The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thinkconceptz, 2019-11-19 07:58:33

Soch India-1st nov to 15th nov 2019

1st to 15th November

01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSX, 2019

½f¿fÊ : 4 AaIY : 21 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f ¸fc»¹f : 5 ` ´fÈ¿NX : 12

dIY°f³ff ÀfRY»f WXû¦ff

þA»b»I¸ffZdfZY°QISfeXZdeY§»I³IfffÊIYYEeBYBfÊVW»³CffXfWeXe´³fXSCSffX¹ûXXf´ÔWffA¸fX°¹AffÀfZÔ û·ffÔdSþ¸ÀfXeff¸»CZ BfIfX»feÀEbYMfLAeXfþÀüWWSffXûXZXe°¨dBf¸Àff³bIff»¸WfZYIffX`!°¹WYfffXZ`ÔÜ dQ»»fe-E³fÀfeAfSX ¸fZÔ
´fiQc¿f¯f ³fZ °fûOÞXZ ÀffSXZ dSXIYfgOXÊ
³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f ³fZ BÀf ¶ffSX ·fe dSXIYfgOXÊ
°fûOÞX dQ¹ff WX`Ü »fû¦f ´fSXZVfff³f WX` ÀffÔÀf »fZ³ff ·fe ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ffÜ dQ»»fe ¸fZÔ IYBÊ þ¦fWXûÔ ´fSX E¹fSX ¢½ffd»fMXe BÔOXZ¢Àf 900 IZY ´ffSX ¨f»ff ¦f¹ffÜ B°f³fe WXe ´fiQc¿f¯f IYû »fZIYSX
¹fWXfÔ °fIY dQ»»fe ¸fZÔ IYBÊ þ¦fWXûÔ ´fSX E¹fSX ¢½ffd»fMXe BÔOXZ¢Àf ³fWXeÔ dQ»»fe IZY ³fSXZ»ff ¸fZÔ °fû E¹fSX ¢½ffd»fMXe BÔOXZ¢Àf 999 °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ UWXeÔ, ¸fbÔOXIYf dQ»»fe IYû IbYL
(AQI)900 IZY ´ffSX ¨f»ff ¦f¹ffÜ A¶f B°f³fZ J°fSX³ffIY ´fiQc¿f¯f ÀfZ ¸fZÔ 909, ´fcÀff SXûOX ´fSX 920, Àfûd³f¹ff dUWXfSX ¸fZÔ 890, ´fÔþf¶fe ¶ff¦f ¸fZÔ 952, VffWXQSXf CX´ff¹f IYSX³fZ WXe WXûÔ¦fZ,
»fOÞX³fZ IZY d»fE dQ»»fe ÀfSXIYfSX AfgOX-BÊU³f »ff¦fc IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü ¸fZÔ 881, ³fûEOXf ¸fZÔ 854, AüSX ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¸fZÔ 767 ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ UWXeÔ, B³f Àf¶f þ¦fWXûÔ »fZdIY³f þ»Q¶ffþe
dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ VfWXSX ¸fZÔ EIY dQ³f Àf¸f AüSX QcÀfSXZ dQ³f dU¿f¸f IZY ¸fbIYf¶f»fZ ¦fb÷Y¦fif¸f AüSX RYSXeQf¶ffQ ¸fZÔ IY¸f ´fiQc¿f¯f SXWXfÜ ¦fb÷Y¦fif¸f ¸fZÔ E¹fSX ¢½ffd»fMXe ¸fZÔ EZÀfZ Àf¸ff²ff³f
³fÔ¶fSX ´»fZMXûÔ Uf»fe ¦ffdOÞX¹ffÔ ¨f»ff³fZ IYe ¹fûþ³ff ¶f³ffBÊ WX`Ü »fZdIY³f BÔOXZ¢Àf 386 AüSX RYSXeQfUfQ ¸fZÔ 323 SXWXfÜ WXf»ffÔdIY, ¹fWX ·fe ¶fZWXQ JSXf¶f ßfZ¯fe ¸fZÔ WX`Ü IYû »f´fIY »fZ³fZ IYf
Àf¸fÀ¹ff ¹fZ WX` dIY Qbd³f¹ff IZY dþ³f QZVfûÔ ¸fZÔ EZÀfe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ, IYûBÊ ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ WX`,
UWXfÔ ³f°feþZ ¶fWXb°f CX°ÀffWXþ³fIY ³fWXeÔ SXWXZ WX`ÔÜ dQ»»fe- E³fÀfeAfSX ¸fZÔ WXbBÊ WX»IYe ¶ffdSXVf ÀfZ CX¸¸feQ IYe þf SXWXe ±fe dIY A¶f ´fiQc¿f¯f ÀfZ dþÀfIYf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f
SXfWX°f d¸f»fZ¦fe »fZdIY³f BÀfIZY ¶ffUþcQ ·fe ´fiQc¿f¯f ³fZ ÀffSXZ dSXIYfgOXÊ °fûOÞX dQEÜ Àfb¶fWX dQ»»fe- À°fSX ´fSX dSXIYfgOXÊ NXeIY
WXf»ffÔdIY, dQ»»fe IYe Af¶fûWXUf IYe ¦fb¯fUØff IZY d»fE IbYL E³fÀfeAfSX IZY AfÀf¸ff³f ¸fZÔ ²fbAfÔ WXe ²fbÔAf dQJf, dþÀf¸fZÔ 46 RYeÀfQe dWXÀÀff CXÀf ²fbEÔ IYf
IYOÞXZ IYQ¸f CXNXf³fZ IYe þøYSX°f WX` »fZdIY³f J°fSXf ¹fZ WX` dIY BÀf WX` þû ´fSXf»fe þ»f³fZ ÀfZ ´f`Qf WXbAf WX`Ü ¶fPÞX°fZ ´fiQc¿f¯f ÀfZ dQ»»fe-E³fÀfeAfSX ¸fZÔ ´f`Qf WXbE ¦fÔ·feSX ³fWXeÔ WX`Ü
¹fûþ³ff IYû »ff¦fc IYSX³fZ ´fSX þûSX, ª¹ffQf ¦fÔ·feSX CX´ff¹fûÔ ÀfZ ²¹ff³f WXf»ff°fûÔ IZY ¶fe¨f dQ»»fe ÀfSXIYfSX AüSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¶f¹ff³f¶ffþe ¨f»f SXWXe WX`Ü
·fMXIYf QZ¦ffÜ ¹ff°ff¹ff°f IYû d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ SXJ³fZ IZY d»fE ³fÔ¶fSX ´»fZMX
¹fûþ³ff IYûBÊ ³fBÊ ³fWXeÔ WX`Ü ¶fedþÔ¦f Aû»fÔd´fIY IZY QüSXf³f ´fiQc¿f¯f IY¸f »fZ SXWXZ WX`Ü WXf»ffÔdIY, EZÀff IYSX³ff WXSX dIYÀfe IZY ¶fÀf IYe ¶ff°f °fû ³fWXeÔ WXbAf WX` AüSX ¶fÀfZÔ ·fe ´fWX»fZ ÀfZ ¶fZWX°fSX WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, MÑZ³f ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY ¹ff°ff¹ff°f IZY BÀ°fZ¸ff»f IYû »fZIYSX ¹fWX ¶fWXb°f WXe Àff»f 1989 ¸fZÔ ¸f`d¢ÀfIYû dÀfMXe
IYSX³fZ IZY d»fE ¨fe³fe ´fiVffÀf³f ³fZ IbYL WXµ°fûÔ IZY d»fE BÀfZ A´f³fe WX`, ¸f¦fSX IbYL °fû RYIYÊ þøYSX ´fOÞX°ff WX`Ü AüSX ¶fÀfûÔ IZY RZYSXZ AüSX ³fZMXUIYÊ A¶f ·fe ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ¦fÔ·feSX ¶fbd³f¹ffQe ¸fÀf»ff WX`Ü ¸fZÔ WXµ°fZ ¸fZÔ EIY dQ³f IZY d»fE
SXfþ²ff³fe ¸fZÔ »ff¦fc dIY¹ff ±ffÜ »fZdIY³f AÀfRY»f SXWXfÜ ·fe EIY ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WX`, dþÀf ´fSX »f¦f·f¦f IY·fe ¶ff°f¨fe°f ³fWXeÔ IYfSX IZY BÀ°fZ¸ff»f ´fSX ´fcSXe °fSXWX
¶fWXSXWXf»f, ¹fWXe ³fWXeÔ, »fû¦fûÔ IYf ÓfbIYfU IYfSX LûOÞX IYSX ¸fZMÑû WXû°fe, Uû WX` ´f`Q»f ¨f»f³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ IYe BÀf ¶fe¨f dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ IYWXf WX` dIY Uû A³¹f dUIY»´fûÔ ´ff¶fÔQe »f¦ff Qe ¦fBÊ ±fe AüSX BÀf
EIY Vfû²f IZY A³fbÀffSX, Àff»f 1989 ¸fZÔ ¸f`d¢ÀfIYû dÀfMXe ¸fZÔ IYf dUIY»´f ¨fb³f³fZ IYe ¶fþf¹f MX`¢Àfe IYe AûSX WXû ¦f¹ffÜ BÀf °fSXWX IY¸feÜ þû dIY ¶fWXb°f þøYSXe WX`Ü A·fe WXf»f WXe ¸fZÔ QZJf ¦f¹ff dIY ´fSX ·fe dU¨ffSX IYSX ÀfIY°fe WX`Ü CXQfWXSX¯f IZY d»fE, dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ dQ³f IYû ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, k³fû
WXµ°fZ ¸fZÔ EIY dQ³f IZY d»fE IYfSX IZY BÀ°fZ¸ff»f ´fSX ´fcSXe °fSXWX ´ff¶fÔQe MX`d¢Àf¹fûÔ ³fZ ¶fWXb°f ´f`Àff ¶f³ff¹ff »fZdIY³f, WXUf IYe ¦fb¯fUØff ¸fZÔ IYûBÊ ¹f¸fb³ff ¶fieþ ´fSX ´f`Q»f ¨f»f³fZ Uf»fZ þ¦fWX ´fSX IcYOÞXZ IYe PXZSX ±ff ¹ff³fe ³fe»ff¸fe ÀfZ »fû¦fûÔ IYû ´fSXd¸fMX d¸f»f°ff WX` AüSX UWXfÔ B»fZ¢MÑfd³fIY SXûOX
»f¦ff Qe ¦fBÊ ±fe AüSX BÀf dQ³f IYû ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, k³fû Àfb²ffSX ³fWXeÔ WXbAfÜ ¸f`d¢ÀfIYû dÀfMXe ¸fZÔ 2 ¸fWXe³fZ °fIY »ff¦fc SXWXe BÀf ´f`Q»f ¨f»f³fZ Uf»fûÔ IYf SXfÀ°ff ¶fÔQ ¸ff³fû SXfÀ°ff dÀfRYÊ ³ff¸f IZY d»fE ´fifBdÀfÔ¦f IYf d³f¹f¸f ·fe »ff¦fc WX`Ü BÀf °fSXWX ´fid°f¶fÔ²f IYe¸f°fûÔ ´fSX ÀfIbY»fÊZdMXÔ¦f OXZÜl
ÀfIbY»fÊZdMXÔ¦f OXZÜl ¶fû¦fûMXf AüSX ÀffAû ´ffCX»fû þ`ÀfZ A³¹f »ffd°f³f ¹fûþ³ff IZY QüSXf³f ´fZMÑû»f IYe d¶fIiYe ¶fPÞX ¦fBÊ ±feÜ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fû BÀf °fSXWX IYe ½¹fUÀ±ffAûÔ ´fSX ·fe ²¹ff³f SXJ³fZ Af²ffdSX°f WXû°ff WX` ³f dIY Àf¸f dU¿f¸f þ`Àfe ¹fûþ³ffAûÔ IYû »fZIYSXÜ
A¸fSXeIYe VfWXSXûÔ ¸fZÔ ·fe BÀfe ÀfZ d¸f»f°fZ þb»f°fZ IYBÊ CX´ff¹f Afþ¸ffE IYe þøYSX°f WX` AüSX JfÀfIYSX BÀf Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d»fE WX¸f Àfe²fZ VfWXSX ¸fZÔ IYfSXûÔ ´fSX BÀf Af²ffSX ´fSX Vfb»IY »f¦ff¹ff þf°ff WX` dIY Uû dIYÀfe AüSX ¹fûþ³ff ´fSX IYf¸f IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü WXf»ffÔdIY, ´fi¹ffÀf
þf ¨fbIZY WX`ÔÜ »fZdIY³f B³f CX´ff¹fûÔ ÀfZ IbYL WXe Àf¸f¹f IZY d»fE WXe Àf¸fÀ¹ff ¹fWX WX` dIY ±fûOÞXZ Àf¸f¹f IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff ¹fWX MÑf¹f»f, ÀfSXIYfSX IYû Qû¿fe ³fWXeÔ ¸ff³f ÀfIY°fZ IbYL dþ¸¸fZQfdSX¹ffa Af¸f »fû¦fûÔ VfWXSX IZY dIYÀf dWXÀÀfZ ¸fZÔ WX`Ô AüSX ¹fWX Vfb»IY þ¦fWX AüSX dQ³f IZY IYSX³fZ ÀfZ IbYL WXQ °fIY NXeIY WXe SXWX°ff WX` ¸f¦fSX CXÀfIZY ¶ffQ dÀ±fd°f
SXfWX°f d¸f»fe AüSX B³fIYf Qe§fÊIYf»fe³f AÀfSX CX»MXf WXû°ff WX` Qe§fÊIYf»fe³f ´fi·ffU IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ WX¸fZÔ IbYL ·fe ³f°feþZ ³fWXeÔ QZ°ffÜ ¹fWX IYe ·fe WXû³fe ¨ffdWXEÜ U`ÀfZ ¸ff¸f»ff IZYU»f ´f`Q»f ¨f»f³fZ IYf ³fWXeÔ Àf¸f¹f IZY dWXÀff¶f ÀfZ A»f¦f-A»f¦f WXû°ff WX`Ü ÀfZÔMÑ»f »fÔQ³f ¸fZÔ þÀf IYe °fÀf WXû þf°ff WX`ÔÜ BÀfd»fE BÀfÀfZ d³fþf°f ´ff³fZ IZY d»fE
¢¹fûÔdIY EIY ¶ffSX ¹fZ CX´ff¹f À±ff¹fe ¶f³f°fZ WXe »fû¦f CX³fIYe IYd¸f¹fûÔ »f¦f·f¦f °f¹f WX` dIY BÀf ´fid°f¶fÔ²f IYû d³fSXf²ffSX ¶f°ff³fZ IZY d»fE A¸feSX WX`, ¶fd»IY IiYfgdÀfÔ¦f, ÀMÑeMX »ffBMX, ÀfRYfBÊ, AfUfSXf ´fVfbAûÔ IYû IÔYþZVf³f ¨ffþÊ »ff¦fc WX`Ü B³f Qû³fûÔ WXe VfWXSXûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f ¶fdPÞX¹ff Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ÀffUÊþd³fIY ´fdSXUWX³f AüSX ¨f»f³fZ-dRYSX³fZ IZY d»fE
IYf RYf¹fQf CXNXf³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ »fû¦f IYBÊ ¦ffdOÞX¹ffÔ JSXeQZÔ¦fZ AüSX ¹fZ Ad°fdSXöY IYfSXZÔ ´ffdIÔYʦf IYe WXMXf³fZ þ`ÀfZ ¸fbïûÔ ÀfZ ·fe þbOÞXf WX`Ü ÀffUÊþd³fIY ´fdSXUWX³f ½¹fUÀ±ffEÔ WX`ÔÜ ¶fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ ´fSX ²¹ff³f QZ³fZ IYe ªføYSX°f WX`Ü
Àf¸fÀ¹ff ´f`Qf IYSXZÔ¦feÜ þ»Q WXe EIY AüSX Àf¸fÀ¹ff ´f`Qf WXû þfE¦fe
þ`ÀfZ ¸fZd¢ÀfIYû dÀfMXe ¸fZÔ »fû¦f ÀfbdU²ffþ³fIY ³fÔ¶fSX ´»fZMXûÔ Uf»fe dIY A³¹f SXfª¹fûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fe IYfSXûÔ IYf ¢¹ff dIY¹ff þfE ? A¦fSX ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfbSXÃff EIY ´fi¸fbJ ¸fbïf WX`Ü ´fcSXe Qbd³f¹ff IZY ´fiQc¿f¯f IYû »fZIYSX dQ»»fe IYû IbYL CX´ff¹f IYSX³fZ WXe WXûÔ¦fZ,
AüSX IYfSXZÔ JSXeQ³fZ »f¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ³fBÊ IYfSXZÔ JSXeQ³ff °fû IY¸f IYSX ¹fWXe d³f¹f¸f A³¹f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ »ff¦fc ³fWXeÔ dIYE ¦fE °fû, dQ»»feUfÀfe ÀffUÊþd³fIY ´fdSXUWX³f ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ IZY ¶ffQ »fZdIY³f þ»Q¶ffþe ¸fZÔ EZÀfZ Àf¸ff²ff³f IYû »f´fIY »fZ³fZ IYf IYûBÊ
dQ¹ff, »fZdIY³f A³¹f QZVfûÔ ÀfZ ´fbSXf³fe ÀfÀ°fe IYfSXûÔ IYû JSXeQ³ff VfbøY A´f³fe IYfSX ¦fbOÞX¦ffÔU AüSX ³fûEOXf ÀfZ SXdþÀMXSX IYSXUfEÔ¦fZÜ ¹fZ IYWXf ªff ÀfIY°ff WX` XdIY Ad²fIYfÔVf ·ffSX°fe¹f VfWXSXûÔ ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ WX`, dþÀfIYf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dSXIYfgOXÊ NXeIY ³fWXeÔ
IYSX dQ¹ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ¹fWXeÔ WXf»f dQ»»fe ¸fZÔ WXû SXWXf WX`Ü WX`Ü dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYû BÀf °fSXWX IYe ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ³fWXeÔ ¶fd»IY,
dþ³fIZY ´ffÀf Àf¸f ÀfÔ£¹ff Uf»fe IYfSXZÔ WX` Uû dU¿f¸f ÀfÔ£¹ff Uf»fe IYfSX dQ»»fe ¸fZMÑû ÀfZ d³fd›°f øY´f ÀfZ ÀffUÊþd³fIY ´fdSXUWX³f ¶fZWX°fSX

¶f¨¨fZa IYf ¦ffdþʹf³f d´f°ff WXe ¢¹fûÔ, ¸ffÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ?
³fBÊ dQ»»fe : ·ffSX°f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ dIYÀfe ·fe dÀfRYfdSXVf ´fSX dIY°f³ff ¦fÔ·feSX WXû¦ff ¹fWX QZJ³fZ
´fdSXUfSX IZY ¶f¨¨fZ IYf ¦ffdþʹf³f d´f°ff WXe WXû°ff WX`Ü ¢¹ff WX`Ô QcÀfSXZ QZVfûÔ IYf IYf³fc³f Uf»fe ¶ff°f WX`Ü ¢¹fûÔdIY A¦fSX ¸fdWX»ff EUÔ ¶ff»f
¹fWX Àfû¨f³fZ Uf»fe ¶ff°f WX` dIY ¸ffÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WXû°fe IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVf ÀfZ BØfZRYfIY
¦ffdþʹf³f! SXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff Af¹fû¦f ³fZ ¸fdWX»ff EUÔ d¶fiMXZ³f : kQ ¦ffdþʹf³fdVf´f AfgRY ¸ffB³fÀfÊ EZ¢MX,1973l ¸ffÔ AüSX d´f°ff Qû³fûÔ ·fe SXJ°fe WX`Ô °fû dRYSX ¹fWX ¸ff¸f»ff IYf³fc³f ¸fÔÂff»f¹f
¶ff»f IY»¹ff¯f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f IYû ¸ffÔ IYû IYf³fc³fe IYû Àf¸ff³f Ad²fIYfSX QZ°ff WX`Ü IZY ´ffÀf þfE¦ffÜ »fZdIY³f ¸fûMXZ °füSX ´fSX ¹fWX IYf³fc³f
°füSX ´fSX ³f`Àfd¦fÊIY ÀfÔSXÃfIY IYf QþfÊ QZ³fZ IYe ÀfÔ¹fböY SXfª¹f : ¹fWXfÔ A»f¦f-A»f¦f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ IYf³fc³f A»f¦f WX`ÔÜ ª¹ffQf°fSX d´f°ff IYû ³f`Àfd¦fÊIY ÀfÔSXÃfIY WXû³fZ IYf WXIY QZ°ff
dÀfRYfdSXVf IYe WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f IYû ·fZþZ ¦fE SXfª¹fûÔ IYf IYf³fc³f ¸ffÔ AüSX d´f°ff Qû³fûÔ IYû WXIY QZ°ff WX`Ü WX`Ü d´f°ff IYe ¦f`SX¸füþcQ¦fe ¹ff dRYSX ÀfÔ°ff³f IZY
dÀfRYfdSXVfûÔ IZY QÀ°ffUZþ ¸fZÔ ÀffRY IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ¹fcSXûd´f¹f ÀfÔ§f : B³f QZVfûÔ ¸fZÔ ÀU°f: ¹fWX WXIY ¸ffÔ IYû d¸f»ff WX`Ü d´f°ff IYf ³ff¸f ³f ¸ff»fc¸f WXû³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WXe
·ffSX°f IYf dWXÔQc ¸ffB³fûdSXMXe EaOX ¦ffdþʹf³fdVf´f ³¹fcþe»f`ÔOX : ¹fWXfÔ ·fe ¹fWX WXIY Qû³fûÔ IYû ¶fSXf¶fSXe ÀfZ d¸f»ff WX`Ü ¹fWX WXIY ¸ffÔ IYû dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¸f¦fSX
EZ¢MX,1956 ³f °fû QZVf IZY ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ d¸f»fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àf¸fÓfü°fZ IZY °fWX°f BÀf ¶ff°f ´fSX
¸füd»fIY Ad²fIYfSXûÔ AüSX ³f WXe ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¶f³ff IYf³fc³f IYWXeÔ ³f IYWXeÔ, ´fb÷Y¿fUfQe ¹ff Ad²fIYfSX ·fe þZÔOXSX IZY Af²ffSX ´fSX dIYÀfe °fSXWX IZY ÀfWX¸fd°f ¶f³fe dIY AüSX°fûÔ IZY dJ»ffRY dIYÀfe ·fe
dJ»ffRY WXû³fZ Uf»fZ Àf·fe °fSXWX IZY ·fZQ·ffU IYû d´f°fÈÀfØff°¸fIY Àf¸ffþ IYe Àfû¨f ÀfZ ´fiZdSX°f »f¦f°ff WX`Ü ·fZQ·ffU IYû ¦f`SXIYf³fc³fe NXWXSXf°fZ WX`ÔÜ °fSXWX IYf ·fZQ·ffU ¦f`SXIYf³fc³fe ¸ff³ff þfEÜ ¹fWX
J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE WXbE AÔ°fSXfSXf¿MÑXe¹f Àf¸¸fZ»f³f Qbd³f¹ff IZY ª¹ffQf°fSX dUIYdÀf°f QZVfûÔ ¸fZÔ ¸ffÔ IYû ¹fWX Àf¸fÓfü°ff 1979 ¸fZÔ ¹fc³ffBdMXOX ³fZVfÔÀf þSX³f»f
IZY QüSXf³f ¶f³fe SXf¹f ÀfZ ¸fZ»f Jf°ff WX`Ü WXIY ¶fWXb°f ´fWX»fZ dQ¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¸fdWX»ff Af¹fû¦f ³fZ IYSXe¶f 60 Àff»f ´fWX»fZ EÀfZÔ¶f»fe ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ UWXeÔ, ÀfÔdU²ff³f IZY
Àff±f dIYÀfe °fSXWX IZY ·fZQ·ffU IYû SXûIY³fZ IZY d»fE ¶f³fZ BÀf IYf³fc³f ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYe ¸ffÔ¦f IYSX EIY AfdMXÊIY»f 14 AüSX AfdMXÊIY»f 15 ·fe dIYÀfe ·fe
dWXÔQc ¸ffB³fûdSXMXe EÔOX ¦ffdþʹf³fdVf´f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·fe ¹fWXe SXf¹f IYSXe¶f 4 ¶fWXÀf LZOÞX Qe WX`Ü WXf»ffÔdIY, Af¹fû¦f ³fZ dÀfRYfdSXVfZÔ °fSXWX IYe ¦f`SX¶fSXf¶fSXe IZY dJ»ffRY WX`ÔÜ AfdMXÊIY»f
EZ¢MX,1956 IZY ¸fb°ffd¶fIY ³ff¶ffd»f¦f ¶f¨¨fZ IYe QVfIY ´fWX»fZ ¶f³fe ±feÜ ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ d¸f»fZ ¸füd»fIY ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fÔÂff»f¹f IZY ´ffÀf ·fZþ Qe WX`Ü A¶f 14 þWXfÔ IYf³fc³f IZY Àf¸fÃf WXSX ³ff¦fdSXIY IYû
¦ffdþʹf³fdVf´f AüSX CXÀfIYe ÀfÔ´fdØf IYe QZJSXZJ IYf ¸fdWX»ff EUÔ ¶ff»f IY»¹ff¯f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f BÀf ¶fSXf¶fSXe IYf WXIY QZ°ff WX` UWXeÔ AfdMXÊIY»f 15
WXIY d´f°ff IYû WX`, A¦fSX d´f°ff ³fWXeÔ WX` °f·fe IYf³fc³f þZÔOXSX IZY Af²ffSX ´fSX ·fZQ·ffU dIYE þf³fZ IYû
¸ffÔ IYû ¹fWX WXIY QZ¦ffÜ Af¹fû¦f IYe A²¹fÃf SXZJf ¸füd»fIY Ad²fIYfSX IYf WX³f³f ¸ff³f°ff WX`Ü Àff·ffSX:MXe½feMcXOZX
Vf¸ffÊ IYe ¸ff³fZ °fû ¦ffdþʹf³fdVf´f IZY WXIY IZY d»fE

02 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f BÔÀff³f þ¶f ¸ff³f »fZ... dIY Uû ¦f»f°f dVfÃff»f¹f
±ff... °fû... Uû ÀfWXe WXû³fZ »f¦f°ff WX`...!!
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019 BXÀfIZY Àf½ff»f IYf ªf½ff¶f WX¸ffSmX ½WXfMÐXÀfA´f ³fa¶fSX (9999146182) ´fS ·ûªfZÜ
´feERYþe ³fZ Àf¸ffþ ¸fZÔ JbdVf¹ffÔ XBÀf¸fZÔ ÀfUÊ´fi±f¸f Af³fZ Uf»fZ 3 ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ÀfeþZ OXfÀfÊ»f ´fbSXÀIÈY°f IYSXZ¦ffÜ

¶ffÔMX ¸f³ffBÊ dQUf»fe

³fBÊX dQ»»fe : U`ÀfZ °fû ·ffSX°f °¹fûWXfSXûÔ ÀfÔ¦f ´fcSXZ ´ffIYÊ ¸fZ ²fc¸fIYSX No
IYf QZVf WX` AüSX ¹fZ JbdVf¹ffa ¸f³ff³fZ IYf Crackers, No Polution IZY ³ffSXZ
¶fWXf³ff WX`Ü »fZdIY³f dQUf»fe Àff»f IYf »f¦ffE AüSX Qe´ffU»fe IYe Vfb·fIYf³ffEÔ
Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf °¹fûWXfSX ¸ff³ff þf°ff WX` AüSX Qe Ü dVfÃff»f¹f IZY ¶f¨¨fûÔ ³fZ IYf¹fÊIiY¸f
IYBÊ ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ ÀfZ °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY WXû ¸fZÔ A´f³fe IYBÊ ´fiIYfSX IYe ¸f³f¸fûWXIY
þf°fe WX` dQUf»fe IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ´fSX ¶ff°f ´fid°f·ffAûÔ IYf ´fiQVfʳf dIY¹ff AüSX
IYSXZÔ, °fû Àf·fe ¶fOÞXZ-LûMXZ ¶ffþfSX ´feERYþe ´fdSXUfSX IZY ´fiZÀfeOZÔXMX Àfb·ff¿f
°¹fûWXfSX IYe Àff¸fd¦fi¹fûÔ ÀfZ Àfþ þf°fZ WX` A¦fiUf»f þe IYû CX´fWXfSX IZY °füSX
Ü dQUf»fe IYe ¹fWXeÔ SXü³fIY A¶f QZVf·fSX ´feERYþe ´fdSXUfSX IYf UÈÃf A´f³fZ WXf±fûÔ
IZY WXSX §fSX AüSX Àf¶f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ·fe ÀfZ ¶f³ffIYSX ·fZÔMX dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fÔZ
QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX` Ü WXSX ´feERYþe ´fdSXUfSX
¶ffSX IYe °fSXWX 2019 IYe ´¶UfAfÀIe³´ÈÃEffYdfb´·fdVûRffS³If³fAfYXCUÃf¿þfYZ eXSf´ff´IfSfXef»WIA³XY·ff´XfIYf¹¹f¦fSBZ ZÔMdffZYWXSfÊIÊ iXUIIX´U´XfiYd±fff¸IZYZYefiZ»ÀfSEfûYff°¶ÔX¹eRff¸OÀIf¨þüfYSffZÔ¨XMþYZÔZ XeffXûeÔ IZY ÀfQÀ¹f
QeUf»fe ·fe IYfRYe ÀfeþZOXfÀfÊ»f
²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ffBÊ ¦fBÊ, WXSX »ffdþdÀMXIY IZY
§fSX AüSX WXSX Àf¸ffdþIY þZE¸fOXe SXûVf³f
ÀfÔÀ±ff³f ¸fZ ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ »ff»f A¦fiUf»f,
WXSX dIYÀfe ³fZ A´f³fZ EAfBÊ´feE»f IZY
°fSXeIZY ÀfZ QeUf»fe ÀfeBAû Aþe°f
¸f³ffBÊÜ ¦fb~f, ¦ff¹f³fû OXfg
dIYSX³f °f»fUfSX
CXÀfe °fSXWX dQ»»fe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vfd¸f»f
IZY UZÀMX ´faþf¶fe ¶ff¦f WXbEÜ ´feERYþe ³fZ
IZY ´fÔþf¶fe ¶ff¦f ¶f¨¨fûÔ IYû dQUf»fe IYf
RiYZÔOXÀf ¦fib´f þû dIY
WXSX °¹fûWXfSX IZY ³fE CX´fWXfSX AüSX d¸fâf³f
Pa¦f ÀfZ ¸f³ff°ff IbYL CXÀfe ´fiIYfSX ·fûþ³f IYSXf¹ffÜ QcÀfSXe AûSX Ófû»fZ
´feERYþe ´fdSXUfSX ³fZ JbdVf¹ffÔ dÀfRYÊ Uf»fe AfÔMXe IYe A¦fb¦ffBÊ ¸fZÔ dQUf»fe
A´f³fûÔ IZY Àff±f ³fWXe ¶fd»IY dQ½¹ffÔ¦f ´fSX ´ffIYÊ ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY
¶f¨¨fû IZY ¶fe¨f Vffd¸f»f WXû IYSX ¸f³ffBÊ Àf·fe ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦fû ³fZ ´fi¯f d»f¹ff IYe
AüSX ¸ffÀfc¸f RcY»fûÔ IYû CX´fWXfSX AüSX WX¸f Àf·fe d³fþe þeU³f ¸fZÔ ´»ffdÀMXIY IZY
d¸fâf³f ·fûþ³f IYSXUf¹ffÜ ½fWXe ¹fû¦f ´fi¹fû¦f IYf ¶fdWX¿IYfSX IYSXZa¦fZÜ Ófû»fZ
VfdöY ÀfÔÀ±ff³f (YSS)AüSX Uf»fe AÔMXe IYe ¹fZ Àff±fÊIY ´fWX»f
´feERYþe ³fZ d¸f»fIYSX UeSXÀfUfSXIYSX Àf¸ffþ IYû ´»ffdÀMXIY ¸fböY IYSX³fZ ¸fZÔ
´ffIYÊ ¸fZÔ ·fe QeUf»fe IYf IYf¹fÊIiY¸f EIY AWX¸f ¹fû¦fQf³f À±ffd´f°f IYSXZ¦feÜ
dIY¹ff dþÀf¸fZÔ ´feERYþe ´fdSXUfSX ³fZ ´feERYþe õfSXf SXa¦fû»fe ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf
¸fû°fe ³f¦fSX ¸fZ dÀ±f°f ¦f`SXÀfSXIYfSXe ÀfÔÀ±ff Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ
dVfÃff»f¹f IZY ¶f¨¨fûÔ IYû ·fe AfÔ¸fdÂf°f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ff AüSX OXÔfdOX¹ff Àf¸ffªf ¸fZÔ Àf¸fSXÀ°ff ´fiÀ°fbd°f IYSX°fZ Afªf IZY ¹fb½ff ÀffdWX»f ¦fb~f AüSX d³f°ffa°f ªf`³f BX³WXûÔ³fZ
dIY¹ffÜ ´feERYþe ´fdSXUfSX ³fZ ¶f¨¨fûÔ IZY ·fe JZ»ff ¦f¹ffÜ dVfÃff»f¹f IZY ¶f©fûÔ IYû d¦fMXfSX dÀf£ff¹ff E½fa dVfÃff IZY ¸fWX°½f IYf QVfʳf IYSXf¹ff

Aipl Brandbuzz IZY ÀfeBAû SXfþeU dWX»Àf³f Vfcþ IZY E¸fOXe IYe ¸ff°ff þe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZ Àf¸ffþÀfZdUIYf EIY°ff dÀfÔ¦f»ff dVfÃff»f¹f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff Qe´f´fUÊ
³ffÔSX¦f AüSX CX³fIYe MXe¸f Qe´f´f½fÊ ¸fZÔ VfVfe A¦fiUf»f CXRYÊ Ófû»fZ Uf»fe AfÔMXe CX³fIZY ´fd°f dUUIZY dÀfÔ¦f»ff AüSX ´fiJSX ³fBÊX dQ»»fe : SXü³fIY IYf °¹fûWXfSX CX³fIYe ¶fZMXe dSX¹ff A¦fiUf»f AüSX AfÔMXe
Vffd¸f»f WXbBÊÜ SXfþeU þe ³fZ ¶f©fûÔ IYû CX³fIYe ¶fZMXe dSX¹ff A¦fiUf»f AüSX AfÔMXe Àf¸ffþÀfZUe AÔ³f°f þ`³f ·fe Vffd¸f»f WXbEÜ dQUf»fe ·ffSX°f IZY IYü³fZ-IYü³fZ ¸fZÔ ¸f³ff¹ff IYf ´fü°ff dSXõf³f ³fZ ¶f¨¨fûÔ IZY ¶fe¨f Af
»ffRMXSX ¢»ffÀf ·fe Qe AüSX CX³fIYf IYf ´fü°ff dSXõf³f ³fZ ¶f¨¨fûÔ IZY ¶fe¨f Af EIY°ff þe ³fZ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f ¸¹fcdþIY»f ¦f¹ff Ü UWXe ßfeSXf¸f IYe þ³¸f·fcd¸f IYSX dQUf»fe IYe JbdVf¹ffÔ ¸f³ffBÊ Ü ¶f¨¨fûÔ
¸f³f´fÔÀfQ ·fûþ³f d´fªþf dJ»ff¹ff ¨f`¹fSX, dSXÔ¦f ¦fZ¸f IYBÊ JZ»f JZ»fZ A¹fû²¹ff ¸fZa ßfe SXf¸f IZY 14 U¿fÊ IYf IYû CX´fWXfSX IZY °füSX ´fSX MÑZIY ÀfcMX ·fZÔMX dIY¹fZ
IYSX dQUf»fe IYe JbdVf¹ffÔ ¸f³ffBÊÜ U³fUfÀf ´fcSXf IYSX §fSX »füMX Af³fZ dIY Àff±f WXe IYf¹fÊIiY¸f ¦ff¹f³ff¢»fûdþÀMX
JbVfe ¸fZÔ »f¦f·f¦f 500000 Qe´fIY dIYSX³f °f»fUfSX ,´fidÀfõX Àf¸ffªfÀfZ½fe
þ»ff IZY SXûVf³fe IYe ¦fBÊ AüSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe AVfûIY ¦fb´°ff , Aipl Brandbuzz IZY
³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ E»fAûÀfe ´fSX þUf³fûÔ IZY ÀfeBAû SXfþeU ³ffÔSX¦f AüSX IiZYdMX½f WX`OX
Àff±f d¸fNXfBÊ ¶ffÔMX IYSX QeUf»fe ¸f³ffBÊ ¸f³fe¿f ³fZ¦fe Vffd¸f»f WXbEÜ ¶f¨¨fûÔ ³fZ
AüSX IYWXf dIY Af´f WX¸ffSXf ´fdSXUfSX WX` Ü SXfþeU þe IZY Àff±f IYfRYe WXÔÀfe dOXMXû»fe
A¦fSX Af´f °f`³ff°f ³f WXû °fû QZVf JbVfe ÀfZ IYe SXfþeU þe ³fZ ¶f¨¨fûÔ IYû QeUf»fe
IYûBÊ °¹fûWXfSX ³f ¸f³ff ´ffEÔÜ WX¸f Af´fIZY ¸f³ff³fZ IZY ´feLZ IYWXf³fe ¶f°ffBÊ Àff±f WXe
VfbIiY¦fbþfSX WX` Ü Af´f »fû¦f WX¸ffSXZ ´fdSXUfSX ¶f¨¨fûÔ IYû Qe´f þ»ff IYSX, §fSXûÔ ¸fZ
IYf Ad·f³³f AÔ¦f WX` Ü Àf¸ffþ ¸fZÔ A´f³fûÔ ÀfþfUMX IYSXIZY QeUf»fe ¸f³ff³fZ AüSX
IZY ÀfÔ¦f °fû JbdVf¹ffÔ WXSX IYûBÊ ¶ffÔMX°ff WX ´fMXfJZ ³f þ»ff³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ ¶f¨¨fûÔ
¢¹ffÔZdIY WXSX IYûBÊ ¸f`Ô dIY WXûOÞX ¸fZÔ Vffd¸f»f IYû AfdJSX ¸faZ »ffRMXSX ¢»ffÀf ·fe Qe AüSX
WX` »fZdIY³f IbYL EZÀfZ »fû¦f ·fe þû Àf¸ffþ ¶f¨¨fûÔ IYû CX³fIYf ¸f³f´fÔÀfQ ·fûþ³f
IZY Àff±f ¨f»fIYSX CXÀf °f¶fIZY IYû JbdVf¹ffa dJ»ff¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZ Àf¸ffþÀfZdUIYf
¶ffMX³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX°fZ WX`Ô þû B³f JbdVf¹fûÔ EIY°ff dÀfÔ¦f»ff CX³fIZY ´fd°f dUUZI dÀfÔ¦f»ff
ÀfZ A³fd·fÄf¹f WX`Ô Ü CXÀfe Àf¸ffþ IYf EIY AüSX ´fiJSX Àf¸ffþÀfZUe AÔ³f°f þ`³f ·fe
AÔ¦f WX` dQ»»fe IZY IY¸fÊ ´fcSXf ¸fZÔ dÀ±f°f ¦f`SX Vffd¸f»f WXbEÜ EIY°ff þe ³fZ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f
ÀfSXIYfSXe ÀfÔÀ±ff þWXfÔ WXSX JbVfe °¹fûWXfSX ¸¹fcdþIY»f ¨f`¹fSX, dSXÔ¦f ¦fZ¸f IYBÊ JZ»f JZ»fZ
¸fZÔ Àf¸ffþ IZY Vfe¿fÊ »fû¦f Af IZY ¶f¨¨fûÔ IZY Ü Àff±f WXe QeUf»fe IZY ¶ffSXZ ¸fZ ¶fWXb°f IbYL
¶fe¨f Vffd¸f»f WXû°fZ WX` Ü Äff³f dQ¹ff Ü ¶f¨¨fûÔ ³fZ AfE Ad°fd±f¹fûÔ IYû
A´f³fe IY»ff IYf ´fiQVfʳf dQJf UfWX UfWXe
UWXe dQUf»fe IZY CX´f»fùf ¸fZ »fcMXe AüSX AfEZ Ad°fd±f¹fûÔ IYû A´f³fZ WXf±f
dVfÃff»f¹f ¸fZ IYf¹fÊIiY¸f SXJf ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ÀfZ Àfþf WXbAf ¦f¸f»ff ·fZMX IYf ´fZOÞX »f¦ff³fZ
dWX»Àf³f Vfcþ IZY E¸fOXe IYe ¸ff°ff þe IYe ¦fbþfdSXVf IYeÜ
VfVfe A¦fiUf»f CXRYÊ Ófû»fZ Uf»fe AfÔMXe

Àf·fe Qf³f dVfÃff, ÀfÔÀIYfSX AüSX Àfü¸¹f°ff IYf
(80G)
Àf¸ffUZVf WX` dVfÃff»f¹f
IZY
A²fe³f Ófb¦¦fe ¸fZÔ SXWX SXWXZ ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ dVfÃff IYf A»fJ þ¦ff³fZ IZY d»fE
dVfÃff»f¹f d³f:ÀUf±fÊ ÷Y´f ÀfZ ´fc¯fÊ°f: Àf¸fd´fÊ°f WX`ÔÜ

AfE Àf¸f·ffU³ffAûÔ IYû ÀfÔ·fU IYSX³fZ ¸fZÔ WX¸ffSXf Àff±f QZ...

½fZ¦f IYû ¦fd°f d¸f»fZÔ ¹ff ³f d¸f»fZÔ B-1/83, New Moti Nagar, 011-25106171 www.shikshyaly.com
dQVff ÀfWXe d¸f»f³fe ¨ffdWXEÜ New Delhi - 110015 011-25193117

Äff³f ¸ff¦fÊ Qû dþ¸¸fZQfSX »fû¦f ´¹ffSX ³fWXeÔ IYSX°fZ... Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 03
dÀfRYÊ dþ¸¸fZQfSXe d³f·ff°fZ WX`Ô...Ü
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019

Afg³f»ffB³f MXc»Àf ÀfZ d¸f³fMXûÔ ¸fZÔ IYSX

ÀfIY°fZ AÀffB³f¸fZÔMX ´fcSXf

A ¦fSX Af´f ¸fedMXÔ¦f ¹ff dRYSX ¸fZ»f¶f³fÊ ¹fcd³fUdÀfÊMXe QZ SXWXe
dIYÀfe ´fiûþZ¢MX UIYÊ IZY þ¶fSQÀ°f ÀIYfg»fSXdVf´f
A¦fSX ´fWX»fZ ÀfZ WXe IYf¸f d»fE ´fiþZÔMXZVf³f °f`¹ffSX A ¨Le dVfÃff ´ff³fZ IZY d»fE dIY Af´f³fZ 30 A¢MXc¶fSX °fIY ¶f`¨f»fSX
IYf ¶fûÓf ¶fWXb°f ª¹ffQf WX` IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, °fû dRYSX Afg³f»ffB³f A¦fSX dIYÀfe MXe¸f ¸fZÔ¶fSX IYû IYûBÊ IYe ÀfbdU²ff AfÀff³fe ÀfZ dÀfÔIY WXû þf°ff WXSX IYûBÊ dVfÃff IZY d»fE dSXIYfgOXÊ IZY Af²ffSX ´fSX ¹fcd³fUdÀfÊMXe dOX¦fie IYûÀfÊ ¸fZÔ QfdJ»fZ IZY d»fE AfUZQ³f
»fZdIY³f ´fiþZÔMXÔZVf³f ¶f³ff³ff MXc»f ´ffgMXc³f IYe ¸fQQ »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYf¹fÊ dQ¹ff þf SXWXf WX`, °fû dRYSX CXÀfIZY d¸f»f°fe WX`Ü WX`Ü BÀfIYe ¸fQQ ÀfZ EIY dUQZVf ¸fZ ´fPX³fZ IYe ¨ffWX A±ffgdSXMXe IYe AûSX ÀfZ JbQ R`YÀf»ff IYSX dQ¹ff WXûÜ Bd°fWXfÀf, QVfʳfVffÀÂf,
A·fe ¶ffIYe WX` »fZdIY³f BÀfIYe JfdÀf¹f°f WX` dIY ¹fWXfÔ ´fSX Af´f Àff±f OXZMX»ffB³f, Àf¶fMXfÀIY, ¹fWXfÔ ´fSX A´f³fZ IYf¹fûÊÔ IYe d»fÀMX Àff±f d¸f»fIYSX ·fe MXe¸f ¸fZÔ SXJ°ff WX` þû dUQZVf ¸fZ ´fPX³fZ IYe ¨ffWX dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE þøYSXe WX` SXfþ³fed°f dUÄff³f AüSX Àff¸ffdþIY
dOXdþMX»ffBÊþZVf³f IZY þ¸ff³fZ Jc¶fÀfcSX°f Ed³f¸fZMXZOX ´fiþZÔMXZVf³f °f`¹ffSX IY¸fZÔMXÐÀf, AMX`¨f¸fZÔMX AfdQ IYû þûOÞXf °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ dSX¸ffBÔOXSX ÀfZMX IYf¹fÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`, SXJ°fZ WX` CX³fIZY d»fE ¸fZ»f¶f³fÊ A²¹f¹f³f, ·ff¿ff, ÀffdWX°¹f EUÔ
¸fZ Afþ °fIYSXe¶f³f WXSX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¹fWX ´fiûRZYVf³f»Àf IZY þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf, BÀf¸fZÔ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô, BÀfÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ d»fÀMX IYû VfZ¹fSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` ¹fcd³fUdÀfÊMXe ÀfZ A¨Lf AfgRYSX WX`Ü ÀffÔÀIÈYd°fIY A²¹f¹f³f þ`Àfe ÀMÑe¸f ¸fZÔ
°fSXWX IZY MXc»Àf Afg³f»ffB³f Àff±f ÀMXcOXZÔMXÐÀf IZY d»fE ·fe CX´f¹fû¦fe RYfB»f EdOXMX, ¶f`IYA´Àf, ±fOXÊ ´ffMXeÊ IYf¹fûÊÔ IYû ·fc»fZÔ¦fZ ³fWXeÔÜ BÀfIZY AüSX MXfÀIY IZY d»fE dIYÀfe IYû ¸fZ»f¶f³fÊ ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ ¦fi`þbEVf³f ¸fZÔ QfdJ»ff d»f¹ff WX`Ü ·ffSX°f, þf´ff³f,
CX´f»f¶²f WX`ÔÜ A¶f Af´f MXc»f WX`Ü ´ffUSX´UfBÔMX ´fiþZÔMXZVf³f IYe BÔMXe¦fiZVf³f AfdQ IYe ÀfbdU²ff WX`Ü ¹fWX A»ffUf, ¨fZIYd»fÀMX, MXfÀIY d»fÀMX, AÀffB³f IYSX³fZ IYe ÀfbdU²ff ·fe BÀf¸fZÔ EZOXd¸fVf³f »fZ³fZ Uf»fûÔ IYû ÀIYfg»fSXdVf´f QdÃf¯f IYûdSX¹ff, ßfe»fÔIYf, ¸¹ffÔ¸ffSX,
Afg³f»ffBʳf MXgc»Àf IYe °fb»f³ff ¸fZÔ UedOX¹fû ´fiþZÔMXZVf³f ª¹ffQf EÔOÑfg¹fOX AüSX AfBAûEÀf Qû³fûÔ IYû ³fûMXÐÀf, ´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþ¸fZÔMX MXc»f, WX`Ü BÀf¸fZÔ Ufg¹fSX dSX¸ffBÔOXSX ·fe ÀfZMX IYSX d¸f»fZ¦feÜ IYSXe¶f 23 LfÂfûÔ IYû ¹fWX dU¹f°f³ff¸f AüSX ±ffBÊ»f`ÔOX IZY LfÂf IYSX
¸fQQ ÀfZ ´fcSXf IYSX ÀfIY°fZ »ffBU AüSX AfIY¿fÊIY WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àf´fûMXÊ IYSX°ff WX`Ü UIYÊ d»fÀMX: A¦fSX OXZ»fe ´»ff³fSX þ`Àfe ÀfbdU²ffEÔ ·fe Qe ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àff±f WXe, d¶f»MX-B³f À´fe¨f ÀIYfg»fSXdVf´f Qe þfE¦feÜ ÀIYfg»fSXdVf´f ÀfIY°fZ WX`Ô AfUZQ³fÜ 23 BÔMXSX³f`Vf³f»f
WX` A´f³ff AÀffBʸfZÔMXÜ IbYL ¹fWXfÔ ´fiþZÔMXZVf³f IZY d»fE ´fWX»fZ ÀfZ AfgdRYÀf IZY IYf¹fûÊÔ IYe d»fÀMX °f`¹ffSX ¦fBÊ WX`ÔÜ ¹fWX Af´fIZY ¸fû¶ffB»f, dSXIYfgd¦³fVf³f ÀffgµMXUZ¹fSX IYe ¸fQQ ÀfZ IYe ´fcSXe OXeMXZ»Àf þ`ÀfZ IYü³f IYSX ÀfIY°ff ÀMXcOXZÔMX IYû RYeÀf ¸fZÔ 25 RYeÀfQe ¹ff 50
EZÀfZ WXe ¹fcþRbY»f MXc»Àf IZY °f`¹ffSX MXZ¸´»fZMX IYf BÀ°fZ¸ff»f ·fe dIY¹ff IYSX³fe WXû, °fû dRYSX E³feÜ OXc E´f IYû OXZÀIYMXfg´f AüSX MX`¶f»fZMX IZY Àff±f ¶fû»f IYSX ·fe MXfB´f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX` AfUZQ³f, I`YÀfZ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô RYeÀfQe IYe LcMX d¸f»fZ¦fe ¹ff dRYSX CX³fIYû
¶ffSXZ ¸fZÔ, þû Af´fIZY IYf¸f þf ÀfIY°ff WX`Ü JfÀfIYSX MÑ`¦f EZÔOX OÑfg´f MÑfBÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX BXÀfZ Af´f ¦fc¦f»f ´»fZ ÀMXûSX ÀfZ AfUZQ³f, ¢¹ff d¸f»fZ¦ff »ff·f ? 5,000 AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ OXfg»fSX ¹ff³fe
IZY ¶fûÓf IYû IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ MXZ¸´»fZMX IZY þdSXE IbYL d¸f³fMX ¸fZÔ MXc-OXcd»fÀMX, I`Y»fZÔOXSX AüSX dSX¸ffBÔOXSX OXfCX³f»ffZOX IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü IYSXe¶f 2.43 »ffJ ÷Y´f¹fZ d¸f»fZ¦ffÜ ¹fWX
¸fQQ¦fffSX WXû¦fZÜ ´fiþZÔMXZVf³f °f`¹ffSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀIYfg»fSXdVf´f IZY d»fE A»f¦f ÀfZ ÀIYfg»fSXdVf´f dÀfRYÊ WXfBÊ SX`ÔIY WXfdÀf»f
AfUZQ³f ³fWXeÔ IYSX³ff WXû¦ffÜ ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYSX³fZ Uf»fZ BÔMXSX³f`Vf³f»f ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû
Afg³f»ffB³f MXfÀIY ¹ff dRYSX ¸fZÔ ¶f`¨f»fSX IYûÀfÊ ¸fZÔ QfdJ»ff »fZ³fZ Uf»fZ Qe þfE¦feÜ SX`ÔdIÔY¦f EZIYOXZd¸fIY SXZIYfgOXÊ
´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþ¸fZÔMX IZY RiYeOXI`YÔ´f MXc»f LfÂfûÔ IYû WXe ¹fWX ÀIYfg»fSXdVf´f d¸f»fZ¦ffÜ IZY Af²ffSX ´fSX IYe þfE¦feÜ
IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü QfdJ»ff »fZ³fZ Uf»fZ LfÂfûÔ IZY Vf`dÃfIY
BÀfIYe ¸fQQ ÀfZ A»f¦f-A»f¦f
´fiûþZ¢MX AüSX MXfÀIY IYû ¸f`³fZþ
IYSX³ff AfÀff³f WXû þf°ff WX`Ü A¦fSX
MXe¸f ¸fZÔ¶fSX IZY Àff±f dIYÀfe MXfgd´fIY ´fSX
¶ff°f¨fe°f IYSX³fe WXû, °fû dOXÀIYVf³f
¶fûOXÐÀfÊ RYe¨fSX IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff
þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIYe JfdÀf¹f°f WX`
dIY EIY WXe RYfB»f ´fSX IYBÊ »fû¦f EIY
Àff±f d¸f»fIYSX IYf¹fÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

d¶f³ff ¸fZdOXIY»f IYe ´fPXfBÊ IYSX WXfgdÀ´fMX»f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYf ¸fÂffÔ»f¹f
¦fiZþbEVf³f IZY ¶ffQ QZ¦ff BÔMX³fÊdVf´f
RYe»OX ¸fZÔ ¶f³ff ÀfIY°fZ WX` IYdSX¹fSX
¸fZdOXIY»f IYe ´fPÞXfBÊ d¶f³ff IYSXZ ·fe ¸fZdOXIY»f RYe»OX ¸fZ IYdSX¹fSX ¶f³ff³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû WXfgdÀ´fMX»f ¸f`³fZþ¸fZÔMX EIY Vff³fQfSX ¸ff ³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf
IYûÀfÊ WX`Ü WXZ»±f ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ¹fWX IYfRYe AfIY¿fÊIY AüSX ¶fZWX°fSX IYûÀfÊ WX`Ü IbYL BÀf °fSXWX ¶f³ff ÀfIY°fZ WX` IYdSX¹fSXÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ BÔMX³fÊdVf´f
¹fûþ³ff 2019 IYe
Afg³f»ffB³f EþbIZYVf³f ´fSX dIY Àfe WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ IYû VfbøYAf°f IYe WX`Ü QZVf IZY ´fid°fdâ°f IYü³f IYSX ÀfIY°ff WX`
RYûIYÀf IYSX SXWXf WX` ¨fe³f d¨fdIY°Àfe¹f ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f IYSXf³fZ ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¹ff SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ´fiQVfʳf s °fe³f ¹ff ¨ffSX U¿feʹf À³ff°fIY
IZY A»ffUf ·fe ¶fWXb°f Àff IYf¸f WXû°ff IYSX³fZ Uf»fZ ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY À³ff°fIY IZY
¨fe ³f U`ÀfZ WXe ¨fe³f 2020 °fIY Àff±f WXe dVfÃff ÃfZÂf ¸fZÔ WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL IYf¸f Afd±fÊIY AüSX ´fi¶fÔ²f³f dUôfd±fʹfûÔ IZY d»fE ¹fWX BÔMX³fÊdVf´f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ QZVf ¹ff dUQZVf ¸fZÔ
A´f³fe Afg³f»ffB³f dVfÃff BÔMXSX³fZMX, d¶f¦f OXZMXf, ÀfÔ¶fÔd²f°f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ÀfZ þbOÞXf WXû°ff WX`Ü WXfgdÀ´fMX»f ·ffSX°fe¹f ³ff¦fdSXIY AüSX dUQZVf ¸fZÔ ¶fÀfZ A²¹f¹f³fSX°f ·ffSX°fe¹f AüSX
MXZ¢³fû»ffgþe EAfBÊ AfdQ Af²fbd³fIY IZY ¸fZdOXIY»f ÀMXfRY IZY dþ¸¸fZ °fû ¸fSXeþûÔ IZY CX´f¨ffSX ·ffSX°fe¹f ³ff¦fdSXIY IZY d»fE WX`Ü BÀf AûUSXÀfeþ dÀfMXeþ³f AfgRY BÔdOX¹ff
IYû »fZIYSX ¨f¨ffÊ IYf IYe ¶fbd³f¹ffQe Àfc¨f³ff ´fiüôûd¦fIYe IYf AüSX QZJ·ff»f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dþ¸¸fZQfSXe WXû°fe WX`Ü ¹fûþ³ff IZY °fWX°f IY¸f ÀfZ IY¸f Qû Àff»f IYfOXʲffSXe dUôf±feÊÜ
dU¿f¹f ¶f³ff SXWX°ff WX` Ü ÀfÔSX¨f³ffAûÔ IZY ´fi¹fû¦f AüSX dUÀ°fÈ°f WXû¦ffÜ WXfgdÀ´fMX»f IZY ´fi¶fÔ²f³f AüSX A³¹f IYf¸fûÔ IYû QZJ³fZ ¹ff ¨ffSX ÀfZ¸fZÀMXSX ´fcSXf IYSX ¨fbIZY À³ff°fIY
Àff±f WXe ¨fe³f A¶f dVfÃff d³f¸ffʯf À°fSX IYû Afg³f»ffB³f dVfÃff IZY A³¹f ÀMXfRY IYe þøYSX°f WXû°fe WX` dþ³fIYû Af´f IZY LfÂfûÔ IYû ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY CX¨¨f s SXf¿MÑXe¹f ¸fWX°U AüSX CX°IÈYá
¸fZ ·fe dUIYfÀf IYSX SXWXf WX` ¶fOÞXZ WXQ °fIY CX³³f°f IYf ¸ffgOX»f AüSX ´fdSX´f¢½f WXfgdÀ´fMX»f ¸f`³fZþSX IYWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀf RYe»OX ¸fZÔ dVfÃff dU·ff¦f, ÀIcY»f dU·ff¦f AüSX
Ü ¨fe³fe dVfÃff ¸fÔÂff»f¹f ³fZ WXû¦ff AüSX ÀfÔÀff²f³f U ¸fZdOXIY»f AüSX ¦f`SX ¸fZdOXIY»f Qû³fûÔ ¶f`IY¦fifCXÔOX Uf»fZ ÀffÃfSX°ff dU·ff¦f ¸fZÔ Qû ¸fWXe³fZ °fIY ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY À³ff°fIY dUôf±feÊÜ
IYWXf dIY ¨fe³f Afg³f»ffB³f IYSXZ¦ffÜ ÀfZUf AüSX ´fi¨fbSX WXû¦ffÜ I`YÔdOXOXZMXÐÀf A´f³ff IYdSX¹fSX ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þfE¦ffÜ þøYSX°f ´fOÞXe °fû
IbYL LfÂfûÔ IYe BÔMX³fÊdVf´f AUd²f IYû LWX s °fIY³feIYe AüSX ´fi¶fÔ²f³f IZY UZ
dVfÃff IZY ÀUfÀ±¹f dUIYfÀf IYû Af¦fZ ¨fe³f ßfZâ Afg³f»ffB³f dVfÃff ÀfÔÀff²f³f IYe BÀf RYe»OX ¸fZÔ Af´f 12UeÔ IZY ¶ffQ ¹ff³fe E¸fOXe E¸fdRY»f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ OXfg¢MXûSX»f dOX¦fie IZY ¸fWXe³fZ °fIY ¶fPÞXf dQ¹ff þfE¦ffÜ
¶fPÞXfE¦ffÜ ¨fe³f 2020 °fIY Af´fcd°fÊ IYf dUÀ°ffSX IYSXZ¦ff, Afg³f»ffB³f ¶f`¨f»fSX »fZU»f ´fSX IYûÀfÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¶f`¨f»fSX d»fE ¸ffÀMXSX AfgRY WXfgdÀ´fMX»f EZOXd¸fd³fÀMÑZVf³f dOX¦fie dUôf±feÊ dþ³fIYf ÀfÔÀ±ff³f ³fZVf³f»f
Afg³f»ffB³f dVfÃff dVfÃff ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe À±ff´f³ff IZY d»fE »fZU»f ´fSX °fe³f Àff»fûÔ IYf ¶f`¨f»fSX AfgRY WXfgdÀ´fMX»f ¨ffdWXEÜ Afg»f BÔdOX¹ff BÔdÀMXMXйfcMX AfgRY ¸fZdOXIY»f ³fed°f d³f²ffÊSX¯f ´fidIiY¹ff IZY BÔÀMXeMXйfcMX SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ 50 UeÔ SX`ÔdIÔY¦f
IYe ¶fbd³f¹ffQe Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f ¸f`³fZþ¸fZÔMX/EZOXd¸fd³fÀMÑZVf³f (Bachelor of ÀffBÔÀfZþ, ³fBÊ dQ»»fe, Af¸OXÊ RYûÀfZÊþ ¸fZdOXIY»f ·ff¦feQfSX ¶f³fZÔ¦fZ dUôf±feÊ °fIY WXûÜ
ÀfÔSX¨f³ffAûÔ IZY IYSXZ¦ffÜ Àff±f WXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ IYfg»fZþ, ´fb¯fZ, QZUe AdWX»¹ff dUV½fdUôf»f¹f,
d³f¸ffʯf À°fSX IYû Afg³f»ffB³f dVfÃff Hospital Management/ dÀfÔ¶ff¹ffgdÀfÀf ÀfZÔMXSX AfgRY WXZ»±f IZY¹fSX, R`YIY»MXe WXf»ffÔdIY þû LfÂf ³faU¶fSX ¹ff s dUd²f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ MXfg´f
¶fOÞXZ WXQ °fIY ÀfÔÀff²f³f IZY AfgRY ¸f`³fZþ¸fZÔMX ÀMXOXeþ, dQ»»fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe, dQÀfÔ¶fSX 2019 °fIY À³ff°fIY IYf IYûÀfÊ
CX³³f°f IYSXZ¦ffÜ A²¹f¹f³f IYû Administration) IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE d¶fOÞX»ff BÔdÀMXMXйfcMX AfgRY MXZ¢³ffg»fþe EZÔOX ÀffBÔÀf, ´fcSXf IYSX ¨fbIZYÔ¦fZ, CX³WXZÔ ·fe BÀf BÔMX³fÊdVf´f 10 ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY dUd²f ¸fZÔ
Af¦fZ ¶fPÞXfE¦ff, 12UeÔ ¢»ffÀf ¸fZa IY¸f ÀfZ IY¸f 50 RYeÀfQe AÔIYûÔ IZY d´f»ff³feÜ A¦fSX Af´fIZY ´ffÀf WXfgdÀ´fMX»f ¸f`³fZþ¸fZÔMX ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYf ¸füIYf A²¹f¹f³fSX°f dUôf±feÊÜ
dVfÃff ÀfÔÀff²f³f Àff±f ´ffÀf WXû³ff þøYSXe WX`Ü dOX´»fû¸ff ¹ff dOX¦fie WX` °fû Af´f IYû ³fdÀfÔʦf WXû¸f, dQ¹ff þfE¦ffÜ BÔMX³fÊdVf´f IZY d»fE
IYe VfZ¹fSX ¹fûþ³ff d¢»fd³fIY, ´fd¶»fIY ¹ff ´fifBUZMX ÀfZ¢MXSX IZY WXfgdÀ´fMX»f, dUd²fU°f øY´f ÀfZ ·fSXZ AfUZQ³f ´fif~ s ³fZVf³f»f BÔÀMXeMXйfcMX SX`ÔdIÔY¦f
IYû »ff¦fc IYSXZ¦ff ¸ffÀMXSX »fZU»f ´fSX Qû Àff»f IYf ´fiû¦fif¸f WXû°ff WX`Ü WXZ»±f BÔV¹fûSXZÔÀf IÔY´fd³f¹fûÔ, SXf¿MÑXe¹f AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f IYSX³fZ IYe AÔd°f¸f d°fd±f 10 ³fUÔ¶fSX
AüSX A³fZIY CX³f¸fZÔ MasterofHospitalAdministration] ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³fûÔ, ¸fZdOXIY»f BÔdÀMXMXйfcMXÐÀf, ´fd¶»fIY 2019 WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ AUSX Àfd¨fU RiYZ¸fUIYÊ 2019 ¸fZÔ 50UeÔ SX`ÔIY °fIY
CX¨¨f ¦fb¯fUØff WXZ»±f dOX´ffMXʸfZÔMXÐÀf, RYf¸ffÀfÊcdMXIY»Àf AüSX WXfgdÀ´fMX»f SX}ZVf IbY¸ffSX ¦fb~f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IZY ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY dUôf±feÊÜ
Uf»fZ Afg³f»ffB³f MBA in Hospital Management/ Àf´»ffBÊ RY¸fÊ AfdQ ¸fZÔ ³füIYSXe d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü BÔMX³fÊdVf´f Àff»f ¸fZÔ Qû ¶ffSX IYSXf¹ff
IYûÀfûÊ IYf d³f¸ffʯf IYSXZ¦ffÜ þfE¦ffÜ ³fUÔ¶fSX-dQÀfÔ¶fSX AüSX A´fi`»f- s U`dV½fIY À°fSX ´fSX 100UeÔ ¢¹fc
Administration] PG Diploma in ¸fBÊ ¸fZÔ WXû¦ffÜ
EÀf SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ ÀfÔÀ±ff³fûÔ
Hospital Management/ 15 À±ff³f BaMX³fÊdVf´f IZY d»fE IZY dUôf±feÊÜ
CX´f»f¶²f þfE¦ffÜ BÔMX³fÊ IYû CXÀfIYe BÔMX³fÊdVf´f
Administration] PG Diploma in ÀfRY»f°ff´fcUÊIY Àf¸ff~ WXû³fZ ´fSX ¶¹fcSXû
BÔMX³fÊdVf´f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY 15 õfSXf EIY ´fi¸ff¯f´fÂf þfSXe dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ
Hospital and Health Management] dU·ff¦fûÔ ¹ff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ IYSXf¹ff þfE¦ffÜ CXÀfZ BÔMX³fÊdVf´f IZY QüSXf³f BÔMXSXIYfg¸f,
BÔMX³fÊdVf´f IZY d»fE EIY BÔMX³fÊ IYû ´fid°f MXZ»feRYû³f, BÔMXSX³fZMX, »fZJ³f Àff¸f¦fie
M-Sc in Hospital Administration ´fiû¦fif¸f ¸ffWX 10 WXþfSX ÷Y´fE IYf ÀffÔIZYd°fIY CX´f»f¶²f IYSXf¹fe þf¹fZ¦feÜ BÔMX³fÊ ÀfZ
Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¸ffÀMXSX »fZU»f IZY IYûÀfûÊÔ IZY d»fE dIYÀfe ÀMXfB´fÔOX (´fidVfÃf¯f ·fØff) dQ¹ff A´fZdÃf°f WX` dIY UZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¶¹fcSXû IYû A´f³fZ
·fe dU¿f¹f ¸fZÔ ¦fi`þbEVf³f WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü U`ÀfZ AÀffB³f¸fZÔMX IZY AÔ°f ¸fZÔ A´f³fZ A³fb·fU IZY
ÀfÔÀ±ff³f AüSX IYûÀfÊ IZY dWXÀff¶f ÀfZ ´ffÂf°ff IYe Vf°fZÊÔ ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfÔdÃf°f dSX´fûMXÊ ´fiÀ°fb°f IYSXZÔÜ
A»f¦f-A»f¦f WXû°fe WX`ÔÜ WXfgdÀ´fMX»f ¸f`³fZþ¸fZÔMX ¸fZÔ

04 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f þ¶f NXûIYSXZÔ Jf IYSX ·fe... ³ff d¦fSXû... IYWXf³fe d¬fï IYe
°fû Àf¸fÓf »fZ³ff... dIY QbAfAûÔ ³fZ ±ff¸f
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019 SXJf WX`...!!

Qû ÷Y´f¹fZ ÀfZ Qû WXþfSX IYSXûOÞX IYf ÀfRYSX

dþï EZÀfe ±fe IYe WXü Àf»fZ ¶fb»fQ WXû °fû Af´fIYe ¸fÔdþ»f QeÜ ±fûOÞXZ Àf¸f¹f IZY ¶ffQ RY³feʨfSX ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ
¸fWXþ Qû øY´fE Af´fIZY IYQ¸fûÔ IYû ¨fc¸f »fZ°fe WX`Ü IYQ¸f ¶fPÞXf dQ¹ffÜ IYOÞXe ¸fZWX³f°f IZY ¶f»f ´fSX
IY¸ff³fZ Uf»fe ¸fbÀfe¶f°fZ WX¸ffSXe dþÔQ¦fe IYe EIY RY³feʨfSX ½¹ff´ffSX ¸fZÔ ·fe ÀfRY»f WXbBÊÜ dRYSX IY¸ff³fe
IY»´f³ff ÀfSXûþ Àf¨¨ffBÊ WX`Ü IYûBÊ BÀf ¶ff°f IYû Àf¸fÓf »fZ°ff WX` °fû MXйfc¶f d»fd¸fMXZOX MXZIYAûUSX dIY¹ff þû IYe ´f¨¨feÀf
³fZ JOÞXe IYe IYûBÊ ´fcSXe dþÔQ¦fe BÀfIYf SXû³ff SXû°ff WX`Ü dþÔQ¦fe IZY Àff»f ÀfZ ¶fÔQ ´fOÞXe ±feÜ ¹fWX R`Y¢MÑe 1960 ¸fZÔ
2000 WXSX ¸fûOÞX ´fSX WX¸ffSXf Àff¸f³ff ¸fbÀfe¶f°fûÔ ÀfZ WXû°ff WX`Ü À±ffd´f°f WXbBÊ ±fe AüSX 1985 ÀfZ ¶fÔQ ´fOÞXe WXbBÊ ±feÜ
IYSXûOÞX IYe BÀfIZY d¶f³ff dþÔQ¦fe IYe IY»´f³ff ³fWXeÔ IYe þf ¸f`³fZÔ IYûMXÊ ÀfZ A³fb¸fd°f »fZIYSX 2006 ¸fZÔ ¹fWX IÔY´f³fe
IÔY´f³fe ÀfIY°fe AüSX WXSX ½¹fdöY IYf ´fdSXdÀ±fd°f¹fûa IYû QZJ³fZ »feÜ 2009 ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ BÀfZ ´fb³f: VfbøYAf°f IYeÜ ¸f`Ô BÀf
IYf ³fþdSX¹ff A»f¦f-A»f¦f WXû°ff WX`Ü IYBÊ ¶ffSX IYf¸f ¸f` ªfbMX ¦fBÊ AüSX IYf¸ff³fe MXйfc¶Àf d»fd¸fMXZOX
WX¸ffSXe dþÔQ¦fe ¸fZ ¸fbÀfe¶f°fûÔ IYf ´fWXfOÞX MXcMX ´fOX°ff Àf¸ffþ ÀfZ Af¹fe EIY ¸fdWX»ff IYû CXôû¦f AüSX IYf¹f¸f SXJf AüSX dIYÀfe ·fe IYNX³ffBʹfû ÀfZ OXSXe IYû Uf´fÀf »ff·f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ »fZ AfBÊXÜ U°fʸff³f
WX`Ü CXÀf IYdNX³f Àf¸f¹f ¸fÔZ IbYL »fû¦f MXcMX þf°fZ WX` °fû ½¹ff´ffSX ÃfZÂf ¸fZÔ dIYE IYf¹fûÊ IZY d»fE ´fQ¸f ßfe ÀfZ ³fWXeÔÜ WXSX ¨feþ IYf Àff¸f³ff ¸f`Ô³fZ d³fOXSX°ff ÀfZ dIY¹ffÜ ¸fZÔ IY¸ff³fe MXйfc¶Àf IYf 500 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ
IbYL ÀfÔ·ff»f þf°fZ WX` þû JbQ IYû Àfa·ff»f IYf Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸f`Ô³fZ d¶fd»OXÔ¦f ¶f³ff³fZ IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ ¸fbÓfZ A¨Lf »ff·f Ad²fIY MX³fÊAûUSX WX`Ü Afþ ¸fbÓfZ ¦fUÊ WXû°ff WX` ¹fZ
´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX A´f³ff UþcQ ¶f³ff³fZ d¶fd»OXÔ¦f CXôû¦f ¸fZÔ d¸f»ffÜ AüSX BÀf °fSXWX ¸fZSXZ ¶f°ff°fZ WXbE dIY Afþ ¸f`Ô Qû WXþfSX IYSXûOÞX IYe
¸fZ þcMX þf°ff WX` U`ÀfZ WXe WX¸f ¶ff°f IYSX SXWXZ EZÀfe IYf¹fÊ dIY¹ff þû Àf´f³fZ ´fcSXZ WXû³fZ IYf ¸ff»fdIY³f WXchÜ þWXfÔ ¸f`Ô³fZ A´f³fe VfbSXAf°f ¸fWXþ Qû
¸ffdWX»ff dIY þû dIYÀfe Jf³fQf³fe CXô¸fe ´fdSXUfSX IYe ´fbøY¿fûÔ IYf dÀf»f dÀf»ff VfbøY ÷Y´fE ÀfZ IYe ±fe, ¸fZSXe Af¸fQ³fe ÀffNX øY´fE ¸fWXe³ff
ÀfZ ³fWXe WX` »fZdIY³f dRYSX ·fe A´f³fZ Q¸f ´fSX A´f³fe ÃfZÂf WX`Ü »fZdIY³f ßfe¸f°fe IY»´f³ff ÀfSXûþ IYe dþ³Q¦fe WXbAfÜ WXbAf IYSX°fe ±fe Afþ ¸fZSXe IYBÊ IÔY´fd³f¹ffgÔ WX`Ô þû
dIYÀ¸f°f IYû ¶fQ»f OXf»ffÜ WX¸f ¶ff°f IYSX SXWXZ WX` BÀfIZY ´feLZ IYfRYe CXÀf Àf¸f¹f ¸üÔ IYSXûOÞXûÔ IYf ¸fb³ffRYf IY¸ff SXWXe WX`Ü EIY Àf¸f¹f ±ff
IY»´f³ff ÀfSXûþ IYe þû EZÀfZ ´fdSXUfSX ¸fZÔ ´f»fe ¶fOÞXe ÀfÔ§f¿fÊ SXWXfÜ °fû IbYL IYe dþï AMX»f ±fe AüSX CXÀf¸fZÔ Qd»f°f AüSX d´fLOÞXû þ¶f ´f`ÀfûÔ IYe IY¸fe IZY IYfSX¯f ´f`Q»f ¨f»f³ff ´fOÞX°ff
þWXfÔ CX³WXZ ¸fWXþ Qû UöY IYe SXûMXe ·fe ³fÀfe¶f ³fWXe »fû¦fûa IYû ¸fZSXf ¹fZ CX³WXûÔ³fZ IYf¸f¹ff¶fe ´ff¹feÜ 2013 ¸fZÔ IZY CX°±ff³f IZY d»fE ±fZ AüSX ·f¦fUf³f IYe IÈY´ff ÀfZ Afþ Afd»fVff³f
WXû°fe ±feÜ °fû ¨fd»fE þf³f°fZ WX` CX³fIYe IYWXf³fe CX³WXe IYf¸f IYSX³ff IY»´f³ff ÀfSXûþ IYû ´fóßfe Àf¸¸ff³f ÀfZ ÀfSXIYfSX õfSXf ¦ffdOÞX¹ffÔ WX`Ü þ¶f ¸f`Ô ¸fb¶fBÊ AfBÊ ±fe °f¶f ¸fbÓfZ ¹fWXfÔ
IYe þb¶ff³fe- ´fÀfÔQ ³fWXeÔ Af¹ffÜ ¹fûþ³ffEÔ ¨f»ffBÊ ¶fOÞXe ÀfOXIYû IYû QZJ ·f¹f »f¦f°ff ±ff »fZdIY³f Afþ
Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ ¸fZSXZ ³ff¸f ´fSX Qû ÀfOÞXIZY WX`ÔÜ
¸fZSXf þ³¸f ¸fWXfSXf¿MÑX IZY AIYû»ff dþ»fZ IZY
EIY LûMXZ ÀfZ ¦ffhU SXû´fSXJZOÞXf IZY EIY Qd»f°f ´fdSXUfSX dþÀfIZY IYfSX¯f ¸fZSXZ þf SXWXe ±feÜ ¸f`Ô³fZ ßfe¸f°fe IY»´f³ff ÀfSXûþ IYe dþ³Q¦fe IYe dþï
¸fZÔ 1961 ¸fZÔ WXbAf ±ff Ü ¸fZSXZ d´f°ff ¸fWXfSXf¿MÑX ´fbd»fÀf ³ff¸f ´fSX Àfb´ffSXe °fIY SXûþ¦ffSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ AMX»f ±fe AüSX CXÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYf¸f¹ff¶fe ´ff¹feÜ
dU·ff¦f ¸fZÔ WXUf»fQfSX ±fZÜ LûMXe WXe CX¸fi ¸fZÔ ¸fZSXe VffQe Qe ¦f¹fe AüSX ¸fbÓfZ þf³fIYfSXe þbMXf³ff VfbøY CX³WXZÔ A´f³fZ IYf¹fûÊÔ IZY ¶fQü»f°f QZVf ¸fZÔ IYBÊ ´fbSXÀIYfSX
IYSXf Qe ¦fBÊ AüSX VffQe IZY ¶ffQ ¸fbÔ¶fBÊ IZY À»f¸f ¸ffSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ dIY IYûBÊ IYSX dQ¹ffÜ ±fûOÞXZ ÀfÔ§f¿fÊ IZY ¶ffQ ¸f`Ô ´fif~ dIYEÜ 2013 ¸fZÔ IY»´f³ff ÀfSXûþ IYû ´fóßfe
EdSX¹ff ¸fZÔ SXWX³fZ »f¦feÜ ¸f`Ô dUUfWX IZY ¶fÔ²f³f ¸fZÔ ª¹ffQf ¸fdWX»ff B°f³fe Af¦fZ ¶fPÞX IYSX I`YÀfZ IYf¸f ÀfSXIYfSXe A³fbQf³f ´fif~ IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÜ Àf¸¸ff³f ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³fIYe
Àf¸f¹f °fIY ³fWXe SXWX ´ffBXÊ AüSX ¸f`Ô A´f³fZ ¦ffÔU ¸ff°ff IYSX ÀfIY°fe WX`Ü »fZdIY³f ¸f`Ô³fZ A´f³fe dþï IYû ÀfSXIYfSXe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ dÀf»ffBÊ IYe QbIYf³f VfbøY IYSX IYfd¶f»fe¹f°f IYû QZJ°fZ WXbE ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff ¶f`ÔIY
d´f°ff IZY ´ffÀf Ufd´fÀf »füMX AfBÊÜ ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ IZY ¶fûOXÊ AfgRY OXf¹fSXZ¢MXÀfÊ ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ
IYdNX³f ±feÔ, VffSXedSXIY AüSX ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ MXcMX Àf¸ffþ ¸fZÔ A´f³fZ þ`Àfe ¸fdWX»ffAûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ ·fe
¦fBÊ ±fe, ¦ffhU AüSX Àf¸ffþ ³fZ ¸fbÓfZ ¶fdWX¿IÈY°f IYSX ¶fQ»ffU »ff³fZ IZY d»fE IYBÊ IYf¹fÊ IYSXZ WX`Ô Ü UWX ¦ffhU
dQ¹ffÜ BÀf Q¶ffU IYf ¶fûÓf ÓfZ»f ´ff³ff ¸fbdVIY»f WXû IYe ¸fdWX»ffAûÔ, ´fb÷Y¿fûÔ IYû d¶fþ³fZÀf »fû³f IYe
¦f¹ff ±ff AüSX ¸f`a³fZ Af°¸fWX°¹ff IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ÀfWXf¹f°ff ÀfZ JbQ IYf ÀUSXûþ¦ffSX IYSX³fZ IYe Àf»ffWX
IYe »fZdIY³f dIYÀ¸f°f IbYL AüSX ¨ffWX°fe ±fe AüSX ¸f`Ô QZ°fe AüSX þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX ÀfWXf¹f°ff ·fe IYSX°feÔÜ
¶f¨f ¦fBÊ °f¶f ¸f`Ô IZYU»f 16 U¿fÊ IYe ±feÜ ¸f`Ô Qû¶ffSXf B³f Àf·fe IYf¹fûÊÔ ÀfZ IY»´f³ff IYe ´fWX¨ff³f Àf¸ffþÀfZUe
ÀfZ ¸fbÔ¶fBÊ Af ¦fBÊ AüSX A´f³fZ dSXV°fZQfSX IZY §fSX SXWX³fZ IZY øY´f ¸fZÔ ·fe IYe þf°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ d´fLOÞXû,
»f¦feÜ °f¶f ¸f`Ô³fZ Àfû¨f d»f¹ff IYe ¸fbÓfZ A´f³fZ d»fE AfdQUfdÀf¹fûÔ, ¶f¨¨fûÔ, ¶fbþb¦fûÊÔ EUÔ IY¸fþûSX
þe³ff WX` AüSX IbYL IYSX dQJf³fZ IYe dþï NXf³f »feÜ Afd±fÊIY ´fÈâ·fcd¸f Uf»fûÔ IZY d»f¹fZ ¶fWXb°f IYf¸f
CXÀf dQ³f IZY ¶ffQ ¸f`Ô³fZ ´feLZ ¸fbOX IYSX ³fWXeÔ QZJfÜ dIY¹ffÜ EZÀfe dþï IYû EAfBÊ´feE»f þûSXû Àf»ff¸f
IYSX°ff WX`Ü
¸fbÓfZ 2013 ¸fZÔ ´fóf ßfe d¸f»ffÜ EIY LûMXZ

It is better to fail in originality I`ÔYÀfSX ·fe ³fWXeÔ °fûOÞX ÀfIYf Being “Ziddi” always helps
than to succeed in imitation IYfÔd°f dÀfÔWX IYf WXüÀf»ff Y to achieve good in life

E verybody is a determination to do happen. Being IY WXf þf°ff WX`Ô ¶fb»fÔQ ×WXüÀf»fûÔ ³fWXeÔ WXbAf WX`, »fZdIY³f dRYSX ·fe LNX IYf Y ou need to change your life at 180 degree
genius when something of his own determined to get ÀfZ ¶fOÞXZ ÀfZ ¶fOÞXZ ¸fbIYf¸f IYû Ui°f SXJ SXWXe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf when you are trying to shed those stubborn
things are going helped him to get success in his business WXfdÀf»f dIY¹ff þf× ÀfIY°ff U¿fÊ CX³fIYf 26UfÔ Ui°f WX` AüSX þ¶f °fIY kilos. This journey not only requires an
good. Failure and what success in his that led him everything what WX`Ü °fû Afþ EZÀfZ WXe WXüÀf»fZ IYe ¶ff°f VfSXeSX ¸fZÔ ÀffÔÀf SXWXZ¦fe UWX Ui°f SXJZÔ¦feÜ incredible amount of will power but a constant
follows is when you business only.Nitin he wants. Now he is IYSX³fZ þf SXWXZ WX` WX¸f ¶ff°f IYSX SXWXZ WX` CX³WXZÔ CX¸¸feQ WX` dIY LNXe ¸f`¹ff CX³fIYe source of “Zidd” as well. When Anubhuti Singhal
really learn who has simply believe if you think earning good and dQ»»fe IZY dQ»fVffQ ¦ffOXʳf ¸fZÔ SXWX³fZ ¶fe¸ffSXe IYû QcSX IYSXZÔ¦feÜ faced a similar dilemma. She did not bow down.
what to offer.A business positive, only good will carefree life. Uf»fe 60 U¿feʹf IYfÔd°f dÀfÔWX IYeÜ IYfd°f From being incredibly under confident because of
failure is the devastating dÀfÔWX IYû A¨ff³fIY I`YÔÀfSX IYf ´f°ff »f¦ff IYfÔd°f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIZY her weight to losing massive 20 kilos, her story is all
experience in one »fZdIY³f I`YÔÀfSX WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ WXSX U¿fÊ ¶fbPÞXf´fZ IYf ÀfWXfSXf ´fd°f VfÔIYSX dÀfÔWX WX`ÔÜ the motivation you need to kick-start your weight
persons life.Nitin Kohli LNX ´fSX Ui°f SXJ³fZ IYf CX³fIYf WXüÀf»ff CX³fIZY ´fd°f ³fZ þeU³f IZY WXSX EIY ¸fûOÞX loss journey.
an entrepreneur is the ³fWXeÔ MXcMXf AüSX ·f¦fUf³f IZY ´fid°f CX³fIYe ´fSX CX³WXZÔ ÀfÔ·ff»ff WX`Ü I`YÔÀfSX IYe ¶ff°f ´f°ff
one who had to face this AfÀ±ff þe°f ¦fBÊ AüSX ¶fe¸ffSXe ³fZ CX³fIZY ¨f»f³fZ ´fSX EIY ¶ffSX IYû CX³WXZÔ ²f¢IYf Being overweight not only hampered my
devastating experience Af¦fZ §fbMX³fZ MXZIY dQEÜ þøYSX »f¦ff ±ff, »fZdIY³f ´fd°f ³fZ WXf±f confidence levels but it also made me extremely
in his life. At very young ±ff¸fIYSX IYWXf dIY þeU³f ¸fZÔ ¶fe¸ffSXe insecure regarding my looks. Additionally, I
age of the opening he ¶ff°f¨fe°f IZY QüSXf³f IYfÔd°f dÀfÔWX ³fZ Af°fe þf°fe SXWX°fe WX`Ü I`YÔÀfSX ÀfZ §f¶fSXf³ff had to try really hard to fit into social circles
has to bear the loss of its ¶f°ff¹ff dIY 2015 ¸fZÔ A¨ff³fIY CX³WXZÔ ³fWXeÔ WX`, OXMXIYSX BÀfIYf Àff¸f³ff IYSXZÔÜ and had a hard time choosing clothes for
failure. Vfü¨f IZY Àff±f Jc³f Af¹ff, CX³WXûÔ³fZ ¹fWX myself. At the young age of just 16-17 I had
¶ff°f A´f³fZ ´fd°f VfÔIYSX dÀfÔWX IYû ¶f°ffBÊÜ IYfÔd°f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ³fBÊ ´fePÞXe gained lot of weight. Decide to lose weight
A business failure UWX ¸f`¢Àf AÀ´f°ff»f ¦fBÊ, þWXfÔ ´fSX Ui°f IYf ³ff¸f Àfb³fIYSX WXe §f¶fSXf þf°fe WX`, is always easy but to being determined to
not always means all the CX³fIZY IYBÊ MXZÀMX WXbEÜ CXÀf¸fZÔ CX³fIYe ´fbSXf³fZ »fû¦f WXe LNX IYf Ui°f SXJ ÀfIY°fZ do so is the toughest thing a human can
doors have been shut ¶f¨¨fZQf³fe ¸fZÔ I`YÔÀfSX Af¹ffÜ I`YÔÀfSX IZY WX`ÔÜ LNX ´fcþf A³fbVffÀf³f, ÀfÔ¹f¸f face. From working hours in the gym to
down. Sometime you ¶ffSXZ ¸fZÔ ´f°ff ¨f»f³fZ IZY IbYL UöY ¶ffQ WXe dÀfJf°fe WX`, WX¸f AfVff IYSX°fZ WX` ³fBÊ avoiding all sort of food my journey took
learn from the failure LNX ´fcþf ±fe, OXfg¢MXSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fePXe ·fe IYfÔd°f dÀfÔWX ÀfÔ ´fiZSX¯f »fZ¦fZÜ the shape. Facing regular struggle of
and start learning things CX³fIYf B»ffþ »fÔ¶ff ¨f»fZ¦ff AüSX all the comments and taunts that
of your own. Nitin Kohli Jf³f´ff³f ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³ff ´fOÞXZ¦ffÜ people showered on me and I aim to
had started his business prove them wrong. I always strive
four and half year ago. IYfÔd°f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY I`YÔÀfSX IYf to make myself a better person
At starting like all the ³ff¸f Àfb³f°fZ WXe »fû¦fûÔ IZY ¸ff±fZ ´fSX ´fÀfe³fZ than before. Just my “Zidd” to get
young entrepreneurs Af þf°fZ WX`Ô, »fZdIY³f BÀf ¶fe¸ffSXe IYf ´f°ff myself back, having my confidence
face the problem he also ¨f»f³fZ ´fSX UWX ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ MXcMXe back help me to reduce 20 kg of
faced the one. But the ³fWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³fIYf þeU³f weight. Being “Ziddi” always help to
level of struggle is really LNXe ¸f`¹ff ³fZ dQ¹ff WX`, A¦fSX ¹fWX þeU³f achieve good in life.
high. Problem in supply, CX³f´fSX IbY¶ffʳf IYSX³fZ ´fOÞXZ °fû IYûBÊ
production and family dQ¢IY°f ³fWXeÔ WX`Ü LNXe ¸f`¹ff ´fSX dUV½ffÀf Being overweight not only
problem he had a lot of IZY SXWX°fZ 2015 ¸fZÔ LNX IYf Ui°f SXJf,
pressure. But his BÀf QüSXf³f CX³WXZÔ IYfRYe ´fSXZVff³fe ·fe hampered my confidence levels but
ÓfZ»f³fe ´fOÞXeÜ A·fe CX³fIYf I`YÔÀfSX NXeIY
it also made me extremely insecure

regarding my looks

dQ»»fe-E³fÀfeAfSX Àff±f UWXe WX` þû.. QcSX SXWX IYSX ·fe Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 05
¸fWXÀfcÀf WXû°ff WX`.....
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019

SXf¿MÑX´fd°f ³fZ SXf¿MÑXe¹f IYfgSX´fûSXZMX Àff¸ffdþIY QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX: Àf¸ffþ IYû dVfdÃf°f IYSX³ff
Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe dVfÃff : SXf¿MÑX´fd°f IYûdUÔQ
Qfd¹f°U ´fbSXÀIYfSX ´fiQf³f dIYE
³fBÊ dQ»»fe : þfd¸f¹ff d¸fd»»f¹ff SXf¿MÑX´fd°f IYûdUÔQ ³fZ IYWXf dIY ´fiÀ°ffdU°f ³fBÊ dVfÃff ³fed°f IYf ¸fIYÀfQ
³fBÊX dQ»»fe : SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f n BÀf AUÀfSX ´fSX SXf¿MÑX´fd°f BÀ»ffd¸f¹ff IZY QeÃffÔ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ þfd¸f¹ff IZY 100 Àff»fûÔ IZY Bd°fWXfÀf ·ffSX°f IYû ³ff»fZþ Àfb´fSX ´ffUSX IZY øY´f
IYûdUÔQ ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f IYfgSX´fûSXZMX ³fZ IYWXf dIY ¸fbÓfZ JbVfe ·ffSX°f IZY SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ ³fZ ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX IbY»ffd²f´fd°f AüSX ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSX³ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f LfÂfûÔ
Àff¸ffdþIY Qfd¹f°U ´fbSXÀIYfSX WX` dIY Àf¸ffþ IYe IYWXf dIY JbQ IZY Àff±f Àf¸ffþ IYû IbY»f´fd°f Qû³fûÔ ¸fdWX»ffEÔ WX`ÔÜ IYe ´fid°f·ff IYf Qbd³f¹ff »fûWXf ¸ff³f°fe
(E³fÀfeEÀfAfSXE) ´fiQf³f dIYEÜ ÀfWXf¹f°ff ¨ffWX³fZ Uf»fZ dVfdÃf°f IYSX³ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe dVfÃff WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE WX`Ü QZVf IZY A³¹f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYe °fSXWX
SXf¿MÑXe¹f IYfgSX´fûSXZMX Àff¸ffdþIY Qfd¹f°U U¦fûÊÔ IZY »fû¦f SXf¿MÑXe¹f þ¶f WX¸f Àf¸ffþ IYû dVfdÃf°f IYSX³fZ IYe ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f þfd¸f¹ff RiYfÔÀf, þ¸fʳfe, ¹fb³ffBMXZOX
´fbSXÀIYfSX IYf ¦fNX³f IYfgSX´fûSXZMX IYfgSX´fûSXZMX Àff¸ffdþIY dþ¸¸fZQfSXe »fZ°fZ WX`Ô °f·fe QZVf Af¦fZ AüSX dUV½fdUôf»f¹f ´fi¶fÔ²f³f IYû dIÔY¦fOX¸f, IY³ffOXf, AfgÀMÑZd»f¹ff,
Àff¸ffdþIY Qfd¹f°U (ÀfeEÀfAfSX) IZY Qfd¹f°U ´fbSXÀIYfSX IZY ¸fb£¹f ¶fPÞX°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ þfd¸f¹ff õfSXf ´ffÔ¨f ¶f²ffBÊ QZ°ff WXcÔÜ IbY»f´fd°f ´fiû. ³fþ¸ff dRY³f»f`ÔOX, ¸f`d¢ÀfIYû, þf´ff³f AfdQ
ÃfZÂf ¸fZÔ AÀff²ffSX¯f ¹fû¦fQf³f IYû ¸ff³¹f°ff »ff·ff±feÊ WX`Ô ¦ffÔUûÔ IYû ¦fûQ »fZIYSX dIYE þf SXWXZ A£°fSX AüSX IbY»ffd²f´fd°f ³fþ¸ff QZVfûÔ IZY Àff±f ÀfWX¹fû¦f IYSX SXWXf WX`Ü
QZ³fZ IZY d»fE IYfgSX´fûSXZMX IYf¹fÊ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYf¹fûÊÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY WXZ´f°fb»»ff Qû³fûÔ WX¸f³ff¸f WX`Ô AüSX B³fIZY dUV½fdUôf»f¹f ÀfZÔMXSX RYfgSX ³f`³fû-
dIY¹ff ±ffÜ IZY ´fid°f ÀfÔUZQ³fVfe»f WX`Ü dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ ¹fdQ ÀfÔ·fU WXû °fû IbYL A³¹f ¦ffÔUûÔ IYû ³ff¸f IYf ¸f°f»f¶f WX` dIY ÀMXfSX AüSX ÀffBÔÀf EÔOX ³f`³fû MXZ¢³fû»ffgþe ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ
ÀfeEÀfAfSX ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY Qf¹fSXZ IYû ·fe ¦fûQ »fZÔÜ CX³f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ Qû-Qû ¸fWXe³fZ dÀf°ffSXfÜ Af´f Qû³fûÔ ¶fZdMX¹fûÔ IZY d»fE IZY Àff±f Vfû²fIYf¹fûÊÔ ´fSX RYûIYÀf IYSX
BÀf AUÀfSX ´fSX SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf ¶fPÞXfIYSX BÀf¸fZÔ Vfû²f B³¢¹fc¶fZMXSXûÔ IYe IZY AÔ°fSXf»f ´fSX þfEÔ AüSX ÀffÃfSX°ff, ¦ffBdOXÔ¦f ÀMXfÀfÊ WX`ÔÜ SXWXf WX`Ü AfþfQe IYe þÔ¦f ÀfZ VfbøY
dIY ¸fbÓfZ JbVfe WX` dIY Àf¸ffþ IYe Ad²fIY ßfZd¯f¹fûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff ³¹fcMÑeVf³f, MXeIYfSX¯f, ÀffRY-ÀfRYfBÊ þfd¸f¹ff Afþ QZVf ¸fZÔ dVfÃff IYe IiYfÔd°f
ÀfWXf¹f°ff ¨ffWX³fZ Uf»fZ U¦fûÊÔ IZY »fû¦f WX`Ü Vfû²f AüSX dUIYfÀf ´fSX ¶f»f QZ³fZ ÀfZ AfdQ dU¿f¹fûÔ ´fSX IYf¸f IYSXZÔÜ SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY ¸ff³fU »ff³fZ ¸fZÔ þbMXf WX`Ü Àff·ffSX: ´feAfBʶfe
SXf¿MÑXe¹f IYfgSX´fûSXZMX Àff¸ffdþIY Qfd¹f°U AÔUZ¿fIYûÔ IYû ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f IZY õfSXf
´fbSXÀIYfSX IZY ¸fb£¹f »ff·ff±feÊ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfgSX´fûSXZMX ÀfÔÀIÈYd°f ¸fZÔ
IYWXf dIY IYfgSX´fûSXZMX ³fZ SXf¿MÑXe¹f »fùfûÔ IZY Àff¸ffdþIY IY»¹ff¯f IYû AÔ°fd³fÊWXe°f
´fid°f ¶fWXb¸fc»¹f ¹fû¦fQf³f dQ¹ff WX`Ü IYSX³ff Àff¸ff³¹f øY´f ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü
CX³WXûÔ³fZ IYfgSX´fûSXZMX þ¦f°f ÀfZ Àf¸ffþ IZY
IYfgSX´fûSXZMX þ¦f°f Ad²fIY Àf¸ff³f°ff Uf»fZ ÀfÔSXÃf¯f, ÀU¨L°ff °f±ff SXf¿MÑXe¹f UÔd¨f°f U¦fûÊÔ IYe ÀfZUf IZY d»fE A´f³fZ
Àf¸ffþ IZY d³f¸ffʯf IZY »fùf IYe ´fifd~ ÀfÔÀff²f³f ´fi¶fÔ²f³f þ`Àfe SXf¿MÑXe¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ÀfÔUZQe ¶f³ff³fZ IYf
IYe dQVff ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ´fi¦fd°f IYe ÀfWXf¹f°ff ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ Af¦fiWX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf
IYSX SXWXf WX`Ü IYfgSX´fûSXZMX þ¦f°f ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ dIY ÀfeEÀfAfSX EIY¸ffÂf IYQ¸f ÀfZ ²f³f ÀfÈþ³f IYSX³fZ
Qe§fÊIYf»feIY ´fi·ffU Uf»fe À±ff¹fe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ÀfZ Àf°f°f dUIYfÀf ¨fb³füd°f¹fûÔ Uf»fûÔ IZY d»fE Àff²ffSX¯f »fû¦fûÔ ¸fZÔ
´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ´fSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ²¹ff³f IZY Ad·f³fU Àf¸ff²ff³f d³fIY»fZÔ¦fZÜ ÀfòfU³ff ¶fPÞXZ¦feÜ
dQ¹ff WX`Ü SXf¿MÑXe¹f IYfgSX´fûSXZMX Àff¸ffdþIY
Qfd¹f°U IZY IYf¹fÊIiY¸f ÀffUÊþd³fIY SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX Àff·ffSX: ´feAfBʶfe
ÀUfÀ±¹f, dVfÃff, AfþedUIYf, þ»f ÀfeEÀfAfSX IYû AüSX Ad²fIY IYfSX¦fSX
¶f³ff³fZ IZY d»fE ½¹fUÀ±ff IYû ³f¹fZ øY´f QZ³fZ

dQ»»fe IZY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f IZY LfÂf ´fiQc¿f¯f ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE dQ»»fe ÀfdSX°ff ¨fü²fSXe ¦ffdþ¹ff¶ffQ IYe
d¶fþ³fZÀf AfBdOX¹ff ´fSX IYSXZÔ¦fZ UIYÊ ÀfSXIYfSX ¶ffÔMX SXWXe ¸ffÀIY ¶fWXbAûÔ IYû ¶f³ff SXWXeÔ ÀfVföY

³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe IZY ÀfSXIYfSXe ·fe ¶f³f ÀfIZYÔÜ A¶f ÀfSXIYfSX ³fZ ¢»ffÀf IYe dIYÀfe ¨fb³fü°fe ´fSX IYf¸f IYSX³fZ IZY ³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ n ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ³fZ E³fÀfeAfSX : A¦fSX Af´f A´f³fe B¨Lf LûOÞXIYSX þ`dUIY JZ°fe ¸fZÔ dIYÀ¸f°f IYe IÔY´f³fe ¸fZÔ ¶fOÞXZ Ad²fIYfSXe WX`Ü
ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ 11UeÔ AüSX 12UeÔ ¢»ffÀf IZY 11 AüSX 12 IZY ÀMXcOXZÔMXÐÀf IZY d»fE BÀf AfBdOX¹ff ´fSX IYf¸f IYSXZÔÜ Qû ¸fWXe³fZ IZY ¶fPÞX°fZ ´fiQc¿f¯f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ¶f°ff¹ff dIY ¶f¨¨fûÔ IYû ´fcSXe A³fbÀffSX Àf¸ffþ IZY ´fid°f IbYL IYSX³ff Afþ¸ffBÊÜ VffQe IZY ¶ffQ ¸fûQe³f¦fSX IZY E¸fEÀfÀfe ¶ff¹fûMXZIY IZY ¶ffQ E¸fdRY»f
3 »ffJ LfÂf-LfÂffAûÔ A¶f RYe»OX IYdSXIbY»f¸f IZY °fWX°f °fe³f »ffJ AÔQSX BÀf ´fifgþZ¢MX IYû »ff¦fc dIY¹ff §fSX-§fSX °fIY ¸ffÀIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe dIYMX Qe þfE¦fe dþÀf¸fZÔ ¨ffWX°fZ WX`, °fû IYûBÊ VfdöY SXûIY ³fWXeÔ QüÀff ¦ffÔU ¸fZÔ SXWXIYSX 46 ¶fe§ff þ¸fe³f dIY¹ffÜ ´fPÞXfBÊ ´fcSXe WXû³fZ IZY ¶ffQ
´fifgþZ¢MX IZY Àff±f Af¦fZ ¶fPÞXZÔ¦fZÜ dQ»»fe ÀMXcOXZÔMXÐÀf IZY d»fE RYe»OX ´fiûþZ¢MX ·fe þfE¦ffÜ BÀf ÀIYe¸f ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fûþ³ff ¶f³ffBÊ WX`Ü BÀfIZY °fWX°f N95 Uf»fZ Qû ¸ffÀIY ÀfIY°fe WX`Ü BÀfIYf CXQfWXSX¯f ´fiÀ°fÈd°f ¸fZÔ þ`dUIY JZ°fe IYSX ¸fbIYf¸f WXfdÀf»f RYSXeQf¶ffQ IZY BÔMXSX IYf»fZþ ¸fZÔ ´fiUöYf
ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ WXSX ÀMXcOXZÔMX IYû VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf, BÀf ÀfSXIYfSX dQ»»fe IZY Àf·fe d³fþe U WXûÔ¦fZ, dþÀf¸fZÔ ÀfZ A¨Le IYSX°fe ¦ffdþ¹ff¶ffQ ÀfdSX°ff ¨f`²fSXe, dIY¹ffÜ IZYÔQi ³fZ ·fe ÀfdSX°ff IYe ¸fZWX³f°f IYe ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe »f¦f ¦fBÊÜ IbYL dQ³f
1000 ÷Y´f¹fZ d¸f»fZÔ¦fZ AüSX UZ Àf¸ffþ IZY ÀIYe¸f IZY Àff±f IYBÊ dQ»f¨fÀ´f AfBdOX¹ff ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¸ffÀIY ¶ffÔMXZ¦feÜ ¦fb¯fUØff IYf ¸ffÀIY ¶f¨¨fûÔ WXf»ffÔdIY ÀfdSX°ff þ`dUIY JZ°fe IYSX³fZ ´fSX IYû ÀfSXfWXf AüSX ´fiû°ÀffWX³f IZY d»fE OXZPÞX ³füIYSXe IYSX³fZ IZY ¶ffQ ÀfdSX°ff ³fZ BÀfZ
RYf¹fQZ IZY d»fE dIYÀfe ³ff dIYÀfe dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ IYWXf, Àff¸f³fZ AfEÔ¦fZÜ ÀMXcOXZÔMXÐÀf ¦fib´f ¸fZÔ IYf¸f ¹fWX Ad·f¹ff³f EIY WXµ°fZ °fIY ¨f»fZ¦ff IYû dQ¹ff þfE¦ff ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ÀfZ ´fiû°ÀffWX³f IZY d»fE »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ffÜ LûOÞX³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff d»f¹ffÜ ´fdSXUfSX IYf
AfBdOX¹ff ´fSX IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ BÀf ´fcSXZ AfÔÂfd´fi³¹fûSXdVf´f ¸ffBÔOXÀfZMX IYdSXIbY»f¸f IYSXZÔ¦fZ AüSX dQ»»fe IZY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ dþÀfIZY QüSXf³f 50 »ffJ ¸ffÀIY ¶ffÔMXZ WXf»f WXe ¸fZÔ OXZPÞX »ffJ ÷Y´f¹fZ dQE ¦fEÜ dUSXû²f QSXdIY³ffSX IYSX°fZ WXbE IbYL EZÀff
´fifgþZ¢MX IZY d»fE 30 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fÔþcSX IZY °fWX°f WXSX ÀMXcOXZÔMX IYû ÀfeOX ¸f³fe IZY IZY ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYf A´f³ff IYf¸f VfbøY IYSX³fZ þfEÔ¦fZÜ IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf, EIY ÀfdSX°ff IYf ¸ff³f³ff WX` dIY EIY E³fþeAû CX³fIZY ´fd°f Àf³³fe ´ff¹f»f ¦fb÷Y¦fif¸f IYSX³fZ IYe NXf³fe dIY A³¹f ¸fdWX»ffAûÔ
dIYE ¦fE WX`Ô AüSX Qû ¸fWXe³fZ IZY AÔQSX °füSX ´fSX 1 WXþfSX ÷Y´f¹fZ dQE þfEÔ¦fZ °ffdIY IYf WXb³fSX AüSX d³fJSXZ¦ffÜ ³fUÔ¶fSX ÀfZ WX¸f d³fþe U IYe ¸ff²¹f¸f ÀfZ CXÀfIYf ³ff¸f IZYÔQi ÀfSXIYfSX IYû ·fe SXûþ¦ffSX dQ¹ff þf ÀfIZYÜ ³füIYSXe
´fifgþZ¢MX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ VfbøY IYSX dQ¹ff dIYÀfe d¶fþ³fZÀf VfbøY IYSX³fZ ¹ff Àf¸ffþ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ³fZ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ IYû ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ CX³fIYf QfUf WX` dIY LûOÞX³fZ IZY ¶ffQ Qû ¶f¨¨fûÔ IYû »fZIYSX
þfE¦ffÜ 6 WXµ°fZ IYf Àf¸f¹f QZ°fZ WXbE A´f³fe ´fiZÀf IYfg³RiYZÔÀf ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¸ffÀIY ¶ffÔMX³ff VfbøY ¹fWX SXfdVf IZYU»f ´fiQZVf ¸fZÔ CX³WXZÔ WXe Qe QüÀff ¦ffÔU ÀfZ ÀfÀfbSXf»f Af ¦fBÊÜ ´fd°f
ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû 30 dQÀfÔ¶fSX °fIY A´f³fZ dIY ¶f¨¨fûÔ IYû N95 IYSX QZÔ¦fZ, EIY WXµ°fZ ¦fBÊÜ BÀfIZY A»ffUf dþ»ff ´fiVffÀf³f ÀfZ Àf¸fZ°f ÀfÀfbSXf»f IZY »fû¦fûÔ IYû þ`dUIY
´fifgþZ¢MX ´fSX ´fcSXf IYf¸f IYSX³ff WXû¦ffÜ ¸ffÀIY ¶ffÔMXZ °fIY ÀIcY»fûÔ IZY ·fe ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¶fZÀMX JZ°fe IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ ´fd°f ³fZ
þfEÔ¦fZÜ ¶f¨¨fûÔ IYû þdSXE WX¸f §fSX-§fSX AfBÊERYEÀf ¸ffgOX»f ÀfZ ·fe Àf¸¸ffd³f°f ÀfWX¸fd°f QZ°fZ WXbE ´ffÀf IZY WXe ¦ffÔU
QSXAÀf»f, BÀfe Àff»f dQ»»fe IZY ´fcSXe dIYMX Qe þfE¦fe dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü IYfþ¸f´fbSX ¸fZÔ Afg¦fZÊd³fIY RY¸fÊ Jû»ffÜ
Àf·fe ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ¢»ffÀf 9 ÀfZ dþÀf¸fZÔ N95 Uf»fZ °fIY ¸ffÀIY ´fWXbÔ¨ff QZÔ¦fZÜ BÀfIZY d»fE EIY IYSXûOÞX J¨fÊ dIYE ¦fEÜ
12 IZY LfÂf-LfÂffAûÔ IZY d»fE VfbøY Qû ¸ffÀIY WXûÔ¦fZ, CX³WXûÔ³fZ ´fSXf»fe ³f þ»ff³fZ IZY d»fE EIY ¶fWXSXWXf»f, WXdSX¹ff¯ff IZY ´f»fU»f ÀfdSX°ff þ`dUIY JZ°fe IYSX ¶feÀf °fSXWX IYe
dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYf ¸fIYÀfQ WX` dIY dþÀf¸fZÔ ÀfZ A¨Le ¦fb¯fUØff ¶ffSX dRYSX ´fÔþf¶f U WXdSX¹ff¯ff IYe IYe ÀfdSX°ff ¨f`²fSXe ¦ffdþ¹ff¶ffQ IYe Àfd¶þ¹ffÔ CX¦ff SXWXe WX` AüSX BÀfÀfZ IYfRYe
¶f¨¨fûÔ IZY ·fe°fSX A´f³ff IYf¸f VfbøY IYSX³fZ IYf ¸ffÀIY ¶f¨¨fûÔ IYû dQ¹ff þfE¦ffÜ ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ dU³f°fe IYeÜ ¶fWXbAûÔ IYû SXûþ¦ffSX QZIYSX ÀfVföY ¶f³ff ¸fb³ffRYf WXû SXWXf WX`Ü
IYf ·fe WXb³fSX d³fJSXZ AüSX UZ dÀfRYÊ ³füIYSXe IZYþSXeUf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VfbIiYUfSX SXWXe WX`Ü CXÀf³fZ ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe
´ff³fZ Uf»fZ ³fWXeÔ ¶fd»IY ³füIYSXe QZ³fZ Uf»fZ IYû UWX ·fe ¶f¨¨fûÔ IYû ¸ffÀIY ¶ffÔMXZÔ¦fZÜ

SXf¿MÑXe¹f dWX°f ÀfZUf MÑÀMX IY¸fÊ´fcSXf õfSXf dQ»»fe IYe IY¨¨fe IYfg»fûd³f¹fûÔ ÀfZ
dIY¹ff ¦f¹ff ¦fûU²fʳf ´fcþf Af¹fûþ³f ÀfMXZ 81 ¦ffÔUûÔ IYû ·fe °fûWXRYf

CXØfSXe dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f IY¸fÊ´fbSXf UfOXÊ ³fÔ¶fSX 99 ¸fZÔ AfQSX¯fe¹f ³fBÊX dQ»»fe : ´fcSXZ QZVf·fSX ¸fZÔ ¦fûU²fʳf ´fcþf n ¦fûU²fʳf ´fcþf IZY dQ³f ³fBÊ dQ»»fe : A³fd²fIÈY°fIYfg»fûd³f¹fûÔ ¸ff³fZÔ °fû ÀfÔÀfQ ÀfÂf ¸fZÔ IYfg»fûd³f¹fûÔ IZY
´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ´fiZSX¯ffÀUøY´f Àff¸ffdþIY ÀfüWXfQÊ EUÔ ÀU¨L ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ QSXAÀf»f, ·f¦fUf³f IÈY¿¯f, ¦fûU²fʳf IZY d³f¹f¸fd°fIYSX¯f IYf »ff·f dQ»»fe IZY d³f¹f¸fd°fIYSX¯f IYf ´fiÀ°ffU ´ffÀf WXû³fZ
·ffSX°f ÀUÀ±f ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IYû ¸fc°fÊøY´f ´fiQf³f IYSX°fZ WXbE A´f³fZ UfOXÊ 99 IZY Qe´ffU»fe ¹ff³fe dQUf»fe IZY A¦f»fZ dQ³f ´fUÊ°f AüSX ¦ff¹fûÔ IYe ´fcþf 81 ¦ffÔUûÔ IYû ·fe d¸f»fZ¦ffÜ dQ»»fe IZY ¶ffQ ´fWX»fZ RZYþ ¸fZÔ 50 IYfg»fûd³f¹fûÔ
d³f¦f¸f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX CX³WXZÔ CX´fWXfSX ´fiQf³f IYSX Qe´ffU»fe ´fUÊ IYe ¦fûU²fʳf ´fcþf IYe þf°fe WX`Ü ¦fûU²fʳf ´fcþf IYf dU²ff³f WX` dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f AüSX °fe³fûÔ d³f¦f¸f IYû d³f¹fd¸f°f IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff °fZþ
Vfb·fIYf¸f³ff¹fZÔ ´fiZd¿f°f IYeÜ BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ WX¸fZÔ IY¸fÊ´fbSXf ¸f¯OX»f A²¹fÃf ßfe IZY dQ³f ·f¦fUf³f IÈY¿¯f, ¦fûU²fʳf ´fUÊ°f ¨fcSX IYSX ¦fûU²fʳf ´fUÊ°f IYe ´fcþf IYe ±feÜ ¸fZÔ ³fWXe ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff AüSX IYBÊ d¸f»fIYSX ¹fûþ³ff ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IYe þfE¦feÜ Àf·fe IYfg»fûd³f¹fûÔ IYû
SXfþeU d¦fSXûÂff, IYSXû»f ¶ff¦f dªf»ff ³fed°f d½f¿f¹fIY Vfû²f d½f²ff¹fIY A³fa°f IbY¸ffSX AüSX ¦ff¹fûÔ IYe ´fcþf IYf dU²ff³f WX`Ü B°f³ff ¦fûU²fʳf ´fcþf IYfd°fÊIY ¸ffWX IYe ´fid°fÀ´fQf ´fiIYfSX IZY Af¹fûþ³f dIYE ¦fE dQ»»fe IZY AdJ»f ·ffSX°fe¹f A¦fiUf»f ÀfÔ¦fNX³f IZY dQ»»fe IZY »f¦f·f¦f 350 ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY Àff±f ´f¢IYf IYSX³ff BÀfd»fE
ªf`³f, ¸fWXf¸fÔÂfe IY¸fÊ´fbSXf ¸f¯OX»f ßfe ¹fVf J³³ff, ÀfZUf ·ffSX°fe IZY ´fif³°f ´fi¨ffSXIY WXe ³fWXeÔ, BÀf dQ³f 56 ¹ff 108 °fSXWX IZY IYû ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀf JfÀf dQ³f »fû¦f IY¸fÊ´fcSXf ¸fZÔ WXSX U¿fÊ IYe °fSXWX SXf¿MÑXe¹f dWX°f ´fiZÀfeOXZMX QZVf ¶fÔ²fc ¦fb~f ,·ffþf´ff ´fiQZVf 81 ¦ffÔU EZÀfZ WX`Ô þû AfÀff³f ³fWXeÔ WX` dIY
¸fb³feVf °¹ff¦fe EUÔ SXfIZYVf Vf¸ffÊ þe IYf Àffd³f²¹f ´fif~ WXbAfÜ ´fIYUf³f ¶f³ffIYSX ßfeIÈY¿¯f IYû CX³fIYf ·fû¦f A´f³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ ¦ff¹f IZY ¦fû¶fSX ÀfZ ¦fûU²fʳf ÀfZUf MÑÀMX IY¸fÊ´fcSXf ³fZ ¦fûU²fʳf ´fcþf IYf IYf¹fÊIY¯fe ÀfQÀ¹f ÀfÔþ¹f A¦fiUf»f,dQ»»fe A³fd²fIÈY°f IYfg»fûd³f¹fûÔ n dQ»»fe IZY CX³fIYf »fZ-AfCXMX
»f¦ff¹ff þf°ff WX`Ü B³f ´fIYUf³fûÔ IYû ¶f³ff°fZ WX`ÔÜ AüSX ¹fZ °¹fûWXfSX ³f dÀfRYÊ ¦fûIbY»f Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f ´ffÔ°f Àf¹fûþIY ¶fÔþSX¦f Q»f Vff¸f ¹ff VfWXSXeIÈY°f Af¶ffQe »f¦f·f¦f 350 ´»ff³f °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ
kA³³fIcYMXlIYWXf IbY¸ffSX,IYSXû»f ¶ff¦f ·ffªf´ff A²¹fÃf ·ffSX°f IZY d¶f»fIbY»f ³fþQeIY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ÀfZ 81 Àf¸f¹f »f¦f°ff WX`Ü B³f
þf°ff WX`Ü ·fc¿f¯f ¸fQf³f, Àfû³fc Àf¨fQZU IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ
Vfd¸f»f WXbE AfEZ ¸fb£¹f Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ SXf¿MÑXe¹f
EZÀfe ¸ff³¹f°ff WX` dIY ¶fiþUfdÀf¹fûÔ IYe dWX°f ÀfZUf MÑÀMX IY¸fÊ´fcSXf IYû ¦fûU²fʳf ´fcþf
SXÃff IZY d»fE ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f ³fZ A´f³fe IYe ¶f²ffBÊ Qe AüSX Àf¶fIZY Àff±f ´fcþf IYeÜ
dQ½¹f VfdöY ÀfZ dUVff»f ¦fûU²fʳf ´fUÊ°f IYû SXf¿MÑXe¹f dWX°f ÀfZUf MÑÀMX IY¸fÊ´fcSXf IZY CX´ff²¹fÃf
LûMXe AÔ¦fb»fe ¸fZÔ CXNXfIYSX WXþfSXûÔ þeU- Àfd¨f³f ¦fû¹f»f ³fZ Àf·fe Ad°fd±f¹fûÔ IYû
þ°fbÔAûÔ AüSX BÔÀff³fe dþÔQd¦f¹fûÔ IYû ·f¦fUf³f ²f³¹fUfQ dIY¹ffÜ
BÔQi IZY IYû´f ÀfZ ¶f¨ff¹ff ±ffÜ ¹ff³fe ·f¦fUf³f
IÈY¿¯f ³fZ QZU SXfþ B³Qi IZY §f¸fÔOX IYû ¨fcSX-

Vfe»ff ¸f³fûWXSX ´fd›¸f VffJf ³fZ ¨f»ffBÊ No WX`ÔÜ ¦ffÔU EZÀfZ WX`Ô ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ
Single Use Plastic IYe ¸fbdWX¸f EZÀfZ ¦ffÔUûÔ IYû »fû¦fûÔ IYû ÀfÔ´fdØf IZY
þû A³fd²fIÈY°f ¸ffd»fIYf³ff WXIY IZY
dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IYfg»fûd³f¹fûÔ ¹ff Ad²fIYfdSXIY QÀ°ffUZþ
E¢MX 1957 IYe ²ffSXf VfWXSXeIÈY°f Af¶ffQe d¸f»f þfEÔ¦fZÜ A·fe °fIY
507 IZY °fWX°f IZY d¶f»fIbY»f ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZ EZÀfZ
VfWXSXeIÈY°f ¦ffÔU §fûd¿f°f ³fþQeIY WX`Ô ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ
Ófû»fZ Uf»fe AfaMXe IYû d¸f»f SXWXf Àf¸ffþÀfZdUIYf VfdVf A¦fiUf»f, OXfg dIYSX³f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfÀfZ »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf A´f³fe
WX`Ô ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f °f»fUfSX AüSX ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´»ffdÀMXIY B³f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ
IYe ±f`»fe, ¶fû°f»f AüSX ´»ffdÀMXIY ÀfZ ¶f³fe WXSX »f¦f·f¦f 6-8 »ffJ ÀfÔ´fdØf IYe SXdþÀMÑe ¹ff
³fBÊX dQ»»fe : dÀfÔ¦f»f ¹fcþ ´»ffdÀMXIY ÀfZ EIY ¨feþ WXfd³fIYfSXIY WX` þû WX¸f SXûþ¸fSXfÊ IYe »fû¦fûÔ IYû Àfe²ff »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ BÀfIZY A³¹f IYûBÊ ¸ffd»fIYf³ff WXIY IZY
´f¹ffÊUSX¯f IYû ¶f¨ff³fZ ÀfZ þWXfÔ ÀfSXIYfSX þ³f dþÔQ¦fe ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WX`Ü BÀfd»fE WX¸f Àff±f WXe B³f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ d³fþe þ¸fe³f IYû QÀ°ffUZþ ³fWXeÔ WX`ÔÜ ¦ffÔUûÔ IYe ßfZ¯fe
AfÔQû»f³f ¨f»ff SXWXe WX` UWXe IYBÊ »fû¦f AüSX IY´fOXZ IZY ±f`»fZ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZ ¢¹fûÔdIY ¹fZ »fZIYSX ¨f»f SXWXZ dUd·f³³f ¸fbIYQ¸fûÔ IYû ¶fQ»f³fZ AüSX d³f¹fd¸f°f WXû³fZ IZY ¶ffQ
ÀfÔÀ±ffEÔ ·fe þf¦f÷YIY°ff R`Y»ff SXWXe WX` AüSX Àf¸ffþ IZY d»fE ÀfWXf¹fIY WX`ÔÜ Ófû»fZ Uf»fe ·fe J°¸f IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¨f»f SXWXe À±ff³fe¹f d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ AüSX dU²ff¹fIY
ÀfSXIYfSX IYe ¸fbdWX¸f No Single Use AfÔMXe ¸f°f»f¶f Àf¸ffþÀfZdUIYf VfdVf A¦fiUf»f WX`Ü B³f ¸fbIYQ¸fûÔ IYû dQ»»fe ·fcd¸f ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ÀfOÞXIY, ¦fd»f¹ffÔ, ³ffd»f¹ffÔ,
Plastic IYf dWXÀÀff ¶f³f ·ffSX°f IYû 2022 ³fZ Àf¶fIYû IY´fOXZ IZY ±f`»fZ ·fZMX dIY¹fZ AüSX Àfb²ffSX IYf³fc³f IZY °fWX°f J°¸f dIY¹ff Àf¸fbQf¹f ·fU³f þ`Àfe ÀfbdU²ffEÔ
°fIY ´»ffdÀMXIY ¸fböY QZVf ¶f³ff³fZ ¸fZ þbMXZ WX`ÔÜ SXûþ¸fSXfÊ ¸fZÔ ´»ffdÀMXIY °¹ff¦f IZY IY´fOÞXZ IZY ±f`»ff þfE¦ffÜ CX´f»f¶²f IYSXf ÀfIZYÔ¦fZÜ A·fe °fIY B³f
´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe þe IYe ¸fbdWX¸f IZY Àff±f ´fd›¸f ³fû dÀfÔ¦f»f ¹fcþ ´»ffdÀMXIY IYe ¸fbdWX¸f ¨f»ffBÊ BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ffÜ Àff±f WXe ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ d³f¦f¸f ´ff¿fÊQûÔ IYf RÔYOX CX´f¹fû¦f
dUWXfSX IYe Vfe»ff ¸f³fûWXSX ´fd›¸f VffJf ³fZ ·fe dþÀf¸fZÔ AfÀf ´ffÀf IYe þ³f°ff IYû ´»ffdÀMXIY Àf¶f³fZ ´fü²ffSXû´f¯f IYSX EIY QcÀfSXZ IYû Qe´ffU»fe ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ 50 ³fWXeÔ WXû ´ff°ff WX`Ü IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ dQ»»fe
IZY ³fbIYÀff³f ¶f°ff þf¦f÷YIY dIY¹ffÜ BÀf ¸fbdWX¸f IYe ¶f²ffBÊ QeÜ IYfg»fûd³f¹ffÔ d³f¹fd¸f°f WXûÔ¦fe ÀfSXIYfSX IZY dU²ff¹fIY ·fe RÔYOX J¨fÊ
¸fZ VffJf IYe A²¹fÃf SX¸ff A¦fiUf»f,
OXeOXeE IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe IYSX³fZ ¸fZÔ JbQ IYû AÀf¸f±fÊ ´ff°fZ WX`ÔÜ

06 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f Vf°fSXÔþ ¸fZÔ UþeSX AüSX dþÞÔQ¦fe ¸fZÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf
þ¸feSX, A¦fSX ¸fSX þfE °fû JZ»f J°¸f
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019 Àf¸fdÓfEÜ

dQ»»fe ´fbd»fÀf IYû d¸f»ff ³f¹ff ¸fb£¹ff»f¹f,
¦fÈWX¸fÔÂfe Ad¸f°f VffWX ³fZ dIY¹ff CXîfMX³f

³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ dQ»»fe IZY Qû Af»feVff³f IYf¹ffÊ»f¹f WX`ÔÜ ´fcSXZ WXûIYSX AfBÊMXeAû dÀ±f°f BÔQi´fiÀ±f ¸ff¦fÊ ´fSX WXbAf WX`Ü BÀf¸fZÔ þ»f ÀfÔ¨f¹f³f IZY Àff±f 8.90 »ffJ U¦fÊRYeMX ¸fZÔ WX`Ü BÀf¸fZÔ
´fbd»fÀf IYû d¸f»ff ³f¹ff ¸fb£¹ff»f¹fÜ IZYÔQie¹f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ IYSXe¶f 1000 UfWX³fûÔ IYe »fûIY d³f¸ffʯf ·fU³f ¸fZÔ dVfµMX WXbAf ±ffÜ Jb»fe Af¶fûWXUf IYf ·fe ²¹ff³f SXJf ¦f¹ff E»fBÊOXe »ffBÐMXÀf »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`ÔÜ
¦fÈWX¸fÔÂfe Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf dIY »füWX ´ffdIÔYʦf IYe ½¹fUÀ±ff WX`Ü dQ»»fe ´fbd»fÀf IYSXe¶f 44 U¿fÊ ¶ffQ BÀfIYf ³f¹ff ´f°ff þ¹f WX`Ü DY´fSXe ¸fÔdþ»f ´fSX 12 dSXWXf¹fVfe
´fb÷Y¿f ÀfSXQfSX U»»f·f ·ffBÊ ´fMXZ»f ³fZ ´fcSXZ IYû IYSXe¶f 44 U¿fÊ ¶ffQ ¸fb£¹ff»f¹f dÀfÔWX SXûOX, ³fBÊ dQ»»fe WXû¦ffÜ ¦fb»ff¸f µ»f`MXÐÀf WX`ÔÜ ´fbd»fÀf Af¹fböY IYf EIY A¶f °fIY 4 ¸fÔdþ»fZÔ WXe WX`Ô °f`¹ffSX
QZVf IYû EIY ÀfcÂf ¸fZÔ d´fSXû¹ff WX`Ü dQ»»fe d¸f»ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX, U¿fÊ ·ffSX°f ¸fZÔ ¸fb£¹ff»f¹f IYV¸feSXe ¦fZMX ¸fZÔ ±ffÜ IYf¹ffÊ»f¹f QcÀfSXe AüSX QcÀfSXf 14UeÔ
´fbd»fÀf IZY ³fE ¸fb£¹ff»f¹f IYf CXîfMX³f 1975-76 ¸fZÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYf ¸fÔdþ»f ´fSX WXû¦ffÜ BÀf¸fZÔ 150 ARYÀfSXûÔ ³fE ¸fb£¹ff»f¹f IYf 17 ¸fÔdþ»f IYf
IYSX°fZ WXbE Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf dIY 70 ¸fb£¹ff»f¹f IYV¸feSXe ¦fZMX ÀfZ À±ff³ffÔ°fdSX°f 17 ¸fÔdþ»f ³fE ¸fb£¹ff»f¹f IYf IZY ¶f`NX³fZ IYf BÔ°fþf¸f WX`Ü ¸fb£¹ff»f¹f PXfÔ¨ff °fû ¶f³f ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f A¶f °fIY
Àff»f IZY ¶ffQ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYû A´f³ff d³f¸ffʯf ´fd¶»fIY ´ffMXʳfSXdVf´f IZY °fWX°f dÀfRYÊ 4 ¸fÔdþ»fZÔ WXe ´fcSXe °fSXWX °f`¹ffSX WX`ÔÜ
§fSX d¸f»ff WX`Ü ¸f`Ô ¶f²ffBÊ QZ°ff WXcÔÜ ÀfSXQfSX ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY IYSXe¶f EIY
´fMXZ»f IYe þ¹fÔ°fe IZY dQ³f BÀfIYf CXîfMX³f ¸fWXe³fZ ÀfZ IYfRYe ±ff³ff²¹fÃf, EÀfe´fe,
¦fUÊ IYe ¶ff°f WX`Ü OXeÀfe´fe, ÀfÔ¹fböY ´fbd»fÀf Af¹fböY AüSX
¹fWXfÔ °fIY dUVfZ¿f ´fbd»fÀf Af¹fböY B³f 4
¦fÈWX¸fÔÂfe Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf dIY ¸fÔdþ»fûÔ IYû °f`¹ffSX IYSXf³fZ ¸fZÔ »f¦fZ ±fZÜ
A¶f UöY Af ¦f¹ff WX` dIY WX¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû Ad²fIYfSXe ½¹fdöY¦f°f À°fSX ´fSX »fû¦fûÔ IYû
ÀfIYfSXf°¸fIY ³fþdSXE ÀfZ QZJ³ff ¨ffdWXEÜ ¶fb»ffIYSX B³WXZÔ RYfB³f»f IYSXf SXWXZ ±fZÜ
BÀfIZY Àff±f WXe ¦fÈWX¸fÔÂfe Ad¸f°f VffWX ³fZ
³fÀfeWX°f ·fe Qe dIY ·fU³f ÀfZ ª¹ffQf AWX¸f
WXû°fe WX` ·ffU³ffEÔÜ CX³WXûÔ³fZ ³fZ IYWXf dIY
WX¸f AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff IZY ´fid°f ´fid°f¶fð WX`ÔÜ
CXîfMX³f IZY ¶ffQ BÀf ¸füIZY ´fSX dQ»»fe
´fbd»fÀf IYd¸fV³fSX A¸fc»¹f ´fMX³ff¹fIY ³fZ
BÀf d¶fd»OXÔ¦f IYe dUVfZ¿f°ffEÔ ¶f°ffBÊ AüSX
¹fWX IYWXf dIY dQ»»fe ´fbd»fÀf ÀfQ`U »fû¦fûÔ
IYe ÀfZUf ¸fZÔ °f°´fSX SXWXZ¦feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX
¦fÈWX¸fÔÂfe, CX´fSXfª¹f´ff»f Ad³f»f ¶f`þ»f,
dQ»»fe ´fbd»fÀf IYd¸fV³fSX A¸fc»¹f
´fMX³ff¹fIY Àf¸fZ°f dQ»»fe ´fbd»fÀf IZY UdSXâ
ARYÀfSX ·fe ¸füþcQ SXWXZÜ

17 ¸fÔdþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ Af¹fböY

IY³ffgMX ´»fZÀf ¸fZÔ E³fIYfCXÔMXSX, EIY WXe SXdþÀMÑZVf³f ÀfZ ¨f»ff°ff QZVf ¸fZÔ SXfªf²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ
°fe³f ¨fZ³f À³f`¨fSX d¦fSXµ°ffSX ±ff 2 IYfSX, WXbAf d¦fSXµ°ffSX A´fSXf²f Àf¶fÀfZ ª¹ffQf: NCRB

³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY dQ»»fe E¹fSX´fûMXÊ ´fSX Àfû³fZ IYe °fÀIYSXe ³fBÊ dQ»»fe : SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ QþÊ
IY³ffgMX ´»fZÀf ¸fZÔ ¶fQ¸ffVfûÔ AüSX ´fbd»fÀf IYSX³fZ Uf»ff Vf£Àf d¦fSXµ°ffSX A´fSXf²fûÔ ¸fZÔ A·fc°f´fcUÊ UÈdð ÀfZ ´f°ff
IZY ¶fe¨f E³fIYfCXÔMXSX WXbAfÜ BÀf ³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe E¹fSX´fûMXÊ ´fSX 30.82 »ffJ ÷Y´fE WX`Ü Af´fIYû ¨f»f°ff WX` dIY VfWXSX Qb¿IY¸fÊ U WX°¹ff þ`ÀfZ
E³fIYfCXÔMXSX IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ °fe³f Àfû³fZ IYe °fÀIYSXe IZY AfSXû´f ¸fZÔ EIY ¶f°ff QZÔ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IZYSX»f IZY IYûd¨¨f ³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ EIY WXe n ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ§f³¹f A´fSXf²fûÔ IZY ¸ff¸f»fûÔ IZY Àff±f ´fbd»fÀf E³fIYfCXÔMXSX ¸fZÔ °fe³f d¦fSXµ°ffSX
¶fQ¸ffVfûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ °fe³fûÔ Vf£Àf IYû IYÀMX¸f dU·ff¦f IZY E¹fSX´fûMXÊ ´fSX Àfû³fZ IYe °fÀIYSXe IYf ´fÔþeIYSX¯f ÀfÔ£¹ff IYf BÀ°fZ¸ff»f 2 IYfSXûÔ IYfSXZÔ ¸fIYf³f IZY ¶ffWXSX ²feSXZ-²feSXZ dVfIYf¦fû ¸fZÔ ¶fQ»f°ff þf SXWXf
IYe ´fWX¨ff³f Àf»fe¸f, BÀ¸ffB»f AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü EZÀff ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff ±ff, dþÀfZ ´fSX IYSX³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ EIY ½¹fdöY IYû JOÞXe d¸f»feÔ AüSX ¸ffd»fIY WX`Ü ¹fWX A´fSXf²f ¸fbÔ¶fBÊ, ¨fZ³³fBÊ, ³fBÊ dQ»»fe: SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ LûMXe dQUf»fe ´fSX WXbE E³fIYfCXÔMXSX IZY ¶ffQ
ÀffCXÔOX IZY øY´f ¸fZÔ IYe ¦fBÊ, þû IbY£¹ff°f Vf£Àf þZïfWX ÀfDYQe ASX¶f ÀfZ Af QZJ Ad²fIYfSXe ·fe QÔ¦f SXWX ¦fE ±fZÜ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ´fSXd¸fÔQSX dÀfÔWX BÀf ¶ffSXZ IYû»fIYf°ff AüSX ¶fZÔ¦f»fbøY IYe °fb»f³ff ¸fZÔ °fe³f ¶fQ¸ffVfûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX E³fIYfCXÔMXSX ³ffg±fÊ UZÀMX dQ»»fe
¨fZ³f À³f`¨fSX ¶f°ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ SXWXf ±ffÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Vf£Àf IYe QSXAÀf»f EIY Vf£Àf ³fZ dU¦f IZY d¦fSXµ°ffSX dIY¹fZ ¦fE AfSXû´fe SXfþüSXe ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX IYûBÊ IYSXe¶f Qû¦fb³ff U d°f¦fb³ff WXû ¦fE WX`ÔÜ IZY IbY°fb¶f¦fPÞX B»ffIZY ¸fZÔ WXbAf ±ffÜ E³fIYfCXÔMXSX IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf IYe À´fZVf»f MXe¸f
2 ¨fZ³f À³f`¨fSX ¸fbNX·fZOÞX IZY QüSXf³f ¦fû»fe °f»ffVfe »fe AüSX ¶f`¦f ·fe ¨fZIY dIY¹ffÜ AÔQSX EIY dIY»fû Àfû³ff Lb´ffIYSX ¦ffOXZʳf B»ffIZY IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü ÀfÔ°fû¿fþ³fIY þUf¶f QZ³fZ ¸fZÔ ³f`Vf³f»f IiYfB¸f dSXIYfgOXÊ ¶¹fcSXû ³fZ °fe³fûÔ IYû ²fSX d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³fûÔ AfQ¸fe IYd±f°f °füSX ´fSX Qû
»f¦f³fZ ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶f`¦f ¸fZÔ 805 ¦fif¸f IZY Uþ³f IZY ¨ffSX SXJf ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ Jb»ffÀff dIY¹ff AÀfRY»f SXWXf (E³fÀfeAfSX¶fe) õfSXf Àfû¸fUfSX IYû þfSXe ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ¸ffSX³fZ IYe ¹fûþ³ff ¶f³ff SXWXZ ±fZÜ ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY, AfSXûd´f¹fûÔ
§ff¹f»f ¶fQ¸ffVfûÔ IYû AÀ°f´ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ MXbIYOÞXZ d¸f»fZÜ Àfû³ff þ¶°f IYSX d»f¹ff ±ff dIY ¸f»f´´fbSX¸f IYf SXWX³fZ Uf»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf dIYE ¦fE ³fE AfÔIYOÞXûÔ ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` IYe ´fWX¨ff³f Àfd¨f³f, dUVff»f AüSX ´fiUZVf IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü °fe³fûÔ AfSXû´fe ¦fû¦fe
IYSXf dQ¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf B³f ¶fQ¸ffVfûÔ IYû ¦f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf Vf£Àf ÀfZ ´fcL°ffL ³füVffQ þ¶f E¹fSX´fûMXÊ ´fSX CX°fSXf °fû IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe ±fe dIY EIY ½¹fdöY EIY ¸ffd»fIY IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü dIY ·ffSX°fe¹f QÔOX ÀfÔdWX°ff (AfBÊ´feÀfe) ¦f`Ô¦f IZY ÀfQÀ¹f ¶f°ffE ¦fE WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ³fZ A³fbÀffSX °fe³f AfSXûd´f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ Qû IZY WXf±f
´fIYOÞX³fZ IZY ¶ffQ IYBÊ ¶fOÞXe UfSXQf°fûÔ IYf IYSX SXWXe WX`Ü CXÀfIZY ¶ff»fûÔ IYf ÀMXfB»f QZJIYSX WXe ´fÔþeIYSX¯f ³fÔ¶fSX IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX 2 ´fbd»fÀf IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff IZY °fWX°f A´fSXf²f IZY IbY»f ´fÔþeIYSX¯f IZY AüSX ´f`SX ¸fZÔ ¦fû»fe »f¦fe WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ IYWXf dIY °fe³f »fû¦f dQ»»fe IZY IÔYÓffU»ff
Jb»ffÀff IYSX ÀfIY°fe WX`Ü IYÀMX¸f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû VfIY IYfSXûÔ IYû ¨f»ff SXWXf WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ dIY ´fcL°ffL IZY QüSXf³f ¸ffd»fIY ³fZ Jb»ffÀff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 19 ¸fWXf³f¦fSXûÔ ¸fZÔ dQ»»fe IYf AüSX ³fSXZ»ff B»ffIZY ¸fZÔ Qû ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ¸ffSX³fZ IYe ¹fûþ³ff ¶f³ff SXWXZ ±fZÜ
Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¹fWX QfUf dIY¹ff WXbAfÜ BÀfIZY ¶ffQ þ¶f IYÀMX¸f AfSXû´fe IZY ¸fIYf³f ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYe ¦fBÊÜ dIY¹ff dIY CXÀf³fZ EIY IYfSX EIY ¶f`ÔIY ÀfZ dWXÀÀff 40 ´fid°fVf°f ÀfZ ª¹ffQf WX`Ü
þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY dQ»»fe ¸fZÔ WX`Ü Àfe¸ff Vfb»IY dU·ff¦f ÀfZ þfSXe EIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ CXÀfIYe þfÔ¨f IYe °fû ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYfSXZÔ ¸fIYf³f IZY ¶ffWXSX IYþÊ »fZIYSX JSXeQe ±fe »fZdIY³f UWX CXÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ 2017 ¸fZÔ Qb¿IY¸fÊ IZY 1,168 U IYû¹fÔ¶fMXcSX ¸fZÔ 2017 ¸fZÔ IYûBÊ Qb¿IY¸fÊ
¨fZ³f À³f`d¨fÔ¦f IYe ¶fPÞX°fe §fMX³ffAûÔ IYû ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY ½¹fdöY IZY CXÀfIZY dU¦f ÀfZ EIY dIY»fû Àfû³ff JOÞXe d¸f»feÔ AüSX ¸ffd»fIY ´fSXd¸fÔQSX dÀfÔWX ¨fbIYf ³fWXeÔ ´ff¹ffÜ ¶f`ÔIY IYWXeÔ IYfSX IYû B³f ¸fWXf³f¦fSXûÔ ¸fZÔ »fJ³fDY, ´fMX³ff ¸ff¸f»fZ QþÊ dIYE ¦fE, þ¶fdIY ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ IYf ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¨ffSX
QZJ°fZ WXbE, d´fL»fZ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ ´fbd»fÀf Àff¸ff³f IYe dUÀ°fÈ°f þfÔ¨f IYSX³fZ ´fSX ´fbd»fÀf AüSX IYÀMX¸f Ad²fIYfdSX¹fûÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX IYûBÊ ÀfÔ°fû¿fþ³fIY þ¶°f ³f IYSX »fZ CXÀf³fZ CXÀfIYf ´fÔþeIYSX¯f U IYf³f´fbSX ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ E³fÀfeAfSX¶fe 287 ¸ff¸f»fZ BÀfe Àff»f IZY QüSXf³f QþÊ Àfü WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fûÔ IZY Àff±f dQ»»fe
¶fQ¸ffVfûÔ ´fSX ³fþSX ¶f³ffE WXbE ±feÜ 805 ¦fif¸f Àfû³ff ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff IYû d¸f»ffÜ þUf¶f QZ³fZ ¸fZÔ AÀfRY»f SXWXfÜ ´fbd»fÀf IZY ÀfÔ£¹ff CXÀf IYfSX ÀfZ ¶fQ»f Qe þû CXÀfIZY ³fZ Àff»f 2017 IZY d»fE OXZMXf þfSXe WXbEÜ þ¹f´fbSX 210 ¸ff¸f»fûÔ IZY Àff±f BÀf¸fZÔ ·fe Àf¶fÀfZ DY´fSX WX`Ü ¶fZÔ¦f»fbøY
´fbd»fÀf IYû JbdRY¹ff þf³fIYfSXe d¸f»fe dþÀfIYe ¶ffþfSX ¸fZÔ IYe¸f°f IYSXe¶f ¸fb°ffd¶fIY, Qû³fûÔ IYfSX EIY WXe IÔY´f³fe IYe ´ffÀf ´fWX»fZ ÀfZ ±feÜ ¸ffd»fIY ³fZ IZYU»f dIY¹ffÜ Af¸f°füSX ´fSX ·ffSX°f IZY Àf·fe 36 °feÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX, BÔQüSX 206 IZY Àff±f (235 WX°¹ffEÔ) QcÀfSXZ AüSX ´fMX³ff
±fe dIY Qû ¶fQ¸ffVf ¶ffBIY ÀfZ IY³ffgMX WX` AüSX CX³fIYf SXÔ¦f ·fe EIY þ`Àff WXe WX`Ü ´fÔþeIYSX¯f ÀfÔ£¹ff ¶fQ»fe WX`, ¨fZdÀfÀf ³fÔ¶fSX SXfª¹fûÔ AüSX IZYÔQiVffdÀf°f ´fiQZVfûÔ IZY ¨f`±fZ ´fSX SXWXfÜ IYû»fIYf°ff ¸fZÔ 15 ¸ff¸f»fZ (183 WX°¹ffEÔ) °feÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX WX`Ü
´»fZÀf IZY VfÔIYSX ¸ffIZYÊMX IYe AûSX Af³fZ CX³WXûÔ³fZ ÀfSXZÔOXSX IYSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ dIY B³f Qû³fûÔ ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ d´fL»fZ IbYL ´fbd»fÀf CX´ff¹fböY VfSX°f dÀf³WXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A»f¦f-A»f¦f WX`Ü QcSXÀ±f À±ff³fûÔ IZY AfÔIYOÞXûÔ IYû EIYÂf
Uf»fZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶fQ¸ffVfûÔ IYû Af°ff §ff¹f»f ¶fQ¸ffVfûÔ IYû AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ Àff»fûÔ ¸fZÔ dQ»»fe IZY A»f¦f-A»f¦f AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSXf 482 AüSX 420 IZY IYSX³fZ AüSX IÔY´ffB»f IYSX³fZ ¸fZÔ EIY U¿fÊ ÀfZ
QZJ ÷YIY³fZ IYf BVffSXfÜ JbQ IYû d§fSX°ff IYSXf dQ¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf B³f ¶fQ¸ffVfûÔ ÀfZ B»ffIYûÔ ÀfZ IYBÊ ¶fOÞXe UfSXQf°fûÔ IYû °fWX°f SXfþüSXe ¦ffOXZʳf ´fbd»fÀf ±ff³fZ ¸fZÔ EIY Ad²fIY Àf¸f¹f »f¦f°ff WX`Ü ¸fdWX»ffAûÔ IZY
QZJ ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ ´fbd»fÀf ´fSX RYf¹fdSXÔ¦f IYBÊ ¶fOÞXe UfSXQf°f IYf ´f°ff »f¦ff³fZ AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX` AüSX dJ»ffRY A´fSXf²fûÔ ¸fZÔ dQ»»fe IYe WXf»f°f
IYSX Qe AüSX ·ff¦f³fZ »f¦fZÜ þUf¶fe IYfIYûdVfVf IYSXZ¦feÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` AüSX JSXf¶f WXû°fe dQJ SXWXe WX`, þ¶f
IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ·fe RYf¹fdSXÔ¦f IYeÜ BÀfIZY ³fUe³f°f¸f AfÔIYOÞXûÔ IYe °fb»f³ff
Qû³fûÔ AûSX ÀfZ ¨f»fe RYf¹fdSXÔ¦f ¸fZÔ Qû³fûÔ ¸fbÔ¶fBÊ ¹ff IYû»fIYf°ff ÀfZ IYe ¦fBÊÜ
¶fQ¸ffVfûÔ IYû ¦fû»fe »f¦f ¦fBÊ AüSX E³fÀfeAfSX¶fe AfÔIYOÞXûÔ IZY A³fbÀffSX,

WXZSXûB³f °fÀIYSXe IYSX³fZ Uf»fZ ´fbd»fÀf ³fZ ¸ffÔ¦ff þb¸ffʳff °fû Vf£Àf ³fZ
³ffBþedSX¹f³f IYû ´fbd»fÀf ³fZ Q¶fû¨ff A´f³fe WXe ¶ffBIY ¸fZÔ »f¦ff Qe Af¦f

³fBÊ dQ»»fe : dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ EIY EZÀfZ ³ffBþedSX¹f³f IYû ¶f¨ff³fZ Af¦fZ ¶fPÞXeÜ »fZdIY³f ³fBÊ dQ»»fe : SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY ÀffIZY°f ¸fZÔ ¸fÔdQSX ¸ffÔ¦fZ °fû UWX ·fOÞXIY ¦f¹ffÜ ¦ff»fe-¦f»füþ ´fSX CX°fSX Af¹ff
³ffBþedSX¹f³f °fÀIYSX IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX` þû ´fbd»fÀf IYû QZJ IYSX ³ffBþedSX¹f³f d¨f¶fbþûSX ¸ff¦fÊ dÀ±f°f JûIYf ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ ³fû ´ffdIÔYʦf þû³f ¸fZÔ EIY °fû ´fbd»fÀfIY¸feÊ ³fZ þû³f»f AfgdRYÀfSX IYû ¶fb»ff d»f¹ffÜ
dQ»»fe ¸fZÔ AU`²f øY´f ÀfZ SXWX IYSX WXZSXûB³f IYe ´feMXSX(37) ÀfZ »fOÞX SXWXZ Qû³fûÔ »fû¦f RYSXfSX WXû ¶ffBIY JOÞXe ±feÜ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf Uf»fZ CXÀfZ CXNXfIYSX CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fbIZYVf IYe ¶fQÀf»fcIYe ¶fPÞX³fZ »f¦fe
°fÀIYSXe IYSX°ff ±ffÜ ¹fWX °fÀIYSX °fe³f ¸fWXe³fZ IYf ¦fEÜ ´fbd»fÀf IYû QZJ IYSX ³ffBþedSX¹f³f ³fZ ·fe Ed¸fMXe BÔMXSX³f`Vf³f»f ÀIcY»f IZY °fû þZOXAû ³fZ IYWXf dIY þb¸ff³ffÊ
¸fZdOXIY»f Ueþf »fZIYSX dÀf°fÔ¶fSX 2018 ¸fZÔ ·ff¦f³fZ IYe IYûdVfVf IYe, »fZdIY³f CXÀfIYf IYSXe¶f ´fb¿´f dUWXfSX »fZ ¦fEÜ IbYL QZSX n ÀffCX±f IZY OXeÀfe´fe A°fb»f ·fSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ AfSXû´f WX` dIY °ffU ¸fZÔ
·ffSX°f Af¹ff ±ff, »fZdIY³f Ueþf J°¸f WXû³fZ IZY ÀIcYMXSX dÀ»f´f WXû ¦f¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ³ffBþedSX¹f³f ¶ffQ ¶ffBIY IYf ¸ffd»fIY UWXfÔ IbY¸ffSX NXfIbYSX ³fZ ¶f°ff¹ff AfIYSX ¸fbIZYVf ³fZ ¶ffBIY ¸fZÔ Af¦f
¶ffQ Uf´fÀf ³fWXeÔ ¦f¹ffÜ CXÀfIZY ´ffÀf ÀfZ 30 ¦fif¸f ÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ ÀfUf»f dIYE °fû CXÀfIZY ´ffÀf IYûBÊ ´fWXbÔ¨ffÜ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ÀfZ dIY AfSXû´fe VfSXf¶f IZY ³fVfZ »f¦ff QeÜ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ
WXZSXûB³f ´fbd»fÀf ³fZ ¶fSXf¸fQ IYe WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ þUf¶f ³fWXeÔ d¸f»fZÜ ¶fQÀf»fcIYe IYSX³fZ »f¦ffÜ IYfRYe ¸fZÔ ±ff AüSX ¸fbIYQ¸ff QþÊ ´feÀfeAfSX AüSX RYf¹fSX IYû IYfg»f
CXØf¸f ³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX Af¦fZ IYe ¦f¸ffʦfSX¸f ¶fWXÀf WXû³fZ IZY ¶ffQ CXÀf³fZ IYSX CXÀfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX IYSX dQ¹ffÜ RYf¹fSX d¶fi¦fZOX IYe ¦ffOÞXe
IYSXUfBÊ VfbøY IYSX Qe WX`Ü BÀf QüSXf³f CXÀfIZY ¶f`¦f ÀfZ ¦fÔ²f Af°fe ¶ffBIY ´fSX Af¦f »f¦ff QeÜ d»f¹ff ¦f¹ff IZY Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe ¶ffBIY þ»f
¸fWXÀfcÀf WXbBÊÜ °f»ffVfe »fZ³fZ ´fSX CXÀfIZY ´ffÀf 30 ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fbIZYVf IYû dWXSXfÀf°f
õfSXIYf dþ»ff IZY OXeÀfe´fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦fif¸f WXZSXûB³f d¸f»feÜ EÀfe¶fe d¶fþZ³QSX dÀfÔWX ³fZ ÀffCX±f IZY OXeÀfe´fe A°fb»f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff AüSX ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX
EÔMXe ³ffSXIYûdMX¢Àf MXe¸f ¦fV°f IYSX SXWXe ±feÜ Lf³f¶fe³f VfbøY IYeÜ ´f°ff ¨f»ff dIY ³ffBþedSX¹f³f IbY¸ffSX NXfIbYSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSXû´fe
CXÀfe QüSXf³f CX³fIYe ³fþSX CXØf¸f ³f¦fSX ¸fZMÑû dÀf°fÔ¶fSX 2018 ¸fZÔ 3 ¸fWXe³fZ IZY ¸fZdOXIY»f VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ ±ff AüSX ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX CXÀfZ ¶ffQ ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY dQ»»fe ¸fZÔ
IYfgdSXOXûSX IZY ´ffÀf þ¸ff ·feOÞX ´fSX ´fOÞXeÜ ·feOÞX Ueþf ´fSX ·ffSX°f Af¹ff ±ffÜ »fZdIY³f ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX, AfSXû´fe MÑ`dRYIY IYf³fc³f ¶fWXb°f Àf£°f WXû ¨fbIYf WX`Ü Af´f A´f³fZ
³fZ EIY ³ffBþedSX¹f³f IYû §fZSX SXJf ±ffÜ UWX Qû Ueþf J°¸f WXû³fZ IZY ¶ffQ UWX Uf´fÀf ³fWXeÔ ¦f¹ff IYe ´fWX¨ff³f Àf°¹ff³fÔQ IYfg»fû³fe, Àf°f¶fOÞXe IZY ¸fbIZYVf IZY ¦ffOÞXe IYe IYf¦fþf°f A´fOXZMX SXJZÜ BÀf¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe ³fWXeÔ
»fû¦fûÔ IZY Àff±f »fOÞXfBÊ IYSX SXWXf ±ffÜ ´fbd»fÀf AüSX AU`²f øY´f ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ ÷YIYf SXWXfÜ °füSX ´fSX WXbBÊÜ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf Uf»fZ ³fZ ¶ffBIY IZY QÀ°ffUZþ ¶fd»IY Af´fIYe WXe ·f»ffBÊ IZY Àff±f RYf¹fQf ·fe WX`Ü

´fÔþf¶fe ¶ff¦f ´fbd»fÀf MXe¸f ³fZ 22 U¿fÊ IZY Vffd°fSX ¨fûSX IYû dIY¹ff d¦fSXµ°ffSX

³fBÊX dQ»»fe : ´fÔþf¶fe ¶ff¦f ±ff³fZ IYe 22 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ BÀfIZY DY´fSX A¶f UfSXQf°f IZY d»fE WX¸fZVff ¨fûSXe IYe ÀIcYMXe dRYSX CXÀfZ ¶fQ»f IYSX QcÀfSXe ¨fûSXe IYe IY´fOÞXZ ´fWX³f IYSX IÔY²fZ ´fSX d´f™c ¶f`¦f
´fbd»fÀf MXe¸f ³fZ CXÀf Vfd°fSX ¨fûSX IYû 60 ÀfZ ª¹ffQf ¸ff¸f»fZ QþÊ WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ ¹ff ¶ffBIY IYf ¹fcþ IYSX°ff WX`Ü dþÀf MXc ¸fûMXSX ÀffBdIY»f ¹ff ÀIcYMXe BÀ°fZ¸ff»f OXf»fIYSX ÀMXcOXZÔMX IYe °fSXWX ¨f»f°ff WX`Ü
d¦fSXRY°ffSX dIY¹ff dþÀfIZY dJ»ffRY 60 ´fbd»fÀf ³fZ Vffd°fSX ¸fû¶ffB»f »fbMXZSXZ ÀfZ 5 ½WXe»fSX ÀfZ 10 dQ³f UfSXQf°f IYSX »fZ°ff WX` IYSX³fZ »f¦f°ff WX`Ü ¹fWX ÀMXcOXZÔMX IYe °fSXWX SXfÀ°fZ ¸fZÔ ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ ¨f»f SXWXe ¦f»ÀfÊ
ÀfZ Ad²fIY IZYÀf QþÊ WXbE ¹fWX »fbMXZSXf 60 ¸fû¶ffB»f, 3 ¨fûSXe IYe ¶ffBIY-ÀIcYMXe ÀMXcOXZÔMX AüSX IY¸f CX¸fi IYe »fOÞXdIY¹fûÔ IYû
ÀfZ Ad²fIY ¸fû¶ffBÊ»f ¨ffSXe IYe ¨fbIYf WX` AüSX d´fÀMX»f ¶fSXf¸fQ dIY¹ff WX`Ü BÀfIYe WXe ª¹ffQf°fSX MXfSX¦fZMX IYSX°ff WX`Ü ¹fWX
þû A´f³fe ¨ff»ffIYe ÀfZ LfÂffAûÔ AüSX d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ ´fbd»fÀf MXe¸f ³fZ IYBÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fÔ¦fû»f ´fbSXe ±ff³fZ IYf §fûd¿f°f A´fSXf²fe ·fe
ÀfOÞXIY ´fSX ¨f»f³fZ Uf»fe IY¸f CX¸fi IYe IYf ´f°ff ·fe »f¦ff¹ff WX`Ü þ¶f BÀfÀfZ WX`Ü BÀfZ ´fd›¸f ´fbSXe B»ffIZY ¸fZÔ MÑ`´f
»fOÞXdIY¹fûÔ IYû MXfSX¦fZMX IYSX CX³fIYf ´fcL°ffL WXbBÊ °fû ´f°ff ¨f»ff dIY BÀfIZY »f¦ffIYSX ´fbd»fÀf MXe¸f ³fZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ
¸fû¶ffB»f »fcMX°ff ±ffÜ DY´fSX ´fWX»fZ ÀfZ 55 ¸ff¸f»fZ ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ ´fcL°ffL ¸fZÔ CXÀf³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ EIY
³feSXþ 12 ÀfZ ·fe Ad²fIY ¶ffSX d¦fSXµ°ffSX ¶ffSX þ¶f ´fd¶»fIY ³fZ CXÀfZ ´fIYOÞXf ±ff AüSX
OXeÀfe´fe UZÀMX Qe´fIY ´fbSXûdWX°f ³fZ WXûIYSX d°fWXfOÞX þZ»f þf ¨fbIYf WX`Ü BÀfIYe þ¸fIYSX d´fMXfBÊ IYSX Qe ±fe CXÀfIZY
¶f°ff¹ff dIY d¦fSXµ°ffSX dIYE ¦fE BÀf »fZdIY³f þ¶f ·fe þZ»f ÀfZ ¶ffWXSX Af°ff WX` ¶ffQ ¹fWX A´f³fZ ´ffÀf WXd±f¹ffSX ·fe SXJ³fZ
À³fZ¨fSX IYf ³ff¸f ³feSXþ CXRYÊ »fd»f°f WX`, dRYSX Le³ff L´fMXe VfbøY IYSX QZ°ffÜ »f¦ffÜ ¹fbUIY ÀfZ ´fcL°ffL þfSXe WX`Ô
þû ¸fÔ¦fû»f´fbSXe IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü ¸ffÂf

ÀfÔ´ffQIYe¹f IY·fe WXû ¸fbJfd°f¶f °fû IYWXch ¢¹ff ¸fþÊ× Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 07
WX` ¸fZSXf... A¶f °fb¸f... J°f ¸fZÔ ´fcLû¦fZ °fû
Àfa´ffQIYe¹f J`dSX¹f°f WXe IYWXZÔ¦fZ.....! ³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019

WX¸f ¶fÀf ³füMXÔIYe WXe IYSX°fZ WX` WXSX ½¹fdöY IZY ´ffÀf ÀfRY»f WXû³fZ IZY d»fE EIY ³f Af°¸fdUV½ffÀf
EIY ¸ffÀMXSX ´»ff³f þøYSX WXû°ff WX`, »fZdIY³f UWX
¸ff³fUe¹f ´fiUÈd°f IYf EIY AWX¸f ·ff¦f WX` dIY CXÀfZ þû ·fe UÀ°fb ¸fbµ°f ¸fÔZ CX´f»f¶²f
WXû°fe WX`, °fû CXÀfIYe IYe¸f°f IYf CXÀfIYû AWXÀffÀf ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü ¢¹ff WX¸f³fZÔ IY·fe OXSX IZY IYfSX¯f CXÀf ´fSX IYf¸f ³fWXeÔ IYSX°ffÜ
Àfû¨ff WX` dIY dþÀf UþWX ÀfZ WX¸ffSXf UþcQ dUð¸ff³f WX` WXUf, Afg¢Àfeþ³f Uû WX¸fZÔ QZ
IYü³f SXWXf WX`? AüSX CXÀf EUþ ¸fZÔ WX¸f CXÀfZ QZ ¢¹ff SXWXZ WX`Ü QSXAÀf»f, QZ³fZ IYf °fû I`YÀfZ WXûÔ¦fZÜ IYû þf³fZ ´fWX¨ff³fZ
LûdOÞXE ... CX»MXf WX¸f ¶fWXb°f WXe þ§f³¹f øY´f ÀfZ CXÀfIYf QûWX³f IYSX SXWXZ WX`... UWXeÔ WXSX ½¹fdöY AüSX Af¦fZ ¶fPÞXZ
QcÀfSXe AûSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX CXÀfe ´f¹ffÊUSX¯f QûWX³f IYe QbWXfBÊ QZ°fZ WXbE AfgOX-BÊU³f IZY ´ffÀf ÀfRY»f
IYf³fc³f IYû Af¸f-þ³f¸ff³fÀf ´fSX »ffQ dQ¹ffÜ ¹fZ RaYOXf IYûSXe øY´f ÀfZ ¸fWXþ Jf³ff Aªfe°f ¦fb~f WXû³fZ IZY d»fE EIY ³ff EIY ¸ffÀMXSX IbYL ·fe UZ IYSX°fZ WX`Ô CXÀf¸fZÔ ¹fIYe³f IYSX°fZ WX`ÔÜ »fZ³fZ ¸fZÔ dQ»f IY·fe OXSX°ff ³fWXeÔÜ Uû d³fOXSX WX`Ü Af´fIYû þ¶f
´fcd°fÊ WX`... Qe§fÊIYf»fe³f ´fdSX¯ff¸f IZY d»fE þ³f ·ff¦feQfSXe ÀfZ EIY ¶fZWX°fSX SXûOX ¸f`´f IZY ´»ff³f þøYSX WXû°ff WX`, »fZdIY³f UWX ¹fWX Af°¸fdUV½ffÀf CX³f¸fZÔ ÀfRY»f WXû³fZ IZY ·fe IYûBÊ ¶fOÞXf dSXÀIY »fZ³ff WXû °fû A´f³fZ dQ»f IYe Àfb³fûÜ
Àff±f BÀfIYe VfbøYAf°f IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`... WX¸f þ¶f-°fIY ´f¹ffÊUSX¯f IYû (¸fûMXeUZV³f»f SXfBÊXMXSX) OXSX IZY IYfSX¯f CXÀf ´fSX IYf¸f ³fWXeÔ ¶ffQ ³fWXeÔ Af¹ffÜ ¹fWX CX³f¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfZ WXe
A´f³fZ ´fdSXUfSX IYf Ad·f³³f AÔ¦f ³fWXeÔ ÀUeIYfSX IYSXZÔ¦fZÜ °f¶f °fIY ´fdSXU°fʳf AÀfÔ·fU IYSX°ffÜ Àff±f WXe UWX ¸ffÀMXSX ±ffÜ Af´fIZY AÔQSX ·fe Af°¸fdUV½ffÀf WX` þ¶f IY·fe ·fe Af´fIYû IYûBÊ ¶fOÞXf »fùf °f¹f IYSX³ff
WX`... ´f¹ffÊUSX¯f IZY dWXRYfþ°f IZY ³ff¸f ´fSX WX¸f ¶fÀf ³füMXÔIYe WXe IYSX°fZ WX` AüSX ¹f±ffʱf Àf RY»f°ff WX¸fZVff ¸ffIYÊVfeMX ´»ff³f dIYÀfe IZY Àff±f VfZ¹fSX ·fe CXÀfZ þf³fZ ´fWX¨ff³fZ AüSX Af¦fZ ¶fPÞXZÜ WX¸fZÔ WXû °fû BÀfIZY d»fE Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ Af´fIYû EIY A¨Le Àfe
·f¹ffUWX WXû°ff ¨f»ff þfEZ¦ff... WX¸fZÔ þf¦f³ff AüSX þ¦ff³ff WXû¦ffÜ QZJIYSX ³fWXeÔ Af°feÜ »f¦ff°ffSX ³fWXeÔ IYSX°ff, °ffdIY IYûBÊ QcÀfSXf dSXÀIY »fZ³fZ ÀfZ §f¶fSXf³ff ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ ¹fûþ³ff ¶f³ff³fe WXû¦feÜ dþÀf °fSXWX ÀfZ IYûBÊ ·fe »fùf d¶f³ff
¸fZWX³f°f Af´fIYû JbQ ÀfRY»f°ff ÀfRY»f ³f WXû þfEÜ EZÀff ¶fd»IY ´fcSXZ Af°¸fdUV½ffÀf IZY Àff±f ´»ffd³fÔ¦f IZY ´fcSXf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ CXÀfe °fSXWX dSXÀIY IYû ·fe
IZY dVfJSX °fIY ´fWXbÔ¨ff QZ°fe WX`Ü »fZdIY³f IYSXIZY A¦fSX Uû Àfû¨f°ff WX` dIY dSXÀIY »fZIYSX ÀfRY»f°ff IZY SXfÀ°fZ ¸fZÔ EIY ¹fûþ³ff IYe þ÷YSX°f WXû°fe WX`Ü A¦fSX Af´f³fZ dSXÀIY »fZ
U°fʸff³f ¸fÔZ ³fE ¹fbUfAûÔ IYû þ»Qe Uû ÀfWXe IYSX SXWXf WX`, °fû ¨f»f³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX Af´f dQ¸ff¦f IYe d»f¹ff AüSX BÀfIYe IYûBÊ ·fe ´»ffd³fÔ¦f ³fWXeÔ IYe °fû ¹fWX
ÀfRY»f°ff ¨ffdWXE, ¸f¦fSX Uû IYûBÊ dSXÀIY Af´fIYû ¶f°ff QcÔ CXÀfÀfZ ¶fOÞXf ¸fbJÊ Àfb³fZÔ¦fZ °fû Af´f IY·fe ·fe ÀfWXe d³f¯fʹf ³fWXeÔ d³fd›°f WX` IYe Af´f ·fdU¿¹f ¸fZÔ A´f³fZ »fùf ÀfZ ·fMXIY
³fWXeÔ »fZ³ff ¨ffWX°fZÜ EZÀff ¢¹fûÔ, A¦fSX WX¸fZÔ IYûBÊ ³fWXeÔÜ ÀfRY»f UWXeÔ BÔÀff³f »fZ ´ffEZÔ¦fZÜ ¹fZ WX¸f ³fWXeÔ IYWX SXWXZ BÀfZ þf¹fZÔ¦fZ AüSX Af´fIYf Àf´f³ff A²fcSXf SXWX þf¹fZ¦ffÜ
ÀfRY»f WXû³ff WX` °fû Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ WX¸fZÔ WXû°ff WX` þû dSXÀIY »fZIYSX IbYL U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ´ficRY dIY¹ff WX`Ü þ¶f WX¸f dQ»f
dSXÀIY »fZ³ff ´fOÞXZ¦ffÜ þ¶f °fIY Af´f A»f¦f IYSX°ff WX`Ü dIY Àfb³f°fZ WX`Ô °fû WX¸ffSXf d³f¯fʹf EIY Q¸f ÀfWXe BÀfd»fE ÀfRY»f°ff IZY d»fE ¹fWX ¶fWXb°f þ÷YSXe WX` dIY
dSXÀIY ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ °f¶f °fIY Af´f ÀfRY»f WXû°ff W`ÔXÜ QSXAÀf»f, þû WX¸ffSXf ¸f³f ¨ffWX°ff WX` Af´f dSXÀIY »fZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ´fcSXe ´»ffd³fÔ¦f ¶f³ff »fZÔ AüSX dRYSX
A¦fSX Af´fIYû ÀfRY»f°ff ½fû dQ¸ff¦f ³fWXeÔ ¨ffWX°ff »fZdIY³f Uû dQ»f ¨ffWX°ff A´f³fZ Af´fIYû EZd¨fU IYSX³fZ IZY d»fE þe þf³f ÀfZ þbMX
WXfdÀf»f IYSX³fe WX` °fû Af´fIYû A´f³ff WX`Ü Àf¶fÀfZ þ÷YSXe ¶ff°f dQ¸ff¦f IY·fe ·fe Af´fIYû þfEhÜ Qbd³f¹ff ¸fZÔ dþ°f³fZ ·fe ÀfRY»f BÔÀff³f WX`Ô CX³f Àf¶fIZY
Af°¸fdUV½ffÀf ¶fPÞXf³ff WXû¦ff, A¦fSX dSXÀIY »fZ³fZ IZY d»fE kWXfÔl ³fWXeÔ ¶fû»f°ffÜ Uû BÀfd»fE ´ffÀf ·fe EIY dQ³f ¸fZÔ 24 §fÔMXZ WXe WXû°fZ WX`ÔÜ Uû B³WXeÔ 24
Af°¸fdUV½ffÀf ³fWXeÔ WXû¦ff °fû Af´f ¢¹fûÔdIY dQ¸ff¦f IYû ¶fWXb°f OXSX »f¦f°ff WX`Ü dQ¸ff¦f OXSX°ff §fÔMXûÔ IYf ÀfWXe BÀ°fZ¸ff»f IYSXIZY ÀfRY»f WXbE WX`ÔÜ QSXAÀf»f
dSXÀIY ³fWXeÔ »fZ ´ff¹fÔ¦fZ AüSX þ¶f Af´f W`X dIY IYWXe Uû RZY»f ³f WXû þfEÜ dQ»f EZÀff ³fWXeÔ ¹fZ »fû¦f Àf¸f¹f IYe IYe¸f°f Àf¸fÓf°fZ ±fZ, B³WXûÔ³fZ IY·fe ·fe
dSXÀIY ³fWXeÔ »fZ ´ffEÔ¦fZ °f¶f Af´f Àfû¨f°ffÜ dQ»f WX¸ffSXZ ¸f³f IYe Àfb³f°ff WX`Ü BÀfd»fE A¦fSX A´f³fZ Àf¸f¹f IYû ¶f¶ffÊQ ³fWXeÔ dIY¹ffÜ A¦fSX Af´fIYû ·fe
ÀfRY»f ·fe ³fWXeÔ WXû ´ffEÔ¦fZÜ ÀfRY»f Af´f ÀfRY»f WXû³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû dQ¸ff¦f IYe ³fWXeÔ ¶fd»IY ÀfRY»f WXû³ff WX` °fû RYf»f°fc Àf¸f¹f ³f ¶f¶ffÊQ IYSXZÔÜ ÀfÔÀffSX
»fû¦fûÔ ¸fZÔ EIY A»f¦f WXe dQ»f IYe Àfb³fûÜ dQ»f WX¸fZÔ ÀfWXe SXfÀ°ff dQJ°ff WX`Ü dSXÀIY IYe Àf¶fÀfZ ¸fc»¹fUf³f ¨feþ WX`-kÀf¸f¹flÜ Àf¸f¹f dIYÀfe IZY
Af°¸fdUV½ffÀf Óf»fIY°ff WX`Ü d»fE ·fe ³fWXeÔ ÷YIY°ffÜ þû BÀf Àf¸f¹f IYf ÀfWXe CX´f¹fû¦f
þfdWXSX WX` dIY UZ JbQ ¸fZÔ AüSX þû IYSX »fZ°ff WX`, UWX ÀfRY»f ½¹fdöY WX`Ü

Afªf ¸fbïf RiYe ¹ff ´fi»fû·f³f IYe SXfªf³fed°f?
IYf
´fi »fû·f³f IYû SXfþ³fed°f ÀfZ ÀfÔ¶fûd²f°f IY÷Ya °fû
Vff¹fQ ¦f»f°f ·fe ³f WXû × × × × × × dþÀf ´fiIYfSX
ÀfZ dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ ¶fÀf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ
IYZ d»fE RiYe ¶fÀf ÀfZUf IYe VfbøYAf°f IYe
WX` Uû EIY Àf¸ff³f°ff Uf»ff Àf¸ffþ ³fWXea ¶fd»IY
dU¿f¸f°ff Uf»fZ Àf¸ffþ IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ EIY AWX¸f
¹fû¦fQf³f Àffd¶f°f WXû¦ff × × × ¶fÀf ¸fZÔ Q`d³fIY ÀfRYSX
IYSX³fZ Uf»fe ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ þ¶f ¸f`Ô³fZ ¹fWX þf³f³fZ
IYe IYûdVfVf IYeÜ Uû BÀf R`YÀf»fZ IYû I`YÀfZ »fZ°fZ WX`
°fû d³f¿IY¿fÊ d³fIY»ff Uû ¨füaIYf³fZ Uf»ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ
d³fþe A³fb·fU IYû ¶f°ff°fZÔ WXbE IYWXfÔ IYe ´fb÷Y¿f
A¶f WX¸fZÔ ¶fWXb°f WXe AfIiYûVf IYe úáe ÀfZ QZJ°fZ
WX`Ô ¸f³f IYSX°ff WX` dIY dMXIYMX JSXeQ IYSX þf³ff
ª¹ffQf ¶fZWX°fSX ±ff Ü B°f³ff Àff¸f±fÊ °fû ±ff WXe WX¸f
¸fZÔ AüSX Àff±f WXe Àff±f WX¸ffSmX ÀUfd·f¸ff³f IYû ·fe
´fb÷Y¿fû IYe d³f¦ffWXûaX ÀfZ NXZÀf ³fWXea »f¦f°fe ±fe × × ×
ÀfSXIYfSX IZY EZÀfZ A»IYf´fd³fIY ,¨fb³ffUe ´fdSX¯ff¸f

IYû ´fi·fdU°f IYSX³fZ Uf»fZ R`YÀf»fZ IYû ´fi»fû·f³f IYe
SXfþ³fed°f IYWXZ °fû IYûBÊ Ad°fV¹fûdöY ³fWXeÔ WXû¦fe × × ×

RiYe IYe ¸f`Ô BÀf ¸f`Ô SXûþ ¸fWXfUeSX B³IY»fZU ÀfZ OXeE»fERY °fIY 778 ¶fÀf ÀfZ ¸f`Ô SXûþ ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX ÀfZ BÊÀMX
SXfþ³fed°f IZY ¶ff°f ÀfZ ´fMXZ»f ³f¦fSX °fIY ¶fÀf ¸fZÔ ÀfRYSX
þ³¸fQf°ff ßfe ASXdU³Q d¶f»IbY»f ÀfWX¸f°f ÀfRYSX IYSX°fe WXcÔÜ ¸f`Ô RiYe ¶fÀf ÀfZUf ÀfZ d¶f»IbY»f ÀfWX¸f°f ³fWXeÔ WXcÔ IYSX°fe WXÔc ¸f` ¶fÀf ¹ffÂff IYe RiYe
IZYþSXeUf»f IYe ¹fZ ³fWXea WXcÔ ¢¹fûÔdIY ÀfZUf ÀfZ ÀfWX¸f°f ³fWXe WXcÔ ¹fZ dÀfRYÊ
§fû¿f¯ff CX³fIYe ÀfSXIYfSX ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¢¹fûÔdIY WX¸f »fOXÞdIY¹ffÔ dIYÀfe ´fSX dOX´fZÔOX ³fWXe W`aX ¹fZ RiYe ÀfZUf UûMX ¶f`aIY IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff WX`
IYe ³fed°f AüSX d³f¹f°f ·fe ¶fSXf¶fSX IYf B»fZ¢Vf³f IZY ¶ffQ Àf¶f ´fWX»fZ þ`Àff WXû
QûÔ³fû IYû ¶fWXb°f WXe WXIY d¸f»ff WXbAf QZIYSX ÀfSXIYfSX ¢¹ff þ°ff³ff ¨ffWX°fe W` WX¸f AfQd¸f¹fûZÔ ÀfZ IY¸f ³fWXeÜ þfEZ¦f AüSX IYWXe ³f IYWXe Indirectly
À´fá°ff ÀfZ ´fiQdVfÊ°f WX` MX`¢Àf °fû Àf·fe BÀfIYe ·fSX´ffBÊ þ³f°ff ÀfZ IYe þfE¦feÜ
IYSX SXWXe WX`Ü EZÀff WXe ·fSX°fZ WaX` °fû RiYe IYSX³ff WX` °fû Àf¶fIYf IYSXZÔ A¦fSX IbYL IYSX³ff WXe WX` °fû ¶fÀfû IYe -dÀf¸fSX³f, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX
¨f»f°ff SXWXf °fû ¹fbUfAûÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû
IYf QZVf dU¢»ffÔ¦fû IYf QZVf ¶f³fIYSX SXWX þfE¦ffÜ EZÀfZ JbQ WXe ¶fû»f³ff ¨ffdWXE IYe ¸fdWX»ff dIYÀfe ÀfdUÊÀf ´fSX IYf¸f IYSXZÔ WX¸f ÀMX`ÔOX ´fSX 15-20 d¸f³fMX °fIY SXûþ ¶fÀf
d³f¯fʹf Àf¸ffþdWX°f ¹ff QZVfdWX°f IZY d»fE ³fWXe ´fQdWX°f IZY ´fSX ·fe d³f·fÊSX ³fWXe WX` AüSX ¸fdWX»ff dIYÀfe
d»fE CX´f¹fû¦f ¸fZÔ »ffE þf°fZ WX` dIYÀfe ·fe údáIYû¯f ÀfZ IYe ¸fûWX°ffþ ³fWXe WX` WX¸f ¸fdWX»ffEÔ A´f³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX°fZ SXWX°fZ WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ WX¸f Af¸f »fû¦f ¶fWXb°f
¸fbR°f SXf¿MÑX IYû ÀfbúPÞX ³fWXea IYSX ÀfIY°feÜ Af´f ¸fZÔ ÀfVföY WX`Ü
-SXûVf³f »ff»f A¦fi½ff»f,ªfZE¸fOXe,ÀfeªfZ OXfÀfÊ»f -VfVfe A¦fiUf»f,Àf¸ffªf ÀfZd½fIYf ´fSXZVff³f WX`Ü -Àff²f³ff, ¸fWXf½feSX BX³IY»fZ½f

¸fZSXe d³fþe WX¸fZÔ WX¸f BÀf ¶ff°f ÀfZ ¸f`Ô BÀf ¶ff°f ÀfZ d¶f»IbY»f ¸f`Ô þ³fIY´fbSXe ÀfZ IY¸fÊ´fbSXf ´ffNXIY³ff¸ff
SXf¹f WX` dIY ¸fdWX»ffAûÔ d¶f»IbY»f ÀfWX¸f°f ÀfWX¸f°f ³fWXe WXcÔ dIY °fIY ÀfRYSX IYSX°fe WXcÔ AüSX
¹fWX CXd¨f°f ³fWXe WX` IYû ÀU¶f»f¸¶fe ³fWXe WX`Ô ¢¹fûÔdIY dQ»»fe ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ¸f`Ô ¸fdWX»ff IZY RiYe dIYSXfE ´fÂfIYfdSX°ff ²f¸fÊ IYf d³fUfÊWX WX¸ffSXe
þ¶f ´fbøY¿f ¸fdWX»ff ¶f³ff³ff WX` ³f ´fb÷Y¿fûÔ õfSXf ¸fdWX»ffAûÔ WXe dIYSXf¹ff RiYe dIY¹ff ¦f¹ff WX` ÀfZ d¶f»IbY»f ÀfWX¸f°f ³fWXea WXcÔ, ´fif±fd¸fIY°ff WX` BÀfe ´fif±fd¸fIY°ff
Àf¸ff³f WX` °fû ¹fWX dIY dU¢»ffÔ¦fÜ IYf CX´fWXfÀf ¶f³ff¹ff þf ¢¹fûÔÜ ¸fdWX»ffEÔ ¢¹ff ÀfVföY ³fWXe ¢¹fûÔdIY A¦fSX ÀfSXIYfSX IbYL IZY °fWX°f WX¸f ¸fbïZ IZY ´fZþ ´fSX Af¸f
CX³fIZY d»fE RiYe A¦fSX RiYe IYSX³ff SXWXf WX` BÀfd»fE ¸fZSXf WX` dÀfRYÊ 10 ÷Y´f¹f IYf dIYSXf¹ff IYSX³ff ¨ffWX°fe WX` °fû ÀIbY»f, þ³f¸ff³fÀf ÀfZ þbOÞXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX
¢¹fûÔ ? BÀfIYf WXe WX` °fû Àf·fe ¸ff³f³ff ¹fWX WX` dIY WX¸f RiYe IYSX³fZ ÀfZ ¢¹ff WXû¦ffÜ BÀfÀfZ IYfg»fZþ ¶f¨¨fZÔ AüSX ¶fbþb¦fûÊ, þ³f¸f°f »fZ°fZ WX`Ô × × × Af´fIZY dU¨ffSX
°ff°´f¹fÊ ¹fWX WXbAf dQ»»feUfdÀfÔ¹fû IZY 10 ÷Y´f¹fZ IYe dMXIYMX °fû AfQd¸f¹fûÔ IZY AÔQSX AüSX dU¢»ffÔ¦fû IZY d»fE d¶f»IbY»f WX¸ffSXZ d»fE ÀfÔ¦fiWX¯fe¹f WX`Ô × × ×
dIY Uû AÀf¸f±fÊ d»fE IYSmX dÀfRYÊ JSXeQ IZY Bªþ°f ÀfZ ÀfRYSX IYSXZÔ AüSX ¹fWX ÀfZUf ª¹ffQf IiYcSX°ff Af ¦fBÊ WX`Ü ¦fÔQZ IY¸fZMX ´ffÀf IYSX³fZ »f¦fZ WX` RiYe ÀfZUf IYSXZÔÜ WXSX þ¦fWX Af´fIYf ¸ff¦fÊQVfʳf WX¸ffSXf
WX` ¹ff IY¸fþûSX WX` ¸fdWX»ffEÔ WXe ¢¹ffÔZ dÀfRYÊ 4 ¸fWXe³fZ °fIY WXe þ¶f °fIY UûMX ¶f`ÔIY RiYe IYSX³ff WXe WX` °fû Àf¶fIYf IYSXZ dÀfRYÊ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ³fWXeÜ ¸fdWX»ffEÔ WXe ¢¹fûÔ? ¢¹ff Àfü·ff¦¹fÜ
AüSX ¸f`Ô BÀf ¶ff°f IYû d¶f»IbY»f ³fWXe ¸ff³f°ff ?EZÀfZ d³f¯fʹf Àf¸ffþ ¸fZÔ IY·fe ·fe Àf¸fSXÀf°ff ³fWXe WXû þf°ffÜ -dVfUf³fe Vfb¢»ff, ³ff¦f»fûBÊ -Àf¸ff, ¸f²fb dUWXfSX ¸fdWX»ff dIYÀfe ÀfZ IY¸fþûSX WX`
dIY UZ AÀf¸f±fÊ AüSX IY¸fþûSX WX` Af´f ³fWXe Af³fZ QZ¦feÜ ¸fZSXf ¸f°f ³ffSXe ÀUfd·f¸ff³f ¸fdWX»ff dIYÀfe ÀfZ IY¸f ³fWXea dIYÀfe ·fe ¸fbQÐQZ ¹ff »fZ£f ´fSX
dOXÀIYfCXÔMX QZ ÀfIY°fZ ±fZ RiYe ³fWXeÜ AüSX ³ffSXe Àf¸¸ff³f IZY úáeIYû¯f ÀfZ WX`ÔÜ ¸f`Ô SXûþf³ff ´fMXZ»f U`ÀfZ °fû ¹fZ IYfRYe WX` BÀfd»fE ¸f`Ô BÀf ¶ff°f ÀfZ A´f³fe SXf¹f WX¸fZÔ ·ûªfZÜ WX¸ffSXf ´f°ff
-dUUZIY dÀfÔ¦f»ff,Côû¦f´fd°f -¸fe³ff ¦fb~f, Àf¸ffªf ÀfZd½fIYf ³f¦fSX ÀfZ ´fie°f¸f´fcSXf A¨Le ´fWX»f WX` »fZdIY³f ÀfWX¸f°f ³fWXe WXcÔÜ W`X- ¶fe 1/83, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX,
ÀfeOXe ¶»ffgIY ¶fÀf ³f ¸f`Ô ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ÀfWX¸f°f -dWX³ff ASXûOÞXf,d°f»fIY ³f¦fSX ³fBÊX dQ»»fe- 110015
× 990 ÀfZ ÀfRYSX IYSX°fe ³fWXe WXcÔ ¢¹fûÔdIY ÀfSXIYfSX IYû
WXcÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX õfSXf IbYL IYSX³ff WX` °fû dIYSXfE IY¸f Af´f ¨ffWZX °fû A´f³fe
¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE RiYe IYSXZ AüSX dÀfRYÊ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¶ff°f W¸fZÔ BÊX-¸fZ»f ¹ff
¶fÀf ÀfZUf ÀfZ ¸f`Ô ÀfWX¸f°f d»fE WXe ³fWXe dQ½¹ffÔ¦f »fû¦fû
³fWXe WXcÔ A¦fSX ÀfZUf QZ³fe WX` °fû Àf¶fIYû QedþE IZY d»fE ·fe IbYL IYQ¸f CXNXf³fZ ¨ffdWXE A¦fSX RiYe IYSX³ff ½WXfMÐXÀfA´f IZY
dÀfRYÊ ¸fdWX»ffAûÔ IYû WXe ¢¹fûÔ ? ½f`ÀfZ WXSX IYûBÊ WX` °fû dUôf±fe¹fûÊÔ IZY d»fE IYSXZ AüSX þû ¸fdWX»ffEÔ ¶fÀf ¸ff²¹f¸f ÀfZ ·fe
Àf¸ff³f°ff IYf Ad²fIYfSX ¨ffWX°ff WX` BÀf ÀfZ ¸fZÔ ÀfRYSX IYSX°fe WX` UWX B°f³fe ÀfÃf¸f °fû WX` dIY 10-15 ´fWbaX¨ff ÀfIY°fZ W`XÜ
¸fdWX»ffAûÔ IYû IY¸fþûSX dQJf¹ff þf SXWXf WX`ÔÜ ÷Y´f¹fZ IYe dMXIYMX JSXeQ IYSX ÀfRYSX IYSX ÀfIY°fe WX` BÊX-¸fZ»f W`X :
-IYd³fIYf, ´fMZX»f ³f¦fSX
[email protected]

Whatsapp No. 9999146182

-d¨fÔIYe ¦fb~f,´ff»f¸f

08 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f ³fe¨fZ d¦fSX³ff ÀfQ`U ´f°f³f ³fWXeÔ WXû°ff, SXfª¹f
³fQe, ´fUÊ°f ÀfZ d¦fSXIYSX Àff¦fSX ¶f³f
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019 þf°fe WX`Ü

»fûIY AfÀ±ff IYf ¸fWXf´fUÊ LNX IYe I`YÀfZ WXbBÊ VfbøYAf°f

³fBÊ dQ»»fe : »fûIY AfÀ±ff IYf ¸fWXf´fUÊ LNX IYe ´f}e ¸ffd»f³fe IYû AfWXbd°f IZY d»fE ¶f³ffBÊ QcÀfSXûÔ IYû ´fcþf IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³fZ IYû ¸fböY WXû³fZ IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ FYd¿f-¸fbd³f¹fûÔ IZY LNX ´fcþf IZY Vfb·f AUÀfSX ´fSX
¸f³ff³fZ IYe ´fSXÔ´fSXf SXf¸ff¹f¯f AüSX ¸fWXf·ffSX°f ¦fBÊ JeSX QeÜ BÀfÀfZ CX³WXZÔ ´fbÂf IYe ´fifd~ WXbBÊ IYWXfÜ ¸ff³ff ¹fWX ·fe ¦f¹ff WX` dIY SXfþf d´fi¹fÔUQ AfQZVf ´fSX SXfþÀfc¹fÊ ¹fÄf IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff Àf·fe QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû ¶f²ffBÊ AüSX
IYf»f ÀfZ WXû SXWXe WX`Ü LNX UfÀ°fU ¸fZÔ »fZdIY³f UWX ´fbÂf ¸fSXf WXbAf ´f`Qf WXbAfÜ ³fZ ´fbÂf B¨Lf IZY IYfSX¯f QZUe ¿fâe IYf Ui°f dIY¹ff ±ffÜ ´fcþf IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ ¸fb¦Q»f FYd¿f Vfb·fIYf¸f³ffEÔ AfBE LNX ´fcþf ´fSX ·f¦fUf³f
Àfc¹fû´ffÊÀf³ff IYf ´fUÊ WX`Ü BÀfd»fE, BÀfZ Àfc¹fÊ d´fi¹fÔUQ ´fbÂf IYû »fZIYSX V¸fVff³f ¦fE AüSX ´fbÂf dIY¹ff AüSX CX³WXZÔ ´fbÂf IYe ´fifd~ WXbBÊÜ IYWX°fZ WX`Ô IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ffÜ ¸fb¦Q»f FYd¿f ³fZ ¸ffÔ Àfe°ff Àfc¹fÊ ³fdQ¹fûÔ AüSX ²fSX°fe ¸ffÔ IZY ´fid°f WX¸f A´f³fe
¿fâe Ui°f IZY ³ff¸f ÀfZ ·fe þf³ff þf°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ dU¹fû¦f ¸fZÔ ´fif¯f °¹ff¦f³fZ »f¦fZÜ CXÀfe UöY ¹fZ ´fcþf IYfd°fÊIY Vfb¢»f ¿fâe IYû WXbBÊ ±fe AüSX ´fSX ¦fÔ¦ff þ»f dLOÞXIY IYSX CX³WXZÔ ´fdUÂf dIY¹ff AfÀ±ff ´fiIYMX IYSXZÔ ¸fZSXe IYf¸f³ff WX` dIY ¹fWX ´fUÊ
Àfc¹fÊ IYe CX´ffÀf³ff CX³fIYe IÈY´ff ´fif~ IYSX³fZ IZY ·f¦fUf³f IYe ¸ff³fÀf ´fbÂfe QZUÀfZ³ff ´fiIYMX WXbBÊÔ °f·fe ÀfZ LNX ´fcþf WXû°fe WX`Ü BÀf IY±ff IZY AüSX IYfd°fÊIY ¸ffÀf IZY Vfb¢»f ´fÃf IYe ¿fâe WX¸f Àf·fe IZY þeU³f ¸fZÔ JbVfWXf»fe »ffE
d»fE IYe þf°fe WX`Ü EZÀff dUV½ffÀf WX` dIY BÀf AüSX CX³WXûÔ³fZ SXfþf ÀfZ IYWXf dIY ¢¹fûÔdIY UWX A»ffUf EIY IY±ff SXf¸f-Àfe°ff þe ÀfZ ·fe þbOÞXe d°fd±f IYû Àfc¹fÊQZU IYe CX´ffÀf³ff IYSX³fZ IYf - SXf¸f³ff±f IYûd½faQ, SXf¿MÑX´fd°f
dQ³f Àfc¹fÊQZU IYe ASXf²f³ff IYSX³fZ ÀfZ Ui°fe IYû ÀfÈdá IYe ¸fc»f ´fiUÈd°f IZY LNXZ AÔVf ÀfZ CX°´f³³f WXbBÊ WX`Ü ´füSXfd¯fIY IY±ffAûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY þ¶f AfQZVf dQ¹ffÜ CXÀf Àf¸f¹f Àfe°ff þe ³fZ ¸fb¦Q»f
ÀfbJ, Àfü·ff¦¹f AüSX Àf¸fÈdð IYe ´fifd~ WXû°fe WXbBÊ WX`Ô, BÀfe IYfSX¯f Uû ¿fâe IYWX»ff°feÔ WX`ÔÜ SXf¸f AüSX Àfe°ff 14 U¿fÊ IZY U³fUfÀf IZY ¶ffQ FYd¿f IZY Afßf¸f ¸fZÔ SXWXIYSX 6 dQ³fûÔ °fIY Qiü´fQe ³fZ ·fe LNX Ui°f SXJf ±ff
WX` AüSX CXÀfIYe Àf·fe ¸f³fûIYf¸f³ffEÔ ´fcSXe WXû°fe CX³WXûÔ³fZ SXfþf IYû CX³fIYe ´fcþf IYSX³fZ AüSX A¹fû²¹ff »füMXZ ±fZ °fû SXfU¯f U²f IZY ´ff´f ÀfZ ·f¦fUf³f Àfc¹fÊQZU IYe ´fcþf IYe ±feÜ
WX`ÔÜ BÀf ´fUÊ IZY Af¹fûþ³f IYf CX»»fZJ ´fif¨fe³f EIY AüSX ¸ff³¹f°ff IZY A³fbÀffSX LNX
¦fiÔ±fûÔ ¸fZÔ ·fe ´ff¹ff þf°ff WX`Ü CXØfSX ´fiQZVf AüSX ´fUÊ IYe VfbøYAf°f ¸fWXf·ffSX°f IYf»f ¸fZÔ WXbBÊ
JfÀfIYSX d¶fWXfSX ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf³fZ Uf»ff ¹fZ ´fUÊ ±feÜ BÀfIYe VfbøYAf°f Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ
A´f³fZ Af´f ¸fZÔ IYfRYe JfÀf WX`Ü BÀfZ ´fcSXZ QZVf Àfc¹fÊ´fbÂf IY¯fÊ ³fZ Àfc¹fÊ IYe ´fcþf IYSXIZY IYe
¸fZÔ ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü LNX ´fcþf ±feÜ IY¯fÊ ·f¦fUf³f Àfc¹fÊ IZY ´fSX¸f ·föY ±fZ
¨ffSX dQ³f °fIY ¨f»f°fe WX`Ü ³fWXf¹f-Jf¹f ÀfZ AüSX UWX SXûþ §fÔMXûÔ IY¸fSX °fIY ´ff³fe ¸fZÔ
»fZIYSX CX¦f°fZ WXbE ·f¦fUf³f Àfc¹fÊ IYû A§¹fÊ QZ³fZ JOÞXZ WXûIYSX Àfc¹fÊ IYû A§¹fÊ QZ°fZ ±fZÜ Àfc¹fÊ
°fIY ¨f»f³fZ Uf»fZ BÀf ´fUÊ IYf A´f³ff EIY IYe IÈY´ff ÀfZ WXe UWX ¸fWXf³f ¹fûðf ¶f³fZÜ
EZd°fWXfdÀfIY ¸fWX°U WX`Ü Afþ ·fe LNX ¸fZÔ A§¹fÊ Qf³f IYe ¹fWXe
´fSXÔ´fSXf ´fi¨fd»f°f WX`Ü LNX ´fUÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ
¸fWXf´fUÊ LNX IYe VfbøYAf°f I`YÀfZ WXbBÊ? EIY IY±ff AüSX ·fe WX`Ü BÀf IY±ff IZY
¸fb°ffd¶fIY þ¶f ´ffÔOXU A´f³ff ÀffSXf
LNX ´fUÊ I`YÀfZ VfbøY WXbAf BÀfIZY ´feLZ IYBÊ SXfþ´ffNX þbE ¸fZÔ WXfSX ¦fE °f¶f Qiü´fQe ³fZ LNX
EZd°fWXfdÀfIY IYWXfd³f¹ffÔ ´fi¨fd»f°f WX`ÔÜ ´fbSXf¯f ¸fZÔ Ui°f SXJf ±ffÜ BÀf Ui°f ÀfZ CX³fIYe
LNX ´fcþf IZY ´feLZ IYe IYWXf³fe SXfþf d´fi¹fÔUQ ¸f³fûIYf¸f³ff ´fcSXe WXbBÊ ±fe AüSX ´ffÔOXUûÔ IYû
IYû »fZIYSX WX`Ü IYWX°fZ WX`Ô SXfþf d´fi¹fÔUQ IYe A´f³ff SXfþ´ffNX Uf´fÀf d¸f»f ¦f¹ff ±ffÜ
IYûBÊ ÀfÔ°ff³f ³fWXeÔ ±feÜ °f¶f ¸fWXd¿fÊ IYV¹f´f ³fZ
´fbÂf IYe ´fifd~ IZY d»fE ¹fÄf IYSXfIYSX d´fi¹fÔUQ

VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYe A»fJ þ¦ff WXþfSXe¶ff¦f ¸fZÔ ´fWX»ff EZÀff OXfIY§fSX 9½feÔ IYÃff IYe LXfÂff ³fZ ¦fb»»fIY
SXWXZ WX`Ô þ¸fbBÊ IZY QZUZÔQi dÀfÔWX þWXfÔ Ô dÀfRYÊ ¸fdWX»ffEÔ IYSX°feÔ WX` IYf¸f IZY ´f`ÀfZ ÀfZ ¶f³fUfE 10 MXfg¹f»fZMX

þ¸fbBÊ : ÀfÔ¦fe°f ÀfZ WXSX dIYÀfe IYû ´¹ffSX IZY Àff±f-Àff±f UWX ¦fb÷Y IYe ·fcd¸fIYf dQ¹ffÜ »f¦ff°ffSX °fe³f QVfIY ÀfZ ¹fWX »fû¦fûÔ WXþfSXe¶ff¦f : ÓffSXJÔOX BÀfe IiY¸f ¸fZÔ OXfIY dU·ff¦f IZY BÀf SXfÔ¨fe : ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY IYf EZ»ff³f dIY¹ffÜ A´f³fZ UZ°f³f IYf 15 RYeÀfQe dWXÀÀff
WXû°ff WX`Ü IYBÊ »fû¦f °fû EZÀfZ WXû°fZ WX`Ô þû d³f·ff°fZ WXbE ¦fif¸fe¯f B»ffIZY IZY »fOÞXIZY- IYû VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f dÀfJf°fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ IZY WXþfSXe¶ff¦f ¸fZÔ ÀfSXfWX³fe¹f IYQ¸f ÀfZ ÃfZÂf IYe °f¸ff¸f °fWX°f QZVf IZY IYBÊ dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ »fû¦f 14 U¿feʹf ¸fûÔdQi°ff ¨fMXþeÊ QZIYSX CXÀfIYe ¸fQQ IYSX³fZ »f¦fZÜ IYfSXUfÔ
ÀfÔ¦fe°f IYû WXe A´f³fe dþÔQ¦fe ¶f³ff »fZ°fZ »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ¸fbµ°f ¸fZÔ VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f °fe³f QVfIY ÀfZ ¸fbµ°f ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀfVföY ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ IYfRYe JbVfe WX`Ü A¶f ÀfdIiY¹f WXûIYSX IYf¸f °fû IYSX SXWXZ WX`Ü BÀf ¶fPÞX ¨f»ff AüSX A¶f °fIY IbY»f 10
WX`ÔÜ EZÀfZ WXe EIY Vf£‍Àf WX`Ô þ¸fbBÊ dþ»fZ IYe dVfÃff QZ°fZ WX`ÔÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ¸fZÔ VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYe dVfÃff QZ³fZ Uf»fZ IYSX³fZ AüSX CX³WXZÔ Af¦fZ ¸fdWX»ffEÔ CX´f OXfIY§fSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÔ¦fe IYe IYOÞXe ¸fZÔ ÓffSXJÔOX IZY þ¸fVfZQ´fbSX dWX»fMXfg´f ÀIcY»f, þ¸fVfZQ´fbSX IYe LfÂff Vfü¨ff»f¹f ¸fûÔdQi°ff ³fZ A´f³fZ ´fi¹ffÀf ÀfZ
IZY 58 U¿feʹf QZUZÔQi dÀfÔWX ¹fZ »f¦ff°ffSX 3 ´fi·ffIYSX IYe dOX¦fie WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY QZUZÔQi dÀfÔWX IYf IYWX³ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE WXSX À°fSX AüSX A´f³fZ OXfIY ÀfZUf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f IYe SXWX³fZ Uf»fe ¸fûÔdQi°ff ¨fMXþeÊ ³fZ WX`ÔÜ CXÀf³fZ 2014 ÀfZ ¦fb»»fIY ¸fZÔ ´f`Àff ¶f³ffE WX`ÔÜ ¸fûÔdQi°ff IYWX°fe WX` dIY CXÀfZ
QVfIY ÀfZ VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYe A»fJ ¶ffQ VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYû WXe A´f³fe ¶feOÞXf CXNXf¹ff WX` dIY VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYû ´fSX ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ Àf·fe þf³fIYfSXe ´fif~ IYSX ÀfIZYÔ¦feÜ A´f³fZ ¦fb»»fIY IZY ´f`ÀfZ ÀfZ 10 Vfü¨ff»f¹f þ¸ff IYSX Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ 2016 ¸fZÔ Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ AüSX A³¹f »fû¦fûÔ ÀfZ
dþ»fZ IZY ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fZÔ þ¦ff SXWXZ WX`ÔÜ dþÔQ¦fe ¶f³ff IYSX ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞXfEÔÜ VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IZY d¶f³ff BÀf ´fi¹ffÀf ¸fZÔ OXfIY dU·ff¦f ¶f³fUfE WX` dþÀfIYe Y ¸fb£¹f Àfd¨fU OXfg þ¸fVfZQ´fbSX ÀfZ ÀfMXZ IZYÔQifOXeWX ¦ffÔU ¸fZÔ 2 Àfb³fIYSX Vfü¨ff»f¹f ¶f³ff³fZ IYe ´fiZSX¯ff
QSXAÀf»f, ¶f¨f´f³f ÀfZ WXe ÀfÔ¦fe°f IZY ´fid°f VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYe NXf³f IYûBÊ ·fe ÀfÔ¦fe°f ´fcSXf ³fWXeÔ WX`Ü ¹fIYe³f³f þû ·fe A¶f ´feLZ ³fWXeÔ WX` AüSX ¸fb£¹f OXfIY ¸fWXf²¹fÃf ³fZ IYWXf OXeIZY d°fUfSXe ³fZ þ¸fIYSX °ffSXeRY IYeÜ ÀffUÊþd³fIY Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf d¸f»feÜ A¶f UWX BÀf Ad·f¹ff³f ÀfZ A³¹f
»f¦ffU SXJ³fZ Uf»fZ dÀfÔWX ³fZ JbQ ´fidVfÃf¯f »fe dþ»fZ IZY ¦fif¸fe¯f B»ffIZY JfÀf »fû¦f VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IYû ³fWXeÔ þf³f°fZ BÀfe CXïZV¹f ÀfZ WXþfSXe¶ff¦f dIY ¸fdWX»ffEÔ OXfIY ÀfZUf IYe WXSX CX³WXûÔ³fZ ¸fûÔdQi°ff IYû BÀfZ Ad·f¹ff³f IYSXf¹ffÜ BÀf ÀfRY»f°ff IZY ¶ffQ CXÀfIYe dUôfd±fʹfûÔ IYû þûOÞX³fZ IZY Àff±f-Àff±f
d»f¹ff AüSX dRYSX dþ»fZ IZY ¦fif¸fe¯f B»ffIZY IYSXIZY J`SXf ´fiJÔOX IZY ¦ffÔU IZY »fOÞXIZY- UWX IY·fe ·fe ÀfÔ¦fe°f IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ IZY ¶fOÞXe ¶ffþfSX dÀ±f°f CX´f OXfIY§fSX ¹fûþ³ff IYf »ff·f »fZ ´ffEÔ¦feÜ ¶f³ff³fZ IYû IYWXf AüSX BÀf IYf¸f ¸fZÔ A´f³fZ dVfdÃfIYf ¸ffÔ ÀUeMXe ¨fMXþeÊ AüSX dUd·f³³f ÀIcY»fûÔ AüSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ÀU¨L°ff
IZY ¹fbUfAûÔ IYû ¸fbµ°f ¸fZÔ VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f »fOÞXdIY¹fûÔ IYû B³WXûÔ³fZ ¸fbµ°f ¸fZÔ VffÀÂfe¹f ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ff°fZ AüSX ³f WXe ÀfÔ¦fe°f IZY IYû ¸fdWX»ffAûÔ IZY ³ff¸f dIY¹ff ¦f¹ff ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¹fWXfÔ Af³fZ AüSX þf³fZ ÀIcY»f IZY A³¹f dUôfd±fʹfûÔ IYû ·fe ¸fZWXSX¶ffBÊ I`YÔÀfSX AÀ´f°ff»f, þ¸fVfZQ´fbSX IYf ÀfÔQZVf ´fi¨ffdSX°f IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü
IYe dVfÃff QZ³ff VfbøY dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY ÀfÔ¦fe°f IYf ´fidVfÃf¯f QZ³ff VfbøY IYSX ÃfZÂf ¸fZÔ Uû Af¦fZ ¶fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX`Ü OXfIY§fSX IYf IYQ¸f IYfRYe ¸fZÔ IYûBÊ ´fSXZVff³fe ³fWXeÔ WXû¦fe, ¢¹fûÔdIY þûOÞX³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ ÀU¨L°ff ÀfZ ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f d´f°ff Ad¸f°ff·f ¨fMXþeÊ ·fe
UWX Afd±fÊIY °fÔ¦fe AüSX ¦fSXe¶fe IYû ÀfWXSXf³fe¹f WX`Ü ¹fWXfÔ IZY °f¸ff¸f IY¸feÊ ¸fdWX»ffEÔ WXe þbOÞXZ BÀf IYf¸f ¸fZÔ A³¹f ÀIcY»f IZY
ÓfZ»f°fZ WXbE ¦ffÔU IZY A´f³fZ §fSX IZY ¶fSXf¸fQZ WXûÔ¦feÜ OXfIY dU·ff¦f IZY BÀf ´fi¹ffÀf ÀfZ dUôfd±fʹfûÔ IYû þûOÞX³fZ IZY d»fE UZ
¸fZÔ WXe ÀfÔ¦fe°f IYf ÀIcY»f »f¦ff°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf CXîfMX³f ¸fb£¹f OXfIY IYWXeÔ ³f IYWXeÔ ³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f IYû dVfÃff dU·ff¦f IYû ´fÂf d»fJZÔ¦fZÜ Af´fIYû
þ¶fdIY ´fidVfÃf¯f »fZ³fZ Uf»fZ LfÂf ·fe ¸fWXf²¹fÃf VfdVf Vffd»f³fe IbYþcSX ³fZ EIY ¶fOÞXf ¶f»f d¸f»fZ¦ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY ¸fûÔdQi°ff A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff
IYWX°fZ WX`Ô dIY A¦fSX ¦fb÷Yþe ³fWXeÔ WXû°fZ °fû dIY¹ffÜ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY BÀf IZY Àff±f ÓffSXJÔOX ¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ ¸fb£¹f
UZ »fû¦f ÀfÔ¦fe°f IYe dVfÃff ³fWXeÔ »fZ ´ff°fZÜ OXfIY§fSX ¸fZÔ °f¸ff¸f IY¸fʨffSXe AüSX Àfd¨fU ÀfZ d¸f»f³fZ AfBÊ ±feÜ BÀf QüSXf³f
´fQfd²fIYfSXe ¸fdWX»ffEÔ WXe WXûÔ¦feÜ CXÀf³fZ ¸fb£¹f Àfd¨fU IYû ¶ff´fc IYe
¹fWXeÔ IYfSX¯f WX` dIY þ¸fbBÊ dþ»fZ IZY WXþfSXe¶ff¦f IZY d»fE ¹fWX ´fWX»ff EZÀff 150UeÔ þ¹fÔ°fe ´fSX Àf¸fd´fÊ°f A´f³fZ
J`SXf ´fiJÔOX IZY EIY LûMXZ ÀfZ ¦ffÔU OXfIY§fSX WX` þWXfÔ dÀfRYÊ ¸fdWX»ff IY¸feÊ IYf¸fûÔ ÀfZ þbOÞXe ´fbdÀ°fIYf ¸ffBÊ d»fMX»f
dÀfÔ¦ffSX´fbSX IZY SXWX³fZ Uf»fZ QZUZÔQi dÀfÔWX IYe IYf¹fÊSX°f WXûÔ¦feÜ IbYþcSX þe IZY A³fbÀffSX ÀMXZ´f MXbUOXÐÀfÊ ¢»fe³f BÔdOX¹ff ·fZÔMX IYeÜ
dþ»fZ ¸fZÔ JfÀf ´fWX¨ff³f WX`Ü UWX EIY¸ffÂf A¶f ¸fdWX»ffEÔ ·fe §fSX ÀfZ d³fIY»f IYSX ¸fb£¹f Àfd¨fU ³fZ ¸fûÔdQi°ff IZY IYf¸fûÔ ÀfZ
¹fWX Vf£Àf WX`Ô þû VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f IZY Af¦fZ ¶fPÞX SXWXe WX`Ô AüSX Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX CXÀfZ ´fiVfdÀ°f ´fÂf QZ³fZ
þf³fIYfSX WX`ÔÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, þf³fIYfSX WXû³fZ A´f³fZ ´fdSXUfSX IYû ¸fQQ IYSX SXWXe WX`ÔÜ

Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff ÀfZ Àf·fe ´fMX³ff IZY JfQe ¸ffg»f IYf CXîfMX³f Aþbʳf ¸fbÔOXf ³fZ MÑfBRZYOX IZY U³f-²f³f
þøYSX°f¸fÔQ IYû WXû RYf¹fQf: SX§fbUSX QfÀf IYSXZÔ¦fZ ÀfeE¸f ³fe°feVf IbY¸ffSX ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f IYe

þ¸fVfZQ´fbSX : SXfª¹f IZY Àf·fe AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ¹fûþ³ff IYf »ff·f ¹fWXfÔ IZY »fû¦fûÔ IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü ´fMX³ff : CXôû¦f dU·ff¦f IZY JfQe ¸ffg»f IZY ¦f¹ff dIY JfQe ¸ffg»f IYf ´fi¨ffSX-´fiÀffSX SXZ»fUZ WXûÜ JfQe ¸ffg»f IZY SXZÀMXûSXZÔMX ¸fZÔ d¶fWXfSXe
Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX§fbUSX QfÀf ³fZ ¹fZ ¶ff°fZÔ þ¸fVfZQ´fbSX AfBÊ CXîfMX³f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY ¸fÔÂfe ÀMXZVf³f, E¹fSX´fûMXÊ ÀfdWX°f Àf·fe ÀffUÊþd³fIY ½¹fÔþ³fûÔ IYe d¶fIiYe IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ffÜ
BÊ»ffþ Àfbd³fd›°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü WXfgdÀ´fMX»f, ÀffIY¨fe EUÔ MXfMXf ¸fûMXÀfÊ WXfgdÀ´fMX»f EUÔ ´fi²ff³f Àfd¨fUûÔ IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff À±f»fûÔ ´fSX dIY¹ff þfEÜ ¸fÔÂfe ³fZ LNX
A¶f þøYSX°f¸fÔQûÔ IYû ´fiÄff IZYÔQi ¸fZÔ þfE¦ff AüSX ¸ffg»f IYf ´fi¨ffSX-´fiÀffSX »f¦ff°ffSX §ffMXûÔ ´fSX ·fe JfQe ¸ffg»f IZY UWXeÔ, EIY A³¹f ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fÔÂfe ßfe
¦fû»OXZ³f IYfOXÊ ¸fbµ°f CX´f»f¶²f ´»ffþf, MXZ»IYû ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fi²ff³f¸fÔÂfe WXû¦ffÜ ¹fWX d³f¯fʹf CXôû¦f ¸fÔÂfe V¹ff¸f SXþIY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX IYf d³fQZÊVf SXþIY ³fZ CX´fZÔQi ¸fWXfSX±fe dVf»´f
IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü Af¹fb¿¸ff³f Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ CXôû¦f dU·ff¦f ¸fZÔ WXbBÊ dQ¹ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ CXôû¦f A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔÀ±ff³f IZY
·ffSX°f ÀfZ ÓffSXJ¯OX IZY Àf·fe ÀfWX¶fð°ff IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYWXeÜ CXîfMX³f IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYû »fZIYSX Af¹fûdþ°f Àfd¨fU ³fZ d³fQZÊVf dQ¹ff d³fQZVfIY IYû dQ»»fe dÀ±f°f
þøYSX°f¸fÔQ IYû Af¨LfdQ°f IYSX³fZ þ¸fVfZQ´fbSX AfBÊ WXfgdÀ´fMX»f, ¶f`NXIY ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ dIY EIY dUØfe¹f ¸ffgOX»f A¸¶ff´ff»fe, d¶fWXfSX
IZY CXïZV¹f ÀfZ 400 IYSXûOÞX ÀffIY¨fe ¸fZÔ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f °f`¹ffSX dIY¹ff þfE dþÀf¸fZÔ B¸´fûdSX¹f¸f ¸fZÔ
÷Y´fE IZY Ad°fdSXöY ¹fûþ³ff IZY »ff·fbIYûÔ WXZ°fb 50 ¶fZOX ¦ffÔ²fe ¸f`Qf³f IZY ´fcUeÊ LûSX ´fSX ¶f³fZ JfQe Àff»f ¸fZÔ dIY°f³fe d¶fIiYe WX`ÔOXeIiYfgµMX IYf Àff¸ff³f
¶fþMX IYf ´fifU²ff³f CX´f»f¶²f WX`Ü MXfMXf ¸fûMXÀfÊ WXfgdÀ´fMX»f ¸ffg»f IYf CXîfMX³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX WXû¦fe, dIY°f³ff ¸ff»f IiY¹f d¶fIiYe IZY d»fE
dIY¹ff ¦f¹ffÜ 2 ´»ffþf MXZ»IYû ¸fZÔ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f 5 ³fUÔ¶fSX IYû IYSXZÔ¦fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ dIY¹ff þfE¦ff AüSX A³¹f ·fZþ³fZ IYf d³fQZÊVf
IYSXûOÞX 85 »ffJ ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 5 ¶fZOX ´fb÷Y¿f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½¹ffUÀffd¹fIY d¶fIiYe IZY d»fE J¨fÊ ´fSX dIY°f³ff dQ¹ffÜ
ÀfZ Ad²fIY »fû¦f EUÔ 5 ¶fZOX ¸fdWX»ffAûÔ IZY JfQe ¸ffg»f IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àfþf¹ff ¦f¹ff WX`Ü ½¹f¹f WXû¦ff AfdQ
BÀf ¹fûþ³ff ÀfZ d»fE CX´f»f¶²f WXû¦ff AüSX ·ffSX°f IYf ¹fWX ´fWX»ff AüSX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf JfQe IYf ¶¹fûSXf ³fBÊ dQ»»fe : þ³fþf°fe¹f IYf¹fÊ
Af¨LfdQ°f WXû SXWXZÔ Qû³fûÔ WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ ¸ffg»f WXû¦ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¹fWX ·fe d³f¯fʹf d»f¹ff ¸fÔÂfe Aþbʳf ¸fbÔOXf ³fZ ³fBÊ
WX`ÔÜ ¸fbÓfZ JbVfe WX` dIY ¦fû»OX³f IYfOXÊ ¶f³ff³fZ dQ»»fe ¸fZÔ MÑfBRZYOX IZY ´fidVfÃfbAûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f
IYe ÀfbdU²ff WXû¦feÜ U³f-²f³f ´fidVfÃf¯f IYSX°fZ WXbE Aþbʳf ¸fbÔOXf ³fZ

dQWXfOÞXe ¸fþQcSX IYe ¶fZMXe IYBÊ ¸fbdVIY»fZÔ IYû ¸ff°f QZIYSX ¶f³fe MXe¨fSX IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f IYWXf dIY ¹fWX Àf·fe ´fidVfÃfb
IYeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX
SXfÔ¨fe : þ¶f IYûBÊ BÔÀff³f Uû ·fe JfÀfIYSX ¸fdWX»ff IYSX³fZ IYe ¨fb³fü°feÜ A¦fSX ¸fdWX»ff ¸fZ»fe IÔYOXZ¸f³ff, dþ³WXûÔ³fZ 10UeÔ ´ffÀf A¦f»fZ dQ³f d°fIYeÊ ³fZ ¶f¦f»f IZY §fSX ¸fZÔ ³füIYSXf³fe MÑfBRZYOX IZY ´fi¶fÔ²f þ³fþf°fe¹f Af¶ffQe
þ¶f °f¸ff¸f ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYû þcÓf°fZ WXbE þ¶f A´f³fZ UÔd¨f°f °f¶fIZY IYe WXû, dRYSX °fû CXÀfIZY IYSX³fZ IZY ¶ffQ 500 ÷Y´f¹fZ QZIYSX JcÔMXe IYf IYf¸f IYSX d»f¹ffÜ ¸fþQcSXe IZY ´f`ÀfZ d¸f»fZ °fû d³fQZVfIY ´fiUe¯f IÈY¿¯f ·fe IYû Af°¸fd³f·fÊSX AüSX
Q¸f ´fSX RYVfÊ ÀfZ AVfÊ °fIY IYf ÀfRYSX °f¹f IYSX°fe Àff¸f³fZ AüSX ·fe IYBÊ ¸fbµ°f IYe IYfg»fZþ ¸fZÔ EOXd¸fVf³f IYSXf dQ¹ffÜ SXfVf³f JSXeQ »ffBÊÔ AüSX IYBÊ dQ³fû °fIY ·fSX´fZMX CX´fdÀ±f°f ±fZÜ
WX`, °fû CXÀf ´fSX ·f»ff dIYÀfZ ¦fUÊ ³fWXeÔ WXû¦ffÜ þe... QbV½ffdSX¹ffÔÜ ·fûþ³f dIY¹ffÜ IYf¸f IYSX°fe SXWXeÔ AüSX CXÀfe IYf¸f CXô¸fe ¶f³ff³fZ ¸fZÔ
WXfÔ BÀfIYf ´fi¸ff¯f ¶f³fe SXfÔ¨fe (ÓffSXJÔOX) IZY ¦ffÔU CXÀfIZY ¶ffQ UWX ¶fZOÞXû ÀfZ SXûþf³ff IZY ´f`Àfû ÀfZ SXfÔ¨fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ E¸fE IYf RYfg¸fÊ ´fidVfÃfbAûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f ¸fQQ IYSXZÔ¦fZÜ
dÀf¸fdSX¹ff IYe ÀfdSX°ff d°fIYeÊ, dþ³fIZY ¸ff°ff-d´f°ff d¸fdOX»f ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IZY QüSXf³f ¶fÀf ÀfZ ¨fb´f¨ff´f d¶f³ff dIYSXf¹ff ¨fbIYfE ·fSX dQ¹ffÜ EOXd¸fVf³f MXZÀMX d»fÀMX ¸fZÔ UWX MXfg´f MXZ³f IYSX°fZ WXbE Aþbʳf ¸fbÔOXf ³fZ IYWXf dIY
dQWXfOÞXe ¸fþQcSX WX`ÔÜ CX³f »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf ±fûOÞXe- WXe d°fIYeÊ ³fZ ÀfÔIY»´f »fZ d»f¹ff dIY A¶f JcÔMXe IYfg»fZþ þf³fZ-Af³fZ »f¦feÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ÀfZ»fZ¢MX WXû ¦fBÊÔÜ CXÀf QüSXf³f SXûþf³ff ¸fZOX IYf ¹fWX Àf·fe ´fidVfÃfb þ³fþf°fe¹f Af¶ffQe Af´fIYû ¶f°ff QÔZ dIY ´fidVfÃfbAûÔ ÀfZ
¶fWXb°f þ¸fe³f ±fe, dþÀfÀfZ ¶f¸fbdVIY»f UZ A´f³fZ AüSX ¸fZWX³f°f ÀfZ ´fPÞXfBÊ IYSX Àf¸ffþ ¸fZÔ WXf»ff°f IZY ¶ffUþcQ d°fIYeÊ ³fZ ´fcSXZ IYf¸f IYSX ´f`Q»f E³fÀfeÀfe ¦fifCXÔOX ´fSX ´fi`d¢MXÀf, IYû Af°¸fd³f·fÊSX AüSX CXô¸fe ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfÔ¶fÔd²f°f EIY dUÄff´f³f B¢³ffgd¸fIY
´fdSXUfSX IZY Jf³fZ ·fSX A³ffþ CX¦ff d»f¹ff IYSX°fZ ±fZÜ A´f³fe A¨Le ´fWX¨ff³f ¶f³ff³fe WX`Ü ¹fWX IYfg»fZþ ¸fZÔ ¦fiZþbEVf³f MXfg´f dIY¹ffÜ dRYSX UWXfÔ ÀfZ ´f`Q»f SXfÔ¨fe Ub¸fZÔÀf IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fPÞX³fZ ¸fQQ IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf·fe MXfB¸Àf (Àf·fe ÀfÔÀIYSX¯f) ¸fZÔ 13
CX³fIZY ´ffÔ¨f ¶f¨¨fZ WX`ÔÜ ÀfdSX°ff A´f³fZ ´ffÔ¨f ·ffBÊ- ´fid°fÄff AfÀff³f ³fWXeÔ ±fe, þeU³f IYe d°fIYeÊ IYû A¶f d¨fÔ°ff Àf°ff³fZ »f¦fe dIY þf°fe SXWXeÔ AüSX B°f³fe ¸fVf¢IY°f IZY ¶ffUþcQ ´fidVfÃfb A¶f kSXf¿MÑX d³f¸ffʯf Q»fl IYf dÀf°fÔ¶fSX, 2019 IYû ´fiIYfdVf°f WXbAf
¶fWX³fûÔ ¸fZÔ QcÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX WX`ÔÜ ¶f¨f´f³f ÀfZ WXe QcÀfSXZ Àf£°f IYdNX³ffB¹fûÔ ÀfZ ¦fbþSX³ff ´fOÞX°ff Af¦fZ IYe ´fPÞXfBÊ I`YÀfZ WXû? Àfû, UWX E¸fE ·fe RYÀMXÊ dOXUeþ³f ´ffÀf IYeÜ ¸fIYf³f dWXÀÀff WX`Ü CXô¸fVfe»f°ff IYe ±ffÜ ´fidVfÃfbAûÔ IYf ¨f¹f³f kUfgIY-B³f
¶f¨¨fûÔ IYû ÀIcY»f þf°fZ QZJ CX³WXZÔ ·fe ´fPX³fZ- WX`Ü dRYSX ·fe ´fPÞXfBÊ IZY ´fid°f CXÀfIZY EIY dQ³f A¨ff³fIY A´f³fZ ·ffBÊ IZY ¸ff»fdIY³f ÀfZ ´¹ffSX-Qb»ffSX d¸f»f³fZ »f¦ffÜ NXÔOX ¸fZÔ AfUV¹fIY°ff ´fSX ¶f»f QZ°fZ WXbE ¸fbÔOXf ³fZ BÔMXSX½¹fcl IZY þdSXE dIY¹ff ¦f¹ff ±ff
d»fJ³fZ IYe £UfdWXVf WXû°fe ±feÜ BÀfe UþWX ÀfZ øYÓff³f IYû QZJ°fZ WXbE WXe d°fIYeÊ IZY ´ffÀf SXfÔ¨fe ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÔÜ ·ffBÊ UWXfÔ dþÀf ·fe dÀfRYÊ EIY Qb´f˜f AûPÞX°fZ-d¶fLf°fZ QZJ CXÀfÀfZ IYWXf dIY CXô¸fVfe»f°ff ½¹fdöY IYû AüSX ¹fWX Àf·fe EIY Àf~fWX IZY
þ¶f UWX ´ffÔ¨f U¿fÊ IYe ±feÔ, °f¶f ¸ff°ff-d´f°ff ³fZ EIY §fSXUf»fûÔ ³fZ CXÀfIYû 7UeÔ ¢»ffÀf ÀfZ §fSX IYe ¦ffgOXÊ (´fWXSXZQfSXe) IYe ³füIYSXe WXSX °fSXWX IYe ¸fQQ d¸f»f³fZ »f¦feÜ CX³WXûÔ³fZ WXe QÀf dUIYfÀf IZY d»fE Af¦fZ ¶fPÞX³fZ ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ SXWXZ
À±ff³fe¹f d¸fVf³fSXe ÀIcY»f ¸fZÔ CXÀfIYf EOXd¸fVf³f JcÔMXe IZYÔQie¹f dUôf»f¹f ¸fZÔ EOXd¸fVf³f IYSXf dQ¹ffÜ IYSX°ff ±ff, CXÀfe IZY ¦f`SXZþ ¸fZÔ SXWX°ff ±ffÜ CXÀfe IZY WXþfSX ÷Y´fE QZIYSX d°fIYeÊ IYf ¶feEOX ¸fZÔ EOXd¸fVf³f ´fiû°ÀffWX³f QZ°fe WX`Ü WX`ÔÜ B³fIYf ´fidVfÃf¯f LWX ¸fWXe³fZ IZY
IYSXUf dQ¹ffÜ UWXfÔ IYûBÊ RYeÀf ³fWXeÔ »f¦f°fe ±feÜ UWXfÔ WXfgÀMX»f IYf ·fe BÔ°fþf¸f d¸f»ffÜ UWXeÔ ÀfZ Àff±f d°fIYeÊ ·fe SXWX³fZ »f¦feÔÜ Jf³fZ IZY ´f`ÀfZ ³f WXû³fZ IYSXf dQ¹ffÜ UWX ¶feEOX ¸fZÔ ·fe MXfg´fSX SXWXeÔÜ A¶f CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY 18 d»fE WXû¦ffÜ Àf·fe ´fidVfÃfb MÑfBRZYOX IZY
WX¸ffSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ JfÀf IYSX ¸fdWX»ffAûÔ IYû WXSX d°fIYeÊ ³fZ A´f³fe QÀfUeÔ ¢»ffÀf °fIY IYe ´fPÞXfBÊ ´fcSXe ¸feMXSX QcSX ÀIcY»f Af°fZ ·fe I`YÀfZ, CX³fIZY ´ffÀf °fIY ÀfZ ·ffBÊ IYû d¶f³ff ¶f°ffE ¨fb´f¨ff´f °fe³f dQ³f dIYÀfe d°fIYeÊ IYû E¸fEOX IYSX³ff ±ffÜ EIY »ffJ ÷Y´fE ´fidVfÃfbAûÔ ¸fZÔ ÀfZ IbYL ´fidVfÃfb ¦fif¸fe¯f Q»f IZY Àff±f dUd·f³³f SXfª¹fûÔ AüSX
IYQ¸f ´fSX QûWXSXe »fOÞXfBÊ »fOÞX³fe ´fOÞX°fe WX`Ü EIY IYeÜ d°fIYeÊ IYû Afþ ·fe BÀf ¶ff°f IYf ¸f»ff»f UWXfÔ °fIY þf³fZ IZY d»fE dIYSXfE IZY ´f`ÀfZ ·fe ³fWXeÔ °fSXWX ´ff³fe ´fe-´feIYSX d¶f°ffEÜ §fSX IYe ¸fdWX»ffAûÔ ¨ffdWXE ±fZÜ CX³fIZY AÔIY ´fi¸ff¯f ´fÂf QZJIYSX ¶f`ÔIY ´fi¶fÔ²f³f, ´fi¶fÔ²f³f ÀfÔÀ±ff³f-Àff¸ffdþIY dþ»fûÔ IZY þ³fþf°fe¹f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYf¸f
A´f³ff AdÀ°f°U ¶f³ffE SXJ³fZ IYe AüSX QcÀfSXZ BÀf SXWX°ff WX` dIY CX³f 4 U¿fûÊÔ °fIY EIY ·fe §fSX Uf»ff WXû°fZ ±fZÜ d°fIYeÊ IYû Afþ ·fe JbVfe BÀf ¶ff°f IYe IYû BÀf ¶ff°f IYe ·f³fIY »f¦f ¦fBÊ °fû CX³WXZ ³ffV°ff ³fZ EIY »ffJ IYf »fû³f QZ dQ¹ff AüSX þ¸fVfZQ´fbSX IYf¹fÊ ÀfÔÀ±ff³f-Àf¸ffþ ÀfZUf þ`ÀfZ QZVf IYSXZÔ¦fZÜ UZ AfþedUIYf ÀfÔU²fʳf,
´fb÷Y¿f U¨fÊÀUUfQe Àf¸ffþ ¸fZÔ JbQ IYû Àffd¶f°f CXÀfÀfZ d¸f»f³fZ ÀIcY»f ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ffÜ °f·fe BÀf ¶ff°f SXWX°fe WX` dIY IYdNX³f UöY ¸fZÔ ·fe QÀfUeÔ ¢»ffÀf ¸fZÔ IYSXf dQ¹ffÜ °f·fe ´fOÞXûÀf IYe EIY »fOÞXIYe ³fZ Ub¸fZÔÀf IYfg»fZþ ¸fZÔ QfdJ»ff d¸f»f ¦f¹ffÜ IZY ´fid°fdâ°f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔ²f SXJ°fZ dU´f¯f³f AüSX FY¯f ÀfÔ¶fÔ²fe ´fidIiY¹ff IZY
´fSX CXQfÀf WXû þf°fe WX`Ô dIY UZ §fSX ÀfZ 42 dIY»fû UWX RYÀMXÊ dOXUeþ³f ´ffÀf WXbBÊÔÜ UöY JSXf¶f WXû °fû A´f³ff RYfg¸fÊ ·fSXUf³fZ IZY d»fE CXÀfIYû ´f`ÀfZ dQEÜ WX`Ô AüSX UZ Àf·fe U³f-²f³f ´fidVfÃfb d»fE MÑfBRZYOX IYe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ
Àf¸ffþ ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX ·fe d¸f»f WXe þf°fZ WX`ÔÜ CXÀfe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ SXWXZ WX`ÔÜ dWXÀÀff »fZÔ¦fZÜ
°fSXWX d°fIYeÊ IYe dþÔQ¦fe ¸fZÔ AfBÊÔ UfgOXʳf dÀfÀMXSX

d½fd½f²f °fb¸f ¸fbIYSX ¦fE þb¶ff ÀfZ A´f³fe ... AüSX Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 09
WX¸f.... þb¶ff Àfe IZY SXWX ¦fE !
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019

A¦fSX dQ»»fe AüSX ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ

IYfSXZ ¶fÔQ WXû þfEa

¸ff ³f »fedþE A¦fSX dQ»»fe,
¸fbÔ¶fBÊ ¹ff Af´f IZY VfWXSX
IYe ÀfOÞXIY IYf ¸fÔþSX
A¨ff³fIY ¶fQ»f þfEÜ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX
¦ffdOÞX¹fûÔ IYe ·fSX¸ffSX ³fWXeÔ, ¶f¨¨fZ
JZ»f°fZ ³fþSX AfEÔÜ ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY WXfg³fÊ
IYf VfûSX ³fWXeÔ, ÀfOÞXIY ´fSX MXcdSXÀMX
¸fÀ°fe ¸fZÔ ¶ff°fZÔ IYSX°fZ AüSX °fÀUeSXZÔ »fZ°fZ
dQJZÔÜ SXZÀMXûSXZÔMX IZY AÔQSX ÀfZ ·feOÞX
d³fIY»f°fe WXbBÊ ÀfOÞXIYûÔ °fIY R`Y»f
þfEÜ »fû¦f BÀf ¶ff°f ÀfZ ¶fZdRYIiY WXû
Af´f dIY°f³fZ dSXV°fZ d³f·ff ÀfIY°fZ WX`Ô IYSX ÀfOÞXIY ´fSX IcYQ-RYfÔQ IYSXZÔ dIY Uû
dIYÀfe ¦ffOÞXe ÀfZ MXIYSXf þfEÔ¦fZÜ CX³WXZÔ
dIYÀfe IYfSX, dIYÀfe ¶ffBIY ¹ff ¶fÀf IYf
JüRY ³f WXûÜ À´fZ³f IYe SXfþ²ff³fe ¸f`dOÑOX ³fZ ·fe BÀf þ`Àfe þ¦fWX ´fSX Af¶ffQ WX`Ü BÀfIYf
¹fZ IYûSXe IY»´f³ff ³fWXeÔ WX`Ü Qbd³f¹ff dQVff ¸fZÔ IYQ¸f ¶fPÞXf¹ff WX`Ü B³f VfWXSXûÔ ³f°feþf ¹fZ WXû°ff WX` dIY ¹fWXfÔ Uf¹fb ´fiQc¿f¯f
Af ´fIZY AfÀf-´ffÀf ¹ff dRYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þ`ÀfZ dIY, þ¸f`IYf IZY ¦fSXe¶f IZY IYBÊ VfWXSX A´f³fe ÀfOÞXIYûÔ ÀfZ IYf ¹fZ ´fi¹ffÀf EIY ³fE ¨f»f³f IYf ÀfZ WXf»ff°f IYBÊ ¶ffSX ¶fZIYf¶fc WXû þf°fZ WX`ÔÜ
BÀf Qbd³f¹ff ¸fZÔ Af´fIZY d¶fidMXVf ¸ff³fU dUÄff³fe »fû¦f RYû³f IZY þdSXE ¶fWXb°f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ AüSX ¦ffdOÞX¹fûÔ IYe ·feOÞX IY¸f IYSX SXWXZ WX`Ô, ¹ff ÀfÔIZY°f WX`Ü þû ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY VfWXSX IZY þ¶f ÀfZ AûÀ»fû ³fZ IbYL ÀfOÞXIYûÔ IYû
dIY°f³fZ ÀfÔ¶fÔ²f WX`Ô? SXfgd¶f³f OX³f¶ffSX IYf ¸ff³f³ff ÀfÔ¶fÔ²f ¶f³ff »fZ°fZ WX`ÔÜ B³fIYe ÀfÔ£¹ff 150 dRYSX ´fcSXe °fSXWX WXMXf SXWXZ WX`ÔÜ BMX»fe IYf ·fe°fSX ¦ffdOÞX¹fûÔ IYe AfUfþfWXe IY¸f Jf»fe IYSXf¹ff WX`, °f¶f ÀfZ ´fiQc¿f¯f ·fe
SXû¸ffÔdMXIY, dSXV°fZQfSX, WX` dIY WX¸f EIY UöY ¸fZÔ ÀfZ ª¹ffQf WXe WXû°fe WX`Ü dþ³f »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf UZd³fÀf VfWXSX EZÀff WXe WX`, dþÀfIYe WXûÜ BÀfIZY d»fE IYBÊ ³fbÀJZ Afþ¸ffE IY¸f WXbAf WX`Ü d¶f³ff IYfSXûÔ Uf»ff VfWXSX
´fZVfZUSX, d³fþe, QûÀ°fe Uf»fZ, ÀfûVf»f ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf 150 ÀfÔ¶fÔ²f ´fcÔþe ³fWXeÔ WXû°fe, Uû ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYe ´fcÔþe IYe IY»´f³ff WX¸f ³fZ Af´f IYû ¶f°ffBÊÜ þf SXWXZ WX`ÔÜ dQ»»fe AüSX ¸fZd¢ÀfIYû EIY A¨Lf £¹ff»f °fû WX`Ü »fZdIY³f,
¸fedOX¹ff RiY`ÔOX U¦f`SXWXÜ U¦f`SXWX B³f¸fZÔ ÀfZ ¸fQQ ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX ÀfIY°fZ WX`Ô UZd³fÀf VfWXSX, LûMXZ-LûMXZ ¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fZ WX` dIY ¢¹ff EZÀff
Af´f dIY°f³fZ »fû¦fûÔ IZY Àff±f EIY UöY ¸fZÔ d³f·ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ A¸fSXeIYf IYe dOXdþMX»f dOXþfB³fSX þþeSXûÔ ´fSX ¶fÀff WX`Ü BÀfd»fE ¸fb¸fdIY³f ·fe WX`? ¢¹ff ¹fZ Àf·fe IZY
A¨LZ ÀfÔ¶fÔ²f d³f·ff ´ff°fZ WX`Ô? QûÀ°fe-¹ffSXe AüSX øY¸ff³fe IYf»feÊ Af¹fÀfÊ ³fZ IYBÊ Àff»f ´fWX»fZ 100 ¶fe¨f ¸fZÔ þû ÀfOÞXIZYÔ WX`Ô, UWXfÔ ´fSX d»fE ¸ff³¹f WX`? AüSX IYûBÊ
AÔOXSX 100 ³ff¸f ÀfZ À»f`IY ´fSX EIY ¦fib´f ¦ffdOÞX¹fûÔ IYe Af¸fQ-Aû-SXµ°f d¶f³ff IYfSXûÔ Uf»ff VfWXSX B¸fSXþZÔÀfe WXbBÊ, °fû ¢¹ff WXû¦ff?
d¶fidMXVf ¸ff³fU dUÄff³fe SXfgd¶f³f °ff»»fbIYf°f ÀfZ »fZIYSX ¶f³ff¹ffÜ Afþ BÀf ¸fZÔ 84 ¨f`³f»f WX`Ô ³fWXeÔ WXû°feÜ Af´f MÑ`dRYIY IYf EIY A¨Lf £¹ff»f °fû WX`Ü CX³f »fû¦fûÔ IYf ¢¹ff WXû¦ff, þû
OX³f¶ffSX IYf ¸ff³f³ff WX` dIY WX¸f EIY UöY dSXV°fZQfSX AüSX ´fdSXUfSX Àf¶f Àff¸f³ff dIYE ¶f¦f`SX UWXfÔ AfSXf¸f »fZdIY³f, ¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fZ WX` dIY ¢¹ff »fÔ¶fe QcSXe °fIY ¨f»f ³fWXeÔ ÀfIY°fZ?
¸fZÔ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf 150 ÀfÔ¶fÔ²f d³f·ff dþ³fIZY 14 EOXd¸f³f WX`ÔÜ ¹ff³fe BÀf ¦fib´f ÀfZ ¨f»f-dRYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AüSX, VfWXSXûÔ IZY dUVff»f CX´f
ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ QûÀ°fe-¹ffSXe AüSX Vffd¸f»f WX`ÔÜ IYf Qf¹fSXf B°f³ff ½¹ff´fIY WXû ¦f¹ff WX` dIY »fZdIY³f, A¶f Qbd³f¹ff IZY IYBÊ EZÀff ¸fb¸fdIY³f ·fe WX`? ¢¹ff ¹fZ ³f¦fSXe¹f B»ffIYûÔ IYf ¢¹ff WXû¦ff?
øY¸ff³fe °ff»»fbIYf°f ÀfZ »fZIYSX dSXV°fZQfSX dIY IYûBÊ BÔÀff³f 150 ÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ¶fÔ²f ¶f³ff³fe ´fOÞX°fe WX`Ü IbYL »fû¦fûÔ IYû BÀfIZY IYBÊ EOXd¸f³f ¶f³ff³fZ ´fOÞXZ WX`ÔÜ ¹fZ VfWXSXûÔ ³fZ ´fi¹ffÀf VfbøY dIYE WX`Ô dIY Àf·fe IZY d»fE ¸ff³¹f WX`? AüSX ¹fcSXû´fe¹f QZVfûÔ ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY
AüSX ´fdSXUfSX Àf¶f Vffd¸f»f WX`ÔÜ OX³f¶ffSX ³fWXeÔ d³f·ff ÀfIY°ff WX`Ü »fZdIY³f, WX¸f ¹fZ WXMXf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü °f·fe ³fE »fû¦fûÔ IYe ¸fZÔ ³fWXeÔ ¶ffÔ²ff þf ÀfIY°ff WX`Ü dRYSX ·fe, B³f ¦fib´f, IYBÊ CX´f Àf¸fcWXûÔ ¸fZÔ ¶fÔMX ¦f¹ff WX`Ü CX³fIYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¦ffdOÞX¹fûÔ IYe ´fdSXUWX³f IYe ¶fZWX°fSX ÀfbdU²ffEÔ
IYf ¸ff³f³ff WX` dIY WX¸ffSXZ dQ¸ff¦f IYe ¸ff³fIYSX ³fWXeÔ ¶f`NX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY 150 dþÔQ¦fe ¸fZÔ EÔMÑe WXû ´ff°fe WX`Ü AfÔIYOÞXûÔ IZY þdSXE WX¸f ¸ff³fU Àf¸fbQf¹f IZY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ·fe »fû¦f ¹fWXe IYWX°fZ ·feOÞX IY¸f WXû, ¹ff dRYSX d¶f»IbY»f IYûBÊ B¸fSXþZÔÀfe WXbBÊ, °fû WX`ÔÜ dRYSX ·fe ¶fWXb°f ÀfZ »fû¦fûÔ IZY
¶f³ffUMX EZÀfe WX` dIY WX¸f EIY Àf¸f¹f ¸fZÔ WXe WX¸ffSXZ Àf·fe ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYe ÀfWXe ÀfÔ£¹ff dUIYfÀf IYû ¶fZWX°fSX PXÔ¦f ÀfZ Àf¸fÓf ÀfIY°fZ WX`Ô dIY Af´f IYf ¦fib´f dþ°f³ff LûMXf WXû, ¢¹ff WXû¦ff?
BÀfÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ¶fÔ²f ³fWXeÔ d³f·ff ÀfIY°fZÜ WX`Ü IYBÊ ¶ffSX Af´f IZY ¨ffSX ¹ff ´ffÔ¨f »fû¦f U`ÀfZ, ¹fZ ÀfÔ£¹ff EIY Qf¹fSXf ¶f°ff°fe WX`ÔÜ ¸fÀf»f³f, IYûBÊ ½¹fdöY A¦fSX A¸feSX
OX³f¶ffSX IYf IYWX³ff WX` dIY BÔÀff³fûÔ IZY WXe ¶fZWXQ IYSXe¶fe WXû°fZ WX`ÔÜ dRYSX CX³fIZY WX`, dþÀf¸fZÔ SXWXIYSX »fû¦fûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f IYf¸f WX`, °fû Uû A´f³fZ ¶fWXb°f ÀfZ °ff»»fbIYf°f CX°f³ff WXe A¨LfÜ ÀfÔUfQ CX°f³ff WXe À´fá WXe ³f WXûÜ BÀfd»fE Afþ IbYL d»fE AfUfþfWXe IYf A¨Lf
VfSXeSX AüSX CX³fIZY þWX³f IZY EIY dWXÀÀfZ A»ffUf IbYL A¨LZ QûÀ°f WXû°fZ WX`Ô, IYSX°fZ WX`ÔÜ þû ¶fdWX¸fbJeÊ »fû¦f WXû°fZ WX`Ô, d³f·ff³fZ IZY d»fE AdÀMXMXZÔMX SXJ ÀfIY°ff WX`Ü WXû¦ffÜ U`ÀfZ, Afg³f»ffB³f Qbd³f¹ff IYe °fSXWX VfWXSX B³f ¦ffdOÞX¹fûÔ ÀfZ QcSXe ¶f³ff³fZ ¸ff²¹f¸f d³fþe ¦ffdOÞX¹ffÔ WXe WX`ÔÜ
d³f¹fûIYfgMXZÊ¢Àf IZY A³fb´ff°f IYû QZJZÔ, °fû dþ³fIYe ÀfÔ£¹ff QÀf ÀfZ ´fÔQiWX WXû ÀfIY°fe CX³fIZY ÀfÔ´fIYûÊÔ IYe ÀfÔ£¹ff ª¹ffQf WXû BÀfIZY d»fE CXÀfZ þª¶ff°fe ¸fZWX³f°f IYSX³fZ WXe AÀf»fe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ·fe ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYû IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`Ô, °ffdIY VfWXSXûÔ dÀfMXe ¸fZÔ AfgOX-BUZ³f RYfg¸fc»ffÊ ¨f»ff, CX³fIYf SXWX³f ÀfWX³f EZÀff WX` dIY d³fþe
´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY IYûBÊ Vf£Àf dIY°f³fZ WX`Ü IYf¸f Af³fZ Uf»fZ ÀfÔ´fIYûÊÔ IYe °ffQfQ ÀfIY°fe WX`, °fû ÀfÔIYû¨fe ÀU·ffU Uf»fûÔ IZY IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WXû¦feÜ AüSX Afþ IZY d³f·ff³fZ IYe EIY Àfe¸ff WXû°fe WX`Ü OX³f¶ffSX ¸fZÔ ¦ffdOÞX¹fûÔ ÀfZ ª¹ffQf BÔÀff³f ³fþSX °fû ¶fedþÔ¦f ³fZ Qµ°fSXûÔ IYû WXe VfWXSX ÀfZ IYfSX IZY ¶f¦f`SX IYf¸f WXe ³fWXeÔ ¨f»fZ¦ffÜ ¹fZ
IYSXe¶fe Àff¸ffdþIY Àf¸fcWXûÔ ÀfZ þbOÞX 150 WXû ÀfIY°fe WX`Ü WX¸ffSXZ ´fdSXd¨f°fûÔ °ff»»fbIY BÀfÀfZ IY¸f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Uû þ¸ff³fZ ¸fZÔ °fû Af´f dþ°f³fZ ª¹ffQf »fû¦fûÔ ÀfZ IYWX°fZ WX`Ô dIY A¦fSX RZYÀf¶fbIY ¹ff dMXÐUMXSX AfEÔÜ BÀfIZY d»fE WXSX VfWXSX A´f³fZ QcSX IYSX dQ¹ffÜ UWXeÔ »fÔQ³f ³fZ IÔYþZVf³f ´fdSXUWX³f IZY »ffÀMX ¸ffB»f dÀfðfÔ°f IYf
ÀfIY°ff WX`Ü d³f¹fûIYfgMXZÊ¢Àf WX¸ffSXZ dQ¸ff¦f IYe ÀfÔ£¹ff 500 WXû ÀfIY°fe WX`Ü AüSX d¦f³fZ-¨fb³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔ²f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ¹fIYe³f ÀfÔ¶fÔ²f ¶f³ff ÀfIZYÔ, CX°f³ff WXe A¨Lf ¸ff³ff ´fSX Af´fIZY þf³f³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff °fSXWX IYf ´fi¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ þ`ÀfZ dIY ¨ffþÊ »f¦ff IYSX ¦ffdOÞX¹fûÔ IYe °ffQfQ ³f°feþf WX`Ü dþÀfIZY ¸fb°ffd¶fIY, ¹fZ
IYf Uû dWXÀÀff WX`, þû Äff³f AüSX ·ff¿ff EZÀfZ »fû¦fûÔ IYe °ffQfQ 1500 IZY AfÀf- SXJ°fZ WX`ÔÜ CXÀf¸fZÔ ·fe ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¸ff¸f»fZ þf°ff WX`Ü IbYL U`Äffd³fIY OX³f¶ffSX IZY 150 ÀfZ ª¹ffQf WX`, °fû Uû Af´fIZY dQ»»fe ¸fZÔ AfgOX-BUZ³f RYfg¸fc»fÊZ ÀfZ IY¸f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜ À´fZ³f IZY AWX¸f WXû þf°ff WX` dIY IYûBÊ BÔÀff³f
ÀfZ þbOÞXf WX`Ü ¹fZ A³fb´ff°f WX¸ffSXZ ÀfÔ¶fÔ²fûÔ ´ffÀf WXû ÀfIY°fe WX` dþ³WXZÔ WX¸f QZJ IYSX ¸fZÔ ¹fZ QZJf ¦f¹ff WX` dIY CX³fIZY IYSXe¶fe »fû¦fûÔ dSXÀf¨fÊ ´fSX ÀfUf»f ·fe CXNXf°fZ WX`ÔÜ d¶fidMXVf IYSXe¶fe »fû¦f ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜ Uû IZYU»f ´fiQc¿f¯f ´fSX IYf¶fc ´ff³fZ IYe IYûdVfVf WXû ´fûÔMXZUZOÑf VfWXSX ¸fZÔ °fû ¦ffdOÞX¹ffÔ §fbÀf³fZ A´f³fe ¹ffÂff IYf AfdJSXe dWXÀÀff I`YÀfZ
IYe ÀfÔ£¹ff °f¹f IYSX³fZ ¸fZÔ IYfRYe AWX¸f ´fWX¨ff³f »fZ°fZ WX`ÔÜ »fû¦f A¢ÀfSX B³f IYe ÀfÔ£¹ff ´fb÷Y¿fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ ª¹ffQf AüSX OX¨f U`Äffd³fIYûÔ IYe EIY MXe¸f IYf ´fdSXd¨f°f WXûÔ¦fZÜ dOXdþMX»f ¸ff²¹f¸f AüSX SXWXe WX`Ü EZÀfe WXe IYûdVfVf, ¸fZd¢ÀfIYû ´fSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ WXe ´ff¶fÔQe WX`Ü °f¹f IYSX°ff WX`Ü þ¶f °fIY ÀffUÊþd³fIY
WXû þf°ff WX`Ü OX³f¶ffSX ³fZ °f¸ff¸f ¸ff³fUe¹f Qf¹fSXûÔ ¸fZÔ SXWXIYSX dSXV°fZ d³f·ff°fZ WX`ÔÜ WXû°fe WX`Ü U`ÀfZ WXSX IYûBÊ ÀfûVf»f ¶fiZ³f IZY IYWX³ff WX` dIY WX¸ffSXZ þWX³f IYf MXZ»feRYû³f Af´fIYû A´f³fZ ´fdSXd¨f°fûÔ ÀfZ IYe SXfþ²ff³fe ¸fZd¢ÀfIYû dÀfMXe ³fZ BÀf IYQ¸f IYf °ff»»fbIY ´f¹ffÊUSX¯f ´fdSXUWX³f BÀf AÔ°fSX IYû LûMXZ ÀfZ LûMXf
Àf¸fcWXûÔ IYf IYBÊ ¶ffSX A²¹f¹f³f dIY¹ff »fZdIY³f, B³fÀfZ ª¹ffQf »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ BÀf dÀfðfÔ°f ´fSX ¹fIYe³f ³fWXeÔ IYSX°ff WX`Ü d³f¹fûIYfgMXZÊ¢Àf ·f»fZ WXe Àfed¸f°f WXûÜ ÀfÔ´fIYÊ IYSX³fZ IYf ¸ff²¹f¸f ·fSX WX`ÔÜ B³fÀfZ d´fIYû ¹ff ´»ffIYf Ad·f¹ff³f ÀfZ IYe WX`Ü ÀfZ ·fe WX`Ü AûÀ»fû VfWXSX ¨ffSXûÔ °fSXRY ÀfZ ³fWXeÔ IYSX°fZ, °f¶f °fIY »fû¦f d³fþe IYfSX
AüSX WXSX ¶ffSX Uû BÀfe ³f°feþZ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ þeU³f ¸fZÔ »ff³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ þ¦fWX IbYL »fû¦fûÔ IYû AfVfÔIYf WX` dIY WX¸ffSXf »fZdIY³f, A»f¦f-A»f¦f WXf»ff°f ¸fZÔ WX¸f Af´f IYf Qf¹fSXf AÀfed¸f°f ³fWXeÔ WXû A¶f ³ffgUZÊ IYe SXfþ²ff³fe AûÀ»fû AüSX ´fWXfdOÞX¹fûÔ ÀfZ d§fSXf WX`Ü ¹ff³fe ¹fZ IYMXûSXZ ÀfZ WXe ÀfRYSX IYSX°fZ SXWXZÔ¦fZÜ
Àff¸ffdþIY ¶f°ffÊU dIYÀfe ÀfÔ£¹ff IZY Qf¹fSXZ A´f³fZ Àff¸ffdþIY ÀfÔ¶fÔ²fûÔ IYe Àfe¸ff ¶fPÞXf ÀfIY°ff WX`Ü
Àff·ffSX : ¶fe¶feÀfe

MÑfÔÀfþZÔOXSX SXZU°fe: dþ³fIYf ³ff¸f IYû»fÔd¶f¹ff ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ d»fJf ¦f¹ff ¶ff WXSX ÀfQeÊ ±fe »fZdIY³f ¸f`Ô dÀfRYÊ Af°¸ff IYe ¶fe¸ffSXe IYf ¹fWX SXf»f Jb»fZ §ffU IYû NXeIY IYSX°fe
¶ff±f ÀfcMX ´fWX³fIYSX EIY B»ffþ IYSX³fZ Uf»ff U`ô WX` AüSX dUd»f¹f¸Àf ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY CXÀfÀfZ
´fdUÂf ³fQe IZY dIY³ffSXZ ´fZMX QQÊ ¸fZÔ ·fe AfSXf¸f d¸f»f°ff WX`Ü ¹fWX
IÔY¦fføY IYe Jf»f ´fSX »fZMXe ±feÜ UWXfÔ Af´fIYf d¨f‰ WX`, BÀf ²fSX°fe ÀfZ Af´fIYf
°f d¸f»f ÀffdWX°¹f IYe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¸fQûÊÔ AüSX AüSX°fûÔ ´fbQe³fZ IYe ´fdØf¹ffÔ Àfb»f¦f SXWXe ±feÔÜ ÀfÔ¶fÔ²fÜ ·f»fZ WXe Af´f ¶ffQ ¸fZÔ BÀfZ ²fû
IZY ¶fe¨f Àf¸ff³f°ff ³fWXeÔ WX`Ü EZÀff WX¸fZVff IYWXf SXZU°fe ³fZ A´f³fe ´fWX»fe dIY°ff¶f ±feÜ WXf»ffÔdIY ¸f`Ô³fZ dIY°ff¶f °fû d»fJ Qe ±fe »fZdIY³f ¸f`Ô UcSXf¶fb´f WXþfSXûÔ Àff»f ÀfZ Àf¸ffSXûWX IYe »fZÔ »fZdIY³f ¸fbÓfZ ´f°ff WX` dIY ¹fZ UWXfÔ WX`
¦f¹ff WX`Ü °fd¸f»f ÀffdWX°¹f ¸fZÔ þû ´fQ-Àf¸¸ff³f kkCX³fSXU¸f CX÷YU¸f¸fll Àff»f A´f³fe ·ff¿ff IYû »fZIYSX A¶f ·fe ¶fWXb°f ÀfÔIYû¨f ¸fZÔ ±fe AüSX ·fcd¸f SXWXe WX`Ü ¹fWX ³fQe ´fd›¸fe AüSX ¹fZ Af´fIYû ·fe ´f°ff WXû¦ffÜ A´f³fe
AüSX ´fid°fâf ´fb÷Y¿f »fZJIYûÔ IYû WXfdÀf»f WX` ¹ff d¸f»fe WX`, BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX ·fe ´fSXZVff³f ±fe dIY BÀf¸fZÔ Uû ÀffSXZ AfgÀMÑZd»f¹ff IYe SXfþ²ff³fe ´f±fÊ ÀfZ ¶ffÔWX ´fSX d³fVff³f QZJ°fZ WXbE ¸f`Ô³fZ ´fcLf
¸fdWX»ff »fZJIYûÔ IYû IY·fe ·fe ³fWXeÔ d¸f»feÜ ¸f¦fSX 2004 ¸fZÔ d»fJe ±feÜ ÀffdWXd°¹fIY ´fÃf WX` ¹ff ³fWXeÔÜ CXÀfe UöY ´fZÔd¦U³f QdÃf¯f-´fcUÊ ¸fZÔ 360 dIY»fû¸feMXSX QcSX dIY CX³WXûÔ³fZ EZÀff d³fVff³f ¢¹fûÔ ¨fb³ff þû
MÑfÔÀfUc¸f³f AüSX »fZJIY E SXZU°fe ³fZ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ A´f³ff ´fd¶»fIZYVf³f ³fZ ¸fbÓfÀfZ BÀf dIY°ff¶f IYf AÔ¦fiZþe A³fbUfQ LûMXZ VfWXSX OXZ³f¸ffIYÊ IZY ´ffÀf WX`Ü BÀfZ ´ff³fe ¸fZÔ »fWXSX IYe °fSXWX dQJ°ff WX`Ü
A»f¦f ¸fbIYf¸f ¶f³ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Uû ´fid°fâf WXfdÀf»f §fSX-´fdSXUfSX LûOÞX dQ¹ff AüSX IY·fe dQ»»fe °fû IY·fe Lf´f³fZ IYe A³fb¸fd°f QZ³fZ IZY d»fE Af¦fiWX dIY¹ffÜ BÀf³fZ À±ff³fe¹f ³fcÔ¦ffSX »fû¦fûÔ ³fZ A´f³ff ³ff¸f IbYL WXe Ãf¯f ¶ffQ ¸fZSXZ IYf³fûÔ ¸fZÔ °fZþ
IYe WX` þû BÀfIZY ´fWX»fZ °fd¸f»f ÀffdWX°¹f ¸fZÔ dIYÀfe IYû ¸fbÔ¶fBÊ SXWXeÔÜ WX¸ffSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ EIY MÑfÔÀfþZÔOXSX IYû þû ¸fbÓfZ EIY ·fSXûÀff dQ¹ffÜ ¸f`Ô³fZ A´f³fe dþÔQ¦fe IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dQ¹ff ±ff þû ¸ff³f°fZ ±fZ dIY ¹fWX ³fQe ÀfÈdá AfUfþ Af³fZ »f¦fe þ`ÀfZ QcSX IYWXeÔ
´fif~ ³fWXeÔ WXbBÊÜ IYû»fÔd¶f¹ff ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYe »ffB¶fiZSXe ¸fZÔ IbYL ´fSXZVff³fe AüSX °fIY»feRZYÔ CXNXf³fe ´fOÞX°fe WX`Ô SXZU°fe ³fZ IbYL ·fe ³fWXeÔ dL´ff¹ff WX` AüSX A´f³fe dþÔQ¦fe IZY ¶ffSXZ WXSX IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ U`þfB»f ³ff¸f IZY ´ffUSX ¶fûMX IYe ¸fûMXSX ¨f»f SXWXe WXûÜ
CX³fIYf ³ff¸f ¸ff¹ff EÔ¦f»fû, MXû³fe ¸ffgdSXÀf³f, ¸ffSX¸ffg³f ·fe CXNXfBÊÔÜ SXZU°fe ·fe WXSX CXÀf °fIY»feRY ÀfZ ¦fbþSXeÔ EIY ¶ff°f IYû ¹f±ffU°f d»fJf WX`Ü A¦fSX ¹fWX dIY°ff¶f dUVff»f ÀffÔ´f ³fZ ¶f³ffBÊ ±feÜ ¸fbÓfZ ¹fIYe³f ³fWXeÔ WXû SXWXf ±ffÜ ¹fWX
dÀf»IYû AüSX VffÔþZ þ`ÀfZ ¸fVfWXcSX »fZJIYûÔ IZY ³ff¸f IZY dþÀfIYf dþIiY WX¸f Af¸f°füSX ´fSX MÑfÔÀfþZÔOXSX »fû¦fûÔ IZY Àfe²fZ °fd¸f»f ·ff¿ff ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f WXû°ff °fû ¶fWXb°f WXQ °fIY AfUfþ °fZþ WXû°fe þf SXWXe ±fe AüSX
Àff±f d»fJf ¦f¹ff WX`Ü IYû»fÔd¶f¹ff IYe ¶fMX»fSX »ffB¶fiZSXe ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ Àfb³f°fZ WX`Ô ¹ff ´fPÞX°fZ WX`ÔÜ ÀfÔ·fU WX` dIY ¶fWXb°f ÀfZ »fû¦f AÀfWXþ WXû þf°fZÜ BÀfd»fE »fZdIY³f ¸f`Ô UWXfÔ EIY À±ff³fe¹f ¸fZSXZ ·fe°fSX ¦fcÔþ SXWXe ±feÜ þ`Àff dIY
IZY ´fiUZVf õfSX ´fSX AfNX ´fb÷Y¿f »fZJIYûÔ IZY ³ff¸f dþÀf¸fZÔ ¸f`Ô³fZ BÀfZ ´fWX»fZ AÔ¦fiZþe ¸fZÔ WXe ´fiIYfdVf°f dIY¹ffÜ CX´f¨ffSXIY þû dUd»f¹f¸Àf IYe ¸fQQ ÀfZ dUd»f¹f¸Àf ³fZ ¸fbÓfZ ¶f°ff¹ff ±ff dIY ¹fWX
ASXÀ°fc, ´»fZMXû, WXû¸fSX, OXZ¸fûÀ±fZ³fZÀf AüSX dÀfÀfZSXû þ`ÀfZ dþÀf SXZU°fe IYû Afþ Af´f QZJ SXWXZ WX`Ô CXÀfZ ÀfÔ¦f¸f A´f³fZ ¸f³f IYû dRYSX ÀfZ ÀfÔ°fbd»f°f IYSX³fZ
¸fWXf³f »fZJIY Vffd¸f»f WX`Ô dRYSX Àff»f 1989 ¸fZÔ IbYL »ffB¶fiZSXe ³fZ °fSXfVff WX`Ü ¸f`Ô ÀffdWX°¹fIYfSX ³fWXeÔ WXcÔÜ AüSX IZY d»fE ´fWXbÔ¨fe ±feÜ AfgÀMÑZd»f¹ff IZY ¸fZSXe ¶fZ¨fZ³fe ±feÜ ¸f`Ô³fZ ÀffÔÀf »fe AüSX
LfÂfûÔ ³fZ JbQ WXe ¸fdWX»ff »fZJIYûÔ IZY ³ff¸f d»fJ dQE Àf¨f IYWXcÔ °fû ¸f`Ô³fZ ¶fWXb°f ª¹ffQf IbYL ´fPÞXf ·fe ³fWXeÔ WX`Ü ¸fbÓfZ QZÀfe AfdQUfÀfe »fû¦fûÔ IYe ÀfÔÀIÈYd°f dRYSX »fZMX ¦fBÊÜ
AüSX B°f³ff WXe ³fWXeÔ B³f ¸fdWX»ff »fZJIYûÔ IZY ³ff¸f ´fb÷Y¿f °fû ·ff¿ff IYû »fZIYSX OXSX ·fe ±ffÜ EIY Àf¸ffþ þû Àf¶fIbYL ²fSX°fe ´fSX Àf¶fÀfZ ´fbSXf³fe þedU°f WXf»f WXe ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ ¨fbd³fÔQf þ¦fWXûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` þWXfÔ ¶fRYÊ ¸ff³fdÀfIY ¶fe¸ffSXe IYf ·f»fZ WXe
»fZJIYûÔ IZY ³ff¸f IZY DY´fSX ±fZÜ »fZdIY³f B³f ³ff¸fûÔ IYû ´fdUÂf-A´fdUÂf IYe ³fþSX ÀfZ QZJ°ff WX` UWXfÔ ·ff¿ff ·fe ÀfÔÀIÈYd°f WX`Ü IYSXe¶f 60 WXþfSX Àff»f ¸fZdOXIY»f EÀfûdÀfEVf³f ³fZ IbYL ´fi¸fbJ ´fOÞX°fe WX` AüSX ¶fÀfÔ°f ¸fZÔ ¨fMXJ SXÔ¦f IZY IYûBÊ þfQbBÊ B»ffþ ³f WXû, dRYSX ·fe EZÀff
IbYL WXe dQ³fûÔ ¸fZÔ d¸fMXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fdUÂf°ff ÀfZ þbOÞXe ¨feþ WX`Ü ¸fZSXf OXSX BÀfe ´fdUÂf°ff IYf ÀfZ ´fiIÈYd°f IYe ¦fWXSXe Àf¸fÓf ³fZ CX³fIZY U`dV½fIY ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY Àff±f RcY»f dJ»f°fZ WX`ÔÜ »f¦f°ff WX` dIY WX¸ffSXZ VffSXedSXIY AüSX
Àff¸f³ff IYSX³fZ IYû »fZIYSX ±ffÜ ÀfÔ¦f¸f ¸fZÔ EIY »ffB¶fiZSXe AdÀ°f°U IYû ¶f¨ffE SXJf WX`Ü Àf·fe IYWXf dIY þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf EIY ·ffU³ff°¸fIY AdÀ°f°U IZY d»fE
SXZU°fe IYü³f WX`Ô ? ±fe, dþÀf³fZ ¸fbÓfZ ´fPÞX³fZ-d»fJ³fZ ÀfZ þbOÞXf EIY EZÀff ÀfþeU AüSX d³fþeÊU ¨feþûÔ ÀfZ ÀUÀ±f kkÀUfÀ±¹f Af´ff°fIYf»fll WX` þû ¹fWXfÔ 1,500 ´fiþfd°f¹fûÔ IYf §fSX þf¦f÷YIY°ff ¶fPÞXf³fZ AüSX ²fSX°fe IZY Àff±f
A³fb·fU dQ¹ff þû ¶fZWX°fSXe³f ±ffÜ ¸f`Ô³fZ UWXfÔ ¶fWXb°f ÀfÔ°fbd»f°f dSXV°fZ ³fZ CX³fIZY VffSXedSXIY, A³¹f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe ¸fÀf»fûÔ IZY WX`, dþ³f¸fZÔ ÀfZ IYBÊ ´fiþfd°f¹fûÔ AüSX IYWXeÔ ÀfÔ¶fÔ²f dUIYdÀf°f IYSX³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ WX¸fZÔ
dþÀf °fSXWX ÀfZ Af´f³fZ ¹fZ ÀfUf»f ¸fbÓfÀfZ ´fcLf NXeIY ÀffSXe dIY°ff¶fZÔ ´fPÞXeÔÜ BÀfÀfZ RYf¹fQf ¹fWX WXbAf dIY Af²¹ffd°¸fIY, ¸ff³fdÀfIY AüSX Àff±f ¸ff³fdÀfIY ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYû ³fWXeÔ d¸f»f°feÔÜ U³fÀ´fd°f¹fûÔ IZY d»fE dÀfJf³fZ IZY d»fE AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ
CXÀfe °fSXWX EIY UöY ´fSX ¹fWXe ÀfUf»f ¸f`Ô³fZ JbQ ÀfZ ·fe ¸fZSXZ Àff¸f³fZ IbYL ÀfUf»f JOÞXZ WXû ¦fEÜ ·ffU³ff°¸fIY dWX°fûÔ IYe SXÃff IYe WX`Ü UZ ¶fPÞXfE¦ffÜ Af²fbd³fIY SXWX³f-ÀfWX³f ¹fWX Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÃfZÂfûÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY ´ffÀf ¶fWXb°f IbYL WX`,
´fcLf ±ffÜ »fZdIY³f A´f³fZ ·fe°fSX IYe SXZU°fe IYû Jûþ³fZ AÔ¦fiZþe ·ff¿ff ¸fZÔ PXZSXûÔ EZÀfe dIY°ff¶fZÔ ±feÔ þOÞXe-¶fcdMX¹fûÔ, ²fbEÔ AüSX Af°¸ff IYe ¸ff³fdÀfIY ÀfZWX°f AüSX ²fSX°fe Qû³fûÔ IZY ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ IYBÊ ´fü²fûÔ ¸fZÔ ¹fdQ WX¸ffSXZ ´ffÀf CX³fIYû Àfb³f³fZ IZY d»fE
AüSX ´ff³fZ IZY d»fE ¸fbÓfZ EIY »fÔ¶ff ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³ff ´fOÞXfÜ dþ³f¸fZÔ MÑfÔÀfþZÔOXSX »fû¦fûÔ IZY QQÊ IYû Vfbdð ÀfZ VffSXedSXIY, ¸ff³fdÀfIY AüSX d»fE J°fSXf WX`Ü JbQ AUÀffQ ÀfZ Aü¿f²fe¹f ¦fb¯f WXû°fZ WX`Ü dUd»f¹f¸Àf ³fZ Àf¸f¹f WXû °fûÜ WX¸fZÔ ´f°ff WX` dIY WX¸f
5UeÔ ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fe SXZU°fe IYû »fû¦fûÔ IZY °ff³fZ Àfb³f³fZ ´fOÞXZÜ ¶fZWXQ IYSXe¶f ÀfZ CXIZYSXfÜ SXZU°fe Af²¹ffd°¸fIY ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYf B»ffþ þcÓf°fZ WXbE ¸f`Ô ¹fWXe Àfû¨f SXWXe ±fe dIY A´f³ff ¶f¨f´f³f ´fdSXUfSX IZY Àff±f ¹fWXeÔ AfdQUfÀfe »fû¦f IYü³f WX`ÔÜ ¹fWX WX¸ffSXe
¢¹ff ÀIcY»f ¢¹ff ´fOÞXûÀf... WXSX þ¦fWX A´f¸ff³f ÓfZ»f³ff ³fZ A´f³fe ´fWX»fe IYSX°fZ WX`ÔÜ Af°¸ff IYf ÀfÔ°fb»f³f ¢¹ff Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ´fbSXf³fe dþÔQf d¶f°ff¹ff WX`Ü UWX BÀf ÃfZÂf IYû A´f³ff ·ff¿ff ¸fZÔ, Àf´f³fZ ¸fZÔ AüSX QZVf ¸fZÔ WX`Ü WX¸fZÔ
´fOÞXfÜ »fZdIY³f ¹fWX Àf¶fIbYL dÀfRYÊ ¹fWXeÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ dIY°ff¶f Àfb²ffSXIYSX UWX AUÀffQ IYf B»ffþ ÀfÔÀIÈYd°f IZY ´ffÀf BÀfIYf WX»f WXû kkÀfb´fSX¸ffIZYÊMll ¹ff kkAü¿f²ff»f¹fll BÔ°fþfSX WX` dIY Àf·fe »fû¦f BÀfZ Àfb³fZÔ þû
±ffÜ ¸ff°ff-d´f°ff AüSX ·ffBÊ IYe AûSX ÀfZ ·fe CX³WXZÔ IYfRYe kkCX³fSXU¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ QZÀfe AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ BÀfZ ÀfIY°ff WX`Ü ´fd›¸fe AfgÀMÑZd»f¹ff IYe ¶f°ff°fZ WX`ÔÜ dUd»f¹f¸Àf ³fZ ¸fbÓfZ dQJf¹ff WX¸f Àfb³f°fZ WX`Ô °ffdIY WX¸f EIY-QcÀfSXZ ÀfZ
´fSXZVffd³f¹ffÔ CXNXf³fe ´fOÞXeÔÜ EIY UöY IZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ CX÷YU¸f¸fll kkAf°¸ff IYe ¶fe¸ffSXell IYWX°fZ WX`ÔÜ QdÃf¯fe ´fUÊ°f ßfÈÔJ»ff AÀff²ffSX¯f dIY ¶»fOXøYMX (QfÔ°f IZY QQÊ IYe QUf) þbOÞX ÀfIZYÔÜ
Àff»f 2004 ¸fZÔ d»fJe ÀfbÔQSX°ff ÀfZ ·fSXe WX`Ü ¹fWX SXfª¹f IYe CX³f I`YÀfZ d³fIYf»f°fZ WX`Ô AüSX ¸fSXeÊ IZY ´fZOÞX IYe Àff·ffSX : ¶fe¶feÀfe
MXWXd³f¹fûÔ ÀfZ SXf»f I`YÀfZ BIY™f IYSX°fZ WX`ÔÜ

10 AWXÔIYfSX IYe AfSXe AüSX IY´fMX IYe IbY»WXfOÞXe AfSXû¦¹ff»f¹f

Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f Qû³fûÔ WXe dSXV°fûÔ IYû IYfMX QZ°fZ WX`Ô !! Gulkhand (Rose Petals)
Pretty and useful too
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019

Pineapple helps Get
Relief from Cough

W inter is coming it means per studies, bromelain can help with prepare this drink-Pineapple and
some diseases will also respiratory problems that are caused honey. Take half a cup of warm
come It is quite difficult due to allergies and asthma. pineapple juice and one tablespoon of
to protect yourself from the honey in a bowl. Mix both of them nicely
seasonal cold and flu. While 3 Ways to prepare pineapple and drink it when it is slightly warm.
everybody opts for medicines to juice Both honey and pineapple will soothe
get relief, there is one fruit juice your throat and provide relief from
that can help you get relief from this Method 1: Pineapple juice and honey cough.
uncomfortable situation naturally In this needs two ingredients to Method 2: Pineapple juice, honey,
and easily. salt and pepper
The drink Tasty and full of Take a cup of pineapple juice and add I s persistent body odour embarassing you?
nutrients, pineapple juice may help half tablespoon of honey, a pinch of salt Banish social embarrassment forever...
to soothe symptoms of a cough or consume gulkhand with milk every day.
cold. As per a study conducted in and a pinch of pepper in it. Mix all
2010, pineapple juice is quite these ingredients properly 2. A runny nose is problematic enough, a nose
effective in treating tuberculosis, and drink this mixture three bleed is catastrophic! The bitter and pungent
as it helps to soothe the throat times a day. property present in Gulkhand helps arrest those
and dissolve mucus. pesky nose bleeds.
Method 3: Pineapple juice,
Rich in disease-fighting honey, ginger, cayenne pepper, 3. Acidity is a mood killer! To perk up, gulp
antioxidants, pineapple is good and salt Gulkhand with milk. Prick that acidity bubble in
for your digestion and can also your gut and heart with this time-tested method.
boost immunity. This fruit This a traditional remedy to
contains a get relief from cough and cold. Put 4. Clear, luminous skin is a rarity in today’s times.
mixture of one cup pineapple juice, 1 Gulkhand works wonders on acne and other skin
enzymes called tablespoon honey, 1 tablespoon ailments. Smells pretty too!
bromelain, which chopped ginger, 1 pinch salt, and a
is known for its anti- little cayenne pepper in a blender. 5. When consumed directly or with milk, once or
inflammatory properties. As Blend all the ingredients and drink twice a day, Gulkhand helps reduce constipation,
1/4 of this mixture three times per mouth ulcers (apply directly on the affected area)
and painful periods!
day to get rid of sore throat.

BÀf þfQbBÊ ´ff³fe IYû ´fe³fZ ÀfZ ´fZMX IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d¸f»fZ¦fe SXfWX°f

A ¸»f°ff ¹ff Àfcþ³f EIY Àff¸ff³¹f ¹fWX Qû-§fMXIY ´fZ¹f A¸»f°ff AüSX IY¶þ IZY Àff¸f¦fie : ´ff³fe IYf EIY þfSX, þeSXf (þeSXf) 2 °fSXeIYf : ´ff³fe IZY þfSX ¸fZÔ þeSXf AüSX I`YSX¸f ¶feþ WX`Ü AþUfBʳf IYf ´ff³fe Af´fIZY ´fZMX AüSX
d¨fdIY°Àff dÀ±fd°f WX` AüSX »f¦f·f¦f ¸fc»f IYfSX¯f ÀfZ °f°IYf»f SXfWX°f ´fiQf³f IYSX ¶fOÞXf ¨f¸¸f¨f, I`YSX¸f IZY ¶feþ (AþUfBʳf) 1 d¸f»ffEÔ AüSX BÀfZ SXf°f ·fSX LûOÞX QZÔÜ Àfb¶fWX Jf»fe ¦f·ffÊVf¹f IYû ÀffRY IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü ¹fWX
WXSX IYûBÊ A´f³fZ þeU³fIYf»f ¸fZÔ IY¸f ÀfIY°ff WX`Ü ¶fOÞXf ¨f¸¸f¨fÜ ´fZMX BÀf ´fZ¹f IYû ´fe »fZÜ BÀf ´fZ¹f IYû QcÀfSXf °fSXeIYf Af´fIZY ¨f¹ff´f¨f¹f IYû ¶fPÞXf°ff WX` AüSX ´fZMX ÀfZ
ÀfZ IY¸f EIY ¶ffSX BÀf Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ´fedOÞX°f WXû°ff ´fZ¹f : ¹fWX þfQbBÊ ´fZ¹f þeSXf ¨ff¹f IZY ÷Y´f ¸fZÔ WX`Ü SXf°f ·fSX ¶f¨ff WXbAf ´ff³fe ÀfÔ¶fÔd²f°f IYBÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ SXfWX°f ´fiQf³f IYSX³fZ ¸fZÔ
WX`Ü ´fZMX ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¹fZ Àf¸fÀ¹ff dIYÀfe IYû ·fe (þeSXf) AüSX I`YSX¸f ¶feþ Àfb¶fWX °f¶f °fIY CX¶ff»fZÔ þ¶f °fIY dIY ´ff³fe Af²ff ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü Uþ³f IY¸f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf
¸fbdVIY»f Àf¸f¹f QZ ÀfIY°fe WX`Ü EdÀfdOXMXe ¹ff (AþUfBʳf) ÀfZ ¶f³ff WX`Ü IYSX°fZ Àf¸f¹f ¹fWX AüSX ·fe A¨Lf WX`Ü þeSXf
EdÀfOX dSXµ»f¢Àf IYf ´fi¸fbJ IYfSX¯f EIY ¶fOÞXf ¹fWX ´fZ¹f Af´fIZY SXWX þfE AüSX dRYSX ¨ff¹f IYe °fSXWX BÀfIYf EÔMXeAfgd¢ÀfOXZÔMX IZY Àff±f ´f`IY dIY¹ff þf°ff WX`, þû
·fûþ³f IYSX³ff ¹ff ·ffSXe ·fûþ³f IYSX³fZ IZY °fbSXÔ°f ¨f¹ff´f¨f¹f IYû ¶fPÞXf³fZ ÀfZU³f IYSXZÔÜ ÀUfQ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE A´f³fZ ´ff¨f³f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX` AüSX
¶ffQ »fZMX³ff WX`Ü BÀf AÀfWXþ dÀ±fd°f ÀfZ SXfWX°f AüSX ´ff¨f³f ¸fZÔ Àfb²ffSX ´fZ¹f ¸fZÔ IbYL IYÀff WXbAf AQSXIY AüSX ³feÔ¶fc ¨f¹ff´f¨f¹f QSX IYû ¶fPÞXf°ff WX`Ü ¹fWX JSXf¶f
´ff³fZ IZY d»fE, ª¹ffQf°fSX »fû¦f d´fd´fÔ¦f d´f»Àf IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü þûOÞXZÔÜ IYû»fZÀMÑfg»f IZY À°fSX IYû IY¸f IYSX°ff WX` AüSX A¨LZ
»fZ°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f BÀf Àf¸fÀ¹ff ÀfZ SXfWX°f Àf¶fÀfZ A¨Le ¶ff°f ¹fWX IYû»fZÀMÑfg»f IYû ¶fPÞXf°ff WX`Ü þeSXf IYf ´ff³fe VfSXeSX
´ff³fZ IYf EIY ´fifIÈYd°fIY °fSXeIYf WX`, dþÀfZ Af´f WX` dIY BÀfZ °f`¹ffSX IYSX³ff Aªf½ffBX³f ¹ff I`YSX¸f ÀfeOXÐÀf ¸fZÔ IYBÊ ÀfZ dU¿f`»fZ °f°UûÔ IYû ¶ffWXSX d³fIYf»f³fZ ¸fZÔ ·fe ¸fQQ
A´f³fZ §fSX ´fSX AfÀff³fe ÀfZ °f`¹ffSX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfÀff³f WX`Ü ÀUfÀ±¹f »ff·f Àffd¶f°f WXû°fZ WX`Ô AüSX IYSX°ff WX`Ü
Af¹fbUZÊQ ¸fZÔ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ QUfB¹ffÔ °f`¹ffSX
IYSX³fZ IZY d»fE BÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff SXWXf

dIY°f³ff IYfSX¦ffSX W`X OZÔX¦fc AüSX d¨fIY³f¦fbd³f¹ff ´fSX QZÀfe ³fbÀ£ff ´¹ffþ IYf BÀ°fZ¸ff»f °fû »ff·fQf¹fIY WX` WXe »fZdIY³f ´¹ffþ IZY dL»fIZY
dþ³WXZ WX¸f RZYÔIY QZ°fZ WX` Uû ·fe IYfRYe »ff·fQf¹fIY WX`
OXZÔ ¦fc AüSX d¨fIY¦fbd³f¹ff dRYSX QÀ°fIY QZ OXZÔ¦fc IZY »ffUfÊ ÷YIZY WXbE ÀffRY ´ff³fe
¨fbIYf WX` AüSX B³fIYf ´fiIYû´f ¶fPÞX°ff þf ¸fZÔ ´f³f´f°fZ WX`Ô AüSX ¹fWXeÔ ÀfZ ¶fe¸ffSXe ´¹ffþ IZY dL»fIZY ·fe W`X CX´f¹fû¦fe
SXWXf WX`Ü QSXAÀf»f OXZÔ¦fc AüSX IYf þ³¸f WXû°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ A¦fSX
d¨fIY³f¦fbd³f¹ff Qû³fûÔ WXe ¶fe¸ffdSX¹ffÔ ¸f¨LSX IZY WX¸f §fSXûÔ ¸fZÔ ´ff³fe þ¸ff WXe ³f WXû³fZ QZÔ ¶f`OX IYû»fZÀMÑf»f IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ¶ff»fûÔ IYû ¶f³ffEZ Jc¶fÀfcSX°f BÀ°fZ¸ff»f ¶ff»f ¸fb»ff¹f¸f AüSX
IYfMX³fZ ÀfZ R`Y»f°fe WX`ÔÜ ¶fSXÀff°f IZY ¶ffQ ¸f¨LSXûÔ IYf °fû BÀf ¶fe¸ffSXe ´fSX AfÀff³fe ÀfZ SXûIY ¸fQQ IYSX°ff WX` ¨f¸fIYQfSX ¶f³ff QZ°ff WX`Ü
´fiIYû´f ¶fPÞX þf°ff WX`ÔÜ B³f Qû³fûÔ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IZY ¶fPÞX°fZ A¶f ¶ff»fûÔ IYû ¨f¸fIYQfSX ¶f³ff³fZ IZY
´fiIYû´f IYû J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE ³feÔ¶fc AüSX »füÔ¦f »f¦ffBÊ þf ÀfIY°fe WX`Ü ´¹ffþ IZY dL»fIYûÔ IYû ´fcSXe SXf°f ´ff³fe ¸fZÔ d»fE IYBÊ °fSXWX IZY IÔYOXeVf³fSX BÀ°fZ¸ff»f ¨fZWXSXZ IZY Qf¦f-²f¶¶fZ WXMXfEÔ
IYe ¸fQQ ÀfZ OXZÔ¦fc IYf ¸f¨LSX ·f¦f¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü d·f¦fûIYSX SXJ³ff WX` AüSX Àfb¶fWX BÀf ´ff³fe IYSX³fZ IYe AUV¹fIY°ff ³fWXe WX`Ô,
d¨fIY³f¦fbd³f¹ff IZY »fÃf¯f ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ IYû ´fe³ff WX`Ü BÀfIYf ÀUfQ ±fûOÞXf IYOÞXUf ´¹ffþ IZY SXÀf¹fböY dL»fIZY IYf BÀ°fZ¸ff»f
EIY ³feÔ¶fc IYû Qû dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMX IYSX BÀf¸fZÔ n VfSXeSX ´fSX ¨fIY°fZ d³fIY»f³ff, þe d¸f¨f»ff³ff, WXû ÀfIY°ff WX` , BÀfd»fE ¨ffWXZÔ °fû BÀf¸fZÔ ¢¹fûdIY ´¹ffþ IZY dL»fIYûÔ IYf IYSXIZY ¨fZWXSXZ IZY Qf¦f-²f¶¶fZ ÀfZ d³fþf°f
Àff¶fb°f »füÔ¦f IZY 10-15 ´feÀf ·fcJ IY¸f »f¦f³ff, IY¸fþûSXe Af³ff, ¶fbJfSX, JfÔÀfe, VfWXQ ¹ff ¨fe³fe d¸f»ffIYSX ·fe ´fe ÀfIY°fZ ´ff³fe ·fe ´ff ÀfIY°fZ WX` Ü BÀfIZY d»fE ´¹ffþ IZY
BÀf¸fZÔ ¦ffOÞXIYSX A¦fSX IY¸fSXZ ¸fZÔ SXJ þbIYf¸f, ¶fQ³f ¸fZÔ QQÊ AüSX þûOÞXûÔ ¸fZÔ QQÊ WXû³ffÜ WX`ÔÜ SXûþf³ff BÀfIZY ÀfZU³f ÀfZ Af´fIYû dL»fIZY ¸fZÔ WX»Qe d¸f»ffIYSX Qf¦f-²f¶¶fZ
dQE þfEÔ °fû BÀfÀfZ IY¸fSXZ ¸fZÔ OXZÔ¦fc IZY QZ..., ¹fWX Uf¹fSXÀf ÀfZ WXû³fZ VfSXeSX ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX þf°ff WX`Ü n ½¹fdöY B°f³ff IY¸fþûSX WXû þf°ff WX` dIY IYûBÊ IbYL dQ³fûÔ ¸fZÔ RYIYÊ þøYSX ³fþSX Uf»fe þ¦fWX ´fSX »f¦ffEÔÜ
¸f¨LSX ³fWXeÔ AfEÔ¦fZÜ AÀf»f ¸fZÔ OXZÔ¦fc Uf»ff ¶fbJfSX WX`Ü EOXeþ ·fe IYf¹fÊ IYSX³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ ´ff°ff WX`Ü AfE¦ff WX`Ü
IZY »ffUfÊ ÷YIZY WXbE ÀffRY ´ff³fe ¸fZÔ Edþ´MXe ³ff¸f IZY ¸f¨LSX, dþÀfZ ´fe»fZ ¶fbJfSX IYf d¨fIY³f¦fbd³f¹ff ¶fe¸ffSXe IZY »fÃf¯f n IYBÊ ¶ffSX þûOÞXûÔ IYf QQÊ ¸fWXe³fûÔ ÀfZ »fZIYSX Àff»f JSXf¶f ¦f»fZ IYû NXeIY IYSXZÔ
´f³f´f°fZ WX`Ô AüSX ¹fWXeÔ ÀfZ ¶fe¸ffSXe IYf ¸f¨LSX ·fe IYWX°fZ WX`Ô, BÀfIZY IYfMX³fZ ÀfZ ¹fWX Uf¹fSXÀf ·fSX °fIY SXWX°ff WX`Ü JfÀfIYSX CX¸fiQSXfþ »fû¦fûÔ IYûÜ °U¨ff IYe E»fþeÊ ÀfZ ·fe
þ³¸f WXû°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ A¦fSX WX¸f n ¸f¨LSX IYfMX³fZ IZY 2 ÀfZ 7 dQ³fûÔ IZY ¶ffQ n Af¸f°füSX ´fSX d¨fIY³f¦fbd³f¹ff ¶fbJfSX þf³f»fZUf LbMXIYfSXf ´ff ÀfIY°fZ WX` ¦f»ff JSXf¶f WXû þfE °fû Af´f
§fSXûÔ ¸fZÔ ´ff³fe þ¸ff WXe ³f WXû³fZ QZÔ °fû ³fWXeÔ IYWXf þf°ff, »fZdIY³f CX¸fiQSXfþ »fû¦fûÔ (60 ´¹ffþ IZY dL»fIYûÔ IYû ¦f¸fÊ
BÀf ¶fe¸ffSXe ´fSX AfÀff³fe ÀfZ SXûIY U¿fÊ ¹ff CXÀfÀfZ Ad²fIY Af¹fb) IZY d»fE ¹fWX ¶fe¸ffSXe °U¨ff ¸fZÔ dIYÀfe ¨feþ ÀfZ E»fþeÊ WX` ´ff³fe ¸fZÔ CX¶ff»fZÔ dRYSX BÀf
»f¦ffBÊ þf ÀfIY°fe WX`Ü þf³f»fZUf ·fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü °fû BÀfIZY d»fE ·fe SXf°f·fSX ´¹ffþ IZY ´ff³fe IYû ´fe »fZÔÜ ¦f»fZ ÀfZ
dL»fIYûÔ IYû ´ff³fe ¸fZÔ d·f¦fûIYSX SXJZÔ AüSX ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fSXZVffd³f¹fûÔ
d¨fIY³f¦fbd³f¹ff Vf¶Q ARiYeIYe ·ff¿ff ÀfZ d»f¹ff Àfb¶fWX ´¹ffþ IZY dL»fIYûÔ IYf ´ff³fe °f`¹ffSX ¸fZÔ ´¹ffþ IYe ¹fWX
¦f¹ff WX`, dþÀfIYf ¸f°f»f¶f WXû°ff WX` UWX þû ÓfbIYf WX` A¶f BÀf ´ff³fe ÀfZ SXûþf³ff A´f³fe A³fûJe ¨ff¹f ¶fZWXQ
°U¨ff ÀffRY IYSXZÔÜ »ff·fIYfSXe WXû¦feÜ

½¹ff´ffSX ÀfÔ·f»f³fZ IZY d»fE WXSX QRYf ÀfWXfSXZ Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f 11
IYe, ³fWXe IY·fe-IY·fe NXûIYSXûÔ IYe ·fe
þøYSX°f WXû°fe WX`Ü ³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019

RZYÀf¶fbIY ³fZ k³¹fcþ MX`¶fl IYe VfbøYAf°f A¶f CX¶fSX E´f ÀfZ IYSX ÀfIZYÔ¦fZ Qbd³f¹ff IZY MXfg´f 10 ÀfeBÊAû
IYe, RYþeÊ J¶fSXûÔ ´fSX »f¦fZ¦ff AÔIbYVf ¸fZÔ 3 ·ffSX°fe¹f ¸fc»f IZY
³fBÊ dQ»»fe : RZYÀf¶fbIY ³fZ A´f³fZ ³f¹fZ ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYf Af”f³f dIY¹ff ±ffÜ ¸fZMÑû ¸fZÔ ·fe ÀfRYSX
RYe¨fSX k³¹fcþ MX`¶fl IYe VfbøYAf°f ³¹fcþ MX`¶f ´ffNXIYûÔ IYû Uf¹fSX»f
IYeÜ ÀfûVf»f ³fZMXUdIÔYʦf ÀffBMX ³fZ ARYUfWXûÔ IZY ÓffÔÀfZ ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶fþf¹f ³fBÊ dQ»»fe : A¶f þ»Q WXe Af´f CX¶fSX n BÀf °fSXWX IYe ¹fûþ³ff ³fBÊ dQ»»fe : Qbd³f¹ff ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ WX`ÔÜ Àfc¨fe ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ þ³¸fZ OXe¶feEÀf
´fÂfIYfdSX°ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ AüSX A»f¦f ´fZVfZUSX Àff¸f¦fie °fIY ´fWXbÔ¨f E´f IYe ¸fQQ ÀfZ ¸fZMÑû ¸fZÔ ÀfRYSX IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ´fWX»fe ¶ffSX EdVf¹ff AüSX ´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fZ 10 ¸fb£¹f IZY ÀfeBÊAû ´fe¹fc¿f ¦fb~f 89UZÔ À±ff³f ´fSX
¦f»f°f Àfc¨f³ff IZY ¸fÔ¨f IZY °füSX ´fSX ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü ¸fedOX¹ff BÀfIZY d»fE ¹ffdÂf¹fûÔ IYû IYfOXÊ ¹ff dRYSX ·ffSX°f ¸fZÔ VfbøY IYe ¦fBÊ WX`Ü IYf¹fÊIYfdSX¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ 3 ·ffSX°fe¹f WX`ÔÜ E´´f»f IZY ÀfeBÊAû dMX¸f IbYIY Àfc¨fe
²fcd¸f»f WXbBÊ A´f³fe ´fid°fâf IYû Uf´fÀf IÔY´f³fe IYû ´f`Àff QZ¦fe RZYÀf¶fbIY JfÀf MXûIY³f IYf ´fi¹fû¦f ·fe ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ BÀf ÀfZUf IYû ¸fc»f IZY WX`ÔÜ WXfUÊOXÊ d¶fþ³fZÀf dSX½¹fc ³fZ ¸fZÔ 62UZÔ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ E¨f¶feAfSX IYe
´ff³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ ¹fWX ³f¹ff IYQ¸f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY RZYÀf¶fbIY WXZOX»ffBÔÀf IZY BÀfIZY Àff±f WXe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû §fSX ÀfZ ¸fZMÑû A¸fZdSXIYf IZY ¶fûÀMX³f AüSX Qbd³f¹ff IZY 10 Àf¶fÀfZ A¨Lf ´fiQVfʳf BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ ³ffBIYe IZY ÀfeBÊAû ¸ffBIY
CXNXf¹ff WX`Ü A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ÀMXZVf³f ¹ff dRYSX ¸fZMÑû ÀMXZVf³f ÀfZ A´f³fZ §fSX RiYfÔÀf IZY ³ffBÀf VfWXSX ¸fZÔ IYSX³fZ Uf»fZ ÀfeBÊAû IYe 2019 IYe ´ffIYÊSX 20UZÔ, þZ´fe ¸ffg¦fʳf ¨fZþ IZY
»ffg³¨f BÀf ³¹fcþ MX`¶f IYf d»fE ¸fedOX¹ff IÔY´fd³f¹fûÔ IYû °fIY I`Y¶f IYe ÀfbdU²ff ·fe d¸f»fZ¦feÜ VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Àfc¨fe °f`¹ffSX IYe WX`Ü ´fi¸fbJ þ`¸fe dOX¸fû³f 23UZÔ, »ffgIYWXeOX
IbYL A¸fZdSXIYe ¹fcþSX ³fZ ·fb¦f°ff³f ·fe IYSXZ¦ffÜ A·fe ÀffUÊþd³fIY ´fdSXUWX³f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY ¸ffdMXʳf IYe ÀfeBÊAû ¸f`dSXd»f³f ‘cÀf³f
´fi¹fû¦f ·fe dIY¹ffÜ RZYÀf¶fbIY CXÀf³fZ ¹fWX ÀfbdU²ff A¸fZdSXIYf d»fE CX¶fSX ³fZ dQ»»fe ¸fZMÑû IYfg´fûSXÊZVf³f ÀMXZVf³fûÔ ¸fZÔ VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü E´f ´fSX A¸fZdSXIYe IÔY´f³fe E³fUedOX¹ff IZY 37UZÔ, dOXª³fe IZY ÀfeBÊAû SXfg¶fMXÊ B¦fSX
IYf ¹fWX RYe¨fSX ¹fcþSX IYû ¸fZÔ VfbøY IYe WX`Ü BÀfd»fE d»fd¸fMXZOX IZY Àff±f Àf¸fÓfü°ff dIY¹ff WX`Ü EIY ¶fbdIÔY¦f ÀfZ WXe Af´fIYe ´fcSXe ¹ffÂff WXû ÀfeBÊAû ´fWX»fZ À±ff³f ´fSX E¨f¶feAfSX 55UZÔ °f±ff ÀffgµMX¶f`ÔIY ´fi¸fbJ
d¸f»f³fZ Uf»fZ Àff¸ff³¹f RYeOX k³¹fcþ MX`¶fl ÀfZ¢Vf³f ¸fZÔ Ufg»f þfE¦feÜ BÀfÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ¶ffSX-¶ffSX IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¸fc»f IZY °fe³f ¸ffÀff¹fûVfe Àf³f 96UZÔ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ
ÀfZ A»f¦f WXû¦ffÜ BÀf¸fZÔ ÀMÑeMX þ³fÊ»f, UfdVfÔ¦fMX³f BÀf °fSXWX IYe ¹fûþ³ff ´fWX»fe ¶ffSX ¶fbdIÔY¦f IYSX³fZ IZY, MXûIY³f ¹ff dRYSX À¸ffMXÊ ÀfeBÊAû VffÔ°f³fb ³ffSXf¹f¯f, Aþ¹f ¶fÔ¦ff þZRY ¶fZþûÀf Àfc¨fe ¸fZÔ þ¦fWX ³fWXeÔ ¶f³ff
ÀfWX¹fû¦fe Àf¸ff¨ffSX ÀfÔ¦fNX³fûÔ ´fûÀMX, ¶fþRYeOX ³¹fcþ, EdVf¹ff AüSX ·ffSX°f ¸fZÔ VfbøY IYe ¦fBÊ WX`Ü IYfOXÊ IYû JSXeQ³fZ dSX¨ffþÊ IYSXf³fZ IZY AüSX Àf°¹f ³ffOXZ»ff Vffd¸f»f WX`ÔÜ ´ffE A¸fZþ³f IZY ÀfeBÊAû þZRY ¶fZþûÀf
IZY »fZJ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ RZYÀf¶fbIY ³fZ d¶fþ³fZÀf B³fÀffBOXSX, BÀfÀfZ ´fWX»fZ BÀf ÀfZUf IYû A¸fZdSXIYf IZY ÓfÔÓfMX ÀfZ ¸fbdöY d¸f»fZ¦feÜ A¸fZdSXIYf IYe ´fiüôûd¦fIYe IÔY´f³fe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ 2014 ÀfZ WXSX Àff»f dÀfRYÊ
EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf, kk»fZ¶f»OX E³f¶feÀfe ÀfdWX°f IYBÊ ¸fedOX¹ff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¶fûÀMX³f AüSX RiYfÔÀf IZY ³ffBÀf VfWXSX ¸fZÔ E³fUedOX¹ff IZY ÀfeBÊAû þf³ÀfZ³f WXbUfÔ¦f dUØfe¹f ´fiQVfʳf IZY Af²ffSX ´fSX Àfc¨fe ¸fZÔ
RZYÀf¶fbIY ³¹fcþll ³ff¸f ÀfZ ¹fWX MX`¶f IYe J¶fSXûÔ IYe WXZOX»ffB³f dQJZÔ¦feÜ VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dRY»fWXf»f BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ ´fWX»fZ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ EOXû¶f IZY Vfe¿fÊ ´fSX SXWXZ ±fZÜ »fZdIY³f BÀf Àff»f
»fû¦fûÔ IYû CX³f J¶fSXûÔ ´fSX AüSX ³¹fcþ ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´fe SXJ³fZ Uf»fûÔ IYû ¹fûþ³ff IYû dQ»»fe ¸fZMÑû IZY 210 ³ffSXf¹f¯f Àfc¨fe ¸fZÔ LNXZ À±ff³f ´fSX AüSX A¸fZþ³f IYf BÊEÀfþe ÀIYûSX IYfRYe
Ad²fIY d³f¹fÔÂf¯f ´fiQf³f IYSXZ¦ff dþ³WXZÔ RYf¹fQf WXZOX»ffB³f ´fSX MX`´f IYSX³fZ ´fSX ¶fÔ¦ff Àff°fUZÔ À±ff³f ´fSX WX`ÔÜ ³ffOXZ»ff Àfc¨fe IY¸f SXWXf WX` AüSX UWX Àfc¨fe ¸fZÔ þ¦fWX ·fe
UZ QZJ°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY þdSX¹fZ UZ Àfe²fZ- ¹fcþSX ¸fedOX¹ff IÔY´f³fe IYe UZ¶fÀffBMX ´fSX EZÀfZ WXû¦fe n E´f ¸fZÔ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ´fd¶»fIY MÑfÔÀf´fûMXÊ IYf ´fSX I`Y¶f AfE¦fe þû ´ffÀf IZY ¸fZMÑû ÀMXZVf³f ´fSX IYû I`Y¶f d¸f»fZ¦fe, þû CX³fIZY ¶f°ffE »fûIZYVf³f ¸fZÔ 9UZÔ ´ff¹fQf³f ´fSX ¸ffBIiYûÀffgµMX IZY ³fWXeÔ ¶f³ff ´ffE WX`ÔÜ
Àfe²fZ RZYÀf¶fbIY E´f ¸fZÔ A´f³fe ´fWXbÔ¨f þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE CXÀfIZY E´f IYe dUIY»´f d¸f»fZ¦ffÜ LûOÞX QZ¦feÜ ´fSX LûOÞX QZ¦feÜ ´fi¸fbJ ³ffOXZ»ff Àfc¨fe ¸fZÔ ³füUZÔ À±ff³f ´fSX
dQ»f¨fÀ´fe Uf»fe J¶fSXûÔ IYû ½¹ff´fIY À¸ffMXÊRYû³f ¸fZ ¸fedOX¹ff IÔY´f³fe IYf E´f ¸fQQ ÀfZ n ¸fZMÑû ÀMXZVf³f ¸fZÔ ¸fû¶ffB»f E´f ´fSX EIY IYûOX n BÀfIZY ¶ffQ E´f IZY þdSXE WXe CX³fIYû ´fcSXe
øY´f ¸fZÔ þf³f ÀfIZYÔ¦fZÜ WXû³ff ¨ffdWXEÜ ¸fedOX¹ff IÔY´fd³f¹ffÔ »fÔ¶fZ ´fcSXe ¹ffÂff n E´f ¸fZÔ Af´fIYû IYWXfÔ ÀfZ IYWXfÔ °fIY IYe ¹ffÂff IYû ÀI`Y³f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ´fiUZVf d¸f»fZ¦ffÜ ¹ffÂff IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ
Àf¸f¹f ÀfZ RZYÀf¶fbIY ÀfZ BÀf °fSXWX IYe IYf dUUSX¯f QZ³ff WXû¦ffÜ n ´fiUZVf IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¹ffÂfe ¸fZMÑû ¸fZÔ ¹ffÂff n þ»Q WXe BÀf¸fZÔ OXeMXeÀfe ¶fÀfûÔ IYf dUIY»´f
RYþeÊ J¶fSXûÔ ´fSX »f¦fZ¦ff AÔIbYVf ÀfbdU²ff IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXe ±feÜ IYSXZÔ¦fZÜ ·fe dQJ³fZ »f¦fZ¦ff, dþÀfÀfZ ¹ffÂfe ¨ffWXZ °fû
RZYÀf¶fbIY ³fZ ¹fWX IYQ¸f BÀfIZY RZYÀf¶fbIY ³fZ ¹fWX ³fWXeÔ ¶f°ff¹ff WX` dIY n ¶fbdIÔY¦f IYSX³fZ IZY ¶ffQ Af´fIYû I`Y¶f AüSX n dRYSX °f¹f ÀMXZVf³f ´fSX CX°fSX³fZ IZY ¶ffQ ¹ffdÂf¹fûÔ ¶fÀfûÔ IYf ·fe ´fi¹fû¦f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ
ÀfÔÀ±ff´fIY ¸ffIYÊ þbIYSX¶f¦fÊ IZY CXÀf ¸fedOX¹ff IÔY´fd³f¹fûÔ IYe WXZOX»ffB³f A´f³fZ d³fIYMX¸f ¸fZMÑû ÀMXZVf³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff þfE¦ffÜ
Af”f³f IZY ¶ffQ CXNXf¹ff WX`, dþÀf¸fZÔ E´f ´fSX dQJf³fZ IZY EUþ ¸fZÔ UWX CX³WXZÔ
CX³WXûÔ³fZ k¦fb¯fUØff´fc¯fÊ ´fÂfIYfdSX°fflIYû dIY°f³ff ·fb¦f°ff³f IYSXZ¦feÜ n BÀfIZY ¶ffQ Af´fIYe ¶fbIY IYe ¦fBÊ »fûIZYVf³f

Àf`¸fÀfÔ¦f IYf ¹fWX MXeUe ¶fÔQ WXû°fZ WXe Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¸fWXÔ¦fe ¢¹fûÔ BÊ-dSX¢Vff ¶ffþfSX ¸fZÔ ´f`NX ¶f³ff³fZ
¶f³f þf°ff WX` AfMXÊ ¦f`»fSXe ¨ffgIY»fZMX WXbBÊ »ffg³¨f ¸fZÔ ³ffIYf¸f WX`Ô ¶fOÞXe IÔY´fd³f¹ffÔ?

³fBÊ dQ»»fe : dOXþeMX»f IZY BÀf QüSX ¸fZÔ Uf»fe EIY »ffB¶fiZSXe IYe ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦fe, ÀfZ Af´fIYû MXeUe IZY d´fL»fZ dWXÀÀfZ ¸fZÔ ³`NX ³fBÊ dQ»»fe : QZVf IYe þf³fe ¸ff³fe RcYOX n ¨ffgIY»fZMX IYf ³ff¸f dMÑd³fMXe ¸fbÔ¶fBÊ : QZVf ¸fZÔ BÊ-dSX¢Vff IYf ¶ffþfSX n UfWX³f ´fûMXÊ»f IZY AfÔIYOÞXûÔ EÔOX ´ffUSX Àffg»¹fcVfÔÀf IZY ÀfeBÊAû
þ¶f WXSX SXûþ MXeUe ¸fZÔ ³fE RYe¨fSX Af SXWXZ dþ³WXZÔ Af´f A´f³fZ ÀMXfB»f AüSX §fSX IZY OÑfBU »f¦ff³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦feÜ IÔY´f³fe AfBÊMXeÀfe ³fZ Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ MÑRY»Àf E¢ÀMÑfAfgdOXʳfZ¹fSX °fZþe ÀfZ ¶fPÞX SXWXf WX`Ü A·fe IYSXe¶f 15 IZY ¸fb°ffd¶fIY, LûMXe Àfb»fªþf dRYSXûdQ¹ff ¸fûMXUf³fe ³fZ LûMXe
WX`Ô AüSX ³fBÊ-³fBÊ IÔY´fd³f¹ffÔ MXeUe »ffÔ¨f dWXÀff¶f ÀfZ ÀfZMX IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ A¦fSX Af´f Ufg¹fÀf IY¸ffÔOX ÀfZ ¨f`³f»f ¶fQ»fZ þf ÀfIY°fZ ¸fWXÔ¦fe ¨ffgIY»fZMX »ffg³¨f IYSX Qe WX`, WX`, þû AfBÊMXeÀfe IZY »ffJ BÊ-dSX¢Vff ÀfOÞXIYûÔ ´fSX WX`ÔÜ IÔY´fd³f¹ffÔ WXSX ¸fWXe³fZ IÔY´fd³f¹fûÔ IZY BÊ-dSX¢Vff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf,
IYSX SXWXe WX`Ô, MXeUe JSXeQ³ff ¶fWXb°f WX`Ô, Ufg»¹fc¸f EOXþÀMX IYe þf ÀfIY°fe WX` dþÀfIYe IYe¸f°f B°f³fe ª¹ffQf WX` dIY »f¦þSXe ¶fifÔOX R`Y¶fZ»f IYe 2015 ÀfZ BÊ-dSX¢Vff IYe d¶fIiYe 10,000 BÊ-dSX¢Vff ¶fZ¨f ¹fZ ÀfbSXÃff IZY d»fWXfþ ÀfZ ¶fWXb°f
AfÀff³f R`YÀf»ff ³fWXeÔ WX`Ü Afþ Af´fIZY Àf`¸fÀfÔ¦f IZY BÀf MXeUe IYû AüSX ´»fZ¶f`IY IÔYMÑû»f dIY¹ff þf ÀfIY°ff Af´f Àfû¨f ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°fZÜ ¨ffgIY»fZMX SXZÔþ ¸fZÔ ´fZVf IYe ¦fBÊ WX` Àff»ff³ff 20 RYeÀfQe IYe QSX ÀfZ ¶fPÞX SXWXe WX`ÔÜ BÀfIZY ¸fbIYf¶f»fZ J°fSX³ffIY WX`ÔÜ ¹fZ ¨f»f°fZ dRYSX°fZ °ff¶fc°f
Àff¸f³fZ ¶fWXb°f ÀfZ Afg´Vf³f WX`Ô AüSX RbY»f QeUfSX ´fSX ³fWXeÔ MXfÔ¦f³ff ¨ffWX°fZ °fû BÀfZ WX`Ü Àf`¸fÀfÔ¦f IZY BÀf MXeUe IYf BÔMXZ»feþZÔMX IYf ³ff¸f dMÑd³fMXe MÑRY»Àf SXWXe WX`Ü BÀf d¶fIiYe ¸fZÔ ª¹ffQf°fSX ¶fOÞXe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe d¶fIiYe IYe °fSXWX WX`ÔÜ BÊ-dSX¢Vff IYe ª¹ffQf
E¨fOXe dOXÀ´»fZ, EÔOÑfg¹fOX Afg´fSXZdMXÔ¦f MXZ¶f»f ´fSX ·fe SXJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af´f ¸fûVf³f AüSX ¶fifBMX³fZÀf ÀfZÔÀfSX Af´fIZY E¢ÀMÑfAfgdOXʳfZ¹fSX WX`, þû AfBÊMXeÀfe »fIYOÞXe IZY dOX¶¶fZ ¸fZÔ d¸f»fZ¦fe dWXÀÀfZQfSXe LûMXe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe WX`Ü 1500 ÀfZ 2000 IZY ¶fe¨f d¶fIiYe CXØfSX ´fiQZVf, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f,
dÀfÀMX¸f, OXfg»¶fe À´feIYSX þ`ÀfZ RYe¨fSX WXSX Àf`¸fÀfÔ¦f IZY BÀf MXeUe IZY Àff±f EIY WXû³fZ ¹ff ³ff WXû³fZ IYû dOXMXZ¢MX IYSX ÀfIY°ff IZY »f¦þSXe ¶fifÔOX R`Y¶fZ»f IYe SXZÔþ ¸fZÔ ´fZVf ¨ffgIY»fZMX : ¹fWX »fû¦fûÔ IYû WXf±f ÀfZ ¶f³fZ þf³fIYfSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY BÀf dÀf¸fMXe WX` dQ»»fe AüSX d¶fWXfSX þ`ÀfZ CXØfSX ·ffSX°f
¸ffgOX»f ¸fZÔ d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ ¢¹ff Af´f ·fe ¹fWX ÀMXcdOX¹fû MÑfBÊ´ffgOX IYf dUIY»´f ·fe ¨fb³f WX`, A¦fSX Af´f MXeUe IZY Àff¸f³fZ ³fWXeÔ WX`Ô IYe ¦fBÊ WX`Ü »fIYOÞXe IZY dOX¶¶fZ ¸fZÔ d¸f»fZ¦feÜ ÷YÀ°f¦fe ³fZ ¶ffþfSX ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶fe ³fWXeÔ d¸f»f°ff IZY SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WX`Ü ¸fdWXÔQif B»fZd¢MÑIY IZY
¨ffWX°fZ WX`Ô dIY þ¶f Af´fIYf MXeUe ¶fÔQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àf`¸fÀfÔ¦f MXeUe IZY Àff±f °fû MXeUe A´f³fZ Af´f AfMXÊUIYÊ ¸fZÔ IYWXf dIY, WX¸f³fZ »f¦þSXe ¨ffgIY»fZMX QZJ ¶fOÞXe AfgMXû IÔY´fd³f¹ffÔ A´f³fe IÔY´fd³f¹ffÔ WXSX ¸fWXe³fZ 10,000 ÀfeBÊAû ¸fWXZVf ¶ff¶fb ³fZ IYWXf dIY IY¸f
°fû UWX IYf»fe ÀIiYe³f IYe þ¦fWX EIY Af´fIYû U³f IY³fZ¢MX ¶ffg¢Àf d¸f»f°ff WX` Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¸fWXÔ¦fe ¨ffgIY»fZMX ¸ffIZYÊMX ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY SX¯f³fed°f ´fSX ´fb³fdUʨffSX IYSX³fZ IYû BÊ-dSX¢Vff ¶fZ¨f SXWXe WX`ÔÜ BÀfIZY ¸fbIYf¶f»fZ IYe¸f°f, AfÀff³f BÀ°fZ¸ff»f AüSX A¨Le
´fZÔdMXÔ¦f IZY øY´f ¸fZÔ dQJZ °fû þe WXfÔ, Af´f dþÀf¸fZÔ IY³fZd¢MXdUMXe ´fûMXÐÀfÊ AüSX °f¶Qe»f WXû þf°ff WX`Ü IZY °füSX ´fSX BÀfIYf ³ff¸f d¦f³feþ U»OXÊ Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ ¶fZÔ¨f¸ffIYÊ À±ffd´f°f IYSX ¸fþ¶fcSX WXbBÊ WX`ÔÜ ¶fOÞXe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe d¶fIiYe 1500 ÀfZ IY¸ffBÊ IYe ÀfÔ·ffU³ff IZY ¨f»f°fZ
Àf`¸fÀfÔ¦f IZY Qled 55 BÔ¨f MXeUe IYû MÑfÔÀf´fZSXZÔMX IZY¶f»f WX`Ü ¹fWXe ¶ffg¢Àf IYû dSXIYfgOXÊ ¸fZÔ ·fe QþÊ WXû ¦f¹ff WX`Ü EIY dQ¹ff WX`Ü WX¸ffSXe ¨ffgIY»fZMX d¦f³feþ U»OXÊ 2000 IZY ¶fe¨f dÀf¸fMXe WX`Ü LûMXe BÊ-dSX¢Vff IYf ¶ffþfSX °fZþe ÀfZ ¶fPÞX SXWXf
QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ MXeUe ÀfZ IY³fZ¢MX IYSX°ff WX`Ü BÀfIYe ¸fQQ ¢¹ff WX` Qled dOXÀ´»fZ? dIY»fû ¨ffgIY»fZMX IYe IYe¸f°f 4.3 »ffJ dSXIYfgOXÊ ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f WXbBÊ WX`Ü ¶fOÞXe IÔY´fd³f¹ffÔ BÊ-dSX¢Vff ¶ffþfSX IÔY´fd³f¹fûÔ IZY BÊ-dSX¢Vff IYe ¦fb¯fUØff WX`Ü BÀf ¶ffþfSX ¸fZÔ LûMXe IÔY´fd³f¹fûÔ IYf
÷Y´f¹fZ WX`Ü BÀfZ RiYfÔÀf IZY ³ff¸fe VfZRY ¸fZÔ ´f`NX ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWXe WX`ÔÜ A¨Le ³fWXeÔ WX`Ü UZ »feOX EdÀfOX ¶f`MXSXe Q¶fQ¶ff WX`, þû 2018 ¸fZÔ BÊ-dSX¢Vff
BÀf MXeUe IYe Àf¶fÀfZ JfÀf ¶ff°f ¹fWX ¢½ffÔMX¸f OXfgMX »ffBMX Ed¸fdMXÔ¦f OXf¹fûOXÐÀf dRYd»f´f IYfgd³MXdÀf³fe AüSX R`Y¶fZ»f IZY IYfB³fZdMXIY, WXeSXû B»fZd¢MÑIY AüSX IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fe WX`Ü BÀf ¶f`MXSXe IYû SXZ¦fb»fZVf³f UþcQ ¸fZÔ Af³fZ °fIY »fZOX
WX` dIY BÀf¸fZÔ »f¦ff ¸fûVf³f ÀfZÔÀfSX Af´fIYe UfÀ°fU ¸fZÔ EIY dOXÀ´»fZ °fIY³feIY WX`Ü ¸ffÀMXSX ¨ffgIY»fZdMX¹fSX ³fZ d¸f»fIYSX ¸fdWXÔQif EÔOX ¸fdWXÔQif þ`Àfe ¶fOÞXe AfMXû WXSX 6-8 ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¶fQ³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¹fZ Af²ffdSX°f BÊ-dSX¢Vff ¶fZ¨f°fe ±feÔÜ
¸füþcQ¦fe IYf ´f°ff »f¦ffIYSX JbQ AfMXÊ ¢¹fcE»fBÊOXe ¹ff Qled dOXÀ´»fZ ´fied¸f¹f¸f ¶f³ff¹ff WX`Ü BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ AfBÊMXeÀfe IZY IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ IYSXe¶f 2 Àff»f ´fWX»fZ °fZþe ¦fifWXIYûÔ IYû NXeIY °fSXWX ÀfZ UfSXÔMXe ·fe ¸fdWXÔQif ³fZ d´fL»fZ Àff»f dMѹfû ¶fifÔOX ³ff¸f
¸fûOX ¸fZÔ °f¶Qe»f WXû þfE¦ffÜ Àf`¸fÀfÔ¦f IZY MXeUe ¸fZÔ Af°ff WX`Ü ¹fWX AûE»fBÊOXe RcYOX dOXdUþ³f IZY ¨feRY Afg´fSXZdMXÔ¦f ÀfZ ¶fPÞX SXWXZ BÊ-dSX¢Vff ¶ffþfSX ¸fZÔ QfdJ»f ³fWXeÔ QZ°fe WX`ÔÜ IYfB³fZdMXIY ¦fie³f E³fþeÊ ÀfZ BÊ-dSX¢Vff IYe SXZÔþ »ffg³¨f IYe ±feÜ
BÀf Qled MXeUe IYû RiYZ¸f IYe °fSXWX QeUfSX dOXÀ´»fZ ÀfZ d¶f»IbY»f A»f¦f WX`Ü AfgdRYÀfSX A³fbþ ÷YÀ°f¦fe ³fZ IYWXf WX` dIY WXbBÊ ±feÜ »fZdIY³f, A¶f °fIY B³WXZÔ JfÀf BÀf dUØf U¿fÊ ¸fZÔ IÔY´f³fe dÀfRYÊ 1500
´fSX MXfÔ¦ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX A´f³fZ ³ff¸f ¢¹fcE»fBÊOXe dOXÀ´»fZ JbQ »ffBMX Bd¸fMX dMÑd³fMXe MÑRY»Àf E¢MÑfAfgdOXʳfZESX IZY IYf¸f¹ff¶fe ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü UfWX³f BÊ-dSX¢Vff ¶fZ¨f ÀfIYe WX`Ü
IYe °fSXWX RYûMXû RiYZ¸f þ`Àff WXe dQJ°ff WX`Ü ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`Ô, BÀfIYf ¢½ffÔMX¸f OXfgMX 15 MÑRY»Àf IZY dOX¶¶fZ IZY d»fE »fû¦fûÔ ´fûMXÊ»f IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, LûMXe
BÀf MXeUe IZY Àff±f ¹fcþSX IYû Qbd³f¹ff IYe IY»fSX dRY»MXSX WX`Ü ¢½ffÔMX¸f OXfgMX IY»fSX IYû EIY »ff£f ÷Y´f¹fZ J¨fÊ IYSX³fZ WXûÔ¦fZÜ
¶fZWX°fSXe³f AfMXÊUIYÊ IZY 1200 °fÀUeSXûÔ dRY»MXSX IYe UþWX ÀfZ Qled dOXÀ´»fZ ¸fZÔ BÀfIYf ¸f°f»f¶f, EIY IÔYOXe IYe IYe¸f°f
ª¹ffQf ¶fifBMX³fZÀf WXû°ff WX`Ü IYSXe¶f 6667 ÷Y´f¹fZ WX` AüSX ´fid°f I`YÔOXe
IYf Uþ³f 15 ¦fif¸f WX`Ü

dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ dQ¹ff ¸fþQcSXûÔ IYû ¶fOÞXf °fûWXRYf

³fBÊ dQ»»fe : dQUf»fe IZY Vfb·f AUÀfSX ´fSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX ÀfSXIYfSX ³fZ ³fBÊ Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe IYe WX`Ü BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ ¦fû´ff»f SXf¹f IZY MXÐUeMX IYû
³fZ ¸fþQcSXûÔ IYû ¶fOÞXf °fûWXRYf dQ¹ff WX`Ü dQ»»fe IYe dIY AIbYVf»f ¸fþQcSXûÔ IYf ³¹fc³f°f¸f UZ°f³f A¶f dQ»»fe ¸fZÔ SXeMXÐUeMX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY A¶f dQ»»fe ÀfSXIYfSX QZVf
IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ³fZ ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe 8,632 ÀfZ ¶fPÞXfIYSX 14,842 ÷Y´f¹fZ IYSX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe QZ SXWXe WX`Ü ¶fÀf
¶fPÞXf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü Af´f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe °fSXWX ¦fiZþbEMX AüSX ¸fZÔ ¸ffVfÊ»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXe IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ³fZ
ÀfSXIYfSX IZY BÀf R`YÀf»fZ ÀfZ Àfe²fZ °füSX CXÀfÀfZ ª¹ffQf ´fPÞXZ d»fJZ »fû¦fûÔ IYf dQ»»fe ¸fZÔ ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe ¶fPXf³fZ IZY Àff±f WXe EIY
´fSX 50 »ffJ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû RYf¹fQf IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf dIY ³¹fc³f°f¸f UZ°f³f¸ff³f A¶f 19,572 AüSX §fû¿f¯ff IYe WX`Ü ÀfSXIYfSX SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ
WXû¦ffÜ ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe ¶fPÞXf³fZ IYf dQ»»fe ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fSXe¶fûÔ ÷Y´f¹fZ ´fid°f¸ffWX WXû¦ffÜ dQ»»fe IZY ßf¸f ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfbSXÃff ¶fPÞXf³fZ IZY ´fid°f U¨f³f¶fð WX`
R`YÀf»ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ³fZ JbQ ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f SXf¹f ³fZ IYWXf, ¦fSXe¶fûÔ IZY AüSX BÀfIZY °fWX°f 29 A¢MXc¶fSX °fIY dQ»»fe IYe ¶fÀfûÔ
dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe IYe ¸fQQ IZY d»fE ³¹fc³f°f¸f d»fE ¸fWX°U´fc¯fÊ d³f¯fʹfÜ dQ»»fe Afþ ¸fZÔ ¸ffVfÊ»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXfIYSX °fIYSXe¶f³f 13,000
ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fSXe¶fûÔ IYe ¸fQQ IZY d»fE ¸fþQcSXe ¶fPÞXf³fZ IYf R`YÀf»ff QZVf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe IYSX Qe þfE¦feÜ Afþ ¸f`Ô Af´f Àf·fe IYû ¹fWX Àfbd³fd›°f
³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe ¶fPÞXf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü BÀf ¶ff¶f°f dQ»»fe QZ SXWXe WX`Ü ¦fSXe¶fe IY¸f IYSX³fZ AüSX IYSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY WXSX ÀfSXIYfSXe ¶fÀf ¸fZÔ
ÀfSXIYfSX ³fZ ³fBÊ Ad²fÀfc¨f³ff Afd±fÊIY ¸fÔQe ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ¸fdWX»ffEÔ ÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ AüSX ´fcSXZ
dIY¹ff WX`Ü AWX¸f IYQ¸fÜ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY BÀf Af°¸fdUV½ffÀf IZY Àff±f ¹ffÂff IYSX
³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe ¶fPÞXf³fZ IYf IYQ¸f ÀfZ ¦fSXe¶f IYe þZ¶f ¸fZÔ ´f`Àff ÀfIZYÔÜ IZYþSXeUf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
R`YÀf»ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f ³fZ JbQ þfSXe IYe WX`Ü dQ»»fe IYe ¶fÀfûÔ ¸fZÔ ¸ffVfÊ»fûÔ
IYe ¸füþcQf ÀfÔ£¹ff
dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe þfE¦ff °fû Uû SXûþ¸fSXfÊ IYf Àff¸ff³f 3,400 WX`Ü
ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fSXe¶fûÔ IYe ¸fQQ IZY d»fE ³¹fc³f°f¸f JSXeQZ¦ffÜ BÀf ÀfZ dOX¸ffÔOX ¶fPÞXZ¦fe,
¸fþQcSXe ¶fPÞXf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü BÀf ¶ff¶f°f dQ»»fe CX°´ffQ³f ¶fPÞXZ¦ff, »fû¦fûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»fZ¦ffÜ

¦f`SX °fZ»f IÔY´fd³f¹ffÔ ·fe Jû»f ÀfIZYÔ¦fe ´fZMÑû»f ´fÔ´f ´feE¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû d¸f»fZ CX´fWXfSXûÔ IYe BÊ-³fe»ff¸fe J°¸f

³fBÊ dQ»»fe : ÀfSXIYfSX ³fZ ´fZMÑû»f ´fÔ´f QZ Qe WX`Ü ³fE d³f¹f¸fûÔ IZY °fWX°f 250 ·ffSX°fe¹f ´fZMÑûd»f¹f¸f IYfg´fûSXÊZVf³f d»fd¸fMXZOX ³fBÊ dQ»»fe : ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû d¸f»fZ ¶fPÞXf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfdJSXe dQ³f °fIY dQJfBÊÜ Ad³f»f IY´fcSX, Aþbʳf IY´fcSX AüSX ¦ff¹fIY AfIYfSX ¸fZÔ ¶f³fZ »fIYOÞXe IZY EIY ÀfþfUMXe ¶f¢ÀfZ
Jû»f³fZ IZY d³f¹f¸f AfÀff³f IYSX dQE WX`ÔÜ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ MX³fÊAûUSX Uf»fe IÔY´fd³f¹ffÔ AüSX dWXÔQbÀ°ff³f ´fZMÑûd»f¹f¸f IYfg´fûSXÊZVf³f CX´fWXfSXûÔ IYe ´fiQVfʳfe EUÔ BÊ-³fe»ff¸fe ÀfÔ´f³³f WXû BÊ-³fe»ff¸fe IZY d»fE SXJe ¦fBÊÔ Àf·fe UÀ°fbAûÔ IYe I`Y»ffVf JZSX þ`ÀfZ ¶ffg»feUbOX dÀf°ffSXûÔ ³fZ BÀfIYf þ`Àfe UÀ°fbAûÔ IZY d»fE SXJe ¦fBÊ ±feÜ Qû d¨fÂfûÔ IYû
BÀf IiY¸f ¸fZÔ I`Yd¶f³fZMX ³fZ ¦f`SX °fZ»f IÔY´fd³f¹fûÔ BÊÔ²f³f IYe JbQSXf d¶fIiYe IZY IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ d»fd¸fMXZOX IZY WX`ÔÜ dSX»ff¹fÔÀf BÔOXÀMÑeþ, ¦f¹feÜ BÀf¸fZÔ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY Àff±f ¶f³ffE ¦fE ¸fûQe d¶fIiYe WXû ¦fBÊÜ ³ff¸fe WXdÀ°f¹fûÔ ³fZ dQJfBÊ ´fi¨ffSX dIY¹ff ±ffÜ ´fiQVfʳfe ¸fZÔ SXJe ¦fBÊ ·fZÔMXûÔ ¸fZÔ, d¸f»fe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¶fû»fe Àf¶fÀfZ Ad²fIY
IYû ´fZMÑû»f ´fÔ´f Jû»f³fZ þf³fZ IYû ¸fÔþcSXe CX°fSX ÀfIY°fe WX`Ô, »fZdIY³f CX³WXZÔ ¦fif¸fe¯f ³f¹ffSXf E³fþeÊ AüSX SXfg¹f»f OX¨f VfZ»f BÀf IZY d¨fÂf ´fSX Àf¶fÀfZ Ad²fIY 25 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe dQ»f¨fÀ´fe ³ff¸fe WXdÀ°f¹fûÔ, ³fZ°ffAûÔ EUÔ Àf¶fÀfZ IY¸f VfbøYAf°fe IYe¸f°f 500 ÷Y´f¹fZ ·f¦fUf³f VfbøYAf°fe IYe¸f°f PXfBÊ »ffJ ÷Y´f¹fZ EIiYZd»fIY
QZ Qe, dþÀfÀfZ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ´fid°fÀ´f²ffÊ ¸fZÔ B»ffIYûÔ ¸fZÔ 5 RYeÀfQe AfCXMX»fZMX Jû»f³fZ ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸füþcQ d³fþe IÔY´fd³f¹ffÔ WX`ÔÜ ¶fû»fe »f¦feÜ ¹fWX þf³fIYfSXe ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ BÀf ³fe»ff¸fe ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´fe ¦f¯fZVf IYe LûMXe ´fid°f¸ff AüSX IY¸f»f IZY RcY»f IZY IY»fSX ÀfZ ¶f³fZ EIY d¨fÂf IZY d»fE °f¹f IYe ¦fBÊ ±feÜ
BþfRYf WXû¦ffÜ Àfc¨f³ff EUÔ ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂfe IYe Vf°fÊ ´fcSXe IYSX³fe WXû¦feÜ QZVf ¸fZÔ Qbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf °fZ»f dSXRYfBd³fÔ¦f þfSXe ¶f¹ff³f ¸fZÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü 14 dÀf°fÔ¶fSX IYû VfbøY WXbBÊ BÀfZ d°fSXÔ¦fZ IYe ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY Àff±f
´fiIYfVf þfUOXZIYSX ³fZ I`Yd¶f³fZMX IZY U°fʸff³f ¸fZÔ dÀ±f°f »f¦f·f¦f 65,000 IYfg¸´f»fZ¢Àf ¨f»ff³fZ Uf»fe dSX»ff¹fÔÀf ±fe BÊ-³fe»ff¸fe BÊ-³fe»ff¸fe ÀfZ ´fif~ WXbBÊ ²f³fSXfdVf ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe °fÀUeSX CXIZYSXe ¦fBÊ ±feÜ ¹fWX d¨fÂf
R`YÀf»fûÔ IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ´fZMÑû»f ´fÔ´fûÔ ¸fZÔ ÀfZ ª¹ffQf°fSX ÀfSXIYfSX IZY BÔOXÀMÑeþ IZY QZVf ¸fZÔ »f¦f·f¦f 1,400 ³f¸ffd¸f ¦fÔ¦fZ d¸fVf³f IYû Qf³f IYe þfE¦feÜ IZYÔQie¹f AÔ°f ¸fZÔ 25 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ d¶fIYfÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû
BÊÔ²f³f JbQSXf ÃfZÂf IYû Jû»fZ þf³fZ ÀfZ ÀUfd¸f°U Uf»fe BÔdOX¹f³f Afg¹f»f, AfCXMX»fZMXÐÀf WX`ÔÜ Àff·ffSX: ´feAfBXʶfe ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû A´f³fe ¸ffÔ ÀfZ AfVfeUfÊQ »fZ°fZ dQJf³fZ Uf»fe EIY
d³fUZVf AüSX ´fid°fÀ´f²ffÊ ¸fZÔ ¶fPÞXû°fSXe d¸f»fZ IbY»f 2,772 CX´fWXfSXûÔ IYe d¶fIiYe IZY d»fE °fÀUeSX IZY d»fE 20 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¶fû»fe »f¦ffBÊ ¦fBÊÜ
WXû¦feÜ U°fʸff³f ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ BÊÔ²f³f IYe 14 dÀf°fÔ¶fSX ÀfZ BÀf BÊ-³fe»ff¸fe IYf Af¹fûþ³f ³fe»ff¸fe ¸fZÔ d¶fIYe A³¹f »fûIYd´fi¹f UÀ°fbAûÔ ¸fZÔ
JbQSXf d¶fIiYe IYf »ffBÀfZÔÀf »fZ³fZ IZY d»fE dIY¹ff ±ffÜ SXfþ²ff³fe dQ»»fe dÀ±f°f SXf¿MÑXe¹f ¸fd¯f´fbSXe »fûIY IY»ffAûÔ IYf ´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fe
¹ff °fû WXfBOÑûIYf¶fʳf IZY CX°J³f³f AüSX Af²fbd³fIY IY»ff ÀfÔ¦fifWX»f¹f (E³fþeE¸fE) ¸fZÔ B³f IY»ffIÈYd°f (10 »ffJ ÷Y´f¹fZ), ¶fLOÞXZ IYû Qc²f
CX°´ffQ³f, dSXRYfBd³fÔ¦f, ´ffB´f»ffB³f ¹ff CX´fWXfSXûÔ IYe ´fiQVfʳfe »f¦ffBÊ ¦fBÊ ±feÜ d´f»ff°fe ¦ff¹f IYe ²ff°fb ÀfZ ¶f³fe ¸fcd°fÊ (10 »ffJ
°fSX»feIÈY°f ´fifIÈYd°fIY ¦f`Àf MXd¸fʳf»fûÔ ¸fZÔ ÷Y´f¹fZ) AüSX ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYe ²ff°fb ÀfZ ¶f³fe
2,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf d³fUZVf IYSX³ff AfdJSXe dQ³f °fIY WXbBÊ Àf·fe ¨feþûÔ IYe 14 ÀfZÔMXe¸feMXSX IYe ¸fcd°fÊ (LWX »ffJ ÷Y´f¹fZ)
WXû°ff WX`Ü ³fe»ff¸fe B³f CX´fWXfSXûÔ ¸fZÔ d¨fÂf, ¸fcd°fʹffÔ, Vffg»f, Vffd¸f»f ±feÔÜ WXf»ffÔdIY ³f °fû ÀfÔÀIÈYd°f ¸fÔÂff»f¹f AüSX
þ`IZYMX AüSX ´ffSXÔ´fdSXIY Ufô ¹fÔÂf Àf¸fZ°f IYBÊ °fSXWX ³f WXe E³fþeE¸fE WXe ´fZÔdMXÔ¦f IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ AüSX BÀfIYû
Àfc¨f³ff EUÔ ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂfe ´fiIYfVf IYe UÀ°fbEÔ EUÔ À¸fÈd°f d¨f‰ Vffd¸f»f ±fZÜ ¹fWX »fZIYSX IYûBÊ þf³fIYfSXe CX´f»f¶²f IYSXf ÀfIYf dIY
þfUOXZIYSX ³fZ IYWXf dIY Afd±fÊIY ¸ff¸f»fûÔ BÊ-³fe»ff¸fe °fe³f A¢MXc¶fSX °fIY ¨f»f³fe ±feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû ¹fWX dIYÀf³fZ CX´fWXfSX ¸fZÔ Qe ±feÜ
IYe I`Yd¶f³fZMX Àfd¸fd°f ³fZ BÊÔ²f³f IZY dU´f¯f³f WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ BÀfZ AüSX °fe³f Àf~fWX IZY d»fE
IZY d»fE Ad²fIYfSX QZ³fZ ÀfZ þbOÞXZ
dQVffd³fQZVfûÊÔ IYe Àf¸feÃff IYû ·fe ¸fÔþcSXe

12 Àfû¨f ÀfZ ´fSZX, Àf¨f IZY Àff±f ¹fdQ Af´f ¦fbÀÀfZ IZY EIY Ãf¯f ¸fZÔ ²f`¹fÊ ¹ffÂff
SXJ°fZ WX`Ô °fû Af´f QbJ IZY Àfü dQ³f ÀfZ ¶f¨f
³fBÊ dQ»»fe, 01 ÀfZ 15 ³f½fa¶fSXX, 2019 þf°fZ WX`Ô... AûVfû

¨fûMX °fû »f¦fZ¦fe ´fSX ßfeIÈY¿¯f ³fZ Aªfbʳf ÀfZ ¹fbðX ³fWXeÔ ¶fd»IY
CX³WZÔX A´f³fZ IY°fʽ¹f IYf Äff³f IYSX½ff¹ff

SXûVf³f »ff»f ¦fûSXJ´fbdSX¹ff IYWX³ff °fû WXû¦ff
9312611111 IYe °f»ffVf ¸fZÔ d³fIY»ff WX`Ü Vf`°ff³f ³fZ
EIY ´fdSXUfSX dUVfZ¿f IYf ´fi°feIY ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f ¦fe°ff IZY Äff³f IYWXf dIY °fb¸f þfAû AüSX CXÀf ´fSX ³fþSX ¸fQ³f ¦fû´ff»fX A¦fiUf»f IYûBÊ CX»fMXZ SXfÀ°fZ þf SXWXf WXû °fû ·fZþ³fZ Uf»ff ³fWXe ±ffÜ BÀfe ´fiIYfSX
W XIYeIY°f ÀfZ ÷Y-¶f-÷Y WXû³fZ IZY ¶f³f ¦fBÊÜ ¸fWXf·ffSX°f IYf»f ¸fZÔ IZY õfSXf WX¸f Àf¶fIYû þeU³f IYf SXJûÜ Qû-°fe³f dQ³fûÔ IZY ¶ffQ Vf`°ff³f IZY CXÀfZ dQVff IYf Äfff³f IYSXfIYSX ·f¦fUf³f ³fZ Aþbʳf IYû A´f³fZ IY°fʽ¹f IYf
d»fE dWX¸¸f°f IYe þ÷YSX°f WXû°fe A¦fSX QZJZÔ °fû d´f°ff IYe B¨Lf dþÀf SXf¿MÑX ¸fZÔ ³ffSXe IYf ¸f¸fÊ Àf¸fÓff SXWXZÔ WX`Ü Uû ·f¦fUf³f WX` dVf¿¹fûÔ ³fZ Vf`°ff³f IYû þf³fIYfSXe Qe dIY ²ffd¸fÊIY dU¨ffSX IZY ÀfaUfWXIY NXeIY SXfÀ°fZ ¨f»ff³fZUf»ff CXÀfZ CXÀf Äff³f IYSXf¹ff WX`, ¹fbõ ³fWXe IYSXf¹ffÜ ÀUþ³fûÔ
WX`Ü BÀfed»fE A¢ÀfSX WX¸f EZÀfe IZY d»fE ´fbÂf IZY õfSXf ¹fWX U¨f³f A´f¸ff³f WXû UWXfÔ ÀfZ QZU°ff BÀfd»fE Àf¸fÓff SXWXZÔ WX` AüSX WX¸f Uû ³f¦fSX-³f¦fSX §fc¸fIYSX »fû¦fûÔ ÀfZ d¸f»f SXfÀ°fZ ´fSX ·fZþ³fZUf»ff ³fWXe ±ffÜ IYû QZJ³fZ ÀfZ Aþbʳf IZY ¸f³f ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f
¶ff°fZÔ Àfb³f³ff ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`, þû dQ»f IYû d»f¹ff ¦f¹ff dIY BÀf SXfþ¦fïe ´fSX Àf¸fÓf SXWXZÔ WX`Ü »fZdIY³f Afþ IZY SXWXZ WX`Ü B°f³ff Àfb³f°fZ WXe Vf`°ff³f IZY ¨fZWXSXZ A ¶f°fIY Aªfbʳf ³fZ A´f³fZ BÀfe ´fiIYfSX ·f¦fUf³f ³fZ Aþbʳf Af¹fe ±fe dIY ¸f`Ô ¹fbõ ³fWXe IY÷Y¦ffÔ ´fSX
ÀfbIcY³f ´fWXbÔ¨ffEÜ ·f»fZ WXe Uû Àf¨f ÀfZ þû ·fe ¶f`NXZ¦ff ¸fa` CXÀfIYe AfÄff WXf»ff°f IYû QZJIYSX IYûBÊ AüSX ´fSX ¸fbÀIbYSXfWXMX Af ¦fBÊ AüSX IYWX³fZ Af´fIYû ²f¸ffÊ°¸ff ¸ff³fIYSX ¹fbõ IYû A´f³fZ IY°fʽ¹f IYf Äff³f ·f¦fUf³f IYf CX´fQZVf Àfb³f³fZ ´fSX Aþbʳf ³fZ
IYûÀfû QcSX WXe ¢¹fûÔ ³ff WXûÜ ¶fOÞXZ WXe RYIiY IYf ´ff»f³f IYøYÔ¦ffÜ ´ffÔ¨f WXþfSX ·fe ´f»ff¹f³f IYSX þf°fZ WX`, A¦fSX ¹fZ ¶ff°f IYWXZ¦ff °fû IYWXeÔ ³f »f¦ff dIY A¶f °fb¸f d³fdV¨f°f WXû þfAû ÀfZ d³fUÈØf WXû³fZ ¸fZÔ dþ°f³fe IYSXf¹ff WX`, ¹fbõ ³fWXe IYSXf¹ffÜ EZÀff ³fWXeÔ IYWXf dIY ¸fZ`Ô ¹fbõ ³fWXe IY÷Y¦ffÜ
ÀfZ WX¸f A´f³fZ SXf¿MÑX IYf ¦fb¯f¦ff³f IYSX°fZ Àff»f ´fWX»fZ þû WXbAf ±ff Afþ dRYSX CXÀf SXf¿MÑX IYf ¶f¨f ´ff³ff IYWXeÔ dIYÀfe ³f dIYÀfe IYû ¨fûMX ¢¹fûadIY A¶f CXÀfIZY ´ffÀf ·feOÞX BIY™e Q»fe»fZÔ, ¹fbdöY¹ffÔ Qe WX`, ÀfÔÀffSX ¸fZÔ SX¨fZ ´f¨fZ A°f: ·f¦fUf³f ³fZ Aþbʳf IYû A´f³fZ
WX` dIY WX¸fZÔ dUV½f ¦fb÷Y IYf QþfÊ ´fif~ U°fʸff³f ¸fZÔ UWXe ¶ff°f dQJfBÊ QZ AUV¹f »f¦fZ¦fe, A¦fSX IZYU»f WXû³fZ »f¦f þfE¦fe AüSX dRYSX EIY VffÀÂf »fû¦f Aþbʳf IYe CX³f Q»fe»fûÔ IYû NXeIY dU¨ffSX IYû A´f³fe ¶fbdõ ÀfZ Ad³fáIYfSXIY IY°fʽ¹f IYf Äff³f IYSXf¹ff WX`Ü UfÀ°fU ¸fZÔ
WXbAf ±ff AüSX WX¸f Àfû³fZ IYe d¨fdOÞX¹ff SXWXe WX`Ü CXÀf Àf¸f¹f UÔVf IYe ¶ff°f ³ff¸fb¸fdIY³f WXû þf°ff WX`Ü BÀfe OXSX ÀfZ IYûBÊ A´f³fe ¶ff°f IYf d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ A¶f WX¸fZÔ CXÀfÀfZ IYûBÊ Àf¸fÓfZa¦fZ AüSX Af¦fZ ·f¦fUf³f Aªfbʳf IYû Àf¸fÓfIYSX UZ ¹fbõ ÀfZ dU¸fbJ WXû SXWXZ ±fZ ¹fbõ WXû³ff AfUV¹f ·ffUe ±ff, ¢¹fûÔdIY
IYWX»ff°fZ ±fZÜ ¹fZ ÀffSXe ¶ff°fZÔ ¦fbþSXZ WXbE J°fSXf ³fWXeaÜ Afþ U°fʸff³f ¸fZÔ ·fe þû ¶ff°fÔZ Àf¸fÓff¹fZ¦fZÔ, CX³fIYû NXeIY ³fWXe A±ffÊ°f A´f³fZ IY°fʽ¹f ´ff»f³f WXMX SXWXZ ±fZÜ Àf¶fIYe Af¹fb Àf¸ff~ WXû ¨fbIYe ±feÜ BÀfIYû
IY»f IYe WX` ´fSX³°fb Afþ IYe Àf¨¨ffBÊ ±fe °fû Afþ ´fdSXUfSX IYe ¶ff°f À´fá ÷Y´f ÀfZ ³fWXe IYWX°ff °fû A¦fSX WX¸f QZJZ °fû Ad²fIYfÔVf ¸fWXf°¸ff, Àf¸fÓf°fZ WX`Ô, CXÀfÀfZ DY¨fe ßfZ¯fe IYe ¶ff°f BÀf ´fSX ·f¦fUf³f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX þû °fc IYûBÊ MXf»f ³fWXe ÀfIY°ff ±ffÜ ÀU¹fa ·f¦fUf³f
¢¹ff WX`? QZVf IYû ¸ffh AüSX ³ffSXe IYû WX`Ü AfþfQe IZY Àf¸f¹f QZVf Qû ·fdU¿¹f CXÀfZ IY·fe ¸ffRY ³fWXe ³fZ°ff ¹ff dRYSX ´ffMXeÊ ·feOÞX IYû BIY™f °fû UZ Àf¸fÓf WXe ³fWXeÔ ÀfIY°fZÜ Aþbʳf IYe ¹fbõ ³fWXe IYSX³ff ¨ffWX°ff, ¹fWX °fû °fZSXe ¸fûWX ³fZ dUV½f÷Y´f ´fiQVfʳf IZY Àf¸f¹f Aþbʳf ÀfZ
QZUeÀU÷Y´f ¸ff³f³fZ Uf»fZ SXf¿MÑX ¸fZÔ MXbIYOÞXû ¸fZÔ ¶fMX ¦f¹ffÜ BÀf ¶fMXUfSXZ ¸fZÔ ¶ffQ ·fe A¦fSX WX¸f QZJZÔ °fû QZVf IYe IYSXZ¦ffÜ BÀf ¶ff°f IYû Af¨ff¹fÊ SXþ³feVf IYSX »fZ°fe WX` ´fSX CXÀf ·feOÞX ¸fZÔ Àf¨f IYWXf ·fe°fSX IYüMXd¸¶fIY ¸fûWX WX` AüSX CXÀf ¸fûWX ¸ff¹ff WX`Ü A°f: Àf¸f¹f ´fSX þû IY°fʽ¹f IYWXf WX` dIY ¸f`Ô ¶fPÞXf WXbAf IYf»f WXcÔ AüSX
ÀfSXZAf¸f ³ffSXe IYf A´f¸ff³f, ¨fÔQ ´f`Àfû »ffJûÔ »fû¦f ¶fZ¸fü°f ¸ffSXZ ¦f¹fZ Uû dWX³Qb ±fZ SXfþ³fed°f ¸fZÔ ÀUf±fÊ IYf WXe ¶fû»f¶ff»ff ³fZ IYWXf³fe IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff WX`Ü Àf¨f °fû ¸f³fb¿¹f IZY ùQ¹f IYe ¦fWXSXfBÊ ÀfZ AfdUá WXûIYSX WXe UZ ²f¸fÊ IYe Àff²fb°ff ÀU°f; ´fif~ WXbAf WX` CXÀfIYf °¹ff¦f IYSX³ff Àf¶f IYf ÀfÔWXfSX IYSX³fZ IZY d»fE ¹fWXfÔ Af¹ff
IZY d»fE ÀÂfe IYû dþÔQf þ»ff QZ³ff, WXû³fZ ¹ff ¸fbÀf»f¸ff³f, IY¸f ±fZ ¹ff ª¹ffQf WX`Ü ·ffBÊ IYû ·ffBÊ ÀfZ »fOÞXf³fZ Uf»fZ AüSX WX`Ü EIY ¶ffSX EIY Vf`°ff³f IZY dVf¿¹f ¸fZÔ Lb´ff WXû°ff WX`, ·feOÞX IZY A³QSX ³fWXeÜ IYe ¶fOÞXe A¨Le ¶ff°fZ IYWX SXWXZ WX`ÔÜ A°f: CXd¨f°f ³fWXe WX`Ü IYûBÊ CX»fMXZ SXfÀ°fZ þf SXWXf WXcÔÜ A°f: °fZSXZ ¹fbõ dIY¹fZ d¶f³ff ·fe ¹fZ ¹fûõf
Uf»fe EZÀfe þ§f³¹f §fMX³ffEÔ ¶fWXb°ff¹f°f AfdJSX B³fIYe ¸fü°f IZY d»fE IYü³f QZVf IYû MXbIYOÞXû ¸fZÔ ¶ffÔMX³fZ Uf»fZ AfdJSX §f¶fSXfE WXbE CXÀfIZY ´ffÀf QüOÞXIYSX AfE ¦fb÷Y¦fûd¶fÔQ dÀfÔWX þe IYe IYWXe WXbBÊ ¹fZ dþ³f »fû¦fûÔ IYû IYüMXd¸¶fIY ¸fûWX WX`, CX³f WXû °fû CXÀfZ dQVff IYf Äfff³f IYSXfIYSX NXeIY »fû¦f ¶f¨fZÔ¦fZ ³fWXeÜ BÀfd»fE ¸fZ ³fSXÀfaWXfSX
¸fZÔ Afþ Àfb³f³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü dþÀf dþ¸¸fZQfSX ±ff? AfþfQe IZY 70 Àff»f IY¶f °fIY ¶f¨fZ SXWXZÔ¦fZÜ ¸fWXf·ffSX°f ¸fZÔ AüSX IYWX³fZ »f¦fZ dIY EIY ½¹fdöY Àf¨f ¶ff°f ´fc¯fÊ ÷Y´f ÀfZ Àf¨f Àffd¶f°f WXû°fe WX` »fû¦fûa IYû WXe Aþbʳf IYe ¶ff°f NXeIY SXfÀ°fZ ¨f»ff³fZUf»ff CXÀfZ CXÀf SXfÀ°fZ ´fSX AUV¹ff ·ffUe WXû³fWXfSX WXe ±ffÜ Aþbʳf
SXf¿MÑX ¸fZÔ ³ffSXe IYf A´f¸ff³f WXû UWXfÔ ÀfZ dIY ÀfUfÔ »ffJ ÀfZ EIY »fOÞXfDY A±ffÊ°f »f¦fZ¦feÜ ´fSX³°fb ·f¦fUf³f IYe údá þeU IZY ¹fbõ ³f IYSX°fZ, °fû ·fe WXû°ffÜ
QZU°ff ·fe ´f»ff¹f³f IYSX þf°fZ WX`, dRYSX ÓfcNX ¨ffWXZ »ffJû IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ WXe ¢¹fûÔ IY»¹ff¯f IYe °fSXRY WX` dIY CX³fIYf
CXÀf SXf¿MÑX IYf ¶f¨f ´ff³ff ³ff¸fb¸fdIY³f WXû ³ff WXû Uû Àf¨f IZY Àff¸f³fZ JOÞXf ³fWXea SXWX IY»¹ff¯f I`YÀfZ WXû? ·f¦fUf³f IYe BÀf
þf°ff WX`Ü CXQfWXSX¯f ÀU÷Y´f ¸fWXf·ffSX°f ÀfIY°ffÜ DYa¨fe ßfZ¯fe IYe údá IYû UZ »fû¦f Àf¸fÓf
¸fZÔ ·fe ýiü´f°fe IYf EZÀff WXe A´f¸ff³f WXbAf WXe ³fWXe ÀfIY°fZÜ A°f: UZ ·f¦fUf³f IYe
±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f ·fe ´ffÔOXU ÷Y´f ¸fZÔ þû ¸fWXf·ffSX°f IYf»f IZY BÀf ´fiÀfÔ¦f ¸fZÔ ¶ff°fûÔ IYû NXeIY ¸ff³fZÔ¦fZ ´fi°¹fb°f EZÀff ¸ff³fZ¦fZ
QZU°ff ±fZ, Uû ·fe UWXfÔ ÀfZ ´f»ff¹f³f IYSX ·fe Àf¨f IYe °ffIY°f IYf Af·ffÀf IYSXf¹ff dIY Aþbʳf IZY d»fE ¹fbõ÷Y´fe ´ff´f ÀfZ
¦fE ±fZ AüSX BÀfe IYfSX¯f ÀfZ IYüSXUûÔ IYf WX` dIY Àf¨f IZY A³QSX WXþfSXûÔ WXfd±f¹fûÔ ¶f¨f³ff ¶fWXb°f NXeIY ±ff ´fSX ·f¦fUf³f ³fZ
ÀfUʳffVf WXbAfÜ Afþ þ÷YSX°f WX` ³ffSXe IYf ¶f»f WXû°ff WX`Ü þ`ÀfZ WXe WX¸f ÓfcNX CX³fIYû ¹fbõ ¸fZÔ »f¦ffIYSX NXeIY ³fWXeÔ dIY¹ffÜ
dVfÃff ÀfZ ÀfbúPÞX WXû ¢¹fûÔdIY EIY ´fb÷Y¿f ¶fû»f°fZ WX` U`ÀfZ WXe WX¸ffSXZ A³QSX ÀfZ EIY
þ¶f dVfdÃf°f WXû°ff WX` °fû EIY ´fdSXUfSX WXf±fe IYe °ffIY°f ¨f»fe þf°fe WX`Ü ÓfcNX UfÀ°fU ¸fZÔ ·f¦fUf³f ³fZ Aþbʳf ÀfZ ¹fbõ
ÀfbúPÞX WXû°ff WX` ´fSX³°fb þ¶f EIY ³ffSXe IZY BÀf ÀfÔÀffSX ¸fZÔ WX¸ffSXf Àff±f QZ³fZ Uf»ff ³fWXe IYSXf¹ff WX` ´fi°¹fb°f CX³fIYû A´f³fZ
dVfdÃf°f WXû°fe WX` °fû ´fcSXf QZVf ÀfbúPÞX WXû°ff IYûBÊ WX` °fû Uû WX` Àf¨fÜ dIYÀfe IYdU ³fZ IY°fʽ¹f IYf Äff³f IYSXf¹ff WX`Ü ¹fbõ °fû
WX`Ü 14UeÔ ÀfQe Àf¸ff~ WXû ¨fbIYe WX`, A´f³fZ AÔQfþ ¸fZÔ ¢¹ff Jc¶f IYWXf WX`- Aþbʳf IYû IY°fʽ¹f ÷Y´f ÀfZ ÀU°f: ´fif~
ÓfcNX IYf Àff¸fifª¹f AÔd°f¸f ÀffÔÀfZ »fZ SXWXf WXbAf ±ffÜ A°f: ¹fbõ IYf dU¨ffSX °fû Aþbʳf
WX`Ü ¨fûMX °fû »f¦fZ¦fe ´fSX IYWX³ff °fû WXû¦ffÜ kkWX¸f °fû AfBʳff WX` Àf¨f °fû IYf JbQ IYf WXe ±ff UZ ÀUÔ¹f WXe ¹fbõ ¸fZÔ
dQJfEÔ¦fZ WXe, ´fiUÈ°f WXbEZ ±fZ, °f·fe UZ ·f¦fUf³f IYû
AfþfQe IYû EIY ´ffMXeÊ dUVfZ¿f IYe d³f¸fÔÂf¯f QZIYSX »ffEZ ±fZÜ ´fSX³°fb CXÀf
QZ³f ¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ü ¶ffQ ¸fZÔ ¹fWX ´ffMXeÊ dþÀfZ ¶fbSXf »f¦fZ Uû Àff¸f³fZ
ÀfZ WXMX þfEllÜ
ÜÜ þ¹f ßfe SXf¸fÜÜ

ÀUf¸fe, ´fiIYfVfIY EUÔ ¸fbQiIY Ad¸f°ff·f ¸fûô¦f»f õfSXf ¶fe1-83, ¦fifCXÔOX µ»fûSX, ³¹fc ¸fû°fe ³f¦fSX, dQ»»fe-110015 ÀfZ ´fiIYfdVf°f EUÔ ¶feERYE»f BX³RYûMZXIY d»fd¸fMZXOX, Àfe-9, ÀfZ¢MXSX-3, ³fû¹fOXf (CX.´fi.) õfSXf ¸fbdQi°fÜ d»fdJ°f A³fb¸fd°f IZY d¶f³ff Àf¸´fc¯fÊ ¹ff AfÔdVfIY ´fb³f: ´fiIYfVf³f ´fc¯fÊ°f: ´fid°f¶fÔd²f°fÜ ³fûMX: BÀf Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f Àf·fe
»fZJûÔ AfdQ ÀfZ ÀfÔ´ffQIY IYf ÀfWX¸f°f WXû³ff Ad³fUf¹fÊ ³fWXeÔ WX`Ü dIYÀfe ·fe IYf³fc³fe UfQ-dUUfQ IYf d³f´fMXfSXf dQ»»fe ³¹ff¹ff»f¹f IZY A²fe³f WXe °f¹f dIY¹ff þfE¦ffÜ AfUV¹fIY Àf»ffWX:dUÄff´f³f ¸fZÔ dIYE ¦fE QfUûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dIYÀfe d³f¯fʹf ÀfZ ´fWX»fZ ´ffNXIY ÀU¹fÔ °f±¹fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX »fZÔÜ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IZY »fZ³f-QZ³f EUÔ QfUZ IZY d»fE ´fiIYfVfIY EUÔ

ÀfÔ´ffQIY CXØfSXQf¹fe ³fWXe WXûÔ¦fZÜ ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe þf³fIYfSXe A´f³ff³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fZ U`ô A±fUf d¨fdIY°ÀfIY IYe Àf»ffWX AUV¹f »fZÔÜ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe WXfd³f WXZ°fb ´fiIYfVfIY IYf IYûBÊ CXØfSXQfd¹f°U ³fWXe WXû¦ffÜ Email: [email protected] ÀfÔ´ffQIY-Ad¸f°ff·f ¸fûô¦f»fÜ


Click to View FlipBook Version