The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syafiqsaifulhak, 2022-05-30 12:13:35

KONSEP DAN PEMBENTUKAN NEGARA DALAM ACUAN MALAYSIA

E FOLIO

NAMA :PUAN SITI ZAHARAH BINTI SETAPA

AHLI KUMPULAN 01DEE19F1107

01DEE19F1129 THAYALAN NAIR
MUHAMMAD SYAFIQ BIN SAI- A/L KUMARAN
FULHAK

ISI KANDUNGAN

• 1.PENGENALAN
• 2.KONSEP NEGARA BANGSA
• •KONSEP NEGARA
• •KONSEP BANGSA
• •ELEMEN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
• •CIRI CIRI NEGARA BANGSA
• 3.BAGAIMANA KONSEP NEGARA BANGSA DIBENTUK DALAM ACUAN

MALAYSIA?
• 4.USAHA USAHA KE ARAH PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
• 5.PENCAPAIAN PENYELESAIAN ISU KONSEP NEGARA BANGSA DALAM

ACUAN MALAYSIA
• 6.KESIMPULAN

PENGENALAN

• Konsep negara bangsa dalam acuan di negara kita merupakan satu matlamat yang
amat penting dalam melahirkan pembinaan bangsa dalam suasana yang damai dan
harmoni. Perpaduan negara juga merupakan mekanisme yang penting dalam negara
kita untuk menzahirkan impian matlamat di atas. Impian untuk mewujudkan bangsa
Malaysia yang harmoni hanya akan tercapai apabila rakyat bersedia untuk menerima
wawasan dan gagasan satu negara satu bangsa yang sememangnya wujud dalam
negara kita sejak dulu lagi.

KONSEP NEGARA DAN BANGSA •Sekumpulan masyarakat
yang mendiami sebuah
•Satu kelompok yang wilayah/kawasan secara
mendiami sebuah tetap dan diperintah oleh
kawasan/wilayah yang
mempunyai sempadan kerajaan
yang ditakbir oleh
kerajaan.

•Sebuah wilayah yang didiami oleh MAKSUD:
satu bangsa dan berasaskan suatu Negara ialah penduduk yang
unit politik yang berkuasa dalam menetap disebuah wilayah yang
institusi pemerintahan hal ehwal mempunyai sempadan yang jelas
pentadbiran. dan mempunyai kerajaan yang

sistematik/tersusun.

•Satu kelompok MAKSUD
manusia
Bangsa merujuk kepada
berdasarkan ciri tempat asal lahirnya
fizikal iaitu rasdn seseorang individu yang
membentuk satu kumpulan
keturunan besar manusia. Penggunaan
istilah bangsa digunakan
•Kaum merupakan sebagai sesebuah kumpulan
kumpulan etnik etnik, bahasa dan
berdasarkan ciri kebudayaan komuniti.
budaya
KONSEP NEGARA
•Satu komuniti DAN BANGSA
politik dan wilayah
tertentu

Sesebuah negara wujud Wilayah dirujuk sebagai
apabila rakyat yang tempat kelahiran dan
sesebuah bangsa
mendiami mengakui dan berkembang
mengiktirafkan bumi yang
dipijak ataupun wilayah

yang didiami sebagai
negara kelahirannya.

•NEGARA CIRI-CIRI NEGARA •KERAJAAN
-Wilayah yang mempunyai BANGSA -Institusi pemerintahan yang
penduduk, sempadan dan bertanggungjawab menggubal dan
pemerintah yang berwibawa. melaksanakan dasar sesebuah negara.
-Institusi pemerintahan yang
tersusun dan •PERLEMBAGAAN
bertanggungjawab membuat -Peraturan tertinggi yang bertulis
dan melaksanakan atau tidal bertulis
keputusan politik dan -Menjadi rujukan pemerintahan
menguatkuasakan undang- negara
undang.

•BANGSA
-Sekumpulan manusia
yang mendiami sebuah
wilayah
-Mempunyai persamaan
bahasa, adat resam,
kesenian dan pengalaman
sejarah.

KONSEP NEGARA BANGSA KEDAULATAN
Konsep negara bangsa ialah bangsa yang
bersatu padu dan mempunyai satu Merujuk negara bebas dan merdeka.
matlamat yang sama dan boleh dikongsi Kedaulatan perlu mendapat pengiktirafan
bersama tanpa memikirkan kepelbagaian negara negara lain di sekelilingnya ataupun
bangsa dalam satu negara. Konsep ini pihak antarabangsa. Menerusi kedaulatan
telah lama dicetuskan iaitu pada tahun mewujudan bangsa dan wilayah serta
1991 melalui Wawasan 2020 yang sempadannya akan dihormati
mengimpikan Malaysia berstatus negara
maju 2020 dan ianya dicetuskan oleh Tun
Dr.Mahathir Mohamad pass ketika itu.
Matlamat utama wawasan tersebut ialah
pembinaan negara bangsa mencapai status
negara yang maju pada tahun 2020

•Satu kelompok KONSEP NEGARA MAKSUD
manusia DAN BANGSA
Bangsa merujuk kepada
berdasarkan ciri tempat asal lahirnya
fizikal iaitu rasdn seseorang individu yang
membentuk satu kumpulan
keturunan besar manusia. Penggunaan
•Kaum merupakan istilah bangsa digunakan
sebagai sesebuah kumpulan
kumpulan etnik etnik, bahasa dan
berdasarkan ciri kebudayaan komuniti.

budaya
•Satu komuniti
politik dan wilayah
tertentu

PEMBENTUKAN KONSEP NEGARA BANGSA

PEMBENTUKAN KONSEP NEGARA BANGSA
Pembentukan konsep negara bangsa Malaysia
tertumpu kepada keperluan politik. Pembinaan ini
terbentuk apabila kemahuan rakyat mahu
memerdekakan negara daripada kolonial dengan
permuafakatan politik. Pada tahun 1954
permuafakatan politik terbina apabila parti UMNO-
MCA-MIC bergabung. Semangat kaum ini
diteruskan oleh Barisan Nasional yang diterajui oleh
parti UMNO yang kekal sehingga kini.

PEMBENTUKAN KONSEP NEGARA BANGSA

• Selepas peristiwa 13 Mei 1969, bagi mencapai
matlamat pembinaan negara bangsa banyak
insentif telah dilakukan khususnya menerusi
rancangan Dasar Ekonomi Baru(DEB).

• Matlamat lebih jelas muncul ekoran oleh
negarawan Tun Dr.Mahathir Mohamad pada
tahun 1991 iaitu Wawasan 2020. Wawasan ini
menekankan terhadap keperluan wujudnya
bangsa Malaysia yang mula diberikan
perhatian yang lebih serius oleh pelbagai pihak.

Kepelbagaian bangsa, PEMBENTUKAN Bagi meneruskan
agama dan budaya KONSEP legasi pembentukan
yang sedia ada di NEGARA BANGSA negara bangsa
Malaysia merupakan menurut acuan
kesinambungan Malaysia, pelbagai
pembentukan konsep penekanan telah
negara bangsa diberikan terhadap
Malaysia berdasarkan beberapa perkara iaitu
acuan yang telah bagi menguruskan isu
dilaksanakan melalui perpaduan negara dan
pelbagai saluran dan integrasi nasional.
penekanan. Penekanan ini amat
penting dalam
mewujudan kestabilan
politik dan menjadikan
prasyarat dalam
kalangan masyarakat
pelbagai kaum.

PEMBENTUKAN KONSEP
NEGARA BANGSA

• Namun begitu dalam memperkasakan lagi
pemahaman dan penghayatan Prinsip Rukun
Negara, ia dapat membantu merealisasikan
kesinambungan dan kemakmuran hidup dalam
negara Malaysia yang aman damai dan sejahtera.

• 5 Prinsip Rukun Negara:
• 1.Kepercayaan kepada Tuhan
• 2.Kesetiaan kepada Raja dan Negara
• 3.Keluhuran perlembagaan
• 4.Kedaulatan undang-undang

USAHA-USAHA KE ARAH PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA

• Usaha-usaha ke arah pembentukan Negara bangsa dalam acuan Malaysia merupakan salah satu langkah ke hadapan dalam
mewujudkan satu negara dan satu bangsa. Usaha ini perlulah dilakukan secara sama-sama tanpa mengira perbezaan
politik,agama dan bangsa. Antara usaha boleh dilakukan ialah dari aspek:-

PENDIDIKAN
•Melaksanakan sistem Pendidikan kebangsaan yang melaksanakan kurikulum kebangsaan
untuk setiap jenis sekolah dan satu penilaian peperiksaan seragam.
•Agenda memperkasakan sekolah kebangsaan menjadi teras dasar perlakaaan dasar
Negara bagi merealisasikan semangat perpaduan kaum dan mencapai kecemerlangan
pendidikan
•Memupuk nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dalam tajuk tajuk mata pelajaran
yang bersesuaian.
•Memperkenalkan mata pelajaran berkaitan negara bangsa di peringkat dan menengah
bertujuan untuk kesedaran dan keharmonian hidup antara kaum.

RAKYAT POLITIK

•menganjurkan aktiviti •Menubuhkan
aktiviti bagi menerapkan parti perikatan
semangat patriotism secara dan semangat
berterusan permuafakatan
•Memupuk dan
meningkatkan semangat USAHA-USAHA KE ARAH PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
perpaduan dan cinta akan
negara dalam diri

KERAJAAN

•Menjamin
kestabilan
sosioekonomi,
politik dan
pembangunan di
Malaysia.

PENCAPAIAN PENYELESAIAN ISU KONSEP NEGARA
BANGSA DALAM ACUAN MALAYSIA

•ISU BAHASA •ISU KEBUDAYAAN
Pemerkasan penggunaan Penggunaan dasar
bahasa kebangsaan iaitu kebudayaan negara telah
bahasa malaysia perlu dilaksanakan bagi memberi
dilaksanakan dalam semua panduan dalam membentuk,
bidang dan semua peringkat mewujud dan mengekalkan
daripada yang paling identiti budaya negara dan
rendah ke peringkat yang juga telah bertindak menjadi
paling tinggi daripada pelindung kepada identiti
komunikasi formal semua budaya

KESIMPULAN

• Kesimpulannya, proses dalam membentuk atau membina Negara bangsa yang mempunyai
pelbagai kaum di Malaysia sememangnya bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal
ini demikian kerana Negara Malaysia tidak diasakan dengan satu identiti bangsa yang
merdeka seperti negara-negara lain. Proses dalam membentuk negara bangsa inu
memerlukan kerjasama yang padu dari semua pihak untuk memastikan keamanan dan
kestabilan yang dimiliki dapat dikekalkan bagi generasi akan datang


Click to View FlipBook Version