The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารปาริฉัตร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pr, 2021-03-18 03:45:38

วารสารปาริฉัตร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์

วารสารปาริฉัตร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์

เร่อื งเด่น

โปรดเกลา้ ฯ ผศ.ดร.ทศั นา ศิริโชติ TEACHER TALK
เป็ นอธกิ ารบดี มรภ.สงขลา
หอประชมุ เฉลมิ พระเกยี รตฯิ มรภ.สงขลา
มรภ.สงขลา เปิ ดป้ ายแหลง่ ท่องเท่ียวฯ
ชมุ ชนตน้ แบบ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตลู วิศวกรสั งคมสถาปั ตยกรรมวฒั นธรรมถ่ินใต้
“ตลาดนานาสตูลจีโอพารค์ & ถำ้าทะล”ุ ตามหลัก “เรือนมงคลสูตร”

กำาหนดการรบั สมคั รนักศึกษาใหม่ SKRU TALK
ประจาำ ปี การศึกษา 2564 บณั ฑติ ถวายมาลยั พระกร
(จณสิ ) น.ส.ณฐกร แทนสอน
ฉบับท่ี 1 ปี ท่ี 15
สมั ภาษณ์ บณั ฑติ ป้ ายแดง
ประจ�ำ เดอื น มกร�คม-กมุ ภ�พนั ธ์ มสิ แกรนดก์ ระบ่ี ปี 2020

QR CODE STUDENT TALK
“ไมเ่ หลา กไ็ มแ่ หลม”
E-books เรอ่ื งราวนกั ศกึ ษาฝึ กงาน
หมออนามยั ณ สไุ หงปาดี

มกราคม-กุมภาพันธ์ | ฉ.1 ปี ท่ี 15 02

CONTENTSปารฉิ ตั ร วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
สสาารรบบัญัญ

03 โปรดเกล้าฯผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
เป็ นอธิการบดี มรภ.สงขลา
04 มรภ.สงขลา เปิ ดป้ ายแหล่งทอ่ งเทย่ี วฯ
ชมุ ชนตน้ แบบ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล”
ตลาดนานาสตลู จีโอพารค์ & ถำ�้ ทะล”ุ
23 กำ�หนดการรบั สมคั รนักศึกษาใหม่
ประจ�ำ ปี การศึกษา 2564

12 TEACHER TALK

หอประชุมเฉลิมพระเกยี รตฯิ มรภ.สงขลา สถาปตั ยกรรม
วฒั นธรรมถน่ิ ใต้ ตามหลัก “เรอื นมงคลสตู ร”

13 SKRU TALK

บัณฑติ ถวายมาลยั พระกร สัมภาษณ์ บณั ฑติ ป้ายแดง
มสิ แกรนด์กระบ่ี ปี 2020

13 STUDENT TALK

ไมเ่ หลา ก็ไมแ่ หลม” ชวี ติ นกั ศกึ ษาฝกึ งานหมออนามยั ณ
ต�ำ บลสไุ หงปาดี

12 04TEACHER SKRU SKRU NEWS
TALK NEWS
06 มรภ.สงขลา ขานรับนโยบาย อว. จา้ งงาน 1 ต�ำ บล 1
13 13STUDENT SKRU มหาวิทยาลัย ฟื้นฟูเศรษฐกจิ และสังคม 100 อัตรา
TALK TALK 07 รมช.มหาดไทย เยอื นมรภ.สงขลา เปน็ ประธานหารอื แกป้ ญั หาน�ำ้ ทว่ ม
08 มรภ.สงขลา เปดิ บ้านรบั การประชมุ องคก์ ร 15 ภาคี
โครงการเรารกั สงขลาเฉลมิ พระเกยี รติ
09 มรภ.สงขลา ประชมุ วิชาการระดับชาตดิ ้านศลิ ปะและ
วัฒนธรรมทอ้ งถน่ิ คร้งั ท่ี 1
10 มรภ.สงขลา จัดงาน “วนั ราชภัฏ” นอ้ มเกล้าฯ
ส�ำ นกึ พระมหากรุณาธิคณุ ในหลวง ร.9 ฯ
10 ส�ำ นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม เปน็ ตวั แทนประเทศไทย เผยแพร่
วฒั นธรรมพน้ื บา้ นระดบั นานาชาติ แบบออนไลน์
11 ข่าวคณะครุศาสตร์
14 ขา่ วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 ข่าวคณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 ข่าวคณะศลิ ปกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม
17 ข่าวคณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม / คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละ
เทคโนโลยี
18 ขา่ วคณะวทิ ยาการจดั การ /อพท. จบั มอื มหาวทิ ยาลยั
ราชภฏั สงขลา ผลกั ดนั แผนการพฒั นาการทอ่ งเทยี่ ว 3
จงั หวัดชายแดนภาคใต้
19-22 ประมวลภาพกจิ กรรม

02 | WWW.SKRU.AC.TH

03 | SKRU NEWS

คณะผ้บู รหิ าร มพี ระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ แตง่ ตง้ั
มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สงขลา “ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ” เป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.อาจารยพ์ เิ ชษฐ์ จนั ทวี รองอธกิ ารบดี
ฝ่ายบรหิ ารและวทิ ยาเขต ราชกิจจานุเบกษา หน้า 20 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 34 ง เผยแพร่
11 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ประกาศส�ำ นกั นายกรฐั มนตรี เร่ือง แตง่ ต้งั อธกิ ารบดี
2.อาจารยจ์ ริ ภา คงเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลยั ราชภัฏสงขลา
ฝา่ ยพัฒนานักศึกษา
ตามท่ีได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง
3.ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี นายนวิ ตั กล่ินงาม ใหด้ �ำ รงต�ำ แหนง่ อธกิ ารบดีมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสงขลา
ฝ่ายวจิ ยั และบริการวชิ าการ ต้ังแต่ วันท่ี 28 เมษายน 2560 ตามประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 น้ัน เน่ืองจาก นายนิวัต กล่ินงาม ได้ขอ
4.ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดี ลาออกจากตำ�แหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ขใหอ้ดพำ�รระงรตาำช�แทหานนโ่งปรอดธเกิกลา้ารโบปดรีมดหกราะวหิทมย่อามลัยแรตาช่งตภ้ังัฏสนงาขงลทาัศนแาละศสิรำ�ิโชนัตกิ
5.ผศ.นาถนเรศ อาคาสวุ รรณ รองอธกิ ารบดี เลขาธกิ ารคณะรฐั มนตรไี ดน้ �ำ ความกราบบงั คมทลู พระกรณุ าโปรดเกลา้ โปรด
ฝา่ ยวชิ าการและประกันคุณภาพการศกึ ษา กระหมอ่ มแต่งตง้ั แลว้

ผ้ชู ่วยอธิการบดี บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคล
ดงั กล่าว ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง อธกิ ารบดมี หาวิทยาลยั ราชภัฏสงขลา
1.ผศ.ดร.เกียรติศกั ด์ิ รตั นดลิ ก ณ ภูเกต็ ตั้งแต่วันที่ 9 กมุ ภาพนั ธ์ 2564ประกาศ ณ วนั ท่ี 10 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2564
2.ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธ์ุ
3.อาจารย์จิราภรณ์ กวดขนั ผู้รบั สนองพระบรมราชโองการ
ดรอองนนปายรกมรัตัฐถม์วนินตัยรี

คณะผจู้ ดั ท�ำ วารสารปาริฉัตร ฉบับท่ี 1 ปที ่ี 15 บทบรรณาธกิ าร
ประจ�ำ เดอื น มกราคม-กมุ ภาพนั ธ์ 2564
วารสารปารฉิ ตั รกา้ วมาสปู่ ที ่ี 15 แลว้ นะคะ ฉบบั แรกของปี เรม่ิ ตน้
ด้วยเร่ืองราวดี ๆ ของราชภัฏสงขลา อันดับแรกต้องขอแสดง

ทป่ี รกึ ษา : ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชต,ิ อ.พเิ ชษฐ์ จนั ทว,ี อ.จริ ภา คงเขยี ว, ความยนิ ดกี บั ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชติ อธกิ ารบดี ล�ำ ดบั ท่ี 24 พรอ้ มดว้ ย

ดร.นราวดี บวั ขวัญ, ผศ.ดร.วีระชยั แสงฉาย, คณะผบู้ รหิ ารชดุ ใหมข่ องราชภฏั สงขลา รวมไปถงึ คณบดี และคณะ

ผศ.นาถนเรศ อาคาสวุ รรณ, ผศ.ดร.เกยี รตศิ กั ด์ิ รตั นดลิ ก ณ ภเู กต็ , ผู้บริหารทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.นกลุ โสตถพิ นั ธ,ุ์ อ.จริ าภรณ์ กวดขนั , คณะศลิ ปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม

นางสาวปณั ฑติ า โชตชิ ว่ ง, นางปิยมาศ ศริ ิศุภนนท์ เร่อื งท่สี อง วารสารฉบับน้ี เป็นฉบับแรกของการมารับหน้าท่ี

เป็นบก.คนใหม่ค่ะ นอกเหนือจากการสรุปรายงานข่าวในรอบเดือน

บรรณาธกิ าร : อภญิ ญา สธุ าประดษิ ฐ์ พ.ย. 63 – ก.พ. 64 แลว้ เลม่ นย้ี งั มี 3 คอลมั นใ์ หม่ ไดแ้ ก่ SKRU TALK,

กองบรรณาธกิ าร : ลดั ดา เอง้ เถย้ี ว, ปรญิ ภรณ์ ชมุ มณ,ี ธรี ภทั ร์ มณเี กษร, TEACHER TALK, และ STUDENT TALK เพอ่ื ใหผ้ อู้ า่ นทกุ ทา่ นไดร้ จู้ กั
สพุ ฒั น์ สวุ รรณโณ, ธวชั ชยั รงุ่ สวา่ ง, อารนี า่ เดนดายดั ราชภฏั สงขลาในมมุ มองทห่ี ลากหลายขน้ึ คะ่

สดุ ทา้ ยน้ี ขอขอบคณุ ส�ำ หรบั การตดิ ตามวารสารปารฉิ ตั ร มาตลอด

งานประชาสัมพันธ์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสงขลา ชั้น1 สำ�นกั งานอธิการบดี 15 ปี ภายใตก้ ารพฒั นารปู แบบของบก.ทกุ ทา่ นอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง หวงั เปน็

โทร. 0 7426 0200-4 E-mail : [email protected] อยา่ งยง่ิ วา่ จะไดร้ บั การสนบั สนนุ จากทกุ ทา่ นตอ่ ไป หากมขี อ้ เสนอแนะ

: songkhlarajabhat สามารถสง่ ขอ้ มลู เขา้ มาไดท้ ่ี อเี มล์ [email protected] หรอื ชอ่ งทางสอ่ื สงั คม
ออนไลนต์ า่ ง ๆ ไดต้ ลอด 24 ชม. คะ่

WWW.SKRU.AC.TH | 03

SKRU NEWS | 04

มรก.สงขลา เปิดป้ายแหล่งทอ่ งเท่ยี วฯ ความรว่ มมอื กบั คณะอน่ื ๆ ในมหาวทิ ยาลยั สำ�หรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาด
รว่ มบูรณาการครบทุกมิติ ชคู วามโดดเด่น นานาสตลู จโี อพารค์ ทจ่ี ะเปน็ แหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว
“ตลาดนานาสตูลจีโอพารค์ เชิงวัฒนธรรมเป็นจุดขาย ถือเป็นความ แห่งใหม่ เป็นตลาดท่ีประชาชนในพื้นท่ี
& ถำ�้ ทะล”ุ ชมุ ชนต้นแบบ สำ�เร็จร่วมกันระหว่างชุมชน ต.เขาขาว สามารถนำ�สินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำ�หน่าย
ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตลู และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการยก แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงช่วยกระจายรายได้ให้กับ
ระดบั และพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของชาวบา้ น ประชาชนในชุมชน นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิต
มรภ.สงขลา พฒั นาทอ้ งถน่ิ ตามพระบรมราโชบาย ในชุมชนอย่างยงั่ ยืน ทดี่ ขี องประชาชน
ร.10 จับมือ ต.เขาขาว เปิดตัวแหล่งท่องเท่ียว
ถ�ำ้ ทะลุ และตลาดนานาสตลู จโี อพารค์ พรอ้ มยกระดบั โดย ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ ได้กล่าว รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวถ้ำ�ทะลุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้อย่าง ระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการฯว่า ก็เช่นเดียวกัน ชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่ง
ย่งั ยนื “เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรม ท่องเที่ยว มีบทบาทต่อการบริหารจัดการ
ราโชบายรัชกาลที่ 10 การพัฒนาชุมชน และท�ำ นบุ �ำ รงุ คณุ คา่ แหง่ ความงดงามเอาไว้
เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ ถือเป็น ด้วยความเข้าใจและมีจิตสำ�นึกแห่งความ
ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี โครงการท่ีจะทำ�ให้ชุมชนมีการพัฒนา เป็นเจ้าของ รวมทั้งร่วมกำ�หนดแนวทาง
มรภ.สงขลา เป็นประธานในโครงการพัฒนาชุมชน อยา่ งยง่ั ยนื โดยใชก้ ารทอ่ งเทย่ี วเปน็ เครอ่ื ง การพัฒนาไปด้วยกัน บทบาทจากชุมชน
ต้นแบบการท่องเท่ียววิถีชุมชนบูรณาการความรัก มอื สำ�คัญ ซ่ึงที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์ เปรียบเสมือนเคร่ืองรับประกันความยั่งยืน
สามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน เพ่ือรับการตรวจเย่ียม แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ดำ � เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ของชมุ ชน”
ติดตามการดำ�เนินงานและเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยว ต.เขาขาว อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดา้ น ผศ.นาถนเรศ อาคาสวุ รรณ คณบดี
ศนู ยก์ ารเรยี นรถู้ �ำ้ ทะลุ และตลาดนานาสตลู จโี อพารค์ บนพ้ืนฐานงานวิจัยและบริการวิชาการ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
ของชุมชนต้นแบบตำ�บลเขาขาว อำ�เภอละงู ถือเป็นการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่าง กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้ลงพื้นท่ี
จงั หวดั สตลู ซง่ึ คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ แท้จริง อาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนา ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า
ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับ “เขาขาวโมเดล” ที่สามารถให้ชุมชนอื่น 3 ปี โดยได้กำ�หนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำ�นวน 7 กลุ่มอาชีพ โดยอาศัย ใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อไปได้

04 | WWW.SKRU.AC.TH

ในการบริการวิชาการ พร้อมท้ังได้จัดทำ� 05 | SKRU NEWS
MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เขาขาว (อบต.เขาขาว) โดยมีเป้าหมาย 1.กลุ่มตัดเย็บบา้ นบอ่ หนิ 2.กลุ่มโกป๊ีนาขา่ 3.กลุ่มเขาขาวโคขุน
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิต 4.กล่มุ ขา้ วกลอ้ งเขาขาว 5.กลมุ่ ขนมบา้ นดาหล�ำ
ท่ีดีและเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน 6.กลุ่มขนมชุมชนบา้ นหาญ 7.กลมุ่ นวดแผนไทย สปาฮาลาล
จากการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ มรภ.สงขลา เพ่ือการพัฒนา ซ่ึงเป็นกลุ่มอาชพี นอ้ งใหม่ท่ที างคณะฯ กำ�ลงั พัฒนาในปีนี้
ทอ้ งถน่ิ ตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 เพื่อรองรับการทอ่ งเทย่ี วชมุ ชน
ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนานา
สตูลจีโอพาร์ค เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง นายอภิชาต ราโอบ ก�ำ นัน ต.เขาขาว กลา่ ววา่ การพัฒนา
วัฒนธรรม และเป็นสถานท่ีจำ�หน่ายสินค้า แหล่งท่องเที่ยวถ้ำ�ทะลุเป็นความร่วมมือกันระหว่างชาวชุมชน
บ้านหาญ ต.เขาขาว อบต.เขาขาว และคณะมนุษยศาสตร์
ผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน รวมทง้ั ยงั เปน็ สถานทพ่ี กั ผอ่ นหยอ่ นใจ และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่ง เชงิ นเิ วศในพนื้ ทอ่ี ทุ ยานธรณโี ลก จ.สตลู ทจี่ ะท�ำ ใหน้ กั ทอ่ งเทย่ี ว
ท่องเที่ยวถ้ำ�ทะลุ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก จ.สตูล โดยได้จัดทำ�ป้าย ได้เรียนรู้ระบบนิเวศควบคู่ไปกับการ
บอกทางและป้ายแหล่งท่องเท่ียวถ้ำ�ทะลุ ปรับปรุง เรยี นรซู้ ากดกึ ด�ำ บรรพท์ คี่ น้ พบในพน้ื ที่
ถนนและจดั ท�ำ สะพานไมเ้ ขา้ สแู่ หลง่ ทอ่ งเทยี่ วถ�้ำ ทะลุ อีกท้ังยังสร้างให้เกิดความรักและ
จัดสร้างอาคารรองรับนักท่องเท่ียว จัดทำ�ป้าย หวงแหนธรรมชาติอีกดว้ ย
ส่ือความหมายแหล่งทอ่ งเทีย่ วถำ�้ ทะลุ เป็นต้น
ปิดท้ายดว้ ย นายนพดล นงเกษม
นอกจากน้ัน ยังมีการพัฒนาและยกระดับ นายก อบต.เขาขาว กล่าวว่า งานในวันนี้
ผลติ ภัณฑ์ชมุ ชน จำ�นวน 7 กลมุ่ อาชีพ ได้แก่ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของ
ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาตลาด
นานาสตูลจีโอพาร์ค ให้เป็นตลาด
สำ�หรับจำ�หน่ายสินค้า อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพอื่ รองรับการท่องเท่ยี ว
โดยชุมชน ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนเกิดการก
ระจายรายได้สู่ชุมชน ในนามของชาว ต.เขาขาวขอ
ขอบคุณ มรภ.สงขลา ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนา
ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค จนเกิดการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม พวกเราชาวเขาขาวจะให้ความร่วมมือ
และทุ่มเทพัฒนาให้ ต.เขาขาว เป็นชุมชนต้นแบบ
การท่องเท่ียววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคี
เทดิ ไท้องค์ราชนั ต่อไป

WWW.SKRU.AC.TH | 05

SKRU NEWS | 06

มรภ.สงขลา ขานรับนโยบาย อว.
จ้างงาน 1 ตำ�บล 1 มหาวิทยาลัย
ฟ้ื นฟู เศรษฐกิจและสังคม 100 อัตรา

เมอ่ื วนั ท่ี 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ทผ่ี า่ นมา มรภ.สงขลา จดั งานปฐมนเิ ทศและแถลงขา่ ว
ส่ือมวลชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ (1 ตำ�บล 1
มหาวิทยาลัย) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
เม่อื วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เหน็ ชอบให้กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (อว.) ดำ�เนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บล โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ในพื้นทีเ่ ป็นหน่วยบรู ณาการโครงการ (System Integrator) และจา้ งนักศึกษา บัณฑติ
จบใหม่ ประชาชนทวั่ ไป รว่ มพฒั นาพืน้ ที่ ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ และสงั คม ท่มี คี วามครอบคลมุ
ในประเดน็ ต่างๆ ตามปัญหาและความตอ้ งการของชุมชน

ท้ังน้ี มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินงานโครงการดังกล่าวใน 5 พื้นที่ของ
จงั หวดั สงขลาและสตลู ประกอบดว้ ย 1. ต�ำ บลเกาะแตว้ อ�ำ เภอเมอื งสงขลา จงั หวดั สงขลา
2. ต�ำ บลท่าหิน อำ�เภอสทิงพระ จังหวดั สงขลา 3. ต�ำ บลโคกม่วง อำ�เภอคลองหอยโขง่
จงั หวดั สงขลา 4. ต�ำ บลคลองหลา อ�ำ เภอคลองหอยโขง่ จงั หวดั สงขลา และ 5. ต�ำ บลปาลม์
พฒั นา อ�ำ เภอมะนงั จงั หวดั สตลู ซง่ึ มรภ.สงขลา ไดด้ �ำ เนนิ การรบั สมคั รและคดั เลอื กบคุ คล
เพอื่ จา้ งเหมาบรกิ ารภายใตโ้ ครงการดงั กลา่ วเสรจ็ สนิ้ โดยมผี เู้ ขา้ รว่ มรายงานตวั ปฐมนเิ ทศ
จำ�นวน 100 อัตรา เป็นบัณฑิตจบใหม่ 50 อัตรา นักศึกษา 25 อัตรา และประชาชน
ทวั่ ไป 25 อัตรา

โดย ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการ
ปฐมนเิ ทศ วา่ โครงการน้ีจะชว่ ยใหเ้ กดิ การจ้างงานเพิม่ ขึ้นในชว่ งสถานการณ์ แพรร่ ะบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้
ความเขา้ ใจมากขน้ึ เกย่ี วกบั โครงการยกระดบั เศรษฐกจิ และสงั คมรายต�ำ บลแบบบรู ณาการ
(1 ตำ�บล 1 มหาวทิ ยาลยั ) ของ มรภ.สงขลา อีกทั้งยงั เปน็ การประชาสัมพันธก์ ารดำ�เนิน
งานโครงการดงั กล่าวผา่ นสือ่ ช่องทางตา่ ง ๆ สสู่ าธารณชนมากยง่ิ ขนึ้ ดว้ ย

“ขอแสดงความยนิ ดกี บั ทกุ ทา่ นทไี่ ดร้ บั การคดั เลอื กใหเ้ ขา้ รว่ มโครงการ หวงั เปน็ อยา่ ง
ย่งิ วา่ ทุกท่านจะได้ไปปฏบิ ัตงิ านรว่ มกบั มหาวทิ ยาลยั พน้ื ที่ชุมชน ท่รี ับผดิ ชอบเพ่อื สรา้ ง
ประโยชนใ์ หก้ บั ชุมชน ท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรฐั บาลและมหาวทิ ยาลยั ตอ่ ไป”

06 | WWW.SKRU.AC.TH

07 | SKRU NEWS

นายนิพนธ์ บุญญามณี

รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา
เป็นประธานหารือแก้ปัญหาน้ำ�ท่วม

ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโณ ชั้น 8 สำ�นักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา

รมช.มหาดใทย เร่งรัดแก้ไขปั ญหาน้ำ�ท่วมสงขลา ส�ำ หรบั ความคบื หนา้ ลา่ สดุ เมอ่ื วนั ท่ี 27 ม.ค. 2564
ส�ำ นกั ชลประทานที่ 16 จงั หวัดสงขลา ไดเ้ ขา้
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หารอื ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชติ รกั ษาราชการแทน
พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , อธิการบดี และ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชติ รกั ษาราชการแทนอธกิ ารบดี มรภ.สงขลา (ในขณะนนั้ ) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ
และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมหารือแก้ปั ญหาน้ำ�ท่วม บรหิ ารและพฒั นาหนว่ ยงาน ตลอดจนผเู้ กย่ี วขอ้ ง
เพอ่ื รว่ มส�ำ รวจพน้ื ทว่ี างแนวทางแกป้ ญั หาน�ำ้ ทว่ ม
รมช.มหาดไทย ย้ำ�ทุกหน่วยงาน ในมหาวทิ ยาลยั และพน้ื ทใ่ี กลเ้ คยี ง โดยมแี นวทาง
ในการสร้างพื้นท่ีแก้มลิงสำ�หรับรับน้ำ�และ
ปั ญหาน้ำ�ท่วมต้องคล่ีคลาย พัฒนาให้กลายเป็นจุดพักผ่อนสาธารณะของ
เมอื่ วนั ที่ 22 มกราคม 2564 ทผี่ า่ นมา ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชติ รกั ษาราชการแทนอธกิ ารบดี ทอ้ งถนิ่ ตอ่ ไป
มรภ.สงขลา พรอ้ มดว้ ยคณะผู้บรหิ าร ใหก้ ารตอ้ นรับ นายนิพนธ์ บญุ ญามณี รัฐมนตรีชว่ ย
วา่ การกระทรวงมหาดไทย ซงึ่ เดนิ ทางมาเปน็ ประธานการประชมุ แกไ้ ขปญั หาน�ำ้ ทว่ มในพน้ื ที่
จังหวดั สงขลา ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโณ ชั้น 8 สำ�นักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา
โดยมี นายจารวุ ฒั น์ เกลย้ี งเกลา ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั สงขลา น�ำ หวั หนา้ สว่ นราชการและหนว่ ยงาน
ท่เี กย่ี วข้องเขา้ ร่วมหารือ เพ่อื รว่ มกันแกไ้ ขปัญหานำ้�ท่วมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
และบรเิ วณใกลเ้ คยี ง ตลอดจนแนวถนนกาญจนวนชิ ไปจนถงึ หา้ แยกน�ำ้ กระจาย และเทศบาล
ต�ำ บลพะวง เปน็ กรณเี รง่ ดว่ น หลงั จากไดร้ บั การรอ้ งทกุ ขผ์ า่ นหลายชอ่ งทางจากตวั แทนชาวบา้ น
ทไี่ ด้รบั ผลกระทบน�้ำ ท่วมบา้ นเรือน

ส�ำ หรบั แนวทางการแกไ้ ขปญั หา ไดม้ อบหมายใหห้ นว่ ยงานทเี่ กยี่ วขอ้ งด�ำ เนนิ การ กลา่ วคอื
พื้นท่ีบรเิ วณ มรภ.สงขลา และพืน้ ท่ีใกลเ้ คยี ง มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ แขวง
ทางหลวงสงขลาที่ 1 ออกแบบการเพมิ่ ขนาดทอ่ ระบายน�้ำ และใหโ้ ครงการชลประทานสงขลา
ส�ำ รวจและออกแบบแกม้ ลงิ ภายในมหาวทิ ยาลยั สว่ นปญั หาน�ำ้ ทว่ มบรเิ วณหา้ แยกน�้ำ กระจาย
และควนหิน มอบหมายให้สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำ�รวจ
และขดุ ลอกทางน�ำ้ สาธารณะ และใหแ้ ขวงทางหลวงสงขลาท่ี 1 ขดุ ลอกทรายในทอ่ ระบายน�ำ้
ใหส้ ามารถระบายน�ำ้ ไดอ้ ยา่ งสะดวกและรวดเรว็ ขนึ้ นอกจากนน้ั ยงั ไดม้ อบหมายใหส้ �ำ นกั งาน
โยธาธิการและผงั เมอื งจงั หวดั สงขลา สำ�รวจการแกไ้ ขปญั หาในภาพรวม และศกึ ษาเร่อื งการ
ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ ของประชาชนในพน้ื ท่ี ดว้ ยการกอ่ สรา้ งสะพานลอย (บนั ไดเลอ่ื น) และจดั ท�ำ
พื้นที่จอดรถหน้าโรงพยาบาลสงขลา โดยให้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ในการออกแบบและพิจารณาดำ�เนนิ การรว่ มกัน

WWW.SKRU.AC.TH | 07

SKRU NEWS | 08

มรภ.สงขลา เปิ ดบา้ นรับการประชมุ องค์กร 15 ภาคี

โครงการเรารกั สงขลาเฉลิมพระเกยี รติ

เม่อื วันท่ี 28 มกราคม 2564 ทผ่ี า่ นมา จังหวดั สงขลา จัดประชมุ ขบั เคลอื่ นองคก์ ร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารกั สงขลาเฉลิมพระเกยี รติ น�ำ โดย
นายบัญญตั ิ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลมิ พระเกียรติ นายจารุวฒั น์ เกลย้ี งเกลา ผู้วา่ ราชการจังหวดั สงขลา และคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ ย
คณะผู้บริหารหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน จำ�นวน 15 องค์กร ประกอบดว้ ย

จงั หวดั สงขลา องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั สงขลา มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์ มหาวทิ ยาลยั ทกั ษณิ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลศรวี ชิ ยั
มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสงขลา มหาวทิ ยาลัยหาดใหญ่ มูลนิธเิ รารักสงขลาเฉลมิ พระเกียรติ หอการคา้ จ.สงขลา สภาอตุ สาหกรรม จ.สงขลา
สมาคมสมาพันธธ์ รุ กจิ การท่องเท่ียว จ.สงขลา สมาคมมูลนิธพิ ลเอกเปรม ตณิ สูลานนท์ มูลนิธสิ วนประวตั ศิ าสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
มูลนิธิมหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา

เพ่อื ตดิ ตามรายงานผลการดำ�เนนิ งานในดา้ นต่าง ๆ ผา่ นระบบการประชมุ ทางไกล (Zoom) โดยมี ศาสตราจารย์กิตตคิ ุณ ดร.วิษณุ เครอื งาม รองนายกรฐั มนตรี ใน
ฐานะประธานมูลนธิ ิสวนประวัตศิ าสตร์ พลเอก เปรม ติณสลู านนท์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชมุ พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท์ ชั้น 7 ส�ำ นักงานอธิการบดี
มรภ.สงขลา

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวระหว่างนำ�เสนอแผนดำ�เนินงาน
พัฒนาทรพั ยากรมนุษย์ ช่วงวยั นกั เรยี นอายุ 7-14 ปี วา่ มรภ.สงขลา ใช้งบประมาณในโครงการมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพ่ือการพัฒนาทอ้ งถิ่น ในการจดั กิจกรรมบริการวชิ าการเพื่อพัฒนาทักษะการเรยี นรใู้ หแ้ กน่ กั เรียนช่วงวัยดงั กลา่ ว อาทิ
คา่ ยพส่ี อนนอ้ งใหอ้ า่ นออกเขยี นได้ คา่ ยครเู พอ่ื ศษิ ย์ การจดั อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเรอ่ื ง การออกแบบและพฒั นาสอ่ื การเรยี นรู้
เพอ่ื การพฒั นาแรงจงู ใจและผลการทดสอบระดบั ชาตขิ องนกั เรยี นในจงั หวดั สงขลา การพฒั นานวตั กรรมการเรยี นรทู้ ส่ี อดคลอ้ งกบั
พระบรมราโชบายทางการศกึ ษาส�ำ หรบั ครู และนกั เรยี นโรงเรยี นกองทนุ การศกึ ษา การจดั อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร เรอ่ื ง การบรู ณาการ
ชวี ติ ประจ�ำ วันกับเศรษฐกจิ พอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสำ�หรับครู และนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศกึ ษา
ผา่ นกจิ กรรมคา่ ยการสง่ เสรมิ ศกั ยภาพครเู พอ่ื พฒั นาผเู้ รยี นฐานสมรรถนะ การลงพน้ื ทจ่ี ดั คา่ ยเพอ่ื พฒั นาศกั ยภาพผเู้ รยี นและ
การบรู ณาการศาสตรพ์ ระราชาใหก้ บั นกั เรยี นโรงเรยี นต�ำ รวจตระเวนชายแดน เปน็ ตน้ โดยมงุ่ หวงั ใหส้ ามารถอา่ นออกเขยี นได้

มรภ.สงขลา จับมือ 4 มหาวิทยาลัย ขบั เคลื่อน
Creative Songkhla City of Gastronomy Project

ผลักดนั อาหารถ่นิ สงขลา สู่เวทีสากลตามมาตรฐานยูเนสโก

ดา้ นวาระการพจิ ารณาการศกึ ษาวจิ ยั ขบั เคลอ่ื นพฒั นาจ.สงขลา โดยในปนี ้ี มรภ.สงขลา บรู ณการจดั ท�ำ โครงการ
รว่ มกบั อกี 4 มหาวทิ ยาลยั ชปู ระเดน็ ผลกั ดนั ใหส้ งขลาเปน็ เมอื งสรา้ งสรรคด์ า้ นอาหารของยเู นสโกโดย ดร.บรรจง ทองสรา้ ง
รอง ผอ.ส�ำ นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา ได้รายงานตอ่ ท่ปี ระชมุ วา่ จ.สงขลา มจี ุดเด่นดา้ นอตั ลกั ษณค์ วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องอาหารประจำ�ถิ่นที่มีความผสมผสานแบบพหุวัฒนธรรม
ซึ่งเข้าขา่ ยการเปน็ Traditional Food ท่ีสามารถพฒั นาให้กลายเป็นการทอ่ งเทย่ี วเชิงอาหารได้ ซงึ่ การผลกั ดนั ให้
อาหารประจ�ำ ถ่นิ ผา่ นการรับรองของยเู นสโก มคี วามจำ�เป็นทีจ่ ะตอ้ งบรู ณาการในมติ ดิ า้ นต่าง ๆ เช่น การน�ำ วตั ถดุ ิบ
ทอ้ งถน่ิ มาสรา้ งเปน็ นวตั กรรมอาหาร ซง่ึ ทผ่ี า่ นมา มรภ.สงขลาไดล้ งพน้ื ท่ี อ.สงิ หนคร รว่ มกบั เครอื ขา่ ยจนสามารถพฒั นา
ใหเ้ กิดผลิตภณั ฑ์เค้กหนา้ นมิ่ มะมว่ งเบา ซงึ่ จำ�เปน็ ต้องมกี ารศกึ ษาวิจยั ร่วมกนั ในเชงิ วชิ าการและยกระดบั ในดา้ นอื่น ๆ
ควบคกู่ นั ต่อไปอีกหลายประเด็น

นอกจากน้ี อ.เทพรตั น์ จนั ทพนั ธ์ จากวทิ ยาลยั การจดั การเพอ่ื การพฒั นา ม.ทกั ษณิ ไดก้ ลา่ วเสรมิ วา่ การผลกั ดนั
ให้อาหารประจ�ำ ถ่ินสงขลาผา่ นมาตรฐานสากลนนั้ จ�ำ เปน็ จะต้องมกี ารพัฒนาในแตล่ ะดา้ นควบคูก่ นั ไมว่ ่าจะเป็นการ
พฒั นาคน พฒั นาพน้ื ท่ี และพฒั นาในระดบั นโยบายของจงั หวดั เพอ่ื ใหส้ งขลาเปน็ เมอื งแหง่ สตรที ฟดู๊ ทค่ี นทว่ั โลกยอมรบั
และอยากมาเทย่ี ว อนั จะน�ำ มาซง่ึ การเตบิ โตทางเศรษฐกจิ ของจงั หวัดต่อไป ซ่ึงที่ประชมุ เหน็ ชอบผลักดนั ให้เปน็ วาระ
ของจังหวัดทัง้ ในความรว่ มมือด้านวิชาการและงานอืน่ ทีเ่ ก่ียวขอ้ ง

08 | WWW.SKRU.AC.TH

09 | SKRU NEWS

มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติ
ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรมทอ้ งถิ่น ครัง้ ที่ 1

เปิ ดเวทนี �ำ เสนอผลงานวิจัย 4 สาขา ผลักดนั สู่สากล

ส�ำ นักศิลปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการระดบั ชาติดา้ นศิลปะและ WWW.SKRU.AC.TH | 09
วฒั นธรรมท้องถ่นิ ครง้ั ท่ี 1 แบบออนไลน์ น�ำ เสนอผลงานวิจยั 4 สาขา ภาษาและวรรณกรรม
วัฒนธรรมในลักษณะอื่น ศิลปะ งานช่าง การออกแบบ นาฏ-ดุริยศิลป์และงานสร้างสรรค์
หวังผลักดนั สู่ระดบั สากล

ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชติ อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั ราชภฏั สงขลา กลา่ วระหวา่ งเปน็ ประธาน
ในพธิ เี ปดิ การประชมุ วชิ าการระดบั ชาตดิ า้ นศลิ ปะและวฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ ครง้ั ท่ี 1 จดั โดยส�ำ นกั ศลิ ปะ
และวฒั นธรรม มรภ.สงขลา เมอื่ วนั ที่ 15-16 กมุ ภาพนั ธ์ ท่ผี า่ นมา ว่า เป็นการรว่ มผลกั ดัน
งานวจิ ัยและวชิ าการในระดบั สากลผา่ นระบบการประชมุ แบบออนไลน์ (Zoom Application)
เพือ่ ส่งเสรมิ สนับสนนุ รักษา และเผยแพรผ่ ลงานดา้ นวิชาการและผลงานสรา้ งสรรคด์ ้านมรดก
ภมู ิปัญญาทางวฒั นธรรมทีม่ ีคุณภาพ เปน็ เวทสี ง่ เสรมิ ใหอ้ าจารย์ นักวิชาการ นสิ ิต นกั ศึกษา
และผสู้ นใจทัว่ ไป มโี อกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยังเป็นสือ่ กลางในการแลกเปล่ียนความรู้
ความคดิ ดา้ นวฒั นธรรมและศลิ ปะ เปน็ สอ่ื เชอ่ื มโยงบคุ ลากรในวชิ าชพี ศลิ ปกรรม โดยเปดิ รบั บทความ
ทั้งภาษาไทยและภาษาองั กฤษ

อธกิ ารบดี มรภ.สงขลา กลา่ วอกี วา่ มหาวทิ ยาลยั มภี ารกจิ หลกั ในดา้ นการท�ำ นบุ �ำ รงุ ดา้ นศลิ ปะ
และวฒั นธรรมใหม้ คี วามยง่ั ยนื รวมทง้ั การสรา้ งประโยชนค์ ณุ คา่ ตอ่ ชมุ ชน โดยตระหนกั ถงึ ความส�ำ คญั
ของการวจิ ยั เป็นอยา่ งยิ่ง โดยเฉพาะการวจิ ัยเพือ่ สร้างองค์ความรใู้ หมด่ ้านศลิ ปะและวัฒนธรรม
การวจิ ยั และพฒั นา รวมถงึ การจดั การเรยี นการสอนทห่ี ลากหลายสาขาวชิ าทเ่ี กย่ี วขอ้ งหรอื บรู ณาการ
งานดา้ นศลิ ปะและวฒั นธรรมของชาตแิ ละทอ้ งถน่ิ ซง่ึ หวงั เปน็ อยา่ งยง่ิ วา่ การประชมุ วชิ าการครง้ั น้ี
ทกุ ทา่ นจะไดอ้ งคค์ วามรทู้ เ่ี ปน็ รปู ธรรมในดา้ นศลิ ปะและวฒั นธรรม ไดเ้ ครอื ขา่ ยการเรยี นรทู้ จ่ี ะสง่ เสรมิ
ใหเ้ กิดการน�ำ องค์ความรไู้ ปตอ่ ยอดและพัฒนาวชิ าการ เพอ่ื รับใช้สงั คมและประเทศชาติรวมถึง
เพือ่ ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ ยงานวิจัยในระดับชาตติ ่อไป

ดา้ น อาจารยโ์ อภาส อสิ โม ผอู้ �ำ นวยการส�ำ นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา กลา่ ววา่
สำ�นกั ศิลปะและวฒั นธรรม จัดประชมุ วิชาการระดบั ชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมทอ้ งถ่นิ คร้งั ที่ 1
ในรปู แบบออนไลนผ์ า่ น Zoom Application เนอ่ื งดว้ ยสถานการณ์ Covid-19 ภายใตค้ วามปกตใิ หม่
โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและ
ผลงานสรา้ งสรรคด์ า้ นมรดกภมู ปิ ญั ญาทางวฒั นธรรมทม่ี คี ณุ ภาพ ไดแ้ ก่ วรรณกรรมพน้ื บา้ นและภาษา
ศลิ ปะการแสดง แนวทางปฏบิ ตั ทิ างสงั คม พธิ กี รรม ประเพณแี ละเทศกาล ความรแู้ ละการปฏบิ ตั ิ
เกย่ี วกบั ธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝมี อื ดัง้ เดมิ การละเลน่ พืน้ บ้าน การกีฬาพืน้ บา้ น ศลิ ปะ
การตอ่ สปู้ อ้ งกนั ตัว และลักษณะอน่ื โดยเป็นเวทสี ่งเสรมิ ให้อาจารย์ นักวชิ าการ นสิ ติ นักศกึ ษา
และผสู้ นใจท่ัวไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวชิ าการ และเปน็ สอ่ื กลางในการแลกเปลีย่ นความรู้
ความคิดด้านวฒั นธรรมและศลิ ปะ เป็นส่ือเช่อื มโยงบคุ ลากรในวชิ าชพี ศลิ ปกรรม

ผศ.ดร.จรรยส์ มร ผลบญุ รองผู้อ�ำ นวยการส�ำ นกั ศิลปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา
ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการ กลา่ วว่า งานประชุมวิชาการระดับชาติทจี่ ัดข้นึ ในครั้งนี้ เปดิ รับบทความ
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีผู้สนใจรว่ มน�ำ เสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวชิ าการจาก 4 สาขา
ประกอบด้วย สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาวัฒนธรรมในลักษณะอ่นื ๆ สาขาศิลปะ งานชา่ ง
และการออกแบบ สาขานาฏ-ดุริยศิลป์และงานสร้างสรรค์ รวม 48 บทความ จากทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รว่ มน�ำ เสนอผลงานในคร้งั นี้อยา่ งคบั ค่งั ทัง้ นี้ บทความทไ่ี ดร้ บั ประเมินในระดับสงู
จากผทู้ รงคณุ วฒุ ิ จะไดร้ บั การตพี มิ พเ์ พอ่ื เผยแพรใ่ นวารสารส�ำ นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา ตอ่ ไป

ขณะที่ อาจารยก์ มลนาวนิ อนิ ทนจู ติ ร รองผู้อ�ำ นวยการสำ�นกั ศิลปะและวฒั นธรรม
มรภ.สงขลา รบั ผดิ ชอบงานบรรณาธกิ ารวารสารส�ำ นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา กลา่ วถงึ
รายละเอยี ดเก่ยี วกบั วารสารศลิ ปะและวัฒนธรรม ว่า วารสารมีนโยบายรบั ตพี มิ พ์บทความคณุ ภาพสูง
ในดา้ นวชิ าการและผลงานสรา้ งสรรคด์ า้ นมรดกภมู ปิ ญั ญาทางวฒั นธรรมทม่ี คี ณุ ภาพในดา้ นตา่ งๆ
โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือ อาจารย์ นักวิชาการ นิสติ นักศึกษา และผสู้ นใจทว่ั ไปทั้งในระดบั ชาติ
และสากล ซ่ึงในขณะนีส้ ามารถส่งบทความผา่ นระบบ ThaiJo ไดแ้ ลว้ และมเี ปา้ หมายในการ
สรา้ งมาตรฐานคุณภาพวารสารใหผ้ า่ นการรบั รองคุณภาพของ TCI ภายในปี พ.ศ. 2567

ปดิ ทา้ ยดว้ ย ดร.บรรจง ทองสรา้ ง รองผอู้ �ำ นวยการส�ำ นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา
กลา่ วขอบคณุ ผมู้ สี ว่ นรว่ มในโครงการประชมุ วชิ าการฯ วา่ ไดร้ บั ความรว่ มมอื อยา่ งดจี ากบคุ ลากร
และอาจารยภ์ ายในมหาวทิ ยาลยั มรดกทางศลิ ปะและวัฒนธรรมเปน็ สิ่งทรงคณุ คา่ มากมาย เวที
การประชมุ วชิ าการนช้ี ว่ ยใหน้ กั วชิ าการ อาจารย์ และนกั ศกึ ษา ไดเ้ รยี นรแู้ ละตระหนกั ถงึ คณุ คา่ ของ
ทอ้ งถน่ิ ทต่ี นอาศยั ผา่ นบทความทางวชิ าการ และหวงั วา่ งานวจิ ยั ทน่ี �ำ เสนอในเวทนี ้ี จะเปน็ ขอ้ มลู
สำ�คญั ในการพัฒนาศลิ ปะและวัฒนธรรมทอ้ งถ่นิ ให้ยง่ั ยนื ต่อไป

SKRU NEWS | 10

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ”น้อมเกล้าฯ
สำ�นึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ฯ

คณะผ้บู รหิ าร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา ร่วมกิจกรรม เนื่องใน “วันราชภัฏ” ประจำ�ปี 2564
ด้วยน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่อื วิทยาลัยครูท่วั ประเทศ
วา่ “สถาบันราชภฏั ” เมอื่ วันท่ี 14 กุมภาพนั ธ์ 2535 โดยกิจกรรม
เนอ่ื งในวนั ราชภฏั ประจ�ำ ปนี ้ี ประกอบไปดว้ ย (10 กมุ ภาพนั ธ์ 2564)
กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาบริจาคโลหิต และพัฒนามหาวิทยาลัย
(14 กมุ ภาพนั ธ์ 2564) กจิ กรรมท�ำ บญุ ตกั บาตรถวายเปน็ พระราชกศุ ล
พธิ ถี วายราชสกั การะและ มอบโลเ่ ชดิ ชเู กยี รตคิ นดศี รรี าชภฏั ณ หอประชมุ
เฉลิมพระเกยี รติฯ มรภ.สงขลา

โดยผ้ไู ด้รบั รางวลั คนดศี รีราชภัฏ ประจ�ำ ปี 2564 ประเภทอาจารย์
ได้แก่ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
ได้แก่ นางภัชลี สุดเอ้ือม ประเภทศษิ ย์เก่า ไดแ้ ก่ นายกิตติ สังขศ์ ิริ
ประเภทนกั ศกึ ษาไดแ้ ก่นายกฤษณพงศ์สทิ ธชิ ยั และนายญาณวฒุ ิหริ ญั ชาติ

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตัวแทนประเทศไทย
เผยแพร่วัฒนธรรมพ้ื นบ้านระดับนานาชาติแบบออนไลน์

ส�ำ นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มรภ.สงขลา ไดร้ บั คดั เลอื กเปน็ 1 ใน 2 ทมี
ตวั แทนประเทศไทย พร้อมด้วยโรงเรียนอสั สมั ชัญ ฝา่ ยมัธยม เขตบางรกั
กรุงเทพมหานครฯ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับนานาชาติ
ภายในงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดย
มหาวทิ ยาลัยชานดกิ าร์ รฐั ปญั จาบ ประเทศอินเดยี “4th CU Rhythms
International Folklore Festival” ในระหว่างวันท่ี 21-23 ธนั วาคม
2563 ทผี่ า่ นมา โดย เปน็ การน�ำ เสนอผา่ นสอ่ื ประสมมลั ตมิ เี ดยี เพอ่ื รองรบั
วิถีใหม่ NEW NORMAL

ผศ.ดร.จรรยส์ มร กลา่ ววา่ การแสดงจะแบง่ เปน็ 3 ชว่ ง 3 วนั ชว่ งท่ี 1
พธิ เี ปดิ เปน็ การแนะน�ำ หนว่ ยงาน เดนิ ขบวนพาเหรด พรอ้ มการแสดง เถดิ เทงิ
ชว่ งที่ 2 การโชวผ์ ลงานการแสดง โดยจดั ท�ำ ชดุ การแสดง 3 ชดุ ตอ่ เนอ่ื งกนั
เรม่ิ จากระบ�ำ วรเชษฐ์ ซง่ึ เปน็ การแสดงร�ำ นาฏศลิ ปไ์ ทยแสดง วฒั นธรรมไทย
ภาคกลาง ต่อด้วยระบำ�ผ้าบาติก ที่ต้องการโชว์วัฒนธรรม ภาคใต้ผ่าน
สสี นั ลวดลายผา้ บาตกิ และปดิ ทา้ ยดว้ ยการแสดงโนรา ซง่ึ เปน็ โชวไ์ ฮไลท์
ชว่ งท่ี 3 พธิ ปี ดิ ใชก้ ารแสดงโนราและปดิ ทา้ ยดว้ ย นกั แสดงชดุ อน่ื ๆ มารว่ มกนั

WWW.SKRU.AC.TH | 10

11 | SKRU NEWS

กจิ กรรมครูอาสา ป.บัณฑติ ปี 63 ชวนครูปลอ่ ยปู
ปลูกป่ าโกงกาง สรา้ งแหลง่ อนุบาลสัตวน์ ้ำ�

หลกั สูตรประกาศนียบัตรบณั ฑติ สาขาวิชาชีพครู คณะครศุ าสตร์ จัดโครงการครจู ติ อาสา กจิ กรรม
แจตหิ อลาง่ อสนาพบุ ฒัาลนสาตั ควณุ น์ �ำ้ลกัแษละณสะรคา้ งวแาหมลเปง่ กน็ �ำคบรงัู รกว่รมะแปสลนอ่ �ำ้ยตปาู มแธลระรปมลชกูาตโกิ ชงว่กยาซงบั เพน�ำ้อ่ื เรสว่ ยี มฟอน้ืนฟรุ กัรู ะษบป์ บา่ นชเาิ วยศเนลนท์ าใงหทเ้ ะปเน็ล
ใหแ้ กช่ มุ ชน เมอ่ื วนั ท่ี 6 มนี าคม 2564 ทผ่ี า่ นมา ณ ชมรมอนรุ กั ษป์ า่ ชายเลน ต.หวั เขา อ.สงิ หนคร จ.สงขลา

กจิ กรรมค่ายภาษาไทย ฝึ กทกั ษะการสอนภาษาไทยสู่ชั้นเรียนจรงิ

หลกั สูตรภาษาไทย และหลกั สูตรการศกึ ษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จดั กิจกรรมค่ายภาษาไทย ประจำ�ปี 2564 น�ำ นักศึกษาครู
ในหลกั สตู รจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนภาษาไทยรปู แบบคา่ ยใหแ้ กน่ กั เรยี นในพน้ื ทจ่ี งั หวดั สตลู เพอ่ื ฝกึ ทกั ษะการสอนภาษาไทย ใหส้ ามารถ
นำ�ไปถ่ายทอดสชู่ ั้นเรียนจริง

โดยวันที่ 8 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์ให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
ณ โรงเรียนบา้ นตันหยงโป และโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลงั จ.สตลู

และวันที่ 9 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
ณ โรงเรียนบา้ นตนั หยงอุมาชยั พฒั นา ต.เกาะสาหรา่ ย จ.สตลู

กิจกรรมค่าย ครูเพื่อศิษย์ คร้งั ท่ี 2 สรา้ ง นศ.ครูจติ อาสา
พัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ ใหน้ ักเรยี น

คณะครศุ าสตร์ จดั คา่ ยครเู พอ่ื ศษิ ย์ ครง้ั ท่ี 2 เปดิ โอกาสในนกั ศกึ ษาครจู ติ อาสา เพม่ิ ทกั ษะการอา่ นออกเขยี นไดใ้ หแ้ กน่ กั เรยี น เพอ่ื พฒั นา
ศกั ยภาพ ดา้ นการจดั การเรยี นรสู้ �ำ หรบั การเปน็ ครใู นอนาคต พรอ้ มสรา้ งความรว่ มมอื ระหวา่ ง มหาวทิ ยาลยั กบั สถานศกึ ษา และหนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

โดยปนี ้ี ไดล้ งพน้ื ทจ่ี ดั กจิ กรรมใหก้ บั 3 โรงเรยี น ไดแ้ ก่ (8 มนี าคม 2564) ณ โรงเรยี นบา้ นเกา่ รา้ ง อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา (9 มนี าคม 2564)
ณ โรงเรยี นบ้านควนเนียงใน อ.ควนเนยี ง จ.สงขลา และ (11 มนี าคม 2564) ณ โรงเรยี นวดั หว้ ยลาด อ.สงิ หนคร จ.สงขลา

WWW.SKRU.AC.TH | 11

TEACHER TALK | 12

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา

สถาปั ตยกรรมวัฒนธรรมถ่ิ นใต้

ตามหลัก “เรือนมงคลสู ตร”

บทความโดย อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา

วถิ ชี วี ติ ลมุ่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลา มวี ฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ ผสมผสานระหวา่ งไทย-จนี อาคารหอประชมุ เฉลมิ พระเกยี รติ 80 พรรษา
ทั้งประเพณีความเชื่อ อาหารการกิน ศิลปหัตกรรม และการสร้างที่อยู่อาศัย 5 ธันวาคม 2550 มรภ.สงขลา
บ้านเรือนโบราณในแถบนี้ จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไม้ทรงไทยยกพื้นสูง
ใชเ้ ดอื ยหรอื ลกู สวิ่ ไมแ้ ทนตะปู หลงั คาทรงจวั่ มงุ ดว้ ยกระเบอ้ื งดนิ เผา และน�ำ หลกั กฏุ วิ ดั ทา้ ยยอ ต.เกาะยอ อ.เมอื ง จ.สงขลา
ธรรมทางพทุ ธศาสนา “มงคลสตู ร” มาใชเ้ ปน็ ตวั ก�ำ หนดสดั สว่ นตา่ ง ๆ ของตวั เรอื น
จงึ เรยี กกนั วา่ “เรอื นมงคลสตู ร” ตวั อยา่ งของเรอื นมงคลสตู รทย่ี งั คงสภาพสมบรู ณ์
ได้แก่ กุฎิวัดท้ายยอและบ้านทรงเรือนไทยโบราณท่ียังพบได้ในพ้ืนที่ ต.เกาะยอ
อ.เมือง จ.สงขลา ซ่งึ เป็นแหล่งผลติ กระเบือ้ งดินเผาโบราณในอดตี

“มงคลสูตร” คือ สูตรที่ผูกร้อยเป็นคำ�กลอนซึ่งแฝงไว้ด้วยหลักการดำ�เนิน
ชวี ิตอยูใ่ นกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มุ่งหวงั ทีจ่ ะน�ำ ความเปน็ สริ มิ งคลมาสู่
เจา้ ของเรอื น สดั สว่ นเรอื นมงคลสตู ร มสี าระส�ำ คญั คอื การหาสดั สว่ นของความสงู
ดง้ั เป็นตวั แรกเพราะในทางมงคลสูตรเชอ่ื วา่ “ดง้ั คือชวี ิต ด้ังคือลมหายใจ” โดยมี
สูตรตามบทกลอนกล่าว “...ชีวิต คือ การงานที่ต้องคิด ต้องมีชีวิตที่มีความคิด
ชวี ติ จึงจะมน่ั คง ความมั่นคงของชวี ติ ที่อยู่ร่วมกนั มคี วามซือ่ ตรงตอ่ กัน .. ชวี ิตท่ี
มีลมหายใจ คือ ความม.ี .ความเป็นชวี ิต ทร่ี วม ความคิด ทต่ี อ้ งอยดู่ ้วยกัน โดยมี
ความคดิ ไปในทางทดี่ ี มคี วามคดิ หนา้ ..คดิ หลงั ..ชวี ติ ทอ่ี ยรู่ ว่ มกนั หวงั ใหช้ วี ติ มนั่ คง
ซ่ือตรงต่อกัน..”

จากกลอนดงั กลา่ วน�ำ ไปหาองคป์ ระกอบหลงั คา คอื ๑) ความสงู ดง้ั คอื สดั สว่ น
ของ ชีวิต (ระยะหัวแม่เท้าถึงหัวค้วิ ) รวมกับ ความคิด (ระยะหัวค้วิ ถึงท้ายทอย)
ประมาณ ๔.๕ ศอก ๒) จนั ทนั คอื ความคดิ ไปในทางทด่ี ี มคี วามคดิ หนา้ ..คดิ หลงั
..คือ ชีวิต (๔.๕ ศอก) + ความคดิ หน้า (๑ ศอก) + ความคดิ หลัง (๑ ศอก) ๓)
สัดสว่ นระยะขอื่ คอื ชีวิตทีอ่ ยู่ร่วมกัน (๔.๕ + ๔.๕ = ๙ ศอก)

หลังจากการหาสัดส่วนเรือนใหญ่แล้วจึง ท�ำ การหาสัดส่วนหลังคาจั่วเรือนเลก็
ซงึ่ เปรียบเสมือนเรอื นลูกในเรอื นพ่อ ดงั สตู รตามบทกลอนวา่ “...บอกความให้ลกู
ความพันผูกลูกพ่อเร่มิ ก่อมา กายเจ้า คือ อาหารพ่อหมน่ั หา สรา้ งกายาใหก้ บั เจ้า
พอ่ เฝา้ ท�ำ เจา้ ก�ำ เนดิ เกดิ กายมาไดค้ รบ จงประสบ ซบกายใตพ้ ระธรรม สองแขนเจา้
อตุ สา่ หเ์ ฝา้ ประกอบกรรม ทช่ี กั น�ำ ใหพ้ บสขุ อยา่ ทกุ ขท์ อ้ แมเ้ จา้ เหนอ่ื ยหนกั สกั เพยี งไหน
จงรู้ไว้ สองแขนเจ้า เท่าหน่ึงพ่อ..”และสัดส่วนจันทัน มาจากบทกลอน “จงรู้ไว้
สองแขนเจ้า เทา่ หนง่ึ พอ่ ..” หมายถงึ ความยาวจันทันจ่ัวเล็กท้ังสองด้านรวมกัน
แล้วเท่ากบั ความยาวจันทนั ใหญห่ นง่ึ ดา้ น
เอกจละักเษหณน็ ไ์ขดอ้วง่าเรบือทนกไลทอยนหมมงูค่รูปลสแตูบรบกทอ่ ้อใงหถ้เิก่นดิใตรปู้ในแพบื้บนททาี่ลงุ่มสนถ้ำ�าปทัตะยเลกสรารบมอสนังขเปล็นา
สรา้ งสัดสว่ นไดส้ วยงาม พอ้ งกบั ประโยชน์ใชส้ อยท่เี หมาะกับสภาพภูมอิ ากาศ ใน
ภาคใต้ เช่นเดยี วกบั อาคารหอประชมุ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ถอดแบบมาจากลกั ษณะเรือนมงคลสูตรท้องถน่ิ ใต้ อนั เปน็ ลักษณะเฉพาะ
ทสี่ วยงาม แมจ้ ะเปน็ หอประชมุ ขนาดใหญ่ แตด่ อู บอนุ่ เหมอื นบา้ นเรอื นหมทู่ เ่ี ปน็ ท่ี
อยูอ่ าศัยของครอบครัวขนาดใหญ่ ซึง่ การอยู่สบายถือได้ว่าเปน็ มงคลอย่างหนง่ึ ใน
การอยอู่ าศยั เปน็ นยั ส�ำ คญั วา่ “บา้ นหลงั ใหญข่ องครอบครวั ชาวราชภฏั สงขลา”

“บทกลอนมงคลสตู ร กอ่ ใหเ้ กดิ รปู แบบทางสถาปั ตยกรรมทเี่ ป็ นเอกลกั ษณข์ องชาวเกาะยอ
และสรา้ งสดั สว่ นไดส้ วยงามพ้องกบั ประโยชนใ์ ชส้ อยทเี่ หมาะสมกบั สภาพภมู อิ ากาศทอี่ ยแู่ ลว้

มคี วามสขุ สบาย ซงึ่ การอยสู่ ขุ สบาย ถอื เป็ นมงคลอยา่ งหนงึ่ ในการอยอู่ าศัยไดเ้ ชน่ กนั ”

(ขอ้ มูลอ้างอิงจาก วิทยานพิ นธ์ การศึกษาสัดส่วนเรือนมงคลสูตร ตำ�บลเกาะยอ จงั หวัดสงขลา โดย นางสาวณฐั นภี รณ์ นอ้ ยเสง่ยี ม)

12 | WWW.SKRU.AC.TH

13 | SKRU TALK

เม่อื วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทีผ่ ่านมา นบั เปน็ วันสำ�คญั ท่เี หลา่

‘มงคลชวี ิต’ บณั ฑติ ถวายมาลัยพระกร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่างต้ังตารอคอยการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

(จณิส) น.ส.ณฐกร แทนสอน รามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อนั เปน็ ความภาคภูมใิ จให้แกค่ รอบครัว

บณั ฑติ ปา้ ยแดง มสิ แกรนดก์ ระบ่ี ป2ี 020 จากบณั ฑติ นบั พนั ชวี ติ มบี ณั ฑติ 1คนทไี่ ดร้ บั มงคลชีวิตในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัณฑิตถวายมาลัยพระกร ซึ่งต้องผ่านขั้นตอน
การคัดเลือกด้านคณุ สมบัติท่ีเพียบพร้อม เหมาะสม และฝึกซ้อม
อย่างหนกั หน่วง เพ่อื ความสมพระเกยี รติท่สี ดุ
นางสาวณฐกรแทนสอน หรอื (จณสิ )บณั ฑติ สาขาอตุ สาหกรรม
ท่องเทย่ี ว คณะวิทยาการจัดการ อดตี รองนายกสโมสรนักศกึ ษา
คณะวิทยาการจัดการ ปี 2558 ไดเ้ ลา่ ความรสู้ ึกตอ่ ประสบการณ์
ในครง้ั นว้ี า่ “รสู้ กึ ดใี จ และเปน็ เกยี รตติ อ่ ชวี ติ และวงศต์ ระกลู มาก ๆ คะ่
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบัณฑิตถวายมาลัยพระกร แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังจดจำ�วินาทีท่ีได้ทูลเกล้าฯ
ถวายมาลัยพระกรได้อย่างด ความรู้สึกมันตื้นตันจนนำ้�ตาไหล
ออกมาเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์และมหาวิทยาลัย
ที่ไดใ้ ห้โอกาส และช่วยฝึกซ้อมจนส�ำ เร็จไปได้ด้วยดีค่ะ”
สมยั เรยี น จณสิ เปน็ นกั กจิ กรรมตวั ยง ทกุ กจิ กรรมของมหาวทิ ยาลยั
จะต้องพาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมเสมอ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่เคย
ทอดทงิ้ การเรยี นสามารถจบการศกึ ษาดว้ ยเกรดเฉลยี่ 2.98 ไดส้ �ำ เรจ็
นอกจากเรื่องเรียน และการทำ�กิจกรรม จณิส ก็เป็น 1 ใน
คนที่เดินตามความฝันอย่างมุ่งมั่น จนประสบความสำ�เร็จนั่นคือ
“ความฝนั ทจี่ ะเปน็ นางงาม”แมจ้ ะผา่ น อปุ สรรคตา่ ง ๆ มามากมาย

STUDENT TALK แต่เธอก็ยงั ยนื หยดั ทจ่ี ะท�ำ หนา้ ทข่ี องตนเองจนสดุ ก�ำ ลงั และ

วนั นว้ี งการนางงามก็ รู้จักเธอในฐานะ มสิ แกรนด์กระบ่ี
ปี 2020
“ชไวีมติ ่เหนลักาศกึ กษไ็ ามฝ่แกึหงลามน” กอ่ นจบการสนทนากนั วนั น้ี จณสิ ไดท้ งิ้ ทา้ ย ฝากถงึ

หมออนามัย ณ สุไหงปาดี นกั ศึกษา รุ่นนอ้ งทกุ คนว่า
“สุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากถึงน้องๆ ทุกคนว่า
นักศึกษบาทหคลวกั าสมูตโดรยสานธาายรณอาสมุขีนศาตสาตเยระ๊ บณั ฑิต
อย่ากลัวที่จะทำ�ตามความฝัน เพราะพี่เชื่อว่า
ความมุ่งมั่นและความพยายาม จะไม่มีทางทรยศเรา
ขอขอบคณุ อาจารย์ เพอ่ื น ๆ พ่ี ๆ และนอ้ ง ๆ มหาวทิ ยาลยั
ราชภฏั สงขลาทกุ คนที่คอยส่งแรงเชยี ร์ และกำ�ลังใจ
ในการประกวดมสิ แกรนดไ์ ทยแลนดน์ ะคะ และอยากจะ
“ชวี ติ นกั ศกึ ษาฝกึ งานสาธารณสขุ ยคุ covid 19 ทต่ี อ้ ง ขอกำ�ลังใจอีกครั้ง ใน ปี 2021 นี้ เพราะ จณิส ยังมี
เปลย่ี นสถานทฝี่ กึ ตามสถานการณ์ แมจ้ ะกลบั มา ฝกึ ปฏบิ ตั ิ ความฝนั ทตี่ ้องไปต่อคะ่ ”
ใกลบ้ า้ นแตผ่ มกลบั ไดเ้ ปดิ มมุ มองชวี ติ ใหมท่ ่ี ตา่ งจากทเ่ี คย
คดิ ไวอ้ ยา่ งสิน้ เชิง”
ผมและบดั ดี้ นศ.ฝึกงาน (หมออนามัย) นกั ศกึ ษา
มสุ ลิม ที่ตดั สินใจ เลือกฝึกปฏบิ ัติงาน ณ อบต.สุไหงปาดี การเปน็ นกั ศกึ ษาฝกึ งานสาธารณสขุ (หมออนามยั ) เวลาเจอ
ชมุ ชนทศ่ี กึ ษาคอื บา้ นปา่ หวาย ซง่ึ มสี ดั สว่ นประชากร 99% ชาวบา้ นเรยี ก “หมอ หรอื บอมอ” เพราะนยิ ามของชาวบา้ น
เปน็ ไทยพทุ ธ และ 1% เปน็ ไทยมุสลิม แมส้ ถานท่ีฝกึ งาน ใครทส่ี ามารถใหค้ วามรู้ เพอ่ื ปอ้ งกนั หรอื รกั ษาใหห้ ายจากโรคได้
ในครง้ั นอ้ี ยไู่ มไ่ กลจากบา้ นเกดิ ตวั เองมากนกั แตน่ ค่ี อื ครง้ั แรก จะถูกขนานนามวา่ “หมอ” แรก ๆ กร็ ูส้ ึกเขนิ แต่นาน ๆ ไป
ในชวี ติ ทผ่ี มไดเ้ ขา้ มาสมั ผสั กบั ชมุ ชนพน่ี อ้ ง ไทยพทุ ธ ทไ่ี มเ่ คย มันกลายเป็นความภูมิใจ และรู้สึกศรัทธาในวิชาชีพ
มโี อกาสไดใ้ กลช้ ดิ มากอ่ น จากภาพเหตกุ ารณ์ ความไมส่ งบ สาธารณสขุ ศาสตร์มากขึ้น
ในพื้นที่การไปมาหาสู่กัน ระหว่าง พี่น้อง พุทธ และมุสลิม
เป็นเรื่องเลือนลางสำ�หรับผม ในบรรดา 12 หมู่บ้านของ จนถึงวันนี้ เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน “ทกุ คร้ังทีผ่ มให้ ผมย่ิงได้รบั ...ไม่ได้หมายความวา่
ตำ�บลสุไหงปาดี มีเพียง 3 หมู่บ้านเท่านั้นที่เป็นชุมชน ในฐานะ “หมออนามัย” ของท่นี ่ี การท�ำ งานในแตล่ ะวนั ทำ� มีใคร ยื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับผม...แต่ผมได้รับในสิ่งที่
ของไทยมุสลิมแบบผม แม้ลึก ๆ จะมี ความกังวลกับ ให้ผมรู้สึกเหมือนได้รับของขวัญ ทุกครั้งที่ได้ใช้ความรู้ ผมให้ตา่ งหาก”
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพน้ื ทค่ี วามแตกตา่ ง ทางความคดิ และความสามารถช่วยชุมชนจะร้สู ึกสนุก และเต็มใจทุกคร้งั
ความเชื่อ และวัฒนธรรม แต่ก็พยายามเปิดใจให้พร้อม สิ่งที่ตามมาคือความสุข ความสุขกับการได้เป็นส่วนหน่ึง
เรียนรู้ส่งิ ใหม่ ๆ คดิ แคว่ ่า เรามาปฏบิ ตั ิงานตามแผนท่ีได้ ของชมุ ชน แมจ้ ะเปน็ แคช่ ว่ งเวลาสน้ั ๆ แตม่ นั เปลย่ี นมมุ มอง
วางไว้ รับผดิ ชอบหน้าที่ ของตนเองใหเ้ ตม็ ความสามารถ ของผมไปอย่างสน้ิ เชงิ

แตเ่ มอ่ื ถงึ เวลาทเี่ ราสองคนตอ้ งลงพนื้ ทช่ี มุ ชนจรงิ สง่ิ ท่ี “จากเดก็ ในพนื้ ทมี่ สุ ลมิ คนหนงึ่ ทเ่ี คยมคี วามกงั วลและ
เราเคยจนิ ตนาการไวช้ า่ งแตกตา่ งกนั อยา่ งสน้ิ เชงิ ความกงั วล รสู้ กึ วา่ บา้ นเราไมเ่ หมอื นกอ่ น วนั นผี้ มไดเ้ รยี นรแู้ ลว้ วา่ ความ
ทเ่ี คยกลวั วา่ ชาวบา้ นจะไมย่ อมรบั เรา กลบั กลายเปน็ การ งดงามระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม ยังไม่เคยจางหาย
ถพกูน้ื ตทอ้ข่ี นองรผบั มดเจุลลยกู แหถลมายนงั รสทู้ กึกุ วคา่ นสทนนี่กุ กไ่ี มวาไ่่ ดดม้ว้ ยอี ซะ�ำ้ไรสแนตกุ กเพตรา่ างะจผามก เพียงแค่เราเปิดใจ และยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้
เปน็ มสุ ลมิ นน่ั เอง ทกุ อยา่ งทพ่ี บเจอในแตล่ ะวนั คอื ความรใู้ หม่ นอกหอ้ งเรยี น” ผมรสู้ กึ โชคดที ไ่ี ดเ้ ปน็ นกั ศกึ ษา“หมออนามยั ”ครบั

WWW.SKRU.AC.TH | 13

SKRU NEWS | 14

คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิ ดหลักสูตรระยะสัน้ “อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”
แลกเปลีย่ นความร่วมมือสถานกงสุลฯ จัดตัง้ ศูนย์ไทย-อินโดนีเซีย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำ�โดย ผศ.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารยต์ ะวนั รตั นประเสรฐิ ผชู้ ว่ ยคณบดฝี า่ ยวเิ ทศสมั พนั ธ์ พรอ้ มดว้ ยคณาจารยแ์ ละเจา้ หนา้ ทคี่ ณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ มรภ.สงขลา
จดั โครงการบรกิ ารวชิ าการอบรมหลกั สตู รระยะสน้ั “อบรมภาษาไทยใหก้ บั ชาวตา่ งชาต”ิ (Thai Language Learning) ส�ำ หรบั เจา้ หนา้ ทก่ี ารทตู และ
เจา้ หน้าท่สี ถานกงสุลสาธารณรฐั อนิ โดนีเซยี ประจ�ำ จังหวดั สงขลา ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนเี ซียประจำ�จงั หวดั สงขลา เพอ่ื บรกิ ารวิชาการ
และร่วมพูดคยุ แลกเปลยี่ นความรว่ มมอื ระหวา่ งกนั เกีย่ วกับการจดั ตั้งศนู ยไ์ ทย-อินโดนีเซีย

แนะนำ�ผบู้ รหิ าร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ดร.รัชชพงษ์ ชชั วาลย์ คณบดี
ผศ.ศดานนท์ วตั ตธรรม รองคณบดฝี ่ ายวชิ าการและประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
ดร.โชติกา รติชลยิ กลุ รองคณบดีฝ่ ายวิจัยและบริการวชิ าการ
ดร.ไชยา เกษารตั น์ รองคณบดีฝ่ ายพัฒนานักศึกษา
ดร.มจุ ลินทร์ ผลกลา้ ผชู้ ่วยคณบดฝี ่ ายพัฒนาและสือ่ สารองคก์ ร
อาจารย์ตะวัน รตั นประเสรฐิ ผชู้ ่วยคณบดฝี ่ ายวิเทศสัมพันธ์

มนุษย์มด มรภ.สงขลา หนุนวิสาหกิจ
ชมุ ชนทา่ หิน ดนั ผลติ ภัณฑ์ภมู ิปั ญญา
สู่ธุรกิจไม้อัจฉริยะ หมอโหนด ต้าน ตงึ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ลงพ้ืนท่ีสนับสนุน
วสิ าหกิจชุมชนโหนดศลิ ป บา้ นทองลงั (กล่มุ สวนเพชรปลายนา) ต.ทา่ หิน
อ.สทงิ พระ จ.สงขลา พฒั นาผลิตภัณฑไ์ มอ้ จั ฉริยะจากก้านตาลโตนดแห้ง
‘หมอโหนดตา้ นตงึ ’ อาทิ การโฆษณาประชาสมั พนั ธ์ การพฒั นาผลติ ภณั ฑ์
การออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์พรอ้ มจบั มอื กบั สาขาวชิ าการตลาดคณะวทิ ยาการจดั การ
สอนการวางแผนธรุ กจิ ท�ำ แผนการตลาด พรอ้ มตอ่ ยอดพฒั นาใหก้ ลายเปน็
ศนู ยเ์ รยี นรู้ในอนาคต

โดย เมอื่ วันที่ 7 มนี าคม ท่ผี ่านมา ดร.รัชชพงษ์ ชชั วาลย์ คณบดี พรอ้ มด้วยอาจารยแ์ ละนักศึกษาทีมวศิ วกรสังคม ได้ลงพืน้ ที่เพ่ือตดิ ตาม
ผลการด�ำ เนนิ งานกลมุ่ ภายใตโ้ ครงการออมสนิ ยวุ พฒั น์ รกั ษถ์ น่ิ ซง่ึ นอกจากน้ี ทางคณะยงั มแี ผนยน่ื ขอจดอนสุ ทิ ธบิ ตั รและการขอรบั รองเครอ่ื งมอื
ปลอดภัยใหก้ ับกลุ่มวสิ าหกจิ อกี ด้วย

ผลติ ภณั ฑ์ ‘หมอโหนดต้านตึง’ คอื อปุ กรณ์ช่วยยดื กล้ามเน้ือ เสน้ เอน็ ทำ�จากก้านตาลโตนดแห้ง มลี ักษณะพิเศษ คือ มีน�้ำ หนักเบาแต่
แข็งแกร่ง ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ผิวก้านจะมีลักษณะนูนผิวเรียบมัน มีประโยชน์มากสำ�หรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เช่น กลุ่ม
ผู้สงู วัย ผูท้ ่มี อี าการออฟฟิศซินโดรม กลุ่มคนที่ขาดการออกก�ำ ลงั กาย ใชเ้ ปน็ อปุ กรณ์ชว่ ยในการยดื เหยียดและผ่อนคลายกลา้ มเนอ้ื โดยไมต่ ้องพง่ึ
ยาแกป้ วด วางจำ�หนา่ ยในราคา อันละ 200 บาท / 1 คู่ ราคา 350 บาท

สอบถามข้อมูลเพมิ่ เตมิ ทาง Facebook : บา้ นเห็ดสวนเพชรปลายนา หรือโทร. 098-2875018 (พี่ออ้ ม)

14 | WWW.SKRU.AC.TH

15 | SKRU NEWS

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร มรภ.สงขลา
ถา่ ยทอดความรู้ชมุ ชนบ้านขาว อ.ระโนด ส่งเสรมิ การด�ำ เนนิ การตามพระราชดำ�ริอยา่ ง
เพิ่มมลู คา่ ตาลโตนด-สมนุ ไพร-กระจดู
ตอ่ เนอื่ ง ให้ความรู้เกษตรกร อ.บางกลำ่�
พืชทอ้ งถิน่ ลุ่มน�ำ้ ปากพนงั เรียนรู้แนวทางวางแผนธุรกิจบรกิ ารดินและ

ป๋ ุยเพื่อชุมชน

อาจารย์ปริยากร สจุ ิตพันธ์ และ ดร.ศภุ คั รชา อภิรตกิ ร อาจารย์ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร และ อาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์ อาจารย์
ประจำ�คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับเชิญสำ�นักงาน เปกรษะตจรำ�อค�ำ ณเภะอเบทาคงโกนลโ�ำล่ ยจีกงั หาวรดัเกสษงขตลรามเปรน็ภว.สทิ งยขาลการใหรับค้ เวชาิญมรจใู้ านกหสวั �ำ ขนอ้ กั เงราอื่ นง
เกษตรอ�ำ เภอระโนด เปน็ วทิ ยากรในโครงการสง่ เสรมิ การด�ำ เนนิ งานอนั
เน่ืองมาจากพระราชดำ�ริ การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน แนวทางการเชอื่ มโยงเครอื ขา่ ยตวั แทนศนู ยจ์ ดั การดนิ ปยุ๋ ชมุ ชน (ศดปช.)
(One Stop Service) ในกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์และการเพ่ิม ตวั แทนโครงการศนู ยเ์ รยี นรกู้ ารเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการผลติ สนิ คา้ เกษตร
มลู ค่าพชื ท้องถิ่นลุ่มนำ�้ ปากพนงั (ตาลโตนด สมุนไพร และกระจดู ) การ (ศพก.) แปลงใหญ่ และการวางแผนธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
อนรุ กั ษแ์ ละการเพมิ่ มลู คา่ พชื ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมทู่ ่ี 3 ต�ำ บลบา้ น โครงการพฒั นาธรุ กจิ บรกิ ารดนิ และปยุ๋ เพอื่ ชมุ ชน (One Stop Service)
ขาว อ�ำ เภอระโนด จงั หวดั สงขลา โดยไดแ้ นะน�ำ การคดั เลอื กพชื สมนุ ไพร กครจิ ง้ักทร่ีร1มณจัดศเนูวทยจ์ีเชดั ่ือกมารโยดงนิ เปคย๋รุ ือชขมุ ่าชยนตหวั มแทู่ท่ีน10ศตด�ำ ปบชล.ทศา่ พชกา้ ง. แอล�ำ เะภแอปบลางงใกหลญ�ำ่ ่
การน�ำ มาใชป้ ระโยชน์ การเกบ็ เกยี่ ว การเกบ็ รกั ษาเพราะคณุ สมบตั ขิ อง
พชื สมนุ ไพรทดี่ ใี นการนาํ มาใชเ้ ปน็ วตั ถดุ บิ ในการผลติ นน้ั ตอ้ งมสี ารออก จงั หวดั สงขลา ซงึ่ กลมุ่ เกษตรกรใหค้ วามสนใจโรงผลติ ปยุ๋ อนิ ทรยี อ์ ดั เมด็
ฤทธิ์หรือสารสำ�คัญในการมีสรรพคุณเป็นยาท่ีแตกต่างกัน บางชนิดมี และปยุ๋ ชวี ภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาระสำ�คัญเป็นพิษ เหมาะสำ�หรับการนำ�ไปใช้เป็นสารกำ�จัดแมลง ดัง มรภ.สงขลา รวมท้ังสนใจเรื่องการผลิตและแปรรูปอาหาร ท้ังด้านการ
นั้น การนำ�สมุนไพรมาใช้ต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัย และต้องไม่เป็น ผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้� โดยคณาจารย์ได้ให้
พชื ทหี่ ายาก รวมทง้ั ไมค่ วรเปน็ พชื อาหาร ทงั้ นี้ ควรเปน็ พชื ทส่ี ามารถนาํ ค�ำ แนะนำ�ควบคไู่ ปกับการท�ำ การเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกกาแฟ
มาใชเ้ ป็นประโยชนไ์ ด้ ร่วมกับยางพารา เพ่ือให้สามารถนำ�ไปปรับใช้กับแปลงปลูกของตนเอง
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร มรภ.สงขลา
ใหค้ วามรูเ้ กษตรกรบ้านดอนขเี้ หล็ก สานตอ่ โครงการพัฒนาชมุ ชนตน้ แบบ ปี ที่2
ยกระดบั ถงุ มอื ผา้ เคลือบยางพารา ปั้ นกาแฟเป็ นสินคา้ อัตลักษณ์ ต.ทงุ่ ลาน
ต่อยอดสู่การพั ฒนาผลิตภัณฑ์
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

อาจารยป์ ริยากร สจุ ิตพันธ์ และ ดร.ศภุ คั รชา อภิรติกร อาจารย์ คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร มรภ.สงขลา สานตอ่ โครงการพฒั นาชมุ ชน
ประจ�ำ คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร มรภ.สงขลา ไดร้ บั เชญิ จาก ส�ำ นกั งาน ตน้ แบบปที ่ี2 นอ้ มน�ำ การท�ำ เกษตรผสมผสานตามปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
เกษตรอำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ มาถา่ ยทอดใหก้ บั ชมุ ชน รวมทง้ั องคค์ วามรทู้ างวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
เกษตรกรบ้านดอนขี้เหล็ก ในหัวข้อ “กลยุทธ์การขายและการตลาด ทเ่ี หมาะสม การบรหิ ารจดั การ เพอ่ื พฒั นาชมุ ชนในพน้ื ท่ีต.ทงุ่ ลาน ใหม้ คี วาม
ออนไลน”์ และ “การสรา้ งเพจประชาสมั พนั ธ”์ โครงการสง่ เสรมิ การท�ำ เขม้ แขง็ ในทกุ มติ ิ พฒั นากาแฟ เพอ่ื ใหเ้ ปน็ สนิ คา้ อตั ลกั ษณข์ องชมุ ชน ตง้ั แต่
สวนยางในรปู แบบแปลงใหญ่ ประจำ�ปี 2563 กิจกรรมอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิ ศกึ ษาวธิ กี ารเตรยี มเมลด็ กาแฟ การหมกั การสี การคว่ั การบรรจุ การใช้
การเพม่ิ มลู คา่ สนิ คา้ เกษตร ณ หอ้ งประชมุ สหกรณก์ องทนุ ยางบา้ นดอน ประโยชนจ์ ากเศษเหลอื ของการแปรรปู รปู แบบการจดั จ�ำ หนา่ ยกาแฟ และ
ขี้เหล็ก หมทู่ ่ี 5 ต�ำ บลพะวง อ�ำ เภอเมอื งสงขลา จังหวดั สงขลา เพ่ือเปน็ ชอ่ งทางการตลาดตา่ งๆ เพอื่ ใหโ้ ครงการพฒั นาชมุ ชนตน้ แบบ ต.ทงุ่ ลาน
แนวทางใหก้ ารพฒั นาสนิ คา้ และการตลาดของถงุ มอื ผา้ เคลอื บยางพารา อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา ส�ำ เรจ็ เปน็ รปู ธรรมในการท�ำ เกษตรผสมผสานตาม
ของกลมุ่ เกษตรกรต่อไป หลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

WWW.SKRU.AC.TH | 15

SKRU NEWS | 16

นทิ รรศการ “สมรม” ผลงานศิลปกรรมร่วมสมยั

โดย อ.ระพีพัฒน์ ผลรตั นไพบูลย์

อาจารย์ระพีพฒั น์ ผลรัตนไพบลู ย์ อาจารยป์ ระจำ�หลกั สูตรทศั นศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ศิลปินดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสงขลา สาขาทัศนศิลป์ (ด้านจิตรกรรม) นำ�ผลงานศิลปกรรม
ในเทคนคิ ตา่ ง ๆ จ�ำ นวนท้งั สิ้น 107 ชน้ิ จัดแสดงในชอื่ นทิ รรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัย ‘สมรม’ ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 อาคารศูนย์
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันวัฒนธรรม ศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวทิ ยาลัย สงขลานครนิ ทร์ วทิ ยาเขตหาดใหญ่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เสริมทักษะ

การผลิตส่ือผลงานสรา้ งสรรค์ ใหน้ กั ศกึ ษานาฏศลิ ปแ์ ละการแสดง

เม่อื วนั ท่ี 25-5 ธ.ค. 2563 ทีผ่ ่านมา สาขาวชิ านาฏศิลป์และการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จดั โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ
เรือ่ ง การเผยแพรผ่ ลงานสรา้ งสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์

วทิ ยากรพเิ ศษโดย คณุ เพาซี ยะซงิ จากสถานโี ทรทศั น์ Thai PBS
ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างวิดีโอส่ือสร้างสรรค์ ด้วยสมาร์ทโฟน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตส่ือนำ�เสนอผลงานให้แก่นักศึกษาสาขา
นาฏศลิ ปแ์ ละการแสดง ณ หอ้ งประชมุ 58-109 คณะศลิ ปกรรมศาสตร์
มรภ.สงขลา

เทคโนฯอุต มรภ.สงขลา ลยุ พื้นท่พี ฒั นาชมุ ชน

ด้านการจัดการพลงั งานและสิง่ แวดล้อม 4 โครงการ

นกั ศกึ ษาหลกั สตู รเทคโนโลยกี ารจดั การอตุ สาหกรรม (ตอ่ เนอ่ื ง) คณะเทคโนโลยี
อตุ สาหกรรม ลงพน้ื ทช่ี มุ ชนเกาะแตว้ หมทู่ ่ี 6 อ.เมอื ง จ.สงขลา เพอ่ื รว่ มพฒั นาชมุ ชน
ในรายวชิ าฝกึ ปฏบิ ตั กิ าร การจดั การพลังงานและสิง่ แวดลอ้ ม จำ�นวน 4 โครงการ
ได้แก่ โครงการสร้างฝาย ชะลอน้ำ�ในชุมชน ,โครงการการจัดการขยะในชุมชน
และโครงการพัฒนาสนามกีฬาและมัสยิด เพื่อชุมชน ,โครงการเครื่องกรองน้ำ�
กลุ่มเครอื่ งแกงตำ�มอื

สร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนนำ�ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงตั้งแต่
เขยี นโครงการวางแผนการด�ำ เนนิ งาน ลงมอื ปฏบิ ตั ติ ามแผน ตรวจสอบ และประเมนิ
ผลโครงการ น�ำ ไปสู่ทกั ษะการการท�ำ งานในอนาคต

WWW.SKRU.AC.TH | 16

17 | SKRU NEWS

คณะผูบ้ รหิ าร

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดี
ผศ.ดร.ศรัณย์ ณรงค์กลู รองคณบดี
ผศ.วีรชยั มัฏฐารักษ ์ รองคณบดี
ดร.ชำ�นาญ พลู สวสั ด ิ์ รองคณบดี
ผศ.คลุ ยา ตรโี ยม ผู้ชว่ ยคณบดี
ดร.ศรวี รรณ ขำ�ตรี ผชู้ ว่ ยคณบดี
ดร.วชิ าญ เพ็ชรทอง ผชู้ ่วยคณบดี

มหกรรมวทิ ยาศาสตร์ฯ ครัง้ ที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จัดโครงการมหกรรม 1.กิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาองั กฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Tech Festival 2020 ครั้งที่ 1 -รางวลั ชนะเลศิ ได้แก่ นายศวิ ชั ทิพย์จนั ทา สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ
จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะ 3 กิจกรรมให้แก่นักศึกษาภายในคณะ 2.กจิ กรรมการแข่งขนั ทกั ษะทางดา้ นวิทยาศาสตร์
ไดม้ พี น้ื ทแ่ี สดงความสามารถ ไดแ้ ก่ การประกวดรอ้ งเพลงภาษาองั กฤษ การแขง่ ขนั -รางวลั ชนะเลิศ ไดแ้ ก่ ทีมรวมหลักสูตร (ฟสิ กิ ส์ เคมี ชีววิทยา)
ตอบปญั หาทางวทิ ยาศาสตร์ และการแขง่ ขนั ท�ำ ขนมจ�ำ พรากจากลกู ตาล โดยมี 3.กจิ กรรมการแขง่ ขันทำ�อาหารทอ้ งถิ่น (ขนมไทย ขนมจ�ำ พราก จากลกู ตาล)
ผลการประกวด แข่งขัน ดังน้ี -รางวลั ชนะเลศิ ได้แก่ ทมี สาขาวชิ าการจัดการสง่ิ แวดล้อม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณั ฑิต ออกภาคสนาม ครัง้ ที่ 18

เมอื่ ระหว่างวนั ท่ี 26-28 กมุ ภาพันธ์ 2564 ท่ผี า่ นมา ดร.วรพล หนนู นุ่ ประธานหลักสูตรสาธารณสขุ ศาสตรบณั ฑติ คณะวทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา นำ�คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร ออกปฏิบัติการภาคสนาม ครั้งที่ 18 พัฒนาสุขภาพชุมชน
ฅนบา้ นลวิ งค์ ต�ำ บลทา่ หมอไทร อ�ำ เภอจะนะ จงั หวดั สงขลา และเขตพนื้ ท่ีรบั ผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพต�ำ บลท่าหมอไทร (รพ.สต.)
โดยนกั ศกึ ษา ไดล้ งสำ�รวจสภาวะชุมชนแบบเร่งดว่ นในชุมชนพร้อมท�ำ แผนท่เี ดนิ ดิน และศกึ ษาประเด็นรูปแบบการจัดการทอ่ งเทย่ี วชุมชนทค่ี ง
สขุ ภาวะชมุ ชนไวไ้ ดอ้ ยา่ งยง่ั ยนื : กรณศี กึ ษาชมุ ชนบา้ นลวิ งค์ ลงพน้ื ทจ่ี ดั เกบ็ ขอ้ มลู วจิ ยั “การพฒั นารปู แบบการประยกุ ตก์ ารละเลน่ และกฬี าพน้ื บา้ น
ตามวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน เพ่ือใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน” ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โลกในชุมชน (บริเวณวัดช้างคลอด และ
โรงเรียนบ้านช้างคลอด) สำ�รวจตลาดสด ร้านค้า ร้านชำ� และสภาพสุขาภิบาลทุกหมวดในชุมชน รวมถึงออกให้บริการสุขภาพในชุมชน
“การพัฒนามาตรฐานร้านขายของชำ� ร้านขายชา กาแฟ ในหมู่บา้ นเขตรับผดิ ชอบของ รพ.สต.ท่าหมอไทร พร้อมกัน” และ บรกิ ารงานสุขาภบิ าล
สงิ่ แวดล้อม บรเิ วณสวนสาธารณะ ของชุมชน จัดห้องสมุด/ศนู ยก์ ารเรียนรู้ เพื่อการรูเ้ ทา่ ทนั ทางสขุ ภาพในโรงเรียน

นอกจากน้ี ยังมกี ารจัดเวทีประชาคม เพอ่ื คืนข้อมลู และรับฟังเสียงประชาชน ประเดน็ การพฒั นาสขุ ภาพชุมชนบา้ นในปง ควบคู่กับจัดแสดง
นทิ รรศการใหค้ วาม เรอ่ื งโรคไมต่ ดิ ตอ่ และกลมุ่ อาการตอ่ เนอ่ื งแทรกซอ้ นจากโรคไมต่ ดิ ตอ่ และรายงานขอ้ มลู โครงการบรกิ ารสขุ ภาพแกป่ ระชาชน
(การพฒั นามาตรฐานรา้ นขายของช�ำ รา้ นขายชา กาแฟ) นทิ รรศการ “การจดั การทอ่ งเทย่ี วชมุ ชนทค่ี งสขุ ภาวะชมุ ชนไวไ้ ดอ้ ยา่ งยง่ั ยนื : กรณศี กึ ษา
ชมุ ชนบา้ นลวิ งค”์ และ นทิ รรศการ “มหกรรมพฒั นาสขุ ภาพชมุ ชนฅนบา้ นลวิ งค”์ จดั บรกิ ารประเมนิ สภาวะสขุ ภาพระดบั บคุ คลตามแบบประเมนิ
ภาวะสขุ ภาพ

WWW.SKRU.AC.TH | 17

SKRU NEWS | 18

นิเทศศาสตร์ กวาด 3 รางวลั โชวฟ์ อร์มเข้ารอบสูงสดุ

ประกวดสารคดเี ชงิ ขา่ วโทรทศั น์ "สายฟ้านอ้ ย" ครง้ั ที่ 16/2563

นักศึกษาหลักสตู รนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา คว้า 3 โลร่ างวลั
ระดับประเทศ รับเงินรางวัลรวม 30,000 บาท โชว์ฟอร์มเข้ารอบสุดท้าย
สงู สุด 10 ทมี จากผเู้ ขา้ ประกวด 11 มหาวิทยาลยั ท่วั ประเทศ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน โดยมี สำ�นักงาน กสทช.
และกองทนุ พฒั นาสอื่ ปลอดภยั และสรา้ งสรรค์ เจา้ ภาพรว่ มในการจดั งานประกาศ
ผลการตัดสินรางวัลสายฟา้ น้อย ครัง้ ท่ี 16 ประจ�ำ ปี พ.ศ. 2563 สนบั สนุนให้
นกั ศกึ ษาไดแ้ สดงความสามารถดา้ นการผลติ ขา่ วและสารคดเี ชงิ ขา่ วประเภท
วิทยุกระจายเสียงและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ โดยในปีน้ีมีผลงานส่งเข้า
ประกวดทงั้ หมด 48 เร่ือง ประเภทสารคดเี ชงิ ขา่ วโทรทัศน์ จ�ำ นวน 37 เร่อื ง
จาก 10 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
จ�ำ นวน 11 เรือ่ ง จาก 3 สถาบนั การศกึ ษา

โดย ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสริ ินทร์ อาจารย์ประจ�ำ หลักสูตรนเิ ทศศาสตรบัณฑิต ไดใ้ หข้ ้อมลู วา่ ปีน้ีทีมนกั ศกึ ษาจากหลกั สูตรนเิ ทศศาสตรบณั ฑติ
มรภ.สงขลา สามารถเข้ารอบสุดท้ายได้สูงสุด 10 ผลงาน และสามารถคว้า 3 รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จาก 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น ผลงานเรอ่ื ง "กงุ้ ก้ามกราม สตั ว์นำ� แหง่ คลองชะอวดทกี่ ำ�ลังจะหายไป" ประเภทอตั ลักษณ์ วัฒนธรรมดีเด่น ผลงานเรอ่ื ง
"เทริดโนรามรดกลำ�คา่ หตั ถศลิ ป์ถน่ิ ใต"้ และประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผลงานเร่อื ง "พลกิ ฟืน้ ธรรมชาติเปล่ียนโอกาสหลังโควิด" รบั ทนุ การศึกษา
มูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกยี รติยศ

อพท. จับมอื มรภ.สงขลา

ผลกั ดนั แผนการพฒั นาท่องเทีย่ ว

ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ 3 จงั หวดั ชายแดนภาคใต้

เปน็ เวลากวา่ 3 ปี แหง่ การพฒั นาการทอ่ งเทย่ี วโดยชมุ ชน ในพน้ื ท่ี 3 จงั หวดั
ชายแดนภาคใต้ ที่องค์การบรหิ ารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่ งเทย่ี วอยา่ งยง่ั ยืน (องคก์ ารมหาชน)
หรอื อพม.จับมอื มหาวิทยาลยั ราชภัฏสงขลา พรอ้ มดว้ ยหน่วยงานภาคีร่วมผลักดนั ให้การท่องเท่ียวเปน็ เครือ่ งมอื
ในการยกระดับคุณภาพชวี ติ ลดความเหลอ่ื มลำ� สร้างความอยู่ดีมสี ุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสขุ
ของชมุ ชน พรอ้ มส่งตอ่ หนว่ ยงานภาคีในพนื้ ที่สานตอ่ อย่างย่งั ยืน

เปา้ หมายความรว่ มมอื ในการดาํ เนนิ ภารกจิ ในการขบั เคลอื่ นการทอ่ งเทย่ี วโดยชมุ ชนในพน้ื ท่ี
คือ การร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวได้
อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชนที่มี
คณุ ภาพ รวมถงึ การรว่ มกนั ถอดบทเรยี น ตดิ ตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และขยายผล
เผยแพรอ่ งคค์ วามรทู้ เี่ กดิ จากกระบวนการพฒั นาสชู่ มุ ชนอน่ื ผลลพั ธข์ องความสาํ เรจ็ เหน็ ไดจ้ าก
ชมุ ชนศกั ยภาพทเี่ ปน็ ชุมชนตน้ แบบและชุมชนขยายผล ตามเกณฑ์การพัฒนาการทอ่ งเทยี่ วโดย

ชุมชนของประเทศไทย CBT Thailand จํานวน 14 ชุมชน ประกอบดว้ ย - จังหวัดยะลา จํานวน 5 ชุมชน ไดแ้ ก่ ชมุ ชนจฬุ าภรณ์พฒั นา 9 ชมุ ชน
จฬุ าภรณ์พฒั นา 10 ชุมชนตาพะเยา ชุมชนอัยเยอรเ์ วง และ ชุมชนรามัญ - จังหวัดปตั ตานี จํานวน 5 ชมุ ชน ไดแ้ ก่ ชุมชนทรายขาว ชุมชนบางปู
ชุมชนตะโละกาโปร์ ชมุ ชนบานาและชมุ ชนรามญั - จังหวดั นราธิวาส จาํ นวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดชลธาราสงิ เห ชุมชนหมู่บา้ นจุฬาภรณ์ 12
ชุมชนบ้านภูเขาทอง และชมุ ชนตลาดนำ�ยะกัง

การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ครบกําหนดแผนการ
พัฒนาระยะ 3 ปีแล้ว แต่แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง และระยะยาวยังคงดําเนินต่อไป โดยทุกหน่วยงานได้บูรณาการสานต่อ
มอบแนวทางการส่งเสรมิ การพฒั นารว่ มกันอย่างต่อเนอ่ื ง ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ที่ส่งเสรมิ การเดนิ ทางและท่องเทีย่ วในประเทศ
จากโครงการเราเท่ียวด้วยกัน พร้อมท้ังส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA รวมไปถึงมาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชน
CBT Thailand ผลักดนั ให้ชุมชนมีขีดความสามารถท่สี งู ข้ึน และบรหิ ารจัดการตนเองได้ เพ่อื เปา้ หมายเดียวกันคอื การยกระดับความอยูด่ ีมีสขุ
ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสขุ ของชมุ ชนในพื้นที่ 3 จงั หวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

18 | WWW.SKRU.AC.TH

19 | ประมวลภาพกิจกรรม

มรภ.สงขลา MOU ทรูคอรป์ อเรชั่น (5พฤศจิกายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด(มหาชน)
จัดการเรียนการสอนออนไลนด์ ว้ ย V-LEARN ได้บันทึกลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดย ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมรภ.สงขลา ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาและคุณกฤตินัย ผลาชีวะ ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ป ร ะ จำ � ภู มิ ภ า ค ใ ต้ ต อ น ล่ า ง ผู้ แ ท น
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด(มหาชน) เป็นผู้ลงนาม
ต่อหน้าผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และส่ือมวลชน
โดยการนำ�เสนอการใช้งานแอพพลิเคช่ัน V-LEARN
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่ีช่วยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแอพพลิเคช่ัน
ทห่ี ลากหลาย เชน่ VROOM แชท/วีดโี อคอล หอ้ งเรียน คลงั บทเรียน คลงั ขอ้ สอบ ห้องสมุด บรอดแคสต์ และอนื่ ๆ ท่จี ะช่วยใหก้ ารเรียนการสอน
ในยคุ ดจิ ทิ ลั สามารถทำ�ได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ และใชง้ านฟรี

ธนาคาร UOB

เข้าพบผูบ้ ริหาร มรภ.สงขลา

(6 พฤศจกิ ายน 2563) ตวั แทนจากธนาคารยูโอบี จำ�กดั (มหาชน) เข้าพบผ้บู รหิ ารมหาวทิ ยาลัยราชภัฏสงขลา น�ำ โดย ผศ.ดร.ทัศนา ศิรโิ ชติ
รกั ษาราชแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั สงขลา อาจารยพ์ เิ ชษฐ์ จันทวี อาจารย์จริ ภา คงเขยี ว รองอธกิ ารบดี รวมถึงเจ้าหน้าทง่ี านคลงั
ของทางมหาวทิ ยาลัย เพอ่ื น�ำ เสนอเกย่ี วกับการให้บรกิ ารทางเงนิ ของธนาคารยูโอบี จำ�กดั (มหาชน)

มรภ. สงขลา ลงนามความร่วมมอื

เป็นเจ้าภาพจดั ประชมุ ดา้ นการพฒั นาชมุ ชน

(10 พฤศจิกายน 2563) ผศ.นาถนเรศ อาคาสวุ รรณ คณบดคี ณะมนษุ ยศาสตร์
และสงั คมศาสตร์ ปฏิบัตหิ น้าท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยั ราชภฏั สงขลา พรอ้ มด้วย
ดร.ธวชั ชยั ศรพี รงาม ประธานกรรมการหลกั สตู รศลิ ปศาสตรบณั ฑติ สาขาวชิ าการพฒั นาชมุ ชน
และผศ.ถวลิ อินทรโม อาจารย์ประจำ�หลกั สตู ร เขา้ ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการการพฒั นาชุมชนทอ้ งถน่ิ และสงั คม หรือ CSD สัมพันธ์ ครง้ั ที่ 20
หัวข้อ University Engagement ซึง่ จดั ขึ้นระหวา่ งคณะมนษุ ยศาสตร์และสงั คมศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั ทกั ษิณ กบั องค์กรรว่ มจดั ไดแ้ ก่ สมาคมพฒั นาชมุ ชนท้องถน่ิ และสังคม,
สถาบันการเรียนรู้เพอ่ื ปวงชน และคณะมนษุ ยศาสตร์ และสงั คมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั
ราชภฏั ทง้ั นก้ี �ำ หนดจดั ขน้ึ ระหวา่ งวนั ท่ี 30 กรกฎาคม - 1 สงิ หาคม 2564 ณ มหาวทิ ยาลยั ทกั ษณิ
วิทยาเขตสงขลา

คณะผู้บริหารฯ ร่วมงาน "เสวนายามเชา้ "
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวดั สงขลา

(13 พฤศจกิ ายน 2563) ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธกิ ารบดีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา อาจารยพ์ ิเชษฐ์ จนั ทวี อาจารยจ์ ิรภา คงเขียว และดร.นราวดี บวั ขวัญ รองอธิการบดี ไดเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรม "เสวนายามเช้า"
ประจ�ำ เดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ตำ�หนกั เขานอ้ ย (จวนผวู้ ่าราชการจงั หวดั สงขลา) อ.เมอื งสงขลา จ.สงขลา โดยมี นายจารุวฒั น์ เกลยี้ งเกลา
ผู้ว่าราชการจังหวดั สงขลา กล่าวต้อนรบั

WWW.SKRU.AC.TH | 19

SKRU NEWS | 20

การประชุมเบิกจา่ ยพัสดุและการเงนิ มรภ.สงขลาร่วม MOUพัฒนาเมอื งเกา่

(17 พฤศจิกายน 2563) ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติรักษา (18 พฤศจิกายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ร า ช ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า พ ร้ อ ม ด้ ว ย โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
นางสาวปณั ฑติ า โชตชิ ว่ ง รกั ษาราชการแทนผอู้ �ำ นวยการส�ำ นกั งานอธกิ ารบดี สังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรศิลปกรรม
ประชุมเก่ียวกับการดำ�เนินการการเบิกจ่ายด้านพัสดุ การเบิกจ่าย ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดา้ นการเงนิ และดา้ นอน่ื ๆทเ่ี กยี่ วขอ้ งโดยมเี จา้ หนา้ ทผี่ ปู้ ฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ โดย ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ ได้ทำ�บันทึกตกลงความร่วมมือทาง
ด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำ�ด้านพัสดุ ประจำ�คณะ สำ�นัก และ วชิ าการเพอ่ื การพฒั นาเมอื งเกา่ สงขลา โดยมีนางสรุ ยี พรรณ์ ณ สงขลา
หนว่ ยงานภายในมหาวทิ ยาลยั เขา้ รว่ มการประชมุ ณ หอ้ งประชมุ พลเอกเปรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
ติณสลู านนท์ ชน้ั 7 ส�ำ นกั งานอธกิ ารบดี มหาวิทยาลยั ราชภฏั สงขลา จงั หวดั สงขลา รว่ มกบั องคก์ รกลมุ่ ภาคจี งั หวดั สงขลาเทศบาลนครสงขลา
สภาอตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี วจงั หวดั สงขลาภาคคี นรกั เมอื งสงขลาสมาคม
บรษิ ทั สงขลา เฮรเิ ทจ จ�ำ กดั แผนงานสอ่ื ศลิ ปวฒั นธรรมสรา้ งเสรมิ สขุ ภาพ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สำ�นักงาน
สง่ เสรมิ เศรษฐกจิ สรา้ งสรรค(์ องคก์ ารมหาชน) ณ หอ้ งประชมุ อรญั ธรรมโน
ช้นั 8 อาคารอำ�นวยการ มหาวิทยาลยั ราชภัฏสงขลา

อบรมแผนบริหารความเส่ยี ง

(23 พฤศจกิ ายน 2563) หนว่ ยตรวจสอบภายใน กองกลาง ส�ำ นกั งาน กจิ กรรมสวดมนต์
อธิการบดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ�แผนบริหาร
ความเส่ียงและรายงานการตวบคุมภายใน ระหว่างวันท่ี 23 - 24 ถวายเป็นพระราชกุศล

พฤศจกิ ายน 2563 ณ หอ้ งประชมุ พลเอกเปรม ตณิ สลู านนท์ ชน้ั 7 อาคาร (4 ธันวาคม 2563) กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสวดมนต์
เรยี นรวมและอ�ำ นวยการ โดยมี ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชติ รกั ษาราชการแทน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้าย
เชิญวิทยากรจาก สำ�นักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา เป็นผู้บรรยาย วันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงและการจัดทำ� รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั สงขลา เปน็ ประธาน
จดุ ธปู เทยี นบชู าพระรตั นตรยั และธปู เทยี นเบอ้ื งหนา้ พระบรมฉายาลกั ษณ์
รายงานควบคมุ ภายใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ใหก้ ับบคุ ลากรมหาวทิ ยาลัย บรมนาถบพิตร ซง่ึ มีอาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี คณาจารย์
ราชภัฏสงขลา และเจา้ หนา้ ทเ่ี ขา้ รว่ มกจิ กรรมสวดมนตใ์ นครง้ั น้ี ทง้ั นเ้ี พอ่ื เปน็ การแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความกตัญญู
กตเวทติ า รว่ มนอ้ มเกลา้ ฯ ร�ำ ลกึ ส�ำ นกึ ถงึ พระเมตตาคณุ พระเกยี รตคิ ณุ
คุณปู การในพระมหากรณุ าธิคณุ อนั เปีย่ มล้นอย่างหาท่ีสดุ มิได้

20 | WWW.SKRU.AC.TH

21 | SKRU NEWS

มรภ.สงขลา รว่ มประชมุ มรภ.สงขลา รว่ มประชุม
กศจ.สตลู (26 มกราคม 2564) ผศ.ดร.ทศั นา ศิริโชติ
สงั คมพหวุ ัฒนธรรม ชายแดนใต้

(17มกราคม2564) ผศ.ดร.ทศั นาศริ โิ ชติ รกั ษาราชการแทนอธกิ ารบดี รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนา มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สงขลา เขา้ รว่ ม
วิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด การประชมุ คณะกรรมการศกึ ษาธกิ าร
ชายแดนภาคใต้ณโรงแรมอลั ฟาฮจั ย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาซง่ึ การประชมุ จงั หวดั สตลู (กศจ.สตลู ) ครง้ั ท่ี 1/2564
สัมมนาดังกล่าวจัดข้ึนระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564 ณ หอ้ งประชมุ อนั ดามนั อาคารอ�ำ นวยการ
โดยมีเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช้นั 3 วทิ ยาลัยเทคนคิ สตูล ตำ�บลพิมาน อ�ำ เภอเมืองสตลู จงั หวัดสตูล
เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งน้ี การประชุมสัมมนาวิทยากรโครงการ เพ่ือหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
และกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาธิการจงั หวัดสตลู พจิ ารณาและใหค้ วามเห็นชอบ
ทจี่ ดั ขนึ้ ในครง้ั นเ้ี ปน็ การด�ำ เนนิ งานตามบนั ทกึ ความตกลงของเครอื ขา่ ย
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด จนท.กรมป่าไม้
ชายแดนภาคใต้ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ไดแ้ ตง่ ตง้ั พลเอกปราการชลยทุ ธ เปน็ ผแู้ ทนพเิ ศษของรฐั บาลมบี ทบาท ให้ค�ำ แนะน�ำ การดแู ลต้นไม้ทรงปลกู
ในการประสานงานและขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการลงนามในบันทึก (3 กมุ ภาพนั ธ์ 2564) ผศ.ดร.ทศั นา ศริ โิ ชติ
ความตกลงฯ รว่ มกนั เพอ่ื ขับเคล่อื นการแก้ไขปญั หาและพัฒนาจังหวัด รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี
ชายแดนภาคใต้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า
พรอ้ มดว้ ย อาจารย์พเิ ชษฐ์ จนั ทวี
รองอธกิ ารบดี นายชยั สทิ ธ์ิบญุ รงั ศรี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์

พลังงาน รับฟังคำ�แนะนำ�ในการดูแลรักษาต้นไม้จากเจ้าหน้าท่ี
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ประกอบด้วย
1. น า ย อ ภิ นั น ท์ ขั น ธิ ร า ช นักวิชาการป่าไม้ชำ�นาญการ
2. นายจารุวิทย์ เจริญศรี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสาน
พระราชดำ�ริ 3. นายศรายุทธ กล่อมกลาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในโอกาส
ประชุมกำ�หนดราคากลางปรบั ปรงุ เดินทางมาตรวจเย่ียมและบำ�รุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ณ บริเวณ
ลานกิจกรรม นศ. (22 มกราคม 2564) หอประชมุ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สงขลา
ผศ.ดร.นกุล โสตถิพันธ์ุ ผู้ช่วย
อธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ ประชมุ จัดทำ�รา่ งยทุ ธศาสตร์
กำ � ห น ด ร า ค า ก ล า ง โ ค ร ง ก า ร การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
จ้ า ง ป รั บ ป รุ ง ล า น กิ จ ก ร ร ม
นกั ศกึ ษาพรอ้ มหลงั คา ณ หอ้ ประชมุ พสั ดุ (11 กุมภาพันธ์ 2564) ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
ชน้ั 2 อาคารส�ำ นกั งานอธกิ ารบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย
ดร.นราวดีบวั ขวญั รองอธกิ ารบดฝี า่ ยยทุ ธศาสตรว์ จิ ยั และบรกิ ารวชิ าการ
มอบมทูลุนนธิกชิ าเู กรยีศรึกตษิ ปาติ เิ จรญิ กจิ และ นายพิชยดนย์ ชายมะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารรบั ฟงั ความคดิ เห็นการจดั ท�ำ รา่ งยทุ ธศาสตร์ด้านการพฒั นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(18 มกราคม 2564) นายสุวิทย์ เพง็ ทิพย์นาง โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำ�นวยการกองบริหาร
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้ารับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำ�นวยการบริหาร
มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติปิติ จังหวดั ชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชมุ ณ โรงแรมซ.ี เอส.
เจรญิ กิจ จ�ำ นวน 4 ทนุ ทุนละ 5,000 บาท ปตั ตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปตั ตานี
ณ โชว์รูมบริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่
(MAZDA) เยอ้ื งบกิ๊ ซี คลองแห อ�ำ เภอหาดใหญ่
จงั หวดั สงขลา โดยมี คณุ สทิ ธโิ ชค ปติ เิ จรญิ กจิ
รองประธานมูลนิธิฯ คุณยุวพร ปิตเิ จรญิ กจิ
กรรมการมูลนิธิฯ (ผู้บริหารบริษัท
กลมุ่ ชเู กยี รต)ิ คณุ สทิ ธพิ รปติ เิ จรญิ กจิ และคณุ สริ ธิ รปติ เิ จรญิ กจิ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทในกลุ่มชูเกียรติหาดใหญ่ให้เกียรติมอบทุนดังกล่าว

WWW.SKRU.AC.TH | 21

SKRU NEWS | 22

มรภ.สงขลา ร่วมตอ้ นรับ องคมนตรี

ลงพ้นื ท่ตี รวจเยย่ี มโรงเรยี นในพระราชด�ำ รฯิ

(18 กมุ ภาพันธ์ 2564) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาร องคมนตรี พรอ้ มคณะ ลงพ้นื ทตี่ รวจเยยี่ ม
โรงเรียน บุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชดำ�ริในสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ในเขตพน้ื ทีจ่ ังหวดั ปตั ตานี และ
เขตพ้นื ที่จงั หวัดสงขลา เพอ่ื รบั ฟงั บรรยายสรุปผลการด�ำ เนินงานทีผ่ า่ นมาและดา้ นการจดั การ
เรียนการสอน ณ โรงเรยี นบา้ นกระอาน ตำ�บลท่ามว่ ง อำ�เภอเทพา จังหวัดสงขลา ในการนี้
ผศ.ดร.ทัศนา ศริ โิ ชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั สงขลา พร้อมดว้ ย ดร.มนตรี เด่นดวง
คณบดคี ณะครุศาสตร์ และ นายพิชยดนย์ ชายมะ นักวชิ าการ รว่ มให้การต้อนรบั

อบรมการประเมนิ คุณธรรมและการโปรง่ ใส
ในหน่วยงานภาครัฐ

(23 กุมภาพันธ์ 2564) หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จดั โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ ใสในการด�ำ เนนิ งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำ�ปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 โดยมี นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้า
กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจำ�จังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้สำ�หรับวัตถุประสงค์
ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติ
มิชอบ มีความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรม
ท่คี วรปฏิบตั ิ

อบรม eMENSCR ปงี บประมาณ 2564

(22 กุมภาพันธ์ 2564) กองนโยบายและแผนสำ�นักงานอธิการบดี
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง การบันทึกข้อมูล
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำ�ต้นทุนผลผลิตประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ หอ้ งฝกึ ปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร์ 202 ชน้ั 2 อาคารศนู ยภ์ าษาและคอมพวิ เตอร์ โดยมีบคุ ลากรของหนว่ ยงานตา่ งๆ ภายในมหาวทิ ยาลัย
จำ�นวน 32 คน เข้ารบั ความร้จู ากวิทยากร นางสโรชา บรสิ ุทธ์ิ นางสาวสมจิต โชตริ ัตน์ และ นางสาวพวงทอง สขุ คร ผู้ช่วยวทิ ยากร เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการรายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR นอกจากน้ัน ยังเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทาง
การจดั ทำ�แผนงาน/โครงการใหส้ อดคลอ้ งกบั ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ

สโมสทร�ำ อบาญุ จเากรายะล์แอลยะขใน้ารรูปาแชบกบาพรหุวัฒนธรรม

(25 กุมภาพันธ์ 2564) สโมสรอาจารย์และข้าราชการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จัดกิจกรรมทำ�บุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ทำ�บุญเกาะลอย) ประจำ�ปี 2564 ในรูปแบบ
พหวุ ัฒนธรรม ไทยพทุ ธ-มสุ ลิม ณ บรเิ วณเกาะลอย และหอประชุม 1 โดยมี ผศ.ดร.ทศั นา ศิรโิ ชติ อธิการบดี
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สงขลา พรอ้ มดว้ ยคณะผบู้ รหิ าร คณาจารย์ เจา้ หนา้ ที่ เขา้ รว่ มในพธิ ี ซง่ึ กจิ กรรมดงั กลา่ ว
เป็นการทำ�บุญประจำ�ปี เพอื่ เสริมสร้างความเปน็ สริ มิ งคลแก่ชาวมหาวิทยาลยั ราชภฏั สงขลา

22 | WWW.SKRU.AC.TH

23 | SKRU NEWS

WWW.SKRU.AC.TH | 23

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถาบันอุดมศึ กษา

เพ่ื อการพัฒนาท้องถิ่น

ภ�พถ่�ยจ�กแคมเปญ #ท่ี น่ี ร�ชภัฏสงขล� โดย อ.กมลน�วิน อินทนูจิตร

www.skru.ac.th | songkhlarajabhat


Click to View FlipBook Version