The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการวันเด็ก 63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookcha, 2020-05-15 01:42:52

สรุปโครงการวันเด็ก 63

สรุปโครงการวันเด็ก 63

Keywords: E-book,สรุปโครงการ,วันเด็ก,อำเภอบางเปรี้ยว

1

บทสรุปของผู้บริหาร

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กศน.อำเภอบางน้ำเปร้ียว จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มีสว่ นร่วมในการทำกิจกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจ ตลอดจนให้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ผู้นำทอ้ งถิ่น และกล่มุ องค์กรตา่ งๆ ได้
มสี ว่ นร่วมในการจดั กิจกรรมในครั้งน้ี โดยมผี ูเ้ ข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน โดยมีนางสาวนนั ทนิตย์ อ่งึ แดง
ตำแหน่งบรรณารกั ษอ์ ตั ราจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กศน.อำเภอบางนำ้ เปร้ยี ว ได้ดำเนินการวันอาทิตย์ท่ี
12 มกราคม 2563 ณ กศน.อำเภอบางน้ำเปร้ียวและห้องสมดุ ประชาชนวิบลุ ลักสม์ ซึง่ ในการจัดกจิ กรรมในครั้ง
นี้มีการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานระบายสี ฐานบิงโกหรรษา ฐานตักไข่ไดโนเสาร์ ฐานโยนบอล
มหาสนุก กิจกรรมจับของขวัญวันเด็ก และกิจกรรด้านหน้าเวที และการสาธิตอาชีพ จากคณะครู กศน.
ซ่ึงผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรมใหค้ วามสนใจในกจิ กรรมต่าง ๆ เปน็ จำนวนมาก

กศน.อำเภอบางนำ้ เปรีย้ ว
มกราคม 2563

คำนำ

การจัดกิจกรรมในครั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกทางความคิด กล้า
ตัดสินใจ และมีจติ สาธารณะ โดยมีกิจกรรมทห่ี ลากหลาย สร้างความสนกุ สนานและสสี ันเปน็ อยา่ งดี อีกทง้ั ยังมี
การสาธิตอาชีพจาก คณะครู กศน. และจากผู้ท่ีให้การสนับสนุนของรางวัล ซ่ึงจะเป็นการสรุปผลการ
ดำเนินงานของงานการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอบางน้ำ
เปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ กศน.อำเภอบางน้ำ
เปร้ียวและห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์ ในการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีสามารถนำมาเป็นบทเรยี น และพัฒนาใน
การจัดกิจกรรม กศน. ในครั้งต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถดำเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ กศน. ได้อย่างครบวงจร (PDCA)

กศน.ห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์ จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ ท่ีจะบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม ทั้งในการบริหารงาน การพัฒนางาน และการทำงานท่ี
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชนและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ และ
ขอขอบคณุ ผู้มสี ว่ นเกย่ี วขอ้ งและใหค้ วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทกุ ท่าน ไว้ ณ โอกาสน้ีดว้ ย

กศน.อำเภอบางนำ้ เปรยี้ ว
มกราคม 2563

สารบัญ

บทนำ............................................................................................................................................................... 1
หลักการและเหตุผล ......................................................................................................................................... 1
วตั ถุประสงค์ .................................................................................................................................................... 1
เป้าหมาย ......................................................................................................................................................... 2
งบประมาณ...................................................................................................................................................... 2
ระยะเวลาดำเนนิ งาน ....................................................................................................................................... 2
สถานท่ดี ำเนนิ งาน............................................................................................................................................ 2
จำนวนผู้เขา้ ร่วมโครงการ ................................................................................................................................. 2
ประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะได้รบั ............................................................................................................................... 3
วิธกี ารดำเนินงาน ............................................................................................................................................. 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................................................................................ 3
ภาคีเครอื ขา่ ย................................................................................................................................................... 3
ความสัมพนั ธ์กับโครงการอนื่ ............................................................................................................................ 3
ผลการดำเนินงาน............................................................................................................................................. 3
ปญั หา/อปุ สรรค............................................................................................................................................... 4
แนวทางแก้ไข................................................................................................................................................... 4
ภาคผนวก ........................................................................................................................................................ 5
ภาพกิจกรรม.................................................................................................................................................... 6

1

สรปุ ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดงานวนั เดก็ แห่งชาติ ประจำปี 2563

บทนำ

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ประจำปี งบประมาณ 2563 ข้อท่ี 2
นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการส่งเสริมการอ่าน (1) พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของ
ประชาชนทุกกลุ่มเปา้ หมาย (2) พฒั นาคนไทยใหม้ นี สิ ยั รกั การอา่ น

หลกั การและเหตุผล

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลทีส่ ำคัญอย่างยิง่ ของประเทศ เป็นพลงั สำคัญในการพัฒนา ชาติบ้านเมอื ง
ให้เจริญก้าวหน้าและม่ังคง เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ จึงควรมีการส่งเสริมให้เด็กมีความขยัน
หมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลืองซ่ึงกันและกัน รู้จัก
เสียสละ รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและร่วมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสาธารณสมบัติหากเด็กตระหนักถึง อนาคตของตนเอง และของชาติโดยการปฏิบัติตนตามท่ีกล่าวมานั้นก็
ช่ือว่าเป็น เด็กดี และประเทศก็จะเจริญรุ่งเรือง เพ่ือกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองใน
ประเทศ จึงได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติข้ึนทุกปี เพ่ือรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมไทยได้ตระหนักถึง
บทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ท้ังท่ีอยู่ในระบบและนอก
ระบบ ซึง่ เปน็ บคุ คลที่มีคณุ ค่าและอยู่ในสังคมอย่างมีความสขุ

สำหรับในปีนี้ “การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม 2563 ซึ่งทาง
กศน.อำเภอบางนำ้ เปรี้ยวจะดำเนินการจัดงานวันเดก็ แหง่ ชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เดก็ และเยาวชชนกล้าคิด
กล้าแสดงออก รู้จักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัติย์ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตร อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก รวมทั้งให้เด็กและ
ผูป้ กครองไดม้ ีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และห้องสมุดประชาชนวิบุลลักสม์
จังหวัดฉะเชงิ เทรา

วตั ถุประสงค์

1. เพ่อื ส่งเสรมิ ให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กลา้ ทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มี
ส่วนรว่ มในการทำกจิ กรรมตามความสามารถอยา่ งเต็มใจ และสนใจ

2

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้ยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธปิ ไตร อันมพี ระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมุข และตามนโยบายของรัฐบาล

3. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูน้ ำท้องถ่นิ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กจิ กรรม

เป้าหมาย

เชงิ ปริมาณ
เดก็ และเยาวชน จำนวน 350 คน

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชน ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วน

รว่ มในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจอยา่ งเต็มใจ
- ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชน ได้ยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองในระบอบประชาธปิ ไตร อนั มีพระมหากษตั รยิ ท์ รงเป็นประมขุ

งบประมาณ

-

ระยะเวลาดำเนินงาน

- ดำเนนิ โครงการในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

สถานที่ดำเนินงาน

- หอ้ งสมุดประชาชนวบิ ุลลักสม์ และกศน.อำเภอบางน้ำเปรยี้ ว

จำนวนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ

- มีผู้เขา้ ร่วมโครงการจำนวน 350 คน

3

ประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ บั

เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่าย และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วน
ร่วมในการทำกจิ กรรมตามความสามารถและความสนใจอย่างเต็มใจเด็กและเยาวชน มีความรักในชาติ ศาสนา
พระมหากษตั ริย์ และอย่ใู นระบอบประชาธปิ ไตร อนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเปน็

วิธีการดำเนนิ งาน

1. ประชุมคณะทำงาน / ผ้ทู ี่เกี่ยวขอ้ ง
2. จดั ทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ/โครงการ เสนอผู้บรหิ าร
3. ประสานงานผู้ท่ีเก่ยี วข้อง
4. ดำเนนิ การตามแผนการจัดโครงการ
5. สรุปและรายงานผลการดำเนนิ การ

ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

นางสาวนนั ทนติ ย์ อึง่ แดง ตำแหน่ง บรรณารกั ษอ์ ัตราจา้ ง

ภาคีเครอื ขา่ ย

1. หนว่ ยงานภาครัฐ
2. หา้ งรา้ น และบรษิ ทั ภาคเอกชน ในเขตอำเภอบางน้ำเปรย้ี ว
3. ผ้นู ำชุมชนและผนู้ ำทอ้ งถ่ิน

ความสมั พันธก์ ับโครงการอืน่

-

ผลการดำเนนิ งาน

- เด็กเยาวชน ไดรับความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาตลอดจนสามารถนำกลับไปปรับใชใ้ นการดำเนนิ ชวี ิตได้

4

ปญั หา/อปุ สรรค

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีท้ังเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองที่นำบุตรหลาน
มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กค่อนข้างเยอะ ทำให้สถานที่จัดงานคับแคบ และมีพ้ืนท่ีจำกัดและไม่สะดวกในการ
เขา้ ฐานกจิ กรรม

2. จำนวนของรางวลั ทัง้ หน้าเวที และของรางวัลตามฐานมีจำนวนน้อย ไม่ไดไ้ มท่ วั่ ถงึ

แนวทางแกไ้ ข

เน่ืองจากสถานที่จัดกิจกรรมมีบริเวณจำกัด และผู้เข้ากิจกรรมมีจำนวนมากและเพ่ิมขึ้นทุกๆปี
จำเป็นต้องลดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ให้น้อยลงและจำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน โดย 1 คน
สามารถเข้าได้ 1 คร้งั ตอ่ ฐาน และจะไมส่ ามารถเขา้ ตดิ ต่อกนั หลายรอบได้

5

ภาคผนวก

6

ภาพกจิ กรรมโครงการจัดงานวันเดก็ แหง่ ชาติ ประจำปี 2563
ณ กศน.อำเภอบางน้ำเปร้ียว และหอ้ งสมดุ ประชาชนวบิ ุลลกั สม์

วันอาทิตยท์ ่ี 12 มกราคม 2563

รายละเอยี ดจากการตอบแบสอบถามของโครงการสรุปไดด้ ังนี้
โครงการจดั งานวันเด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2563

ณ กศน.อำเภอบางน้ำเปร้ียวและหอ้ งสมดุ ประชาชนวบิ ุลลกั สม์
วันอาทติ ย์ท่ี 12 มกราคม 2563

ตอนท่ี 1 ขอ้ มูลทั่วไป คิดเปน็ รอ้ ยละ 41.97 .
1. เพศ ชาย จำนวน 102 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 58.02

หญิง จำนวน 141 คน

จากข้อมูลสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศชาย จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 41.97
และเพศหญิง จำนวน 141 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 58.02 ตามลำดับ

2. อายุ 10 – 15 ปี จำนวน 212 คน คิดเปน็ ร้อยละ 87.60
15 – 20 ปี จำนวน 31 คน คดิ เป็นร้อยละ 12.75
30 - 40 ปี จำนวน - คน คิดเปน็ ร้อยละ -
40 ปขี ้นึ ไป จำนวน - คน คดิ เปน็ ร้อยละ -

จากข้อมูลสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมงาน มากท่ีสุด คืออยู่ในช่วง อายุ 10 – 15 ปีจำนวน 212 คน
คดิ เป็นร้อยละ 87.60 รองลงมาในชว่ ง อายุ 15 – 20 ปี จำนวน 31 คน คดิ เป็นร้อยละ 12.75 ตามลำดบั

3. วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา จำนวน 212 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 87.24
คิดเปน็ ร้อยละ 9.87
ชน้ั มัธยมศึกษาตอนตน้ จำนวน 24 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 2.8
คดิ เป็นรอ้ ยละ -
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 คน

ปวช./ปวส. จำนวน - คน

จากข้อมูลสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมงาน มากท่ีสุด คืออยู่ในช่วงช้ันประถมศึกษา จำนวน 212 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.24 รองลงมาในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 รองลงมา
ในชว่ งชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย จำนวน 7 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 2.8 ตามลำดบั

ตอนท่ี 2 แบบประเมนิ ความพึงพอใจของผเู้ ข้ารว่ มโครงการ

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมนิ 5 4 3 21
(มากท่สี ดุ ) (มาก) (ปานกลาง) (น้อย) (น้อยทส่ี ดุ )

1. ด้านความพึงพอใจเก่ยี วกับความเหมาะสมของการจดั กิจกรรม/โครงการ

1.1 การประชาสัมพนั ธก์ ารจดั งาน 98 142 3 - -

40.32 58.43 1.23

1.2 เวลาท่ใี ช้ในการจัดกจิ กรรม 114 128 1 - -

46.91 52.67 0.41

1.3 รูปแบบการจัดกจิ กรรม 126 117 - --

51.85 48.14

1.4 สถานท่ีจัดงาน 112 131 - --

46.09 53.90

2. ดา้ นความพึงพอใจตามวตั ถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ อ ส่ งเส ริม ให้ เด็ ก เย าว ช น ได้ 121 122 - --

แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์ 49.79 50.20

แ ล ะ เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ท ำ

กิจกรรมตามความสามารถอย่างเต็มใจ และ

สนใจ

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้ยึดมั่นใน 115 128 - --

สถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 47.32 52.67

การปกครองในระบอบประชาธิปไตร อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตาม

นโยบายของรัฐบาล

3. ดา้ นความพงึ พอใจในกจิ กรรมตามฐาน

3.1 ฐานตกั ไข่ไดโนเสาร์ 120 122 1 - -

49.38 50.20 0.41

3.2 ฐานโยนบอลมหาสนกุ 100 143 - --

41.15 58.84

3.3 ฐานระบายสี 87 155 1 - -

35.80 63.78 0.41

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน 5 4 3 21
3.4 ฐานบิงโกหรรษา (มากทส่ี ดุ )
(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ ย) (น้อยทส่ี ุด)
3.5 ฐานตอบคำถาม 106
43.62 135 2 - -
3.6 ฐานเหยยี บไข่ไดโนเสาร์ 125
51.44 55.55 0.82
3.7 กจิ กรรมการแสดงความสามารถ 198
ดา้ นหน้าเวที 81.48 118 - --
146
60.08 48.55

45 - - -

18.51

96 1 - -

39.50 0.41

3.8 กิจกรรมจับของขวญั วันเดก็ 189 54 - - -
77.77 22.22 - -
3.9 กิจกรรมสาธิตอาชพี 169 73 1 - -
69.54 30.04 0.41 - -
รวม 1926 1717 10
ความพงึ พอใจในภาพรวมทั้งโครงการ 792.54 703.15 4.11

คดิ เปน็ รอ้ ยละ 99.71 -

จากตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลเบ้ืองต้นด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมรี ะดับความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่

1. ดา้ นความพงึ พอใจเก่ียวกับความเหมาะสมของการจัดกจิ กรรม/โครงการ

(1.1) การประชาสมั พนั ธ์การจดั มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นรอ้ ยละ (58.43)

(1.2) เวลาท่ใี ช้ในการจัดกจิ กรรม มคี วามพงึ พอใจระดบั มากท่ีสดุ คดิ เปน็ รอ้ ยละ (52.67)

(1.3) รูปแบบการจดั กิจกรรม มีความพึงพอใจระดบั มากที่สุด คดิ เปน็ รอ้ ยละ (51.85)

(1.4) สถานทีจ่ ัดงาน มีความพึงพอใจระดับมากท่สี ดุ คดิ เป็นร้อยละ (53.90)

2. ดา้ นความพึงพอใจตามวตั ถุประสงคข์ องโครงการ
(2.1) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มี

สว่ นร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถอย่างเต็มใจและสนใจ มีความพงึ พอใจระดับมากที่สดุ คิดเป็นร้อย
ละ (50.20)

(2.2) เพื่อส่งเสริมใหเ้ ด็กเยาวชน ได้ยึดมั่นในสถานบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตร อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามนโยบายของรัฐบาล มีความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสดุ คิดเปน็ ร้อยละ (52.67)

3. ด้านความพึงพอใจในการจดั กิจกรรม

(3.1) ฐานตกั ไข่ไดโนเสาร์ มีความพึงพอใจระดับมากทส่ี ดุ คดิ เป็นร้อยละ (50.20)

(3.2) ฐานโยนบอลมหาสนกุ มคี วามพงึ พอใจระดบั มากทสี่ ุด คิดเปน็ ร้อยละ (58.84)

(3.3) ฐานระบายสี มคี วามพงึ พอใจระดับมากทสี่ ุด คิดเป็นรอ้ ยละ (63.78)

(3.4 ฐานบงิ โกหรรษา มคี วามพงึ พอใจระดับมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ (55.55)

(3.5) ฐานตอบคำถาม มคี วามพึงพอใจระดบั มากทส่ี ดุ คิดเปน็ รอ้ ยละ (51.44)

(3.6) ฐานเหยียบไข่ไดโนเสาร์ มีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด คดิ เปน็ ร้อยละ (81.48)

(3.7) การแสดงความสามารถด้านหน้าเวที มคี วามพึงพอใจระดบั มากที่สดุ คดิ เปน็ ร้อยละ (60.08)

(3.8) กจิ กรรมจับของขวญั วันเดก็ มคี วามพึงพอใจระดับมากทสี่ ดุ คิดเป็นรอ้ ยละ (77.77)

(3.9) กิจกรรมสาธิตอาชพี มีความพงึ พอใจระดบั มากที่สุด คดิ เปน็ ร้อยละ (69.54)

4. ด้านความพึงพอใจโดยรวมของแตล่ ะด้านมคี วามพงึ พอใจระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณาเปน็ รายขอ้ พบว่า

(4.1) ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกบั ความเหมาะสมของโครงการ คดิ เป็นรอ้ ยละ (99.57)

(4.2) ดา้ นความพึงพอใจตามวตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ (99.99)

(4.3) ด้านความพึงพอใจในการจัดกจิ กรรม คิดเปน็ ร้อยละ (99.71)

5. ดา้ นความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดของโครงการจัดงานวนั เด็กแหง่ ชาติ คิดเปน็ รอ้ ยละ (99.71)

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา
3.1 จุดเด่น เด็ก เยาวชน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ทำให้มีจำนวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นทุกๆปี นอกจากน้ีกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และทำกจิ กรรมร่วมกบั ครอบครัว

3.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งน้ี ควรมีการขยายเวลาในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ตามฐานการเรยี นรู้

รายละเอยี ดจากแบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกิจกรรม ไดด้ ังนี้
โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ ชาติ ประจำปี 2563

ณ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและหอ้ งสมุดประชาชนวิบลุ ลกั สม์
วนั อาทติ ยท์ ่ี 12 มกราคม 2563

ตอนท่ี 1 ข้อมลู ทว่ั ไป คดิ เปน็ ร้อยละ 60.74 .
เพศ ชาย จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25
หญงิ จำนวน 42 คน

จากข้อมูลสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด เป็นเพศชาย จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ
60.74 และเพศหญงิ จำนวน 42 คน คิดเปน็ ร้อยละ 39.25 ตามลำดับ

อายุ 1 – 5 ปี จำนวน 72 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 67.28
5 – 10 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71

จากข้อมูลสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดคืออยู่ในช่วง อายุ 1–5 ปีจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.28 รองลงมาในชว่ ง อายุ 5 – 10 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71 ตามลำดบั

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มโครงการ

เกรณฑ์การประเมิน

รายการประเมนิ 543 2 1
(น้อย) (น้อยทสี่ ดุ )
(มากทีส่ ุด) (มาก) (ปานกลาง)
- -
ร่วมมือในการทำกจิ กรรม 98 9 -
- -
91.58 8.41
- -
กลา้ ออกมาแสดงความสามารถ 84 86 -
- -
78.50 80.37

เข้ารว่ มกิจกรรมด้วยความสนกุ สนาน 99 8 -

เพลดิ เพลิน 92.52 4.67

ความพงึ พอใจในภาพรวม 100.00 -
ทัง้ โครงการคดิ เปน็ รอ้ ยละ

จากข้อมูลเบ้ืองต้นด้านความคิดเห็นของแบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึง
พอใจ คดิ เปน็ ร้อยละ 100.00 ของผู้เข้ารว่ มกิจกรรมท้งั หมด

4

คณะผจู้ ัดทำ

ทีป่ รกึ ษา/อำนวยการ ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอบางนำ้ เปรี้ยว
นายสมหมาย มั่งค่งั บรรณารักษ์

คณะผจู้ ดั ทำ
นางสาวนนั ทนติ ย์ อ่ึงแดง


Click to View FlipBook Version