The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือรับรอง 2ฉบับ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กนกวรรณ สวัสดี, 2020-02-19 01:45:32

หนังสือรับรอง 2ฉบับ

หนังสือรับรอง 2ฉบับ

ที่ อส.๐๐๓๗ / ๑๔๒๕ สำนกั งำนอัยกำรจังหวัดเชยี งใหม่
ศนู ย์รำชกำรจังหวดั เชยี งใหม่
อ. โชคนำ ชม. ๕๐๓๐๐

หนงั สอื รบั รอง

หนงั สือรบั รองฉบับนี้ออกให้เพื่อรบั รองว่ำ ห้ำงหมุ้ สว่ นจำกดั เชียงใหม่แอร์แคร์เย็นจเื นียริ่ง ซ่ึง
จดทะเบียบเป็นนติ บิ ุคคล ณ สำนักงำนทะเบยี บหนุ้ สว้ นบริษทั จงั หวดั เชียงใหม่ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณชิ ย์ มสี ำนกั งำนใหญ่ ตั้งอยู่ เลขท่ี ๕๘ / ๑๙ หมู่ ๔ ตำบลหนองหอย อำเภอเชยี งใหม่ จัง
หวดั เชบี งใหม่ ๕๐๐๐๐ ไดร้ ับจ้ำงเหมำครภุ ัณฑ์สำนกั งำนเคร่ืองปรบั อำกำรพรอ้ มติดต้ัง ดงั น้ี
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกสว่ น ชนิดตงั้ พน้ื หรือชนิดแขวน ขนำน ๑๓๐๔๒๖๐ บที ีย่ ู ย่ีหอ้ PJSON แบบฟอก
อำกำศ จำนวน ๑๑ เครอ่ื ง พร้อมติดตงั้ เครอื่ งปรบั อำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตดิ ตง้ั หรอื ชนดิ แขวน ขนำน
๑๘๐๘๑๐๗ บที ยี ู ยี่หอ้ แบบฟอกอำกำศ จำนวน ๑๑ เครือ่ ง พร้อมติดต้ังเครื่องปรับอำกำศแบบแยกสว่ น ชนดิ
ตง้ั พ้นื หรอื ชนดิ แขวน ขนำน ๒๕๑๖๒๙๕ บที ียู ยีห่ ้อแบบฟอกอำกำศ จำนวน ๓ เครือ่ ง พรอ้ มตดิ ตงั้

รำยละเอียดตำม สญั ญำเลขเลขท่ี ๑ / ๒๕๕๔ ลง วันท่ี ๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนเงิน
ตำมสัญญำร่วมท้งั สำมรำยกำร เป็นเงินทั้งสิน้ ๕๑๒.๒๕๕ บำท ห้ำแสนหนง่ึ หมนื่ สองพันสองรอ้ ยหำ้ สิบบำท
ถ้วน ซ่ึงผ้จู ำ้ งไดด้ ำเนินแลว้ เสร็จตำมสญั ญำจ้ำง และคณะกรรมกำรกำรตรวจกำรจำ้ งไดต้ รวจรับงำนแล้ว

ใหไ้ ว้ ณ วันท่ี ๑๐ กุภำพันธ์ ๒๕๕๔

( นำยจำนอง ปำนทอง )
รกั ษำกำรในตำแหน่งอัยกำรกำรจงั หวัดเชียงใหม่

สำนักงำนอยั กำรจังหวัดเชยี งใหม่

โทร. ๐๓๓๑ - ๒๘๖๕
โทรสำร. ๐ - ๕๓๒๑ - ๐๐๓๖

ท่ี ศธ ๐๕๓๘ / ๓๓๕ มหำวทิ ยำลัยเทศโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ตำบลหนองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธำนี

หนังสือรับรอง

หนงั สือฉบบั น้ใี ห้ไว้เพอ่ื แสดงว่ำ บริษัท เควสได้ จำกัด สำนักงำนเลขท่ี ๔๔ / ๔๑๒ แขวง

คลองทุม่ เขตบงึ ทมุ่ กรงุ เทพมหำนคร ๑๐๒๓๐ เป็นผรู้ ับจ้ำงทำงำนกอ่ สร้ำงปรบั ปรุงระบบสขุ ภิบำลกลุ่มอำคำร
คณะเทศโนโลยหี มกรรมศำสตร์ จำนวน ๓ งำน วงเงินลงวันท่ี ๑ มนี ำคม ๒๕๕๖ ครบจำนวนสญั ญำจำ้ งวันท่ี
๒๙ มนี ำคม และไดร้ บั กำรอนุมัตใิ ห้ขยำย ๒๕๕๖ และงำนแล้วเสร็จเมอ่ื วันที่ ๒๔ ตลุ ำคม ๒๕๕๖ คระ
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ได้ตรวจรบั งำนงวดสดุ ท้ำย เมอ่ื วนั ท่ี ๒๘ ตลุ ำคม ๒๕๕๖ ผลงำนกอ่ สรำ้ งแล้วเสรจ็
ถูกต้องตำมสญั ญำทุกประกำร

ให้ ณ วนั ที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๒

( นำงวนดิ ำ ปอนอ้ ย )
อธกิ ำรรบมหำวทิ ยำลยั เทศโลยรี ำชมงคลธญั บุรี


Click to View FlipBook Version