The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสุริษา เกษรศิริ ครั้ง 1(1 เมษายน 2565)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nok292627, 2022-04-04 08:23:08

แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสุริษา เกษรศิริ ครั้ง 1(1 เมษายน 2565)

แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสุริษา เกษรศิริ ครั้ง 1(1 เมษายน 2565)

Keywords: แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสุริษา เกษรศิริ ครั้ง 1(1 เมษายน 2565)

~ 23 ~

แบบประมินผลการปฏิบัตงิ านของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน

ครัง้ ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
วทิ ยาลยั เทคนิคนิคมอตุ สาหกรรมระยอง
สงั กัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

แฟม้ ประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานของครูสุริษา เกษรศิริ วทิ ยาลยั เทคนคิ นิคมอุตสาหกรรมระยอง ครง้ั ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~ 24 ~

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตร 47 กำหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเ้ ป็นไปตามทกี่ ำหนดในกฎกระทรวง

รายงานแบบประมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้เป็นผลจากการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและการปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐาน
วิทยฐานะ ประกอบด้วยบทนำ ประวัติผู้เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานจากการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองจะทำให้ทราบถึงจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงให้มี
คุณภาพในการจัดการศึกษา และยังเป็นเอกสารข้อมูลใช้ประกอบการประเมินภายในและภายนอกซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศกึ ษา

(นางสุริษา เกษรศิริ)
ตำแหน่ง ครู คศ.2

แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงานของครสู ุรษิ า เกษรศริ ิ วิทยาลยั เทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง คร้งั ท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~ 25 ~

สารบัญ

เรอ่ื ง หน้า

คำนำ
สารบัญ

ข้อมูลผ้ขู อรบั การประเมิน 1
ข้อมลู ผขู้ อรบั การประเมนิ 1
ประวัติการศกึ ษา 1
ประวตั กิ ารทำงาน

ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน 2
ดา้ นท่ี 1 ดา้ นการจัดการเรยี นการสอน 5
ดา้ นท่ี 2 ด้านการบริหารจดั การชน้ั เรียน 5
ด้านท่ี 3 ดา้ นการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 6
ดา้ นท่ี 4 งานอื่นที่ไดร้ ับมอบหมาย

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบตั ิตนในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.1 มีความซื่อสัตย์ สจุ ริต รกั ษาประโยชนส์ ่วนรวม ไม่อาศยั หรือยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้อำนาจ

และหนา้ ทีข่ องตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ 7

1.2 การปฏบิ ัตติ ามระเบยี บ กฎหมาย นโยบาย และคำสัง่ ของผู้บังคบั บญั ชา 7

1.3 มคี วามวิรยิ ะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการ 7

1.4 การมีจิตสำนกึ ทดี่ ี มงุ่ บริการต่อกลุม่ เปา้ หมายผู้รับบรกิ าร โดยไม่เลือกปฏิบัติ 8

1.5 การรักษาคณุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 8

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 8

2) จรรยาบรรณต่อวิชาชพี 9

3) จรรยาบรรณต่อผูร้ บั บรกิ าร 9

4) จรรยาบรรณต่อผรู้ ่วมประกอบวชิ าชพี 12

5) จรรยาบรรณตอ่ สงั คม 13

1.6 การรกั ษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชมุ ชน และสังคม 14

แฟม้ ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของครสู รุ ิษา เกษรศริ ิ วิทยาลยั เทคนคิ นิคมอตุ สาหกรรมระยอง คร้งั ที่ 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~1~

แบบประมินผลการปฏบิ ตั ิงานของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน

ครง้ั ที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ขอ้ มลู ผขู้ อรับการประเมิน

ชือ่ นางสุรษิ า นามสกุล เกษรศริ ิ

ตำแหนง่ ครู คศ. 2 วิทยฐานะ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4557

สถานศึกษา/หนว่ ยงาน วิทยาลัยเทคนคิ นคิ มอตุ สาหกรรมระยอง อำเภอ/เขต เมอื ง จงั หวดั ระยอง

สงั กัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา

สอนระดบั ช้นั ประกาศนยี บัตรวชิ าชพี (ปวช.) และประกาศนียบตั รวชิ าชพี ชั้นสงู (ปวส.)

ชวั่ โมงการสอน 432 ชั่วโมงต่อภาคเรยี น จำนวนวันลาในรอบการประเมิน - วัน

รับเงินเดือน อนั ดับ คศ. 2 ขน้ั 27,260 บาท

.ประวัติการศึกษา สาขา/วชิ าเอก ปที ีส่ ำเรจ็ สถาบนั การศึกษา
วุฒิการศึกษา การศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑติ การบริหาร กรุงเทพมหานคร
ประกาศนยี บัตรวชิ าชีพครู การศกึ ษา 2549
มหาวทิ ยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 2544 จังหวัดจันทบรุ ี

วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต คณิตศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชยี งใหม่
วทิ ยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2542
มหาวิทยาลยั นเรศวร
ระดบั มธั ยมศึกษา วิทย์ - คณติ 2538 จงั หวดั พษิ ณโุ ลก
โรงเรยี นจา่ นกรอ้ ง
ระดบั ประถมศึกษา วทิ ย์ - คณิต 2532 จังหวดั พิษณุโลก

โรงเรียนไทยกลา้ วทิ ยา
จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มประเมินผลการปฏบิ ัตงิ านของครูสุรษิ า เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนคิ นิคมอตุ สาหกรรมระยอง คร้ังท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~2~

ประวัติการรับราชการ
1. เร่ิมรับราชการในตำแหน่ง ครูผ้ชู ว่ ย เม่อื วันท่ี 22 เดือน เมษายน พ.ศ 2556
2. เคยดำรงตำแหนง่ /วทิ ยฐานะ ท่สี ำคัญ ดังนี้

วนั เดอื น ปี ตำแหนง่ / วทิ ยฐานะ รับเงินเดอื น
ระดบั / อนั ดับ ข้นั (บาท)
22 เมษายน 2556 ครูผชู้ ่วย วทิ ยาลัยสารพดั ชา่ งระยอง
1 ตุลาคม 2556 ครูผู้ชว่ ย วทิ ยาลยั สารพัดช่างระยอง ครผู ชู้ ว่ ย 11,920
1 มกราคม 2557 ครูผชู้ ่วย วิทยาลัยสารพดั ช่างระยอง ครผู ู้ช่วย 14,660
22 เมษายน 2558 ครูผู้ช่วย 15,430
1 ตลุ าคม 2558 ครู วทิ ยาลัยสารพัดช่างระยอง คศ.1 17,910
1 เมษายน 2559 ครู วทิ ยาลัยสารพัดชา่ งระยอง คศ.1 18,690
1 ตุลาคม 2559 ครู วิทยาลยั สารพดั ชา่ งระยอง คศ.1 19,100
1 เมษายน 2560 ครู วทิ ยาลัยสารพดั ช่างระยอง คศ.1 19,920
1 ตุลาคม 2560 ครู วทิ ยาลยั สารพดั ชา่ งระยอง คศ.1 20,320
1 เมษายน 2561 ครู วิทยาลัยสารพัดชา่ งระยอง คศ.1 21,150
1 ตลุ าคม 2561 ครู วทิ ยาลัยสารพัดช่างระยอง คศ.1 21,570
1 เมษายน 2562 ครู วิทยาลยั สารพดั ชา่ งระยอง คศ.1 22,450
1 ตลุ าคม 2562 ครู วทิ ยาลัยสารพดั ช่างระยอง คศ.1 23,090
1 เมษายน 2563 ครู วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง คศ.1 23,730
10 กันยายน 2563 ครู วทิ ยาลยั สารพดั ชา่ งระยอง คศ.2 24,400
1 ตลุ าคม 2563 ครู วิทยาลยั สารพัดชา่ งระยอง คศ.2 24,610
1 เมษายน 2564 ครู วทิ ยาลยั สารพัดช่างระยอง คศ.2 25,460
1 ตุลาคม 2564 ครู วิทยาลัยสารพดั ชา่ งระยอง คศ.2 26,370
22 ธันวาคม 2564 ครู วิทยาลยั สารพัดช่างระยอง คศ.2 27,260
ครู วิทยาลัยเทคนคิ นิคมอุตสาหกรรมระยอง คศ.2 27,260

3. ได้รับแตง่ ตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 เมือ่ วนั ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2558
4. ได้รบั แตง่ ตงั้ ใหด้ ำรงตำแหน่ง ครู คศ.2 เมอ่ื วนั ที่ 22 เดือน มนี าคม พ.ศ.2563

แฟ้มประเมินผลการปฏบิ ตั ิงานของครูสรุ ษิ า เกษรศริ ิ วทิ ยาลยั เทคนคิ นิคมอุตสาหกรรมระยอง ครงั้ ที่ 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~3~

ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน (70 คะแนน)
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 1 ตลุ าคม 2564 ถึง 31 มนี าคม 2565

ด้านที่ 1 ด้านการจดั การเรยี นการสอน
การวเิ คราะหห์ ลักสตู ร และการเตรียมการสอน

1. ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพฒั นาวชิ าชีพครูอยู่เสมอ
ข้าพเจ้าเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยการศึกษาดูงาน

ฝึกอบรม สัมมนา และเข้าร่วมประชุม โครงการต่างๆ ด้านวิชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
จดั ข้ึน ดงั ตอ่ ไปน้ี

1) กิจกรรมทางวิชาการ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพบาริสต้า รุ่นที่ 4 – 7
ภายใตโ้ ครงการฝกึ อบรมวิชาชพี ระยะสน้ั ฐานสมรรถนะ(Education To Employment) เพอ่ื เป็นการเพิม่ การ
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความตอ้ งการของสถานประกอบการและประกอบอาชพี
อิสระ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ เน้นการยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกำลังคน เพื่อสามารถนำไป
ประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 92 คน คิดเป็น
รอ้ ยละ 100

หลักสูตรอาชพี ระยะสัน้ บารสิ ต้า "วิทยาลยั สารพัดชา่ งระยอง" สู่การประกอบอาชพี บารสิ ตา้ จรงิ
https://youtu.be/X93nqDIgkHQ

2) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระยอง เพื่อติดตามข้อมูลประเด็นปัญหา
สังคมและคุณภาพชีวติ แก้ปญั หาเด็กนอกระบบการศกึ ษา

วทิ ยาลัยสารพัดช่างระยองได้มีโอกาสตอ้ นรบั ผวู้ า่ ราชการจังหวดั นายชาญนะ เอ่ียมเเสง พรอ้ มคณะ
https://youtu.be/JfY7EEiLoJs

แฟม้ ประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านของครูสุริษา เกษรศิริ วทิ ยาลยั เทคนคิ นิคมอตุ สาหกรรมระยอง ครง้ั ท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~4~

3) พัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลลา้ นนา ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2565

จากช่างเทคนิค...สู่วิศวกร จากระยอง...มงุ่ สเู่ ชยี งใหม่
https://youtu.be/jTqk-zQ6Wuc

4) พัฒนาครู โครงการจ้างครู เพื่อจัดการเรียนการสอน ผลิตและพัฒนากำลังคนบนฐานของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมโดยเน้นการพัฒนาใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC กองทุนพัฒนา
ไฟฟา้ เขตนคิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงั หวัดระยอง

รากฐานทม่ี น่ั คง คือ การผลติ กำลังคนท่ีแข็งแรง "ตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า"
https://youtu.be/2b5fyEBts_Q

5) เป็นครูที่ปรึกษาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รถไฟฟ้าร้านควินินคาเฟ่
(Electric food truck Quinine Café) จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร และรางวัลเหรียญเงนิ ระดบั ชาติ

แฟ้มประเมินผลการปฏบิ ัติงานของครสู รุ ิษา เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนคิ นคิ มอุตสาหกรรมระยอง ครั้งท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~5~

ผลการปฏบิ ัตงิ านตามตารางสอน ภาคเรียนท่ี 2/2564

ท่ี รหสั วิชา รายวชิ าที่สอน สาขางานท่เี รยี น จำนวน
ผู้เรยี น
1 20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ชฟ.1,ทค.1
2 20000-1402 คณิตศาสตร์อตุ สาหกรรม ชก.2/1,ชก.2/2 36
3 20000-1402 คณิตศาสตร์อตุ สาหกรรม ชก.2/3,ชช.2 30
4 20001-1002 พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ ม ทค.1,ทศ.1 26
5 20001-1002 พลังงานทรัพยากรและส่งิ แวดล้อม รร.1,ชช.1,บช.1,อภ.1 31
6 30000-1404 แคลคลู ัส ทศส.1,ทศส.2 26
7 30000-1404 แคลคูลัส ชกส.2 23
8 30000-1302 วิจยั เบอ้ื งต้น ชฟส.2,บชส.2 20
9 30000-1401 คณิตศาสตร์และสถติ เิ พื่องานอาชีพ บชส.2 14
10 20000-2002 กจิ กรรมลกู เสือวสิ ามญั 1 บช.1,อภ.1 6
12
รวม 224

1. แผนการจดั การเรยี นรู้รายวิชา

https://anyflip.com/fwwek/vziu/

2. สอื่ การเรยี นการสอน

กลมุ่ Line แตล่ ะรายวิชา กลุ่มปิด Facebook

แฟ้มประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านของครูสรุ ิษา เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนคิ นิคมอุตสาหกรรมระยอง คร้งั ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~6~

Google Form
ชอ่ ง Youtube : สุรษิ า เกษรศิริ

Google Meet

แฟม้ ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของครูสุรษิ า เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ครั้งท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~7~

แผน่ พับ
E book : https://anyflip.com/fwwek/vxpc/

Powerpoint

แฟ้มประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครสู ุริษา เกษรศริ ิ วิทยาลยั เทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง ครงั้ ที่ 1 (1 ตุลาคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~8~

3. การวัดและการประเมนิ ผลการเรยี นรู้

4. ผลงานวจิ ัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิดีโอสอนบนยูทูป เรื่องกฎของไซน์และโคโซน์

รายวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานเทคนิค
คอมพวิ เตอร์ วทิ ยาลัยเทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง

https://anyflip.com/fwwek/ugkh/

แฟม้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครูสรุ ษิ า เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนิคนิคมอตุ สาหกรรมระยอง ครง้ั ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~9~

ดา้ นท่ี 2 ด้านการบริหารจดั การชั้นเรียน
ข้าพเจ้าใช้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน

โดยใช้หลักเหตุและผล เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ บรรลุถึงความสำเร็จและเป้าหมายที่ดีที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
โดยการปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
ลำดับความสำคัญก่อนหลังโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก และการปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนทุกด้าน โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้เรียน ด้านการเรียน ควบคุมดูแลความประพฤติ
ประสานผูป้ กครองของผูเ้ รียน ตดิ ตามผลการเรียน และตดิ ตามผเู้ รียนรายบคุ คลทุกครงั้ เม่อื มปี ญั หาต่าง ๆ เกี่ยวกบั ตัว
นกั เรยี น นกั ศกึ ษา จดั ทำแฟ้มประวตั ขิ อ้ มูลนักเรยี น นักศึกษา เพ่อื สะดวกในการติดตอ่ และตดิ ตามนกั เรยี นนักศึกษา
เรื่องการเรยี น การขาดเรียน หรือปญั หาตา่ ง ๆ เพือ่ ตดิ ต่อประสานงานกับผู้ปกครอง สอดสอ่ งดูแลพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา โดยข้าพเจ้าจะว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและกระทำผิดระเบียบวินัย
ของวิทยาลัยฯ และมีโอกาสพบนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา ข้าพเจ้าได้อบรมปลูกฝังเกี่ยวกับความประพฤติ การ
รักษาวินัย การเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชนส์ ่วนรวม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมทีด่ ี
งามมีความกตัญญูต่อบดิ ามารดา บุพการี และผู้มีพระคุณ และสอบถามถึงเรื่องปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา
เพือ่ กำหนดแนวทางในการแก้ไขตอ่ ไป และสง่ เสรมิ ใหผ้ ้เู รียนมคี ุณธรรม จริยธรรม อย่างสมำ่ เสมอ

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรยี น
1) การสรา้ งกล่มุ Line ของแตล่ ะกลุ่มผเู้ รยี นตามตารางสอน

2) ให้ผู้เรียนสร้างอลั บั้ม ช่ือ-นามสกลุ สำหรบั ส่งงานและแบบทดสอบ

แฟ้มประเมินผลการปฏบิ ตั ิงานของครูสุริษา เกษรศริ ิ วิทยาลยั เทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง ครัง้ ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~ 10 ~

3) การจดั การเรียนการสอน

จัดการเรยี นการสอนโดยใช้ Google Meet
4) ใหผ้ ู้เรียนทบทวนการเรยี นครบตามหนว่ ยการเรียนรู้

ทบทวนหน่วยการเรยี นรโู้ ดยดูวดิ โี อบน Youtube
5) การสอนเสรมิ /ทบทวนบทเรียน

แฟม้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูสุริษา เกษรศิริ วทิ ยาลยั เทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง ครง้ั ที่ 1 (1 ตุลาคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 11 ~

2.2 การจดั ทำข้อมลู สารสนเทศ/การวัดและการประเมนิ ผลการเรยี นรู้

แฟม้ ประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของครูสุรษิ า เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนคิ นิคมอตุ สาหกรรมระยอง ครัง้ ที่ 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~ 12 ~

2.3 การจดั ระบบดูแลชว่ ยเหลือผู้เรียน

Massenger

Line : ชย.3/2 Line : ผปู้ กครอง ชย.62

แฟ้มประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิงานของครสู รุ ษิ า เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง ครั้งท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 13 ~

ด้านท่ี 3 ดา้ นการพฒั นาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทาง

การศึกษาเป็นอย่างดี มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน
ครองงาน ยึดมั่นในกฎระเบียบข้าราชการครู ไม่เคยกระทำผิดวินัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อน
ร่วมงาน และนักเรียน ไม่เล่นการพนัน ไม่มั่วสุมอบายมุขทั้งปวง ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา เคารพกฎกติกาที่
สถานศึกษา ชุมชน และสังคมกำหนด และมิเคยกระทำความผิดทางกฎหมาย ตั้งใจทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ขยัน ไม่ย่อทอ้ ต่อความยากลำบาก ใชเ้ วลาราชการให้เปน็ ประโยชน์ตอ่ ทางราชการอยา่ งเต็มทแี่ ละพฒั นาตนเอง โดย

1. พัฒนาตนเองโดยการศกึ ษาหาความรดู้ ว้ ยตนเองในการจัดทำสื่อการสอนให้เหมาะสมกบั ผู้เรยี น

ด้านที่ 4 งานอ่ืนท่ไี ดร้ บั มอบหมาย
ข้าพเจ้าใช้หลักการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา

ของผูเ้ รยี น โดยใชห้ ลักเหตุและผล เพ่อื ใหก้ ารปฏบิ ัติกิจกรรมตา่ งๆ บรรลถุ งึ ความสำเรจ็ และเป้าหมายที่ดีท่ีจะ
เกิดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการปฏิบัติปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนลำดับความสำคัญก่อนหลังโดย
คำนึงถึงผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นหลัก ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการประจำปีการศึกษา 1) ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2) หัวหน้างานบุคลากร 3) หัวหน้างาน
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง 4) ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 5) ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
6) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 7) คณะกรรมการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น และ
8) ปฏิบัติหนา้ ท่อี นื่ ๆ ตามท่ไี ด้มอบหมาย

แฟม้ ประเมินผลการปฏบิ ตั ิงานของครสู รุ ษิ า เกษรศิริ วทิ ยาลยั เทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 14 ~

เอกสารอา้ งอิง
1. คำสัง่ วิทยาลยั เทคนคิ นิคมอุตสาหกรรมระยองท่ี 045/2564 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565

เร่อื งมอบหมายหนา้ ทีแ่ ละความรบั ผิดชอบ

คำสงั่ วิทยาลยั เทคนคิ นิคมอตุ สาหกรรมระยองที่ 045/2565
https://anyflip.com/fwwek/elqi/

2. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพบาริสต้า รุ่นที่ 4 – 7 ภายใต้โครงการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสน้ั ฐานสมรรถนะ(Education To Employment) เพอื่ เป็นการเพ่ิมการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชวี ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและประกอบอาชพี อิสระ เพ่มิ ปริมาณผเู้ รียน
สายอาชีพ เน้นการยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกำลังคน เพื่อสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้าง
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว ซ่งึ มีผูเ้ ขา้ รับการฝึกอบรมฯ จำนวน 92 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

QR Code หลักสูตรอาชพี บารสิ ต้า
http://online.anyflip.com/fwwek/jbgd/mobile/index.html

แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงานของครูสรุ ิษา เกษรศริ ิ วทิ ยาลยั เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 15 ~

3. เป็นพิธีกรการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 20
มนี าคม 2565 https://youtu.be/7PtbRLHk5zE

4. เข้าร่วมประชมุ ขบั เคลื่อนไทยไปดว้ ยกนั จังหวดั ระยอง เพื่อตดิ ตามข้อมูลประเดน็ ปญั หา
สงั คมและคุณภาพชีวติ แกป้ ัญหาเด็กนอกระบบการศกึ ษา https://youtu.be/JfY7EEiLoJs

5. จัดทำโครงการพฒั นาศักยภาพเครือขา่ ยรว่ มกบั คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้ นนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 https://youtu.be/jTqk-zQ6Wuc

จากช่างเทคนิค...สู่วศิ วกร จากระยอง...มุ่งสู่เชียงใหม่

แฟม้ ประเมนิ ผลการปฏิบัติงานของครสู รุ ิษา เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ครง้ั ที่ 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~ 16 ~

6. พัฒนาครู โครงการจ้างครู เพื่อจัดการเรียนการสอน ผลิตและพัฒนากำลังคนบนฐานของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมโดยเน้นการพัฒนาใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าเขตนิคมอตุ สาหกรรมมาบตาพุด จงั หวดั ระยอง https://youtu.be/2b5fyEBts_Q

รากฐานท่มี ่นั คง คือ การผลิตกำลงั คนที่แขง็ แรง "ตรวจสอบภายในกองทนุ พฒั นาไฟฟา้ "
7. เป็นคณะกรรมการจดั ทำแฟ้มประเมนิ สถานศึกษาวิชาชีพพระราชทาน
ด้านท่ี 5 บคุ ลากรและการบริหารสถานศึกษา

8. โครงการตรวจประเมินตัวชี้วัด ว.PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเทคนคิ นคิ มอตุ สาหกรรมระยอง เพ่ือขอมหี รือเล่อื นวทิ ยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

แฟ้มประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านของครสู รุ ิษา เกษรศริ ิ วิทยาลยั เทคนคิ นิคมอุตสาหกรรมระยอง ครง้ั ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 17 ~

9. เป็นคณะกรรมการงานสุดยอดนวัตกรรมอาชวี ศึกษา “นวตั กรรมอาชวี ศึกษาเพ่อื แกป้ ัญหา
ความยากจน” การประเมนิ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี
การศึกษา 2564

10. โครงการเรง่ ประสิทธิภาพการสอนครอู าชีวศึกษา ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2565
11. โครงการจดั หาบคุ ลากรสนบั สนนุ เพือ่ คนื ครใู หน้ ักเรยี น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12. โครงการจ้างครวู ิชาชีพผ้ทู รงคุณคา่ สำหรบั สถานศกึ ษา
13. โครงการอน่ื ๆ ที่ไดร้ บั มอบหมาย
ตอนที่ 2 การประเมนิ การปฏิบัตติ นในการรักษาวินัย คณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี
2.1 มคี วามซ่ือสตั ย์ สจุ รติ รักษาประโยชน์สว่ นรวม ไมอ่ าศยั หรอื ยนิ ยอมใหผ้ ู้อื่นใชอ้ ำนาจและ
หนา้ ทข่ี องตน เพ่อื แสวงหาประโยชน์
ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ตี ามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สจุ ริต เสมอภาค เที่ยงธรรม ดูแล
เอาใจใส่รักษาทรัพย์สินและประโยชน์ของทางราชการ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครดั ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตยส์ ุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ใหเ้ ปน็ ประโยชน์ ไม่เหน็ แก่ประโยชน์อันมชิ อบมิควร ไมแ่ สวงหาผลประโยชนส์ ่วนตนจากการปฏบิ ัติหน้าท่ี ไม่
ใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน และส่งผลเสียต่อหน่วยงาน ประพฤติ
ปฏบิ ตั ติ นอย่างเหมาะสม ละเวน้ การรับทรัพยส์ ินหรือประโยชน์อื่นใด เปน็ ผมู้ ีความซ่ือสัตย์สุจริตท้ังต่อตนเอง
และผู้อื่นโดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มที่ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของวิทยาลัยอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า ด้วยความระมัดระวัง เช่น คณะกรรมการการจัดทำและตรวจสอบตารางเรียนโดยยึด
ประโยชนข์ องผูเ้ รียนเปน็ หลกั คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยส์ นิ คณะกรรมการตรวจครภุ ณั ฑ์ประจำปี

คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ คณะกรรมการตรวจสอบครภุ ัณฑป์ ระจำปี

แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงานของครสู รุ ิษา เกษรศริ ิ วทิ ยาลยั เทคนิคนคิ มอุตสาหกรรมระยอง ครง้ั ที่ 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~ 18 ~

2.2 การปฏบิ ัติตามระเบยี บ กฎหมาย นโยบาย และคำส่งั ของผบู้ ังคบั บัญชา
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยได้ประพฤติตนเพื่อ

รักษาและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ต่อตนเองและหน่วยงานให้เกิดผลที่ดี ข้าพเจ้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเคร่งครัดและเต็มเวลาเต็มความสามารถ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าทีร่ าชการให้เกิดผลดี
และปฏบิ ัติหนา้ ทีด่ ว้ ยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และรกั ษาผลประโยชน์ของทางราชการ โดยปฏิบตั ิหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เช่น
การจัดทำโครงการต่างๆ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ฯลฯ
และขา้ พเจ้ามิเคยถกู ลงโทษทางวินัย

ทำหน้าที่ตรวจเวรรักษาการณป์ ระจำ

ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และวินัยของสถานศึกษา

ปฏิบัติตามหนา้ ที่อืน่ ๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเครง่ ครดั และเหน็ ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคญั
2.3 มคี วามวิรยิ ะ อตุ สาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม

มาตรฐานวิชาชพี ครอู ย่างมปี ระสิทธิภาพ มีความวริ ิยะอุตสาหะ ขยัน อดทน มคี วามตงั้ ใจ มงุ่ มัน่ ซื่อสัตย์สุจรติ
ในการปฏบิ ตั หิ น้าท่รี าชการใหเ้ กิดผลดี ม่งุ มั่นและรบั ผิดชอบต่อผลสมั ฤทธิ์ของงาน ปฏิบตั หิ นา้ ทีร่ าชการอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รียน

แฟม้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูสรุ ษิ า เกษรศริ ิ วิทยาลยั เทคนิคนคิ มอตุ สาหกรรมระยอง ครง้ั ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 19 ~

เป็นสำคัญ มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนโดยอยู่ดูแลควบคุมนักเรียน นักศึกษา คอยให้
คำแนะนำอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่อื่น
นอกเหนือจากหน้าที่การสอนในตำแหน่งหวั หน้างานบุคลากร โดยการสง่ เสรมิ สนับสนนุ การปฏิบัติงานของครู
เจา้ หนา้ ท่ี แมบ่ ้าน นักการภารโรง และพนกั งานขับรถ ในการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ทอ่ี ยา่ งเต็มกำลังความสามารถ
ยึดประโยชน์ของทางราชการเปน็ สำคัญ

อุทศิ เวลาใหแ้ กร่ าชการ

จดั การเรียนการสอนเสริมช่วงวันหยดุ วิริยะ อุตสาหะกับนกั เรียนท่ีปรึกษา

การเตรียมงานตามโครงการต่างๆ โดยมาปฏบิ ตั งิ านในวนั หยุดราชการ

แฟม้ ประเมินผลการปฏบิ ัติงานของครูสุรษิ า เกษรศิริ วทิ ยาลยั เทคนคิ นคิ มอุตสาหกรรมระยอง คร้ังท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มีนาคม 2565)

~ 20 ~

ข้าพเจา้ มาปฏิบตั ิงานทุกวนั ระหวา่ งวันที่ 1 ตลุ าคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
2.4 การมีจติ สำนกึ ทดี่ ี มุ่งบรกิ ารตอ่ กลมุ่ เป้าหมายผู้รบั บริการ โดยไม่เลอื กปฏิบัติ

ข้าพเจ้ามีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ
ตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
จะเป็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเรียน การดำเนิน
ชีวิตของนักเรยี น ฝึกฝนนกั เรียนให้เกิดทักษะท้งั ด้านความรู้ คณุ ธรรม จริยธรรม

บริการผู้เรยี น

เปน็ ครูที่ปรกึ ษาที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำในเร่ืองตา่ งๆ รายบุคคล

แฟม้ ประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ านของครูสรุ ิษา เกษรศริ ิ วทิ ยาลยั เทคนิคนคิ มอตุ สาหกรรมระยอง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 21 ~

ให้บริการผปู้ กครอง
2.5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิ าชีพและจรรยาบรรณวิชาชพี

ข้าพเจา้ มีความตระหนักในกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนยี มประเพณี และแบบแผนอันดี
งามของหน่วยงานและสังคม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการโดยเคร่งครัด ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการเสริมสร้างวินยั เช่น ปฏิบัติราชการตามเวลาที่กำหนด ปฏิบัติหน้าท่ีการอยู่เวรยามฯ รับผิดชอบหนา้ ท่ี
งานสอน และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี เขา้ สอนและอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นผ้ทู ่ีมคี วามรู้ และ
ระเบียบวินัย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม
โดยปฏบิ ัติตนเปน็ แบบอยา่ งที่ดี ในการดำเนนิ ชีวติ ท้งั ตอ่ ตนเอง ครอบครวั และสังคม

ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เนื่องจากการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดมั่นในหลักของการทำความดี ตามหลักธรรมทางศาสนา ประเพณีอันดีงามของไทย
คอื ม่งุ กระทำความดี ละเว้นการทำความช่วั ทำจิตใจใหแ้ จ่มใสเบิกบาน ยึดม่นั ในคุณธรรม จรยิ ธรรม มีความ
ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพตำแหน่ง
หน้าที่ครู เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไปและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และนักเรียนนักศึกษา จนได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “ครูดีศรี
วทิ ยาลยั เทคนิคนิคมอตุ สาหกรรมระยอง” ประจำปกี ารศึกษา 2564

แฟม้ ประเมินผลการปฏบิ ตั ิงานของครสู ุรษิ า เกษรศิริ วิทยาลยั เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง คร้งั ท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)

~ 22 ~

2.6 การรักษาภาพลกั ษณ์และความสามัคคใี นองค์กร ชุมชน และสังคม
ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิงานรว่ มกบั ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยรบั ฟังความคดิ เห็นและยอมรบั ในความรู้

ความสามารถของผู้อื่น การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ และการมี
ความมงุ่ ม่นั พฒั นางานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง ทำงานแบบมีสว่ นรว่ ม โดยได้ปฏิบัติงาน
รว่ มกับผู้อนื่ ด้วยความพร้อมเพยี ง กลมเกลยี ว ปรองดอง สามัคคใี นหมู่คณะ มีนำ้ ใจ เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่
มีความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปฏิบัติงานให้บรรลุผลให้
เป็นไปด้วยความเรยี บร้อย ผลงานเป็นทีป่ ระจกั ษ์ออกมาสู่สายตาของผูเ้ กี่ยวข้องและชุมชน ช่วยเหลือเก้ือกลู
เพื่อนร่วมงานในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจต่อผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา การออกหน่วยบริการชุมชน
(Fix it Center) ให้ความรว่ มมอื กบั ชมุ ชน ประสานงานกบั ชุมชน สถานประกอบการ

ฉดี วคั ซนี รบั ผิดชอบต่อตนเองในองคก์ ร สังคม และชุมชน

วิทยาลยั เทคนิคนิคมอตุ สาหกรรมระยองทำบันทึกข้อตกลงรว่ มกบั หนว่ ยงานอ่นื ๆทงั้ ภาครฐั และเอกชน
ขอรับรองวา่ ขอ้ มูลดงั กล่าวขา้ งต้นถกู ต้อง และเปน็ ความจริง

(ลงชอ่ื )............................................................ผูข้ อรบั การประเมนิ
(นางสุรษิ า เกษรศิริ)
ตำแหนง่ ครู คศ. 2

วนั ท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แฟม้ ประเมินผลการปฏบิ ตั งิ านของครูสุริษา เกษรศริ ิ วทิ ยาลยั เทคนคิ นิคมอตุ สาหกรรมระยอง ครั้งท่ี 1 (1 ตลุ าคม 2564–31 มนี าคม 2565)


Click to View FlipBook Version