The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การจัดทำคู่มือ กาย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thanakitguy992, 2019-11-27 21:47:36

การจัดทำคู่มือ กาย

การจัดทำคู่มือ กาย

คมู่ ือการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

จดั ทาโดย
นายธนกฤต ฟูเฟื่ อง ปวช2คอมพวิ เตอร์
ปวช.2 เลขท2ี่ 6122040009

คานา

รายงานฉบบั น้ีเป็ นสว่ นหน่ึงของ วิชาคอมพิวเตอร์และการบารุงรกั ษาภาคเรียนที่ 2
ประจาปี การศึกษา 2562

โดย นาเสนอเรื่องคู่มือการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ของวชิ าคอมพิวเตอร์ และ ใช้ประโยชน์ในครง้ั ตอ่ ๆไป

ผู้จดั ทา

นายธนกฤต ฟูเฟื่ อง

สารบญั หนา้ ที่

1.เครอื่ งมือทใี่ ช้ในการประกอบในคอมพวิ เตอร์. 1
2.อปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการประกอบคอมพวิ เตอร์ 2-4
3.ขน้ั ตอนการประกอบคอมพวิ เตอร์ 5-17
4.บรรณานุกรม 18

4.เน้ือหา
4.1เครอื่ งมอื ทใี่ ชใ้ นการประกอบในคอมพวิ เตอร์
ขน้ั แรกใหเ้ ตรียมอุปกรณ์ทจี่ าเป็ นสาหรบั การประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ เชน่ ไขควงสแี่ ฉก

กลอ่ งสาหรบั ใสน่ ็อต คมู่ ือเมนบอร์ด คมี ปากจง้ิ จก

1.ไขควงหวั แฉก

2.ไขควงแบน

3.ชุดไขควงเล็ก 5 ตวั

4.คมี ปากจง้ิ จก

5.คีมตดั

6.เข็มขดั รดั สาย

7.ซลิ โิ คน

8.บตั รเตมิ เงนิ (พลาสตกิ )

9.คตั เตอร์

4.2อุปกรณ์ทใี่ ชใ้ นการประกอบคอมพวิ เตอร์
1.เมนบอรด์

2.CPU

3.พดั ลมระบายความรอ้ นCPU
4.แรม

5.ซดี รี อมไดรฟ์

6.ฮาร์ดดสิ ก์ไดรฟ์
7.สายสญั ญาณ SATA

8.น๊อตสกรู
9.เคส

10.พาวเวอร์ซพั พลาย
11.การ์ดจอ

4.3ขน้ั ตอนการประกอบคอมพวิ เตอร์

1. ขน้ั แรกใหเ้ ตรยี มอปุ กรณ์ทจี่ าเป็ นสาหรบั การประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ เชน่
ไขควงสแี่ ฉก กลอ่ งสาหรบั ใสน่ ็อต คมู่ อื เมนบอร์ด คมี ปากจง้ิ จก

2.
เรม่ิ จากการตดิ ตง้ั ซพี ียกู อ่ น โดยงา้ งขาล็อคของซ็อกเกต็ ขน้ึ มาจากนน้ั
นาซีพยี ูมาใสล่ งไปในซ็อกเก็ตโดยใหว้ างตาแหน่งขาที่ 1 ของซพี ียแู ละซ็อกเกต็ ให้
ตรงกนั โดยสงั เกตวา่ ทขี่ าที่ 1 ของซีพยี ูจะทาเครอื่ งหมายเป็ นจดุ เล็กไวท้ มี่ ุมดา้ นบนของซพี ียู

3. เมอื่ วางซพี ยี ูตรงล็อคกบั ซ็อกเก็ตแลว้ จากนน้ั ใหก้ ดขาล็อกลงไปเหมือน
เดมิ แลว้ นาซลิ โิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซพี ยี ู และไมค่ วรทาซลิ โิ คน
ใหห้ นา หากเห็นวา่ หนาเกนิ ไปใหใ้ ชก้ ระดาษหรอื แผน่ พลาสตกิ มาปาดออกเสยี บา้ ง

4. ตดิ ตง้ั ฮที ซงิ ค์และพดั ลมลงไปบนคอรข์ องซพี ยี ู ตดิ ล็อกใหเ้ รยี บรอ้ ย
ในขน้ั ตอนน้ีมีจดุ ทตี่ อ้ งระวงั อยู่ 2 จุดคือ การตดิ ตง้ั ฮีทซงิ คข์ องพดั ลมจะตอ้ งแนบสนทิ
กบั คอรข์ องซีพยี ู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทคี อร์ของซพี ียอู าจบน่ิ ได้ สว่ นขาสปรงิ ทยี่ ดึ พดั
ลมบางทมี นั แข็งเกนิ ไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปรงิ ใหเ้ ขา้ ล็อก ซงึ่ อาจทาใหพ้ ลาด
ไปขูดเอาลายปรน้ิ บนเมนบอรด์ ขาดทาใหเ้ มนบอรด์ อาจเสยี หายได้

5. เสยี บสายไฟของพดั ลมเขา้ กบั ขว้ั CPU FAN โดยดจู ากคมู่ อื เมนบอรด์

6. นาแรมมาเสยี บเขา้ กบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกบั รอ่ งของซ็อกเก็ต จากนน้ั จงึ
กดลงไปจนดา้ นล็อกทง้ั 2 ดา้ นดดี ขน้ึ มา (บางเมนบอรด์ ตวั ล็อกทง้ั สองดา้ นอาจไม่
จาเป็ นตอ้ งดดี ขนึ้ มาก็ไดใ้ หด้ ูวา่ เขา้ ล็อกกนั ก็พอ)

7. ขนั แทน่ รองน็อตเขา้ กบั เคส

8. นาเมนบอรด์ ทไี่ ดต้ ดิ ตง้ั ซพี ยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากนน้ั ขนั ยดึ เมนบอรด์ เขา้ กบั
ตวั เคสใหค้ รบทกุ ตวั

9. เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแลว้ ขนั น็อตยดึ ตดิ กบั เคส

10. เสยี บการ์ดเสยี งลงไปในสล็อต PCI เสร็จแลว้ ขนั น็อตยดึ ตดิ กบั เคส

11. เสยี บสายเพาเวอร์ซพั พลายเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ บนเมนบอรด์ โดยควรเสยี บใหป้ ลก๊ั ของสาย
เพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกบั ขว้ั ตอ่ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟ์ ซดี ีรอมเขา้ กบั ชอ่ งวา่ งหน้าเคส แลว้ ขนั น็อตยดึ กบั ตวั เคใหแ้ น่น

13. เสยี บสาย IDE เขา้ กบั ไดรฟ์ ซดี รี อมโดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1หรือดา้ นทตี่ ดิ กบั ขว้ั
สายไฟ จากนน้ั จงึ เสี ยบสายไฟและสายสญั ญาณเสียงเขา้ ไปดว้ ย

14. เสยี บสาย IDE อีกดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดย
แถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

15. สอดฮารด์ ดสิ ก์เขา้ กบั ชอ่ งตดิ ตง้ั แลว้ ขนั น็อตยดึ กบั ตวั เคสใหแ้ น่น

16. เสยี บสาย IDE เขา้ กบั ฮาร์ดดสิ ก์โดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 หรือดา้ นที่
ตดิ กบั ขว้ั สายไฟ จากนน้ั จงึ เสียบสา ยไฟเขา้ ไปดว้ ย

17. เสียบสาย IDE อีกดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ
สแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดสิ ก์เขา้ ไปในช่องตดิ ตง้ั แลว้ ขนั น็อตยดึ กบั ตวั เคส

ใหแ้ น่น

19. เสียบสายไฟเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ สายไฟของฟล็อบปี้ ดสิ ก์ ใหส้ งั เกตสายไฟของ
ฟล็อบปี้ ดสิ

20. เสียบสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เล็กกวา่ สายแพของฮารด์ ดสิ ก์
และซีดีรอม) ใหด้ า้ นทมี่ ีการไขวส้ ายเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ ไดรฟ์ ฟล็อบป้ี ดสิ ก์ โดยแถบสแี ดงของสาย
แพตอ้ งตรงกบั ขาที่ 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ดิ ดา้ นไฟของไดรฟ์
ฟล็อบป้ี ดสิ กจ์ ะตดิ ตลอด วธิ ีแกไ้ ขคอื ใหห้ นั สายแพกลบั ดา้ นเพราะไดรฟ์ ฟล็อบป้ี ดสิ ก์ บางยหี่ อ้
อาจตอ้ งใสส่ ลบั ดา้ นกนั

21. เสียบสายแพอีกดา้ นเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ ฟล็อบปี้ ดสิ กบ์ นเมนบอรด์ โดยใหส้ าย
สแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 หรือ pin1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

22. เสยี บสายสญั ญาณตา่ งๆ จากเคส เชน่ สวติ ช์เปิ ดปิ ดเครอื่ ง ไฟบอก
สถานะเปิ ดเครอื่ ง ไฟบอกสถานะฮารด์ ดสิ ก ป่ มุ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์
ควรดูคมู่ อื เมนบอร์ดประกอบดว้ ย โดยตอ้ งเสียบขว้ั ใหถ้ กู หากผดิ ขว้ั คอมพวิ เตอรจ์ ะไมต่ ดิ
หรอื มไี ฟคา้ งตลอดเวลา วธิ ีแกไ้ ขคอื ใหเ้ ราลองสลบั ขว้ั และเปิ ดเครอื่ งขน้ึ มาใหม่

23. เมอื่ เสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ราลองสารวจดูวา่ มนี ็อตหรอื อุปกรณ์อนื่ ๆ
ตกคา้ งอยบู่ นเมนบอรด์ หรือไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กดิ กระแสไฟลดั วงจรจนเกดิ ความเสยี หายตอ่
เมนบอร์ดและอุปกรณ์ตา่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการตดิ ตง้ั ทง้ั หมดวา่
เรียบรอ้ ยดแี ลว้ เชน่ การด์ ตา่ งๆ หรอื สายสญั ญาณเสยี บแน่นหนาดหี รอื ยงั โดยเฉพาะฮีทซงิ ค์
และพดั ลมตอ้ งแนบสนิทกบั ซีพยี ู พรอ้ มทง้ั ล็อกตดิ กนั อยา่ งแน่นหนา

24. เมอื่ เรียบรอ้ ยดีแลว้ ปิ ดฝาเคสและขนั น็อตใหเ้ รยี บรอ้ ย ก็เป็ นอนั เสร็จสน้ิ
ขน้ั ตอนการประกอบเครอื่ งอยา่ งถกู ตอ้ งและสมบูรณ์แบบแลว้

บรรณานุกรม
1. https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-prakxb-
khxmphiwtexr

ขอ้ มลู ผจู้ ดั ทา

ชือ่ -นามสกลุ นาย ธนกฤต ฟเู ฟื่ อง
ปวช2 คอมพวิ เตอรธ์ ุรกจิ

เลขประจาตวั 6122040009
สถานทศี่ กึ ษา วทิ ยาลยั การอาชีพหลงั สวน


Click to View FlipBook Version