The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการใช้งาน Google Classroom (TKP01) (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookcha, 2020-07-21 05:11:24

คู่มือการใช้งาน Google Classroom (TKP01) (1)

คู่มือการใช้งาน Google Classroom (TKP01) (1)

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom ก

คำนำ

คู่มอื การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Google Classroom จัดทาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เปน็ เครอื่ งมือช่วยเสริมสร้างความรู้ และให้คาแนะนาเก่ียวกับการสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Google
Classroom ในการจดั การเรยี นรู้ โดยรวบรวมเนอื้ หาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Google Classroom การสร้างชั้นเรียน
การจัดการเนื้อหาในช้ันเรียน รวมท้ังการใช้งานในมุมมองของผู้เรียน ซ่ึงได้บรรจุเนื้อหาย่อย ๆ ไว้อย่างละเอียดทีละ
ขั้นตอน สามารถกลับไปศึกษาด้วยตนเองได้

ผ้จู ัดทาหวังเปน็ อย่างยิ่งวา่ คมู่ ือการสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Google Classroom เล่มน้ี
จะช่วยให้ผ้เู ข้ารับการอบรมเข้าใจเนอ้ื หาเพิม่ ย่งิ ขน้ึ และสามารถนาความรู้ท่ีได้ไปบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ให้มี
ประสทิ ธภิ าพต่อไป

กรกฎาคม 2563

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Google Classroom ข

สำรบญั

เรอ่ื ง หน้า
คำนำ ...................................................................................................................................................... ก
สำรบญั .....................................................................................................................................................ข
เร่ืองที่ 1 ควำมรทู้ วั่ ไปเกย่ี วกับ GOOGLE CLASSROOM......................................................................... 1

เกี่ยวกับ Classroom ............................................................................................................................ 1
ประโยชนข์ องการใชง้ าน Google Classroom ..................................................................................... 1
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานของ Classroom ......................................................................................... 2
เรอ่ื งที่ 2 กำรสร้ำงชั้นเรยี น ....................................................................................................................... 3
ขัน้ ตอนการสร้างชน้ั เรียน ...................................................................................................................... 3
หนา้ จอการทางานของ Google Classroom ........................................................................................ 5
การเปลยี่ นชอื่ ชนั้ เรยี น........................................................................................................................... 6
การคดั ลอกชน้ั เรียน............................................................................................................................... 7
การจัดการชัน้ เรียน................................................................................................................................ 9
การจดั เกบ็ ช้ันเรยี น..............................................................................................................................10
การดูชนั้ เรยี นท่ถี ูกเก็บ.........................................................................................................................11
การกู้คนื ชัน้ เรยี นท่ีเก็บ ........................................................................................................................12
การลบช้ันเรียนทเี่ กบ็ ...........................................................................................................................13
การสร้างลิงก์ Meet ............................................................................................................................14
แท็บสตรีม .................................................................................................................................... 15

การดรู หัสชัน้ เรยี น.....................................................................................................................15
การเปล่ยี นธีมของชัน้ เรียน........................................................................................................17
การสรา้ งประกาศในชน้ั เรยี น ....................................................................................................21
แท็บงำนของชน้ั เรยี น ...................................................................................................................23
การโพสตง์ าน............................................................................................................................24
การโพสต์งานแบบทดสอบ ........................................................................................................ 28
การโพสต์คาถาม ....................................................................................................................... 30
การโพสต์เน้ือหา .......................................................................................................................32
การโพสต์ “ใช้โพสต์ซ้า” ...........................................................................................................34
การสรา้ งหัวขอ้ .........................................................................................................................37
แทบ็ ผคู้ น ......................................................................................................................................39
การเชิญครูเขา้ รว่ มชนั้ เรยี น.......................................................................................................39

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom ค

การเพ่ิมผเู้ รียนเขา้ รว่ มช้นั เรยี น .................................................................................................41
การนาผเู้ รียนออกจากช้นั เรยี น..................................................................................................44
การนาครูออกจากครผู ้สู อน ......................................................................................................46
แทบ็ คะแนน .................................................................................................................................47
เรอื่ งที่ 3 กำรจดั กำรเนอื้ หำในชั้นเรียน....................................................................................................48
การแก้ไขงาน ....................................................................................................................................... 48
การลบงานทโ่ี พสต์แลว้ ........................................................................................................................50
การตรวจหรอื ดงู านผูเ้ รยี น...................................................................................................................51
การให้คะแนนและส่งคนื งาน ...............................................................................................................53
หนา้ ผลงานของผูเ้ รียน.........................................................................................................................53
การเขา้ ถึงงานของผเู้ รยี น.....................................................................................................................55
การให้คะแนนงานและสง่ คนื ใหผ้ เู้ รียน.................................................................................................57
การสง่ งานคนื ......................................................................................................................................59
การแก้ไขคะแนน ................................................................................................................................. 60
การคัดลอกคะแนน .............................................................................................................................. 62
การสง่ อเี มลถงึ ผู้เรยี น...........................................................................................................................63
เร่ืองท่ี 4 กำรใชง้ ำนในมุมมองของผู้เรียน ............................................................................................... 65
การใชง้ านในมุมมองของผ้เู รียน ...........................................................................................................65
เริ่มต้นใชง้ าน.......................................................................................................................................65
การเปล่ียนการตัง้ ค่าบัญชี....................................................................................................................65
การเขา้ รว่ มช้นั เรยี น.............................................................................................................................68
การยกเลกิ การลงทะเบยี นจากช้นั เรียน................................................................................................70
การจัดการงาน ....................................................................................................................................70
การดูงาน ............................................................................................................................................. 71
การดงู านในหน้างานของชนั้ เรยี น ........................................................................................................73
การส่งงาน ........................................................................................................................................... 74
การแก้ไขงานหลงั จากทสี่ ง่ แลว้ ............................................................................................................78
การดูงานทส่ี ่งคนื .................................................................................................................................79
บรรณำนุกรม .......................................................................................................................................... 80

เรอื่ งท่ี 1
ควำมรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับ Google Classroom

เกยี่ วกับ Classroom

Classroom เปิดให้บริการสาหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education ซ่ึงเป็นชุด
เครื่องมือเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการทางานทใ่ี ห้บรกิ ารฟรี ประกอบดว้ ย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์

Classroom ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้อง
สิ้นเปลืองกระดาษ ประหยัดเวลา เช่น สามารถทาสาเนาของ Google เอกสารสาหรับผู้เรียนแต่ละคนได้
โดยอัตโนมัติ ซ่ึงระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดรฟ์สาหรับแต่ละงานและผู้เรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้
ทุกคน

ผู้เรียนสามารถติดตามว่ามีงานใดครบกาหนดส่งบ้างในหน้างาน และเร่ิมทางานได้ด้วยการคลิก
เพียงครั้งเดียว ผู้สอนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าผู้เรียนคนใดทางานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใหค้ ะแนนโดยตรงไดแ้ บบเรยี ลไทม์ใน Classroom

ประโยชน์ของกำรใชง้ ำน Google Classroom

1. ตั้งค่าได้ง่ายดาย ผู้สอนสามารถเพิ่มผู้เรียนได้โดยตรง หรือแชร์รหัสเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าช้ันเรียน
ได้ การต้งั คา่ ใช้เวลาเพยี งนดิ เดียว

2. ประหยัดเวลา กระบวนการของงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทาให้ผู้สอนสร้าง ตรวจ
และใหค้ ะแนนงานไดอ้ ย่างรวดเรว็ ในทเ่ี ดยี วกนั

3. ช่วยจัดระเบียบ ผู้เรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสาหรับช้ัน
เรยี นทงั้ หมดจะถกู จัดเกบ็ ในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟโ์ ดยอัตโนมัติ

4. สื่อสารกันได้ดีย่ิงข้ึน Classroom ทาให้ผู้สอนสามารถส่งประกาศและเร่ิมการพูดคุยใน
ช้นั เรยี นไดท้ ันที ผู้เรียนสามารถแชรแ์ หล่งขอ้ มลู กนั หรอื ตอบคาถามในสตรมี ได้

5. ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอ่ืน ๆ ของ Google Apps for Education คือ
Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เน้ือหาหรือข้อมูลของผู้เรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสาหรับ
โรงเรียน หรอื สถานศกึ ษา

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 2

ทำควำมเข้ำใจเกยี่ วกับงำนของ Classroom

Classroom ผสานรวม Google เอกสาร, ไดรฟ์ และ Gmail ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้สอนสามารถ
สรา้ งและรวบรวมงานโดยไมต่ อ้ งสนิ้ เปลืองกระดาษ ภายใน Classroom ผู้สอนสามารถสร้างงาน ใช้งานน้ันใน
ช้ันเรียนต่าง ๆ และเลือกว่าจะให้ผู้เรียนทางานอย่างไร (เช่น ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับสาเนาของตนเอง หรือ
ผ้เู รยี นทุกคนจะทางานในสาเนาเดียวกนั ) ผู้สอนสามารถติดตามวา่ ผู้เรียนคนใดทางานเสร็จแล้วบ้าง และใครยัง
ทางานไม่เสร็จ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับผเู้ รยี นแตล่ ะคนได้

ตัวอยา่ งการรบั สง่ งานระหวา่ งผู้สอนกับผู้เรียน

1. ผู้สอนเลือกตัวเลือกเพ่ือสร้างสาเนาของ Google เอกสารสาหรับผู้เรียนแต่ละคน และส่งงาน
ให้กับชนั้ เรยี น

2. หลงั จากส่งงานแลว้ ผ้เู รียนจะไม่มีสทิ ธิ์แก้ไขเอกสาร แตย่ ังคงดเู อกสารได้
3. หากผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนแก้ไขเอกสารเพ่ือให้คะแนนงาน จะส่งคืนงานให้กับผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้และมีสทิ ธ์ิในการแกไ้ ขงานอกี คร้ัง
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถดูรายการงานของช้ันเรียนที่กาลังทาอยู่และที่ทาเสร็จแล้ว โดยผู้สอน
สามารถดคู ะแนนทง้ั หมดของงาน ส่วนผเู้ รียนสามารถดคู ะแนนของตนเองสาหรับงานที่ทาเสร็จแลว้

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 3

เรือ่ งที่ 2
กำรสรำ้ งชั้นเรียน

สาหรบั การใช้งาน Google Classroom ในบทบาทของผสู้ อนนนั้ สามารถ
1. สรา้ งชั้นเรยี นออนไลนส์ าหรบั รายวิชานนั้ ๆ ได้
2. เพ่ิมรายชอื่ ผูเ้ รยี นจากบัญชีของ Google เข้ามาอย่ใู นชนั้ เรยี น
3. สามารถกาหนดรหัสผ่านให้ผูเ้ รยี นนาไปใชเ้ พอื่ เขา้ ชน้ั เรียนเองได้
4. สามารถตั้งโจทย์ มอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนทา โดยสามารถแนบไฟล์และกาหนด
วนั ส่งการบ้านได้
5. ผู้เรียนเข้ามาทาการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของครู โดยจัดเก็บ
ไฟลง์ านใหอ้ ย่างเปน็ ระบบ ภายใต้ Folder “Classroom”
6. สามารถเขา้ มาดูจานวนผ้เู รยี นที่สง่ การบ้านภายในกาหนดแลว้ และยังไม่ไดส้ ง่ ได้
7. ตรวจการบา้ นของผู้เรียนแต่ละคน พร้อมทงั้ ใหค้ ะแนนและคาแนะนา
8. สามารถเชญิ ผู้สอนท่านอืน่ เขา้ รว่ มในชั้นเรียนเพ่ือรว่ มจดั การเรียนการสอน
9. ปรบั แต่งรปู แบบของชนั้ เรยี นตามธมี หรอื จากภาพส่วนตัวได้
10. สามารถใชง้ านบนโทรศพั ทม์ อื ถือ ทั้งระบบปฏิบตั ิการ Android และ IOS
สาหรับ Google Classroom ครูไม่จาเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ดหรือสร้างเว็บไซต์หรือสับสนกับ
ขนั้ ตอนมากมายท่ตี ้องใช้ในการสร้างชั้นเรียน สาหรับ Google Classroom เป็นเร่ืองง่ายในการสร้างช้ันเรียน
เพยี งแคค่ ลกิ ทป่ี ุ่มและการเพม่ิ ข้อความบางสว่ นเท่าน้ัน

ขน้ั ตอนกำรสร้ำงชั้นเรียน

1. เขา้ สรู่ ะบบของ Google Classroom ที่ http://classroom.google.com/

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 4

2. คลกิ เครอื่ งหมาย + ท่ีบรเิ วณดา้ นมมุ บนขวา
3. เลอื ก “สรา้ งช้ันเรียน”

4. กรอก ข้อมลู ในการสร้างชัน้ เรียน
หมายเลข 1 : กรอกช่อื ช้ันเรียน
หมายเลข 2 : กรอกรายละเอียดส้ัน ๆ เชน่ ช่ือกลมุ่ /ชื่อ กศน.ตาบล
หมายเลข 3 : กรอกช่ือวชิ า หรอื ชอื่ เรือ่ ง

5. เมื่อทาการกรอกข้อมูลเสร็จ ใหท้ าการคลกิ ท่ี “สรา้ ง”

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 5

หน้ำจอกำรทำงำนของ Google Classroom

หมายเลข 1 : เมนกู ารใช้งานของผู้สอนและผ้เู รยี น
หมายเลข 2 : ระดบั ชั้น
หมายเลข 3 : ชอ่ื ห้องเรยี น
หมายเลข 4 : รหัสของชัน้ เรยี น
หมายเลข 5 : ลิงก์ Meet สร้างลงิ ก์ Meet
หมายเลข 6 : การจดั การลักษณะหน้าตา หรอื หวั ของชน้ั เรยี น
หมายเลข 7 : การแจ้งเตือนงานใกลห้ มดเวลาสง่

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 6

กำรเปล่ยี นชอื่ ชัน้ เรยี น

จากหน้าแรกในเวบ็ เบราว์เซอร์ สามารถเปลีย่ นชอ่ื ชั้นเรียนที่ด้านบนของการ์ดชัน้ เรยี นได้ ดงั น้ี

1. ในการด์ ชน้ั เรยี น ให้คลกิ
2. เลือก “แกไ้ ข”

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 7

3. กรอกชอื่ ใหม่
4. คลิก “บันทึก”

กำรคัดลอกชั้นเรยี น

1. ในการ์ดชน้ั เรียน ให้คลิก
2. เลือก “คดั ลอก”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 8

3. เปลี่ยนชื่อช้ันเรียน หอ้ ง เร่ือง ตามต้องการ

4. คลกิ “คดั ลอก”

5. จะได้ชัน้ เรยี นใหม่จากการคดั ลอก
หมายเหตุ : การคดั ลอกชัน้ เรียนคัดลอกได้เฉพาะเน้ือหา กจิ กรรม ของชนั้ เรียน ไมส่ ามารถคัดลอก

ผเู้ รยี นได้ ครตู อ้ งเชิญผเู้ รียนเข้าชั้นเรยี นใหม่

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 9

กำรจดั กำรชน้ั เรยี น

เม่ือจบปีการศึกษาหรือภาคเรียน ผู้สอนอาจต้องการเก็บชั้นเรียนเพ่ือเก็บเน้ือหาท่ีใช้ในชั้นเรียน
งาน และการโพสต์ในสตรีมของช้ันเรียน ผู้สอนยังสามารถเข้าถึงไฟล์ของช้ันเรียนใน Google ไดรฟ์ได้
แต่ชัน้ เรยี นท่ีเกบ็ จะถกู ย้ายไปยังพื้นท่ีแยกต่างหาก เพ่ือช่วยให้ผู้สอนเก็บช้ันเรียนอย่างเป็นระเบียบ ผู้สอนและ
ผู้เรียนในชั้นเรียนสามารถดูชั้นเรียนที่เก็บได้ แต่เมื่อเก็บช้ันเรียนแล้ว ผู้สอนจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมข้อมูล
ในชนั้ เรยี นจนกวา่ จะกคู้ นื

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 10

กำรจดั เกบ็ ชั้นเรียน

1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. ในการ์ดช้นั เรยี น ใหค้ ลิก
3. เลือก “เก็บ”

4. ระบบจะแจ้งให้ยืนยนั การจัดเกบ็ ชัน้ เรยี น คลิก “เก็บ” เพอ่ื ยืนยัน

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 11

กำรดูช้นั เรยี นท่ถี กู เกบ็

1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
2. คลกิ เมนูหลักของชน้ั เรียน

3. คลิก “ชั้นเรยี นท่เี ก็บ”

4. เลอื กชัน้ เรยี นท่ีผู้สอนต้องการดู

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 12

กำรกู้คืนชนั้ เรยี นทีเ่ ก็บ

1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. คลกิ เมนหู ลักของชั้นเรยี น

3. คลิกเลือก “ช้ันเรียนทีเ่ ก็บ”

4. ในการด์ ช้ันเรยี นทเี่ ก็บ คลิก และเลือก “กคู้ นื ”

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 13

กำรลบชัน้ เรยี นท่ีเก็บ

1. ลงชอ่ื เข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. คลิก เมนหู ลกั ของช้ันเรียน

3. คลกิ เลือก “ช้นั เรยี นท่เี กบ็ ”

4. ในการ์ดชัน้ เรยี นทเี่ กบ็ คลิก
5. เลอื ก “ลบ”

หมายเหตุ : ไมส่ ามารถยกเลกิ การลบชน้ั เรียนได้ ถ้าคลิกลบจะไมส่ ามารถเขา้ ถึงโพสต์หรือความคดิ เห็น
ของช้นั เรียนไดอ้ ีก แต่ยงั สามารถเขา้ ถึงเอกสารของชั้นเรียนในไดรฟ์ได้

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 14

กำรสร้ำงลงิ ก์ Meet

1. ลงชอ่ื เข้าใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
2. ในการ์ดช้ันเรยี น ให้คลิก ลิงก์ Meet สรา้ งลิงก์ Meet

3. สร้างลงิ ก์ Meet

4. จะได้ลิงกข์ อง google Meet เพ่อื เชอ่ื มต่อไปยังหอ้ งประชุมออนไลน์

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 15

5. กด “บันทึก”
6. ไดล้ งิ กข์ อง google Meet เพอ่ื เชอื่ มต่อไปยงั ห้องประชุมออนไลน์

7. เมื่อกดลิงก์จะไปเข้าไปใน google Meet หลังจากน้ันให้กด “เข้าร่วม” จะเข้าไปในห้อง
ประชุมออนไลนเ์ พอ่ื พูดคุยสอบถามและจดั การเรยี นการสอนโดยครูกับผเู้ รยี นได้

แท็บสตรมี

ในหน้าสตรีม จะเป็นหน้าท่ีรวบรวมงาน และการโพสต์ทุกประเภทไว้บนหน้านี้เปรียบเสมือนหน้า
หลกั ของขัน้ เรยี นนน่ั เอง ในหน้านี้จะสามารถดูรหสั ช้นั เรียน เลอื กและเปลยี่ นธีมหวั ของชนั้ เรียน

กำรดูรหัสชัน้ เรยี น

ชั้นเรียนที่สร้างข้ึนทุกช้ันจะมีรหัสประจาช้ันเรียน ที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติโดยระบบของ Google
Classroom สามารถดรู หสั ช้ันเรยี นแต่ละชั้นได้ 2 วธิ ี ดังนี้

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 16

วธิ ีท่ี 1
ดจู ากหนา้ “สตรมี ” ของช้ันเรียน

วธิ ีที่ 2
ดูจากหนา้ ชัน้ เรียน โดยการคลิกท่ีสัญลกั ษณ์ การตงั้ คา่ ของชั้นเรยี น

จากวิธีดูรหัสช้ันเรียนวิธีท่ี 2 น้ี สามารถรีเซ็ตรหัสของชั้นเรียนได้ ในกรณีท่ีรหัสช้ันเรียนไม่ชัดเจน
อาจทาใหผ้ ้เู รียนกรอกรหสั ผดิ เชน่ เลข 0 (ศูนย์) กับตัวอกั ษรภาษาอังกฤษ O (โอ) โดยการคลิกที่สัญลักษณ์
บริเวณด้านหลงั ของรหัสชั้นเรียน เลอื ก “รเี ซต็ ”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 17

ระบบจะสรา้ งรหัสชน้ั เรยี นชุดใหม่ให้โดยอตั โนมตั ิ

กำรเปลยี่ นธมี ของชั้นเรยี น

ในการเลือกรูปภาพธีมอ่ืนจากแกลเลอรที าได้ ดงั นี้
1. เปดิ ชนั้ เรยี นและคลิก “เลอื กธีม” ท่ีด้านลา่ งของหวั ชนั้ เรียน
2. เลือกธีมสาเรจ็ ท่รี ะบบจัดเตรียมไว้ให้ที่ “เลอื กธีม” หรือเลือก “อัพโหลดรูปภาพ” เมื่อต้องการ
เลือกภาพจากคอมพิวเตอร์

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 18

3. เลอื กรูปภาพธีมจาก “แกลเลอรี” ซ่ึงระบบจะจัดหมวดหมไู่ ว้ให้

4. เม่อื เลือกภาพได้แล้ว คลกิ “เลือกธีมของชั้นเรยี น”

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 19

การอัพโหลดรปู เพ่ือใชเ้ ปน็ ธมี
เปิดชั้นเรียนและคลิกอัพโหลดรปู ภาพทดี่ ้านล่างของรูปภาพ สามารถทาได้ 2 วธิ ี คือ
1. ลากรปู ภาพจากคอมพิวเตอรไ์ ปท่กี ึ่งกลางหนา้ จอ หรอื
2. คลิก “เลือกรูปภาพจากคอมพวิ เตอร์ของคณุ ”

3. เลอื กรูปภาพทตี่ อ้ งการใชส้ าหรับชน้ั เรยี น
4. คลิก “เปิด”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 20

5. คลิก “เลือกธีมของช้นั เรยี น”

6. ภาพจะปรากฏเป็นธมี ของชั้นเรยี น

หมายเหตุ : 1. ผู้สอนเทา่ นน้ั ท่ีสามารถเปล่ียนธีม และต้องเปลี่ยนโดยใช้เว็บเบราวเ์ ซอร์เท่าน้นั
2. ขนาดภาพทอี่ ัพโหลดมขี นาด 800 x 200 พกิ เซล

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 21

กำรสรำ้ งประกำศในชนั้ เรียน

ผู้สอนสามารถโพสต์ประกาศผ่านหน้าสตรีมของช้ันเรียน เพ่ือส่ือสารกับนักศึกษาในช้ันเรียนได้
ดงั น้ี

1. ทห่ี น้า “สตรีม” ของช้ันเรียน
2. คลิก “แชรข์ ้อมลู บางอย่างกบั ชั้นเรียนของคณุ ...”
3. พมิ พ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการประกาศ
4. หากมไี ฟล์แนบประกาศ ใหเ้ ลือกไฟลจ์ ากแหล่งทต่ี ั้งไฟล์ ด้านลา่ ง

5. เลอื กชน้ั เรยี นท่ตี ้องการโพสตไ์ ด้มากกว่า 1 ห้อง โดยคลกิ ที่สัญลักษณ์ ดา้ นข้าง “สาหรบั ”

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 22

6. คลิกสญั ลักษณ์ ด้านขวา เพื่อต้ังคา่ การโพสต์

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 23

แท็บงำนของช้ันเรียน

แทบ็ หนา้ งานของขน้ั เรยี นมไี ว้สาหรับโพสต์เรือ่ งต่าง ๆ มรี ายละเอียด ดังนี้
1. งาน ใชส้ าหรับโพสต์ ใบงาน กิจกรรม ที่ผู้สอนต้องตรวจให้คะแนน
2. งานแบบทดสอบ ใชส้ าหรบั โพสต์ แบบทดสอบ
3. คาถาม ใช้สาหรบั โพสต์ ข้อคาถาม
4. เนอ้ื หา ใช้สาหรับโพสต์ เนือ้ หาท่ตี ้องการให้นักศกึ ษาศึกษาเพ่ิมเติม
5. ใช้โพสต์ซ้า ใช้สาหรบั โพสต์ นาโพสตท์ ี่เคยโพสต์ในช้นั เรียนมาแลว้ กลบั มาโพสตใ์ หม่อีกครั้ง
6. หวั ข้อ ใช้สาหรบั โพสต์ สร้างหัวขอ้ ให้กบั ชั้นเรียน

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 24

กำรโพสต์งำน
(Assignments)

ผู้สอนสามารถโพสต์งานในแท็บ “งานของชั้นเรียน” แนบเอกสารประกอบ มอบหมายงานให้กับ
ผู้เรียนผ่านช้ันเรียน ตลอดจนให้คะแนนและส่งคืนให้กับผู้เรียน หลังจากที่ผู้สอนสร้างงานแล้ว ผู้เรียนทุกคน
ในช้ันเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล (ถ้าผู้เรียนไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนไว้) และจะเห็นงานในงานของ
ช้นั เรียน งานที่โพสต์ข้ึนทีน่ ผ่ี ูส้ อนตอ้ งเป็นผตู้ รวจให้คะแนน

ขัน้ ตอนการโพสต์งาน
1. ลงชอื่ เขา้ ใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
2. เลอื กชนั้ เรียน

3. เลอื กแทบ็ “งานของช้นั เรียน”
4. คลกิ “+ สร้าง”
5. คลกิ “งาน”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 25

6. ปอ้ นชอ่ื ของงาน ในการเรม่ิ ตน้ ให้เพ่มิ ช่อื ส้นั ๆ พรอ้ มกบั คาอธบิ ายทจ่ี ะระบุหรือไม่ก็ได้
7. ป้อนคาอธบิ ายของงานหรอื คาแนะนาเพิม่ เติม หากจาเปน็
8. คลิกเพิ่มวันที่เพ่ือกาหนดวันส่งงานจากปฏิทิน หากไม่กาหนด งานจะครบกาหนดส่งในวัน
ถัดไป เวลา 23.59 น. (ไมบ่ งั คับ)

9. ในการแนบไฟล์ รายการของ Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์ ให้คลิกไอคอนที่
ตอ้ งการ คน้ หาและเลือกรายการท่เี ก่ยี วขอ้ ง และคลกิ “เพม่ิ ”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 26

10. ถ้าผู้สอนแนบรายการของไดรฟ์ สามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้เรียนทางานกับรายการดังกล่าว
อย่างไร คลกิ ผเู้ รยี นสามารถดไู ฟล์ทอ่ี ยูถ่ ัดจากรายการท่ีแนบไวเ้ พอ่ื ตั้งค่าตวั เลือกที่เหมาะสม ดงั น้ี

10.1 เลือก “นักเรียนสามารถดูไฟล์” ถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนทั้งหมดสามารถอ่านไฟล์
เดียวกัน แตไ่ ม่สามารถแกไ้ ขได้

10.2 เลือก “นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์” ถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนทั้งหมดแก้ไขในไฟล์
เดยี วกัน

10.3 เลือก “ทาสาเนาให้นักเรียนแต่ละคน” ถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนแต่ละคนมีสาเนาของ
ไฟลท์ ี่สามารถแกไ้ ขได้ตามทตี่ ้องการ

11. กาหนดคะแนนเต็มให้งานแตล่ ะชนิ้
12 กาหนดวันครบกาหนดวัดส่งงาน
13. กาหนดหัวขอ้ แกง่ านท่ตี ้องการโพสต์

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 27

14. ในการมอบหมายงานใหก้ บั ชัน้ เรยี นอน่ื ดว้ ย ใหค้ ลิกชื่อชั้นเรียน และเลือกชั้นเรียนอ่ืนทาอย่าง
ใดอย่างหนง่ึ ตอ่ ไปน้ี

14.1 ในกรณถี า้ ผสู้ อนต้องการโพสตง์ านทันที ใหค้ ลิก “มอบหมาย”
14.2 ในกรณตี อ้ งการกาหนดเวลาในการโพสต์งาน ให้คลิก “กาหนดเวลา”
14.3 ในกรณตี อ้ งการบันทกึ งานเพือ่ โพสต์ในวนั อื่น ให้คลิก “บันทึกฉบับรา่ ง”

หมายเหตุ
ในระหว่างท่ีสร้างงาน ผู้สอนสามารถเลือกท่ีจะบันทึกข้อความร่างเพ่ือมอบหมายในภายหลัง

Classroom จะบันทึกข้อความร่างของผู้สอนโดยอัตโนมัติเม่ือผู้สอนหยุดพิมพ์เป็นเวลา 2-3 วินาที
หรอื ผู้สอนสามารถบันทกึ ข้อความรา่ งได้ด้วยตนเอง (ท่ีสร้างงานฉบับร่าง)

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 28

กำรโพสต์งำนแบบทดสอบ

งานแบบทดสอบ คือ การโพสต์แบบทดสอบที่สร้างขน้ึ จาก Google Form นัน่ เองอาจเป็น
แบบทดสอบที่ผสู้ อนสรา้ งไว้ก่อน หรือ สามารถสรา้ งจากหน้าโพสต์งานแบบทดสอบก็ได้ มวี ธิ ีการโพสต์ ดังนี้

ขนั้ ตอนการโพสต์งานแบบทดสอบ
1. ลงช่อื เข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. เลอื กช้ันเรยี น

3. เลอื กแทบ็ “งานของชน้ั เรียน”
4. คลกิ “+ สร้าง”
5. คลกิ “งานแบบทดสอบ”

6. พมิ พช์ ื่อเรื่องท่ีจะโพสต์
7. พิมพค์ าอธบิ ายเพ่ิมเตมิ (พิมพ์หรอื ไม่พมิ พก์ ็ได้)
8. พมิ พ์คา่ คะแนนเต็ม

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 29

9. ต้ังค่ากาหนดวนั สง่ วนั สดุ ท้าย
10. เลอื กหวั ข้อท่ตี ้องการใหโ้ พสตป์ รากฏ
11. ในกรณีสร้างแบบทดสอบในหน้าโพสต์งานแบบทดสอบระบบจะแนบไฟล์แบบทดสอบเปล่า
(เทมเพลต)
12. เลือกแบบทดสอบในกรณที ่ีสร้างแบบทดสอบไวแ้ ล้ว
13. มอบหมาย กาหนดเวลา หรือ บนั ทึกฉบับรา่ ง ในการโพสต์

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 30

กำรโพสตค์ ำถำม

การโพสต์คาถามสาหรบั งานของชนั้ เรียนจะโพสต์ไดท้ ้ังแบบให้นกั ศึกษาพมิ พค์ าตอบและเลอื ก
คาตอบ เปน็ การสรา้ งคาถามคลา้ ยกบั Google Form แต่จะโพสต์ได้ทลี ะ 1 คาถามเทา่ นนั้ และผู้โพสต์หรอื
ครผู ู้สอนจะต้องเปน็ ผู้ตรวจให้คะแนน วธิ ีโพสต์ทาได้ ดังน้ี

1. ลงชื่อเขา้ ใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. เลอื กชนั้ เรียน

3. เลือกแทบ็ “งานของชนั้ เรยี น”
4. คลกิ “+ สร้าง”
5. คลิก “คาถาม”

6. พมิ พค์ าถามในชอ่ ง “คาถาม”
7. พมิ พค์ าอธบิ ายเพ่มิ เติม (พมิ พ์หรอื ไมพ่ ิมพก์ ็ได้)
8. กรอกคะแนนเต็ม ชอ่ ง “คะแนน”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 31

9. กาหนดวันเวลาสง่ ช่อง “ครบกาหนด”
10. เลือกหัวขอ้ ทตี่ ้องการให้คาถามปรากฏ ชอ่ ง “หวั ขอ้ ”
11. เลอื กชนิดของคาตอบ (คาตอบส้นั ๆ และ ปรนัย)
12. กาหนดใหน้ กั เรยี นสามารถตอบกลบั ระหวา่ งกันได้
13. กาหนดให้นักเรยี นสามารถแกไ้ ขคาตอบได้
14. เลือกขอ้ มูลจากแหล่งอื่น
15. คลกิ “ถาม” “กาหนดเวลา” หรือ “บนั ทกึ ฉบับร่าง”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 32

กำรโพสตเ์ นื้อหำ

การโพสต์เนือ้ หาเป็นการนาเนื้อหาท่ีจะให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติม หรือแม้กระท่ังแบบทดสอบที่สร้าง
จาก Google Form ไว้แล้วมาวางให้นักศึกษาได้ทาแบบทดสอบซึ่งไม่จาเป็นต้องนาไปวางใน “งาน” หรือ
“งานแบบทดสอบ” เพราะไม่ต้องตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ เน่ืองจากแบบทดสอบถูกตรวจให้คะแนนด้วย
ระบบของแบบทดสอบเองอยู่แล้วและคะแนนจะถูกบันทึกไปยงั ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

1. ลงช่อื เขา้ ใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
2. เลือกชั้นเรียน

3. เลือกแทบ็ “งานของชนั้ เรียน”
4. คลกิ “+ สรา้ ง”
5. คลกิ “เนือ้ หา”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 33

6. พมิ พ์ช่อื ของเนื้อหาในช่อง “ชอ่ื ”
7. พิมพค์ าอธบิ ายเพิ่มเติม (พมิ พห์ รือไม่พิมพก์ ็ได้)
8. เลอื กหัวขอ้ ชอ่ ง “หัวข้อ”
9. เลือกแหล่งขอ้ มลู
10. คลกิ “โพสต์” “กาหนดเวลา” หรอื “บันทกึ ฉบบั รา่ ง”

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 34

กำรโพสต์ “ใช้โพสต์ซ้ำ”

การใช้โพสต์ซ้า หมายถึง การนาโพสต์ท่ีเคยโพสต์ในชั้นเรียนแล้วกลับมาใช้งานอีกครั้ง
ซง่ึ จะสามารถโพสต์ไปชั้นเรยี นอน่ื ๆ ไดพ้ รอ้ มกันอีกด้วย วิธีสร้างทาได้ ดังน้ี

1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
2. เลอื กชนั้ เรียน

3. เลอื กแท็บ “งานของช้ันเรียน”
4. คลกิ “+ สร้าง”
5. เลอื ก “ใช้โพสตซ์ ้า”

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 35

6. เลอื กชัน้ เรียนท่เี คยโพสต์

7. เลอื ก “โพสต์” ที่ต้องการโพสต์ซ้า

8. คลกิ เครอื่ งหมายถูกหนา้ “สรา้ งสาเนาไฟลแ์ นบทั้งหมดใหม่”
9. คลกิ “ใช้ซ้า”

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 36

10. เลือกชั้นเรียนทต่ี อ้ งการนาโพสตซ์ า้ ไปใช้งาน
11. คลิก “โพสต์” หรอื “กาหนดเวลา”

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 37

กำรสร้ำงหวั ข้อ

หัวข้อจะเป็นตัวกาหนดงานแต่ละงานในช้ันเรียน หากชั้นเรียนใดครูโพสต์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ไว้ตรงตามหัวข้อ นักศึกษาก็จะสามารถเข้าดูได้สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการหาเร่ืองน้ัน ๆ การกาหนดหัวข้อ
เปรยี บเสมือนสารบัญในชัน้ เรยี นนั่นเอง ซึ่งจะบอกได้ว่าในชั้นเรียนน้ันมีอะไรบรรจุอยู่บ้าง ผู้เรียนก็จะไม่สับสน
ไมต่ อ้ งเสียเวลาในการค้นหา วิธีสรา้ งหวั ข้อทาได้ ดงั นี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. เลอื กชั้นเรยี น

3. เลอื กแทบ็ “งานของชั้นเรยี น”
4. คลิก “+ สร้าง”
5. คลกิ “หัวขอ้ ”

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 38

6. พมิ พห์ ัวขอ้
7. คลิก “เพ่ิม”

8. หากตอ้ งการ “เปลี่ยนชื่อ” “ลบ” “คัดลอกลิงก์” “ย้ายขึ้น” “ย้ายลง” คลิกที่สัญลักษณ์
ดา้ นขวามือของหัวข้อน้ัน ๆ

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 39

แท็บผ้คู น

แทบ็ ผู้คน มีไว้สาหรบั บริหารจดั การ ครผู สู้ อน และ ผเู้ รียน เชน่ เชญิ ครทู ่านอ่นื ร่วมสอนในชนั้ เรียน
รว่ มแสดงความคิดเหน็ ตอบคาถามต่าง ๆ เป็นต้น

กำรเชิญครเู ขำ้ รว่ มชัน้ เรียน

ผู้สอนสามารถเชิญผู้สอนท่านอื่นท่ีร่วมสอนเข้าร่วมช้ันเรียน เพ่ือร่วมทากิจกรรมในชั้นเรียน
ตอ่ ไปนีเ้ ป็นสทิ ธข์ิ องชัน้ เรียนบางอย่างทีผ่ สู้ อนควรทราบ

o มีเพยี งผู้สอนหลักเท่านน้ั ทสี่ ามารถลบชั้นเรียนได้
o ผู้สอนหลักไมส่ ามารถยกเลิกการลงทะเบยี น หรือถูกนาออกจากชน้ั เรยี น
o ผสู้ อนหลักไม่สามารถปดิ รบั ข้อมูลจากผู้สอนทร่ี ่วมสอนในช้ันเรยี น
o ผสู้ อนหลักและผสู้ อนทีร่ ว่ มสอนจะได้รบั แจ้งเมื่อผ้เู รยี นแสดงความคิดเห็นสว่ นตวั ถ้าเปิดใช้

งานการแจ้งเตือนทางอีเมลไว้ ผู้เรยี นสามารถใช้วิธสี ง่ อเี มล ถา้ ตอ้ งการตดิ ต่อผสู้ อนคนใด
คนหนงึ่ โดยตรง
o ผ้สู อนหลักจะเปน็ เจา้ ของเน้ือหาท้ังหมดในชั้นเรยี น ซึง่ รวมถงึ โฟลเดอร์งานใน Google ไดรฟ์
งานทสี่ ง่ และเทมเพลต ชัน้ เรียนและโฟลเดอรง์ านของผูส้ อนหลกั จะมีการแชรก์ บั ผูส้ อนที่ร่วม
สอนในไดรฟ์ ถา้ ผู้สอนหลักเปล่ียนแปลงโครงสรา้ งโฟลเดอร์ ผู้สอนท่รี ว่ มสอนอาจไมส่ ามารถ
เข้าถงึ งานของผู้เรยี นที่ส่งไว้ก่อนทีจ่ ะเริ่มใชค้ ุณลักษณะสาหรบั ครูท่รี ว่ มสอน
o เนื้อหาทผี่ สู้ อนรว่ มสอนเพ่ิมในงานหรอื โพสต์จะมีการแชรแ์ ละสามารถใช้ไดใ้ นชน้ั เรยี นและ
โฟลเดอร์งานของผู้สอนหลัก

ขอ้ ควรทราบ
ผู้สอนสามารถเชิญผู้สอนคนอ่ืนเขา้ ร่วมช้ันเรยี นโดยใช้ Classroom เวอรช์ ันทางเว็บเท่าน้ัน แต่ทั้ง

ผสู้ อนหลักและผู้สอนทรี่ ่วมสอนสามารถโตต้ อบกับช้นั เรยี นได้ในแอพพลิเคชน่ั บนอปุ กรณเ์ คลื่อนที่

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 40

ขัน้ ตอนการเชิญครเู ข้าร่วมช้ันเรียน
1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. คลกิ ชั้นเรียนทีผ่ ู้สอนตอ้ งการเชิญครูรว่ มสอน

3. คลกิ แทบ็ “ผูค้ น” ทีด่ า้ นบนของชนั้ เรยี น
4. คลิกสัญลกั ษณ์ ที่สถานะ “คร”ู

5. ค้นหาผู้สอนท่จี ะเชิญ ดว้ ยการ “พมิ พช์ ือ่ หรอื อีเมล”
6. เลอื กผสู้ อนร่วมที่ตอ้ งการเชญิ
7. คลิก “เชิญ”

ขอ้ ควรทราบ
- ผู้สอนที่ได้รบั เชญิ จะไดร้ ับคาเชญิ ทางอเี มลในการเข้าร่วมช้ันเรียน
- ผู้สอนที่ไดร้ บั เชิญต้องคลิกที่ลิงกใ์ นอเี มลหรือลงชื่อเข้าใช้ Classroom และคลิกยอมรบั ในการ์ดช้นั เรยี น
- ผูเ้ รยี นจะไมเ่ หน็ ผสู้ อนทีไ่ ดร้ ับเชิญในช้นั เรียน จนกว่าผู้สอนจะตอบรบั คาเชิญ

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 41

กำรเพม่ิ ผเู้ รียนเขำ้ รว่ มชั้นเรียน

ผู้สอนสามารถเชิญผู้เรียนให้เข้าร่วมชั้นเรียน หรือให้รหัสกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเพ่ิมตนเองเข้า
ชั้นเรยี น นอกจากน้ี ผสู้ อนยงั สามารถใช้ Google Groups เพ่ือเชญิ สมาชิกทง้ั หมดในกลุ่มไดใ้ นคราวเดยี ว

การเชญิ ผู้เรียนใหเ้ ขา้ รว่ มชนั้ เรียน
1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
2. เลอื ก “ชนั้ เรยี น” ท่ผี ู้สอนต้องการเชิญผเู้ รียนเขา้ รว่ มชน้ั เรยี น

3. คลกิ แท็บ “ผูค้ น”
4. คลิกสัญลักษณ์ ที่สถานะ “นกั เรยี น”

การสร้างระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 42

5. พิมพ์ “ชอื่ หรืออีเมล” ผเู้ รยี นทตี่ อ้ งการเชิญ
6. เลือก อเี มล ทต่ี อ้ งการเชิญ
7. คลกิ “เชิญ”

ข้อควรทราบ
- รายการชัน้ เรยี นจะได้รบั การอพั เดตเพ่ือแสดงชื่อของผ้เู รยี นทไี่ ด้รับเชิญแลว้ เปน็ สีเทา
- ผู้เรยี นท่ีได้รับเชิญจะได้รบั อเี มล ในการเข้าร่วมชั้นเรยี น
- ผเู้ รยี นตอ้ งคลกิ ลงิ ก์ในอีเมล หรอื ลงชอ่ื เข้าใช้ Classroom และคลกิ เข้ารว่ มท่กี ารด์ ของช้นั เรียน

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 43

การมอบรหัสกับผู้เรียนเพื่อเพิม่ ตนเองเขา้ ชั้นเรยี น
1. ลงช่อื เข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. ไปทหี่ นา้ ชน้ั เรียน เลือกแทบ็ “สตรมี ” หรือตามวธิ อี ่นื ท่ีอธบิ ายไว้แลว้ ขา้ งตน้
3. จะพบรหสั ของชน้ั เรียน

4. แจ้งรหัสชน้ั เรยี นไปยงั ผ้เู รียนผ่านอเี มล หรอื ไลน์กลุ่ม
5. ให้คาแนะนาเหลา่ นีแ้ ก่ผู้เรยี น

5.1 ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
5.2 คลิก + ท่หี น้าแรก
5.3 คลิก “เข้าร่วมชน้ั เรยี น”

5.4 ปอ้ นรหสั ท่ีผสู้ อนใหไ้ ว้ลงในช่อง “รหัสของชนั้ เรียน”
5.5 คลกิ “เข้ารว่ ม”

การสรา้ งระบบบริหารจัดการห้องเรียนดว้ ย Google Classroom 44

กำรนำผเู้ รยี นออกจำกชน้ั เรยี น

ในการนาผเู้ รียนออกจากชนั้ เรียน ใหท้ าดังนี้
1. ลงช่อื เข้าใช้ Classroom ท่ี classroom.google.com
2. เปดิ ช้ันเรียนทต่ี อ้ งการลบผเู้ รยี น

3. คลกิ แท็บ “ผู้คน”
4. เลอื กผู้เรยี นที่ต้องการนาออก

การสร้างระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 45

5. คลกิ “การดาเนนิ การ”
6. คลกิ “ลบ”

7. ท่ีขอ้ ความยืนยันการลบ คลกิ “ลบ”

การสรา้ งระบบบริหารจดั การห้องเรยี นดว้ ย Google Classroom 46

กำรนำครอู อกจำกครูผ้สู อน

ผ้สู อนหลกั ผู้ร่วมสอน และผู้ดูแลระบบ Google สามารถนาผู้ร่วมสอนออกจากช้ันเรียน แต่จะไม่
สามารถนาผสู้ อนหลักออกได้ การนาผู้สอนออกจากชั้นเรียนโดยใช้ Classroom เวอร์ชันทางเว็บไซต์เท่าน้ัน
ในการนาผสู้ อนออก ให้ทาดงั นี้

1. ลงชื่อเขา้ ใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
2. คลกิ “ชัน้ เรียน” ทีต่ ้องการนาผู้สอนออก

3. คลกิ “ผูค้ น”
4. คลกิ ดา้ นขวามอื ของผูส้ อนท่ตี อ้ งการลบ
5. คลิก “ลบ”

6. ท่ีข้อความยนื ยันการลบ คลกิ “ลบ”


Click to View FlipBook Version