The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่าเรื่องแบรนด์ (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PK Pitchanut, 2022-09-06 10:00:22

mercedes benz

เล่าเรื่องแบรนด์ (2)

Mercedes - Benz

MMMeeerrrccceeeddBdBBeeeeeessnsnnzzzMERCEDES-BENZ

หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า เบนซ์

เป็นรถยนต์สัญชาติเยอรมัน ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็นรูปดาวสาม
แฉกถูกล้อมรอบด้วยวงกลม ก่อตั้งในปี ค.ศ.1926 เป็นการ
รวมตัวกันของผู้ผลิตรถยนต์ สองรายซึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ยุคบุกเบิก ได้แก่ บริษัท
Daimler Motorengesells- Chaft และบริษัท Benz & Cie
ของคาร์ล เบนซ์ (Carl Benz)

Gottlieb Daimler ซึ่งเป็นผู้ที่
ประดิษฐ์รถยนต์ สี่ล้อคันแรกของโลก

CCaarl Benz ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นนักประดิษฐ์์ททีี่่
ผผลลิตรถยนต์ ออกจำหน่ายคนสำคัญของโลลกก

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
MERCEDESSTRASSE 136, 7000 STUTTGART 60, GERMANY,

Mercedess-- BBeennzz

เเปป็็นนบบรริิษัทรถยนต์ สัญชาติเยอรมันภายใใตต้้กกลลุุ่่มม
DDaaiimmlleerr Group บริษัทรถยนต์ต่างชาติไมม่่กกีี่่บบรริิษษััทท

แรกที่เข้าสู่อินเดียในปี 1994

เมอร์เซเดสเป็ นราชาแห่งงเเซซ็็กกเเมมนนตต์์
พรีเมียมเป็ นเวลาหลายปี จนนกกรระะททัั่่งงออออดดีี้้

และบีเอ็มดับเบิลยูเข้าสู่อิินนเเดดีียยแแลละะ
เปลี่ยนพลวัตของกลุ่มรถยยนนตต์์รระะดดัับบ

พรีเมียมในอินเดีย Meerrcceeddeess

Tahuetfoimrosbtile

รถคันแรกขขอองงโโลลกก

รรถถยยนนตต์์คคัันนแแรรกกจจดดสสิิททธธิิบบััตตรรใในนปปีี 11888855โโดดยยววิิศศววกกรรนนัักกปปรระะดดิิษษฐฐ์์ชชาาววเเยยออรรมมัันน
คคาารร์์ลลเเบบ็็นนซซ์์ ททีี่่ภภาายยหหลลังังไไดด้้กกลลาายยมมาาเเปป็็นนคค่่าายยรรถถยยนนตต์์ MMeerrcceeddeessBBeennzzททีี่่ยยิิ่่งง
ใใหหญญ่่แแลละะโโดด่่งงดดังังไไปปททัั่่ววโโลลกกรรถถยยนนตต์์คคัันนแแรรกกขขอองงโโลลกกนนัั้น้นยยัังงมมีีลลักักษษณณะะเเหหมมืืออนน
หห้้อองงโโดดยยสสาารรททีี่่เเคคลลืื่อ่อนนททีี่่ดด้้ววยยมม้้าาททีี่่เเหห็็นนกกัันนใในนหหนนัังงยย้้ออนนยยุุคคแแตต่่แแททนนททีี่่จจะะ
เเคคลลืื่อ่อนนตตััววดด้้ววยยมม้้าาคคาารร์์ลลเเบบ็็นนซซ์์ ตติิดดตตัั้้งงเเคครรืื่อ่องงยยนนตต์์เเขข้้าาไไปปแแททนนททีี่่

นน้้ำำหหนนัักกขขอองงรรถถยยนนตต์์คคัันนแรกของโลก อยู่ที่ประมาน 100 กก.
แแลละะสสาามมาารรถถรรับับผผูู้้โโดดยยสสารได้เพียงสองคน แต่อย่างไรก็ดีนี่
เเปป็็นนยยาานนพพาาหหนนะะททีี่่มมีีปปรระะสิทธิภาพและเดินทางได้เร็วที่สุดใน

ยยุุคคสสมมััยยนนัั้้นน คคงงคคววาามมเเร็วอยู่ที่ 15 กม./ชั่วโมง เมื่อวิ่งด้วย
กกำำลลัังงสสููงงสสุุดด ดด้้ววยยกกำำลลัังง 0.75 แรงม้า และเครื่องยนต์ 1 สูบ

Benz Patent-Mo และจากรถททีี่่ขขัับบ
torwagen
เคลื่อนด้วยพลลัังง 00..7755
แรงม้า จนวัันนนนีี้้ไไดด้้

พัฒนามาเป็ นนรรถถยยนนตต์์

ทั่วไปที่เรา ขัับบออยยูู่่ใใชช้้
พลัง170 – 119900

แรงม้า ในปััจจจจุุบบัันน

BBRRAANNDD
PPOOSSIITTIIOONNIINNGG

BBRRAANNDD
PPOOSSIITTIIOONNIINNGG

BBRRAANNDD
PPOOSSIITTIIOONNIINNGG

กกาารรววาางงตตำำแแหหนน่่งงแแบบรรนนดด์์

MMEERRC E D E S - B EENNZZ

เเนน้้นนยยำำถถึึงงคความสมบูรณ์ แบบในด้านนววิิศศววกกรรรรมม
คคววาามมปปลลออดดภัย และความหรูหราในรระะดดัับบสสููงงสสุุดด

การวางตำแหน่งของแบรนด์เริ่มต้นด้วยการแบ่งส่วนตลาด ตัวแปร
ที่แตกต่างกันจะถูกนำมาใช้ในโดดเดี่ยวหรือผสมนักการตลาดจะ

ต้องนำทางเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อทำความเข้าใจตลาด

safety

ใใชช้ตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมกับตลาาดด
คคววาามมชัดเจน ความสม่ำเสมอ ความน่าาเเชชืื่่ออ

ถถืืออ และความสามารถในการแข่งขันนททัั้้งง
4Cs ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่ง

BRAND POSITIONING

luxury

DDIDIIDEEDDENENEENNNTTNTTITITTIITTYITYYTY

IDENTITY

MERCEDES-BENZ คคาาดดกกาารรณณ์์วว่่าาเเปป็็นน

แแบบรรนนดด์์รระะดดัับบพพรรีีเเมมีียยมมสสำำหหรรับับกกลลุุ่่มมชชนนชชัั้้นนสสููงงขขอองง
ปปรระะเเททศศใใชช้้ชช่่อองงททาางงเเฉฉพพาาะะใในนกกาารรโโฆฆษษณณาา
มมาากกกกวว่่าาโโฆฆษษณณาาททาางงททีีววีีผผ่่าานนกกิิจจกกรรรรมมททาางงกกาารร
ตตลลาาดดททัั้้งงหหมมดด

จจึึงงคคิิดดคค้้นนโโมมเเดดลล AA--CCllaassss แแลละะ BB--CCllaassss เเหหลล่่าานนีี้้
ไไดด้้รรับับกกาารรแแนนะะนนำำเเพพืื่่ออกกำำหหนนดดเเปป้้าาหหมมาายยเเยยาาววชชนน
ขขอองงปปรระะเเททศศททีี่่ตต้้อองงกกาารรยยกกรระะดดัับบมมาาตตรรฐฐาานนกกาารรคครรอองง
ชชีีพพแแลละะยยิินนดดีีททีี่่จจะะผผลลัักกดดัันนงงบบปปรระะมมาาณณ HHuuddiiccaatt

ขขอองงตตนนเเพพืื่่ออใใหห้้ไไดด้้สสิิ่่งงททีี่่พพิิเเศศษษกกวว่่าา

ใในทางกลับกัน พวกเขายังแนะนำำ
เเคครื่องยนต์ AMG สำหรับทุกรุ่น แลละะ
ปปรรับปรุงรูปลักษณ์ ใหม่ทั้งหมดเพื่่ออ

ให้มีความสปอร์ตยิ่งขึ้น

เเพพืื่่ออดดึงดูดนักธุรกิจรุ่นใหม่และปรระะสสบบ
คความสำเร็จของ Kionped THH

ดดัังงนนัั้้นนจจากการเป็ นรถสำหรับผู้ใหญ่พพววกกเเขขาา
จจึึงงพพยยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ ให้เเปป็็นนรรถถ
สสปปออรร์์ตและรถอินเทรนด์สำหรับเยยาาววชชนน

PERSONALITY
PERSONALITY
PERSONALITY
PERSONALITY
PERSONALITY
PERSONALITY

ความ
เชี่ยวชาญเป็น

สิ่งสำคัญ

Mercedes-Bennzz
Learnniinngg

ดด้้ววยยกกาารรฝฝึึกกออบบรรมมธธุุรรกกิจทั่วไป

พนักงานจะได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
โดยไม่คำนึงถึงการฝึกอบรม เฉพาะ
บุคคลและ "เฉพาะรถเมอร์เซเดส"

ในช่วงเวลาทำงานและในสถานที่ทำงาน ใน
หัวข้อต่างๆ เช่น การสื่อสารและบุคลิกภาพ
ความคล่องตัว นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

หรือความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรม

ความสำเร็จ
ต้องใช้

บุคลิกภาพ
ออนไลน์

หรือแสดงตน

ONE
MAN
ONE
ENGINE

to
the
most
important
person

Presented by

Miss Pitchanut Poonsawat
Miss Kotchakorn Tongniam


Click to View FlipBook Version