The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการประเมินด้านที่ 1 ตอนที่ 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by munliga, 2022-05-27 11:37:40

เอกสารประกอบการประเมินด้านที่ 1 ตอนที่ 4

เอกสารประกอบการประเมินด้านที่ 1 ตอนที่ 4

เอกสารประกอบการประเมิน

เพื่อขอมหี รอื เลอ่ื นวถิ ฝฐานะชานาญการ

๑ด้านถี่ ด้านวนิ ัฝ คณุ ธรรม จริฝธรรม
และจรรฝาบรรณวิชาชีพ

ตอนถี่ ๔ ความรกั และศรถั ธาในวิชาชพี

ไดฝ

นางสาวมลั ลิกา ศรีสขุ

ตาแหน่ง ครู

กล่มุ สาระการเรฝี นรู้คณิตศาสตร์

ไรงเรฝี นสุโหงไก-ลก อาเภอสุโหงไก-ลก จงั หวัดนราธิวาส

สานักงานเขตพื๊นถ่ีการศกึ ผามัธฝมศกึ ผานราธิวาส

ด้านที่ วนิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิ าชีพ


ตอนถี่ ๔ ความรักและศรถั ธาในวิชาชีพ

๔.๑ การเป็นสมาชิกท่ดี ี สนับสนุนหรือรว่ มกิจกรรมของวชิ าชพี
และทางวิชาการอย่างสรา้ งสรรค์

ข้าพเจ้ามีความรัก ความศรัทธาและภาคภูมิใจในวิชาชีพครูเป็นอย่างย่ิง โดยได้พยายามศึกษา
อบรม และพัฒนาวชิ าชีพครู สนับสนนุ และเขา้ ร่วมกจิ กรรมตา่ งๆ ท่ีโรงเรียน

ได้รับรางวลั ครูดขี องแผ่นดนิ ขั้นพน้ื ฐาน ไดร้ ับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการรุน่
ในการอบรมปฐมนเิ ทศข้าราชการ จชต. ศอ.บต.

ได้รบั รางวลั ครูผู้สอนกลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ดเี ดน่ ระดบั ดเี ยย่ี มจากผอู้ านวยการ
โรงเรยี นสุไหงโก-ลก เนอ่ื งในวันครู

เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวิถฝฐานะชานาญการ

นางสาวมลั ลกิ า ศรีสขุ ครไู รงเรีฝนสุโหงไก-ลก

ดา้ นท่ี วินยั คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิ าชีพ


รว่ มแสดงความยินดีกับผู้บริหารและเพอ่ื นครู

กจิ กรรมรบั สมัคร/สอบคดั เลอื กนกั เรยี นใหม่

ปฏิบัตหิ น้าทเ่ี ป็นวทิ ยากรแกนนาให้ความรู้ใน เปน็ วทิ ยากรฝึกอบรมหลกั สตู รโอลมิ ปิก
เรื่อง หลักเกณฑแ์ ละวิธกี ารประเมินตาแหน่ง วิชาการ ค่าย 1 สอวน.คอมพวิ เตอร์
และวิทยฐานะ ว9/2564 ประจาศูนยจ์ งั หวดั สุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวิถฝฐานะชานาญการ

นางสาวมลั ลกิ า ศรสี ุข ครไู รงเรฝี นสุโหงไก-ลก

ด้านที่ วนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชพี


๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า รเิ ริ่ม สรา้ งสรรคค์ วามรใู้ หม่ๆ
มาใชพ้ ัฒนางานในวิชาชพี

ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม อบรม และศึกษาค้นคว้า ความรู้ใหม่ๆ จาก สื่อเทคโนโลยีต่างๆ อยู่เสมอ
สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนครู ช่วยพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเน้ือหาวิชาท่ีสอน และแนว
การจัดการเรียนรทู้ ีถ่ กู ตอ้ งใหเ้ พอ่ื นร่วมงาน

เขา้ รว่ มอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการจดั การเรยี นรู้ เข้ารว่ มอบรมเชิงปฏิบตั กิ าการพัฒนาทกั ษะ
รปู แบบออนไลน์สาหรับครูสงั กดั สานกั งาน การสอนออนไลน์ Application&Technology

คณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน

เข้าร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบตั กิ าร เขา้ ร่วมอบรมพฒั นาศักยภาพในหวั ขอ้
เร่ือง การออกแบบสื่อให้โดนใจด้วยCANVA ทาPre-Test และ Post-Test ผ่าน Quizizz

เอกสารประกอบการประเมินขอวิถฝฐานะชานาญการ

นางสาวมัลลกิ า ศรสี ุข ครไู รงเรีฝนสุโหงไก-ลก

ดา้ นท่ี วนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ


ใช้ Google Classroom , Meets ในการจัดการเรยี นการสอน
ออนไลนช์ ่วงสถานการณโ์ รคระบาดโควิด-19

สร้างในงานออนไลน์ และการสอบเกบ็ คะแนนออนไลน์

ใช้ Line ในการตรวจสอบและติดตามความก้าวหนา้ ในการสง่ งานของนักเรยี น

เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวิถฝฐานะชานาญการ

นางสาวมลั ลกิ า ศรสี ุข ครูไรงเรีฝนสุโหงไก-ลก

ด้านท่ี วินัย คณุ ธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ


๔.๓ การมีบทบาทเปน็ ผู้นาทางวชิ าการในวงการวิชาชพี

ข้าพเจ้าเป็นผู้ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเท่าทันเหตุการณ์ ได้เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาและศึกษาดงู านท้งั ในหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น ตั้งใจศึกษาค้นคว้าวิทยาการเพ่ือ
พฒั นาตนเอง โดยการศกึ ษาคน้ คว้าและรับขอ้ มูลจากสื่อต่างๆอยา่ งสม่าเสมอ

ปฏิบตั ิหน้าทพี่ ิธกี รในงาน โครงการต่างๆทัง้ ภายในและนอกสถานศกึ ษาอยา่ งเตม็ ความสามารถ

เป็นวทิ ยากรฝกึ อบรมหลกั สตู รโอลิมปกิ วชิ าการ ค่าย 1 สอวน.คอมพิวเตอร์ ประจาศูนย์จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี
เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวถิ ฝฐานะชานาญการ

นางสาวมัลลกิ า ศรสี ขุ ครไู รงเรฝี นสุโหงไก-ลก

ด้านท่ี วนิ ัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม
และจรรยาบรรณวชิ าชพี


เปน็ วทิ ยากรแกนนาให้ความรู้ใน
เรอื่ ง หลกั เกณฑ์และวธิ ีการประเมินตาแหน่ง
และวทิ ยฐานะ ว9/2564

ครผู ซู้ ้อนนกั เรยี น ม.ต้น ไดเ้ ข้ารบั รางวัล
รองชนะเลศิ อับดบั ท่ี 2 กจิ กรรมโครงงานคณิตศาสตร์

ครผู ซู้ ้อนนกั เรียน ม.ปลาย ได้เขา้ ร่วม
กิจกรรมคดิ เลขเร็ว

เปน็ คณะกรรมการดาเนนิ โครงการพฒั นาครู
และบคุ ลากรโรงเรยี นสุไหงโก-ลก

เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวถิ ฝฐานะชานาญการ

นางสาวมลั ลกิ า ศรสี ขุ ครไู รงเรฝี นสุโหงไก-ลก

ดา้ นที่ วินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม
และจรรยาบรรณวชิ าชพี


๔.๔ การรกั ษาชอื่ เสยี งปกป้องศักดศ์ิ รีแห่งวชิ าชพี และการยกยอ่ ง
เชดิ ชูเกยี รติ

ขา้ พเจ้าประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบของทางราชการ ถือประโยชน์ของทาง
ราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ในการรักษา
ช่ือเสียงปกป้องศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ยอมรับ ยกย่อง และช่ืนชมผลงานของผู้อ่ืนด้วยความจริงใจไม่เส
แสร้ง ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ถือเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบโดยตรง

ดารงเหมาะสมแก่การประกอบวิชาชพี โดย
เขา้ รับการอบรมตามชั่วโมงเพอ่ื ขอตอ่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี ตามท่คี รุ ุสภา
กาหนดเสมอ

เขา้ รว่ มแสดงมทุ ิตาจิตในงานเกษียณอายุราชการ
ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก

เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวถิ ฝฐานะชานาญการ

นางสาวมัลลกิ า ศรสี ุข ครูไรงเรีฝนสุโหงไก-ลก

ดา้ นที่ วนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ


แต่งกายถกู ตอ้ งตามระเบยี บแบบแผน

ประพฤติเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ี ไม่เส่ือมเสียเชอ่ื เสยี งต่อตนเองและองคก์ ร
เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวถิ ฝฐานะชานาญการ

นางสาวมลั ลกิ า ศรสี ขุ ครไู รงเรีฝนสุโหงไก-ลก

ด้านท่ี วนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ


๔.๕ การเสริมสรา้ งปลกู จติ สานึกทด่ี แี กผ่ ูเ้ รยี น ชุมชน สังคม

ข้าพเจ้าเสริมสร้างการปลูกจิตสานึกท่ีดีแก่นักเรียน ชุมชนและส่งเสริมในเรื่องของการ
มีคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน และยังส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ชี้แนะนักเรียนในการ
ปฏบิ ตั ติ นเป็นพลเมืองท่ดี ี ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จรยิ ธรรม และหลักการศาสนาอยู่เสมอ

รว่ มกิจกรรมปลกู พชื สมนุ ไพร โครงการจติ อาสา

สง่ เสริมกิจกรรมทางศาสนาและรกั ษาขนบธรรม ประพณที ่ีดีงาม

เอกสารประกอบการประเมินขอวิถฝฐานะชานาญการ

นางสาวมัลลกิ า ศรสี ขุ ครไู รงเรีฝนสุโหงไก-ลก

ดา้ นท่ี วนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ


อบรมและสง่ เสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคุณลกั ษณะอันพึงประสงคใ์ นคาบโฮมรูม

เอกสารประกอบการประเมนิ ขอวถิ ฝฐานะชานาญการ

นางสาวมัลลกิ า ศรสี ขุ ครไู รงเรฝี นสุโหงไก-ลก


Click to View FlipBook Version