f IYSX°fZ WX` °ffdIY dQJfE AüSX ¶f¨¨fûÔ ³fZ ¸f`dþIY Vfû IYf ÀfZ ¦fbþfSX ÀfIZYÔÜ
CX³WXZÔ Afd°¸fIY VffÔd°f d¸f»f ÀfIZYÜ BÀfe
°fSXWX Àf¸ffþ ¸fZÔ IYBÊ ÀfÔÀ±ffEÔ WX`Ô »fZdIY³f
IbYL WXe ÀfÔÀ±ffEÔ WX` þû AÀf»f ¸fZ Àf¸ffþ
IZY AÀf¸f±fÊ »fû¦fû IZY d»fE IYf¹fÊ IYSX°fe
WX`ÔÜ CXÀfe ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` dQ»»fe IZY IY¸fÊ´fcSXf
³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX ¸fZ dÀ±f°f dVfÃff»f¹f þû ³f
dÀfRYÊ dVfÃff QZ³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX`Ô
¶fd»IY dVfÃff IZY Àff±f ÀfÔÀIYfSX QZ³fZ IYf

dVfÃff, ÀfÔÀIYfSX AüSX Àfü¸¹f°ff IYf

Àf¸ffUZVf WX` dVfÃff»f¹f

Ófb¦¦fe ¸fZÔ SXWX SXWXZ ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ dVfÃff IYf A»fJ þ¦ff³fZ IZY d»fE
dVfÃff»f¹f d³f:ÀUf±fÊ ÷Y´f ÀfZ ´fc¯fÊ°f: Àf¸fd´fÊ°f WX`ÔÜ

AfE Àf¸f·ffU³ffAûÔ IYû ÀfÔ·fU IYSX³fZ ¸fZÔ WX¸ffSXf Àff±f QZ...

½fZ¦f IYû ¦fd°f d¸f»fZÔ ¹ff ³f d¸f»fZÔ B-1/83, New Moti Nagar, 011-25106171 www.shikshyaly.com
dQVff ÀfWXe d¸f»f³fe ¨ffdWXEÜ New Delhi - 110015 011-25193117

Äff³f ¸ff¦fÊ »ffh§f³fe ´fOXZ¦fe IbYL Àfe¸ffEÔ... Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 03
JbQ IYû Jûþ³fZ IZY d»fE...Ü
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

E¸Àf IZY LfÂf A¶f dWXÔQe ¸fZÔ ·ffSX°f dUVff»f ¶ffþfSX, BÀfd»fE
·fe »fZ ÀfIZYa¦fZ ¢»ffÀf dUQZVfe ÀfeJ SXWXZ dWXÔQe
dU Vff»f ¶ffþfSX WX` ·ffSX°f, CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Vff¹fQ WXe IYûBÊ ¸ff³f°fe WX`Ô dIY ÀfûdU¹f°f ÀfÔ§f ÀfZ A»f¦f
¦f`SX dWXÔQe SXfª¹fûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IYû dWXÔQe ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYSX³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f WXû°fe WX`Ü BÀf ¨feþ IYû QZJ°fZ WXbE ÀfÔÀ±ff³f BÀf IYfSX¯f dWXÔQe A¶f BpfB»fe WXû dþÀf³fZ dWX³Qe dRY»¸f ¹ff WXbE »f¦f·f¦f Àf·fe QZVfûÔ ¸fZÔ dWXÔQe IYû
³fZ A´f³fZ ¸fZdOXIY»f AüSX ´fûÀMX¦fi`þbEMX LfÂfûÔ IZY d»fE dWXÔQe AüSX BÔd¦»fVf ¢»ffÀfûÔ IYf Af¹fûþ³f IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü dUQZVfe »fû¦fûÔ IZY SXûþ¦ffSX BÀfIZY ¦ff³fZ ³f QZJZ WXûÔÜ »fZIYSX EIY AfIY¿fʯf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ
IYe ·fe ·ff¿ff ¶f³f SXWXe WX`Ü ½¹ff´ffSX IYWXf dIY CX³fIZY dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ·fe
E ¸Àf ¸fZÔ Àff¸ffdþIY AüSX EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff, ´fi¶fÔ²f³f AüSX ¸ffIZYÊdMXÔ¦f ÀfZ þbOÞXZ »fû¦f OXf. ãû¸´fZSX ³fZ ÀUeIYfSX dIY¹ff dIY þû »fû¦f dWX³Qe ´fPX³fZ Af°fZ WX`Ô, CX³f¸fZÔ
Afd±fÊIY øY´f ÀfZ IY¸fþûSX WX¸f³fZ Àf·fe ÀfZÔMXSXûÔ IZY A¶f dWXÔQe ÀfeJ SXWXZ WX`ÔÜ BpfB»f IZY dWX¶fic ·ff¿ff ¸fZÔ dWX³Qe ÀffdWX°¹f IYf ÀfZ Ad²fIY°fSX IYf CXïZV¹f BÀfZ SXûþ¦ffSX
´fÈâ·fcd¸f Uf»fZ LfÂfûÔ IYe °fZ»f AUeU dUV½fdUôf»f¹f IZY ´fcUÊ Ad²fIY A³fbUfQ ³fWXeÔ WXbAfÜ dIÔY°fb ÀfZ þûOÞX³ff WXû°ff WX`Ü QSXe¦ff IYû BÀf
Af°¸fWX°¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe UþWX ·ff¿ff ´fi¸fbJûÔ AüSX dU·ff¦ff²¹fÃfûÔ EdVf¹ff dU·ff¦f ¸fZÔ dWX³Qe ´fPÞXf³fZ Uf»fZ CX³WXûÔ³fZ IYfRYe CX¸¸feQûÔ IZY Àff±f IYWXf ¶ff°f IYf ARYÀfûÀf WX` dIY UWXfÔ dWX³Qe
IYf ÷YIYfUMX ¶f³f³ff WX` ¢¹fûÔdIY ª¹ffQf°fSX IYû ´fÂf d»fJZ WX`Ô AüSX CX³fÀfZ OXf.¦fZ³ffQe ãû¸´fZSX ³fZ °ffVfIÔYQ ¸fZÔ dIY A¶f CX³fIZY õfSXf ´fPÞXf¹fe ¦f¹fe ÀfeJ³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IYû dWX³Qe IYe
¶f¨¨fZÔ dWXÔQe ¸fedOX¹f¸f ÀIcY»fûÔ ÀfZ ´fPÞXZ WXû°fZ dWX³Qe IYe ´fPÞXfBÊ IYe ±feÜ dUQZVfûÔ ¸fZÔ ´fePÞXe, dWX³Qe ÀffdWX°¹f IYû CX³fIZY QZVf Àf¸fbd¨f°f dIY°ff¶fZÔ ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fe WX`ÔÜ
WX`Ô AüSX IYûÀfÊ BÔd¦»fVf ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü BÀfÀfZ U`ÀfZ LfÂfûÔ IZY ³ff¸f IYe SXûþ¦ffSX IZY d»fWXfþ ÀfZ dWX³Qe IZY IYe ·ff¿ff ¸fZÔ A³fbdQ°f IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY d»fE
CX³fIYû AÔ¦fiZþe Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f WXû°fe d»fÀMX QZ³fZ IYû IYWXf WX` þû ¸fWX°U IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY A¸fZÊd³f¹ff IZY ¹fZSXUf³f ÀfZ Af¹fe dWX³Qe IYþf£Àf°ff³f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Qc°ffUfÀf
WX`Ü UWXeÔ IbYL A³¹f ¦f`SX dWXÔQe SXfª¹fûÔ ÀfZ dWXÔQe AüSX BÔd¦»fVf ÀfeJ³ff ·ffSX°f ÀfZ ½¹ff´ffSX IYSX³fZ Uf»fe dUõf³f ù´fÀfe¸fZ ³fZ VfbøY ¸fZÔ dUQZVfe IYû dWX³Qe ´fbÀ°fIYûÔ IZY d»fE Ad²fIY
Af³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IYû dWXÔQe ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IÔY´fd³f¹fûÔ IYû dWX³Qe þf³f³fZ Uf»fûÔ IYe ·ff¿ff IYû ÀfeJ³fZ IYe »f»fIY IZY Afd±fÊIY ¸fQQ Qe þf³fe ¨ffdWXEÜ ¹fZ
IYSX³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f WXû°fe WX`Ü BÀf ¨feþ IYû ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ AfUV¹fIY°ff A¢ÀfSX ´fOÞX°fe WX`Ü IYfSX¯f dWX³Qe ÀfeJeÜ CX³WXûÔ³fZ ¨ffSXûÔ dUQZVfe dUõf³f ¹fWXfÔ MX`¦fûSX
QZJ°fZ WXbE ÀfÔÀ±ff³f ³fZ A´f³fZ ¸fZdOXIY»f SXf¸ff¹f¯f IY±ff IYû ÀfÔdÃf~ IYSX°fZ WXbE AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f IY»ff ÀffdWX°¹f ¸fWXû°ÀfU
AüSX ´fûÀMX¦fi`þbEMX LfÂfûÔ IZY d»fE dWXÔQe CXÀf LfÂf IYf ³ff¸f Ad³f»f ±ff AüSX CX³WXûÔ³fZ ¸ff³ff dIY °fZ»f AUeU BÀfZ A´f³fZ QZVf IYe ·ff¿ff ¸fZÔ A³fbUfQ ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE ¹fWXfÔ AfE ±fZ Ü
AüSX BÔd¦»fVf ¢»ffÀfûÔ IZY Af¹fûþ³f IYf ¶ffSX³f dþ»fZ IZY þ³fþfd°f Àf¸fbQf¹f IZY dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ dWX³Qe IYe °fb»f³ff ¸fZÔ dIY¹ffÜ SXfþIY´fcSX, d¸f±fb³f ¨fIiYU°feÊ B³fIZY Àff±f WXe IYBÊ A³¹f dUQZVfe dWXÔQe
R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü EIY dIYÀff³f IYf ¶fZMXf ±ffÜ CXÀfIZY QûÀ°fûÔ ¨fe³fe AüSX þf´ff³fe ·ff¿ff ´fPÞX³fZ Uf»fZ AüSX VffWX÷YJ Jf³f IYe dRY»¸fûÔ IYe dUõf³f AüSX ´fiUfÀfe dWXÔQe ÀffdWX°¹fIYfSX
³fZ IYWXf, Ad³f»f EIY ¸fZ²ffUe LfÂf ±ffÜ dUôfd±fʹfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff Ad²fIY WX`Ü QeUf³f¦fe IZY IYfSX¯f dWX³Qe ÀfeJ³fZ BÀf ¨ffSX dQUÀfe¹f ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ
EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff, WX¸f³fZ CXÀf³fZ Àfed³f¹fSX ÀfZIÔYOÑe ÀIcY»f ¸fZÔ 75 dRYSX ·fe »fû¦f ·ffSX°fe¹f Àf·¹f°ff AüSX Uf»fe IYþf£Àf°ff³f ¸fZÔ A»f RYSXf¶fe Vffd¸f»f WXû SXWXZ WX`ÔÜ
Àf·fe ÀfZÔMXSXûÔ IZY ´fi¸fbJûÔ AüSX RYeÀfQe ¸ff¢ÀfÊ WXfdÀf»f dIY¹fZ ±fZ AüSX dWX³Qe dRY»¸fûÔ IZY IYfSX¯f dWX³Qe IYe IYþJ SXf¿MÑXe¹f dUV½fdUôf»f¹f IZY
dU·ff¦ff²¹fÃfûÔ IYû ´fÂf d»fJZ WX`Ô AüSX EÀfMXe I`YdMX¦fSXe ¸fZÔ EAfBÊ´feE¸fMXe AûSX AfIYd¿fÊ°f AUV¹f WXû°fZ WX`ÔÜ dWX³Qe dU·ff¦f IYe QSXe¦ff IYûIYEUf
CX³fÀfZ U`ÀfZ LfÂfûÔ IZY ³ff¸f IYe d»fÀMX QZ³fZ 2010 ¸fZÔ QcÀfSXe SX`ÔIY WXfdÀf»f IYe ±feÜ
IYû IYWXf WX` þû dWXÔQe AüSX BÔd¦»fVf Uf»fZ LfÂfûÔ IZY d»fE BÔd¦»fVf IYf IYûÀfÊ Àff»f ´fWX»fZ VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü MXZÀMX ¸fZÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f ßfZ¯fe ¸fZÔ ¨fcÔdIY UWX dWXÔQe ¸fedOX¹f¸f ¶f`IY¦fifCXÔOX ÀfZ
ÀfeJ³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ Àfc¨fe Af³fZ IZY ¶ffQ IYSXf³ff þøYSXe WX`Ü E¸Àf IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ 2012 ¸fZÔ E¸Àf ¸fZÔ E¸f¶fe¶feEÀf IZY ÀfZIÔYOX MXfg´fSX ±ffÜ CX³fIZY QûÀ°fûÔ AüSX ±ff, BÀfd»fE CXÀfZ »fZˆYSXûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ
¢»ffÀfûÔ IYe ½¹fUÀ±ff IYe þfE¦feÜ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³fdÀfÔʦf IYe LfÂffAûÔ IZY ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYf AfSXû´f ±ff dIY dQ¢IY°f Af°fe ±feÜ UWX BÔd¦»fVf ¸fZÔ
d»fE BÔd¦»fVf »f`Ô¦UZþ IYe ¢»ffÀf °fû IYBÊ ´fWX»fZ Àff»f IZY EIY ÀMXcOXZÔMX ³fZ A´f³fZ A´f³fe ¦fif¸fe¯f ´fÈâ·fcd¸f AüSX dWXÔQe ´fifBUZMX MXйfbBVf³f ·fe »fZ SXWXf ±ffÜ
CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EIY ¨fü±ffBÊ Àff»fûÔ ÀfZ ¨f»ffBÊ þf°fe WX` »fZdIY³f WXfgÀMX»f øY¸f ¸fZÔ Àfed»fÔ¦f R`Y³f ÀfZ RYfÔÀfe ¸fedOX¹f¸f ¸fZ dVfÃff IYe UþWX ÀfZ ÀfÔÀ±ff³f
¸fZdOXIY»f IZY LfÂf ¦f`SX dWXÔQe ·ff¿fe SXfª¹fûÔ ¸fZdOXIY»f IZY LfÂfûÔ IZY d»fE BÀfZ IbYL »f¦ff »fe ±feÜ SXfþÀ±ff³f IYf SXWX³fZ Uf»ff ¸fZÔ CXÀfIZY Àff±f ·fZQ·ffU dIY¹ff þf°ff ±ffÜ
ÀfZ Af°fZ WX`ÔÜ EIY UdSXâ R`YIY»MXe ¸fZÔ¶fSX ³fZ UWX LfÂf Afg»f BÔdOX¹ff ¸fZdOXIY»f EÔMÑZÔÀf
¶f°ff¹ff, CX³fIYû dWXÔQe dÀfJf³ff BÀfd»fE
·fe þøYSXe WX` °ffdIY UZ ¸fSXeþûÔ IZY Àff±f
ÀfWXe PXÔ¦f ÀfZ ¶ff°f IYSX ÀfIZYÔÜ Àff±f WXe
CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ÀfZ Af³fZ

ªfZE³f½fe ¸fZÔ ¶fPX°fe Af°¸fWX°¹fûÔ IYû QZJIYSX 1100 IYfCXÀf»fSX d³f¹fböY A¶f Af´fIYû ¸fdþÔ»f °fIY
þ UfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ LfÂfûÔ IYe ´fWXb¨ffE¦ff dUV½fdUôf»f¹f
Af°¸fWX°¹ff IYe §fMX³ffAûÔ IZY ¶ffQ Àfd¸fd°f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IZY Af²ffSX ´fSX B³f ÀIcY»fûÔ ³fZ IYfCXÔÀf»fSX IZY d»fE A³fb¶fÔ²f ´fSX d³f¹fbdöY¹fûÔ
QZVf·fSX IZY B³f AfUfÀfe¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ IZY IYf¸fIYfþ IYe d³f¦fSXf³fe IYSX³fZ Uf»fe E³fUeEÀf IYf dUÄff´f³f dQ¹ff ±ffÜ A ¶f dÀfRYÊ dOX¦fie QZ³fZ °fIY WXe ³fWXe SXWXZ¦fff IYfg»fZþ ¶fd»IY Af´fIYe
1,100 ÀfZ Ad²fIY IYfCXÔÀf»fSXûÔ IYe d³f¹fbdöY IYe ¸fÔdþ»f °fIY Af´fIYû ´fWXb¨ff³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY SXWXZ¦ff Ü BÀfd»fE ´fi°¹fZIY
¦fBÊ WX`Ü ³fUûQ¹f dUôf»f¹f Àfd¸fd°f (E³fUeEÀf) ³fZ E³fUeEÀf IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff, IbY»f dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ EIY ÀfZ»f ¦fdNX°f WXû¦ffÜ þû WXSX LfÂf IYe ÷Yd¨f
QZVf·fSX ¸fZÔ þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹fûÔ (þZE³fUe) 1,176 IYfCXÔÀf»fSXûÔ IYû ³füIYSXe ´fSX SXJf ¦f¹ff WX`Ü AüSX ´fPÞXfBÊ IZY d»fWXfþ ÀfZ CXÀfIZY ·fdU¿¹f IYe øY´fSXZJf °f`¹ffSX IYSXZ¦ffÜ
IZY d»fE 1,176 IYfCXÔÀf»fSX IYe ·f°feÊ IYeÜ 250 ÀfZ Ad²fIY LfÂfûÔ Uf»fZ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ Qû dRY»fWXf»f BÀf IYf¸f ¸fZÔ
IYfCXÔÀf»fSX WXûÔ¦fZ þ¶fdIY A³¹f ¸fZÔ EIY IYfCXÔÀf»fSX dUV½fdUôf»f¹f A´f³fZ
þZE³fUe ¸fZÔ U¿fÊ 2013 ÀfZ 2017 IZY QüSXf³f WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dRY»fWXf»f IYfCXÔÀf»fSXûÔ EZÀfZ ´fcUÊ LfÂfûÔ IYe ¸fQQ
IbY»f 49 LfÂfûÔ ³fZ Af°¸fWX°¹ff IYSX »fe ±feÜ IYe QÀf ¸fWXe³fZ IZY A³fb¶fÔ²f ´fSX ·f°feÊ IYe ¦fBÊ WX` dþÀfZ »fZ¦ff, þû A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ
E¨fAfSXOXe ¸fÔÂff»f¹f ³fZ BÀf Àff»f IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ ¶ffQ ¸fZÔ ´ffÔ¨f U¿fÊ °fIY ¶fPÞXf¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü IYfRYe DYÔ¨ffBÊ ´fSX WX`ÔÜ
LfÂfûÔ õfSXf Af°¸fWX°¹ff IYe §fMX³ffAûÔ IYe þfÔ¨f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ BÀf U¿fÊ þ³fUSXe ¸fZÔ ´fc¯fÊIYfd»fIY dUV½fdUôf»f¹f
IYSX³fZ IZY d»fE EIY Àfd¸fd°f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ±ffÜ IYfCXÔÀf»fSXûÔ IYe d³f¹fbdöY IZY d»fE 56 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ A³fbQf³f Af¹fû¦f
IYf ¶fþMX ¸fÔþcSX dIY¹ff ±ffÜ (¹fcþeÀfe) ³fZ BÀfZ »fZIYSX
EIY ³fed°f °f`¹ffSX IYe WX`,
¹fc³ffBMXZOX dIÔY¦fOX¸f IZY ¸fVfWXcSX IYûÀfÊ dþÀfZ kLfÂf IYdSX¹fSX ´fiû³³fd°f AüSX ´fcUÊ dUôf±feÊ ³fZMXUIYÊl ³ff¸f dQ¹ff
¦f¹ff WX`Ü dRY»fWXf»f BÀfZ AÔd°f¸f øY´f QZ³fZ IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ ¨f»f SXWXe
¹fc ³ffBMXZOX dIÔY¦fOX¸f (¹fcIZY) ¸fb°ffd¶fIY, 1,21,675 AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f BIY³ffgd¸f¢Àf, RYfB³f`ÔÀf EZÔOX ¸f`³fZþ¸fZÔMX, U`Äffd³fIYûÔ IYf WXû°ff WX`Ü ·f»fZ WXe U`dV½fIY WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ dVfÃff IZY ÃfZÂf ÀfZ þbOÞXZ »fû¦fûÔ IYe SXf¹f
¹ff³fe BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ U»OXÊ LfÂf d¶fþ³fZÀf AüSX EZOXd¸fd³fÀMÑZdMXU BÔMXSX³f`Vf³f»f d¶fþ³fZÀf, ¸ffIZYÊdMXÔ¦f, U`Äffd³fIY Q»f ¸fZÔ ¹fWXfÔ IZY ´fPÞXZ U`Äffd³fIYûÔ ¸ffÔ¦fe ¦fBÊ WX`Ü ¹fcþeÀfe IZY ¸fb°ffd¶fIY, SXf¹f QZ³fZ IYe AÔd°f¸f
¢»ffÀf IYe IYBÊ MXfg´f IYûÀfÊ IYSX SXWXZ ±fZÜ IYBÊ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¶f`ÔdIÔY¦f EZÔOX RYfB³f`ÔÀf, AIYfCXÔdMXÔ¦f, IYf ´fSXÀfZÔMXZþ dÀfRYÊ 4.1 RYeÀfQe WX` °ffSXeJ 22 ³fUÔ¶fSX °f¹f IYe ¦fBÊ WX`Ü UWXeÔ ¹fcþeÀfe IYe BÀf
¹fcd³fUdÀfÊdMX¹ffÔ WX`ÔÜ Afg¢ÀfRYOXÊ, £¹ffd°f ´fif~ AüSX Àf¸¸ffd³f°f WXdÀ°f¹fûÔ BÔMXSX³f`Vf³f»f ¸f`³fZþ¸fZÔMX, d¶fþ³fZÀf »fZdIY³f U`Äffd³fIY Vfû²f´fÂfûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ´fWX»f IYû dUV½fdUôf»f¹fûÔ IYe ¦fb¯fUØff ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe
I`Yd¸¶fiþ, BÔ´fedSX¹f»f IYfg»fZþ þ`ÀfZ IZY ´ffÀf ¹fcIZY IYe d¶fþ³fZÀf dOX¦fie EZ³ffd»fdMX¢Àf AüSX AfÔÂf´fi³¹fûSXdVf´fÜ ª¹ffQf 15.2 RYeÀfQe ÀffBMXZVf³f CX³WXeÔ dQVff ¸fZÔ ¶fOÞXf IYQ¸f ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü ´fiÀ°ffdU°f
ÀfÔÀ±ff³f BÔ¦»f`ÔOX IZY AÔQSX WX`ÔÜ B³f þøYSX WX`Ü ³f`¨fbSX»f ÀffBÔÀfZþ : d¶fiMXZ³f ÀfZ ´fPÞX ¨fbIZY IZY L´f°fZ WX`ÔÜ ³f`¨fbSX»f ÀffBÔÀf IZY AWX¸f ³fed°f IZY °fWX°f LfÂfûÔ IZY IYûÀfÊ IYû EZÀfZ PXÔ¦f ÀfZ RiYZ¸f
¹fcd³fUdÀfÊdMX¹fûÔ ¸fZÔ IYBÊ EZÀfZ IYûÀfÊ AfgRYSX ÀIYfg»fSX Qbd³f¹ff IZY ´fidÀfð U`Äffd³fIYûÔ ¸fZÔ dOX¦fie IYûÀfÊ WX`Ô... dIY¹ff þfE¦ff, dþÀfÀfZ CX³fIZY ·fdU¿¹f IYe SXfWX
dQE þf°fZ WX`Ô þû Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ IYfRYe ¹fcIZY ¸fZÔ d¶fþ³fZÀf IZY ÀfUfÊd²fIY Vffd¸f»f WX`ÔÜ Qbd³f¹ff ·fSX IZY U`Äffd³fIYûÔ ¸fZÔ AfÀff³f WXû ÀfIZYÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXZÔ ÷Yd¨f
´fÀfÔQ dIYE þf°fZ WX`ÔÜ CX³f¸fZÔ d¶fþ³ûÀf, »fûIYd´fi¹f dOX¦fie IYûÀfÊ d³f¸³f WX`Ô... A¨Lf JfÀff dWXÀÀff BÔ¦»f`ÔOX ÀfZ ´fPÞXZÔ ¶ff¹ffg»fþe, ¸fSXe³f ¶ff¹ffg»fþe, IZY ¸fb°ffd¶fIY, °f¹f ¸fÔdþ»f °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf
³f`¨fbSX»f ÀffBÔÀfZþ, BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f EZÔOX ¦fd¯f°f, IÔY´¹fcMXSX ÀffBÔÀf, IZYd¸fÀMÑe, SXfÀ°ff ·fe ÀfbÓff¹ff þfE¦ffÜ ¹ff³fe Af¦fZ IYü³f-
MXZ¢³ffg»fþe, ¸fZdOXdÀf³f, »ffg, ÀfûVf»f d¶fþ³fZÀf EZOXd¸fd³fÀMÑZVf³f, dRYdþ¢Àf AüSX EZÀMÑfg³fû¸fe AüSX A±fÊ Àfe ´fPÞXfBÊ AüSX IYSX³fe WXû¦feÜ Àff±f WXe BÀfÀfZ
ÀffBÔÀfZþ, À´fûMXÐÀfÊ ÀffBÔÀf, ¸fedOX¹ff EZÔOX ÀffBÔÀfÜ dIY³f-dIY³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYf
IY¸¹fcd³fIZYVf³f, AfMXÐÀfÊ AüSX BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f AüSX MXZ¢³ffg»fþe : ¹fcIZY AUÀfSX d¸f»fZ¦ff, AfdQÜ ³fed°f IZY
WXfgdÀ´fMXZd»fMXe EZÔOX MXcdSXþ¸f IZY IYBÊ IYûÀfÊ IZY BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f AüSX MXZ¢³ffg»fþe ÀIcY»f ¸fb°ffd¶fIY, ´fi°¹fZIY dUdU AüSX IYfg»fZþ ¸fZÔ
Vffd¸f»f WX`ÔÜ AfBE CX³fIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ WX¸f Qbd³f¹ff ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f ´fcUÊ LfÂfûÔ IYf EIY OXfMXf ¶f`ÔIY ·fe °f`¹ffSX
dUÀ°ffSX ÀfZ þf³f°fZ WX`Ô... WXû°fZ WX`ÔÜ CX³fIZY ÀMXOXe ´fiû¦fif¸f IYfRYe WXû¦ff °ffdIY þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX CX³fÀfZ
d¶fþ³fZÀf : d¶fþ³fZÀf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f IYûÀfÊ dSXÀf¨fÊ Af²ffdSX°f WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ AfÀff³fe ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff þf ÀfIZYÜ
¹fcIZY IZY ÀfUfÊd²fIY »fûIYd´fi¹f dOX¦fie BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY »fûIYd´fi¹f
IYûÀfûÊÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Àf¶fÀfZ AWX¸f WX`ÔÜ IYûÀfûÊÔ ¸fZÔ IZYd¸fIY»f BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f,
d¶fidMXVf d¶fþ³fZÀf ÀIcY»f IYe ¶ff¹ffgBÔdþd³f¹fdSXÔ¦f, dÀfdU»f EZÔOX
BÔMXSX³f`Vf³f»f SXZ´¹fbMXZVf³f WX`ÔÜ 2016- BÔUf¹fSX³f¸fZÔMX»f BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f,
17 IZY Afd²fIYfdSXIY AfÔIYOÞXûÔ IZY B»fZ¢MÑûd³fIY BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f AüSX
¸fI`Yd³fIY»f BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f Vffd¸f»f WX`ÔÜ

04 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f ¸fZSXe AfUfþ dIYÀfe VfûSX ¸fZÔ ¦fSX OXc¶f IYWXf³fe d¬fï IYe
¦fBÊ, ¸fZSXe Jf¸fûVfe ¶fWXb°f QcSX Àfb³ffBÊ
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019 QZ¦fe...Ü

Turning your emotional pain into creativity
Out of heart break was born a writer

He had to of auto security components and share of ups & downs and Love out be a great hit with his friends
share his feelings also has a firm that caters to affair, but the affair soon came to circle, they all prompted him to
but there was no one; E-Commerce supply. an end and leaving Angad lonely share it further more so the society
and the only way and lost! He had to share his can benefit out of his writings.
he thought of doing so He completed his Bachelor of feelings but there was no one ; and Never know who he may be
was through penning Commerce Degree from Delhi the only way he thought of doing so inspiring. Being popular amongst
the thoughts down University in 2008. During his was through penning the thoughts his peers was nothing new to him,
student life he was always keen on down on to the paper. He kept but gaining name and fame in the
on to the paper. participating in the Seminars, writing them, until one day when he society was acceptable to Angad
Symposiums, Group Discussions happen to share it with couple of only if it benefited or made any
L ife is the most beautiful and Debates. Like any other his close pals. The sharing turned difference in the society. Now he
struggle one could ever youngster,Angad also had his is writing more and reading lots of
have. The cares and authors from across the globe. It
worries, the ups and downs that was his small Zidd to begin writing,
we face are instrumental in which turned him into a known
sculpting our “Magnificent Self”. writer today. His very first book
The tough times either makes you “Chords of Life” which was
or break you! We are talking about published by Cyberwit publisher
Angad’s tough time who maked based in Allahabad, Uttar Pradesh.
him a writer. The book was declared as the best
seller. sold around 600 copies in a
An MBA in Finance from ICFAI period of three months.
Business School and with some
hands on experience in the Soon after the first release and
banking sectors, Reliance Mutual within a year’s time his 2nd book
Fund and ING Bank etc Mr.Angad “He said she said” got published.
Singh Saluja has emerged as a Over a period of time Angad got a
successful entrepreneur. With good flare of penning his thoughts
such outstanding experiences as poems. He is busy publishing
Angad as on date owns a business his books which are well
appreciated. Angad says it’s been
a good journey of his Zidd. Being a
businessman and still pursuing his
passion as a writer is his Zidd!

SXfþZVf SXÀ°fû¦fe ³fZ þû “Google girl” and her Kahani Zidd Ki ¨ffg»f IYe dÀf¸fMXe dªfaQ¦fe
ÀfZ... d½fQZVf IYf ÀfRYSX
NXf³ff Uû WXfdÀf»f dIY¹ff E veryone has his/ questions related to the
IY WXf þf°ff WX`Ô ³ff ¸f³f IZY WXfSXZ her story of periodic table but before ¸fbÔ ¶fBÊ IYe ¨ffg»f ¸fZÔ ´f`Qf WXbE IYfg»fZþ ¸fZÔ EOXd¸fVf³f »fZ³fZ IZY d»fE d¶f³ff
WXfSX WX` ¸f³f IZY þe°fZ þe°fÜ WXMXfEÔ Ü A´f³fe dþï ÀfZ WXSX ½¹fdöY ¨ffWXZ struggle but colleges, and schools. periodic table which is a the students could þ¹fIbY¸ffSX U`ô CX³f ¶¹ffþ IZY IYþÊ IYe ¸fQQ ·fe »feÜ þ¹f ³fZ
BÀfIYf ¸f°f»f¶f WX` dIY Uû ¶f¨¨ff, þUf³f A±fUf ¶fbþb¦fÊ WXe some people have story So we are talking chemistry topic and as answer, his daughter JbVf³fÀfe¶fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ô ¶f°ff¹ff dIY ¸fbdVIY»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ IbYL
A¦fSX Af´f³fZ ¸f³f ¸fZÔ Àfû¨f d»f¹ff WX` dIY ¢¹fûÔ ³f WXû, IbYL ·fe WXfdÀf»f IYSX ÀfIY°ff of success . Besides our you know her dad is a Jiya could answer his dþÀfIYe ¸ffÔ ³fZ CX³fIZY Àf´f³fZ ´fcSXZ IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ »fû¦fûÔ AüSX IbYL ÀfÔÀ±ffAûÔ ³fZ
Af´f IbYL ³fWXe IYSX ´ffEZ¦fZ AüSX WXfSX WX`Ü WXf»ffÔdIY SXÀ°fû¦fe þe IYû ¶fWXb°f Àfe real name, some of us about jiya’s kahani zidd mathematician but he questions. He was ´fcSXe °ffIY°f ÓfûÔIY QeÜ ¨ffg»f IYe dÀf¸fMXe WX¸ffSXe ¸fQQ IYeÜ þ¹f þ¶f IYfg»fZþ ¸fZÔ
þfEZ¦fZ °fû Af´f AÀfd»f¹f°f ¸fZÔ WXfSX IYdNX³ffBAûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf may have a name that ki. When Jiya was 3 did not say no to it and thinking how brilliant is dþ³Q¦fe ÀfZ 27 Àff»f IZY þ¹fIbY¸ffSX U`ô B»fZd¢MÑIY BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞXfBÊ IYSX
þfEZ¦fZ ¢¹fûÔdIY Af´f ´fWX»fZ WXe CX¸¸feQ »fZdIY³f SXÀ°fû¦fe þe A´f³fe dþï ´fSX defines us, it could be years of age. Her father he started putting his this that Jiya at that age A¶f UþeÊd³f¹ff dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ SXWXZ ±fZ, °f·fe CX³WXZ SXû¶fûdMX¢Àf ¸fZÔ ´fiQZVf
LûOÞX ¨fbIZY WX` AüSX A´f³fZ §fbMX³fZ MXZIY ¨fbIZY OXMZX SXWXZ Ü BÀfd»fE Àf²fÊ¿f IZY Àff±f related to our skills, a mathematician by thought as to how he could answer such ¦fiZþbEMX dSXÀf¨fÊ AdÀfÀMXZÔMX ´fQ ´fSX IYf¸f AüSX ³fZVf³f»f »fZ¶f»f IZY ¨ffSX ´fbSXÀIYfSX
WX` A¦fSX Af´f NXf³f »fZ°fZ WX` dIY ¸fbÓfZ ¹fZ ÀfRY»f°ff ³fZ ·fe CX³fIZY IYQ¸f ¨fb¸fZ AüSX profession or could also profession used to give can teach this subject. questions and if she IYSX³fZ IZY d»fE A¸fZdSXIYf ´fWXbÔ¨f ¨fbIZY WX`ÔÜ d¸f»fZÜ CXÀfe UöY CX³fIYf ÷YÓff³f
IYf¸f ¶fZWX°fSX Pa¦f ÀfZ IYSX³ff WX` °fû Af´f IYfRYe ¸fZWX³f°f IZY ¶ffQ UWX dQ»»fe just be a nick name. We tuitions at home. By After 4-5 days he could why not all kids ¨fd»fE þf³f°fZ WX`Ô þ¹fIbY¸ffSX IYe IYWXf³fe ³f`³fûdRYdþ¢Àf ¸fZÔ WXû³fZ »f¦ff, dþÀfIZY ¶fc°fZ
þe°f ¨fbIZY WX` °fû ¹fWXe WX¸ffSXZ d³fþe AüSX ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ ´fiûRZYÀfSX IZY ´fQ ´fSX know one such person nature Jiya was a devised a techniques and we can teach them CX³fIYû MXc¶fiû AüSX »ffÀfʳf ¸fZÔ BÔMX³fÊdVf´f IYf
Àf¸ffdþIY þeU³f ´fSX »ff¦fc WXû°ff WX` dIY d³f¹fböY dIYE ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX Àffd¶f°f who is lovingly called as naughty kid and would and started taking to be so smart and þ¹f IbY¸ffSX IYf þ³¸f 15 dÀf°fÔ¶fSX AUÀfSX d¸f»f ¦f¹ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ CX³fIYû
þ`Àff Af´f Àfû¨fZ¦fZ U`Àff Af´f ´ffEZ¦fZÔÜ IYSX dQ¹ff IYe ·f»fZ WXe Af´fIZY ´ffÀf “Google Girl”, well as ask to be with her father classes of the periodic brilliant too. Thus, begun 1994 ¸fZÔ IbY»ffÊ ¸fbÔ¶fBÊ IYe ¦füSXeVfÔIYSX MXfMXf BÔdÀMXMXйfcMX AfgRY RÔYOXf¸fZÔMX»f ¸fZÔ 30
A¨LZ IY´fOÞXZ WXû ¹ff ³ff ¹ff WXû A¨Lf the name may suggest when he would be table. the journey of the Google ¨ffg»f ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ CX³fIZY BÀf þeU³f ¸fZÔ WXþfSX øY´f¹fZ ¸fWXe³fZ IYe ³füIYSXe d¸f»f ¦fBÊÜ
AfþIY»f þû ´fPÞX°ff WX` UWXe Af¦fZ SXWX³f -ÀfWX³f WXû ¹ff ³ff WXû ´fSX Af´fIYe and you might have coaching 11th and 12th Girl and it was just the CX³fIYe ¸ffÔ ³fÔdQ³fe þû dIY dÀfÔ¦f»f ¸ffÔ ±fe, A¶f CX³fIYe dþÔQ¦fe IYe SXµ°ffSX °fZþ WXû
¶fPÞX°ff WX`,EþbIZYVf³f WX¸ffSXe dþ³Q¦fe ¸fZ dVfÃff AüSX ÀfÔÀIYfSX Af´fIYû Af´fIYf guessed it… she too is standard students. One After few days of his beginning…. Truly Jiya CX³WXûÔ³fZ ¶f¨¨fZ IZY d»fE ¸fZWX³f°f IYSXIZY
AWX¸f SXû»f d³f·ff°ff °fû WX` WXe Àff±f WXe ¸füIYf¸f °fIY ´fWXb¨ff³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû°ff smart as the google. day when his students teaching periodic table, is a Google Girl who CXÀfZ ¹fZ ¸fbIYf¸f dQ»ff¹ffÜ ¨f»feÜ CXÀf ´f`ÀfZ ÀfZ CX³WXûÔ³fZ
Àff±f WX¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf SXfÀ°ff ·fe WX`ÔÜ IbYL IYSX dQJf³fZ IYe dþï SXÀ°fû¦fe asked to teach the he was asking students continues to give þ¹fIbY¸ffSX IYe ¸ffÔ ³fd»f³fe ¸ff¸fc»fe ÀfZ §fSX IYe ¸fSX¸¸f°f
dQJf°ff dIYÀfe ³fZ ÀfWXe IYWXf WX` ´fPXû¦fZ þe IYû ¹fWXfh °fIY »fZ AfBÊÜ We are talking about presentations & trainings ³fZ ´fd°f ÀfZ °f»ffIY IZY IZY Àff±f WXe LûMXZ-¸fûMXZ
d»fJû¦fZ ¶f³fû¦fZ ³fUf¶f ,JZ»fû¦fZ IcYQû¦fZ the famous Jiya Phutela at various platforms. ¶ffQ ¶fZMXZ IYû DYÔ¨ffBÊ IYþÊ ¨fbIYf³fZ VfbøY IYSX
WXûÔ¦fZ JSXf¶fÜ BÀfe °fSXWX WX¸f ¶ff°f IYSX³fZ who is lovingly called as Simultaneously 25 news °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE dQEÜ CX³WXeÔ dQ³fûÔ
þf SXWXZ WX` ´fiûRZYÀfSX SXfþZVf SXÀ°fû¦fe IYe the “Google Girl”. She channels titled her with IYBÊ ¸fbdVIY»fûÔ IYf CX³WXûÔ³fZ þeAfSXAfBÊ
þû WX¸fZVff A´f³fe dþÔQ¦fe ¸fZÔ has so much of this name.Jiya’s talents Àff¸f³ff dIY¹ffÜ Uû ¶fZMXZ AüSX MXûRY»f IZY E¦þf¸f
ÀfIYfSXf°¸fIY Àfû¨f IZY Àff±f ÀfÔ²f¿fÊ information on the tip of are many and our words IZY d»fE ´f`IZYdþÔ¦f RY¸fÊ ¸fZÔ IYe °f`¹ffSXe VfbøY IYSX QeÜ
IYSX°fZ AfEZ WX` °fû ¨fd»fE þf³f°fZ WX` B³WXe her tongue. You blind- fall short in putting them 8000 IYe ³füIYSXe IYSX³fZ
IYe IYWXf³fe B³WXe IYe þb¶ff³feÜ fold her and still she can together. »f¦feÔÜ dRYSX A¨ff³fIY ¹fZ ³füIYSXe ·fe Àff±f WXe dOXdþMX»f
read and see things. dL³f ¦fBÊ °f¶f ·fe CX³WXûÔ³fZ WXfSX ³fWXeÔ ¸ff³feÜ B»fZ¢MÑfgd³f¢Àf, ÀfdIYÊMX EÔOX
dQ»»fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY dSXMXf¹fSX She knows the calendar It was her dad’s Zidd Uû WXSX UöY ¸ffÔ IYû IYdNX³ffB¹fûÔ ÀfZ þbÓf°ff MÑfÔÀfd¸fVf³f »ffBÔÀf EÔOX dÀfÀMX¸f °f±ff
´fiûRZYÀfSX SXfþZVf SXÀ°fû¦fe ³fZ EIY LûMXZ ÀfZ like the back of her palm. to make her excel in her QZJ SXWXZ ±fZÜ BÀfed»fE CX³WXûÔ³fZ NXf³f d»f¹ff IÔYMÑû»f dÀfÀMX¸f ´fSX ¹fbUfAûÔ IYû IYûd¨fÔ¦f
¦ffÔU ¶f¨fSXü ÀfZ A´f³fZ ÀfRYSX IYe You give her a date from gifted skills. It is her Zidd dIY EIY dQ³f ¸ffÔ IYû ¹fWXfÔ ÀfZ d³fIYf»fIYSX QZ³fZ »f¦fZÜ þ¹fIbY¸ffSX ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY EIY
VfbøYAf°f IYe ±feÜ UWX Àf²ffSX¯f as long as 300 years to passionately make it A¨Le dþÔQ¦fe QZÔ¦fZÜ »fZdIY³f, WXf»ff°f ¹fZ dQ³f þ¶f MXeAfBÊERYAfSX ¸fZÔ þcd³f¹fSX
¸f²¹fU¦feʹf ´fdSXUfSX ÀfZ ±fZ »fZdIY³f back and she will tell you all work wonders for her ±fZ dIY RYeÀf ³f ·fSX³fZ ´fSX þ¹f IYû ´fSXeÃff dSXÀf¨fÊ EÀfûdÀfEMX IYf IYf¸f IYSX°fZ WXbE
CX³fIYe dþï ±fe EIY A»f¦f ´fWX¨ff³f exactly what day it was. and for many children in ¸fZÔ ·fe ³fWXeÔ ¶f`NX³fZ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸ffÔ-¶fZMXZ ³fZ BÔMXSX³fZVf³f»f þ³fÊ»Àf ¸fZÔ Qû dSXÀf¨fÊ ´fZ´fSX
¶f³ff³fZ IYe Ü BÀfe °fSXWX CX³WXû³fZ ´fPXfBÊ She know who invented the world. Whatever A¢ÀfSX IYBÊ-IYBÊ dQ³f ¶fOÞXf ´ffU AüSX ´fiIYfdVf°f WXbE °fû CXÀfZ ´fPÞX³fZ IZY ¶ffQ
¶fWXb°f »f¦f³f ¸fZWX³f°f ÀfZ IYSX ¦ffÔU IZY what and the list can go your talent may be fuel it Àf¸fûÀfZ JfIYSX ¦fbþfSXZÜ þ¹f ³fZ 11 Àff»f CX³fIYû ¦fiZþbEMX dSXÀf¨fÊ AdÀfÀMXZÔMX ´fQ ´fSX
LûMXZ ÀfZ ÀIcY»f ¸f`Ô ´fi±f¸f À±ff³f ´fif~ on and on….. Jiya with Zidd and create IYe CX¸fi ÀfZ WXe A´f³fe ¸ffÔ IYf ÀfWXfSXf ¶f³f³fZ IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE UþeÊd³f¹ff
dIY¹ff AüSX Àf¶fIYû dQJf dQ¹ff IYe knows it all. She is a your story which in turn IYe NXf³f »feÜ BÀfe CX¸fi ÀfZ Uû ·fe IY·fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe (A¸fZdSXIYf) ÀfZ ¶fb»ffUf Af
BÔÀff³f þû ¨ffWXZ Uû ¸fZWX³f°f AüSX »f¦f³f NLP Trainer and from will inspire many more! IYûBÊ MXeUe ¸f`IZYd³fIY °fû IY·fe QcÀfSXZ IYf¸fûÔ ¦f¹ffÜ Uû IYWX°fZ WX`Ô dIY ´feE¨fOXe IZY ¶ffQ
ÀfZ WXfdÀf»f IYSX ÀfIY°ff WX`Ô BÀfe ´fiIYfSX the tender age of 4 she So feel free to share ÀfZ ±fûOÞXf ¶fWXb°f IYf¸f IYSXIZY ¸ffÔ IYe ¸fQQ ¸f`Ô dIYÀfe BÔOXÀMÑe ¸fZÔ ³füIYSXe IYSX³ff ¨ffWX°ff
UWX A´f³fe dþï ÀfZ U Af¦fZ ¶fPÞX°fZ ¨f»fZ has been giving your Kahani Zidd Ki with IYSX³fZ »f¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ EIY ¸fÔdQSX MÑÀMX ÀfZ WXcÔÜ ¶ffQ ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ EIY IÔY´f³fe IYe
¦fE AüSX ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f Àff±f þe³fU presentations/ trainings us and the world know RYeÀf, IY´fOÞXf, SXfVf³f IYe AüSX BÔdOX¹f³f À±ff´f³ff IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ þû ·ffSX°f IYû
¸fZÔ ·fe IY·fe ·fe IYQ¸f ·fe ´feLZ ³fWXe in many universities, you and your Zidd!! OXZU»f´f¸fZÔMX RYfCXÔOXZVf³f ÀfZ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f ´fiüôûd¦fIYe IYf Af°¸fd³f·fÊSX dUd³f¸ffʯf
IZYÔQi ¶f³ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞXfEÜ

dQ»»fe-E³fÀfeAfSX WXSX ¶ff°f IYWXe ³fWXeÔ þf°fe »fZdIY³f; Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 05
WXSX Jf¸fûVfe ¶fZ-þb¶ff³f ³fWXeÔ WXû°fe...Ü
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

´fbSXf³fe ¦ffdOÞX¹fûÔ ´fSX WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe 90 RYeÀfQe IcYOÞZX IYf §fSX ¸fZÔ WXe
³fÔ¶fSX ´»fZMX »f¦fUf³ff þøYSXe IYSX SXWZX £ff°¸ff, ¶f³ff SXWZX £ffQ
³fBÊ dQ»»fe : ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f
³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ A¦fSX Af´fIYe ·fe IYfSX dQ»»fe ´fWX»ff SXfª¹f WX`, þWXfÔ ¦ffdOÞX¹fûÔ ´fSX ¹fZ ÀMXeIYSX »f¦ffE Àf·fe ³fûdMXdRYIZYVf³f ·fe °fe³f ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ þfSXe WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ IYû ÀfWX¹fû¦f QZ°fZ WXbE dQ»»fe- §fSX IYe JfQ IYû ´fZOÞXûÔ ¸fZÔ OXf»f QZ°fe WXcÔÜ Jf³ff AfdQ) OXf»f°fZ SXdWXEÜ IcYOÞXZ IZY
¹ff ¶ffBIY d¶f³ff WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX IZY QüOÞX SXWXe ¦fE WX`ÔÜ UWXeÔ, WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ QdWX¹ff ¸fÔÂff»f¹f IYf IYWX³ff WX` dIY AfgMXû OXe»fSXûÔ õfSXf WXfBÊ E³fÀfeAfSX IZY 150 ÀfZ ª¹ffQf ´fdSXUfSX d´fL»fZ Qû Àff»f ¸f`Ô³fZ A´f³fZ ´fOÞXûdÀf¹fûÔ Àff±f BÀf¸fZÔ JfQ ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX
WX`, °fû þ»Q WXe BÀf¸fZÔ WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX »f¦fUf ³fZ IYWXf dIY ´fbSXf³fe ¦ffdOÞX¹fûÔ ´fSX ´»fZMX »f¦ff³fZ IZY d»fE Qû ¶ffSX dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX »f¦ff³fZ IZY ¶ffQ CXÀfZ UfWX³f OXfMXf¶fZÀf §fSX ´fSX WXe 90 RYeÀfQe IcYOÞXZ IYf IYû ·fe JfQ Qe WX`Ü A»fIY³fÔQf ¸fZÔ ¸ffBIiYû, ¶f`¢MXedSX¹ff ¹ff ¶ff¹fûIbY»f¸f
MXZÔOXSX d³fIYf»ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f BÀf ´fSX OXe»fSXûÔ IYe °fSXRY ÀfZ ·fe d»fÔIY IYSX³ff þøYSXe WXû¦ffÜ Jf°¸ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ §fSX IZY IcYOÞXZ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe ¨fføY dÀfÔWX dIY¨f³f ÀfZ ·fe ±fûOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ OXf»fZÔÜ 1 dIY»fû
»fZÔÜ BÀfIZY d»fE ´fdSXUWX³f dU·ff¦f ³fZ 236 OXe»fSXûÔ IYû ÀfZ ´fid°fdIiY¹ff ³fWXeÔ d¸f»feÜ BÀfed»fE A¶f ´fbSXf³fZ Qû´fdWX¹ff Àf¶fÀfZ ª¹ffQf WXû³fZ Uf»fZ ¦fe»fZ IcYOÞXZ IYf d³fIY»f³fZ Uf»fZ IcYOÞXZ ÀfZ d´fL»fZ 10 IcYOÞXZ ¸fZÔ 1 ¦fif¸f IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔÜ ¹fWX
d¨fd³WX°f dIY¹ff WX`, þû Af´fIYe ¦ffOÞXe ¸fZÔ WXfBÊ AüSX IYfSX ´fSX WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX »f¦ff³fZ IZY d»fE ¸fÔÂff»f¹f IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸füþcQf UfWX³fûÔ ´fSX ·fe WXfBÊ BÀ°fZ¸ff»f JfQ ¶f³ff³fZ IZY d»fE dIY¹ff Àff»f ÀfZ §fSX ¸fZÔ JfQ ¶f³ff SXWXe WX`ÔÜ I`Yd¸fIY»f ´fZOÞX AüSX JfQ ¶fZ¨f³fZ Uf»fe
dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX »f¦ffEÔ¦fZÜ 236 UfWX³f OXe»fSXûÔ IYû d¨fd³WX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f dÀf¢¹fûdSXMXe SXdþÀMÑZVf³f ´»fZMX »f¦ffBÊ þfE¦fe, þû °feÀfSXZ þf SXWXf WX`Ü ÀffCX±f dQ»»fe IZY UWXeÔ, ¸fûd³fIYf Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QbIYf³f ´fSX AfÀff³fe ÀfZ d¸f»f þfE¦ffÜ
Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY AfQZVf IZY ¶ffUþcQ IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¸fb°ffd¶fIY ¸fÔÂff»f¹f IYe °fSXRY ÀfZ Àf·fe SXdþÀMÑZVf³f ¸ffIYÊ IZY Àff±f AfE¦feÜ ¸füþcQf UfWX³fûÔ ´fSX ³fÔ¶fSX d¨f°fSXÔþ³f ´ffIYÊ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe OXfg. ¦f¸f»fZ ³fb¸ff IÔY´fûÀMXSX ¸fZÔ §fSX IZY dIY¨f³f þ¶f IÔY´fûÀMXSX ·fSX þfE °fû BÀfZ ¶fÔQ
A·fe °fIY SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ 50 »ffJ ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY d»fE EIY A´fi`»f 2019 ÀfZ WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe ´»fZMX SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ õfSXf Ad²fÀfcd¨f°f WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe V¹ff¸f»ff ¸f³fe d´fL»fZ 15 Àff»f ÀfZ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»ff IcYOÞXf (Àf¶þe IZY IYSXIZY SXJ QZÔ AüSX QcÀfSXZ IÔY´fûÀMXSX ¸fZÔ
ÀIcYMXSX-¶ffB¢Àf AüSX 21 »ffJ IYfSXûÔ ¸fZÔ ³fÔ¶fSX ´»fZMX »ff¦fc IYe þf ¨fbIYe WX`ÔÜ þ¶fdIY BÀfÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f SXdþÀMÑZVf³f ´»fZMX d³f¸ffÊ°ff ¹ff Àf´»ff¹fSX OXe»fSXûÔ IYû Àf´»ffBÊ A´f³fZ §fSX ¸fZÔ dIY¨f³f ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ dL»fIZY, AÔOXZ IZY dL»IZY, ¶f¨ff WXbAf IcYOÞXf OXf»f³ff VfbøY IYSXZÔÜ
WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX ³fWXeÔ »f¦ffBÊ IYSXZÔ¦fZ, þû ´fbSXf³fZ UfWX³fûÔ ´fSX »f¦ffEÔ¦fZÜ IcYOÞXZ ÀfZ JfQ ¶f³ff SXWXe WX`ÔÜ OXfg. ¸f³fe ³fZ
þf ÀfIYe WX`Ü 2012 IZY ¶ffQ ÀfZ Af³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ UWX ¶fOÞXZ ¦f¸f»fûÔ ¸fZÔ
Uf»fe Àf·fe ¦ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ WXfBÊ JfQ ¶f³ff°fe ±feÔÜ ¸f¦fSX A¶f IÔY´fûÀMXSX
dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX ´fWX»fZ ¸fZÔ JfQ ¶f³ff°fe WXcÔÜ BÀfÀfZ dIY¨f³f IYf
ÀfZ WXe »f¦fe WXû°fe WX`, þ¶fdIY UZÀMXÀ Àf¸ff³f ·fe WXMX þf°ff WX` AüSX
CXÀfÀfZ ´fWX»fZ IZY ¦ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ JfQ ·fe d¸f»f þf°fe WX`Ü
WXfBÊ dÀf¢¹fûdSXMXe ³fÔ¶fSX ´»fZMX ¸füþcQ
³fWXeÔ WX`Ü dQ»»fe ´fdSXUWX³f dU·ff¦f IZY QSXAÀf»f, ¦fiZMXSX I`Y»ffVf
À´fZVf»f IYd¸fV³fSX IZYIZY QdWX¹ff E³IY»fZU ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe WXSX´fie°f
³fZ IYWXf dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ °f»fUfSX ³fZ ¶f°ff¹ff, ¸fZSXe EIY RiYZÔOX ³fZ
d³fQZÊVf þfSXe IYSX dIY¨f³f IZY IcYOÞXZ ÀfZ JfQ ¶f³ff³fZ IZY
IY»fSX-IYûOXZOX AüSX ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ffÜ dRYSX ¸f`Ô³fZ BÀfZ VfbøY IYSX
WXû»fû¦fif¸f ¶fZÀMX µ¹fc»f dQ¹ffÜ dIY¨f³f ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»ff þû
ÀMXeIYSX »f¦ff³fZ IYf AfQZVf IcYOÞXf ¸fbÓfZ RZYÔIY³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ A¶f
dQ¹ff ±ffÜ ¹fWX AfQZVf CXÀfZ JfQ ¶f³ff³fZ IZY d»fE IÔY´fûÀMXSX ¸fZÔ
BÀfd»fE dQ¹ff ¦f¹ff °ffdIY OXf»f QZ°fe WXcÔÜ þ¶f JfQ ¶f³fIYSX °f`¹ffSX
¦ffdOÞX¹fûÔ IYe ´fWX¨ff³f WXû°fe WX` °fû ¶fWXb°f A¨Lf »f¦f°ff WX`Ü
AfÀff³fe ÀfZ WXû ÀfIZYÜ

´fi¦fd°f ¸f`Qf³f ¸fZÔ 39UfÔ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ½¹ff´ffSX dQ»»fe þ»f¶fûOXÊ B¸´f»ffBÊþ U`»fRZY¹fSX EÀfû.
¸fZ»ff VfbøY, d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ³fZ dIY¹ff CXîfMX³f ³fZ 56 ªfZ IYf dIY¹ff ´fbSXªfûSX d½fSXû²f

n 19 ÀfZ 27 ³fUÔ¶fSX °fIY ³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe þ»f¶fûOXÊ ³fZ BÀfZ »ff¦fc IYSXIZY ÀffRY IYSX dQ¹ff WX`
Àfb¶fWX ÀffPÞXZ 9 ÀfZ Vff¸f B¸´f»ffBÊþ U`»fRZY¹fSX EZÀfûdÀfEVf³f dIY ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ÀfSXIYfSX IY¸fʨffSXe
ÀffPÞXZ 7 ¶fþZ °fIY ¸fZ»ff ³fZ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ dUSXû²fe WX`Ü IZYÔQi ÀfSXIYfSX 56(þZ)
Af¸f þ³f°ff IZY d»fE IZYþSXeUf»f IYû ERYAfSX d³f¹f¸f °fb¦f»fIYe RYSX¸ff³f IYû °fbSXÔ°f Uf´fÀf
Jb»ff SXWXZ¦ff 56(þZ) IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fÔZ ´fÂf d»fJIYSX »fZÜ EZÀfûdÀfEVf³f dQ»»fe IZY
A´f³ff SXû¿f ½¹föY dIY¹ff WX`Ü CX´fSXûöY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ÀfZ
³fBÊ dQ»»fe : ´fi¦fd°f ¸f`Qf³f ¸fZÔ 39UfÔ LfBÊ SXWXeÜ B³f IYfSXe¦fSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY dQ¢IY°f QZ SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ ¦f»fZ ¸fZÔ JSXfÀf U¿fÊ IYe ·ffÔd°f WXe SXJf ¦f¹ff WX`Ü A¦fSX EZÀfûdÀfEVf³f IZY A²¹fÃf SXfIZYVf ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe IYû Àf¸f¹f ÀfZ Àfa¹fböY ¶f¹ff³f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ¸ffÔ¦f IYSX°fe WX` dIY BÀf IY¸fʨffSXe
AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ½¹ff´ffSX ¸fZ»ff VfbøY WXû ¦f¹ff ¸fbÔWX ´fSX IY´fOÞXf ¶ffÔ²fIYSX IYf¸f IYSX³ff ·fe WX`Ü NXeIY BÀfe °fSXWX d¶fWXfSX ÀfZ AfE Af´f ¸fZ»ff QZJ³fZ þf°fZ WX`Ô °fû ´fid°f ½¹fdöY ÀffSXVfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe ´fWX»fZ ÀfZUfd³fUÈd°f IYSX°ff WX` °fû Uû IZYÔQie¹f ÀfSXIYfSX þû IY¸fʨffSXe dUSXû²f dUSXû²fe d³f¹f¸f IYû dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³f
WX`Ü IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¸fZ»fZ IYf CXîfMX³f ¸fbdVIY»f WXû SXWXf WX`Ü ¶f¦f`SX IY´fOÞXf ¶ffÔ²fZ IYfSXe¦fSX ¸fWXZVf AüSX dUIiY¸f ³fZ ·fe 60 ÷Y´f¹fZ AüSX ´fid°f ¶f¨¨ff 40 ÷Y´f¹fZ IYf þ»f¶fûOXÊ ¸fZÔ dQ³ffÔIY 31.10.2019 ¦f»f°f WX`Ü d³f¹f¸f 56(þZ) d´fL»fZ 70 Àff»fûÔ ¸fZÔ »ff¦fc IYSXIZY ¹fWX ´fi¸ff¯f dQ¹ff WX` dIY
dIY¹ffÜ ¸fZ»ff 14 ÀfZ 18 ³fUÔ¶fSX °fIY CX³WXZÔ ÀffÔÀf »fZ³fZ ¸fZÔ °fIY»feRY WXû SXWXe WX`Ü dVfIYf¹f°f IYeÜ WXf»ffÔdIY ´fi¦fd°f ¸f`Qf³f ¸fZÔ Vfb»IY QZ³ff WXû¦ff þ¶fdIY Vfd³fUfSX AüSX IYû IYBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû d³f¹f¸f IYûBÊ ·fe ÀfSXIYfSX BÀfZ ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ UWX IY¸fʨffSXe dWX°fZ¿fe WX` °f±ff
IZYU»f ½¹ff´ffSXe U¦fÊ IZY d»fE Jb»fZ¦ffÜ ¹fc´fe IZY ¸fbSXfQf¶ffQ ÀfZ AfE IYfSXe¦fSX þ¦fWX þ¦fWX ´ff³fe IYf dLOÞXIYfU dIY¹ff SXdUUfSX ¸fZÔ ´fiUZVf Vfb»IY IYSXe¶f Qû¦fb³ff 56(þZ) IZY °fWX°f A¨ff³fIY ÀfZ ÀfZUf EZÀfûdÀfEVf³f IZY Àfd¨fU »ff¦fc ³fWXea IYSX ÀfIYeÜ ¸fûQe ÀfSXIYfSX EZÀfûdÀfEVf³f ¹fWX ¸ffÔ¦f IYSX°fe WX` dIY
B³f ´ffÔ¨f dQ³fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf Vfb»IY 500 Àf`¹¹fQ A³fÀf ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY UWX Qû dQ³f þf SXWXf WX` »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffQ ·fe UWXfÔ WXû¦ffÜ dQ»»fe ¸fZMÑû IZY IYSXe¶f 66 ¸fZMÑû d³fUÈ°f IYSX dQE ¦fE WX`Ü IZYÔQi ÀfSXIYfSX d»f¹ffIY°f A»fe U AfþfQ dÀfÔWX ³fZ dQ»»fe þ»f¶fûOXÊ EIY ÀUf¹f°f ÀfÔÀ±ff
÷Y´f¹fZ ´fid°f ½¹fdöY WX` þ¶fdIY 19 ÀfZ 27 ÀfZ A´f³fZ ÀMXfg»f IYû »fZIYSX °f`¹ffSXe IYSX IYfSXe¦fSXûÔ IYû IYfRYe dQ¢IY°fZÔ WXû SXWXe WX`Ü ÀMXZVf³f AüSX ¶fbIY ¸ff¹f Vfû ´fSX dMXIYMX õfSXf ´ffdSX°f EZÀfûdÀfEVf³f BÀf d³f¹f¸f WX` þû dIY A´f³fZ d³f¯fʹf »fZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f
³fUÔ¶fSX °fIY Àfb¶fWX ÀffPÞXZ 9 ÀfZ Vff¸f ÀffPÞXZ SXWXZ WX`ÔÜ ²fc»f IZY IY¯f CX³WXZÔ ÀffÔÀf »fZ³fZ ¸fZÔ BÀf ¶ffSX ¸fZ»fZ IYf ´fiUZVf Vfb»IY d´fL»fZ CX´f»f¶²f WX`Ü IYf dUSXû²f IYSX°fe WX`Ü WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ·fe BÀf d³f¹f¸f IZY °fWX°f
7 ¶fþZ °fIY ¸fZ»ff Af¸f þ³f°ff IZY d»fE IYBÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû A¨ff³fIY ÀfZ
Jb»ff SXWXZ¦ffÜ EZÀfûdÀfEVf³f A²¹fÃf SXfIZYVf ÀfZUfd³fUÈ°f IYSX dQ¹ff ±ff þû dIY
ÀffSXVfSX IYf IYWX³ff WX` dIY A¦fSX ¦f»f°f WX`Ü WX¸f dQ»»fe þ»f ¶fûOXÊ ÀfZ
´fi¦fd°f ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ d³f¸ffʯf IY¸fʨffSXe UfIYBÊ ¸fZÔ ·fiá WX`, °fû CXÀfIZY A´fe»f IYSX°fZ WX` dIY UWX A´f³fZ BÀf
IYf¹fÊ AüSX dQ»»fe IYe Af¶fûWXUf ¸fZÔ LfBÊ DY´fSX þfÔ¨f IYSXfBXÊ þfE, þfÔ¨f IZY d³f¯fʹf IYû Ufd´fÀf »fZ UWX ÀfZUfd³fUÈ°f
²fc»f IYe UþWX ÀfZ ¸fZ»fZ ¸fZÔ ÀMXfg»f ¶f³ff³fZ QüSXf³f CXÀf ´fSX ·fiá IYf ¸ff¸f»ff ´ff¹ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû °fÔbSX°f Uf´fÀf OX¹fgcMXe
Uf»fZ IYfSXe¦fSX ¶fb²fUfSX IYû IYfRYe þf°ff WX` °fû CX³WXZÔ °fbSXÔ°f d³f¿IYfd¿f°f ´fSX »fZÔÜ
´fSXZVff³f dQJZÜ ¸fZ»ff ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ·fe ²fbÔ²f dIY¹ff þfEÔÜ d¶f³ff þfÔ¨f IZY IYûBÊ ·fe

AfBÊAfBÊMXe AüSX E¸Àf ³fZ d¸f»fIYSX AfBÊAfBÊAfBÊMXe dQ»»fe IYe LfÂff IYû ´fZMÑû»f IYe þ¦fWX A¶f WXfBOÑûþ³f UfWX³fûÔ ´fSX dU¨ffSX
¶f³ffE ÀfZÔÀfSX Uf»fZ þc°fZ AüSX LOÞXe RZYÀf¶fbIY ÀfZ 1.45 IYSXûOÞX IYf ´f`IZYþ
³fBÊ dQ»»fe :dQ»»fe-E³fÀfeAfSX ±fûOÞXZ-¶fWXb°f d³f¯ffʹfIY ´fi¹ffÀf
n E¸Àf IZY þedSXEdMÑIY OXfg¢MXSXûÔ ³fZ A²¹f¹f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ³fBÊ dQ»»fe : AfBÊAfBÊAfBÊMXe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 310 LfÂfûÔ IYû ´fc¯fÊIYfd»fIY ³füIYSXe ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f dRYSX Af´ff°f ßfZ¯fe IZY þUf¶f QZÜ UWXeÔ QcÀfSXe AûSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ dIYE WX`Ô, »fZdIY³f A¶f Àf¸fÀ¹ff IZY
¸fZdOXdÀf³f dU·ff¦f IYe IZY d»fE dQ»»fe IZY ¶fbþb¦fûÊÔ IYû dQ»»fe ¸fZÔ WXbE I`YÔ´fÀf ´»fZÀf¸fZÔMX ¸fZÔ BÀf 2019-20 ¸fZÔ À³ff°fIY IYSX³fZ Uf»fZ °fû 252 LfÂfûÔ IYû BÔMX³fÊdVf´f IYf IY¦ffSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü QcÀfSXe õfSXf Ad²fIÈY°f ´f¹ffÊUSX¯f ´fiQc¿f¯f Àf¸ff²ff³f IZY d»fE IbYL ¶fOÞXZ AüSX
AûSX ÀfZ þ»Q WXe ³ffgdOXÊIY Af¸fÔÂf¯f ·fe dQ¹ff WX`Ü B³WXZÔ §fSX ÀfZ E¸Àf ¶ffSX dSXIYfOXÊ LfÂfûÔ IYû ´»fZÀf¸fZÔMX d¸f»ff LfÂfûÔ IZY d»fE ´»fZÀf¸fZÔMX Ad·f¹ff³f IYf ´fiÀ°ffU Vffd¸f»f WX`Ü AûSX, BÀf ´fSX Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f d³f¹fÔÂf¯f EUÔ ÀfÔSXÃf¯f ´fifd²fIYSX¯f À±ff¹fe CX´ff¹f °f»ffVf³fZ WXûÔ¦fZÜ
UfgdIÔY¦f ´fSX EIY A²¹f¹f³f °fIY d³fVfb»IY ¹ff°ff¹ff°f ÀfbdU²ff ·fe WX`, dþÀf¸fZÔ RZYÀf¶fbIY IYe °fSXRY ÀfZ Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀf¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ (BÊ´feÀfeE) ³fZ dQ»»fe-E³fÀfeAfSX ¸fZÔ QSXAÀf»f, ´feNX ³fZ ¹fWX ¶ff°f CXÀf
VfbøY WXû³fZ Uf»ff WX`, dþÀfZ d¸f»fZ¦feÜ QSXAÀf»f, UfgdIÔY¦f IYf WXe Àff»ff³ff 1.45 IYSXûOÞX Àff»ff³ff IYf ¦fc¦f»f, ¸ffBIiYûÀffgµMX AüSX A¸fZþ³f BÀf¸fZÔ RZYÀf¶fbIY IYe °fSXRY ÀfZ ¶f°ff¹ff dIY UfWX³fûÔ IZY d»fE A¶f ÀIcY»fûÔ IYû 15 ³fUÔ¶fSX °fIY ¶fÔQ SXJ³fZ UöY IYWXe, þ¶f IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYe
·ffSX°fe¹f Af¹fbdUÊÄff³f EIY ³f¹ff øY´f ³ffgdOXÊIY UfgdIÔY¦f WX`, ´f`IZYþ IYf ´fiÀ°ffU Àf¶fÀfZ Ad²fIY WX`Ü þ`Àfe IÔY´fd³f¹ffÔ Vffd¸f»f WXbBÊ WX`Ü BÀf d¸f»ff ´fiÀ°ffU Àf¶fÀfZ Ad²fIY WX`, ´fZMÑû»f IZY ¶fþf¹f WXfBOÑûþ³f IYf AfQZVf dQ¹ff WX`Ü AûSX ÀfZ Àffgd»fÀfeMXSX þ³fSX»f
A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ IYe AûSX dþÀf¸fZÔ Qû³fûÔ WXf±f ¸fZÔ LOÞXe IYf ÀfWXfSXf RZYÀf¶fbIY IYe °fSXRY ÀfZ ¹fWX ´fiÀ°ffU Ad·f¹ff³f ¸fZÔ IbY»f 562 LfÂfûÔ IYû þ¶fdIY BÀfIZY A»ffUf A³¹f Qû LfÂfûÔ Af²ffdSX°f þf´ff³fe °fIY³feIY °fb¿ffSX ¸fZWX°ff ³fZ IYWXf, þf´ff³f ¸fZÔ
ÀfZ ¶fþMX ·fe d¸f»ff WX`Ü »fZIYSX UfgdIÔY¦f IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü IÔY´¹fcMXSX dUÄff³f ÀfZ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYSX ³füIYSXe IYf ´fiÀ°ffU d¸f»ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ IYû 43 »ffJ AüSX 33 »ffJ ÷Y´f¹fZ »ff³fZ ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IYWXf, ´fiQc¿f¯f IYf EIY ¹fcd³fUdÀfÊMXe ³fZ ´fiQc¿f¯f IYû
A·fe °fIY ·ffSX°fe¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ ³ffgdOXÊIY SXWXe EIY LfÂff IYû dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü UZ°f³f IYf ´fiÀ°ffU IÔY´fd³f¹fûÔ IYe °fSXRY À°fSX IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ »fZIYSX Vfû²f dIY¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX
³fBÊ dQ»»fe : UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ IZY UfgdIÔY¦f IYû »fZIYSX IYBÊ °fSXWX IYe AfBÊAfBÊAfBÊMXe dQ»»fe ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ÀfZ d¸f»ff WX`Ü AfBÊAfBÊAfBÊMXe dQ»»fe ÀfeþZAfBÊ SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ U IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fWX °fIY³feIY dQ»»fe-
ÀUfÀ±¹f IYû »fZIYSX E¸Àf IYBÊ ¶fOÞXZ A°¹ff²fbd³fIY LOÞXe AfdQ CX´f»f¶²f ·fe BÔþed³f¹fSX LfÂff IYû d¸f»ff ¹fZ A¶f °fIY IZY EIY Ad²fIYfSXe IZY A³fbÀffSX þdÀMXÀf E¸fE ¶fû¶fOXZ IYe ´feNX ³fZ IZYÔQi E³fÀfeAfSX ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f ÀfZ d³f´fMX³fZ ¸fZÔ
A²¹f¹f³f IYSX ¨fbIYf WX`Ü A¶f dQ»»fe WX`ÔÜ Àf¶fÀfZ Ad²fIY Àff»ff³ff UZ°f³f Uf»ff dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ ´»fZÀf¸fZÔMX Ad·f¹ff³f IYf ÀfSXIYfSX IYû RYMXIYfSX »f¦ff°fZ WXbE IYWXf IYfSX¦fSX Àffd¶f°f WXû¦feÜ ¸fZWX°ff ³fZ þf´ff³f
E¸Àf ³fZ AfBÊAfBÊMXe IZY Àff±f d¸f»fIYSX ´fiÀ°ffU WX`Ü QcÀfSXf ¨fSX¯f Af¹fûdþ°f WXû³ff WX`Ü dIY dQ»»fe Àf¸fZ°f CXØfSX ·ffSX°f IZY A³¹f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY EIY Vfû²fIY°ffÊ
EIY EZÀfe LOÞXe AüSX þc°fZ °f`¹ffSX dIYE ÀfZÔÀfSX QZ¦ff VfSXeSX IZY ¶f`»fZÔÀf dþÀf¸fZÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f AüSX SXf¿MÑXe¹f dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IYf À°fSX B°f³ff ¶fPÞX dUV½f³ff±f þûVfe IYû ·fe IYûMXÊ ¸fZÔ ´fZVf
WX`Ô dþ³f¸fZÔ dUVfZ¿f ´fiIYfSX IYf ÀfZÔÀfSX »f¦ff IYe þf³fIYfSXe AfBÊAfBÊAfBÊMXe dQ»»fe ÀfZ d¸f»fe IÔY´fd³f¹ffÔ Vffd¸f»f WXû¦feÜ ¨fbIYf WX` dIY »fû¦fûÔ IYf ÀffÔÀf »fZ³ff Qc·fSX dIY¹ffÜ WXfBÊOÑûþ³f Af²ffdSX°f ¹fWX
WXbAf WX`Ü B³fIYf BÀ°fZ¸ff»f ³ffgdOXÊIY WX`Ü IYûMXÊ ³fZ IZYÔQi IYû AfQZVf QZ°fZ WXbE °fIY³feIY ´fiQc¿f¯f IZY À°fSX IYû IY¸f IYSX³fZ
UfgdIÔY¦f IZY d»fE dIY¹ff þfE¦ffÜ E¸Àf ´fi¶fÔ²f³f IZY A³fbÀffSX, IYWXf dIY UWX ³fBÊ °fIY³feIY IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸fZÔ AWX¸f Àffd¶f°f WXû¦feÜ
BRZY¢MX AfgRY À¸ffMXÊ ³ffgdOXÊIY UfgdIÔY¦f dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe »fZIYSX 3 dQÀfÔ¶fSX °fIY
E¸Àf IZY þedSXEdMÑIY ¸fZdOXdÀf³f MÑZd³fÔ¦f Afg³f ¸fûd¶fd»fMXe BÔdOX´fZÔOXZÔÀf B³f
dU·ff¦f IYe AûSX ÀfZ þ»Q WXe ³ffgdOXÊIY IY¸¹fcd³fMXe E»OXSX»fe dU¿f¹f ´fSX EIY ¸fZMÑû RZYþ-4: ´fWX»fZ IYfgdSXOXûSX IZY ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ ¶f³fZ QZVf IZY Àf¶fÀfZ ÀfRY»f CXô¸fe
UfgdIÔY¦f ´fSX EIY A²¹f¹f³f VfbøY WXû³fZ ´ff¹f»fMX A²¹f¹f³f dIY¹ff þfE¦ffÜ EIY d³f¸ffʯf IYe VfbøYAf°f þ»Q
Uf»ff WX`, dþÀfZ ·ffSX°fe¹f Af¹fbdUÊÄff³f UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf¸fZÔ
A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ IYe AûSX ÀfZ ¶fþMX 60 ¹ff CXÀfÀfZ Ad²fIY Af¹fb U¦fÊ IZY ³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ¸fZMÑû IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þfE¦ffÜ B³f¸fZÔ ¦ffdþ¹ff¶ffQ : þ¶f IbYL NXf³f d»f¹ff IYf¸f VfbøY IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ BÀf VfbøYAf°f ¸fZÔ ³fE ½¹fUÀff¹f IYû MX`¢Àf ´fi¯ff»fe ·fe ¶fQ»f ¦fBÊÜ EZÀfZ ¸fZÔ
·fe d¸f»ff WX`Ü E¸Àf IZY UdSXâ OXfg. ´fiÀfc³f UdSXâ ³ff¦fdSXIY ·ff¦f »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ RZYþ-4 ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f þ³fIY´fbSXe IZYVfû´fbSX, ´fd›¸f dUWXfSX, ´feSXf¦fPÞXe, þfE AüSX dIYÀ¸f°f ·fe Af´fIYf Àff±f QZ ÃfZÂf ¸fZÔ ´fcSXe dSXÀf¨fÊ IYe AûSX ¶ffþfSX ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSX³fZ ¸fZÔ ¨fb³füd°f¹ffÔ ·fe IYfRYe ³fE IYfSXû¶ffSX IZY ¶ffQ BÀf °fSXWX IZY
¨fMXþeÊ IYe d³f¦fSXf³fe ¸fZÔ ¹fZ A²¹f¹f³f AfBÊAfBÊMXe IZY Àff±f d¸f»fIYSX BÀf UZÀMX AüSX AfSXIZY Afßf¸f ¸ff¦fÊ IYfgdSXOXûSX ¸fÔ¦fû»f´fbSXe, UZÀMX EÔ¢»fZU, ´fb¿´ffÔþd»f, °fû EZÀfZ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff IYe ÀfedPÞX¹ffÔ ¨fPÞX°fZ RZYd¶fiIY IYû »fZIYSX OXfMXf þbMXf¹ffÜ AfBÊÔ »fZdIY³f B³fIYf OXMXIYSX Àff¸f³ff ¶fQ»ffU EIY ¨fb³fü°fe IYe °fSXWX ±feÜ
VfbøY WXû¦ffÜ BÀf¸fZÔ UdSXâ ³ff¦fdSXIY ·fe A²¹f¹f³f IZY d»fE ´fû»Àf (LOÞXe) AüSX IZY 10 ÀMXZVf³fûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE Qe´ff»fe ¨füIY, ¸f²fb¶f³f ¨füIY, ´fiVffÔ°f QZSX ³fWXeÔ »f¦f°feÜ EZÀfZ WXe EIY Vf£Àf WX`Ô BÀfIZY ¶ffQ ¨ffB³ff ÀfZ ¸fVfe³fZÔ BÔ´fûMXÊ IYSX dIY¹ff Ü IYf¸f VfbøY IYSX³fZ IZY IbYL ´fZ¸fZÔMX ÀfZ »fZIYSX ÀMXfRY IYû Àf`»fSXe QZ³fZ
Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ E¸Àf IZY þc°fZ °f`¹ffSX dIYE WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZÔÀfSX »f¦fZ ´fWX»ff IYfÔMÑZ¢MX þfSXe IYSX dWX¸ffÔVfb ¦f¦fÊÜ RZYd¶fiIY IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ IYf IYf¸f VfbøY ¸fWXe³fZ ¶ffQ WXe QZVf ¸fZÔ ³fûMX¶fÔQe WXû ¦fBÊÜ °fIY ¸fZÔ ¶fWXb°f ¸fbdVIY»f WXbBÊÜ CXÀf QüSX
WX`Ô, þû ¸ffÔÀf´fZdVf¹fûÔ IZY A»ffUf ¦fd°f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü þ³fIY´fbSXe dUWXfSX AüSX ³ffg±fÊ ´fe°f¸f´fbSXf IYSX dQ¹ffÜ dWX¸ffÔVfb ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY BÀfIZY A»ffUf EIY Àff»f ¶ffQ QZVf IYe ¸fZÔ ´fdSXUfSX AüSX QûÀ°fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ
AfdQ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ°fZ SXWXZÔ¦fZÜ ÀfZ AfSXIZY Afßf¸f ¸ff¦fÊ ÀMXZVf³f Vffd¸f»f WX`ÔÜ RZYþ-4 dWX¸ffÔVfb ¦ffdþ¹ff¶ffQ IZY SXWX³fZ Àf·fe ¨fb³füd°f¹fûÔ IYû ´ffSX dIY¹ff AüSX
IYfgdSXOXûSX IZY 28.92 IZY °fWX°f OXeE¸fAfSXÀfe Uf»fZ WX`Ô AüSX ³f`SXû UcU³f RZYd¶fiIY IYe A¶f BÔOXÀMÑe IYû »fZIYSX A´f³fZ »fùf
dIY¸fe IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ 10 IYû °fe³f IYfgdSXOXûSX IZY BÔOXÀMÑe IZY ¸ffd»fIY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ´ffÔ¨f ´fSX A¦fiÀfSX WXcÔÜ
¸fZMÑû ÀMXZVf³fûÔ IYf d»fE ¸fÔþcSXe d¸f»fe ±feÜ Àff»f ´fWX»fZ BÔOXÀMÑe IYû VfbøY dIY¹ff ±ff
d³f¸ffʯf dIY¹ff þfE¦ffÜ øY´fSXZJf °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY AüSX B°f³fZ IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ Afþ QZVf IZY IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WX`Ô ´fIYOÞX
¹fWX IYfgdSXOXûSX ¸fþZÔMXf »ffB³f ¶ffQ MXZÔOXSX þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff, þf³fZ dIY°f³fZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ CX°´ffQ
IYf dUÀ°ffSX WX`, dþÀfZ 30 ¸fWXe³fZ ¸fZÔ IYû ´fWXbÔ¨ff SXWXZ WX`ÔÜ E¸fE¸fE¨f IYfg»fZþ ¦ffdþ¹ff¶ffQ AüSX dQ»»fe ÀfZ
´fcSXf IYSX³fZ IYf »fùf WX`Ü BÀf IYfgdSXOXûSX IZY dþÀfZ ¶fb²fUfSX IYû AUfgOXÊ IYSX ÀfZ ¶feIYfg¸f IYSX³fZ IZY ¶ffQ dWX¸ffÔVfb ³fZ IYfSXû¶ffSX IYe VfbøYAf°f IZY ¶ffQ BÀfZ
°f`¹ffSX WXû³fZ ÀfZ ¸fþZÔMXf »ffB³f ´fSX ÀfRYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ °fe³f IYfgdSXOXûSX ¸fZÔ þ³fIY´fbSXe d´f°ff SXdU ¸fûWX³f IZY IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ WXf±f A³¹f SXfª¹fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe IYUf¹fQ
IYSX³fZ Uf»fZ ¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fE ÀfWXcd»f¹f°fZÔ UZÀMX-AfSXIZY Afßf¸f, ¸füþ´fbSX- ¶fÔMXf¹ff »fZdIY³f d´f°ff IZY IYf¸f IZY Àff±f VfbøY IYeÜ dWX¸ffÔVfb ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fc´fe
IYfRYe ¶fPÞX þfEÔ¦feÜ ¸fþd»fÀf ´ffIYÊ AüSX E¹fSXûdÀfMXe- CX³WXZÔ A´f³fe BÔOXÀMÑe IYû VfbøY IYSX³ff AüSX dQ»»fe IZY ¶ffQ A¶f WXdSX¹ff¯ff,
°fb¦f»fIYf¶ffQ IYfgdSXOXûSX IZY d³f¸ffʯf IYe ±ffÜ BÀfIZY d»fE CX³WXûÔ³fZ ³f`SXû UcU³f IY³ffÊMXIY, ´fd›¸fe ¶fÔ¦ff»f, SXfþÀ±ff³f
³fUÔ¶fSX IZY AfdJSX °fIY d³f¸ffʯf ¸fÔþcSXe d¸f»f ¨fbIYe WX`Ü ³fE Ed»fUZMXZOX RZYd¶fiIY (¶f`¦f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe MXZd´fÔ¦f) ÀfdWX°f A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ ¦fib´f IZY d»fE
IYf¹fÊ IYe VfbøYAf°f IYSX Qe þfE¦feÜ BÀf ÀMXZVf³fûÔ IZY d³f¸ffʯf, dOXþfB³f, SX`Ô´f, IYû ¶f³ff³ff VfbøY dIY¹ffÜ ³fE ÃfZÂf ¸fZÔ RZYd¶fiIY IYe Àf´»ffBÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ
IYfgdSXOXûSX ¸fZÔ 10 Ed»fUZMXZOX ¸fZMÑû ÀMXZVf³fûÔ ÀMXZVf³f d¶fd»OXÔ¦f, ÀffBdOXÔ¦f »ffB³f ÀfdWX°f
A³¹f d³f¸ffʯf IYf¹fÊ dIYE þfEÔ¦fZÜ

06 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f AÔ²fZSXûÔ IYe ¸fbÓf ÀfZ ¹fWXe dVfIYf¹f°f SXWXe.. dQ»»fe ´fbd»fÀf
Qe¹fZ IYe dWXRYfþ°f ¸fZSXe AfQ°f SXWXe...Ü
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

þfÔ¨f Àfd¸fd°f IYû QcÔ¦fe §fMX³ff IYe ´fcSXe Àfû³fZ IYe °fÀIYSXe IYSX³fZ Uf»fZ ¨fe³fe
þf³fIYfSXe: OXeÀfe´fe ¸fûd³fIYf ·ffSXõfþ d¦fSXûWX IYf ·fÔOXfRYûOÞX, 3 d¦fSXµ°ffSX

n ¸fûd³fIYf ³fZ IYWXf dIY CXöY §fMX³ff IYûMXÊ IZY ¶ffWXSX ·ff¦f°fe dQJeÔ n OXeAfSXAfBÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
IYe þfÔ¨f IZY d»fE ´fWX»fZ WXe ¸fdWX»ff ARYÀfSX °fÀIYSXe IZY þdSXE »ff¹ff
þcdOXVf»f B³¢½ff¹fSXe IYf AfQZVf QZ ¦f¹ff Àfû³ff IYSXû»f ¶ff¦f ¸fZÔ
dQ¹ff ¦f¹ff WX` AüSX EZÀfZ ¸fZÔ þfÔ¨f QSXAÀf»f, BÀf dUdOX¹fû IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ Àfb³ffSXûÔ IYû ¶fZ¨ff þf°ff WX`Ü
Àfd¸fd°f IZY Àff¸f³fZ A´f³ff ´fÃf ¸fdWX»ff ARYÀfSX A´f³fZ ÀMXfRY IZY Àff±f CX³fIYe ·fe þfÔ¨f IYe þf
AUV¹f SXJcÔ¦fe »ffgIYA´f IYe °fSXRY ·ff¦f°fe ³fþSX Af SXWXe WX`ÔÜ SXWXe WX`
°f·fe »ffgIYA´f IZY ´ffÀf þûSXQfSX ²f¸ffIYf WXû°ff
³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe IYe °feÀf WXþfSXe IYûMXÊ ¸fZÔ WXbBÊ dQJfBÊ ¦fBÊ ÀfWXf³fb·fcd°f IZY d»fE CX³fIYf ²f³¹fUfQ QZ°fe dIY ¸fdWX»ff ARYÀfSX AüSX CX³fIZY ÀMXfRY ÀfZ ¶fQÀf»fcIYe WX` AüSX Af¦f IYe »f´fMXZÔ U ²fbAfÔ dQJfBÊ QZ°ff ³f¹fe dQ»»fe : SXfþÀU JbdRY¹ff Qû A»f¦f-A»f¦f d¦fSXûWX Vffd¸f»f WX`Ô, dQ»»fe ¸fZÔ EIY µ»f`MX ÀfZ 21 dIY»fû
dWXÔÀfIY ÓfOÞX´f IYf EIY ³f¹ff dUdOX¹fû Àff¸f³fZ Af³fZ IZY WXcÔÜ ¶f°ff QZÔ dIY °feÀf WXþfSXe IYûMXÊ ¸fZÔ dWXÔÀfIY ÓfOÞX´f IZY WXbBÊ WX`Ü BÀf ¶ff°f IYe ´fbdá §fMX³ff IZY A¦f»fZ WXe dQ³f WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ IYd±f°f °füSX ´fSX ·feOÞX B°f³fe CX¦fi d³fQZVff»f¹f ³fZ EIY ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY dþ³f¸fZÔ EIY ¨fe³f IYf WX` AüSX QcÀfSXf Àfû³ff þ¶°f dIY¹ff WX`, dþÀfIYe IYe¸f°f
¶ffQ A¶f BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX ¨f¨ffÊ VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü ÀfûVf»f Qû AüSX dUdOX¹fû Àff¸f³fZ AfE WX`ÔÜ Qû³fûÔ dUdOX¹fû Uf¹fSX»f WXbAf Uû AfgdOX¹fû MXZ´f ·fe IYSX SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ WXbBÊ IYe ¸fdWX»ff ARYÀfSX A´f³fZ ÀMXfRY IZY Àff±f ÀfdWX°f Qû »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`, °ffBUf³f IYfÜ Àfû³fZ IYZ ¶f°fʳfûÔ AüSX 7.62 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ
¸fedOX¹ff ´fSX Àff¸f³fZ AfE dUdOX¹fû ¸fZÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ °fZþe ÀfZ Uf¹fSX»f WXû SXWXZ WX`ÔÜ Àfed³f¹fSX ARYÀfSX IYf Afg´fSXZMXSX dWXÔÀfIY ·feOÞX õfSXf þf³f ¶f¨ff°fZ WXbE IYûMXÊ IZY ¶ffWXSX þf³fZ IZY d»fE dþ³fIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY UWX A³¹f §fSXZ»fc Àff¸ff³fûÔ ¸fZÔ dL´ffIYSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY µ»f`MX ÀfZ EIY °ffBUf³fe
OXeÀfe´fe ³ffg±fÊ ¸fûd³fIYf ·ffSXõfþ IZY Àff±f ¶fQÀf»fcIYe dUdOX¹fû ¸fZÔ IbYL »fû¦f ¸fdWX»ff ´fbd»fÀf ARYÀfSX dIYE Qb½¹fÊUWXfSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dþIiY IYSX SXWXf WX`Ü ·ff¦f°fe ³fþSX Af SXWXe WX`ÔÜ BÀfe QüSXf³f ¶fQÀf»fcIYe °ffBUf³f AüSX WXfÔ¦fIYfÔ¦f IZY SXfÀ°fZ ·ffSX°f »ff¹ff þf SXWXf WX`Ü OXeAfSXAfBÊ ³fZ ³ff¦fdSXIY AüSX EIY ·ffSX°fe¹f IYû
WXû³fZ IYe ¶ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü WXf»ffÔdIY dUdOX¹fû IZY ¶ffSXZ ¸fûd³fIYf ·ffSXõfþ (OXeÀfe´fe ³ffg±fÊ) IZY AfÀf´ffÀf WXf»ffÔdIY Uf¹fSX»f dUdOX¹fû ¸fZÔ ¶fQÀf»fcIYe ¹ff IZY AfSXû´f »f¦f SXWXZ WX`ÔÜ ¸fZÔ Àfû³fZ IYe °fÀIYSXe IYSX³fZ Uf»fZ d¦fSXûWX ¶f°ff¹ff dIY °fÀIYSXe IZY þdSXE »ff¹ff d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff, þû UWXfÔ Àfû³fZ
¸fZÔ ¶ff°f IYSX°fZ WXbE ¸fûd³fIYf ·ffSXõfþ ³fZ IYWXf dIY UWX ÀfbSXÃff §fZSXf ¶f³ff°fZ WXbE ·feOÞX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIYf»fIYSX »fZ WXf±ff´ffBÊ þ`Àfe °fÀUeSXZÔ ÀffRY ³fWXeÔ WX`ÔÜ dUdOX¹fû ÀfZ ¹fWX IZY ´fi¸fbJ »fû¦fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`ÔÜ CX³fIZY ¦f¹ff Àfû³ff IYSXû»f ¶ff¦f ¸fZÔ Àfb³ffSXûÔ IYû IYe JZ´f »fZ³fZ Af¹fZ ±fZÜ BÀfIZY
³¹ffd¹fIY þfÔ¨f IZY QüSXf³f A´f³fe ¶ff°f þfÔ¨f Àfd¸fd°f IZY þf°fZ dQJfBÊ QZ SXWXZ WX`ÔÜ UWXeÔ QcÀfSXZ dUdOX¹fû ¸fZÔ ·ffSXõfþ ·fe QfUf ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff dIY ·feOÞX ¸fZÔ IYü³f WXf±f þûOÞX°fe dQJeÔ ¸fûd³fIYf ·ffSXõfþ ´ffÀf ÀfZ 21 dIY»fû ÀfZ Ad²fIY Àfû³ff ·fe ¶fZ¨ff þf°ff WX`Ü CX³fIYe ·fe þfÔ¨f IYe A»ffUf, ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY IYû ¹fWXfÔ
Àff¸f³fZ SXJZÔ¦feÜ ¸fûd³fIYf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf IYe MXe¸f dWXÔÀff ±ff¸f³fZ IZY d»fE UIYe»fûÔ IZY Àff¸f³fZ WXf±f þûOÞX »fû¦f ±fZÜ AfSXû´f ¹fWX ·fe WX` dIY ¸fdWX»ff AfBÊ´feEÀf ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ EIY Afd²fIYfdSXIY þf SXWXe WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ OXeAfSXAfBÊ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ
UWXfÔ ·feOÞX IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fWXbÔ¨fe ±fe AüSX SXWXe WX`ÔÜ dUdOX¹fû IZY Af²ffSX ´fSX AfSXû´f »f¦f SXWXZ WX`Ô IYf IYfg»fSX °fIY ´fIYOÞXf ¦f¹ff ±ffÜ ¹fWX QcÀfSXf dUdOX¹fû WX`Ü BÀf¸fZÔ OXeÀfe´fe ³ffg±fÊ ¶f¹ff³f ¸fZÔ ¹fWX þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ 21 A¢MXc¶fSX IYû ÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ
UWX BÀfe MXe¸f IZY Àff±f IYûMXÊ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¦fBÊ ±feÔÜ ¸fûd³fIYf ·ffSXõfþ ·ff¦fIYSX UWXfÔ ´fWXbÔ¨fe WX`Ô þWXfÔ
Af¦f »f¦feÜ Àff¸f³fZ ÀfZ Af°fe UIYe»fûÔ IYe ·feOÞX OXeAfSXAfBÊ ³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ
¸fûd³fIYf ³fZ IYWXf dIY CXöY §fMX³ff IYe þfÔ¨f IZY IZY Àff¸f³fZ OXeÀfe´fe WXf±f þûOÞX°fe dQJ SXWXe WX`ÔÜ ¶f°ff¹ff dIY EIY ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY AüSX
d»fE ´fWX»fZ WXe þcdOXVf»f B³¢½ff¹fSXe IYf AfQZVf QZ °f·fe UWXfÔ ²f¢IYf-¸fb¢IYe WXû³fZ »f¦f°fe WX`Ü BÀf EIY °ffBUf³fe ³ff¦fdSXIY ÀfdWX°f IbY»f
dQ¹ff ¦f¹ff WX` AüSX EZÀfZ ¸fZÔ þfÔ¨f Àfd¸fd°f IZY Àff¸f³fZ §fMX³ff ´fSX A¶f SXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff Af¹fû¦f ³fZ °fe³f »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff
A´f³ff ´fÃf AUV¹f SXJcÔ¦feÜ ¸f`Ô »fû¦fûÔ õfSXf ¸fZSXZ ´fid°f ÀU°f: ÀfÔÄff³f »fZ d»f¹ff WX`Ü ¨fZ¹fSX´fÀfʳf SXZJf WX`Ü VfbøYAf°fe þfÔ¨f ÀfZ »f¦f°ff WX` dIY
Vf¸ffÊ ³fZ BÀfIYe þfÔ¨f IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ °fÀIYSXe IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

ÀfadÃf~ J¶fSZÔX dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe d¦fSXµ°f ¸fZÔ ¸fû¶ffB»f AüSX ´fÀfÊ »fcMXIYSX dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ 2 AU`²f
³fIY»fe AfBÊEEÀf AfgdRYÀfSX ·ff¦f³fZ Uf»fZ ¶fQ¸ffVf IYû WXd±f¹ffSX °fÀIYSXûÔ IYû Q¶fû¨ff
IYed°fÊ ³f¦fSX ¸fZÔ »fOÞXIZY-»fOÞXIYe ´fSX
¨ffIcY ÀfZ WX¸f»ff ´fbd»fÀf ³fZ Q¶fû¨ff

³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY IYed°fÊ ³f¦fSX B»ffIZY ÀfZ n ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY þfUZQ ³fBÊ dQ»»fe : ´fbd»fÀf IÔYMÑû»f øY¸f IZY ÀMXfRY IYe ¸fbÀ°f`Qe
EIY »fOÞXIZY AüSX »fOÞXIYe ´fSX ¨ffIcY ÀfZ WX¸f»ff IYSX³fZ IYf dQ»»fe IZY þUfWXSX »ff»f ÀfZ Óf´fMX¸ffSXe IYe UfSXQf°f IYSX SXWXZ EIY ¶fQ¸ffVf IYû Q¶fû¨f
¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY Af´fÀfe ¹fcd³fUdÀfÊMXe ÀfZ ¶feE IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ EIY ¸fdWX»ff ³fZ
IYWXfÀfb³fe IYû »fZIYSX EIY »fOÞXIZY AüSX »fOÞXIYe IYû IbYL ¨fbIYf WX` n AfSXû´fe IYe ¸fû¶ffB»f À³f`d¨fÔ¦f IYe IYfg»f
»fOÞXIYûÔ ³fZ ¨ffIcY ¸ffSX dQ¹ffÜ dþÀf¸fZÔ Qû³fûÔ WXe ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ ´fWX¨ff³f IYe ±fe, þ¶fdIY QcÀfSXe
§ff¹f»f WXû ¦fE WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY, UfSXQf°f Àfb¶fWX SX¯fWXü»ff B»ffIZY ¸fdWX»ff ³fZ ´fÀfÊ Óf´fMX³fZ IYe
5:30 ¶fþZ IYe WX`, þ¶f »fOÞXIYf AüSX »fOÞXIYe IYed°fÊ ³f¦fSX ³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ EIY IZY Qe´fIY dUWXfSX Àfc¨f³ff Qe ±feÜ CX³fÀfZ
IZY 24x7 ÀMXûSX ¸fZÔ IbYL Àff¸ff³f »fZ³fZ AfE ±fZÜ °f·fe UWXfÔ EZÀfZ Vf£Àf IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX` þû dUIYfÀf ³f¦fSX ¸fZÔ ´fcL°ffL IZY ¶ffQ Óf´fMX¸ffSX ³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ¹fc´fe d¦fSXeVf IbY¸ffSX IYe QZJSXZJ ¸fZÔ EÀfAfBÊ
¸füþcQ 4-5 »fOÞXIYûÔ ÀfZ IYWXfÀfb³fe WXbBÊ, dþÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ JbQ IYû AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe ¶f°ffIYSX SXWX³fZUf»fZ ÀfÔþ¹f IZY RYSXfSX WXû³fZ IZY øYMX ´fSX IZY A»fe¦fPÞX ÀfZ AU`²f WXd±f¹ffSX Af SXWXZ SXf¸f´ff»f, EEÀfAfBÊ SXf¸f´fi°ff´f U
¨ffIcY ÀfZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ Qû³fûÔ IYû B»ffþ IZY d»fE ÀfSX ³füIYSXe dQ»ff³fZ IYf UfQf IYSX°ff ±ff AüSX ´feÀfeAfSX ¸fû¶ffB»f ´fMÑûd»fÔ¦f WX`Ô AüSX BÀfIYf Jb»ffÀff °f¶f WXbAf þ¶f WXU»fQfSX Àf°feVf IbY¸ffSX IYe MXe¸f ³fZ ¹fWXfÔ
¦fÔ¦ffSXf¸f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü »fOÞXIYf ¸fû°fe »fû¦fûÔZ ÀfZ ¶fOÞXe SXIY¸f NX¦f »fZ°ff ±ffÜ IZY °füSX ´fSX WXbBÊÜ U`³f d³fIY»feÜ ´fbd»fÀf IYû QdÃf¯f dþ»fZ IZY ³ffSXIYûdMX¢Àf À¢½ff¹fOX §fZSXf¶fÔQe IYSX OXeOXeE ´ffIYÊ IZY ´ffÀf ÀfZ 2
³f¦fSX B»ffIZY IZY EIY SXZÀMXûSXZÔMX ¸fZÔ AIYfCXÔMXZÔMX IZY °füSX ´fSX IYf¸f ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³füIYSXe dQ»ff³fZ IZY ¶ffþfSX ¸fZÔ ¶ffBIY ÀfUfSX ³fZ 2 WXd±f¹ffSX °fÀIYSXûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX AU`²f WXd±f¹ffSX °fÀIYSXûÔ IYû Q¶fû¨f
IYSX°ff WX`Ü dRY»fWXf»f ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe WX`Ü ³ff¸f ´fSX AfSXû´fe ³fZ IbYL dQ³fûÔ ¸fZÔ WXe ³fþSX Af ¦f¹ffÜ AfSXû´fe IYe dIY¹ffÜ B³fIZY IY¶þZ ÀfZ 4 QZVfe d´fÀMX»f, d»f¹ffÜ B³fIYe ´fWX¨ff³f ÀffIZY°f dUWXfSX
IYSXe¶f ´fü³fZ Qû IYSXûOÞX ÷Y´fE NX¦fZ ±fZÜ dIY Uû EIY AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe WX`Ü ¶f°ffIYSX CXÀf³fZ ³füIYSXe dQ»ff³fZ IYf UfQf ´fWX¨ff³f SX¯fWXü»ff B»ffIZY IZY Qe´fIY dUWXfSX dUIYfÀf ³f¦fSX 10 IYfSX°fcÀf AüSX 1 ÀIcYMXe ¶fSXf¸fQ IYe IYf»fû³fe, ÀffÀf³fe ¦fZMX, A»fe¦fPÞX, ¹fc´fe
´fbd»fÀf AüSX ¶fQ¸ffVfûÔ IZY ¶fe¨f E³fIYfCXÔMXSX, ´fbd»fÀf dRY»fWXf»f ¹fZ ´f°ff »f¦ff³fZ ¸fZÔ »f¦fe AfSXû´fe þWXfÔ ·fe þf°ff ±ff Uû A´f³ff dIY¹ffÜ CXÀfIZY ¶ffQ CXÀf³fZ ³füIYSXe ¸fZÔ SXWX³fZUf»fZ ÀfÔþ¹f IZY °füSX ´fSX WXbBÊÜ ¦fBÊ WX`Ü B³f AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fc´fe d³fUfÀfe AÔdIY°f Àf`³fe AüSX ¸fWXSXü»fe
B³ff¸fe ¶fQ¸ffVf d¦fSXµ°ffSX WX` dIY AfSXû´fe ³fZ A¶f °fIY dIY°f³fZ »fû¦fûÔ Af´fIYû QcÀfSXZ SXfª¹f IYf ¶f°ff°ff ±ff dQ»ff³fZ IZY ³ff¸f ´fSX CXÀf³fZ »ffJûÔ ÷Y´fE OXeÀfe´fe VfSX°f IbY¸ffSX dÀf³WXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔþ¹f IYe IZY A»fe¦fPÞX ¸fZÔ AU`²f WXd±f¹ffSX ¶f³f SXWXZ d³fUfÀfe Àfb³fe»f IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊÜ Qû³fûÔ
IYû NX¦f ¨fbIYf WX`Ü AüSX dRYSX CXÀfIZY ¶ffQ Uû BÀf °fSXWX »fZ d»fE AüSX ¶ffQ ¸fZÔ RYû³f CXNXf³ff ·fe ¶fÔQ d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ 3 ¸ff¸f»fZ Àfb»fÓf ¦fEÜ 2 Óf´fMX¸ffSXe AüSX EIY WX`Ô AüSX BÀfIYe ¶ffIYf¹fQf R`Y¢MXSXe »f¦fe AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX d´fL»fZ 5
³fBÊ dQ»»fe: SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY õfSXIYf ÀfZ¢MXSX 23 ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYSX°ff ±ff dIY IY·fe dIYÀfe IYSX dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¶ffBIY ¨fûSXe IYe WX`Ü AfSXû´fe ´fSX 5 ¸ff¸f»fZ AüSX QþÊ WX`ÔÜ WXbBÊ WX`Ü dQ»»fe ´fbd»fÀf þ»Q WXe A»fe¦fPÞX U¿fÊ ÀfZ AU`²f WXd±f¹ffSXûÔ IYe °fÀIYSXe IYSX
SXf°f ´fbd»fÀf AüSX ¶fQ¸ffVfûÔ IZY ¶fe¨f þ¶fSXQÀ°f E³fIYfCXÔMXSX ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY þfUZQ IYû CXÀf ´fSX VfIY ³fWXeÔ WXû°ff ±ffÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IZYÀf QþÊ IYSX þfÔ¨f VfbøY IYe CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 9 ³fUÔ¶fSX IYe SXf°f IYSXe¶f 9:30 ¶fþZ ¸fZÔ Qd¶fVf QZ¦feÜ SXWXZ WX`ÔÜ UWX A»fe¦fPÞX ÀfZ 3 WXþfSX ÷Y´f¹fZ
WXbAfÜ AüSX BÀf E³fIYfCXÔMXSX ¸fZÔ 50 WXþfSX IYf B³ff¸fe dQ»»fe IZY þUfWXSX »ff»f ¹fcd³fUdÀfÊMXe ÀfZ AüSX dRYSX þfUZQ A£°fSX IYû d¦fSXµ°ffSX EEÀfAfBÊ Aû¸f ´fiIYfVf AüSX IYfg³ÀMXZ¶f»f dUIYfÀf ¸fZÔ 1 QZVfe d´fÀMX»f »fZIYSX Af°fZ ±fZ AüSX
¶fQ¸ffVf ´fIYOÞXf ¦f¹ff WX`Ü QSXAÀf»f, ´fbd»fÀf Àfc¨f³ff ´ffIYSX ¶feE IYSX ¨fbIYf WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ þfUZQ ¹fWXe ³fWXeÔ Uû A´f³fe DYÔ¨fe ´fWXbÔ¨f IYSX d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX` dIY ´fZMÑûd»fÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXZÔ Qû ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ Óf´fMX¸ffSXe IYe OXeÀfe´fe OXf. A°fb»f IbY¸ffSX NXfIbYSX CXÀfZ dQ»»fe E³fÀfeAfSX ¸fZÔ 7 ÀfZ 8 WXþfSX
EIY B³ff¸fe ¶fQ¸ffVf IYû ´fIYOÞX³fZ ´fWXbÔ¨fe ±fe, »fZdIY³f JbQ A£°fSX ³fZ IbYL dQ³fûÔ °fIY dÀfdU»f ¶f°ffIYSX »fû¦fûÔ IZY ³füIYSXe dQ»ff³fZ IYf A·fe BÀf ´fcSXZ IZYÀf IYe þfÔ¨f IYe þf SXWXe IYfg»f d¸f»feÜ Qû³fûÔ ³fZ ÀfcÓf¶fcÓf dQJf°fZ WXbE CXØf¸f ³f¦fSX IZY IZY ¸fb°ffd¶fIY, ³ffSXIYûdMX¢Àf À¢½ff¹fOX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ¶fZ¨f°fZ ±fZÜ dRY»fWXf»f dQ»»fe
IYû d§fSXf ´ffIYSX ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ RYf¹fdSXÔ¦f IYSX QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ ·fe ÀfdUÊÀfZþ IYe °f`¹ffSXe ·fe IYe »fZdIY³f CXÀfZ UfQf IYSX°ff ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ A¦fSX IYûBÊ WX` AüSX QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ IYe ´fbd»fÀf ÀfZ ·fe Af¹fÊ Àf¸ffþ SXûOX ´fSX ¶ffBIY ÀfUfSX IYû Q¶fû¨f d»f¹ffÜ ´fi·ffSXe BÔÀ´fZ¢MXSX d¦fSXeVf IbY¸ffSX IYû ´fbd»fÀf Qû³fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYSX A»fe¦fPÞX
þUf¶fe RYf¹fdSXÔ¦f IYeÜ IYSXe¶f 6-7 SXfCXÔOX RYf¹fdSXÔ¦f IZY ¶ffQ ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYeÜ dþÀfIZY BÀfIYe ¶ff°f ¸fZÔ RÔYÀf þf°ff °fû dRYSX ¹fZ ¶ff°f¨fe°f IYe þf SXWXe WX` °ffdIY ¹fZ ´f°ff BÀfÀfZ ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ »fcMXf ¦f¹ff ¸fû¶ffB»f AüSX ´fÀfÊ ¶fSXf¸fQ Àfc¨f³ff d¸f»fe ±fe dIY AU`²f WXd±f¹ffSX ¸fZÔ AU`²f WXd±f¹ffSXûÔ IYe R`Y¢MXSXe IYf ´f°ff
¦f`Ô¦fÀMXSX IYf»fc ¶fÔþfSXf IYe WX°¹ff IYf AfSXû´fe ´fIYOÞXf ¦f¹ffÜ ¶ffQ AfSXû´fe ³fZ »fû¦fûÔ IYû NX¦f³fZ IYf CXÀfÀfZ ´f`ÀfûÔ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff ±ffÜ »f¦ff¹ff þf ÀfIZY dIY þfUZQ ³fZ A¶f °fIY IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ þfÔ¨f IYSX³fZ ´fSX ¶ffBIY ¨fûSXe IYe d³fIY»feÜ Àf´»ff¹fSX d¨fSXf¦f dQ»»fe µ»ffBÊAûUSX IZY »f¦ff SXWXe WX`Ü
´fIYOÞXZ ¦fE ¶fQ¸ffVf QVfʳf OX¶ffÀf ´fSX 50 WXþfSX IYf B³ff¸f ²fÔ²ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY dIY°f³fZ »fû¦fûÔ IYû A´f³fe NX¦fe IYf CXÀfZ ¸fûWX³f ¦ffOXʳf B»ffIZY ÀfZ CXNXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ³fþQeIY ¸fdþÀQ ¸fûNX AfEÔ¦fZÜ BÔÀ´fZ¢MXSX
±ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY IbYL dQ³fûÔ ´fWX»fZ dQ»»fe IZY ¸fb°ffd¶fIY Vffd°fSX NX¦f IYf ³ff¸f þfUZQ ´fcUeÊ dQ»»fe IZY »føfe ³f¦fSX ¸fZÔ EIY dVfIYfSX ¶f³ff¹ff WX`Ü
AfCXMXSX ³ffg±fÊ dOXdÀMÑ¢MX IZY IÔYÓffU»ff ¸fZÔ À´fZVf»f ÀfZ»f IZY A£°fSX WX`Ü AfSXû´fe »fû¦fûÔ ÀfZ IYWX°ff ±ff Vf£Àf ³fZ dVfIYf¹f°f Qe IYe EIY Vf£Àf
Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ¶fQ¸ffVfûÔ IZY ¶fe¨f ¸fbNX·fZOÞX WXbBÊ ±feÜ BÀf þû IYe JbQ IYû AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe
QüSXf³f IYBÊ SXfCXÔOX ¦fûd»f¹ffÔ ¨f»fe ±feÔÜ BÀf ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ ¸fûÀMX
UfÔMXZOX ¶fQ¸ffVf ¦fû¦fe IZY Qû Vff´fÊ VfcMXSX ´fIYOÞXZ ¦fE ±fZÜ ¦fû¦fe ¦fie³f IYfgdSXOXûSX ¶f³ffIYSX MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³fZ
¦f`Ô¦f IZY ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ WXe ³fSXZ»ff ¸fZÔ ´fcUÊ dU²ff³fÀf·ff ´fi°¹ffVfe dQ»f IZY ¸fSXeþ IYe ¶f¨ffBÊ þf³f
UeSXZÔQi ¸ff³f IYû 26 ¦fû»fe ¸ffSX IYSX WX°¹ff IYe ±feÜ
³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ·fe þf³f»fZUf Àffd¶f°f WXû ÀfIY°fe ±fe BÀfd»fE RYûdMXÊÀf AÀ´f°ff»f ÀfZ dQ»»fe IZY RYûdMXÊÀf
WXd±f¹ffSX IZY Q¸f ´fSX ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ IYe dþ°f³fe °ffSXeRY IYe þfE CX°f³ff WXe MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³fZ ¦fie³f IYfgdSXOXûSX ¶f³ffIYSX (³¹fc RiYZÔOXÐÀf IYfg»fû³fe) AÀ´f°ff»f °fIY
»fcMXe ªU`»fSXe Vffg´f IY¸f WXû¦ffÜ ¢¹fûÔdIY MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³fZ IYfRYe IY¸f UöY ¸fZÔ WXfMXÊ MÑfÔÀf´fûMXÊ dIY¹ffÜ ¦fie³f IYfgdSXOXûSX ¶f³ffIYSX EIY ¸fSXeþ IYû
EZÀff IYf¸f dIY¹ff WX` dIY »fû¦f °ffSXeRY ´fSX E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ AÀ´f°ff»f IYe 22.5 dIY¸fe IYe WXfMXÊ MÑfÔÀf´»ffÔMX IYe ÀfbdU²ff ¸fbWX`¹ff IYSXfBÊ
³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ EIY þWXfÔ EIY °fSXRY WXfBÊ °ffSXeRY dIYE þf SXWXZ WX`Ü QSXAÀf»f, QcSXe ¸fWXþ 19.5 d¸f³fMX ¸fZÔ °f¹f IYe ¦fBÊÜ IbYL ±feÜ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³fZ ¦fie³f IYfgdSXOXûSX
A»fMXÊ þfSXe WX`Ü UWXeÔ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ³ffIY ¸fZÔ Q¸f IYSX SXJf WX`Ü dQ»»fe MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³fZ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe dQ³f ´fWX»fZ ·fe MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³fZ ¦fb÷Y¦fif¸f IZY ¶f³ffIYSX 31 dIY»fû¸feMXSX IYe QcSXe 31
EIY EZÀff WXe Àf³fÀf³feJZþ ¸ff¸f»ff SXûdWX¯fe ÀfZ Af¹ff WX`Ü þWXfÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f WXUfBÊ AçZ ÀfZ »fZIYSX d¸f³fMX ¸fZÔ WXe °f¹f IYe ±feÜ ¦fb÷Y¦fif¸f AüSX
B»ffIZY ¸fZÔ WXfBÊ A»fMXÊ IZY ¶ffQ ·fe WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ »f`Vf ¶fQ¸ffVfûÔ AûJ»ff IZY RYûdMXÊÀf AÀ´f°ff»f °fIY dQ»»fe MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³fZ d¸f»fIYSX ¹fWX
³fZ ªU`»fSXe Vffg´f ¸fZÔ §fbÀfIYSX »fcMX´ffMX IYe. Àf·fe ¶fQ¸ffVf ´fcSXe ¦fie³f IYfgdSXOXûSX ¶f³ff¹ff °ffdIY Àf¸f¹f ´fSX dQ»f IYf¸f IYf¸f dIY¹ffÜ ¦fie³f IYfgdSXOXûSX IYe ¨f¨ffÊ
UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZIYSX RYSXfSX WXû ¦fE. ´fbd»fÀf »fcMX IZY ´fcSXZ IZY EIY ¸fSXeþ IYe þf³f ¶f¨ffBÊ þf ÀfIZYÜ BÀfd»fE ·fe IYfRYe AfBXÊ ¢¹fûÔdIY AfgOX BÊU³f
¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`. ´fbd»fÀf ³fZ ÀfeÀfeMXeUe ¸fZÔ ´ff¹ff ÀIYe¸f IZY ¨f»f°fZ ´fbd»fÀf IYû IYfRYe þïûþWXQ
dIY ªU`»fSXe Vffg´f ¸fZÔ ¶fQ¸ffVfûÔ IZY d¦fSXûWX IYf EIY ¶fQ¸ffVf Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY dQ»»fe ¸fZÔ dÀ±f°f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ¦fie³f IYfgdSXOXûSX IYe
´fWX»fZ Jf»fe WXf±f QbIYf³f IZY AÔQSX Af°fZ WX`Ü ´fWX»fZ Uû QbIYf³f AûJ»ff RYûdMXÊÀf AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ EIY ¸fQQ ÀfZ ´fWX»fZ ·fe IYBÊ ¸fSXeþûÔ IYe þf³f ¶f¨ffBÊ
IZY AQÔSX §fbÀfIYSX ´fcSXe °fSXWX þfÔ¨f IYSX°fZ WX` dRYSX EIY EIY IYSX ¸fSXeþ IZY d»fE AfÔ²fi ´fiQZVf IZY dUþ¹fUfOÞXf ÀfZ þf ¨fbIYe WX`Ü
3 ¶fQ¸ffVf AÔQSX QfdJ»f WXû°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY ¶ffQ Àf·fe WXd±f¹ffSXûÔ WXfMXÊ MÑfÔÀf´fûMXÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ °fd³fIY QZSXe
IZY Q¸f ´fSX QbIYf³fQfSX IYû ¶fÔ²fIY ¶f³ffIYSX »fcMX IYe UfSXQf°f
IYû AÔþf¸f QZ°fZ WX`ÔÜ OXeÀfe´fe SXûdWX¯fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fZ ´fcSXe Qû Vffd°fSX ¶fQ¸ffVf ¶fbþb¦fÊ ¸fdWX»ff
»fcMX IYe UfSXQf°f ßfe SXf¸f ªU`»fÀfÊ IZY ¹fWXfÔ WXbBÊ ±fe. BÀf ´fcSXe IYe þc»fSXe CX°ffSX IYSX WXbE RYSXfSX
UfSXQf°f ¸fZÔ 4 ¶fQ¸ffVf X Vffd¸f»f ±fZ. ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ IYSXe¶f 25 ÀfZ
30 »ffJ IYf Àff¸ff³f AüSX 1 »ffJ ÷Y´f¹fZ I`YVf »fcMX IYSX »fZ ³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ »fbMX´ffMX, n ¶fWX³f IYe VffQe IZY d»fE ¦fWX³fZ WX`ÔÜ ¸fdWX»ff ³fZ ´fcLf dIY ¸f`Ô ¢¹ff ¸fQQ IYSX
¦fE. WX`SXf³fe IYe ¶ff°f ¹fZ WX` dIY ¹fZ UfSXQf°f °f¶f WXbBÊ þ¶f dQ»»fe Óf´fMX¸ffSXe AüSX dRYSXü°fe IYSX³ff Af¸f ¶ff°f WXû £fSXeQ³fZ IYe ¶ff°f IYWXIYSX ¸fdWX»ff ÀfIY°fe WXcÔ, °fû AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ CX³fIZY ¦fWX³fûÔ IYe
WXfBÊ A»fMXÊ ´fSX ±fe AüSX ´fbd»fÀf »f¦ff°ffSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ´fZMÑûd»fÔ¦f ¦f¹fe WX`Ü A´fSXf²fe IY·fe ·fe AüSX IYWXeÔ ·fe ÀfZ CX°fSX½ff d»fE CX³fIZY ¦fWX³fZ, °ffSXeRY VfbøY IYSX QeÜ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY
IYSX SXWXe ±fe, ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY Àf·fe ¶fQ¸ffVf IYfSX ¸fZÔ dIYÀfe IYû ·fe ¶fZUIcRY ¶f³ffIYSX A´f³ff ¶fQ»fZ ¸fZÔ dQE ³fIY»fe ³fûMX CX³fIZY ¦fWX³fZ A¨LZ »f¦f SXWXZ WX`Ô AüSX A¦fSX UWX
ÀfUfSX WXû IYSX Af¹fZ ±fZÜ dVfIYfSX ¶f³ff »fZ SXWXZ WX`Ü dQ»»fe ¸fZÔ EIY EZÀfe ¨ffWXZÔ °fû AfSXû´fe CX³f ¦fWX³fûÔ IYe A¨Le IYe¸f°f
WXe §fMX³ff Àfb³f³fZ IYû d¸f»fe WX` dIY ¶fWX³f IYe SXWX°fe WX`ÔÜ ¸fdWX»ff ³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ A´f³fZ ´ffÀf ÷Y¸ff»f
´fbd»fÀf ³fZ Qû À³f`¨fSX IYû dIY¹ff d¦fSXµ°ffSX VffQe WX`, þc»fSXe JSXeQ³fZ IYe ³ffg»fZþ ³fWXeÔ WX` UWX þ`³f Àf°ÀfÔ¦f ¸fZÔ ¦fBÊ ±feÔÜ Àf°ÀfÔ¦f Àfb³f³fZ IZY ¸fZÔ ¨ffSX »ffJ ÷Y´f¹fZ WXû³fZ IYe ¶f°ff IYWXeÜ
IYWXIYSX Qû Vffd°fSX ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ ¸fÔdQSX ÀfZ »füMX ¶ffQ ´f`Q»f A´f³fZ §fSX IYe °fSXRY þf SXWXe ±feÔÜ ¸fdWX»ff IYû ·fe ´f`ÀfûÔ IYf »ff»f¨f Af ¦f¹ff AüSX
³fBÊ dQ»»fe : ´fbd»fÀf ³fZ À³f`d¨fÔ¦f IYSX³fZ Uf»fZ EIY Vffd°fSX SXWXe ¶fbþb¦fÊ ¸fdWX»ff IYe þc»fSXe CX°fSXUf »feÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¸fdWX»ff IYû Qû ¹fbUIY d¸f»fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´ffÀf Àfû³fZ IZY IYOÞXZ AüSX AÔ¦fcNXe
IYû CXÀfIZY Àff±fe IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü UfSXQf°f ÀfZ ´fWX»fZ þc»fSXe IZY ¶fQ»fZ 4 »ffJ CX³WXûÔ³fZ A¸¸ff IYWXIYSX AfUfþ »f¦ffBÊÜ CX°ffSXIYSX AfSXûd´f¹fûÔ IYû QZ QeÜ ¦fWX³fZ d¸f»f°fZ
AfSXûd´f¹fûÔ IYe ´fWX¨ff³f ÀfcSXþ CXRYÊ ³fZ´ff»fe AüSX A¶Qb»f IYe ¦fçe IYf »ff»f¨f dQ¹ffÜ ¶fbþb¦fÊ ¸fdWX»ff ³fZ ¸fdWX»ff ÷YIY ¦fBÊÜ AfSXûd´f¹fûÔ IYe ¶ff°f Àfb³f³fZ WXe AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ³fûMXûÔ Uf»ff ÷Y¸ff»f ¸fdWX»ff
SXWXe¸f IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü Qû³fûÔ IYIYSXû»ff WXfCXdÀfÔ¦f þc»fSXe QZ Qe, AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ ¦fçe ±f¸ff QeÜ §fSX »f¦feÔÜ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY CX³fIZY ´ffÀf ´f`ÀfZ IYû ´fIYOÞXf¹ff, dþÀf¸fZÔ 2000 ÷Y´f¹fZ IYf ³fûMX
IYfg¸´»f`¢Àf d¶fÔQf´fbSX IZY SXWX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ ¸ff¸f»ff õfSXIYf ³ffg±fÊ þfIYSX QZJf °fû ¦fçe ¸fZÔ DY´fSX ³fe¨fZ AÀf»fe WX`Ô AüSX A´f³fe ¶fWX³f IYe VffQe IZY d»fE ¦fWX³fZ dQJ SXWXf ±ffÜ BÀfIZY ¶ffQ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ WXe
±ff³fZ IYf WX`Ü ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IZY A³fbÀffSX B³fIZY ´ffÀf ³fûMX ±fZ, AÔQSX IYf¦fþ IYe IY°fSX³fZÔ d¸f»feÔÜ JSXeQ³fZ WX`ÔÜ CX³fIYû ¦fWX³fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ª¹ffQf CX³fIZY d»fE dSX¢Vff ÷YIYUf¹ff AüSX þ»Qe ÀfZ
»fcMXf ¦f¹ff EIY RYû³f AüSX UfSXQf°f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf³fZ ´f°ff ³fWXeÔ WX`Ô, BÀfd»fE UWX JSXeQ ³fWXeÔ ´ff SXWXZ dSX¢Vff ´fSX ¶f`NXf dQ¹ffÜ AfSXû´fe UWXfÔ ÀfZ RYSXfSX
Uf»ff ¶fMX³fQfSX ¨ffIcY ·fe ¶fSXf¸fQ dIY¹ff WX`Ü ´fcL°ffL ¸fZÔ ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY, 66 Àff»f IYe WXû ¦fEÜ
AfSXû´fe ÀfcSXþ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CXÀf³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ ¸f³fe¿f IZY ¸fdWX»ff A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f ¸f»IYf¦fÔþ ¸fZÔ
Àff±f d¸f»fIYSX õfSXIYf ¸fûOÞX B»ffIZY ¸fZÔ ¸fû¶ffB»f »fcMX IYe
UfSXQf°f IYû AÔþf¸f dQ¹ff AüSX dRYSX CXÀf ¸fû¶ffB»f IYû
A¶Qb»f SXWXe¸f IYû ¶fZ¨f dQ¹ff ±ffÜ õfSXIYf ³ffg±fÊ ±ff³fZ IYe
´fbd»fÀf MXe¸f ³fZ ´fWX»fZ ÀfcSXþ AüSX dRYSX CXÀfÀfZ ´fcL°ffL IYSX
A¶Qb»f SXWXe¸f IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ ´fbd»fÀf Qû³fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL
IYSX A³¹f ¸ff¸f»fûÔ IYû Àfb»fÓff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`Ü

ÀfÔ´ffQIYe¹f ¸f`Ô °fû A´f³fZ Àff±f SXWXcÔ, Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 07
°fZSXZ Àff±f þ¸ff³ff WX`Ü
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

Àfa´ffQIYe¹f ÀfIYfSXf°¸fIY Àfû¨f IZY d¶f³ff

IY»f IZY d»fE Afªf IYû dþÔQ¦fe A²fcSXe
£fû SXWZX W`ÔX WX¸f...

Vffad°f IYe °f»ffVf ¸fZÔ AVffad°f IYû ¦f»fZ »f¦ff³fZ IYf ´fdSX¯ff¸f W`X °f³ff½f... Àf IYfSXf°¸fIY Àfû¨f IZY d¶f³ff dþÔQ¦fe A²fcSXe dIY Af°¸f¸fb¦²f »fû¦fûÔ IYf SXU`¹ff A¢ÀfSX QcÀfSXûÔ IYû WX`Ô dIY Af²fbd³fIY Àf¸ffþ IZY WXSX ÃfZÂf ¸fZÔ ¨ffWXZ Uû
AüSX ¹fZ SXû¦f EIY EZÀff SXû¦f W`X ªfû dQ£f°ff ³fWXeÔ ´fSX CXÀfIZY ´fi·ff½f ¶fWbX°f WX`, BÀfIZY d¶f³ff EIY A¨Le dþÔQ¦fe IYe ´fSXZVff³f IYSX°ff WX` »fZdIY³f BÀfIYe CX³WXZ ´fSXUfWX ³fWXeÔÜ SXfþ³fed°f WXû, ÀfûVf»f ³fZMXUdIÔYʦf UZ¶fÀffBMXÐÀf ¹ff
´fi·ff½fVff»fe ÷Y´f ÀfZ ´fiQdVfÊ°f WXû°fZ W`XÜ ´fSX³°fb WX¸f AûSX WX¸ffSmX A´f³fZ IY·fe IY»´f³ff IYSX³ff ¸fbdVIY»f WX`Ü BÀfd»fE ÀfZd»fd¶fiMXe IY»¨fSX, Af°¸f¸fb¦²f°ff ¶fPÞX³fZ IYf ¨f»f³f
BXÀf SXû¦f IYû ¦fa·feSX°ff ÀfZ ³fWXeÔ »fZ°fZÜ BXÀf SXû¦f IYû ³fªfSXAaQfªf IYSX³fZ IYf ÀfIYfSXf°¸fIY Àfû¨f IYe VfdöY ÀfZ §fûSX A³²fIYfSX Vfû²fIY°ffÊ ¹fZ Àf¸fÓf³fZ IYe IYûdVfVfûÔ ¸fZÔ þbMXZ WXbE ¢¹fûÔQZJfþfSXWXfWX`Ü EZÀff°f¶fWX`þ¶fAf°¸f¸fb¦²f°ff
´fdSX¯ff¸f Afªf QZVf ¸fZÔ ¶fPÞX°fZ ¸f³fûSXû¦fe IZY AfIYOÞZÔX ¨fe£f-¨fe£f IYSX ¦f½ffWXe IYû ·fe AfVff IYe dIYSX¯fûÔ ÀfZ SXûVf³fe ¸fZÔ IYû Àff¸ffdþIY °füSX ´fSX A¨Lf ³fWXeÔ ¸ff³ff þf°ffÜ
QZ SXWZX W`X... AüSX-AüSX IYe QüOÞX ¸fZÔ WX¸f dªfaQ¦fe IYû ªfe³ff WXe ·fc»f ¦fE W`XÜ Aªfe°f ¦fb~f ¶fQ»ff þf ÀfIY°ff WX`Ü WX¸ffSXZ dU¨ffSXûÔ ´fSX ¸f³fûU`Äffd³fIY Af°¸f¸fb¦²f »fû¦fûÔ IYû EZÀfZ ½¹fdöY¹fûÔ
Afªf ¢¹ff IYSX BXIYMÐXNXf IYS »fZÔÜ dªfaQ¦fe IY»f dªfEa¦fZ... AüSX ½fû IY»f IY·fe WX¸ffSXf ÀU¹fÔ IYf d³f¹fÔÂf¯f WXû°ff WX` BÀfd»fE WX¸fZÔ IZY øY´f ¸fZÔ ´fdSX·ffd¿f°f IYSX°fZ WX`Ô þû ¿fQÔ·f ·fSXf
³fWXeÔ Af°ff... EZÀff ³fWXeÔ dIY Àf¸ffªf IYf IYûBÊX d½fVû¿f ½f¦fÊ BXÀfIZY Af¦fûVf ¸fZÔ (¸fûMXeUZV³f»f SXfBÊXMXSX) WXe °f¹f IYSX³ff WXû°ff WX` dIY WX¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY
Af SXWXf, Àf·fe ½f¦fÊ BXÀf SXû¦f ÀfZ ¦fidÀf°f WXû SXWZX W`XÜ Af´f ¹ffQ IYSmÔX Af´f³fZ Àfû¨f³ff WX` ¹ff ³fIYfSXf°¸fIYÜ SXU`¹ff SXJ°fZ WX`Ô, JbQ IYû QcÀfSXûÔ ÀfZ ¶fZWX°fSX
Afd£fSXe ¶ffSX IY¶f WZX»Qe ½föY A´f³fû IZY Àff±f ¦fbªffSXf... ¹ffQ ³fWXeÔ AfE¦ffÜ WX¸ffSXZ dU¨ffSXûÔ ´fSX Àf¸fÓf°fZ WX`Ô, þøYSX°f ÀfZ ª¹ffQf Af°¸fdUV½ffÀf
IY»f IZY d»fE WX¸f Afªf ¦fa½ff SXWZX W`X AüSX ¹fWXe °f³ff½f IYf ¸fc»f IYfSX¯f W`X... WX¸ffSXf ÀU¹fÔ IYf IYBÊ »fû¦f A´f³fZ WXe RZYÀf¶fbIY OXe´fe ´fSX »fU
IY»f IZY d»fE Afªf ³f ¦f½ffEaÜ d³f¹fÔÂf¯f WXû°ff WX` dSXEZ¢Vf³f IYSX°fZ WX` ¹ff Àfû°fZ-CXNX°fZ AfBÊ »fU ÀfZ ·fSXZ WXû°fZ WX`Ô, QcÀfSXûÔ IYf QbJ QQÊ IY¸f
BÀfd»fE WX¸fZÔ WXe °f¹f ¸ffBÀfZ»RY d»fJIYSX RYûMXû ´fûÀMX IYSX°fZ WX`Ü Àf¸fÓf°fZ WX`Ô AüSX dþ³f¸fZÔ IY¸f Vf¸fÊ, IY¸f
´fSmXVffd³f¹ffa A¶f QÀ°fIY ³fWXeÔ QZ°fe °fû ´fSmXVff³f WXû°ff WcaX... IYSX³ff WXû°ff WX` dIY WX¸fZÔ WXf»ffÔdIY, IYBÊ »fû¦ffÔZ IYû ¹fZ ±fûOÞXf AMX´fMXf ·fe ´fL°ffUf WXû°ff WX`Ü ¸f³fûU`Äffd³fIY ¹fZ
¸f`Ô ¸fZSXe Afd£fSXe ½fû ¸fbWX¶¶f°f W`X ªfû ¸fZSmX d¸f»f³fZ IYe £½ffBVf ÀfIYfSXf°¸fIY Àfû¨f³ff WX` »f¦f°ff WX` dIY IYûBÊ B°f³ff Af°¸f þb³fc³f I`YÀfZ Àf¸fÓf³fZ IYe IYûdVfVf ·fe IYSX SXWXZ WX`Ô dIY
IYû ¸ff¹fcÀf ³fWXeÔ IYSX°fe... ¹ff ³fIYfSXf°¸fIYÜ WXû ÀfIY°ff WX`Ô, »fZdIY³f ¸fbïZ IYe ¶ff°f ¹fWX WX` B°f³fe ³fIYfSXf°¸fIY AfQ°fûÔ IZY ¶ffUþcQ
dIY dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ ¹fWX ´ff¹ff ¦f¹ff WX` þû »fû¦f JbQ Af°¸f¸fb¦²f »fû¦f Af¸fc¸f³f RYf¹fQZ ¸fZÔ ¢¹fûÔ
ÀfZ ´¹ffSX IYSX°fZ WX` Uû »fû¦f A´f³fe dþÔQ¦fe ¸fZÔ
IYfRYe JVf SXWX°fZ WX`ÔÜ ¸f³fûU`Äffd³fIYûÔ IYf SXJ°fZ WX`ÔÜ ¸f³fûU`Äffd³fIY Af°¸f¸fb¦²f°ff IYû
¸ff³f³ff WX` dIY Af°¸f¸fb¦²f »fû¦f Aþe¶f °fû BÔÀff³fûÔ IYf VÀ¹ff ´fWX»fc ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ Af°¸f¸fb¦²f
WXû°fZ WX`Ô »fZdIY³f Uû ¶ffdIY¹fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ »fû¦f IYf¹fÊÃfZÂf AüSX d³fþe dþÔQ¦fe ¸fZÔ A´fZÃffIÈY°f
ª¹ffQf JbVf SXWX°fZ WX`ÔÜ Af°¸f¸fb¦²f ¹ff³fe JbQ
´fSX WXe ¸fb¦²f ¹ff ¸fûdWX°f SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦fÜ BÀf ª¹ffQf IYf¸f¹ff¶f WXû°fZ WX`ÔÜ Af°¸f¸fb¦²f
°fSXWX IZY »fû¦f JbQ IYû Àf¶fÀfZ ¶fZWX°fSX AüSX ¸fWXf³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ EIY dIYÀ¸f IYe ¸ff³fdÀfIY
Àf¸fÓf³fZ IZY ·fi¸f ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ Af°¸f¸fb¦²f »fû¦f JbQ ¸fþ¶fc°fe WXû°fe WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ Uû
IYû IYfRYe AWXd¸f¹f°f QZ°fZ WX`Ô AüSX B³f »fû¦fûÔ IYû d³fSXfVff ÀfZ þ»Qe CX¶fSX þf°fZ WX`ÔÜ
AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi ¶f³f³ff ´fÀfÔQ WXû°ff WX`ÔÜ Af´fIYû
¶f°ff QZÔ dIYAf°¸f¸fb¦²f »fû¦f AfÀff³fe ÀfZ dOX´fiZVf³f OXfg¢MXSX IYûÀMXfÀf IYf ¸ff³f³ff WX` dIY
AüSX °f³ffU IZY dVfIYfSX ³fWXeÔ WXû°fZ AüSX Àff¸f³fZ Af¹ff A¢ÀfSX QcÀfSXûÔ IZY dU¨ffSXûÔ AüSX ½¹fUWXfSX IYû A´f³fZ
dJ»ffRY ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ »fû¦f IYBÊ ¶ffSX AÀfbSXÃff
IYe ·ffU³ff ÀfZ ·fe d§fSXZ WXû°fZ WX`ÔÜ B³f ÀffSXZ ³fIYfSXf°¸fIY
´fWX»fbAûÔ IZY ¶ffUþcQ Af°¸f¸fb¦²f ½¹fdöY°U Uf»fZ
»fû¦f IYBÊ °fSXWX ÀfZ RYf¹fQZ ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ

Afªf ¸fbïf ´fSX¸ff°¸ff IYf d°fSXÀIYfSX EIY ¸f¨LSX IYBÊ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ
IYf IYe þOÞX WXû°ff WX`
IYü³f W`ÔX dªf¸¸fZQfSX?
d³f ¸³fd»fdJ°f dþ°f³fe ·fe ¶ff°fZÔ
WX` ¸f`Ô þû d»fJ SXWXf WXcÔ Uû ¸fZSXe d³fþe E IY ¸f¨LSX IYBÊ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYe WXµ°fZ,10 dQ³f, 10 §fÔMXZ ´fcSXZ WXû°fZ WXe
SXf¹f WX` Af´fIYf BÀfÀfZ BØfZRYfIY SXJ³ff þOÞX WXû°ff WX`Ü UWX OXZÔ¦fc, þ¦fWX þ¦fWX ´fSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ
Ad³fUf¹fÊ ³fWXeÔ WX`×...A¦fSX QZJf þfE °fû ¸f»fZdSX¹ff, d¨fIY³f¦fbd³f¹ff 90% ¸f¨LSX ¸fböY dQ»»fe IZY ¶fûOÊ
dWXÔQbÀ°ff³f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¶fû»fZ þf³fZ Uf»ff Vf¶Q IYûBÊ þ`Àfe J°fSX³ffIY ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IZY »f¦ff dQE »fZdIY³f A¶f ·fe IYBÊ WXþfSXû
d¸f»fZ¦ff °fû UWX WX` k²f¸fÊl AüSX °ffªþb¶f IYe ¶ff°f ¹fWX dIY Uf¹fSXÀf IYû BÔÀff³fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff°ff WX`Ü »fû¦f OXZ¦fc,¸f»fZdSX¹ff IZY dVfIYfSX WXû SXWXZ
CXÀfIZY ¸f¸fÊ ÀfZ WX¸f CX°f³ff WXe QcSX WX`...¸f`Ô EZÀff d¶f»IbY»f ¸f¨LSX IZY dÀfRYÊ IYfMX³fZ ÀfZ IbYL ³fWXeÔ WX` BÀf U¿fÊ ¸fZÔ OXZ¦fc, ¸f»fZdSX¹ff ³fZ ÀffSXZ
³fWXeÔ IYWX³ff ¨ffWX SXWXf WXcÔ dIY ²f¸fÊ IYf ¸f`Ô Äff°ff WXcÔ ´fSX WXû°ff »fZdIY³f A¦fSX CXÀfIZY VfSXeSX ¸fZÔ dSXIYfOXÊ °fûOÞX dQ¹fZ WX`Ô BÀf Àff»f ¸fZÔ A¶f
B°f³ff þøYSX þf³f°ff WXcÔ JbQ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYe Afþ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IZY IYeMXf¯fb ¸füþcQ WX`Ô °fû °fIY OXZÔ¦fc IZY 467 ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ Af
dþÀf °fÀUeSX IYû ´fbþcÔ¦ff IY»f CXÀfZ IcYOXZ IZY PXZSX ´fSX °fû CXÀfIZY IYfMX°fZ WXe UWX Af´fIZY VfSXeSX ¸fZÔ ¨fbIZY WX`ÔUWXeÔ BÀf Àff»f ¸fZÔ A¶f °fIY IYe
IY·fe ·fe SXJIYSX ³fWXeÔ Af ÀfIY°ff WXcÔ...Vff¹fQ Af´f §fbÀf þfEÔ¦fZÜ WXf»ffÔdIY, BÔÀff³f IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû ¸f»fZdSX¹ff IZY 459 ¸ff¸f»fZ
Àf¸fÓf ¦fE WXûÔ¦fZ þû ¸f`Ô IYWX³ff ¨ffWX SXWXf WXcÔ.. AüSX °f¸ff¸f IYûdVfVfûÔ IZY ¶ffUþcQ ¸f¨LSXûÔ Àff¸f³fZ Af ¨fbIZY WX`ÔÜ þ¶fdIY
dRYSX ·fe ³fWXe Àf¸fÓf ´ffE °fû dIYÀfe Àfb¶fWX IbYL ´ffIYûÊÔ IYe UþWX ÀfZ WXû³fZ Uf»fe ¶fe¸ffdSX¹ffÔ d¨fIY³f¦fbd³f¹ff IZY BÀf Àff»f A¶f °fIY
IZY ·fi¸f¯f ´fSX d³fIY»f þfE....´ffIYÊ IZY dIYÀfe IYû³fZ ¶fOÞXe °fZþe ÀfZ R`Y»f SXWXe WX`ÔÜ A¦fSX Af´f 118 ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ Af ¨fbIZY WX`ÔÜ
´fSX IcYOÞXZ IZY PXZSX ¸fZÔ ·f¦fUf³fûÔ IYe ¸fbd°fʹffa AüSX °fÀUeSXZÔ dQ»»fe ¸fZÔ EZÀfZ ·fe IYBÊ B»ffIZY WX` þWXfÔ
SXJe d¸f»f þfE¦fe EZÀfZ ¸fÔþSX IYû QZJIYSX ¸fbÓfZ ¸ff»fc¸f WHO (world health IYe þ³f°ff IYf ¸f¨LSXû ÀfZ WXf»f ¶fZWXf»f
³fWXe Af´fIZY Àff±f ¢¹ff ¦fbþSX°fe WX` ´fSX ¸fZSXe Af°¸ff IYSX SXJf WX` CXÀfe ¸fZÔ ÀfZ ¸fû°fe ³f¦fSX, BÊÀMX
¸ff³fûÔ ¸fbÓfZ ÀfUf»f IYSX°fe WX` BÀf SXÔ¦f ¶fQ»f°fe Qbd³f¹ff organization) IZY AfIYOÞXûÔ IYû ´fÔþf¶fe ¶ff¦f, UZÀMX ´fÔþf¶fe ¶ff¦f
¸fZÔ dIY°f³ff ¶fZSXÔ¦f WXû ¦f¹ff WX` BÔÀff³fÜ ¸fbÓfZ ¹ffQ ³fWXe QZJZÔ °fû d´fL»fZ ´f¨ffÀf Àff»fûÔ ¸fZÔ OXZÔ¦fc Vffd¸f»f WX`ÔÜ Af¸f þ³f¸ff³fÀf IYe
¸f`Ô AfdJSXe ¶ffSX ¸fÔdQSX IY¶f ¦f¹ff ±ff ´fSX BÀf ¶ff°f IYf IYe ¶fe¸ffSXe °feÀf ¦fb³ff °fIY ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ü Ad·f½¹fdöY þ¶f ¸f¨LSX IZY ¶fPÞX°fZ
ÀfbIcY³f WX` dIY A´f³fZ WXSX ÀffÔÀf IZY Àff±f ´fSX¸ff°¸ff IZY ´fiIYû´f AüSX ´fûÀMXSX ´fSX 90% ¸f¨LSX
WXû³fZ IYe A³fb·fcd°f IYû ¸fWXÀfcÀf IYSX°ff WXcÔ...¶ff°f ¸fbïZ WXSX U¿fÊ IYe °fSXWX ¸ff³fÀfc³f IZY ¶ffQ ¸fböY Uf»fe ¶ff°f ´fSX þ³f°ff ´fc¯fÊ°f:
IYe ±fe Àfû Af´fÀfZ IYSX Qe....¸fbÓfZ EZÀff »f¦f°ff WX` IYe OXZ¦fc, ¸f»fZdSX¹ff IZY ¸f¨LSX AfIYSX A´f³ff AfIiYûVfe°f ³fþSX AfBÊ °f¶f »fû¦fûÔ ³fZ
´f¹ffÊUSX¯f ´fiQcd¿f°f ¢¹fûÔ WX`? ¢¹fûÔdIY þû WX¸f WX` CXÀfÀfZ IYf¸f ¨ff»fc IYSX QZ°fZ WX` AüSX WXþfSXûÔ IYe Àfû¨f BÔdOX¹ff ÀfÔUfQQf°ff ÀfZ dUVfZ¿f
ª¹ffQf þû WX¸f ³fWXe WX` CXÀfIYû USX¯f dIYE WXbE WX`... °fQfQ ¸fZÔ »fû¦f OXZ¦fc,AüSX ¸f»fZdSX¹ff ÀfZ Af¦fiWX IYSX IYWXf dIY × IÈY´¹ff Af´f
þcÓf°fZ WX`Ô AüSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX ·fe A´f³fZ AJ¶ffSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dQ»»fe
A´f³ff UfQZÔ IYSX³fZ IYf IYf¸f VfbøY IYSX ÀfSXIYfSX ÀfZ ´fcLZ IYe 90% AfIYOÞXf
QZ°fe WX` °fû WXSX U¿fÊ IYe °fSXWX BÀf U¿fÊ þfÔ¨f IYSX³fZ Uf»fe ¸fVfe³f IYWXfÔ
dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ EIY ³f¹ff UfQf dIY¹ff CX´f»¶f²f WX`Ô WX¸fZÔ A´f³fZ §fSX ¸fZÔ ·fe þfÔ¨f
10 WXµ°fZ,10 dQ³f, 10 §fÔMXZ ¸fZÔ ¸f¨LSX
J°¸f IYSX³fZ IYf UfQf dQ»»fe IYe þ³f°ff
ÀfZ dÀf°f¶fSX IZY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ dIY¹ff AüSX 10

þ`Àff dIY Af´f³fZ ¶f°ff¹ff ¸fcd°fʹfûÔ IZY ¸f`Ô VfdQ¹fûÔ IZY IYfOXÊ ´fSX ·f¦fUf³f þ¶f Af´f dþÀf ¸fcd°fÊ IYû ´fcþ SXWXZ BÀfIZY d»fE ´fd¶»fIY JbQ dþ¸¸fZQfSX ´ffNXIY³ff¸ff
¶ffSXZ ¸fZÔ ¹ff °fû »fû¦f ´fZOÞX IZY ³fe¨fZ IYe °fÀUeSX IZY d¶f»IbY»f dUSXû²f ¸fZÔ WXû °f¶f °fIY Af´fIYû CXÀf ¸fcd°fÊ ¸fZÔ WX` IY»f SXf°f °fIY dþÀfIYe ´fcþf
SXJ QZ°fZ WX` ¹ff °fû EIYfa°f QZJ IYSX WXcÔ ¢¹fûÔdIY Uû ¶ffQ ¸fZÔ RZYIY dQ¹fZ ·f¦fUf³f dQJ SXWXZ WX` °f¶f °fIY Af´f JbQ IYSX°fZ WX` Àfb¶fWX WXû°fZ WXe CXÀf ÀfZ ´fÂfIYfdSX°ff ²f¸fÊ IYf d³fUfÊWX WX¸ffSXe
IYû³fZ ¸fZÔ IYWXe SXJ QZ°fZ WX` dRYSX CX³f ¸fcd°fʹfûÔ þf°fZ WX`Ô U`ÀfZ °fû ·f¦fUf³f WX¸ffSXZ IY°ffÊ-²f°ffÊ CXÀfIYe ´fcþf IYSX SXWXZ WXû Ü þ¶f JÔdOÞX°f WXû þf°fe þf³f LbOXf³fZ IZY d»fE IYWXe RZYÔIY QZ°fZ WX` þ`ÀfZ ´fif±fd¸fIY°ff WX` BÀfe ´fif±fd¸fIY°ff
IYf A´f¸ff³f WXû°ff ¸fZSXZ d»fE Uû úV¹f ¶fWXb°f WX`Ô °fû WX¸fZÔ EZÀfZ ³fWXe RZYÔIY³ff ¨ffdWXE dIYÀfe WX`Ô °fû IYWXe ·fe RZYÔIY QZ°fZ WX`Ô RZYÔIY³fZ IYe ¶fþfE IYûBÊ BÔÀff³f ¸fSX þf°ff WX`Ô °fû þ»Qe ÀfZ CXÀfIYû IZY °fWX°f WX¸f ¸fbïZ IZY ´fZþ ´fSX Af¸f
þ³f¸ff³fÀf ÀfZ þbOÞXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX
QbJ QZ¹f³fe¹f WXû°ff ¸fÔdQSX ¹ff dIYÀfe dIYÀfe EZÀfZ BÔÀff³f þ»ff QZ°fZ W`XÜ þû þ³f¸f°f »fZ°fZ WX`Ô × × × Af´fIZY dU¨ffSX
WX` ¸fZSXe Af°¸ff þ÷YSX°f¸fÔQ IYû IYû QZ QedþE ¹ff »fû¦f ¸fcd°fʹffa ´ffIYÊ WX¸ffSXZ d»fE ÀfÔ¦fiWX¯fe¹f WX`Ô × × ×
þIYþûOÞX þf°fe WX`Ô QZ QZ³ff ¨ffdWXEÜ °fû ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¶f³fZ ¹ff ´fZOÞX IZY ´ffÀf Af´fIYf ¸ff¦fÊQVfʳf WX¸ffSXf
þ¶f ¹fZ Àf¶f QZJ°fe ·f¦fUf³f IZY ¶ffQ WXbE ¨f¶fc°fSXZ ´fSX SXJ SXJ°fZ Uû BÀf¸fZÔ Qû Àfü·ff¦¹fÜ
WXcÔ ¹fZ Àf¶f QZJ°fZ ¸ffÔ-¶ff´f IYf QþfÊ QedþE AüSX A¦fSX »fû¦fû IYû ´ff´f IYf
WXbE E¸fÀfeOXe õfSXf WXû°ff WX` °fû ¢¹ff ¸fcd°fÊ d¸f˜Ðe IYe WX`Ô ·ff¦feQfSX ¶f³ff°fZ dIYÀfe ·fe ¸fbQÐQZ ¹ff »fZ£f ´fSX
Àf·fe ´ffIYûÊ ¸fZÔ CX³fIYû ·fe EZÀfZ °fû CXÀfIYû dIYÀfe WX`Ô EIY °fû JbQ A´f³fe SXf¹f WX¸fZÔ ·ûªfZÜ WX¸ffSXf ´f°ff
¦fOÐXOXf IYSXUf¹ff RZYÔIY QZ°fZ WX` U`ÀfZ ¦f¸f»fZ ¸fZÔ OXf»f IZY ¢¹fûÔdIY EZÀfZ dIYÀfe W`X- ¶fe 1/83, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX,
¦f¹ff WX` dþÀf¸fZÔ °fû dQUf»fe Uf»fZ ´ff³fe OXf»f QZ °ffdIY ·fe þ¦fWX RZYÔIY ³fBÊX dQ»»fe- 110015
´fcþf IYe Àff¸fi¦fe dQ³f »føfe þe Uû d¸f˜e IZY Àff±f QZ°fZ WX`Ô þWXfÔ IYBÊ
RcY»f ´fØfZ ¹ff d¸f˜e ÀfZ ¶f³fe ¸fcd°fʹff OXf»f IYû ´fbþ°fZ WX` AüSX dQUf»fe J°¸f WXû°fZ WXe d¸f»f þfEÜ ¸fcd°fÊ ¸fZÔ ¶fÀf °f¶f °fIY dUV½ffÀf þf³fUSX IYBÊ »fû¦f ¦fbþSX°fZ WX` AüSX QcÀfSXf Af´f ¨ffWZX °fû A´f³fe
IZY CX´fSX ÀfZ d¸fMXMXÐe OXf»f QZ °ffdIY ³f °fû ´ffIYÊ ¹ff ´fZOÞX IZY ³fe¨fZ SXJ Af°fZ WX` ´f`Àff ßfõf ³f SXJZ þ¶f °fIY Uû Af´fIZY BÀ°fZ¸ff»f Uû BÔÀff³f þû A³fþf³fZ ¸fZÔ ´f`SX »f¦ff QZ°ff ¶ff°f W¸fZÔ BÊX-¸fZ»f ¹ff
JbQ ´ff´fe ¶f³fZ ³ff Af´fIYe UþWX ÀfZ IYûBÊ °fû WX¸fZVff ¨ffdWXE »fZdIY³f dÀfRYÊ þ÷YSX°f IYe WX`Ô A¦fSX þ¶f JÔdOÞX°f WXû þf°fe WX` °f¶f WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE Àf£°fe IYSX³fe ¨ffdWXE AüSX
AüSX dÀfRYÊ B°f³ff WXe ³fWXe d¸f˜e IZY ¶f³fe IZY Àf¸f¹f ·f¦fUf³f IYf Àf¸¸ff³f IYSXZ¦fZÔÜ ·fe CXÀfIYf CX°f³ff WXe AfQSX IYSXZ AüSX dIYÀfe þû »fû¦f ²f¸fÊ IZY NXZIZYQfSX ¶f³f°fZ WX`Ô CX³fIYû ½WXfMÐXÀfA´f IZY
¸fcd°fʹfû IYû WXe ´ff³fe ¸fZÔ dUÀfdþÊ°f IYSXZÔÜ -d³fd°fIYf A¦fiUf»f (WXfCXÀf½ffBXRY) EZÀfe þ¦fWX SXJZ þWXfÔ CXÀfIYe ¶fZIYQSXe ³ff WXûÜ BÀfIZY dJ»ffRY IbYL IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·fe
-Àfb³fe°ff d¸fßff (d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ, IY¸fÊ´fbSXf) -AfVff ¨fÔQf (Àf¸ffªfÀfZd½fIYf) -³fUe³f d³f›»f (½fdSX¿NX ´fÂfIYfSX) ´fWbaX¨ff ÀfIY°fZ W`XÜ
BÊX-¸fZ»f W`X :

[email protected]

Whatsapp No. 9999146182

08 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f CXÀf Vf×£Àf IZY ¦f¸f IYf IYûBÊ AÔQfþf SXfª¹f
»f¦ffE, dþÀf IYû IY·fe SXû°fZ WXbE QZJf
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019 ³f dIYÀfe ³fZ...Ü

dUV‍U´fidÀfð Àfû³f´fbSX ¸fZ»ff d¶fWXfSX ´fMX³ff ¶f³ff QZVf IYf °feÀfSXf
IYe ²fSXûWXSX WX` : dOX´MXe ÀfeE¸f ÀfUfÊd²fIY ´fiQcd¿f°f VfWXSX

n BÀf ¶ffSX Àfû³f´fbSX ¸fZ»fZ IYe dÀfÔWX IYe °f´fû·fcd¸f EUÔ þ³¸f·fcd¸f IZY Àff±f ´fMX³ff : dQUf»fe IZY ¶ffQ SXfþ²ff³fe n IZYÔQie¹f ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶ff°f IYSXZÔ °fû ÀfUfÊd²fIY 30 RYeÀfQe
±fe¸f kþ»f, þeU³f AüSX Àff±f WXdSXWXSXÃfZÂf Àfû³f´fbSX þ`Àff ¸fZ»ff ·fe dQ»»fe Àf¸fZ°f IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ´fiQc¿f¯f ¶fûOXÊ õfSXf þfSXe Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IZY d»fE UfWX³f dþ¸‍¸fZQfSX WX`ÔÜ
WXdSX¹ff»fel WX`Ü CXîfMX³f d¶fWXfSX IZY d»fE ¦füSXU IYe ¶ff°f WX`Ü WX¸ffSXZ IYf IYWXSX ¶f³ff WXbAf WX`Ü dþÀf¸fZÔ A¶f ¦fb¯fUØff Àfc¨fIYfÔIY ¸fZÔ ²fc»fIY¯f ÀfZ 12 RYeÀfQe °f±ff
À±f»f ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f IZY SXfª¹f ¸fZÔ WXdSXWXSX³ff±f IYf UWX ¸fÔdQSX WX` d¶fWXfSX ·fe Vffd¸f»f WXû ¦f¹ff WX`Ü U°fʸff³f ´feE¸f 2.5 IYf À°fSX ´fMX³ff ´fbAf»f þ»ff³fZ ÀfZ Àff°f RYeÀfQe
¸fb£¹f ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fÔOXf»f þWXfÔ ·f¦fUf³f WXdSX AüSX WXSX EIY Àff±f d¶fWXfSX ¸fZÔ Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IZY WXf»ff°f ¦fÔ·feSX ¸fZÔ 414 ¸ffBIiYû¦fif¸f ´fid°f ´fiQc¿f¯f WXû°ff WX`Ü Aüôûd¦fIY ´fid°f¿‍NXf³f
IYû ·f½‍¹f °fSXeIZY ÀfZ Àfþf¹ff dUSXfþ°fZ WX`ÔÜ dUV½f ´fidÀfð WXdSXWXSX ÃfZÂf ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜ SXfþ²ff³fe ´fMX³ff IYe ¶ff°f §f³f¸feMXSX dSXIYfgOXÊ dIY¹ff ·fe Àff°f RYeÀfQe ´fiQc¿f¯f R`Y»ff SXWXZ WX`ÔÜ
¦f¹ff WX` IYe EIY JfÀf ´fWX¨ff³f ¹fWXfÔ Af³fZ Uf»fZ IYSXZÔ °fû ¹fWXfÔ IYe WXUf dQ»‍»fe ÀfZ ·fe ¦f¹ff WX`Ü OXeþ»f þZ³fSXZMXSX ´ffÔ¨f RYeÀfQe °fû BÊÔMX
´fVfbAûÔ ÀfZ ·fe SXWXe WX`Ü ¹fWXfÔ Af³fZ Uf»fZ þWXSXe»fe WXû ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX QZVf IZY ·f™Z ¨ffSX RYeÀfQe ´fiQc¿f¯f IZY d»fE
U`Vff»fe : dUV½f ´fidÀfð Àfû³f´fbSX ¸fZ»ff ´fVfbAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IYû QZJIYSX WXe ÀfUfÊd²fIY ´fiQcd¿f°f VfWXSXûÔ ¸fZÔ °feÀfSXZ ¨ffSX ³fUÔ¶fSX IYû ´fMX³ff ¸fZÔ ´feE¸f 2.5 IYf dþ¸‍¸fZQfSX WX`ÔÜ
(WXdSXWXSX ÃfZÂf ¸fZ»ff) dUd²fU°f VfbøY WXû AÔ¦fiZþûÔ ³fZ BÀfZ EdVf¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ´fVfb À±ff³f ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü À°fSX ÀfUfÊd²fIY 428 ¸ffBIiYû¦fif¸f ´fid°f
¦f¹ff WX`Ü BÀfIYf CXîfMX³f CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fZ»û IYf dJ°ff¶f dQ¹ff ±ffÜ ·f»fZ WXe A¶f §f³f¸feMXSX dSXIYfgOXÊ dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fMX³ff ÀfSXIYfSX ³fZ ´fiQc¿f¯f SXûIY³fZ IZY
ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe ³fZ dIY¹ffÜ ´f¹fÊMX³f ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fWX»fZ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IYfRYe IY¸f IZYÔQie¹f ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶fûOXÊ õfSXf ¸fZÔ ´feE¸f 2.5 IYf À‍°fSX QcÀfSXe ¶ffSX ¨ffSX d»fE CXNXfE IYQ¸f
dU·ff¦f IZY ¸fb£¹f ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fÔOXf»f ¸fZÔ ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fVfb Af°fZ WX`Ô, »fZdIY³f dþ°f³fZ ·fe þfSXe Uf¹fb ¦fb¯fUØff Àfc¨fIYfÔIY ¸fZÔ ´feE¸f Àfü IZY ´ffSX ¦f¹ffÜ ¸fbþµRYSX´fbSX ¸fZÔ ´feE¸f
CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff Af°fZ WX`Ô, UZ ¹fWXfÔ Af³fZ Uf»fZ QVfÊIYûÔ IZY 2.5 IYf À°fSX ´fMX³ff ¸fZÔ 414 ¸ffBIiYû¦fif¸f 2.5 IYf À‍°fSX »f¦ff°ffSX °fe³f Àfü IZY ´ffSX ÀfSXIYfSX Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IYû SXûIY³fZ IZY d»fE
¦f¹ff ±ffÜ ¸füIZY ´fSX À‍UfÀ‍±‍¹f ¸fÔÂfe ¸fÔ¦f»f d»fE AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi SXWX°fZ WX`ÔÜ Àfû³f´fbSX ´fid°f §f³f¸feMXSX dSXIYfgOXÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶f³ff WXbAf WX`Ü ¦fÔ·feSX WX`Ü BÀfIZY d»fE ¸fb£‍¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf
´ffÔOXZ¹f Àf¸fZ°f A³fZIY »fû¦f ¸füþcQ SXWXZÜ ¸fZ»ff ¸fZÔ EIY Àf~fWX ´fWX»fZ ÀfZ §fûOÞXûÔ IYf BÀf °fSXWX ´fMX³ff QZVf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY IbY¸ffSX IYe A²‍¹fÃf°ff ¸fZÔ WXbBÊ ¶f`NXIY ¸fZÔ
BÀf ¶ffSX Àfû³f´fbSX ¸fZ»fZ IYe ±fe¸f kþ»f, Af³ff VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü 30 WXþfSX ÀfZ PXfBÊ Uf¹fb ´fiQc¿f¯f Uf»fZ IYf³f´fbSX AüSX d¶fWXfSX ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IZY AfÔIYOÞXZ IYBÊ IYOÞXZ U ¶fOÞXZ R`YÀf»fZ d»fE ¦fEÜ
þeU³f AüSX WXdSX¹ff»fel WX`Ü CXîfMX³f »ffJ °fIY IZY §fûOÞXZ d¶fIY³fZ IZY d»fE AfE »fJ³fDY IZY ¶ffQ °feÀfSXf ÀfUfÊd²fIY SXfª‍¹f ¸fZÔ 15 Àff»f ´fbSXf³fZ Àf·fe ÀfSXIYfSXe
À±f»f ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f IZY ¸fb£¹f WX`ÔÜ WXdSX U WXSX IYe ´ffU³f ·fcd¸f ´fSX ¹fWX ´fiQcd¿f°f VfWXSX ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü CX²fSX, d¶fWXfSX ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IZY AfÔIYOÞXûÔ IYe UfWX³fûÔ IZY ´fdSX¨ff»f³f ´fSX SXûIY »f¦ff Qe
ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fÔOXf»f IYû ·f½‍¹f °fSXeIZY ÀfZ ¸fZ»ff »f¦f°ff WX`Ü ²ffd¸fÊIY Af£¹ff³f WX` dIY d¶fWXfSX IZY ¸fbþµRYSX´fbSX ¸fZÔ ´feE¸f 2.5 ¦fBÊ WX`Ü Àff±f WXe ´fMX³ff ¸fZÔ 15 Àff»f ´fbSXf³fZ
Àfþf¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fþ AüSX ¦fifWX IZY ¶fe¨f WXbE ¹fbð ¸fZÔ ¦fþ À°fSX 385 ¸ffBIiYû¦fif¸f AüSX ¦f¹ff ¸fZÔ ½‍¹ffUÀffd¹fIY UfWX³f ³fWXeÔ ¨f»fZÔ¦fZÜ
IYe ´fbIYfSX ´fSX ¹fWXfÔ ·f¦fUf³f ßfeWXdSX ´f²ffSXZ 325 ¸ffBIiYû¦fif¸f ´fid°f §f³f¸feMXSX
EZd°fWXfdÀfIY WXdSXWXSX ÃfZÂf Àfû³f´fbSX ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe ³fZ Qe´f ´fi«Ud»f°f WX`ÔÜ A¶f ´fVfbAûÔ ´fSX d³f·fÊSX°ff IY¸f WXû ¦fBÊ dIY Af¦fZ ¨f»f IYSX ¹fWX §fûOÞXZ IZY ¸fZ»fZ IZY ±fZÜ ¦fifWX IYf U²f IYSX WXdSX ³fZ A´f³fZ ·föY dSXIYfgOXÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ IYe
¸fZ»ff IZY CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX IZY IYSX ¸fZ»ff IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ CX³‍WXûÔ³fZ WX`, dIYÀff³f JZ°fe¶ffOXe ¸fZÔ MÑ`¢MXSX IYf øY´f ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f WXû þfEÜ ¦fþ IYe SXÃff IYe ±feÜ WXdSX IZY WXf±fûÔ ¶ff°f IYSXZÔ °fû
EZd°fWXfdÀfIY Ãf¯f IYf ¦fUfWX IYBÊ dQ¦¦fþ IYWXf dIY WXdSXWXSX ÃfZÂf Àfû³f´fbSX ¸fZ»ff ´fi¹fû¦f IYSX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ ´fdSX¯ff¸f ÀUøY´f ¸fSXIYSX þWXfÔ ¦fifWX IYû ¸fûÃf IYe ´fifd~ WXû
¶f³fZÜ ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe ´fi¸fûQ IbY¸ffSX IYe d¶fWXfSX IYe ²fSXûWXSX WX`Ü BÀfIZY ¦füSXU AüSX ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fVfbAûÔ IYe AfUIY IY¸f WXû ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ¸fZ»fZ IZY dUIYfÀf ¦fBÊ ±fe UWXeÔ ¦fþ IYû ³f¹ff þeU³f d¸f»ff
A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¸fb£¹f ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fÔOXf»f ¸ff³f-Àf¸¸ff³f IYû ¶fSXIYSXfSX SXJ°fZ WXbE ¦f¹feÜ BÀf ¸fZ»fZ IZY d»fE Àf¶fÀfZ IZY d»fE Af´fIYf ÀfbÓffU WX¸ffSXZ d»fE ±ffÜ WXSX U¿fÊ IYfd°fÊIY ´fcd¯fʸff ´fSX »ffJûÔ
¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ CX´f¸fb£‍¹f¸fÔÂfe BÀfIZY dUIYfÀf IZY d»fE ÀfSXIYfSX IZY À°fSX ÀfIYfSXf°¸fIY ´fÃf ¹fWX WX` dIY »f¦ff°fSX ¹fWXfÔ ¸ff¦fÊQVfʳf IYf IYf¸f IYSXZ¦ffÜ ÓffSXJÔOX IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ßfðf»fb ¹fWXfÔ ¦fÔ¦ff-¦fÔOXIY ¸fZÔ
´fSX WXSX ÀfÔ·fU CX´ff¹f dIYE þfEÔ¦fZÜ JSXeQ-d¶fIiYe IZY d»fE »ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ ¶fÔMXUfSXZ IZY ¶ffQ »fû¦fûÔ ³fZ ¹fWX IYWXf dIY ´fdUÂf À³ff³f IZY d»fE ´fWXbÔ¨f°fZ WX`ÔÜ
CX³‍WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fZ»fZ IYf ÀUøY´f ¶fQ»f §fûOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UÈdð WXû SXWXe WX`Ü BÀf d¶fWXfSX ¸fZÔ ¶f¨ff ¢¹ff- ¶ff»fc AüSX SXZ°fÜ
SXWXf WX`Ü Àf¸f¹f AüSX þ¸ff³fZ IZY Àff±f ¶ffSX ·fe A¶f °fIY Qû WXþfSX §fûOÞXZ BÀf IY»f-IYfSXJf³fZ Àf¶f ÓffSXJÔOX ¸fZÔ ¨f»fZ
Àff¸ffdþIY ´fdSXdÀ°fd±f¹ffÔ ·fe ¶fQ»f ¦fBÊ ¸fZ»fZ ¸fZÔ Af ¨fbIZY WX`ÔÜ ª¹ffQf ÀfÔ·ffU³ff WX` ¦fEÜ dIY³°fb d¶fWXfSX IZY d»fE ¹fWX ¦fUÊ IYe
¶ff°f WX` dIY ¶fbð, ¸fWXfUeSX, ¦fb÷Y¦fûdUÔQ

ÀfÔþ¹f IYSXû»f ¶f³fZ ´fMX³ff Af´fIYf EIY UûMX Af´fIYe AfUfþ AüSX d¶fWXfSX IYû d¸f»ff EIY AüSX
WXfBÊIYûMXÊ IZY ¨feRY þdÀMXÀf Af´fIYf WXIY WX`: OXeÀfe ³f`³Àfe ÀfWXf¹f ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ

´fMX³ff : ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ÀfÔþ¹f IYSXû»f IYfg»fZdþ¹f¸f IYe A³fbVfÔÀff ´fSX ´fMX³ff n CX³WXûÔ³fZ Àf·fe ¹fbUf IYSX³fZ IZY Àff±f UûMX ´fid°fVf°f ¶fPÞXf³fZ IZY dQVff-d³fQZÊVf QZ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü WX¸f»fû¦fûÔ ¸fdWX»ff ¸f°fQf°ffAûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX°fZ WXbE Àf¸fÀ°fe´fbSX: d¶fWXfSX IYû EIY AüSX ¸fZÔ ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IZY d³f¸ffʯf IYe
´fMX³ff WXfBÊIYûMXÊ IZY ³fE ¸fb£¹f WXfBÊIYûMXÊ IZY ¨feRY þdÀMXÀf A¸fSXZV½fSX ¸f°fQf°ffAûÔ AüSX ¸fdWX»ff d»fE þf¦føYIY°ff SX±f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYf ¹fWX ´fi¹ffÀf WX` dIY 18 U¿fÊ ´fcSXZ IYSX IYWXf dIY Af´f Àf·fe A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ d¸f»f ¦f¹ff WX`Ü ÀUeIÈYd°f Qe ±feÜ BÀfIZY d»fE 21
³¹ff¹ff²feVf ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ d¶fWXfSX IZY ´fi°ff´f VffWXe IYf À±ff³ffÔ°fSX¯f ¸fQifÀf ¸f°fQf°ffAûÔ ÀfZ A´fe»f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³fZ IYf ¨fbIZY Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ³f¹fZ ¹fbUf IYf ´fi¹fû¦f AUV¹f IYSXZÔÜ Àff±f WXeÔ CX³WXûÔ³fZ Àf¸fÀ°fe´fbSX ¸fZÔ ÀfSXf¹fSXÔþ³f ´fiJÔOX IZY EIYOÞX þ¸fe³f ßfeSXf¸f þf³fIYe ¸fNX õfSXf
SXfª¹f´ff»f RYf¦fc ¨füWXf³f ³fZ CX³WXZÔ ´fQ WXfBIYûMXÊ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX` AüSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Af´f ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ Àff±f WXe ¸f°fQf³f ¸f°fQf°ffAûÔ IYf ³ff¸f ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ¸fZÔ Àf·fe QZU§fSX UfdÀf¹fûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX°fZ ³fSX§fû§fe ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf ³fZ CX´f»f¶²f IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX ¸fZdOXIY»f
AüSX ¦fû´f³fe¹f°ff IYe Vf´f±f dQ»ff¹feÜ CX³fIYe þ¦fWX ´fSX ÀfÔþ¹f IYSXû»f IYû Àf·fe A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IZY QüSXf³f dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû þbOÞXUf¹ff þf¹f EUÔ ¸f°fQf³f WXZ°fb CX³WXZÔ WXbE IYWXf dIY ¨fb³ffU IZY QüSXf³f A´f³fZ ßfeSXf¸f þf³fIYe ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IYf IYfg»fZþ U AÀ´f°ff»f 500 ¶fZOX IYf
¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY Vf´f±f ¦fiWX¯f ´fMX³ff WXfBÊIYûMXÊ IYf ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IYf ´fi¹fû¦f AUV¹f IYSXZÔ d¸f»f³fZ Uf»fe ÀfbdU²ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ´fiZdSX°f dIY¹ff þfEÜ §fSXûÔ ÀfZ d³fIY»fIYSX Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ UWXeÔ dVf»ff³¹ffÀf WXû¦ffÜ ¹fWXfÔ WXSX Àff»f Àfü LfÂfûÔ IYf
Àf¸ffSXûWX ´fSX Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fMX³ff WXfBÊIYûMXÊ IZY ·fe þf¦føYIY°ff SX±f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Qe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A´f³fZ ¸f°fû IYf ´fi¹fû¦f IYSXÔZ, ÀfWX IYf¹ffÊSXÊÔ·f IZY ¸füIZY ´fSX CX´fdÀ±f°f ³ff¸ffÔIY³f WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE LfÂffUfÀf
¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX AüSX ³fU d³f¹fböY ³¹ff¹ff²feVf ÀfÔþ¹f IYSXû»f QZU§fSX : QZU§fSX IYe OXeÀfe ³f`³Àfe ÀfWXf¹f þf¹fZ¦feÜ BÀfIZY A»ffUf Af¦ff¸fe 19 BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¢¹ffÔZdIY Af´fIYf EIY UûMX Af´fIYe Àf¸fÀ°fe´fbSX ÀffÔÀfQ d´fiÔÀf SXfþ ³fZ IYWXf ÀfdWX°f A³¹f þøYSXe ·fU³fûÔ IYf ·fe
CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe ¸fc»f°f: dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY SXWX³fZ Uf»fZ õfSXf Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f ´fdSXÀfSX ÀfZ ÀUe´f ³fU¸¶fSX, 2019 °fIY Àf·fe ¶feE»fAûÔ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹fû¦f QZVf IZY WXSX AfUfþ AüSX Af´fIYf WXIY WX`Ü dIY Afþ dþ»fZ IZY d»fE ¦fUÊ IYf Ãf¯f d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ IZYÔQi ´fif¹fûdþ°f ¹fûþ³ff
ÀfdWX°f IYBÊ ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f ¸füþcQ SXWXZÜ WX`ÔÜ CX³fIYf þ³¸f dVf¸f»ff ¸fZÔ 23 IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ¨fb³ffU ¸fZÔ Vf°f- õfSXf RYfg¸fÊ-6 ·fSXUfIYSX CXÀfIYf ³ff¦fdSXIY IYf Ad²fIYfSX WX`Ü ¸f°fQf°ff ¸f°ffd²fIYfSX Af´fIYf WXIY AüSX Af´fIYf WX`Ü A¶f »fû¦fûÔ IYû B»ffþ IZY d»fE IZY °fWX°f ßfeSXf¸f þf³fIYe d¨fdIY°Àff
A¦fÀ°f 1961 IYû WXbAf ±ff AüSX ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f U ¸f°fQf°ffAûÔ IYû Àf°¹ff´f³f dIY¹ff þf¹fZ¦ff EUÔ Àf·fe A´f³fZ UûMX IYf ´fi¹fû¦f IYSX EIY ÀU¨L IY°fʽ¹f Qû³fûÔ WXe WX`Ü Af´fIYf EIY UûMX ¶ffWXSX ³fWXeÔ þf³ff ´fOÞXZ¦ffÜ IZYÔQi AüSX ¸fWXfdUôf»f¹f EUÔ AÀ´f°ff»f IYf
dÂf´fbSXf WXfBIYûMXÊ IZY ¸fb£¹f CX³WXûÔ³fZ Àff»f 1986 ¸fZÔ UIYf»f°f þf¦føYIY IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ¸f°fQf°ff ÀfÔ¶fÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfUV¹fIY ÀfSXIYfSX ¨fb³f ÀfIY°fZ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf QZVf IYû IYBÊ IYQ¸f Af¦fZ »fZ þf ÀfIY°ff SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¦fSXe¶fûÔ IYe dWX°f`¿fe WX`Ü d³f¸ffʯf ´fiÀ°ffdU°f WX`Ü ÀfSXf¹fSXÔþ³f
³¹ff¹ff²feVf ±fZ ÀfÔþ¹f IYSXû»f VfbøY IYe ±feÜ Àff»f 1998 ÀfZ 2003 þf¦føYIY°ff E»fBÊOXe SX±f IYû WXSXe ÓfÔOXe CX³WXûÔ³fZ Àf·fe ¹fbUf ¸f°fQf°ffAûÔ AüSX WX`Ü ¸f°fQf°ff d³f·fʹf AüSX d³fOXSX WXûIYSX ´feE¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe AüSX ÀfeE¸f ´fiJÔOX ¸fZÔ 21 EIYOÞX ·fcJÔOX ´fSX
°fIY UZ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY dQJfIYSX SXUf³ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ A´f³fZ-A´f³fZ ´fûd»fÔ¦f ¶fc±f ´fSX ÀU°fÔÂf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ 591.77 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ d³f¸ffʯf
´fMX³ff WXfBÊIYûMXÊ IZY ³fUd³f¹fböY ¸fWXfd²fUöYf SXWXZÜ dRYSX 8 ¸ff¨fÊ øY´f ÀfZ d³f¿´fÃf ¸f°fQf³f IYSXZÔÜ ¸f°fQf³f QZVf AüSX SXfª¹f IYf dUIYfÀf WXû SXWXfÜ IYf¹fÊ WXû³ff WX`Ü BÀf¸fZÔ IZYÔQi IYf AÔVf
¨feRY þdÀMXÀf ÀfÔþ¹f IYSXû»f BÀfÀfZ 2007 IYû CX³WXûÔ³fZ þþ IZY ´fQ IYe BÀf QüSXf³f dþ»ff d³fUfʨf³f IZY³QifÔZ ´fSX ¸f°fQf°ffAûÔ IYe ÀfbdU²ff WXZ°fb 113.40 IYSXûOÞX WX`Ü þ¶fdIY,
´fWX»fZ dÂf´fbSXf WXfBIYûMXÊ IZY ¸fb£¹f Vf´f±f »feÜ ´fQfd²fIYfSXe ÀfWX CX´ff¹fböY ³f`³Àfe ÀfWXf¹f SX`Ô´f, ´fZ¹fþ»f, Vfü¨ff»f¹f, d¶fþ»fe IZY Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY IYSXe¶f OXZPÞX SXfª¹ffÔVf 478.37 IYSXûOÞX WX`Ü
³¹ff¹ff²feVf ±fZÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe ³fZ IYWXf dIY ¹fWX þf¦føYIY°ff SX±f VfWXSX Àff±f ·ffSX°f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f õfSXf Àff»f ´fcUÊ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ Àf¸fÀ°fe´fbSX
AüSX ¦ffÔU-¦ffÔU ¸fZÔ §fc¸f IYSX »fû¦fûÔ IYû d³f²ffÊdSX°f ³¹fc³f°f¸f ¸fc»f·fb°f ÀfbdU²ff IZY
¸f°fQf³f IZY ´fid°f þf¦føYIY IYSX³fZ IZY °fWX°f Àf·fe Àff°f ¸fc»f·fb°f ÀfbdU²ff
Àff±f-Àff±f BʽffeE¸f U UeUe´f`MX ¸fVfe³fûÔ ¸f°fQf°ffAûÔ IYû Qe þf¹fZ¦feÜ BÀfIZY
IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àf·fe IYû dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe A»ffUZ d³f¿´fÃf U VffÔd°f´fc¯fÊ ¸f°fQf³f WXZ°fb
QZ¦feÜ dU²ff³fÀf·ff Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ ª¹ffQf ÀfbSXÃff BÔ°fþf¸f IZY Àff±f WXSX ´fbd»fÔ¦f ¶fc±f
ÀfZ ª¹ffQf »fû¦fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe Àfbd³fd›°f ´fSX QÔOXfd²fIYfdSX¹fûÔ U ´fbd»fÀf IYe °f`³ff°fe
IYe ¦f¹fe WX`Ü

UfQZ WXû°fZ SXWZX »fZdIY³f §ffMXdVf»ff B»fZd¢MÑIY UfWX³f ¶f³ff³ff d¶fWXfSX IZY ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂf ÀfZ
³fWXeÔ ¶f³f ÀfIYf dþ»ff dÀfJfE¦ff IIT ²f³f¶ffQ Qû E±f»feMXûÔ ³fZ þe°ff ¦fû»OX ¸fZOX»f

§ffMXdVf»ff: 15 ³fUÔ¶fSX 2019 IYû ´fcSXf IYSX°ff WX`Ü ÃfZÂfRY»f, Af¶ffQe dQ¹ff ±ffÜ ¶fWXSXf¦fûOÞXf dU²ff³fÀf·ff ÀfZ ²f³f¶ffQ : ¸ffBd³fÔ¦f IYe ´fPÞXfBÊ IZY d»fE ¶ff°f Àff¸f³fZ AfBÊ WX` dIY QZVf ¸fZÔ »f¦f·f¦f þ¸fbBÊ: d¶fWXfSX IZY ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f
ÓffSXJÔOX ¦fNX³f IZY 19 Àff»f ´fcSXZ WXû AüSX ·fü¦fûd»fIY údáIYû¯f ÀfZ SXf¸f¦fPÞX, ´fcUÊ ¸fÔÂfe OXfg. dQ³fZVf ¿fOÞXÔ¦fe AüSX ´fcUÊ QZVf·fSX ¸fZÔ ¸fVfWXcSX AfBAfBMXe EIY WXþfSX BÔþed³f¹fSX WXe B»fZd¢MÑIY þ¸fbBÊ dþ»fZ IZY Qû E±f»feMXûÔ ³fZ EIY
þfEÔ¦fZÜ BÀf QüSXf³f ¶ff¶fc»ff»f ¸fSXfOXe, dÀf¸fOXZ¦ff AüSX ÀfSXf¹fIZY»ff-JSXÀffUf dU²ff¹fIY U U°fʸff³f ÀffÔÀfQ dUôb°f AfBEÀfE¸f A¶f A¦f»fZ ÀfZ¸fZÀMXSX ÀfZ UfWX³fûÔ ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¶ffSX dRYSX A´f³ff þ»fUf dQJf°fZ WXbE
Aþbʳf ¸fbÔOXf, ¸f²fb IYûOÞXf, dVf¶fc ÀfûSXZ³f, ÀfZ ·fe ¶fOÞXf WX` §ffMXdVf»ff A³fb¸fÔOX»fÜ USX¯f ¸fWX°fû, U°fʸff³f dU²ff¹fIY B»fZd¢MÑIY»f UfWX³f IYe ´fPÞXfBÊ ·fe SXf¿MÑXe¹f À°fSX IZY E±f»fZdMX¢Àf
WXZ¸fÔ°f ÀfûSXZ³f, SX§fbUSX QfÀf ¸fb£¹f¸fÔÂfe BÀfIZY ¶ffUþcQ §ffMXdVf»ff dþ»ff ³fWXeÔ IbY¯ff»f ¿fOÞXÔ¦fe ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû IYSXfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¶feAfBMXe ¸fZÀfSXf IIT-NIT ÀfZ AfgMXû IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f WXfdÀf»f
¶f³fZÜ ´fSXÔ°fb, B³f 19 Àff»fûÔ ¸fZÔ ¶f³ffÜ EZÀff SXfþ³fed°fIY AüSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ CXNXf¹ff ±ffÜ BÀfIZY IZY SXû¶fûdMX¢Àf dUVfZ¿fÄf OXfg. A÷Y¯f CX¸¸feQ dIY¹ff WX`Ü AfÔ²fi ´fiQZVf IZY ¦fbÔMXcSX ¸fZÔ
§ffMXdVf»ff dþ»ff ³fWXeÔ ¶f³f ´ff¹ffÜ ¹fWX ´fiVffÀfd³fIY dURY»f°ff ÀfZ WXbAf WX`, ¹fZ ¶ffUþcQ IbYL ³fWXeÔ WXû³ff, SXfþ³fed°fIY Q¹ff»f ÀfZ AfBAfBMXe ¸fQQ »fZ SXWXf WX`Ü Af¹fûdþ°f WXû SXWXZ 35 UZÔ ³fZVf³f»f
ªU»fÔ°f ¸fbïf AdU·ffdþ°f d¶fWXfSX IZY þf³fIYfSXûÔ IYf IYWX³ff WX`Ü B¨LfVfdöY IYe IY¸fe IYû QVff°ffÊ WX`Ü ¹fWXfÔ LfÂf ±¹fûSXe AüSX ´fiZd¢MXIY»f IZY AfgMXû IÔY´fd³f¹ffÔ ´fid°f·ff ´ff³fZ IZY þcd³f¹fSX E±f»fZdMX¢Àf ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ
Àf¸f¹f ÀfZ CXNX°ff SXWXf WX`, »fZdIY³f SXfª¹f þdSXE B»fZd¢MÑIY»f UfWX³f IYe ´fcSXe d»fE ·ffSX°fe¹f ´fiüôûd¦fIYe ÀfÔÀ±ff³f, þ¸fbBÊ IYe AÔþ³fe IbY¸ffSXe AüSX
¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¸ffa¦f ´fcSXe ³fWXeÔ WXbBÊÜ §ffMXdVf»ff A³fb¸fÔOX»f IZY §ffMXdVf»ff A³fb¸fÔOX»f EIY ´fidIiY¹ff ÀfZ øY¶føY WXûÔ¦fZÜ SXf¿MÑXe¹f ´fiüôûd¦fIYe ÀfÔÀ±ff³f AüSX IZYÔQie¹f SXfþIbY¸ffSX ³fZ þ`Ud»f³f ±fiû ¸fZÔ dSXIYfgOXÊ
§ffMXdVf»ff ÀfZ ´fcUÊ dU²ff¹fIY OXfg. ³fþSX ¸fZÔ QSXAÀf»f,LfÂf þf³fZÔ¦fZ dUØf ´fûd¿f°f °fIY³feIYe ÀIcY»fûÔ þ`ÀfZ QZVf ¶f³ff°fZ WXbE ÀfRY»f°ff IYf ´fSX¨f¸f
¹fc´feE U E³fOXeE IZY ¨fb³ffUe ´fiQe´f IbY¸ffSX ¶f»f¸fb¨fc, SXf¸fQfÀf ÀfûSXZ³f dIY BÀfZ I`YÀfZ ¶f³ff¹ff »fWXSXf¹ff WX`Ü EIY Àff±f dþ»fZ IZY Qû dIY¹ffÜ A´f³fZ ´fiQVfʳf ¸fZÔ SXfþIbY¸ffSX dþ»fZ IZY J`SXf IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü
§fû¿f¯ff ´fÂf ¸fZÔ ¹fWX ´fi¸fbJ ¸fbïf SXWX°ff ³fZ ¸fbïf dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ CXNXf¹ff ±ff °fû §ffMXdVf»ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¹fbUf þf°ff WX`, BÀf¸fZÔ IZY ´fi¸fbJ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf ¦fû»OX ¸fZOX»f ´ff³fZ ÀfZ ³fZ 58.38 ¸feMXSX QcSX ·ff»ff RZYÔIYf WX`Ü
WX`, BÀf ¶ffSX ·fe SXWXZ¦ffÜ BÀfIZY ¶ffUþcQ U°fʸff³f dU²ff¹fIY »føf¯f MXbOXc ³fZ ¸f°fQf°ff §ffMXdVf»ff AüSX ¶fWXSXf¦fûOÞXf dIY³f-dIY³f ¨feþûÔ ÀfÔÀ±ff³fûÔ ´fSX RYûIYÀf dþ»fZ IZY JZ»f ´fiZd¸f¹fûÔ ¸fZÔ JbVfe IYf SXfþIbY¸ffSX ³fZ AÔOXSX-16 Af¹fb U¦fÊ JZ»f ´fiZd¸f¹fûÔ ¸fZÔ WX¿fÊ
BÀfZ ´fcSXf ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû ´fcUeÊ IYf Àf¸ffUZVf IYSX SXWXe WX`ÔÜ WXf»f ¸ffWXü»f WX`Ü ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE ¦fû»OX
þ¶fdIY ÀfSXIYfSX ¹fc´feE AüSX E³fOXeE BÀfIYf ´fiÀ°ffU ÀfSXIYfSX IYû dÀfÔWX·fc¸f dþ»fZ IZY Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¹fbUf WXe ¸fZÔ UfWX³fûÔ IZY ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIY¹ff WX`Ü ¶f°ff°fZ ¨f»fZÔ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYf ´fdSX¯ff¸f
Qû³fûÔ IYe ¶f³feÜ ¸f°fQf°ff §ffMXdVf»ff dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ´fiQc¿f¯f IYû IY¸f ¶fe°fZ IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ ³f¢Àf»fe dIY 35 UZÔ ³fZVf³f»f þcd³f¹fSX Af³fZ IZY ¶ffQ þ¶f dþ»fZ IZY »fû¦fûÔ IYû
Àf·fe IZY WXû°ff WX`, dIYÀf IYSX³fZ IZY d»fE Àf¸fÀ¹ff IZY Àff±f-Àff±f d´fLOÞXf´f³f ÀfZ E±f»fZdMX¢Àf ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IYf BÀf ¶ff°f IYe þf³fIYfSXe d¸f»fe °fû »fû¦fûÔ
dU²ff¹fIYûÔ ³fZ BÀf ¸fZÔ WX`ÔÜ §ffMXdVf»ff °fSXWX ÀfZ IYf¸f AfBAfBMXe þcÓf SXWXZ þ¸fbBÊ dþ»ff ¸f`Ô JZ»f ´fid°f·ff Af¹fûþ³f AfÔ²fi ´fiQZVf IZY ¦fbÔMXcSX ¸fZÔ WXû ¸fZÔ JbVfe QZJe ¦fBÊÜ Qû³fûÔ dJ»ffdOÞX¹fûÔ
¸ffÔ¦f IYû dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ IYSX°ff WX` AüSX JOX¦f´fbSX IZY IYe IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ WX`Ü Qû³fû ¦fû»OX SXWXf WX`, þû 2 ³fUÔ¶fSX ÀfZ 6 ³fUÔ¶fSX IYû ´fidVfÃf¯f QZ³fZ Uf»fZ Àfed³f¹fSX
»fZIYSX IbY»f ¸f°fQf°ff EZÀfe ¦ffdOX¹fûÔ IYe 50 LfÂfûÔ IYe ¸fZOX»f EIY WXe JZ»f þZUd»f³f ±fiû ¸fZÔ °fIY WXû³ff WX`Ü þ¸fbBÊ dþ»fZ IZY ¦fif¸fe¯f E±f»feMX AüSX IYû¨f ÀfcSXþ IbY¸ffSX
A´f³fe 2,39,678 »ffBRY dIY°f³fe EIY MXe¸f ³fZ EIY d¸f»fZ WX`ÔÜ ¶ffd»fIYf U¦fÊ IZY AÔOXSX 20 B»ffIZY ÀfZ Af³fZ Uf»fZ Qû dJ»ffOÞXe AfVfb°fû¿f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ E±f»feMX
AfUfþ WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfZ WXû°fe WX`Ü BÀf ÃfZÂf B»fZd¢MÑIY UfWX³f Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf AÔþ³fe IbY¸ffSXe AüSX SXfþIbY¸ffSX IZY IYf ¦fû»OX ¸fZOX»f WXfdÀf»f IYSX³ff dÀfRYÊ
dU²ff³fÀf·ff 20-39 ¸fZÔ Af¦fZ ¨f»fIYSX dUIYdÀf°f dIY¹ff IYSX°fZ WXbE AÔþ³fe IbY¸ffSXe ³fZ þ`Ud»f³f ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf ÀfZ dþ»fZ IZY JZ»f þ¸fbBÊ WXe ³fWXeÔ d¶fWXfSX IZY d»fE ¦füSXU
¸fZÔ ¶fb»fÔQ IYeÜ dIY°f³ff ÀIYû´f WX`, BÀfIZY WX`Ü ¹fWX ¶fZWX°fSX ±fiû ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f WXfdÀf»f dIY¹ff WX`Ü ´fiZd¸f¹fûÔ ¸fZÔ JbVfe IYf ¸ffWXü»f WX`Ü IYe ¶ff°f WX`Ü AfVfb°fû¿f ³fZ ¶f°ff¹ff IYe
ÀfOÞXIY ÀfZ »fZIYSX Af¹fb U¦fÊ IZY 54 ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe LfÂfûÔ IYû ¶f°ff¹ff A´f³fZ ´fiQVfʳf IZY QüSXf³f AÔþ³fe SXf¿MÑXe¹f À°fSX IZY E±f»fZdMX¢Àf B³f Qû³fûÔ IZY A»ffUf ÀfbQf¸ff IbY¸ffSX
dU²ff³fÀf·ff °fIY ´fid°fVf°f ¸f°fQf°ff WX`Ü þfE¦ffÜ ·ffSX°fe¹f AfgMXû CXôû¦f ¸fZÔ ´fid°f·ff d U I Y » ´ f Àffd¶f°f WXû ÀfIY°ff WX`Ü IbY¸ffSXe ³fZ 45.94 ¸feMXSX QcSX ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f ´ff³fZ ¹ffQU ³ff¸f IZY E±f»feMX ³fZ ·fe A´f³fe
¸fZÔ AfÔQû»f³f WXbEÜ ¶fWXSXf¦fûOÞXf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IYe IY¸fe IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXe WX`Ü QZVf ¸fZÔ AfBÊAfBÊMXe AfBÊEÀfE¸f IZY d³fQZVfIY þZUd»f³f IYû RZYÔIY IYSX A·fe °fIY Uf»fe dJ»ffOÞXe AÔþ³fe IbY¸ffSXe Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ ¨f`±ff À±ff³f ¶f³ff¹ff WX`Ü
§ffMXdVf»ff A³fb¸fÔOX»f ¸fZÔ Qû B»fZd¢MÑIY UfWX³f IiYfÔd°f IZY d»fE ¹fû¦¹f ´fiû.SXfþeU VfZJSX ³fZ IYWXf dIY A¦f»fZ IYf ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` UWXeÔ þ¸fbBÊ dþ»fZ IZY ÀfQSX ´fiJÔOX IZY dþ»fZ IZY JZ»f ´fiZ¸fe WXSXZ SXf¸f dÀfÔWX,
dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf Af°fZ WX`Ô EIY ¸fZÔ IbY»f ¸f°fQf°ff BÔþed³f¹fSX ³fWXeÔ d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ ³füIYdSX¹fûÔ IZY ÀfZ¸fZÀMXSX ÀfZ B»fZd¢MÑIY UfWX³f ´fSX IYf¸f QcÀfSXZ dJ»ffOÞXe E±f»feMX SXfþIbY¸ffSX ¶f÷YA˜f ¦ffÔU IZY EIY Àff²ffSX¯f ÀfÔQe´f IbY¸ffSX AüSX AÔþc Af¹ffÊ Àf¸fZ°f
§ffMXdVf»ff AüSX QcÀfSXf ¶fWXSXf¦fûOÞXfÜ 2,22,378 WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ AUÀfSX CX´f»f¶²f IYSXf³fZ Uf»fe IÔY´fd³f¹fûÔ WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¶feAfBMXe ¸fZÀfSXf IZY ³fZ ·fe ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE ´fdSXUfSX ÀfZ Af°fe WX` UWXeÔ SXfþIbY¸ffSX IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ B³f Qû³fûÔ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû
¹fWX dþ»ff ¶f³f³fZ IZY Àf·fe ¸ff´fQÔOXûÔ IYû ¹fbUf ¸f°fQf°ffAûÔ IYe IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf ÃfZÂf IZY »ff¹fIY SXû¶fûdMX¢Àf dUVfZ¿fÄf IYe ¸fQQ »fe þf þ`Ud»f³f ±fiû ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f WXfdÀf»f ¶f²ffBÊ AüSX Vfb·fIYf¸f³ff Qe WX`Ü
A¨LZ BÔþed³f¹fSX PXcÔPXZ ³fWXeÔ d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ SXWXe WX`Ü LfÂfûÔ IYû WXSX dU²ff ¸fZÔ QÃf
ÀfÔ£¹ff 48.73 ´fid°fVf°f AfBAfBMXe IZY A³fbÀffSX EIY Vfû²f ¸fZÔ ¹fWX ¶f³ff³ff WXe »fùf WX`Ü IYBÊ AüSX ·fe
WX`Ü ¶fQ»ffU þ»Q QZJ³fZ IYû d¸f»fZÔ¦fZÜ

Àff·ffSX: þf¦fSX¯f

d½fd½f²f ¸ffÀfcd¸f¹f°f BÀfd»fE dþÞÔQf WX`, Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 09
dIY NX¦fe ·fcJûÔ ³f ¸fSX þfEÜ
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

³ff¹fIYûÔ ÀfZ A¨LZ WXû³fZ IZY d»fE Af»fû¨f³ffEÔ ¨fe³f ³fZ Afg³f»ffB³f ¦fZ¸f
ÓfZ»f³fe ´fOÞXeÔ : A¸fþQ Jf³f ´fSX AÔIbYVf »f¦ff³fZ IYf
d¶fi MX`d³f¹ff IÔY´f³fe ³fZ
A´f³fZ d¶fdÀIYMX AfUfþ Àf·fe Af»fû¨f³ffAûÔ IZY §fZSXZ ¸fZÔ ±feÜ IYQ¸f CXNXf¹ff
IZY dUÄff´f³f IZY ¦f¶¶fSX dWXÔQe dÀf³fZ¸ff IYf ´fWX»ff J»f³ff¹fIY ±ff
d»fE A¸fþQ Jf³f IYû ¨fb³ff dÀf³fZ¸ff ¸fZÔ A¸fSX WX`Ü d¸f»ff¹f dQEÜ ¹fWX OXf¹f»ffg¦f °f¶f IZY ¨fÔ¶f»f IYf dþÀf³fZ ³ff¹fIY-Àfe »fûIYd´fi¹f°ff WXfdÀf»f IYeÜ ¨fe ³f ¸fZÔ 18 Àff»f ÀfZ IY¸f Af¹fb »f¦ffE þf ÀfIZYÔÜ CXÀfe
±ff AüSX UWX Vff¹fQ ´fWX»fe A¸fþQ QVfʳf VffÀÂf ¸fZÔ ´fûÀMX ¦fiZþbEMX ±fZÜ AfBʳff WX`Ü þfdWXSX WX` dIY BÀf ÀfÔUfQ IYû d»fJ³fZ °f·fe °fû d¶fiMX`d³f¹ff ³fZ ¦f¶¶fSX IYû A´f³fZ ¦»fcIYûþ IZY ¶f¨¨fûÔ I fZY SXf°f IZY 10 ÀfZ Àff»f ¨fe³f ³fZ ³fE UedOX¹fû ¦fZ¸f IYe
¶ffSX ±ff þ¶f dIYÀfe IÔY´f³fe ³fZ d¶fdÀIYMX IZY dUÄff´f³f IZY d»fE ¨fb³ffÜ ¹fWX Àfb¶fWX 8 ¶fþZ IZY ¶fe¨f A³fb¸fd°f ´fSX ·fe SXûIY »f¦ffBÊ ±fe þû
EIY J»f³ff¹fIY IYû A´f³ff Vff¹fQ °f·fe UZ ¹fWX OXf¹f»ffg¦f B°f³fZ Uf»fZ Àf»fe¸f-þfUZQ IYf ¹fû¦fQf³f BÀf¸fZÔ dUÄff´f³f ¦f¶¶fSX IYe AÀf»fe ´fÀfÔQ IYe ´fÔ¨f»ffB³f Afg³f»ffB³f ¦fZ¸f JZ»f³fZ ´fSX ´fid°f¶fÔ²f A¦f»fZ ³fü ¸fWXe³fûÔ °fIY ¨f»fe ±fe AüSX þû
¶fifÔOX EÔ¶fZÀfOXSX ¶f³ff¹ff Uû ¦fdÓf³f ´fSXRZY¢Vf³f ÀfZ ¶fû»f ´ff¹fZ dIY þû ¶fWXb°f ¶fOÞXf WX`Ü »fZdIY³f A¸fþQ IZY Àff±f »fûIYd´fi¹f WXbAf ±ffÜ ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ WXû¦ffÜ ¶f¨¨fûÔ IYû Àf~fWX IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ BÀf ¶fOÞXZ CXôû¦f IZY d»fE EIY ÓfMXIZY IYe
IYfÔMXZQfSX QfPÞXe AüSX CXÀfÀfZ OXSX ¦f¹ff, Àf¸fÓfû ¸fSX ¦f¹ffÜ Jf³f A¦fSX BÀfZ ³f ¶fû»f°fZ ¹fWX ´fWX»fe ¶ffSX ±ff þ¶f dIYÀfe IÔY´f³fe ³fZ A´f³fZ dÀfRYÊ 90 d¸f³fMX AüSX Àf~fWXfÔ°f U °fSXWX ±ffÜ IbYL ¶fOÞXe UedOX¹fû ¦fZ¸f
MX´fIY°fe IiYcSX°ffÜ ³f dQJ³fZ Uf»fe Vfû»fZ dRY»¸f IYf CX³fIYf ¦f¶¶fSX dWXÔQe dÀf³fZ¸ff °fû? Vfû»fZ A¦fSX ´fiûOX¢MX IZY ´fi¨ffSX IZY d»fE dIYÀfe J»f³ff¹fIY IYû Lbd˜¹fûÔ ¸fZÔ °fe³f §fÔMXZ °fIY WXe ¦fZ¸f JZ»f³fZ IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX IZY ´fid°f¶fÔ²fûÔ U
¦fQʳf ¸fZÔ RÔYÀff °ff¶feþ, IÔY²fZ ´fSX »fMXIYe EIY AüSX OXf¹f»ffg¦f °fû dÀf³fZ¸f`dMXIY ¸ffÀMXSX´feÀf ¨fb³ff ±ffÜ dRY»¸fe ´fQZÊ IYf ¹fWX QbQfÊÔ°f J»f³ff¹fIY IYe A³fb¸fd°f WXû¦feÜ ¨fe³f IYe d³f¹f¸fûÔ ´fSX ÀfdIiY¹f°ff dQJfBÊ WX` »fZdIY³f
IYfSX°fcÀf IYe ´fZMXe, IY¸fSX IZY ¶fþf¹f WXf±f ¸fZÔ JbQ CXÀf QüSX IYf IYf ´fWX»ff J»f³ff¹fIY ±ff IYWXe ¦fBÊ °fû A¸fþQ AÀf»f dþÔQ¦fe ¸fZÔ I`YÀff ±ff, BÀfZ Vff¹fQ ¹fWX ÀfSXIYfSX ³fZ UedOX¹fû ¦fZ¸f IYe »f°f B³f ´fid°f¶fÔ²fûÔ IYû »ff¦fc IYSX³ff AüSX CX¸fi
Ófc»f°fe ¶fZ»MX, Uû ASXZ Aû ÀffÔ·ff! dIY°f³fZ QVfʳf ±ffÜ UWXe dþÀf³fZ ³ff¹fIY-Àfe »fûIYd´fi¹f°ff Jf³f IYe WXe UþWX ÀfZÜ dIYÀÀff Àf¶fÀfZ A¨Le °fSXWX ¶f¹ffÔ IYSX°ff WX`Ü ¹fWX ´fSX IYf¶fc IYSX³fZ IZY d»fE ³ff¶ffd»f¦f IYe þfÔ¨f IYSX ´ff³ff EIY
AfQ¸fe ±fZ Uf»ff ÀfUf»f, Uû JcÔJfSX WXÔÀfe OXf¹f»ffg¦f þ¶f ¦f¶¶fSX WXfdÀf»f IYeÜ °f·fe °fû d¶fiMX`d³f¹ff ³fÀfe÷Yïe³f VffWX ³fZ 1980 IZY QVfIY IYe ¶ff°f WX`Ü Vfû»fZ dWXMX WXû ¶f¨¨fûÔ IZY Afg³f»ffB³f ¦fZ¸f JZ»f³fZ IZY ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ IYf¸f WX`Ü EIY
AüSX ¶ff°f-¶ff°f IZY ¶ffQ Af... ±fc! þ¹f AüSX UeøY ÀfZ ¸ff°f ³fZ ¦f¶¶fSX IYû ¦»fcIYûþ A´f³fe dIY°ff¶f ¨fbIYe ±fe AüSX A¸fþQ Jf³f dVfJSX ´fSX ±fZÜ CXÀfe Àf¸f¹f ´fSX IYµ¹fcÊ »f¦ff³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ¶fOÞXe ¦fZd¸fÔ¦f IÔY´f³fe MXZÔÀfZÔMX
ÀfWXe Àf¸fÓfZ WX`Ô ¶ff°f ¦f¶¶fSX dÀfÔWX IYe JfIYSX »füMXZ A´f³fZ Af°¸fIY±ff EÔOX QZ³f QüSX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ EIY EZÀfe dRY»¸f ÀffB³f IYe dþÀf¸fZÔ WX`ÔÜ QSXAÀf»f, UedOX¹fû ¦fZ¸f IYe »f°f ´fSX IYû ·fe Af»fû¨f³ff
WXe WXû SXWXe WX`Ü UWXe ¦f¶¶fSX þû ²fIY°fZ AfQd¸f¹fûÔ ´fSX ¸ffSX°ff WX`- d¶fdÀIYMX IZY dUÄff´f³f IZY U³f OXZ: A ¸fZ¸ffg¹fSX ¸fZÔ CXÀf UöY IZY °f¸ff¸f ¶fOÞXZ ÀMXfSX ±fZÜ dRY»¸f EIY AÔIbYVf »f¦ff³fZ IZY d»fE ¨fe³f ³fZ ¹fWX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff
Vfû»fZ ÀfZ °f´fIYSX d³fIY»ff ±ffÜ UWXe ¹fWXfÔ ÀfZ ´f¨ffÀf-´f¨ffÀf d»fE ¨fb³ffÜ d»fJf WX`- ¸fZSXZ dWXÀff¶f ÀfZ ¶fOÞXZ ´fiûOXйfcÀfSX IYe ±feÜ »fZdIY³f OXf¹fSXZ¢MXSX IYe IYQ¸f CXNXf¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ´fOÞXf ±ff, þ¶f
¦f¶¶fSX dþÀfIZY d»fE A¸fþQ Jf³f ¹fWX ´fWX»fe dRY»¸f ±fe °fû dþÀfIYf AÔQZVff UWXe
´fWX»fe ´fÀfÔQ ³fWXeÔ ±fZÜ (´fWX»fe ´fÀfÔQ IYûÀf QcSX þ¶f ¶f¨¨ff SXf°f ¸fZÔ A¸fþQ Jf³f ¦f¶¶fSX IZY SXû»f WXû SXWXf ±ffÜ ÀffSXZ ÀMXfSX ÀfZMX ´fSX §fÔMXûÔ »fZMX Af°fZÜ þfSXe dIYE ¦fE Afd²fIYfdSXIY CXÀf³fZ 12
OX`³fe ±fZ, þû CX³f dQ³fûÔ dRY»¸f SXû°ff WX` °fû ¸ffÔ IYWX°fe WX`, ¶fZMXf Àfû ¸fZÔ Aòb°f ±fZÜ »fZdIY³f ´fcSXe BÔOXÀMÑe A´f³fZ OXfg¹f»ffg¦f JbQ d»fJ³fZ »f¦f°fZ AüSX IYBÊ ¶ffSX dQVffd³fQZÊVfûa ¸fZÔ B³f ¦fZ¸Àf ´fSX Àff»f ÀfZ IY¸f
²f¸ffÊ°¸ff IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ ½¹fÀ°f ±fZ) þf ³fWXeÔ °fû ¦f¶¶fSX dÀfÔWX Af þfE¦ffÜ AüSX ¹fZ °fe³f dRY»¸f IYe VfbøYAf°fe ³ffIYf¸fe IYe UþWX CX³WXZÔ °fû dÀIiY´MX IYû AÔ¦fcNXf dQJf°fZ WXbE A´f³fZ d»fE ³fE ³ff¶ffd»f¦fûÔ õfSXf J¨fÊ IYe CX¸fi IZY
UWXe A¸fþQ dþ³fIYe AfUfþ WXSXf¸fþfQZ ¦f¶¶fSX dÀfÔWX IYf ³ff¸f ´fcSXf d¸f˜e ¸fZÔ WXe ¸ff³f SXWXe ±feÜ CX³fIYe ´fÀfʳf`d»fMXe, CX³fIYe Àfe³f ·feÜ ¸f°f»f¶f IbY»f d¸f»ffIYSX IYe OXf¹fSXZ¢MXSX þf³fZ Uf»fe SXfdVf IYû ¶f¨¨fûÔ IZY
IYû þfUZQ A£°fSX ³fZ ¹fWX IYû IYûBÊ IbYL Àf¸fÓf WXe ³fWXeÔ SXWXf ±ffÜ EIY dQ³f ·fe Àfed¸f°f dIY¹ff ÀfSXIYfSX IYe AûSX d»fE ¦fZ¸f
IYWXIYSX ³fIYfSX dQ¹ff ±ff dIY BÀf CXÀfIYf Àf¶fi þUf¶f QZ ¦f¹ffÜ UWX EIY IYû³fZ ¸fZÔ
SXû»f IZY d»fE ¹fWX IY¸fþûSX WX`Ü ¶f`NXIYSX Àf¶fIYû Àfb³f³fZ »f¦ffÜ ¹fWXe WXbAfÜ A¦f»fZ
»fÔ¶ff ASXÀff ¶fe°f ¦f¹ff dQ³f UZ ¶ffIYe ÀMXfSXûÔ IZY Af³fZ IZY ¶ffQ ÀfZMX ´fSX
A¸fþQ þIYfdSX¹ff Jf³f ´fWXbÔ¨fZÜ OXf¹fSXZ¢MXSX ·fe ´fcSXe °f`¹ffSXe IYSXIZY ¶f`NXf ±ffÜ
IYû ¦fE, »fZdIY³f CX³fIYe Uû IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ ¹fWX dIYÀÀff Àfb³ff°fZ WXbE A¸fþQ
A»fWXQf AfUfþ AüSX Jf³f IZY ¶fZMXZ VffQf¶f IYf IYWX³ff ±ff dIY BÀfIZY
¶ffQ °fû ³f IYûBÊ ÀMXfSX »fZMX WXbAf AüSX ³f WXe dIYÀfe
þbQf AÔQfþ 100 Àff»f IYe dÀIiY´MX ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU IYSX³fZ IYe dWX¸¸f°f
ÀfZ DY´fSX IZY ·ffSX°fe¹f WXbBÊÜ

AfÔJZÔ d¸f»ff³ff °ffIY°f IYf EWXÀffÀf IYSXf³fZ þ`Àff ¢¹fûÔ WX`? ¦f¹ff WX`Ü 8 ÀfZ ÀfZ þfSXe dIYE ¦fE JZ»f³fZ IYf
16 Àff»f IYe Àf¸f¹f EIY
CX¸fi IZY ¦fZ¸f Afd²fIYfdSXIY dQVffd³fQZÊVfûa ¸fZÔ §fÔMXf AüSX 12
JZ»f³fZ Uf»fZ B³f ¦fZ¸Àf ´fSX ³ff¶ffd»f¦fûÔ ÀfZ 18 Àff»f IZY
¶f¨¨fZ ´fid°f õfSXf J¨fÊ IYe þf³fZ Uf»fe ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE
¸ffWX 200 SXfdVf IYû ·fe Àfed¸f°f Qû §fÔMXZ °fIY
Af ´f Àf¶f IYû ¹fIYe³f³f EZÀff ÀffRY dQJ°fe WX`, °fû Uû ³fþSX, þû AüSX °fÔdÂfIYf dUÄff³f IZY dUVfZ¿fÄfûÔ ¹ff³fe °fSXWX ÀfZ WX¸f JbQ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe ª¹ffQf ¹fbAf³f J¨fÊ IYSX Àfed¸f°f IYSX dQ¹ffÜ
°fþb¶ffÊ WXbAf WXû¦ff dIY ·feOÞX Af´fIYe AfÔJûÔ ÀfZ MXIYSXfBÊ WX`Ü EZÀff ³¹fcSXûÀffBÔdMXÀMX ³fZ ·fe BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYBÊ Àfþ¦f WXû þf°fZ WX`ÔÜ Af´f A¦fSX dIYÀfe ÀfIY°fZ WX`Ô þ¶fdIY 16 dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fZ Àff»f dUV½f
·fSXZ IY¸fSXZ ¸fZÔ A¨ff³fIY »f¦f°ff WX` dIY dþ³f »fû¦fûÔ IZY ³f`³ff °fþb¶fZÊ dIYE WX`ÔÜ »fû¦f dIYÀfe ÀfZ ³fþSXZÔ ¶fÔQSX, ¦fûdSX»»ff,¹ff d¨fÔ´f`Ôþe ÀfZ ³fþSXZÔ
MXIYSXf³fZ IZY ¶ffQ A´f³fZ ¶ffSXZ ¸fZÔ A³fþf³fZ MXIYSXf³fZ IZY ¶ffQ BÀf ¶ff°f IYû AüSX ÀfZ 18 Àff»f IZY »fû¦f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f ³fZ ¦fZ¸f JZ»f³fZ
dIYÀfe I e AfÔJZÔ MXIYSXf »fOÞXZ WX`Ô, Uû IbYL ´f»fûÔ IZY ¸fZÔ ¶fWXb°f IbYL ¶f°ff þf°fZ WX`ÔÜ QcÀfSXûÔ IZY ¦fWXSXfBÊ ÀfZ ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ¦fZÜ AÀf»f ¸fZÔ ¹fZ A´f³fZ ¦fZd¸fÔ¦f Jf°fûÔ ´fSX 400 ¹fbAf³f IYe »f°f IYû ¸ff³fdÀfIY ÀUfÀ±¹f IYe
d¸¦EIAQIffIZBJYÔþÀfYÊÔYAfMS»·XXISüUffSdX»YQWIXû´bfdXYffA³ZÀ°fff¹B»Wfeff¨´ÔffÀX`Üf¦d¸ffRf»ffZ,IZÔY³·f»fYff¹ûe´¸ffWZfSX¸X fAÀf»WfIX¸°ff¸Y¶ffffSfZÔ EXQeAþ»IÀffdYfÔJfS·-WX¹E¹ûfXf»Ô-f°WJIfSfXeYXWf¹¸-AfXffRfZÔ»fWbYÀÔJf»Xf`,ÜÔUfIûÔfQY¸ffZÔ d»fE þWX³fe °füSX ´fSX ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨f OXf»f°fZ WX`ÔÜ ¸fÀf»f³f, §fcSX°fe BÀfd»fE WXû°ff WX` dIY dIYÀfe ÀfZ d³f¦ffWXZÔ °fIY J¨fÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dSXÀf¨fÊ RY¸fÊ dÀ±fd°f ¸ff³ff ±ffÜ WXf»f ¸fZÔ AfBÊ A¸fSXeIYe
EIY-QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞX ¦fEÜ WXbBÊ AfÔJZÔ A¢ÀfSX WX¸ffSXf ²¹ff³f JeÔ¨f ¨ffSX WXû³fZ IZY ¶ffQ WX¸f dþÀf IYf¸f ¸fZÔ »f¦fZ ³¹fcþ IZY A³fbÀffSX, BÀf Àff»f ´fWX»fe ¶ffSX ÀffBIYfEMÑe EÀfûdÀfEVf³f IYe ¸f³fûSXû¦fûÔ
»fZ°fe WX`ÔÜ CX³fIYe °fSXRY QZJ°fZ WXbE WX¸f WXû°fZ WX`Ô, CXÀfÀfZ WX¸ffSXf ²¹ff³f ·fÔ¦f WXû BÀf CXôû¦f ¸fZÔ A¸fSXeIYf IYe IY¸ffBÊ ³fZ IYe WXfd»f¹ff d³f¹f¸ffU»fe ¸fZÔ BÀfZ
AÀf»f ¸fZÔ AfÔJûÔ AfÀf-´ffÀf IYe ¶ffIYe ¶ff°fûÔ IYe þf°ff WX`Ü IYBÊ ¶ffSX Bd¸°fWXf³f ¸fZÔ EZÀff ¨fe³f IYe IY¸ffBÊ IYû ´feLZ LûOÞXf WX`Ü Aü´f¨ffdSXIY °füSX ´fSX °fû ´fWX¨ff³f ³fWXeÔ Qe
WXe AfÔJûÔ ¸fZÔ A³fQZJe IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ dIYÀfe IYe §fcSX°fe WXû°ff WX`, °fû U`Äffd³fIY BÀfIZY d»fE ¦fZd¸fÔ¦f IZY ¨f»f°fZ ¶f¨¨fûÔ IYe ´ffÀf ¦fBÊ »fZdIY³f BÔMXSX³fZMX ¦fZd¸fÔ¦f dOXÀfAfgOXÊSX
°f¶ffQ»ff-E- WX¸fZVff AWX¸f °fþb¶ffÊ WXû°ff WX`Ü WX¸f IYBÊ ¶fWXb°f JSXf¶f »f¦f°ff WX`Ü AfÔJûÔ-AfÔJûÔ d³f¦ffWXûÔ ÀfZ WX¸ffSXe ³fþSXZÔ MXIYSXf°fe WX`Ô, °fû ¶f¨¨fûÔ IYû ³fþSXZÔ RZYSX »fZ³fZ IYe Àf»ffWX IYe ³fþSX IY¸f WXû³fZ IZY IYfSX¯f, Àff»f IYû Af¦fZ A²¹f¹f³f IYe EIY dÀ±fd°f IZY
J¹ff»f, WX¸ffSXe ¶ffSX ³fþSXZÔ MXIYSXf³fZ IZY ¶ffQ dIYÀfe IZY ¸fZÔ ¶ff°fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ WX¸f B°f³ff IbYL A´f³fZ WX¸ffSXZ þWX³f ¸fZÔ EIY Àff±f ¶fWXb°f ÀfZ QZ°fZ WX`ÔÜ ¶fWXb°f ª¹ffQf ³fþSXZÔ MXIYSXf³ff 2018 ¸fZÔ ¨fe³f IYe ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fZd¸fÔ¦f °füSX ´fSX Àfcd¨f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IbYL QZVfûÔ
Àf¶f BÀf °fþb¶fZÊ ÀfZ ¦fbþSX°fZ ¶ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ SXf¹f IYf¹f¸f IYSX »fZ°fZ WX`ÔÜ SXûþ¸fSXfÊ IZY °fþb¶fûÊÔ ÀfZ þf³f°fZ WX`ÔÜ J¹ff»f Af°fZ WX`ÔÜ WX¸f CXÀf BÔÀff³f IZY QcÀfSXûÔ IYû AÀfWXþ ¶f³ff QZ°ff WX`Ü þû d³f¹ff¸fIY IZY ¦fNX³f IYe §fû¿f¯ff IYe ±fe ³fZ ¶fWXb°f ª¹ffQf ¦fZ¸f JZ»f³fZ IYû EIY ¶fOÞXf
Àf·¹f°ff ¸fZÔ ÀfÔUfQ ´fSX, ·feOÞX IZY ¶fe¨f ÀfZ ¦fbþSX°fZ WXbE A¦fSX U`Äffd³fIYûÔ ³fZ BÀfIZY Af¦fZ IYe ·fe dSXÀf¨fÊ ¶ffSXZ ¸fZÔ ª¹ffQf Àfû¨f³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ BÀf §fcSX°fZ WX`Ô,Uû d¨f´fIcY ¸ff»fc¸f WXû°fZ WX`ÔÜ
IYf EIY WX»IYf- dIYÀfe IYe d³f¦ffWX Af´f ´fSX ³f ´fOÞXZ, °fû IYe WX`Ü JfÀf °füSX ÀfZ ¸f³fûU`Äffd³fIYûÔ
WX`ÔÜ AüSX ³fþSXZÔ ¨ffSX WXû°fZ WXe , AfÀf- RbY»fIYf þdSX¹ff SXWXf WX`Ü ´fSX, ¹fIYe³f °ffdIY ³fE Afg³f»ffB³f ¦fZ¸f IYe ÀfÔ£¹ff IYû ÀffUÊþd³fIY ÀUfÀ±¹f IYf dU¿f¹f ¸ff³ff WX`
´ffÀf IYe Qbd³f¹ff ²fbÔ²f»fe WXû þf°fe WX`ÔÜ ¸ffd³fE, AfÔJûÔ-AfÔJûÔ ¸fZÔ ¶ff°fZÔ WXû³ff Àfed¸f°f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ Àff±f WXe JZ»f AüSX IYBÊ þ¦fWX BÀfIZY B»ffþ IZY d»fE
IZY Àf¸f¹f AüSX CX¸fi ÀfÔ¶fÔ²fe ´fid°f¶fÔ²f d³fþe EdOX¢Vf³f d¢»fd³fIY ·fe WX`ÔÜ

AfgMXû¸fZdMXIY MXfg¹f»fZMX IYe Vf WXSXeIYSX¯f IYe UþWX ÀfZ Qbd³f¹ff ·fSX IZY CXþfOÞX³fZ ÀfZ dIYÀfe IYû ¢¹ff dQ¢IY°f WXû¦feÜ CX³f¸fZÔ dþÔQ¦fe À±ff¹fe øY´f ÀfZ Af¶ffQ SXWX°fe WX`Ü dIY WX¸fZÔ CX³fIYe ¸fQQ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ A¶f Uf»fûÔ ÀfZ d¸f»f°ff WX`Ü WXSX ¶ffSX BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ
EIY ³fBÊ IYûdVfVf VfWXSXûÔ ¸fZÔ À»f¸f ¹ff³fe Ófb¦¦fe-Ófû´fdOÞX¹fûÔ »fZdIY³f, À»f¸f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY BÀf °fSXeIYûÔ ÀfZ ¶fWXb°f ÀfZ »fû¦f EZÀfZ WX`Ô þû 40 ¶fSXÀf ÀfZ À»f¸f ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYû WXe »fZ »fedþEÜ Af¸f °füSX ´fSX Uf»fûÔ IYû IbYL ´f`ÀfZ QZ³fZ WXû°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY
Uf»fe ¶fdÀ°f¹ffÔ °fZþe ÀfZ R`Y»f SXWXe WX`ÔÜ EIY ¶fOÞXf ÀfUf»f CXNX°ff WX`, Uû ¹fZ dIY B³f SXWX°fZ AfE WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ Afþ ¹fZ Àfû¨f CX·fSXe WX` dIYÀfe ·fe Ófb¦¦fe ¶fÀ°fe IZY Àff±f ¶fOÞXe ¨fb³fü°fe ¹fZ A»ffUf dUÄff´f³f ÀfZ ·fe IY¸ffBÊ WXû þf°fe WX`Ü
¸ff³ff þf°ff WX` dIY Afþ Qbd³f¹ff IYe EIY ASX¶f ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ IYWXfÔ þfEÔ¦fZ? ³¹fc¹ffgIYÊ WXû°fe WX` dIY Uû VfWXSXûÔ IYe ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ Àff¸fbQfd¹fIY ÀfZUf IZYÔQiûÔ IZY IYSXe¶f »f¦ffE þf³fZ
Af¶ffQe Ófbd¦¦f¹fûÔ ¸fZ SXWX°fe WX` AüSX B³fIYe WXf»f°f IYe Ófb¦¦fe RYfBU ´UfBÔMXÐÀf ÀfZ þ¶f WXþfSXûÔ ÀfZ UÔd¨f°f WXû°fe WX`ÔÜ UWXfÔ, ÀfeUSX »ffB³f ³fWXeÔ Uf»fZ ¦fUÊ Vfü¨ff»f¹fûÔ ´fSX dUÄff´f³f ÀfZ ´fi¨ffSX ·fe
¶fZWXQ JSXf¶f WX`Ü þf³fZ-¸ff³fZ »fZJIY ¨ff»ÀfÊ Ófbd¦¦f¹ffÔ CXþfOÞXe ¦fBÊÔ, °fû CX³fIYe þ¦fWX þf³fZ-¸ff³fZ »fZJIY ¨ff»ÀfÊ WXû°feÜ ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYe »ffB³f ³fWXeÔ WXû°feÜ dIY¹ff þf°ff WX`Ü Ófb¦¦fe-¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ´fe³fZ IZY
dOXIZYÔÀf ³fZ ³¹fc¹ffgIYÊ IZY ¸fVfWXcSX ¹ff ¹fcÔ IYWXZÔ dIY dOXIZYÔÀf ³fZ ³¹fc¹ffgIYÊ IZY ¸fVfWXcSX d¶fþ»fe IZY °ffSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZ WXû°fZÜ Ófbd¦¦f¹fûÔ ¸fZÔ ÀffRY ´ff³fe IYe ·ffSXe IY¸fe WXû°fe WX`Ü A¢ÀfSX B³f
¶fQ³ff¸f Ófb¦¦fe RYfBU ´UfBÔMXÐÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ d»fJf AQf»f°f IYe B¸ffSX°fZÔ AüSX ´ffIYÊ ¶f³ff dQE ¦fEÜ 1 ¹ff ¹fcÔ IYWXZÔ dIY ¶fQ³ff¸f Ófb¦¦fe ¶fOÞXZ WXû°fZ WXbE ¸f`Ô³fZ Vfü¨ff»f¹fûÔ IYe ·ffSXe IY¸fe ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYe ´ffB´f»ffB³f ³fWXeÔ
±ff dIY, ¹fZ EIY °fSXWX IYf ¨füIYûSX ¸fIYf³fûÔ IYf »fZdIY³f, ÀfSXIYfSX IZY BÀf IYQ¸f ÀfZ CXþOÞXZ RYfBU ´UfBÔMXÐÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ d»fJf ±ff WXû°feÜ ´fWX»fZ °fû dIYÀfe ·fe Ófbd¦¦f¹fûÔ °fIY ´ffB´f
IYû¯f WX`Ü ¹fZ ¶ff°f 1842 IYe WX`, °f¶f RYfBU »fû¦fûÔ IZY d»fE IYûBÊ ¹fûþ³ff WXe ³fWXeÔ ±feÜ QZJe WX`Ü ¸f¹fÔIY VfbøY ÀfZ BÀfZ ¶fQ»f³fZ IZY »ffB³f ´fWXbÔ¨ff³fe WXû¦feÜ dRYSX A¦fSX Af´f §fSX-
´UfBÔMXÐÀf IYe Ófb¦¦fe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ, þb¸fÊ AüSX ³f dþÀf °fSXWX ÀfZ Afþ »fû¦f VfWXSXûÔ IYe °fSXRY dIY, ¹fZ EIY °fSXWX d»fE IbYL IYSX³ff ¨ffWX°fZ ±fZÜ CX³WXZÔ EIY §fSX ´ff³fe IYf IY³fZ¢Vf³f ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fZ, °fû, EZÀff
þf³fZ dIY°f³fe ¶fbSXfB¹fûÔ IYf Açf ¸ff³fe þf°fe ±feÜ IYf ¨füIYûSX dNXIYf³ff ¶f³ff³ff WXû¦ff, þWXfÔ AfIYSX »fû¦f
¶ffQ ¸fZÔ CXÀf ¶fÀ°fe IYû ³fZÀ°f³ff¶fcQ IYSX dQ¹ff ·ff¦f SXWXZ WX`Ô AüSX þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf 2 ¸fIYf³fûÔ IYf ¸füIYf Àff»f 2014 ¸fZÔ d¸f»ffÜ BÀf A´f³fe þøYSX°f ·fSX IYf ´ff³fe »fZ »fZÔÜ NXeIY U`ÀfZ
¦f¹ffÜ Afþ CXÀfIYe þ¦fWX ³¹fc¹ffgIYÊ IZY ¶fZWXQ IYe UþWX ÀfZ ·f¦fQOÞX ¸f¨fe WX`, UöY Uû EIY MXZ»feIYfg¸f IÔY´f³fe WXe þ`ÀfZ ´fie´fZOX ¸feMXSX ÀfZ d¶fþ»fe Àf´»ffBÊ WXû°fe
¸fWXÔ¦fZ ¸fIYf³f ¶f³ff dQE ¦fE WX`ÔÜ CXÀfÀfZ °f¹f WX` dIY Qbd³f¹ff ¸fZÔ þ¶f ÀfZ Qbd³f¹ff ¸fZÔ IYû¯f WX`Ü ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ ±fZÜ EIY dQ³f WX`Ü ¹ff dRYSX ´f`ÀfZ QZIYSX »fû¦f MXûIY³f »fZ »fZÔ AüSX
CXÀf MXûIY³f ÀfZ ´ff³fe WXfdÀf»f IYSXZÔÜ A¶f
þ¶f ÀfZ Qbd³f¹ff ¸fZÔ VfWXSXeIYSX¯f ¶fPÞXf, °f¶f Ófb¦¦fe-¶fdÀ°f¹fûÔ IYe °ffQfQ VfWXSXeIYSX¯f ¶fPÞXf, °f¶f 3 IYf¸f IYSX°fZ WXbE CX³fIYe OXZ³f¸ffIYÊ IYe IÔY´f³fe ¦fi³OXRYûÀf ³fZ ³f`SXû¶fe IYe
ÀfZ B³fÀfZ d³f´fMX³fZ IYf EIY WXe °fSXeIYf Afþ¸ff¹ff ¶fPÞXZ¦feÜ WXf»f WXe ¸fZÔ ÀfZ B³fÀfZ d³f´fMX³fZ Ófb¦¦fe ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe Uf»fZ EMXeE¸f »f¦ffE WX`ÔÜ
þf°ff SXWXf WX`, Uû WX` B³fIYû CXþfOÞX³ff AüSX IYf EIY WXe °fSXeIYf ³fþSX EIY MXfgUSX IZY ³fe¨fZ B³f¸fZÔ dOXdþMX»f OX`Vf¶fûOXÊ WXû°ff WX`Ü NXeIY U`Àff
B³fIYe þ¦fWX ¶fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ ¹ff ¸fIYf³f ARiYeIYe QZVf IYed³f¹ff IZY »f¦f³fZ Uf»fZ ¸fZMX»f ¶ffg¢Àf WX` þ`Àff dIYÀfe ´fZMÑû»f ´fÔ´f ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü B³f¸fZÔ
¶f³ff³ffÜ þ`ÀfZ dIY RYfBU ´UfBÔMXÐÀf À»f¸f IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ À»f¸f EdSX¹ff Afþ¸ff¹ff þf°ff Ófb¦¦fe-¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ´fSX ´fOÞXeÜ CX³WXZÔ »f¦ff dIY MXûIY³f ¹ff ´f`Àff OXf»f³fZ ´fSX °f¹f °ffQfQ ¸fZÔ ´ff³fe
þ¦fWX ´ffIYÊ, ÀfSXIYfSXe B¸ffSX°fZÔ AüSX d³fþe dIY¶fZSXf IYû CXþfOÞX dQ¹ff SXWXf WX`, Uû WX` B³fIYû ´fe³fZ IZY ÀffRY ´ff³fe ¹fZ °fû Vff³fQfSX Vfü¨ff»f¹f d³fIY»f°ff WX`Ü
¸fIYf³f ¶f³ff dQE ¦fEÜ U`ÀfZ, B³f Ófbd¦¦f¹fûÔ IZY ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ 20 WXþfSX CXþfOÞX³ff AüSX B³fIYe IYe ·ffSXe IY¸fe WXû°fe IYf IYf¸f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü
»fû¦f ¶fZ§fSX WXû ¦fEÜ À»f¸f þ¦fWX ¶fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ WX`Ü A¢ÀfSX B³f ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ´fe³fZ IZY ¦fUÊ MXfg¹f»fZMX ¸fZÔ IbYL ´f`Àff
AÀfbSXdÃf°f AüSX AÀ±ff¹fe ¹ff ¸fIYf³f ¶f³ff³ffÜ ´ff³fe IYe ´ffB´f»ffB³f ³fWXeÔ WXû°feÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX QZ°fe WX`Ü UWXeÔ

dþÔQ¦fe IZY ´fi°feIY WX`ÔÜ »fZdIY³f, IbYL ´f`Àff BÀfZ BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ

10 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f Uû þøYSXe ±fZ ... þøYSX°f ³fWXeÔ AfSXû¦¹ff»f¹f
WX¸f þøYSX°f ±fZ... þøYSXe ³fWXeÔÜ
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

§fSXZ»fc ³fbÀJZ þû JfÔÀfe ÀfZ d³fþf°f ´fiQc¿f¯f Af´fIYe dÀIY³f IZY d»fE ·fe
dQ»ff³fZ ¸fZÔ IYSXZÔ¦fZ Af´fIYe ¸fQQ WX` §ff°fIY! B³f °fSXeIYûÔ ÀfZ d³f´fMXZÔ
¸f dWX»ffAûÔ ÀfZ »fZIYSX ´fb÷Y¿f
¦f ¸feÊ WXû ¹ff ÀfQeÊ, ³f¸fIY IZY ¦fb³f¦fb³fZ ´ff³fe ÀfZ ¦fSXfSXZ : A¦fSX ¦f»fZ ¸fZÔ WX»Qe IYf Qc²f : ¦f»fZ IYe JSXfVf ÀfZ SXfWX°f °fIY A´f³fe dÀIY³f AüSX ¨fe³fe AüSX ³feÔ¶fc IYf ÀIiY¶f ·fe ¶f³ff BÀfZ ¨fZWXSXZ ´fSX »f¦ffEÔ AüSX Àfb¶fWX
¦f»fZ IYe JSXfVf JSXfVf »f¦f SXWXe WX` °fû ³f¸fIY IZY ¦fb³f¦fb³fZ ´ff³fe ÀfZ ´ff³fZ IZY d»fE Qc²f ¸fZÔ WX»Qe d¸f»ffIYSX ´fe³fZ IYe Jc¶fÀfcSX°fe IYû »fZIYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ Qû ¨f¸¸f¨f ¨fe³fe ¸fZÔ 1 CXNXIYSX ´ff³fe ÀfZ ¨fZWXSXf ²fû »fZÔÜ Àfb¶f-
IY¶f Af´fIYû A´f³fe ¦fSXfSXZ IYSX³ff Àf¶fÀfZ ´fbSXf³ff AüSX ÀfSX»f CX´ff¹f ¸ff³ff ´fidIiY¹ff ´fif¨fe³f ·ffSX°f ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe WX`Ü IYfRYe þf¦føYIY WXû°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ³feÔ¶fc IYfMXIYSX d³f¨fûOÞX »fZÔÜ A¶f BÀfZ WX ¨fZWXSXZ ´fSX d³fJfSX QZJ³fZ »ff¹fIY
d¦fSXµ°f ¸fZÔ »fZ »fZ¦fe ´f°ff WXe þf°ff WX`Ü ³f¸fIY EÔMXe-¶f`¢MXedSX¹ff WXû°ff WX`, dþÀfÀfZ WX»Qe IYf Qc²f ´fe³fZ ÀfZ Af´fIZY ¦f»fZ ¸fZÔ JSXfVf ¹fWXe UþWX WX` dIY »fû¦f ´ff»fÊSX ¸fZÔ ´f`Àff WX±fZ»fe ´fSX »fZIYSX ¨fZWXSXZ ´fSX ¸fÀffþ WXû¦ffÜ
³fWXeÔ ¨f»fZ¦ffÜ BÀfÀfZ ¦f»fZ ¸fZÔ QQÊ ¦f»fZ IYe JSXfVf IYû AfÀff³fe ÀfZ QcSX dIY¹ff þf ÀfZ WXbBÊ Àfcþ³f AüSX QQÊ Qû³fûÔ ÀfZ AfÀff³fe ÀfZ AüSX Àf¸f¹f Qû³fûÔ ´ff³fe IYe °fSXWX ¶fWXf IYSX°fZ WXbE »f¦ffEÔÜ EZÀff IYSX³fZ ÀfZ OXZOX EZ»fûUZSXf þ`»f WX` ¦fb¯fIYfSXe :
AüSX Àfcþ³f Af þf°fe WX`,dþÀfÀfZ ÀfIY°ff WX`Ü 1/4 ³f¸fIY IYe ¨f¸¸f¨f IYû ¦fb³f¦fb³fZ ´ff³fe SXfWX°f ´ffBÊ þf ÀfIY°fe WX`Ü Af¹fbUZÊQ ¸fZÔ WX»Qe SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ¢¹ff Af´f þf³f°fZ WX`Ô dÀIY³f d³fIY»fZ¦fe AüSX ¦fûSXf d³fJfSX EZ»fûUZSXf IYf ¦fcQf dÀIY³f IZY d»fE
Af´fIZY ´fid°fdQ³f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fZÔ OXf»fIYSX CXÀfIZY dQ³f ¸fZÔ 3 ÀfZ 4 ¶ffSX ¦fSXfSXZ IYSX³fZ IZY Qc²f IYû ´fifIÈYd°fIY EÔMXe¶ff¹fûdMXIY IZY ³ff¸f dIY Af´fIZY »ffJ þ°f³f IYSX³fZ IZY AfE¦ffÜ IYfRYe RYf¹fQZ¸fÔQ WXû°ff WX`Ü BÀfZ
IYf¹fÊ ¸fZÔ ¶ff²ffEÔ Af°fe WX` AüSX ÀfZ ¦f»fZ IYe JSXfVf ÀfZ SXfWX°f ´ff¹ff þfÀfIY°ff WX`Ü ÀfZ ·fe þf³ff þf°ff WX`Ü ¶ffUþcQ J°fSX³ffIY À°fSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦fie³f MXe WX` RYf¹fQZ¸fÔQ : ¦fie³f MXe »f¦ff³fZ ÀfZ ¨fZWXSXZ IZY Qf¦f ²f¶¶fZ ²feSXZ
Af´f ´fcSXZ dQ³f ´fSXZVff³f SXWX°fZ WX`Ü WX¶fÊ»f ¨ff¹f: OXfg. UÀfÔ°f »f`OX õfSXf d»fdJ°f »fWXÀfb³f: »fWXÀfb³f ¸fZÔ Àf»RYSX Af²ffdSX°f ¨fbIYf ´fiQc¿f¯f Af´fIYe ÀfZWX°f IZY d»fE ÀfZWX°f IZY d»fE IYfRYe RYf¹fQZ¸fÔQ WX` ¹fZ ²feSXZ IY¸f WXû þf°fZ WX`ÔÜ SXf°f ¸fZÔ Àfû³fZ ÀfZ
B³f ¶ff²ffAûÔ ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE kAf¹fbUZÊdQIY WXû¸f SXZd¸fOXeþl ¶fbIY ¸fZÔ IYWXf ¹fûd¦fIY E»fZdÀf³f ´ff¹ff þf°ff WX`, þû WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY dÀIY³f AüSX Jc¶fÀfcSX- °fû Af´f³fZ Àfb³ff WXe WXû¦ff »fZdIY³f ´fWX»fZ ¨fZWXSXZ IYû A¨LZ ÀfZ ÀffRY IYSX
Afþ¸ffEÔ 6 AfÀff³f ÀfZ §fSXZ»fc ¦f¹ff WX` dIY AQSXIY, Qf»f¨fe³fe, »feIYûdSXÀf ¶f`¢MXedSX¹ff IYû J°¸f IYSX°ff WX`Ü »fWXÀfb³f °fe Qû³fûÔ IZY d»fE IYfRYe WXfd³fIYfSXIY BÀfÀfZ Jc¶fÀfcSX°fe ·fe d³fJfSXe þf »fZÔ dRYSX EZ»fûUZSXf IYf ¦fcQf d³fIYf»fI-
³fbÀJZ þû dQ»ff ÀfIY°fZ WX` Af´f IYû EIY d¦f»ffÀf ´ff³fe ¸fZÔ 5 ÀfZ 10 d¸f³fMX IYf EIY ´feÀf ¦ff»f AüSX QfÔ°fû IZY ¶fe¨f WX`Ü ´fiQc¿f¯f ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE WXSX ÀfIY°fe WX`Ü BÀfIZY d»fE ¦fie³f MXe IYû YSX BÀfZ RZYÀf ´fSX »f¦ff »fZÔÜ Àfb¶fWX
IYû ¦f»fZ IYe JSXfVf ÀfZ SXfWX°fÜ d¸f»ff³fZ IZY ¶ffQ CXÀfIZY d¸fßf¯f IYû dQ³f ¸fZÔ °fe³f Q¶ffIYSX MXfgRYe IYe °fSXWX ¨fcÀf³fZ ÀfZ ¦f»fZ IYe Àf¸f¹f §fSX ¸fZÔ ·fe °fû ³fWXeÔ SXWXf þf ´feÀf »fZÔ AüSX BÀf¸fZÔ ±fûOÞXf Àff ´ff³fe CXNX³fZ IZY ¶ffQ BÀfZ ´ff³fe ÀfZ ²fû »fZÔÜ BÀfZ
A¦fSX Af´f ·fe BÀf ¸füÀf¸f ¸fZÔ ¶ffSX ´fe³fZ ÀfZ ¦f»fZ ¸fZÔ WXbBÊ JSXfVf ÀfZ AfÀff³fe ÀfZ JSXfVf AüSX JfÔÀfe ÀfZ SXfWX°f ´ffBÊ þf ÀfIY°ff WX`Ü °fû ¢¹fûÔ ³ff Af´f IbYL d¸f»ff »fZÔ Ü A¶f SXf°f ¸fZÔ Àfû³fZ ÀfZ IbYL dQ³f °fIY IYSX IZY QZJZÔÜ RYIYÊ
JfÔÀfe ÀfZ ´fSXZVff³f WX`Ô, °fû IYûBÊ LbMXIYfSXf ´ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfIY°fe WX`Ü ´fifIÈYd°fIY ¨feþûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ ´fWX»fZ ÷YBÊ IZY RYfWXZ IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ Af´fIYû JbQ ³fþSX AfE¦ffÜ
·fe QUf ¹ff IYRY ÀfeSX´f »fZ³fZ VfWXQ : Af´f ¦f»fZ IYe JSXfVf ÀfZ SXfWX°f ´ff³fZ IZY ÀfZ¶f IYf dÀfSXIYf EIY °fSXWX IYf EdÀfOX WXû°ff WXbE SXJZÔ A´f³fZ ¨fZWXSXZ IYf £¹ff»f SX£û
ÀfZ ´fWX»fZ IbYL ´fifIÈYd°fIY §fSXZ»fc d»fE AQSXIY IYf IYfPÞXf ¶f³ffIYSX ·fe ´fe ÀfIY°fZ WX` þû ¦f»fZ IYe JSXfVf ÀfZ þ³¸fZÔ ¶f`¢MXedSX¹ff °ffdIY ¨fZWXSXf Q¸fIY°ff SXWXZ Af´fIYf
CX´f¨ffSX IYe °f»ffVf IYSX SXWXZ WX`Ô, WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf EIY d¦f»ffÀf ¦f¸fÊ ´ff³fe ¸fZÔ IYû J°¸f IYSX°ff WX` BÀfIZY Àff±f-Àff±f ¹fZ ¨fZWXSXf AüSX ¶fZQf¦f d³fJfSmXÜ
°fû WX¸f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô Af´fIYe EIY ¨f¸¸f¨f VfWXQ AüSX ³feÔ¶fc IYf SXÀf d¸f»ffIYSX ¶f»f¦f¸f IYf ·fe d³fUfSX¯f IYSX°ff WX`Ü EIY ¨fe³fe AüSX ³feÔ¶fc IYf ÀIiY¶f ¶f³ffEÔ
¸fQQÜ þe WXfÔ, WX¸f ¶f°ff³fZ dQ³f ¸fZÔ °fe³f ¶ffSX ´fe³fZ ÀfZ ·fe ÀfbJe JfÔÀfe ÀfZ ¨f¸¸f¨f E´´f»f dU³fZ¦fSX IYû A´f³fe WX¶fÊ»f : ´fiQc¿f¯f IYe UþWX ÀfZ ¨fZWXSXZ ´fSX
þf SXWXZ WX`Ô Af´fIYû EIY EZÀff AfSXf¸f´ff¹ffþfÀfIY°ffWX`Ü VfWXQ‘´fZSXMXûd³fIY ¨ff¹f ¸fZÔ d¸f»ffIYSX ´fe³fZ ÀfZ AüSX EIY ¨f¸¸f¨f IYfRYe WXfd³fIYfSX¯f IY¯f AüSX ²fc»f
IYfSX¦fSX §fSXZ»fc ³fbÀJf þû JfÔÀfe AûÀ¸fûdMXIY WXfB´fSXûd³fIY AfgÀf¸ffdMXIY IYe dU³fZ¦fSX IYû WXe ´ff³fe ¸fZÔ d¸f»ffIYSX ¦fSXfSXZ IYSX³fZ þ¸ff WXû þf°fe WX` dþÀfÀfZ ¨fZWXSXZ IYf
ÀfZ d³fþfQ dQ»ff³fZ ¸fZÔ IYSXZ¦ff °fSXWX IYf¹fÊ IYSX°ff WX`,þû ¦f»fZ IYe Àfcþ³f AüSX ÀfZ ¶f»f¦f¸f ÀfZ LbMXIYfSXf ´ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü d³fJfSX ²feSXZ ²feSXZ Jû³fZ »f¦f°ff WX` AüSX
Af´fIYe ¸fQQÜ QQÊ IYû J°¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü ¨fZWXSXf OX»f WXû þf°ff WX`Ü BÀfd»fE
¶fZWX°fSX WX` dIY ¨fZWXSXZ IYû WXSX Àf~fWX
ÀIiY¶f IYSX³fZ IYe AfQ°f OXf»fe þfEÜ
RZYÀf IYû ÀIiY¶f IYSX³fZ IZY d»fE Af´f

ÀfdQʹfûÔ ¸fZÔ ¹fZ ¨feþZÔ WXû ÀfIY°fe ªfeSmX IYf ´ff³fe ´fe³fZ ÀfZ WXû°ff W`aX X½fªf³f IY¸f
WX`Ô Af´fIYf ÀfbSXÃff IYU¨f
A ¦fSX WX¸f Af´fÀfZ IYWXZÔ dIY IYSX³fZ IZY d»fE SXûþ Àfb¶fWX CXNXIYSX ÀfZ VfSXeSX ¸fZÔ EZÀfZ BÔþfB¸f ¶f³f°fZ WX`Ô þû
W XSXe Àfd¶þ¹ffÔ ¶f³ffE¦fe Af´fIYû °faQ÷YÀ°f Ü WX`ÔÜ ¹fZ dUMXfd¸f³f, ´fiûMXe³f AüSX d¸f³fSX»f ÀfZ ·fSX´fcSX WX¸ffSXZ ´ffÀf EIY EZÀfe dþ¸f þf³ff dIYÀfe ·ffSXe-·fSXIY¸f IYf¶fûWXfÊBOÑZMX, R`YMX AüSX ¦»fcIYûÀf
ÀfdQʹfûÔ IZY ¸füÀf¸f ¸fZÔ þû EIY ¨feþ Af´fIZY WXû°fe WX`Ô AüSX Af´fIYe OXfBMX ¸fZÔ ¶fWXb°f ª¹ffQf ¸fWX°U þfQc IYe LOÞXe WX`, þû MXfÀIY ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ »f¦f°ffÜ ¶fPÞX°fZ
d»fE ¶fWXb°f A¨Le WX` UWX ¹fWX dIY ¹fWX SXJ°fe WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ·fSX´fcSX ¸ffÂff ¸fZÔ ´fû¿fIY °f°U WXû°fZ d¶f³ff dþ¸f ¹ff E¢ÀfSXÀffBþ IZY Uþ³f IYe UþWX ÀfZ Af´f A´f³fZ IYû °fûOÞXIYSX ´f¨ff³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû°fZ
¸füÀf¸f A´f³fZ Àff±f »fZIYSX Af°ff WX` PÞXZSX ÀffSXe ÀfZWX°fÜ WX`Ô, þû VfSXeSX IYe ´fid°fSXû²fe Ãf¸f°ff IYû °fû ¸fþ¶fc°f Af´fIYf Uþ³f ÓfMX´fMX ÀfZ IY¸f IYSX RZYUSXZMX IY´fOÞXZ ·fe ³fWXeÔ ´fWX³f ´ff°fZ WX`ÔÜ WX`ÔÜ
WXSXe Àfd¶þ¹fûÔ IYû ÀfdQʹfûÔ IYe Àf¶fÀfZ A¨Le QZ³f IYWXf IYSX°fZ WXe WX`Ô Àff±f WXe °U¨ff ¸fZÔ ·fe d³fJfSX »ff°fZ WX`Ô, QZ¦ffÜ AüSX ´f`ÀfZ ·fe ³fWXeÔ »f¦fZÔ¦fZÜ BÀf ³f WXe Af´fIZY ´ffÀf Àfb¶fWX IYe AfE¦fe A¨Le ³feÔQ : ¸fûMXf´fZ IYe
þf°ff WX`Ü WXSXe Àfd¶þ¹ffÔ ¸fûMXf´ff §fMXf³fZ Qf°fûÔ , I`YÔÀfSX °U¨ff, AfÔJûÔ AüSX ¶ff»fûÔ ÀfZ þbOÞXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû IYf¸f ¸fZÔ Af´fIYe ¸fQQ IYSXZ¦ff dIY¨f³f ·ff¦f¸f·ff¦f ¸fZÔ dþ¸f þf³fZ IYf MXfB¸f UþWX ÀfZ ³feÔQ ³f Af³ff Af¸f ¶ff°f WX`Ü
, E³fed¸f¹ff , ´f±fSXe IZY d»fE SXf¸f¶ff¯f WX`ÔÜ WXSXe QcSX IYSX°fe WX`ÔÜ ¨fd»fE EIY ³fþSX þf³fZÔ dIY ¢¹ff-¢¹ff ¸fZÔ SXJ þeSXfÜ þe WXfÔ, þeSXZ IYf ´ff³fe AüSX ³f WXe E¢ÀfSXÀffBþ IYSX³fZ IYe A¦fSX Af´fIYû ³feÔQ ³fWXeÔ Af°fe WX` °fû
Àfd¶þ¹fûÔ IYû Jf³fZ ÀfZ Af´fIYû ¶fWXb°f ÀfZ RYf¹fQZ d¸f»f°fZ RYf¹fQZ WXû°fZ WX`Ô WXSXe Àfd¶þ¹ffÔ Jf³fZ IZY... IYûBÊ Af¸f ´ff³fe ³fWXeÔ ¶fd»IY EIY RbYÀfÊ°fÜ EZÀfZX WX` »ff·fQf¹fIY þeSXZ IYf ´ff³fe Af´fIYe ¸fQQ IYSX
dIYÀ¸f IYf þfQc WX`Ü þeSXZ IYf ´ff³fe ´ff¨f³f °fÔÂf IYû ÀUÀ±f SXJ³fZ ¸fZÔ ÀfIY°ff WX`Ü þeSXZ IYf ´ff³fe SXûþ ´fe³fZ
WXSXe Àfd¶þ¹ffÔ Jf³fZ IZY W` X¶fOÞXZ RYf¹fQZ Uþ³f °fû IY¸f IYSX°ff WXe WX` Àff±f WXe ¸fQQ¦ffSX : þeSXZ IZY ´ff³fe ¸fZÔ ÀfZ Af´fIYû A¨Le ³feÔQ AfE¦feÜ
¹fWX ´fcSXZ ÀUfÀ±¹f IZY d»fE ·fe EÔMXeAfg¢ÀfeOXZÔMX, dUMXfd¸f³f AüSX VfSXeSX IYe ÀfRYfBÊ : þeSXZ IZY ´ff³fe
QfÔ°fûÔ IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ : WXSXe ´fØfZQfSX Àf¶þd¹fûÔ ¸fZÔ IYOÞX- þf ÀfIY°ff WX`Ü WXSXe Àfd¶þ¹fûÔ ¸fZÔ §fb»f³fVfe»f RYfB¶fSX, Af¹fSX³f, »ff·fIYfSXe WX`Ü BÀf ´ff³fe IYû ¶f³ff³ff d¸f³fSX»f WXû°fZ WX`Ô AüSX ¹fZ OXfBþZVf³f ¸fZÔ ¸fZÔ RYfB¶fSX ·fe ´ff¹ff þf°ff WX` þû dIY
Uf´f³f WXû°ff WX`Ü B³f¸fZÔ I`Yd»Vf¹f¸f IYfRYe ¸ffÂff ¸fZÔ ¸füþcQ WXû°ff d¸f³fSX»Àf I`Yd»Vf¹f¸f ·fSX´fcSX WXû°ff WX`Ü ·fe ¶fZWXQ AfÀff³f WX`Ü EIY ¦»ffÀf »ff·fIYfSXe WX`Ü ¹fWX OXfBþZdÀMXU VfSXeSX ÀfZ MXfgd¢ÀfIY ¹ff³fe dIY ¶fZIYfSX
WX`Ü QfÔ°fûÔ IYû ¸fþ¶fc°f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¹fZ ¶fWXb°f WXe RYf¹fQZ¸fÔQ WX`Ü E³fed¸f¹ff IYSXZ QcSX : WXSXe Àfd¶þ¹ffÔ BÀfe »fûWX °f°U IYû ¶f³ff³fZ ´ff³fe ¸fZÔ Qû ¨f¸¸f¨f þeSXf OXf»fIYSX ÀfdÀMX¸f ¹ff³fe dIY ´ff¨f³f °fÔÂf IYû IYe ¨feþûÔ IYû ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ ¸fZÔ
°fû A¦fSX Af´f A´f³fZ QfÔ°fûÔ IYû ¸fþ¶fc°f ¶f³ff³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû IYf IYf¸f IYSX°fe WX`ÔÜ Jf³fZ ¸fZÔ Af¹fSX³f ÀfZ ·fSX´fcSX ´ff»fIY, ¸fc»fe CXÀfZ 10 d¸f³fMX °fIY CX¶ff»f »fedþEÜ WXZ»Qe SXJ°ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf BÀfZ ÀfWXf¹fIY WX`Ü þeSXZ IZY ´ff³fe ÀfZ VfSXeSX
WXSXe ´fØfZQfSX Àfd¶þ¹fûÔ IYû IY¨¨ff ¨f¶ffEÔÜ A¦fSX Af´f ¶f±fbE IYe IZY ´fØfZ, Àfû¹ff, ÀfSXÀfûÔ, ¸fZÔ±fe U¦f`SXWX Vffd¸f»f IYSXZÔÜ BÀfIZY ¶ffQ AfÔ¨f ÀfZ CX°ffSXIYSX BÀfZ ´fe³fZ ÀfZ CX»MXe-QÀ°f, ¸ffgd³fÔʦf IYe ÀfRYfBÊ WXû°fe WX`Ü ¹fWXAf´
´fdØf¹fûÔ IYû IY¨¨ff ¨f¶ff »fZ°fZ WX`Ô °fû ¹fWX IYfRYe A¨Lf Àffd¶f°f °U¨ff AüSX ¶ff»fûÔ IZY d»fE »ff·fQf¹fIY : WXSXe Àfd¶þ¹fûÔ ¸fZÔ NXÔOXf IYSX ´fe »fedþEÜ WX¸f ¸fZÔ ÀfZ dÀfIY³fZÀf, ¦f`Àf AüSX IYfg³ÀMXd´fZVf³f IZY VfSXeSX IYû WXfBOÑZMX SXJ°ff WX`
WXû¦ffÜ ¹fWX ¸fbÔWX ÀfZ þbOXe Àf¸fÀ¹ffEÔ þ`ÀfZ ÀffÔÀf IYe¶ f Q ¶ f c , ª¹ffQf°fSX »fû¦fûÔ IYû Uþ³f IY¸f ÀfZ SXfWX°f d¸f»f°fe WX`Ü þeSXZ IZY ´ff³fe dþÀfÀfZ Af´f °fSXû°ffþf ¸fWXÀfcÀf
´ff¹fdSX¹ff U¦f`SXWX ¸fZÔ AfSXf¸f dQ»ff°ff WX`Ü IYfRYe ¸ffÂff ¸fZÔ dUMXfd¸f³f IZY IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ Af´fIYf Uþ³f ·fe
¸fûMXf´ff IY¸f IYSXZÔ : Af´f dIY°f³ff WXe WXZUe WXû°ff WX`, þû °U¨ff IYû þUfÔ IY¸f WXû°ff WX`Ü
UIYÊAfCXMX IYSXZÔ, OXfBMX IYSXZÔ, ¶f³ffE SXJ³fZ ¸fZÔ Jc¶f IYfSX¦fSX WXû°ff WX`Ü ¹fWX
dþ¸f ¸fZÔ Àf¸f¹f d¶f°ffEÔ dVf¸f»ff d¸f¨fÊ IZY WX`Ô IYBÊX IY¸ff»f IZY RYf¹fQZ
Af´f³ff Uþ³f WXdç¹fûÔ, ³ffOÞXe AüSX dIYOÞX- dVf ¸f»ff d¸f¨fÊ Àf¶f WXe Jf°fZ WX`Ô »fZdIY³f I`Y»fûSXe ³f IZY ¶fSXf¶fSX WXû°fe WX` dþÀfÀfZ IYû»fZÀMÑfg»f AÀ±f¸ff AüSX I`YÔÀfSX þ`Àfe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ·fe AüSX MX`d³f³Àf ´ffE þf°fZ WX`ÔÜ dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ¸fZÔ ¸füþcQ
°fIY §fMXf »fZÔ, ³fe IZY d»fE ·fe IYfRYe Af´fIYû BÀfIZY RYf¹fQûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶fPÞX ³fWXeÔ ´ff°ff WX`Ü ¦fWXSXZ WXSXZ SXÔ¦f IYe AfIY¿fʯf »ff·fIYfSXe WXû ÀfIY°fe WX`Ü A»IYf»ffgBOXÐÀfEÔMXe−BÔRY»fZ¸fZMXSXe,E³f»fþZdÀMXIY
»fZdIY³f A¨Lf WXû°ff WX`Ü ³fWXe ´f°ff WXû¦ffÜ A¦fSX þf³f þfEÔ¦fZ dVf¸f»ff d¸f¨fÊ dÀfRYÊ dQJ³fZ AüSX ÀUfQ ¸fZÔ WXe ¸fûMXf´ff WXû¦ff IY¸f : þû »fû¦f Uþ³f §fMXf³ff AüSX EÔMXeAfg¢ÀfeOXZÔMX IYe °fSXWX IYf¸f IYSX°ff WX`Ü
B°f³fe ¸fZWX- SXûþ ¶fÀf EIY °fû dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ÀfZ AüSX ·fe ª¹ffQf ´¹ffSX WXû ¸fþZQfSX ³fWXeÔ WX`, ¶fd»IY BÀfIZY ÀfZWX°f »ff·f ·fe ¨ffWX°fZ WX`Ô CX³fIZY d»fE dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ¸fQQ¦ffSX WXû dQ»f IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ : RY»fZUfg³ffBOXÐÀf
³f°f IZY ¶ffQ IY´f IY¨¨fe WXSXe þfE¦ffÜ Ô »ff»f, WXSXZ AüSX ´fe»fZ SXÔ¦f ¸fZÔ d¸f»f³fZ Uf»fe IY¸ff»f IZY WX`ÔÜ ¹fWXfÔ þf³fZÔ dVf¸f»ff d¸f¨fÊ IZY IY¸ff»f ÀfIY°fe WX`Ü dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ¸fZÔ ¶fZWXQ IY¸f I`Y»fûSXe WXû³fZ ÀfZ dVf¸f»ff d¸f¨fÊ IYBÊ °fSXWX WXe ùQ¹f
·fe ´fZMX AüSX Àf¶þe dUMXf- dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ÀUfÀ±¹f IZY d»fWXfþ ÀfZ ¶fWXb°f IZY RYf¹fQZ... Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû Af´fÀfZ QcSX SXJ°fe WX`Ü ¹fWX ´fcSXZ
d¸f³f IZY IYe RYf¹fQZ¸fÔQ WXû°fe WX`Ü dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ¸fûMXf´ff IYSX³fZ B¸¹fcd³fMXe ¶fPÞXfE : dVf¸f»ff d¸f¨fÊ WXû°fe WX`, dþÀfIZY IYfSX¯f BÀfIYf ÀfZU³f VfSXeSX ¸fZÔ Afg¢Àfeþ³f IYe Àf´»ffBÊ ¶fZWX°fSX °fSXeIZY ÀfZ
¸fZÔ ·fe RYf¹fQZ¸fÔQ WX` Ü dUMXfd¸f³f Àfe ÀfZ ·fSX´fcSX ¹fZ B¸¹fc³f dÀfÀMX¸f IYû ¶fcÀMX IYSX³fZ ¸fZÔ IYSX³fZ ÀfZ Uþ³f ¶fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX WXû ÀfIY°fe WX`, dþÀfIZY IYfSX¯f
BÀfIZY þøYSX°f IYû ´fcSXf IYSX ÀfIY°fe WX`Ü d¸f¨fÊ dUMXfd¸f³f E AüSX ¶feMXf-I`YSXûMXe³f IYf ·fe Af´fIYe ¸fQQ IYSX°fe WX`Ü dVf¸f»ff IYfRYe WXQ °fIY IY¸f WXû þf°fe WX`Ü ·fe Af´fIYf dQ»f WXfMXÊ ´fÔd´fÔ¦f ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe
A f À f - ´ f f À f þ¸fe ¨f¶feÊ IY¸f ³fWXeÔ WXû°feÜ BÀfIYe ´f±fSXe ÀfZ ¶f¨ffU : WXSXe Àfd¶þ¹fûÔ ¸fZÔ ¸füþcQ dUMXfd¸f³f Àfe EIY ´fi¸fbJ ÀfûÀfÊ WX`Ü dVf¸f»ff d¸f¨fÊ EIY EZÀfe d¸f¨fÊ ¸fZÔ dUMXfd¸f³f Àfe ´f¹ffÊ~ dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ¸fZMXf¶ffgd»fª¸f IYû ´fSXZVff³fe ³fWXeÔ Af°feÜ
UþWX WXû ÀfIY°fe WX` Af´fIYe OXfBMX ¸fZÔ WXSXe Àf¶þd¹fûÔ IYe IY¸feÜ WXdç¹fûÔ AüSX °U¨ff IZY d»fE ·fe RYf¹fQZ¸fÔQ WX`Ü ¦fbQZÊ IYe ´f±fSXe Àf¶þe WX`, dþÀfIYf ÀfZU³f IYBÊ øY´fûÔ ¸fZÔ dIY¹ff þf°ff ¸ffÂff ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü ´fid°fSXÃff ¶fZWX°fSX IYSX°fe WX` dþÀfÀfZ Af´fIYû Af¹fSX³f IYe IY¸fe WXû¦fe QcSX : VfSXeSX ¸fZÔ Af¹fSX³f
WXSXe Àfd¶þ¹ffÔ VfSXeSX ¸fZÔ ¨f¶feÊ IYû ¶fPÞX³fZ ³fWXeÔ QZ°feÔ AüSX Af´fI- AfþIY»f EIY Af¸f Àf¸fÀ¹ff WXû ¦fBÊ WX`Ü »fZdIY³f WXSXe Àfd¶þ¹ffÔ WX`Ü »ff»f, ´fe»fe AüSX WXSXe dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ³f dÀfRYÊ °fÔÂf IYû ¸fþ¶fc°f ¸fûMXf´ff IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f°fe IZY AUVfû¿f¯f IZY dUMXfd¸f³f Àfe IYe þøYSX°f WXû°fe
Yf ´fZMX ·fe ·fSX QZ°fe WX`ÔÜ Àff±f WXe ¹fWX ´fZMX ´fSX þ¸fe UÀff IYû ·fe Af´fIYû BÀfÀfZ ¶f¨ff ÀfIY°fe WX`ÔÜ þe WXfÔ, B³WXZÔ Jf³fZ ÀfZ ¦fbQZÊ IYe Af´fIZY ½¹fþÔ³f IYû IY»fSXRbY»f ¶f³ff°fe WX`, ´fSX IYSX³fZ IZY Àff±f− WX`Ü WX` AüSX dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ¸fZ dUMXfd¸f³f Àfe ´f¹ffÊ~ ¸ffÂff
¶f³fÊ IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX°fe WX`ÔÜ ÀfRYfBÊ WXû°fe SXWX°fe WX` AüSX ¦fbQZÊ ¸fZÔ EdÀfOX þ¸ff ³fWXe WXû°ffÜ ¹fWX BÀfIZY ÀfZU³f ÀfZ Af´f JbQ IYû »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY Àff±f ¹fWX dQ¸ff¦f ´fû¿fIY °f°UûÔ ÀfZ ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü BÀfd»fE þ¶f Af´f BÀfIYf ÀfZU³f
I`YÔÀfSX ¸fZÔ RYf¹fQZ¸fÔQ : IYBÊ Vfû²fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f Àffd¶f°f WXû ¨fbIYe ´f±fSXe IZY J°fSXZ IYû IY¸f IYSX°ff WX`Ü ¨fbÀ°f U °fÔQbøYÀ°f ¶f³ffE SXJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àf¶þe, IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ ·fSX´fcSX : dVf¸f»ff IYSX°fZ WX`Ô °fû dUMXfd¸f³f Àfe Af¹fSX³f IYû AUVfûd¿f°f
WX` dIY d¸f³fSX»Àf ¹fböY AfWXfSX I`YÔÀfSX þ`Àfe ¶fe¸ffSXe ÀfZ ·fe ¶f¨ff ³fcOX»Àf AüSX ¦ffd³fÊdVfÔ¦f IZY d»fE BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ WXû ÀfIY°fe WX`Ü d¸f¨fÊ ¸fZÔ dUMXfd¸f³f IYSXIZY Af´fIYû E³fed¸fIY WXû³fZ ÀfZ ¶f¨ff°ff WX`Ü
Uf»fe dVf¸f»ff d¸f¨fÊ IYû IYBÊ »fû¦f Àf»ffQ IZY øY´f BÀfIZY A»ffUf E, dUMXfd¸f³f Àfe, dVf¸f»ff d¸f¨fÊ VfSXeSX ¸fZÔ Af¹fSX³f IYe IY¸fe IYû ´fcSXf
¸fZÔ ·fe Jf³ff ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`ÔÜ dVf¸f»ff d¸f¨fÊ ¸fZÔ ÀMÑZÀf IYû IY¸f IYSX³fZ, RY»fZUf³ffBgOXÐÀf, IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe ¸fQQ IYSX°fe WX`Ü
A»IYf»ffgBOXÐÀf

½¹ff´ffSX Uû þû BIY CX¸fi WXbAf IYSX°fe WX` ¸fSX Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 11
þf³fZ IYe, WX¸f ¦fbþfSX AfE WX`Ô þe³fZ IYe
°f¸f³³ff ¸fZÔ CXÀfZÜ ³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

·ffSX°f IYe ´fWX»fe U`dV½fIY, ¸fZ¦ff ¨fZ°fIY ³ff¸f ÀfZ ¶fþfþ ³fZ »ffg³¨f
dIY¹ff B»fZd¢MÑIY ÀIcYMXSX
dUÄff³f ´fiQVfʳfe IYû»fIYf°ff ¸fZÔ VfbøY
³fBÊ dQ»»fe : ¶fþfþ AfgMXû IÔY´f³fe
n dUd·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX A´f³fZ ÀfRY»f Af¹fûþ³f IZY ¶ffQ A¶f dUÄff³f AüSX ´fiüôûd¦fIYe dU·ff¦f, B³f dOXþfB³f AüSX EZÀfe ´fiQVfÊd³f¹fûÔ IYe ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¸fZ¦ff dUÄff³f A´f³fZ ´fWX»fZ B»fZd¢MÑIY ÀIcYMXSX IYû dOXþfB³f IZY Àff±f À´fûMXeÊ »fbIY ¸fZÔ WX`Ü dMÑ´f¸feMXSX IYe þf³fIYfSXe ·fe d¸f»fZ¦feÜ
Af¹fûdþ°f dUÄff³f ´fiQVfʳfe IYû»fIYf°ff ¸fZÔ þ³f°ff IZY d»fE Jû»f Qe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYe ²f³f ´fû¿f¯f EþZÔdÀf¹ffh ¸fZþ¶ff³fe IYe dUVfZ¿fÄf°ff WX` ´fdSX¹fûþ³ffEÔ ³fUe³f ´fiüôûd¦fdIY¹fûÔ IZY »ffg³¨f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü dQ»»fe ¸fZÔ EIY RYe¨fÀfÊ IYe ¶ff°f IYSXZÔ BÀf ÀIcYMXSX IZY À¸ffMXÊRYû³f AüSX MX³fÊ-¶ff¹f-MX³fÊ
¸fb¸¶fBÊ AüSX ¶fZÔ¦f»fbøY ¸fZÔ ¦fBÊ WX`Ü Afþ ÀfZ VfbøY WXbBÊ dUÄff³f AüSX ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f dUIYfÀf ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY dÀfð WXû°fe WX`Ô AüSX BUZÔMX IZY QüSXf³f ¶fþfþ IZY BÀf RiYÔMX AüSX SXe¹fSX Qû³fûÔ ¸fZÔ dOXÀIY ¶fiZIY ³fZdU¦fZVf³f IZY d»fE ¹fWX BÔÀMÑc¸fZÔMX ´f`³f»f
A´f³fZ ÀfRY»f Af¹fûþ³f Àf¸ff¦f¸f ´fiQVfʳfe 31 dQÀfÔ¶fSX, 2019 SXf¿MÑXe¹f dUÄff³f ÀfÔ¦fiWXf»f¹f ´fdSX¿fQ þû dUÄff³f dÀfMXe ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX IYû ¹fZ ´fiüôûd¦fdIY¹ffa WX¸ffSXZ Q`d³fIY þeU³f ¸fZÔ B»fZd¢MÑIY ÀIcYMXSX ÀfZ ´fQfÊ CXNXZ¦ffÜ BÀf WXû ÀfIY°ff WX`Ü ÀIcYMXSX IZY RiYÔMX EÔOX ´fSX ¶»fcMXc±f IY³fZd¢MXdUMXe ·fe Àf´fûMXÊ
IZY ¶ffQ A¶f IYû»fIYf°ff ¸fZÔ °fIY ¨f»fZ¦feÜ ´fSX¸ff¯fb DYþfÊ dU·ff¦f, dIY UZ³¹fc ´ffMXʳfSX WX`Ô AüSX CX³fIZY ´ffÀf ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE OXfg. WX¿fÊ U²fʳf ³fZ IYBÊ A³¹f A³fb´fi¹fû¦fûÔ ¸fZÔ IYf¸f Af°fe WX`ÔÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IZYÔQie¹f ÀfOÞXIY ´fdSXUWX³f E»fBÊOXe »f`¸´f WX`ÔÜ J¶fSXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY IYSXZ¦ffÜ ¶fþfþ AfgMXû ³fZ ¨fZ°fIY IYf
þ³f°ff IZY d»fE Jû»f Qe dUÄff³f Àf¸ff¦f¸f IYe ¹ffÂff ´fSX ´fiÀf³³f°ff ¹fZ U»OXÊ UfBOX UZ¶f, CX³³f°f B¸fZdþÔ¦f AüSX SXfþ¸ff¦fÊ ¸fÔÂfe d³fd°f³f ¦fOXIYSXe ¶fþfþ ¨fZ°fIY d¨fIY ÀIcYMXSX ¸fZÔ ÀfZµMXe ´fiûOX¢Vf³f 2006 ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX dQ¹ff
¦fBÊ WX` MXZ¢³fû»fûdþþ, Af²fbd³fIY RYûMXû¦fifRYe AüSX ³fed°f Af¹fû¦f IZY ÀfeBÊAû IZY d»fWXfþ ÀfZ BÔMXe¦fiZMXZOX ¶fiZdIÔY¦f ±ffÜ ¨fZ°fIY ÀIcYMXSX IYû Àff»f 1972
AüSX ¸fZdOXIY»f B¸fZdþÔ¦f ¸fZÔ ´fi¹fû¦f IYe þf Ad¸f°ff·f IYfÔ°f ·fe Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ dÀfÀMX¸f d¸f»fZ¦ffÜ BÀf¸fZÔ ¶fOÞXf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX »ffg³¨f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ
³fBÊX dQ»»fe : dUV½f IZY ´fi¸fbJ ¸fZ¦ff SXWXe WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf I`YÔÀfSX ±f`SXZ´fe ¸fZÔ dOXdþMX»f BÔÀMÑc¸fZÔMX ´f`³f»f WXû¦ff,
dUÄff³f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYû EIY Àff±f ·fe E¢Àf»fZSXZMXSX IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf QSXAÀf»f ¶fþfþ AfgMXû IZY dþÀf¸fZÔ ¶f`MXSXe SXZÔþ, AûOXû¸feMXSX AüSX
»ffIYSX ·ffSX°f IYe ´fWX»fe U`dV½fIY ¸fZ¦ff SXWXf WX`Ü d»fE ¹fWX ÀIcYMXSX ¶fZWXQ JfÀf ¸ff³ff þf
dUÄff³f ´fiQVfʳfe kdUÄff³f Àf¸ff¦f¸fl SXWXf WX`, ¢¹fûÔdIY ¹fWX IÔY´f³fe IYf ´fWX»ff
IYû»fIYf°ff IZY ÀffBÔÀf dÀfMXe ¸fZÔ CXQ§ffMX³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fSX¸ff¯fb DYþfÊ Af¹fû¦f B»fZd¢MÑIY ÀIcYMXSX WXû¦ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX
dIY¹ff ¦f¹ffÜ IZY³Qie¹f ÀUfÀ±¹f AüSX IZY A²¹fÃf AüSX ´fSX¸ff¯fb DYþfÊ dU·ff¦f IÔY´f³fe IYe AûSX ÀfZ B»fZd¢MÑIY µ¹fc¨fSX
´fdSXUfSX IY»¹ff¯f, dUÄff³f AüSX IZY Àfd¨fU, ßfe IZY. E³f. ½¹ffÀf AüSX IYû »fZIYSX ·fe ¶fOÞXZ EZ»ff³f WXû³fZ IYe
´fiüôûd¦fIYe °f±ff ´fȱUe dUÄff³f ¸fÔÂfe OXfg. ´fSX¸ff¯fb DYþfÊ dU·ff¦f IZY ´fcUÊ Àfd¨fU, ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¸fedOX¹ff dSX´fûMXÐÀfÊ IZY
WX¿fÊ U²fʳf ³fZ UedOX¹fû IYfg³RiYZÔdÀfÔ¦f IZY ßfe VfZJSX ¶fÀfb ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´fid°fdâ°f ¸fb°ffd¶fIY ¶fþfþ IÔY´f³fe IYe BÀf
¸ff²¹f¸f ÀfZ CX´fdÀ±f°f þ³fÀf¸fcWX IYû U`dV½fIY dUÄff³f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYe ÀIcYMXSX IYf ³ff¸f ¨fZ°fIY WXû ÀfIY°ff WX`Ü
ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ´fiQVfʳfe IYe ¸fZþ¶ff³fe IYSX SXWXZ SXf¿MÑXe¹f BÀfIYf dOXþfB³f IÔY´f³fe IZY ´fbSXf³fZ
dUÄff³f ÀfÔ¦fiWXf»f¹f ´fdSX¿fQ IZY Àfd¨fU ßfe ÀIcYMXSX þ`Àff WXû ÀfIY°ff WX`, þû SXZMÑû
dUd·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX Af¹fûdþ°f E. OXe. ¨fü²fSXe, dUÄff³f AüSX ´fiüôûd¦fIYe »fbIY Uf»fZ ÀIcYMXSX IYe ¹ffQ dQ»ffE¦ffÜ
dUÄff³f ´fiQVfʳfe ¸fb¸¶fBÊ AüSX ¶fZÔ¦f»fbøY ¸fZÔ dU·ff¦f IZY ¸fZ¦ff dUÄff³f ÀfÔ·ff¦f IZY ´fi¸fbJ ¶fþfþ IZY BÀf B»fZd¢MÑIY ÀIcYMXSX IYû
OXfg. ´fiUe³f AÀ±ff³ff ·fe BÀf AUÀfSX ´fSX d´fL»fZ dQ³fûÔ IYBÊ ¶ffSX MXZdÀMXÔ¦f IZY
CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àff·ffSX : ´feAfBÊX¶fe QüSXf³f QZJf ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX ÀIcYMXSX SXZMÑû

þeEÀfMXe: Transitional B³f´fbMX IYf ¢»fZ¸f d¶f³ff ÀfUZʹfSX IZY d³f´fMX ÀfIZYÔ¦fZ 75 WXþfSX °fIY IZY QfUZ
31 dQÀfÔ¶fSX 2019 °fIY IYSX ÀfIY°fZ WX`
³fBÊX dQ»»fe : þeEÀfMXe IYfCXÔdÀf»f ³fZ Àf¸f°ff IZY Ad²fIYfSX IYû JÔdOX°f IYSX°ff ³fBÊ dQ»»fe : þ»Q WXe ¸fûMXSX ¶fe¸ff A¶f BSXOXf IYe ³fBÊ dÀfRYfdSXVfûÔ UedOX¹fû IZY þdSXE ·fe
³fûdMXdRYIZYVf³f ³fÔ¶fSX 49/2019 CA. RS Aggrawal WX`Ü dþÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f IZYU»f MXZd¢³fIY»f IZY 75 WXþfSX ÷Y´f¹fZ °fIY IZY QfUûÔ ´fSX d»fE ÀfUZʹfSX IYe d³f¹fbdöY IYe þf°fe WX` °fû CX³WXZÔ QfUZ IYû ¸ff³f d»f¹ff þf°ff WX` °fû ¸fûMXSX d³f´fMXfE þf SXWXZ WX`Ô ¢»fZ¸f
ÀfZÔMÑ»f MX`¢Àf dQ³ffÔIY 9.10.2019 IZY Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY IYfSX¯f tran-1 RYfB»f ³fbIYÀff³f IZY ¸fc»¹ffÔIY³f IZY d»fE IYe Àf¸feÃff AüSX dSX´fûMXÊ þ¸ff IYSX³fZ IZY d»fE 30 ¶fe¸ff IZY d»fE 75 WXþfSX ÷Y´f¹fZ AüSX
õfSXf ÀfeþeEÀfMXe IZY d³f¹f¸f 117 ¸fZÔ (GST Faculty of ICAI) ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WXû, °fû CXÀfIYû Àf¸f¹f dIYÀfe ÀfUZʹfSX IYe þøYSX°f ³fWXeÔ dQ³f d¸f»f°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ QfUûÔ IZY d³fÀ°ffaSX¯f ¸fZÔ QZSXe ¦f`SX ¸fûMXSX ¶fe¸ff IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ 1.50 B³f dQ³fûÔ IYBÊ ¶fe¸ff IÔY´fd³f¹ffÔ UedOX¹fû
¶fQ»ffU dIYE WX`Ü dþ³fIZY A³fbÀffSX, 9810970578 Àfe¸ff ¸fZÔ LcMX Qe ¦fBÊ WX`Ü B³f Àf·fe ´fOÞXZ¦feÜ ·ffSX°fe¹f ¶fe¸ff dUd³f¹ff¸fIY WXû°fe WX`, ¢¹fûÔdIY ¶fe¸ff IÔY´f³fe dSX´fûMXÊ IYe Àf¸feÃff »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY QfUf ¦fifWXIY IYSX IZY Af²ffSX ´fSX ·fe QfUûÔ IYf d³f´fMXfSXf IYSX SXWXe
A¶f SXdþÀMXOXÊ ´fÀfʳfÀf þû MXZd¢³fIY»f ´fWX»fcAûÔ EUÔ dUd·f³³f d³f¹f¸fûÔ IYû AüSX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f (BSXOXf) ³fZ IZY ¶ffQ WXe IYûBÊ R`YÀf»ff »fZ°fe WX`Ü ÀfIY°ff WX`Ü ¶fe¸ff Ad²fd³f¹f¸f, WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ¦fifWXIY IYe AûSX ÀfZ JbQ ¸fû¶ffB»f
IYfSX¯f ÀfZ RYfg¸fÊ tran-1 RYfB»f ³fWXeÔ ·fe RYfg¸fÊ tran-1 IYû dSXUfBþ IYSX³fZ dOXÀfIYÀf IYSX°fZ WXbE WXûBÊIYûMXÊ ³fZ EIY ÀfIbYÊ»fSX þfSXe IYSXIZY BÔV¹fûSXZÔÀf 1938 ¸fZÔ Àff¸ff³¹f ¶fe¸ff ³fed°f IZY RYû³f IZY þdSXE ³fbIYÀff³f IYf UedOX¹fû ¶f³ffIYSX
IYSX ÀfIZY, °fû Uû tran-1 31 dQÀfÔ¶fSX IYe ´fSX¸feVf³f Qe WX`Ü A¦fSX SXdþÀMXOXÊ ÀfÔdU²ff³f IYe ²ffSXf 226 IZY AÔ°f¦fÊ°f ÀfUZʹfÀfÊ EÔOX »ffgÀf AÀfZÀfÀfÊ AÔ°fʦf°f 20 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ª¹ffQf ¶fe¸ff IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ·fZþf þf°ff WX`Ü BÀfIZY
2019 °fIY þ¸ff IYSX ÀfIY°fZ WX`, ´fÀfʳfÀf ´ffÀf EZ¢MX EUÔ d³f¹f¸f IZY ¹ffd¨fIYfIY°ffÊAûa IYû ´fie-þeEÀfMXe SXZ¦fb»fZVf³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYf ´fiÀ°ffU ³fbIYÀff³f IZY d³fÀ°ffSX¯f IZY d»fE A»ffUf IYBÊ IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ QfUZ IYf d³f´fMXfSXf
QSXAÀf»f, BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f þû ´fÀfʳfÀf A³fbÀffSX UZd»fOX OXfgIYû¸fZÔMX WX`Ü MX`¢ÀÀf AüSX duties IYû I`YSXe ´fZVf dIY¹ff WX`Ü A¦fSX EZÀff WXû°ff WX` °fû »ffBÀfZÔÀf ²ffSXIY ÀfUZʹfSX AüSX »ffgÀf IYSX³fZ IZY d»fE ÀfdUÊÀf ÀfZÔMXÀfÊ IZY Àff±f ·fe
MXZd¢³fIY»f IYfSX¯f IZY A»ffUf RYf¸fÊ RYfgSXUfOXÊ IYSX³fZ IYf AfgOXÊSX dQ¹ff WX`Ü ¦fifWXIYûÔ IZY d»fE ¶fe¸ff QfUZ IZY EÀfZÀfÀfÊ IZY BÀ°fZ¸ff»f IYû þøYSXe MXfBÊ-A´f dIY¹ff WX`Ü AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ
þ¸ff ³fWXeÔ IYSXf ÀfIZY, CXÀfIZY d»fE ¹fWX ´fÔþf¶f AüSX WXdSX¹ff¯ff WXfBÊIYûMXÊ ³fZ d³fÀ°ffaSX¯f ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»ff Àf¸f¹f ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶ffQ ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY »fû¸¶ffOXÊ, ¶fþfþ Afd»f¹ffÔþ þ`Àfe IÔY´fd³f¹ffÔ
d³f¹f¸f ³fWXeÔ ¶fPÞXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü A´f³fZ CX´fSXûöY AfgOXÊSX ¸fZÔ ´fie-þeEÀfMXe CX´fSXûöY ¨f¨ffÊ IZY ¶ffQ »fZJIY JfÀff IY¸f WXû þfE¦ffÜ IYfSX¯f ¦f`SX þeU³f ¶fe¸ff ´ffgd»fÀfeþ ¸fZÔ ³fbIYÀff³f IZY ¶fe¸ff²ffSXIY IYe AûSX ÀfZ ¦f`SXfþ SXÀfeQ ¹ff
MX`¢Àf duties IZY d»fE dUÀ°ffSX ÀfZ ÀfeE-AfSX.EÀf A¦fiUf»f IZY A³fbÀffSX QfUûÔ IZY ¶fPÞX³fZ IZY IYfSX¯f BÀf Àfe¸ff IYû ¶fPÞXf dQ¹ff ¸fû¶ffB»f UedOX¹fû þ`ÀfZ ´fi¸ff¯f þ¸ff IYSX³fZ IZY
»fZdIY³f ´fÔþf¶f AüSX WXdSX¹ff¯ff ¨f¨ffÊ IYe WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY BÀf A¶f IYûBÊ ·fe SXdþÀMXOXÊ ´fÀfʳf dþÀfIZY U°fʸff³f ¸fZÔ 50 WXþfSX ÷Y´f¹fZ ÀfZ DY´fSX IZY ¸fûMXSX ¦f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¶fe¸ff d³f¹ff¸fIY ³fZ ÀfUZʹfSX ¶ffQ WXe QfUZ IYe SXfdVf þfSXe IYSX°fe WX`ÔÜ
WXfBÊIYûMXÊ ³fZ A´f³fZ °ffSXeJ ¹ffd¨fIYf ¸fZÔ IYSXe¶f 102 ¹ffd¨fIYfIY°ffÊ ´ffÀf þeEÀfMXe EZ¢MX AüSX d³f¸f¹f IZY ¶fe¸ff AüSX EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ ÀfZ ª¹ffQf IZY A³¹f AüSX »ffgÀf EÀfZÀfÀfÊ IYe »ffBÀfZÔdÀfÔ¦f IZY d»fE ´fidIiY¹ff
04.09.2019 IZY AfgOXÊSX (CWP ±fZÜ BÀf AfgOXÊSX ¸fZÔ WXfBÊIYûMXÊ ³fZ dUd·f³³f A³fbÀffSX ¹fû¦¹f ÀfÔ´fc¯fÊ QfÀ°ffUZþ WX` °fû QfUûÔ IZY d»fE ¶fe¸ff ÀfUZʹfSX AüSX »ffgÀf EÀfZÀfÀfÊ IYe IYû AfÀff³f ·fe ¶f³ff dQ¹ff WX`Ü
No.30949 of 2018(O&M) ¸fZÔ ´fWX»fcAûÔ ´fSX dUÀ°ffSX ´fcUÊIY ¨f¨ffÊ IYe Uû A´f³ff ´fie-þeEÀfMXe ¸fZÔ ´f`OX dIY¹ff ÀfZUfEÔ »fZ³ff þøYSXe WX`Ü þ¶f QfUZ IZY AfIY»f³f IZY
IZYÀf Adfert Technologies WX`, dþÀf¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f IZY °fWX°f AdMXÊIY»f WXbAf MX`¢Àf tran-1 B°¹ffdQ ²ffSXf
Pvt. Ltd IZY Àf·fe petitioners IYû 14 AüSX 16 °f±ff ÀfeþeEÀfMXe EZ¢MX- 140 IZY AÔ°f¦fÊ°f tran-1 IYû 31 27 Àff»f IZY VffÔ°f³fb ³ff¹fOXc ¶f³f
RYfg¸fÊ ³fÔ¶fSX tran-1 IYû dSXUfBþ IYSX³fZ 2017 IYe ²ffSXf 16,140,142 °f±ff dQÀfÔ¶fSX 2019 °fIY þ¸ff IYSXf ÀfIY°fZ SXWXZ WX` CX·fSX°fZ WXbE ÀMXfMXÊA´f
IYe OXfBÊSX¢Vf³f ¹fcd³f¹f³f AfgRY BÔdOX¹ff ÀfeþeEÀfMXe d³f¹f¸f IZY A³fbÀffSX 117 WX`Ü BÀfIZY d»fE IYûBÊ ·fe IYfSX¯f WXû
AüSX A³¹f (Respondents) IYû Vffd¸f»f WX`Ü AfdMXÊIY»f 14 AüSX 16 ÀfIY°ff WX`Ü ¨ffWXZ Uû MXZd¢³fIY»f Àf¸fÀ¹ff ³fBÊ dQ»»fe : SX°f³f MXfMXf dQ¦¦fþ d¶fþ³fZÀf n VffÔ°f³fb A´f³fZ ´fdSXUfSX IYe ´ffÔ¨fUeÔ IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY ³¹fcþ»fZMXSX ¸fZÔ d»fJf ¦f¹ffÜ
Qe WX`Ü WXfBÊIYûMXÊ IZY AfgOXÊSX IZY A³fbÀffSX ¸fb£¹f°f: Àf¸f°ff IYf Ad²fIYfSX IYf WXû ¹ff ³ff WXûÜ »feOXSX, d³fUZVfIY AüSX MXfMXf ¦fib´f IZY ´fcUÊ ´fePÞXe WX`Ô, þû MXfMXf ¦fib´f ¸fZÔ IYf¸f dRYSX BÀf ´fSX SX°f³f MXfMXf IYe ³fþSX ´fOÞXe, þû
IYûBÊ ·fe SXdþÀMXOXÊ ´fÀfʳf tran-1 d³f¹f¸f ¶f°ff°fZ WX`Ü B³fIZY dJ»ffRY SXfª¹f ¨fZ¹fSX¸f`³fÜ MXfMXf IZY Aû»ff, ´fZMXeE¸f, À³f`´fOXe»f IYSX SXWXe WX`Ü B³f¸fZÔ ª¹ffQf°fSX JbQ ·fe OXfg¦Àf ÀfZ IYfRYe »f¦ffU SXJ°fZ WX`ÔÜ
RYfB»f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü þû dIY d³f¸³f ¹ff IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYûBÊ ·fe d³f¹f¸f ³fWXeÔ Àfe¶feAfBÊÀfe ³fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þ`ÀfZ 30 ÀfZ ª¹ffQf ÀMXfMXÊA´Àf ¸fZÔ ´fÀfʳf»f BÔþed³f¹fSX AüSX MXZd¢³fdVf¹f³f IZY VffÔ°f³fb IZY d´f°ff IZY IYWX³fZ ´fSX MXfMXf IYû ´fÂf ·fe
°fSXWX IZY WXû ÀfIY°fZ WX`Ü CXQfWXSX¯f (1) ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`Ü EIY ¶f¹ff³f þfSXe dIY¹ff WX` dIY 2017- d³fUZVf IYf ´fcSXf IYf¸f ÀfÔ·ff»f°fZ WX`Ô 27 Àff»f IZY °füSX ´fSX IYf¸f IYSX°fZ ±fZ d»fJfÜ EIY dQ³f ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ VffÔ°f³fb IYû SX°f³f
SXdþÀMXOXÊ ´fÀfʳf tran-1 18 IZY d»fE Ufd¿fÊIY dSXMX³fÊ VffÔ°f³fb ³ff¹fOXcÜ CX³fIYf IYf¸f SX°f³f MXfMXf IYû MXfMXf ÀfZ CX³fIZY AfgdRYÀf ¸fZÔ d¸f»f³fZ IYf ³¹fû°ff
27.12.2017 °fIY RYfB»f ³fWXeÔ IYSX ÀfeþeEÀfMXe IZY d³f¹f¸f 117 (þeEÀfMXeAfSX -9) AüSX ÀMXfMXÊA´f d³fUZVf ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ IZY Àff±f ÀfZ ¶ff°f IYeÜ ¸fbÓfZ ´f°ff ¨f»ff dIY OÑfBUSX IYf d¸f»ffÜ VffÔ°f³fb A´f³fZ ´fdSXUfSX IYe ´ffÔ¨fUeÔ ´fePÞXe
ÀfIZY °f±ff CXÀfIZY ´ffÀf þeEÀfMXe ´fûMXÊ»f þeEÀfMXeAfSX -9 Àfe (Àfb»fWX E¦þe¢¹fcdMXU AdÀfÀMXZÔÀf (IYf¹fÊIYfSXe Àf¸f¹f SXWX°fZ OXfg¦Àf IYû ³fWXeÔ QZJ ´ff³ff WX`Ô, þû MXfMXf ¦fib´f ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü B³f¸fZÔ
´fSX A´f»fûOX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¶f¹ff³f) IYe QZ¹f d°fd±f IYû ¶fPÞXfIYSX ÀfWXf¹f°ff) QZ³ff WX`Ü B°f³fe IY¸f CX¸fi ¸fZÔ MXfMXf IZY Qb§fÊMX³ffAûÔ IYf ¶fOÞXf IYfSX¯f ±ffÜ ¨fcÔdIY ¸f`Ô EIY ª¹ffQf°fSX BÔþed³f¹fSX AüSX MXZd¢³fdVf¹f³f IZY °füSX
IYûBÊ Àf¶fc°f ³fWXeÔ WX`Ü (2) SXdþÀMXOXÊ 31 dQÀfÔ¶fSX 2019 °fIY AüSX Àff±f CX³fIZY þbOÞX³fZ IYe ¶fOÞXe WXe dQ»f¨fÀ´f AfgMXû¸fû¶ffB»f BÔþed³f¹fSX ±ffÜ BÀfd»fE ¸fZSXZ ´fSX IYf¸f IYSX°fZ ±fZÜ B³f¸fZÔ IYûBÊ E¦þe¢¹fcdMX½Àf
´fÀfʳf ³fZ 27.12.2017 °fIY tran-1 2018-19 ÀfZ 31 ¸ff¨fÊ 2020 °fIY IYWXf³fe WX`Ü VffÔ°f³fb IYe þb¶ff³fe þfd³fE UZ I`YÀfZ ¸f³f ¸fZÔ °fbSXÔ°f OXfg¦Àf IZY d»fE EIY IYfg»fSX ¶f³ff³fZ ³fWXeÔ ±fZÜ BÀf UþWX ÀfZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IY·fe MXfMXf
A´f»fûOX °fû IYSX dQ¹ff WX`Ü ¸f¦fSX CXÀf¸fZÔ IZY d»fE ¶fPÞXf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af¦fZ MXfMXf IZY Àff±f ·ffSX°f IZY CX·fSX°fZ ÀMXfMXÊA´f ¸fZÔ IYf AfBdOX¹ff Af¹ffÜ BÀfÀfZ OÑfBUSX SXf°f ¸fZÔ ÀfZ ³fWXeÔ d¸f»fZ ±fZÜ VffÔ°f³fb ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY MXfMXf ³fZ
IbYL ¦f»fd°f¹ffÔ WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀf AfgOXÊSX IZY ÀfSXIYfSX ³fZ dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ IYû d³fUZVf IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ ÀMÑeMX »ffBMX IZY ¶f¦f`SX ·fe CX³WXZÔ QcSX ÀfZ QZJ ¸fbÓfÀfZ ´fcLf dIY ÀMÑeMX OXfg¦Àf ´fiûþZ¢MX ¸fZÔ dIYÀf
A»ffUf dQ»»fe WXfBÊIYûMXÊ EUÔ ¦fbþSXf°f U`IYd»´fIY ¶f³ff°fZ WXbE B³f øY´fûÔ IYû ÀfIY°fZ ±fZÜ IYfg»fSX ¶fZÀMX ¦fiZOX SXZÀMÑû dSXµ»fZd¢MXU °fSXWX IYe ¸fQQ ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ¸f`Ô³fZ IYWXf dIY WX¸f
WXûBÊIYûMXÊ ³fZ A´f³fZ dUd·f³³f AfgOXÊSXû ¸fZÔ ÀfSX»f ¶f³ff¹ff WX`Ü VffÔ°f³fb ¶f°ff°fZ WX`Ô, ¸f`Ô ´fb¯fZ IYe MXfMXf ¸f`MXZdSX¹f»f ¹ff³fe ¨f¸fIYQfSX ¸f`MXZdSX¹f»f ÀfZ ¶f³ff IYûBÊ ¸fQQ ³fWXeÔ ¨ffWX°fZÜ VffÔ°f³fb ¶f°ff°fZ WX`Ô, EIY
E»fZ¢Àfe ¸fZÔ EIY AfgMXû¸fû¶ffB»f dOXþfB³f ±ffÜ QûÀ°fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ ¹fWX ÀfÔ·fU WXbAfÜ dQ³f ¸f`Ô³fZ CX³fÀfZ IYfg³fZÊ»f ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ E¸f¶feE
-¹fZ »fZJIY IZY A´f³fZ dU¨ffSX WX`Ü BÔþed³f¹fSX IZY °füSX ´fSX IYf¸f IYSX°ff ±ffÜ IYf¸f ¸fûMXû´ffgþ ³ff¸f IYe BÀf LûMXe Àfe IYûdVfVf ³fZ IYSX³fZ IYe ¶ff°f ¶f°ffBÊÜ ¸fbÓfZ UWXfÔ EOXd¸fVf³f ·fe
J°¸f IYSXIZY QZSX SXf°f IYû dU¸ff³f ³f¦fSX WXfBUZ IYfRYe »fû¦fûÔ IYf ²¹ff³f JeÔ¨ffÜ A¶f ÀMÑeMX d¸f»f ¦f¹ffÜ Àff»f 2018 IYe ¶ff°f WX`, CX³WXûÔ³fZ
ÀfZ WXûIYSX §fSX þf³fZ IZY QüSXf³f SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¦ffdOÞX¹fûÔ OXfg¦Àf IYe þf³f ¶f¨f SXWXe ±feÜ BÀf LûMXZ ÀfZ ¸fbÓfZ A´f³ff AfgdRYÀf þfgB³f IYSX³fZ IZY d»fE
IYe °fZþ SXµ°ffSX IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ AfIYSX ¶fWXb°f ÀfZ »fZdIY³f ¸fWX°U´fc¯fÊ IYf¸f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ MXfMXf Àf¸fcWX IYWXfÜ BÀf °fSXWX IYf ¸füIYf dþÔQ¦fe ¸fZÔ EIY WXe
OXfg¦Àf IYû ¸fSX°fZ QZJfÜ BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffEÔ ¶ffSX d¸f»f°ff WX`Ü CX³fIZY Àff±f SXWXIYSX WXSX d¸f³fMX
IYfRYe ´fSXZVff³f IYSX°fe ±feÔÜ dRYSX, ¸f`Ô³fZ CX³fIYe IbYL ³f IbYL ³f¹ff ÀfeJ³fZ IYû d¸f»f°ff WX`Ü
þf³f ¶f¨ff³fZ IYf °fSXeIYf Jûþ³fZ IZY d»fE »fû¦fûÔ

12 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f ´fZOÞX IYf A¢Àf dÀfSXWXf³fZ SXJ IYSX Àfû°ff WXch ¹ffÂff
×£Uf¶f ¸fZÔ °f´f°fe ²fc´f ÀfZ SXfWX×°f d¸f»f°fe WX`...Ü
³fBÊ dQ»»fe, 16 ÀfZ 30 ³f½fa¶fSXX, 2019

d¶f³f Äff³f ·fdöY A²fcSXe ¸fZSXf À¸fSX¯f IYSX,
´ff´f ²fc»f þfE¦ff
ÀfÔ ÀffSX IYf IYûBÊ ·fe ²f¸fÊ WXû ¹ff ÀfÔÀffSX IYe U¨f³f ÀfZ ¶fÔ²ff WXbAf WXch AüSX ¸f`Ô A´f³fZ ´fbÂf ²f¸fÊ IYf WX¸f þû ¨ffWXZ Uû d»fJ ÀfIY°fZ WX`Ü U¯fʸff»ffEÔ ³ff SXQ þe WXf±f þûOÞXIYSX
SXûVf³f »ff»f ¦fûSXJ´fbdSX¹ff I`YÀfe ·fe ·fdöY WXû UWX d¶f³ff Äff³f IZY d³fUfÊWX IYSX SXWXf WXchÜ SXfþf þ³fIY Qû³fûÔ IZY Uf°ffÊ»ff´f d¶fJSXe WX` ÀfÔÀffSX ¸fZÔ, ¦ff»fe d»fJZ ¹ff dRYSX ¦fe°fÜ ¶fû»fZ, Àf¶f Àf¸fÓff ´fi·fc! ¸fQ³f ¦fû´ff»fX A¦fiUf»f QZJ³fZ-IbYSXZQ³fZ ÀfZ §ffU NXeIY ³fWXeÔ
9312611111 A²fcSXe WXe IYWX»ffE¦feÜ BÀf IY»f¹fb¦f ¸fZÔ IYû ¶fOÞXZ WXe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ Àfb³f SXWXZ ±fZÜ CX³WXû³fZ IYWXf »fZdIY³f BÀfIYf ¶fû²f WX¸fZÔ IYSXfE¦ff IYü³f? dIY MXf´f IYøY¯ff dÀf³²fb, WXû°ffÜ ¸ffU³f þeU³f ¸fÔZ ·fc»f °fû WXû°fe
Afþ A¦fSX ²f¸fÊ QûSXfWXZ ´fSX JOÞXf WX` °fû CXÀfIYf dIY EIY ´fiZ¸f IYe ´fSXfIYfâf WX` °fû QcÀfSXf ²f¸fÊ IYe ¸fc»¹fUf³f IYü³f WX`? BÀfIYf ¶fû²f IYSXfE¦ff WX¸fZÔ Äff³fÜ þ¦f´fd°f, Qe³f¶fÔ²fb, Qe³ff³ff±f- ¸fb£¹f ²ffd¸fÊIY dU¨ffSX IZY ÀfaUfWXIY WX`, ´fÔSX°fb ·fc»f þf³fZ IZY ´f›f°f dRYSX
þ¶f Äff³f WXû Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf IYfSX¯f WX` AÄff³f°ffÜ CXQfWXSX¯f IZY d»fE Àfe¸ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY °fe³fûÔ »fûIY ¸fZÔ ²f¸fÊ ÀfZ ßfZâ ¹ffQ SXWXZ AÄff³f IYe EIY Jc¶fe WX` dIY AÄff³f dU³f¸fi °fû ¹fWX dIY Af´f ¨fûSX WX`ÔÜ ¶fbdð WXSX »fZ°fZ ·fc»f IYSX³ff ´ff´f WX`Ü CXÀfIYf ´fif¹fd›°f
þfE¦ff °fû ¹fZ BÀ»ff¸f AüSX ¸fbÀf»f¸ff³f ¹fZ Qû³fûÔ EIY WX`Ô ¹ff dRYSX IbYL ³fWXeÔ WXû°ffÜ ²f¸fÊ ÀfZ ßfZâ A¦fSX IYûBÊ WX` °fû Uû WXû°ff WX` AüSX CX²ffSX IYf Äff³f EIY J°fSXf WX`Ü CX²ffSX WXû, ¸f³f WXSX »fZ°ff WXû, IiYû²f AüSX IYf¸f dÀfSX´fSX WXf±f SXJIYSX ¶fû»fZ ¶fe°fe °ffdWX WX` úPÞX ´fi°feÄffÜ
ÀfÔÀffSX EIY ¶ff¦f QûÜ BÀ»ff¸f IYû ²f¸fÊ IYWXf þf°ff WX` þ¶fdIY CXÀfIYf WX` ´fiZ¸fÜ ´fiZ¸f A¦fSX d³f¿IYf¸f ·ffU ÀfZ WXû¦ff °fû UWX IYf Äff³f AWXÔIYfSX ÀfZ ·fSXf WXû°ff WX`Ü þû Äff³f ·fe°fSX IZY °fû Af´f OXfIcY WXe WX`Ü ²f³¹f ´fi·fc! d¶fÀffdSX QZ, Af¦fZ IYe Àfbd²f »fZBÊ! þû
IYe °fSXWX dJ»ff UfÀ°fdUIY A±fÊ WX` ´fSX¸ff°¸ff AüSX ¸fbÀf»f¸ff³f IYf ²f¸fÊ ÀfZ ·fe DYh¨ff IYWX»ffE¦ffÜ ßfeSXf¸f þe ³fZ EIY ÀfZ ´f`Qf WXû°ff WX` CXÀfIZY ´f`Qf WXû°fZ WXe AWXÔIYfSX EZÀfZ Af´f ªf`ÀfZ ¨fûSX IYû ¶fOÞXf Àff ´fi¯ff¸fÜ ¶f³f AfUZ ÀfWXþ ¸fZÔ, °ffWXe ¸fZÔ d¨f°f ¸fZSXe ¦fe°ff IYf ´ffNX d³fÔSX°fSX IYSX³ff,
WXbAf ³fþSX Vffd¶QIY A±fÊ WXû°ff WX` AfÄffIYfSXeÜ BÀfe °fSXWX þ¦fWX WX³fb¸ff³f þe IYû ·fSX°f Àf¸f ·ffBÊ ¶f°ffIYSX Qû³fûÔ dUQf WXû þf°ff WX`, þ`ÀfZ ÀfcSXþ CX¦f³fZ ´fSX SXf°f IYf Ue¯ff ¶fþe- Ui¨fZ ´fidÀfð ³fU³fe°f QZBÊÜÜ §ffU IYû ¶ffSX-¶ffSX Jû»fIYSX ¸f³f ¸fZÔ ¨fÔ¨f»f°ff IYf ´fiUZVf WXû, °fû ¦fe°ff
AfE¦ffÜ WXSX RcY»f J»feRYf IYf ¸f°f»f¶f WXû°ff WX` VffÀfIYÜ A¶f þ¶f IYû AÔ²fZSXf dUQf WXû þf°ff WX`Ü A´f³fZ þeU³f IZY d³f¸ffÊ°ff ¨fûSX, ¦fû´ffÔ¦f³ff ³ffÔ¨f QbIcY»f ¨fûSX CXNXf »fZ³ff °f±ff ´fPÞX³ff ÀfUʲf¸ffʳf
¸fbÀIYSXfIYSX EIY ¸fbÀf»f¸ff³f IYf ¸f°f»f¶f AfÄffIYfSXe WX` °fû A´f³fZ ÀfZ ¶fOÞXf ¶f°ff¹ff ±ffÜ WX¸ffSXZ AÔQSX ·fe WX¸f JbQ WX`Ü dþÀf ´fiIYfSX d³fSX´fZÃf U¯fʸff»ff ÀfZ ¦ff»fe A³fZIY þ³¸fdþÊ°f ´ff´f ¨fûSX ¨f`SXf¦fi¦f¯¹fÔ ´fdSX°¹fþ ¸ff¸fZIÔY VfSX¯f UiþÜ AWXÔ°Uf
AfdJSX UWX AfÄffIYfSXe WX` þ¶f Äff³f AfE¦ff °fû WXSX ½¹fdöY ´fc¯fÊ WXûIYSX ´fbøY¿f ³f¸ffd¸f ·f¦fUf³f ¸fbÀIYSXf dQEÜ ÀfUÊ´ff´fZ·¹fûÔ ¸fûÃfd¹f¿¹ffd¸f ¸ff:Vfb¨fÜÜ
QcÀfSXZ IYf dIYÀfIYf? BÀ»ff¸f IYf ¹ff dRYSX ´fSX¸ff°¸ff IYf WXû þfE¦ffÜ ¹fWXe Äff³f ²f¸fÊ ¸fZÔ Àf¸ff ¶f³ff »fû ¹ff ¦fe°f ¶f³ff »fûÜ ¦fe°f d»fJû¦fZ °fû A±ffÊ°f- Àf¶f ²f¸fûÊ IYû °fþIYSX Af þf
Ad·f³fÔQ³f IYSXZ¦ffÜ J»feRYf IYfÜ þ¶f °fIY ¹fZ Äff³f þfE¦ff °fû ²f¸fÊ WXSX þeU IZY IY»¹ff¯f IYe ¶ff°f ¦fe°f ´fPÞXû¦fZ, ¦ff»fe d»fJû¦fZ °fû ¦ff»fe A¶f °fIY ¸fZÔ CXÀf dQ½¹f ª¹fûd°f ¸fZÔ VfSX¯f EIY ¸fZSXe ¶fZ SXûIYÜ ¸f`Ô °fbÓf IYû
³fWXeÔ WXû¦ff °f¶f °fIY WX¸f A²fcSXZ IYSXZ¦ff ÀUf±fÊ IYe ³fWXeÔÜ ´fPÞXû¦fZÜ þeU³f IYûBÊ SXZOXe¸fZOX ¨fIYf¨f`Ô²f WXbAf Àfb²f-¶fb²f d¶fÀffSXZ ÀffSXZ ´ff´fûÔ ÀfZ ¸fböY IYøYÔ¦ff, ¸f°fIYSX
°f¶f ´fcSXf ÀfÔÀffSX WXe SXWXZÔ¦fZÜ BÀf Äff³f IYû IY´fOÞXf ³fWXeÔ WX` dIY ¦fE AüSX Àfb³f°ff SXWXf þSXf WXûVf dNXIYf³fZ WXbE °fû VfûIYÜ dRYSX ¶fû»fZ- A¨Lf Af ÀffWXÀf
EIY A»f¦f SXÔ¦f ¸fZÔ Àf¸fÓff³fZ IZY d»fE ¦fbøY Af¨ff¹fÊ SXþ³feVf ³fZ Qbd³f¹ff IYû þû þeU³f °f`¹ffSX d¸f»f þfEÜ dþÔQ¦fe ÀfZ ·f¦fUf³f IYû A´f³fZ d³fIYMX WXe ´ff¹ffÜ ÀfZ dRYSX þeU³f- ÀfÔ¦fif¸f IZY IY¸fÊÃfZÂf ¸fZÔ
¦fûdU³Q dÀfÔWX þe ³fZ IYWXf QVfʳf dQ¹ff Uû ¹fWX dÀfð IYSX°ff WX` dIY d¶f³ff Äff³f IZY IY´fOÞXZ ¶f³ffE þf°fZ WX`Ü ·f¦fUf³f ³fZ IYWXf IYü³f AüSX ²feSXZ ÀfZ IYf¹fÊ IYSX SXWXf WX` ¸f`Ô³fZ ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ dÀfSX
SXÔ¦ff ³fþSX ±ff ¸f`Ô ´fSX¸f´fbSXJ IYf ·fdöY A²fcSXe WX`Ü ¹fWX þeU³f EIY IYûSXf IYf¦fþ WX`Ü þ`Àff ¶f³ffAû¦fZ, U`Àff CXNXf d»f¹ff! QZJIYSX ¸fbÀfIYSXf dQE ³fUfþfÜ ·f¦fUf³f ÀfZ AdVfÊUfQ d»f¹ff
AfE¦ffÜ QfÀffÜ UfWXZ ¦fbøY þe ´fWX³fû¦fZÜ dþÔQ¦fe AüSX ¨f»f dQEÜ
IYf Jf»fÀff, UfWXZ °fb¸WXfSXe A´f³fe WX`
¦fbøY þe IYe AüSX IYûBÊ QcÀfSXf
RY°fZWXÜ ¹ffd³f ¸f`Ô °fb¸WXfSXe dþÔQ¦fe ¸fZÔ
CXÀf ´fSX¸ff°¸ff IbYL ·fe ³fWXeÔ IYSX
IYf QfÀf WXch þû ÀfIY°ffÜ dþÔQ¦fe IZY
·fe ¸fZSXe WXfSX þe°f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A´f³fZ
WX` UWX CXÀf ´fSX¸ff°¸ff IY´fOÞXZ JbQ WXe
IYe WX`Ü ·fdöY EIY ¶f³ff³fZ ´fOÞX°fZ WX`Ü IY·fe
¸ff»ff IYe °fSXWX WX`Ü ¦fe°ff Àff¦fSX IZY dIY³ffSXZ þfIYSX
¸fZÔ ·f¦fUf³f ³fZ IYWXf WX` dIY QZJf WX` dÀfRYÊ »fWXSXZÔ WXe
¸f`Ô BÀf ¸ff»ff IYf ²ff¦ff WXchÜ dQJfBÊ ´fOÞX°fe WX`, Àff¦fSX
ÀfÔÀffSX IZY Àf·fe ´fif¯fe ¸f³fIZY ³fWXeÔÜ Àff¦fSX IYû QZJ³ff WX` °fû
IYe °fSXWX ¸fZSXZ ÀfZ ¦fb°±fZ WXbE WX`ÔÜ ·fdöY ¦fWXSXfBÊ ¸fZÔ þf³ff WXû¦ffÜ ¶fOÞXZ WXe
øY´fe BÀf ¸ff»ff IYû WX¸f dWX³Qc, ¸fbÀf»f¸ff³f, ¸fþZ× IYe ¶ff°f WX` dIY Àff¦fSX °fû d¶f³ff
dÀf¢J ¹ff BÊÀffBÊ ¶f³fIYSX A»f¦f-A»f¦f RZYSX°fZ
SXWXZÔ¦fZ °fû ¹fZ ¸ff»ff A²fcSXe WXe IYWX»ffE¦feÜ þ¶f Äff³f »fWXSXûÔ IZY WXû ÀfIY°ff WX`, ¸f¦fSX »fWXSXZÔ d¶f³ff
WXû þfE¦ff °fû ¹fZ ÀfÔÀffSX EIY ¶ff¦f IYe °fSXWX dJ»ff Àff¦fSX IZY ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ WX¸f Àf¶f ·fe »fWXSXZ
WXbAf ³fþSX AfE¦ffÜ WXSX RcY»f ¸fbÀIYSXfIYSX EIY WX`, AdÀ°f°U IZY Àff¦fSX ¸fZÔÜ IYWXfÔ Jûþ SXWXZ WX`
QcÀfSXZ IYf Ad·f³fÔQ³f IYSXZ¦ffÜ °f¶f ´fcSXf ÀfÔÀffSX EIY WX¸f ´fSX¸ff°¸ff IYûÜ Äff³f IZY d¶f³ff ·fdöY A²fcSXe WX`
A»f¦f SXÔ¦f ¸fZÔ SXÔ¦ff ³fþSX AfE¦ffÜ ¢¹fûÔdIY ·fdöY UWXe IYWX»ff°fe WX` þû Äff³f WXû³fZ IZY
¶ffQ ´fif~ WXûÜ Äff³f °fû ´fZOÞX IZY RcY»f IYe °fSXWX WXû°ff
SXf¸ff¹f¯f ¸fZÔ ·fSX°f d¸f»ff´f IYf EIY ´fiÀfÔ¦f WX` WX`Ü RcY»f IZY ¶ffQ þû RY»f ¶f³f°ff WX` Uû ·fdöY
þWXfÔ ·fSX°f þe ´fi·fb ßfeSXf¸f ÀfZ IYWX SXWXZ WX`Ô dIY ¹fZ SXfþ IYWX»ff°fe WX` AüSX ¹fZ ·fdöY WX¸fZÔ ´fSX¸ff°¸ff ÀfZ d¸f»ff°fe
Af´fIYf WX`, ¸f`Ô I`YÀfZ ÀUeIYfSX IYSX ÀfIY°ff WXchÜ WX`Ü Àff¦fSX AüSX »fWXSXûÔ IZY ¶fe¨f IYe þû QcSXe WX` UWXeÔ
ßfeSXf¸f þe ³fZ IYWXf WXZ ·fSX°f! ¸f`Ô d´f°ff IZY dQE WXbE WX¸ffSXe AüSX ´fSX¸ff°¸ff IZY ¶fe¨f IYe QcSXe WX`Ü
ÜÜ þ¹f ßfe SXf¸f ÜÜ

ÀUf¸fe, ´fiIYfVfIY EUÔ ¸fbQiIY Ad¸f°ff·f ¸fûô¦f»f õfSXf ¶fe1-83, ¦fifCXÔOX µ»fûSX, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX, dQ»»fe-110015 ÀfZ ´fiIYfdVf°f EUÔ ¶feERYE»f BX³RYûMZXIY d»fd¸fMZXOX, Àfe-9, ÀfZ¢MXSX-3, ³fû¹fOXf (CX.´fi.) õfSXf ¸fbdQi°fÜ d»fdJ°f A³fb¸fd°f IZY d¶f³ff Àf¸´fc¯fÊ ¹ff AfÔdVfIY ´fb³f: ´fiIYfVf³f ´fc¯fÊ°f: ´fid°f¶fÔd²f°fÜ ³fûMX: BÀf Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f Àf·fe
»fZJûÔ AfdQ ÀfZ ÀfÔ´ffQIY IYf ÀfWX¸f°f WXû³ff Ad³fUf¹fÊ ³fWXeÔ WX`Ü dIYÀfe ·fe IYf³fc³fe UfQ-dUUfQ IYf d³f´fMXfSXf dQ»»fe ³¹ff¹ff»f¹f IZY A²fe³f WXe °f¹f dIY¹ff þfE¦ffÜ AfUV¹fIY Àf»ffWX:dUÄff´f³f ¸fZÔ dIYE ¦fE QfUûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dIYÀfe d³f¯fʹf ÀfZ ´fWX»fZ ´ffNXIY ÀU¹fÔ °f±¹fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX »fZÔÜ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IZY »fZ³f-QZ³f EUÔ QfUZ IZY d»fE ´fiIYfVfIY EUÔ

ÀfÔ´ffQIY CXØfSXQf¹fe ³fWXe WXûÔ¦fZÜ ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe þf³fIYfSXe A´f³ff³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fZ U`ô A±fUf d¨fdIY°ÀfIY IYe Àf»ffWX AUV¹f »fZÔÜ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe WXfd³f WXZ°fb ´fiIYfVfIY IYf IYûBÊ CXØfSXQfd¹f°U ³fWXe WXû¦ffÜ Email: [email protected] ÀfÔ´ffQIY-Ad¸f°ff·f ¸fûô¦f»fÜ


Click to View FlipBook Version