The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ (หลักสูตรอาชีพระยะสั้น)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookcha, 2021-01-27 23:14:59

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ (หลักสูตรอาชีพระยะสั้น)

Keywords: สรุปผล,การดำเนินงาน,อาชีพระยะสั้น,E-bookบทสรุปสำหรับผ้บู รหิ าร

จากสำรวจความต้องการของประชาชนในตำบลหนามแดง พบว่ามีความต้องการที่จะ
เรียนรู้เรื่อง การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านที่ทำนาจึงมีเวลาว่างจึงสนใจในการ
ทำน้ำพริกกุ้งเสียบ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้กับผู้เรียนได้ซึ่งผู้เรียนสามารถทำขายได้โดยการขายทางเฟสบุ๊ค รับสั่งทำจากเพื่อนๆ ซึ่งสามารถ
เพิ่มรายได้เสริมให้ผู้เรียนได้ กศน.ตำบลหนามแดง จึงได้จัดทำโครงการการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนามแดง ได้เรียนรู้วิธีการทำ ขั้นตอนการทำ เทคนิคที่ใชใ้ นการทำท่ถี กู
วิธี และเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนามแดงได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ และได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันลด
รายจา่ ยในครวั เรือนหรือนำไปประกอบอาชีพได้

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนามแดง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐
คน มีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ คือ การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตั จิ รงิ
ดำเนินการ นเิ ทศตดิ ตาม ประเมนิ ผล

สรุปผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กศน.
ตน.๗(๑) ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน มีความรู้ผ่านการประเมิน ๑๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การประเมินความคิดเห็นของผู้รับการอบรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมนิ ๑๐๐ จากการตดิ ตามผลผู้เข้ารับการอบรม นำความรไู้ ปต่อยอดอาชีพเดมิ จำนวน -
คน คิดเป็นร้อยละ - สร้างรายได้เสริม - คน คิดเป็นร้อยละ - ประกอบอาชีพใหม่ จำนวน - คน คิด
เป็นร้อยละ – เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ - คน คิดเป็นร้อยละ - พัฒนาตนเองและครอบครัว จำนวน - คน
คิดเปน็ รอ้ ยละ – ลดรายจา่ ย จำนวน ๑๐ คน คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐

จากการสรุปผลการดำเนินงานได้ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีการให้มีการสอนเกี่ยวกับ
การถนอมอาหารประเภทอื่นๆให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มเติมจำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐คำนำ

การจัดกิจกรรม กศน. เป็นการให้บริการกับผู้เรียน ผู้รับบริการ และชุมชน ในหลาย
ลักษณะ เพื่อให้การดำเนินการจัด กศน. ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
ผู้รับบรกิ ารและชุมชนได้อยา่ งมีคุณภาพ จงึ ควรมีการประเมินโครงการเพื่อศกึ ษาสภาพการดำเนินงาน
ของโครงการการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ซึ่งจะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลหนามแดง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยดำเนนิ การในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของโครงการการทำ
น้ำพริกกุ้งเสียบน้ีสามารถนำมาเป็นบทเรียนและพัฒนาในการจัดกิจกรรม กศน. ต่อไปอย่างเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งสามารถดำเนินการจัด กศน. ได้อย่างครบวงจร ( PDCA)
กศน. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ที่จะบ่งบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการและจะเปน็ ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม กศน. ท้ังในการบริหารงาน การพฒั นางาน และการ
ทำงานที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชนและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ได้ และขอขอบคณุ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและใหค้ วามรว่ มมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ โอกาส
นีด้ ว้ ย

กศน. อำเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา
๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ ค

บทสรปุ สำหรบั ผูบ้ รหิ าร ก
คำนำ ข
สารบัญ ค
สรปุ ผลการดำเนนิ งานโครงการ การทำน้ำพริกกุ้งสยี บ ๑

บทนำ ๑
วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ ๑
ขอบเขตของโครงการ ๒
ประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะได้รบั ๒
วธิ ีการดำเนนิ การ ๔
ผลการดำเนินงาน ๑๓
จดุ เดน่ และจุดควรพัฒนา ๑๓
ขอ้ เสนอแนะ ๑๔
ภาคผนวก ๑๕
ภาพกจิ กรรม ๒๒
คณะผู้จดั ทำ

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการการทำน้ำพรกิ ก้งุ เสยี บ
๑. บทนำ

แผนการศกึ ษาแหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒั นาศักยภาพคนทุก
ช่วงวยั และการสร้างสังคมแห่งการเรยี นรู้ ยุทธศาสตรท์ ่ี ๒ ยทุ ธศาสตรด์ า้ นการการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ข้อ ๒.๑ เร่งรัดดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่
ฝีมือแรงงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ข้อ ๔.๕
พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เนื่องด้วย กศน.ตำบลหนามแดง
ได้เห็นถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีหนามแดง ซึ่งมีพื้นที่ในการจัดตลาดนัดที่ใหญ่และ
มีความหลากหลายของสินค้าที่นำมาขาย และมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าจำนวนมาก จึงจัดโครงการ
การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ให้กับประชาชนในตำบล เพื่อส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ให้เกิดกับ
ประชาชนในชุมชนตำบลหนามแดง นำไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ กศน.ตำบลหนาม
แดง จึงจัดโครงการการทำนำ้ พริกกุง้ เสยี บในปงี บประมาณนี้

การทำน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ ความอดทน แต่ใช้วัสดุในการทำไม่ยุ่งยาก
เป็นที่นิยมสำหรับประชาชนเป็นอย่างมากในปัจจุบันดังนั้นจึงควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน
ทว่ั ไปมีความรูแ้ ละทักษะเพือ่ จะเปน็ ประโยชนใ์ นการประกอบอาชีพต่อตนเองและคนในทอ้ งถิน่

กศน.ตำบลหนามแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการการทำ
น้ำพริกกุ้งเสียบ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ และ
สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้
จงึ ไดจ้ ัดทำโครงการนข้ี ึ้น

๒. วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพือ่ ใหผ้ เู้ ข้ารว่ มกจิ กรรม มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทำนำ้ พรกิ กงุ้ เสียบ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและใช้ใน
ชีวติ ประจำวนั ได้

๓. ขอบเขตของโครงการ

๓.๑ ด้านเนื้อหา โครงการการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ความสำคัญในการประกอบอาชีพการ
ทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ การลงทุน การตลาด
กระบวนการผลิต ความรูค้ วามสามารถ ความพร้อม ความต้องการของตลาดความรู้ทักษะและเทคนคิ
สถานที่แรงงานเงินทุน ความรู้พื้นฐานด้านการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ การลดต้นทุน การจัดการตลาด
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ดำเนินการวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๔ ณ ทท่ี ำการผ้ใู หญ่บ้าน หมูท่ ่ี ๖ ตำบลหนามแดง

๓.๒ ด้านประชากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้
แรงงาน จำนวน ๑๐ คน และประชากรสว่ นใหญเ่ ปน็ เพศหญงิ จำนวน ๑๐ คน เพศชาย - คน จำแนก
ตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน ๕ คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ จำนวน ๒ คน ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย จำนวน ๓ คน

๔.ประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะไดร้ ับ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ได้และนำความรู้
ไปใชใ้ นชวี ติ ประจำวนั ลดรายจา่ ยในครัวเรือนหรือนำไปประกอบอาชพี

๕.วิธกี ารดำเนนิ การ

ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน
๑. ประชมุ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑.๑ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการจัดทำโครงการเพื่อให้ได้เป้าหมายเราต้องมี

การกำหนดหากลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถทำกิจกรรมของ
โครงการที่นำเสนอได้ ประเด็นของการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายคือใคร อยู่ที่ไหน อายุเท่าไร่ เพศชาย
หรือหญงิ และมีความตอ้ งการอะไรในการฝกึ อาชพี อะไร

๑.๒ สำรวจความต้องการในการจัดทำโครงการเพื่อให้ได้เป้าหมาย ใช้วิธีการ
แบบสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การทำเวทีประชาคม การประชุมหมู่บ้าน โดยใช้แบบ
สำรวจความต้องการว่ามีความต้องการที่จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อลดรายจ่ายในการฝึ กอาชีพ

๑.๓ เขียนโครงการเพื่อแสดงรายละเอียดในการขอใช้งบประมาณโครงการใน
การฝกึ อาชพี ต่างๆตามความต้องการของประชากร มขี ้ันตอนการเขยี นโครงการ ดังนี้

-ครู กศน.ตำบล เขียนโครงการ กำหนดรายละเอียด เสนอขออนุมัติ
ตามแบบฟอร์มขั้นตอนการฝึกอาชีพประชาชน พร้อมรายละเอียดการใช้งบประมาณ ให้มีความ
สอดคลอ้ งกบั หลกั สตู ร ระยะเวลา และกล่มุ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม

๑.๔ ประสานงานวิทยากร การประสานงานวิทยากรการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ
ได้วิทยากรจากกรุงเทพ เป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะมาให้ความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีการ
ถ่ายทอดความรู้ในการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ได้เป็นอย่างดี และมีการความชำนาญสามารถปรับเปลี่ยน
วัตถุดิบที่มีให้เข้ากับของที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวเป็นวิทยากรอาชีพที่ทำงานร่วมกับ กศน.มาเป็นระยะเวลานาน เป็นวิทยากรที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำชี้แนะ ออกแบบ
ผลติ ภัณฑ์ตา่ งๆไดเ้ ป็นอย่างดี กศน.จดั ทำโครงการขน้ึ มา สามารถนำส่ิงที่เรยี นรูม้ าขยายผลตอ่ ด้วยการ
รบั เป็นวทิ ยากรนอกสถานทใ่ี หก้ บั ตำบลอน่ื ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราไดเ้ ป็นอย่างดี

๑.๕ กำหนดหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พัฒนาขึ้น
และได้รับอนุมัติจาก ผอ.กศน.อำเภอเมอื งเชิงเทราความสำคัญในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกกงุ้
เสียบ ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ การลงทุน การตลาด กระบวนการ
ผลิต ความรู้ความสามารถ ความพร้อม ความต้องการของตลาดความรู้ทักษะและเทคนิค สถานที่
แรงงานเงินทุน ความรู้พื้นฐานด้านการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ อุปกรณ์การทำน้ำพริกกุ้งเสียบ การจัดการ
ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ การ
บริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำ
น้ำพริกกุ้งเสียบ การลดต้นทุน การจัดการตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การ
กระจายสินคา้ ไปส่ผู ูบ้ รโิ ภค

๒. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติดำเนินการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (๕ ช.ม.)วิทยากรให้ความรู้โดยการ
บรรยายและปฏิบัติ เรียนรู้เร่ืองการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ให้ความรู้เก่ียวกบั เทคนิคและวิธีการทำน้ำพริก
กุ้งเสียบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ให้ความรู้เรื่องการนำไป
พัฒนาต่อยอดรูปแบบอื่นๆ นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน

๓. ดำเนินการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยการใช้แบบประเมนิ ผลการจัด
กิจกรรมต่อเนื่อง ตามแบบ กศน.ตน.๗ (๑) แบบประเมินความพงึ พอใจ ตามแบบ กศน.ตน.๑๐
แบบตดิ ตามผเู้ รียนหลงั จบหลกั สูตรการศกึ ษาตอ่ เนอื่ ง ตามแบบ กศน.ตน.๒๒

๔. ประเมินโครงการประกอบอาชพี ประเมนิ ผลการจดั กิจกรรมต่อเนอ่ื ง
เครอื่ งมอื ในการเกบ็ ข้อมลู

๑.แบบประเมนิ ผลการจดั กจิ กรรมต่อเนอ่ื ง ตามแบบ กศน.ตน.๗ (๑)
๒.แบบประเมนิ ความพึงพอใจ ตามแบบ กศน.ตน.๑๐
๓.แบบติดตามผู้เรยี นหลงั จบหลักสตู รการศึกษาตอ่ เน่อื ง ตามแบบ กศน.ตน.๒๒

แหลง่ ขอ้ มลู ทต่ี ้องการ
- ประชาชนตำบลหนามแดง ทีเ่ ข้ารว่ มโครงการ จำนวน ๑๐ คนวิธีการเกบ็ ข้อมูล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ระหว่างเรียนโดยใช้แบบประเมินเก็บข้อมูล

จากผูเ้ รยี น จำนวน ๑๐ คน วทิ ยากรเป็นผู้ประเมิน
๒. ประเมินความพึงพอใจ ครู เจ้าของโครงการเป็นผปู้ ระเมินและผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ
๓. ติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ครู เจ้าของโครงการเป็นผู้

ประเมินเก็บขอ้ มลู จากผู้ผา่ นการอบรม จำนวน ๑๐ คน

การวเิ คราะห์ข้อมลู โดยใชค้ า่ สถิติ
๑. ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (Percentage) เป็นสถิติที่แสดงให้เห็นว่าถ้าข้อมูลมีฐาน

เปน็ ๑๐๐ หนว่ ย กลมุ่ ท่ีเราสนใจศกึ ษาเปน็ กี่หน่วย

รอ้ ยละ = จำนวนทีต่ อ้ งการหาคา่ ร้อยละละ  ๑๐๐
จำนวนขอ้ มูลท้งั หมด

เกณฑ์การประเมิน
รอ้ ยละ ๘๐ ของผทู้ ีเ่ ขา้ ร่วมโครงการมคี วามรู้ ความเขา้ ใจ และทำน้ำพริกกุง้ เสยี บได้

รอ้ ยละ ๕๐ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันลดรายจ่ายในครัวเรือนหรือ
นำไปประกอบอาชพี ได้

๖. ผลการดำเนนิ งาน

๑. สภาพการดำเนนิ งานโครงการ
จากการจัดโครงการการทำน้ำพริกกุ้งเสียบ ครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความสนใจใน

การในการเขา้ รว่ มโครงการตามเปา้ หมายท่ตี ัง้ ไว้ และผลการจดั โครงการเปน็ ทีน่ ่าพึงพอใจ
๒. ผลการดำเนนิ งานโครงการ

๒.๑ จำนวนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ คน
๒.๒ ความรคู้ วามเข้าใจและทักษะทีไ่ ด้รบั จากการเขา้ ร่วมโครงการตารางที่ ๑ การประเมินความรู้ตามความเขา้ ใจของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ
แบบประเมินผลการจดั การศกึ ษาต่อเนื่อง

หลักสูตร โครงการการทำน้ำพริกกุง้ เสียบ จำนวน ๕ ชั่วโมง
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

สถานทจี่ ัด ทที่ ำการผใู้ หญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนามแดง อำเภอเมอื งฉะเชงิ เทรา จ.ฉะเชงิ เทรา

๑ ความรู้ ๒ ทกั ษะ ๓ คุณภาพ ๔ ผลการ ระดบั การ

ความ การปฏิบัติ ของผลงาน/ ประเมนิ รวม ประเมนิ

ลำดบั ที่ ช่อื -สกลุ เขา้ ใจใน (๔๐) ผลกาปฏิบตั ิ (๑๐๐) (ผา่ น/
เนือ้ หา (๔๐) ไมผ่ ่าน)

สาระ

(๒๐)

๑ นางศิริพร แสงเทยี น ๑๗ ๓๖ ๓๗ ๙๐ ผา่ น

๒ น.ส.ยพุ ิน อยู่สขุ ๑๘ ๓๗ ๓๗ ๙๒ ผ่าน

๓ นายสุที สขุ วัฒนะ ๑๗ ๓๖ ๓๖ ๘๙ ผ่าน

๔ นางไสว ดำคลองตนั ๑๗ ๓๖ ๓๖ ๘๙ ผ่าน

๕ นางกิตตินา ดำคลองตนั ๑๗ ๓๖ ๓๖ ๘๙ ผ่าน

๖ นางทองปลิว โตแดง ๑๗ ๓๖ ๓๖ ๘๙ ผ่าน

๗ น.ส.สิรนิ าถ ป่นิ มณี ๑๗ ๓๖ ๓๖ ๘๙ ผ่าน

๘ นางวันดี รูปงาม ๑๗ ๓๖ ๓๖ ๘๙ ผา่ น

๙ นางตะวัน ใบโซะ๊ ๑๗ ๓๖ ๓๖ ๘๙ ผ่าน

๑๐ นางจริน อย่ยู ืนยง ๑๗ ๓๖ ๓๗ ๙๐ ผ่าน

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๖๐ จำนวน ๑๐ คน ผ่านการ

ประเมินจำนวน ๑๐ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ ๑๐๐๒.๓ ความพงึ พอใจผู้เข้ารว่ มโครงการ

ตารางท่ี ๒ ความคดิ เหน็ เก่ยี วกบั ความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการการทำนำ้ พริกกุ้งเสียบ
แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

หลกั สตู ร/โครงการการทำนำ้ พรกิ กงุ้ เสียบ วนั ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
สถานท่จี ัด ทที่ ำการผู้ใหญบ่ า้ น หมทู่ ่ี ๖ ตำบลหนามแดง อำเภอเมอื งฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชงิ เทรา
ขอ้ มูลพน้ื ฐานของผู้ประเมินความพงึ พอใจ

เพศ  ชาย จำนวน - คน เพศ หญิง จำนวน ๑๐ คน อายุระหว่าง ๔๐ – ๕ ปี
จำนวน ๘ คน อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒ คน วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา จำนวน ๕ คน
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓ คน อาชีพ แรงงานไทย
จำนวน ๒ คน เกษตรกร จำนวน ๘ คน

รายการคำถาม มากทีส่ ุด จำนวน (รอ้ ยละ) ผูต้ อบ น้อย รวม
มาก ปาน นอ้ ย ท่ีสุด

กลาง ๑๐ (๑๐๐)
๑๐ (๑๐๐)
ตอนท่ี ๑ ความพงึ พอใจด้านเน้ือหา ๑๐ (๑๐๐)
๑๐ (๑๐๐)
๑. เนอ้ื หาตรงตามความตอ้ งการ ๑๐ (๑๐๐)
๑๐ (๑๐๐)
๒. เนื้อหาเพียงพอตอ่ ความต้องการ ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

๓. เน้ือหาปัจจบุ นั ทนั สมัย ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)
๑๐ (๑๐๐)
๔. เนื้อหามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ๑๐ (๑๐๐)
๑๐ (๑๐๐)
ในการพัฒนาคุณภาพชวี ิต

ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจดา้ น

กระบวนการจดั กิจกรรมการอบรม

๕. การเตรยี มความพรอ้ มก่อนอบรม ๑๐ (๑๐๐)

๖. การออกแบบกิจกรรมเหมาะสม ๑๐ (๑๐๐)

กบั วัตถปุ ระสงค์

๗. การจดั กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา ๑๐ (๑๐๐)

๘.การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับ ๑๐ (๑๐๐)

กลมุ่ เป้าหมาย

๙. วธิ กี ารวดั ผล/ประเมินผล ๑๐ (๑๐๐)

เหมาะสมกับวตั ถุประสงค์

๑๐

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อวทิ ยากร

๑๐. วิทยากรมีความรู้ความสามารถ ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

ในเรอ่ื งทถี่ ่ายทอด

๑๑. วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอด ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

ใช้สื่อเหมาะสม

๑๒. วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

และซกั ถาม

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านการ

อำนวยความสะดวก

๑๓. สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และส่ิง ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

อำนวยความสะดวก

๑๔. การสอื่ สาร การสรา้ งบรรยากาศ ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

เพื่อให้เกิดการเรยี นรู้

๑๕. การบริการ การช่วยเหลือและ ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

การแก้ปญั หา

รวม ๑๐ (๑๐๐) ๑๐ (๑๐๐)

จากตารางที่ ๒ พบว่าผเู้ ขา้ ร่วมโครงการมคี วามพึงพอใจมากท่สี ดุ คิดเป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

ตอนที่ ๑ ความพงึ พอใจดา้ นเนือ้ หา

เนื้อหาตรงตามความต้องการ ระดับการประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เนื้อหา

เพยี งพอตอ่ ความตอ้ งการ ระดับการประเมนิ มากท่สี ดุ คิดเปน็ ร้อยละ ๑๐๐ และเนอื้ หามปี ระโยชน์ตอ่

การนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวี ิต ระดับการประเมินมากท่สี ุด คิดเป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

ตอนท่ี ๒ ความพงึ พอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม

การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ระดับการประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ ๑๐๐

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อวทิ ยากร

วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม ระดับการประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

๑๑

ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวก ระดับการประเมินมากที่สุด คดิ เปน็ รอ้ ย
ละ ๑๐๐

ตารางที่ ๓ การติดตามผลของผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการเก่ยี วกบั การนำไปใช้ประโยชน์

รายการคำถาม มากท่สี ุด จำนวน (ร้อยละ) ผ้ตู อบ
มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยทส่ี ดุ

ต่อยอดอาชพี เดิม

สรา้ งรายได้เสรมิ

ประกอบอาชพี ใหม่

เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้

พฒั นาตนเองและครอบครวั

ลดรายจา่ ย ๑๐
(๑๐๐)

เพิ่มรายได้

ตอ่ ยอดอาชพี เดิม

เพมิ่ มลู คา่

ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสาสามารถลดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ

- อยากใหม้ กี ารส่งเสรมิ ในเร่ืองของการตลาด

๑๒

ตวั อย่างทด่ี หี รอื ต้นแบบในการนำความรไู้ ปใช้
โครงการมีตวั อยา่ งที่ดี หรอื ต้นแบบในการนำความร้ไู ปใช้ จำนวน ๑ คน ไดแ้ ก่

นางมาเรียม แสงสุวรรณ อยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๗ ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (พี่เรียม) ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขาย มีความสนใจในการทำ
กิจกรรมพัฒนาตนเอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง เป็นบุคคลที่
เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม ทำกิจกรรมให้กับส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ เป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เป็น อสม.และจิตอาสาต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพของ กศน.
ตำบลหนามแดง ได้รับความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความสามารถทำ
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเข้าใจและสามารถบอกและสอนต่อให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ไม่สามารถทำ
กิจกรรมได้ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมสำเร็จได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการลดรายจ่าย
ใหก้ บั ตนเอง และใช้เวลาว่างใหเ้ กดิ ประโยชนไ์ ด้

๑๓

สรปุ

ตาราง ๔ สรปุ ผลการดำเนนิ งานตามโครงการ

ตวั ชี้วัด เกณฑ์ ผลการ เปา้ หมายการบรรจุ หมาย
ดำเนนิ งาน บรรลุ ไม่บรรลุ เหตุ

๑. กลุ่มเป้าหมาย - รอ้ ยละ ๘๐ ๑๐๐

มคี วามร้คู วามเขา้ ใจและ ของกล่มุ เป้าหมาย มีความรู้

ทกั ษะในการทำนำ้ พริกกงุ้ ความเขา้ ใจและทกั ษะในการ

เสยี บ ทำนำ้ พรกิ กงุ้ เสยี บ

๒. กลุ่มเปา้ หมาย - ร้อยละ ๕๐ ๑๐๐ 
สามารถนำความรู้ท่ไี ด้รบั ของสามารถนำความรู้ท่ี
ไปใชป้ ระกอบอาชพี ได้ ไดร้ บั ไปใช้ประกอบอาชพี ได้

๓. กล่มุ เป้าหมาย - ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ 

มีความพงึ พอใจใน ของกลมุ่ เป้าหมาย มคี วาม

ภาพรวมอย่ใู นระดบั มาก พึงพอใจในภาพรวมอย่ใู น

ข้ึนไป ระดบั มากขน้ึ ไป

๗.จดุ เด่นและจดุ ควรพัฒนา

๑) จดุ เด่นของโครงการการทำนำ้ พรกิ กงุ้ เสยี บ คอื
-ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปลดรายจ่ายได้

และเป็นโครงการทสี่ ามารถปรบั เปลย่ี นรูปแบบ ใหต้ รงตอ่ ความตอ้ งการของลูกคา้ ได้
๒) จุดทค่ี วรพัฒนาของโครงการการทำนำ้ พริกกุ้งเสยี บคือ
-

๘.ข้อเสนอแนะ

๑) จัดตง้ั กลุ่มเปน็ กลมุ่ อาชพี ของตำบลและจัดหาตลาดในการขายสินค้า
๒) วิธกี ารทำตลาดการคา้ ออนไลน์ให้กบั ผู้เรียน

๑๔

ภาคผนวก

๑๕

ภาพกจิ กรรม

นำ้ พริกกุ้งเสยี บ

การวัดอุณหภมู กิ อ่ นการเขา้ ร่วมกจิ กรรม

๑๖
การวัดอุณหภมู กิ อ่ นการเขา้ ร่วมกิจกรรม
การวดั อุณหภมู ิกอ่ นการเขา้ รว่ มกิจกรรม

๑๗
วิทยากรอธิบายวิธกี ารทำน้ำพรกิ ก้งุ เสียบ
วิทยากรอธบิ ายวธิ กี ารทำนำ้ พริกกุ้งเสยี บ

๑๘
วิทยากรสาธิตการทำน้ำพรกิ ก้งุ เสียบ
วิทยากรสาธติ การทำนำ้ พริกกุ้งเสยี บ

๑๙
วิทยากรสาธิตการทำน้ำพรกิ ก้งุ เสียบ
วิทยากรสาธติ การทำนำ้ พริกกุ้งเสยี บ

๒๐
วิทยากรสาธิตการทำน้ำพรกิ ก้งุ เสียบ
วิทยากรสาธติ การทำนำ้ พริกกุ้งเสยี บ

๒๑
วทิ ยากรสาธิตการทำนำ้ พริกกุ้งเสยี บ

นำ้ พรกิ กุ้งเสยี บ

๒๒

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นางอบุ ล ดรี ัศมี ผอู้ ำนวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

อำเภอเมอื งฉะเชิงเทรา

นางวัชรนิ ทร์ ศรีณิบูลย์ ศึกษานเิ ทศก์ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษา

ตามอธั ยาศยั จังหวดั ฉะเชงิ เทรา

นางอุดากดร รตั นผล ครชู ำนาญการพิเศษ

นางประทปี ธูปหอม ครชู ำนาญการพิเศษ

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางสาววชั ราภรณ์ วจิ ติ รวงษ์ ครู กศน.ตำบลหนามแดง


Click to View FlipBook Version