The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by popovicana42, 2019-01-20 07:21:27

Elektronski časopis Gimnazija Miloš Savković

jezik, kultura i mediji

Januar 2019, број 1.

Časopis gimnazije ,,Miloš Savković”, AranĎelovac

Ovaj ĉasopis je nastao iz ţelje da se mladima i Proĉitajte:
uĉenicima naše škole obezbedi zanimljivo i obrazovno
štivo koje će im pribliţiti našu školu, njene profesore,  Najnovija
uĉenike, razviti ţelju za novim znanjima, druţenjem, dešavanja u školi
hobijima...
Sadrţaj ĉasopisa su uredili uĉenici prve godine sa  Upoznajmo
profesorkom predmeta jezik, kultura i mediji. profesore
Drago nam je da ste sa nama uz prvi broj elektronskog
ĉasopisa ,,GimnazijARac”. Uţivajte!  Upoznajmo Ċake
Vaša redakcija  Budimo u trendu
 Zanimljivosti o

gradu i školi
 Interkultura
 Sport
 Umetnost
 Trend

Ko je bio Miloš Savković?

Miloš Savković je (Jugoslovenska književnost I,
roĎen 28. aprila 1932; Jugoslovenska književnost II i III, 1938)
1899. godine u sluţeći se sociološkim i pozitivističkim
Gračcu kod Ţiče i pristupom. Knjiţevne kritike je objavljivao u
bio je knjiţevnik, časopisima Misao i Srpski književni glasnik.
knjiţevni kritičar i Pisao je drame, pesme, pripovetke, putopise
profesor. i romane. Dramu Carević Joasaf objavio je
pod pseudonimom Ţivko Vasilić. Nakon
Nakon osnovne studija u Parizu i Lajpcigu vratio se u Srbiju i
škole i postao profesor u Drugoj beogradskoj
kragujevačke gimnaziji. Bio je politički suzdrţan što ga je
gimnazije, na dovelo do toga da je tokom Drugog svetskog
Filozofskom rata, posle skrivanja od specijalne policije u
fakultetu u Beogradu bio ranjen 1943. godine, i nedugo
Beogradu je 1922. posle toga pao u ruke četnicima koji su mu i
diplomirao srpski oduzeli ţivot u Gajevima. Danas se po Milošu
jezik i jugoslovensku knjiţevnost. Savkoviću zovu ulice u više gradova u Srbiji,
Komparativnu i francusku knjiţevnost kao i naša gimnazija u AranĎelovcu.
studirao je na Sorboni, gde je 1935.
doktorirao sa tezom Uticaj francuskog
realizma na jugoslovenski roman. Danilo Mićović I/4

Osim komparatističkim, bavio se i
knjiţevnoistorijskim istraţivanjima

Ono što niste znali o Gimnaziji

Gimnazija ,,Miloš Savković” osnovana je u Višu gimnaziju, dok je svoje konačno ime
ukazom Njegovog Veličanstva Kralja Aleksan- dobila 1959, i nazvana je po književniku i in-
dra Karađorđevića 03.08.1920. godine. Evo telektualcu Milošu Savkoviću.
kako je izgledao taj ukaz:
U ime Njegovog Veličanstva Petra I po milosti Mesto je menjala sve do 1990. godine I od
Boţjoj i volji narodnoj Kralja, Srba, Hrvata i tad se nalazi na današnjem mestu.
Slovenaca Aleksandra naslednika prestola, na ĐorĎe Prokić I/3, Pavle Radisavljević I/3
predlog našeg Ministra Prosvete i po
saslušanju našeg Ministarskog Saveta, a na
osnovu čl.4 Zakona o srednjim školama, rešili
smo i rešavamo: Da se u AranĎelovcu otvori
drţavna četvrororazredna niţa srednja škola.
Naš Ministar Prosvete neka izvrši ovaj Ukaz
3.08.1920. u Beogradu.
Škola je sagraĎena iz fonda darodavaca
Blagoja Jovanovića, aranĎelovačkog trgovca
kao i priloga tadašnjih ţitelja AranĎelovca.

Zanimljivo za ovu gimnaziju jeste da ona
nije imala stalno isto ime, a ni isto mesto,
odnosno prolazila je kroz dosta reformi. 1945
godine iz arađelovačke gimnazije nastala je
Mešovita gimnazija, zatim 1955. se promenila

2

Poznati uĉenici naše škole

Da li ste znali da su našu školu
pohaĎali neki od poznatih srpskih javnih
ličnosti? Naša škola je jako ponosna na
njih, nihov uspeh, doprinos da se za
našu školu i grad čuje daleko i drago
nam je da baš oni predstavljaju
vrednosti i znanje koje su u ovoj školi
neguje.
Pored svih naših bivših i sadašnjih
učenika, posebno smo ponosni na
sledeće:
Mira Stupica - glumica
Danica Maksimović - glumica
Tanja Bošković - glumica
Ţivan Sarandić - operski pevaĉ
Marko Todorović - glamac
Jovana Preković - šampionka sveta i
Evrope u karateu

Nadamo se da će se ovaj spisak
proširitii da će još mnogi naši Ďaci biti
ovako talentovani i uspešni u zemlji i
svetu.

3

Intervju sa profesorima — Marin Lazović,
profesor veronauke

Marin Lazović, profesor veronauke u Šta vas najviše motiviše u ovom poslu?
našoj školi okrio nam je kako gleda na Glavni motiv i pokretač mi je svakako ljubav
svoj profesorski posao, kako je izgledao prema ovom poslu. Verujem u to što radim i
njegov prvi ĉas i šta ga najviše motiviše. volim da radim sa decom, a kada nešto
Kako ste se odluĉili za ovaj poziv? volite, vi se u tom odnosu i dajete a deca to
Svako od nas u nekom momentu, nepogrešivo osete. Odgovarajuća povratna
prepoznajući i sledeći ţelje i potencijale, reakcija me svakako dodatno motiviše da
donese odluku čime će se baviti i prihvati svoj posao nastavim da radim sa istim ţarom
taj poziv. Sada, kada stvari posmatram iz i da se radujem svakoj narednoj generaciji
ove perspektive, vidim da je to ono što sam učenika koji upisuju našu školu.
ţeleo.

Koliko dugo radite u školi? Isidora Lekić I/5

U školi radim već devet godina. Elena Dimitrijević I/5

Kakav je bio vaš prvi odrţan ĉas u školi?

Ne mnogo drugačije nego sada. S,tim što
sam tada više paţnje pridavao formi časa, a
sada sam malo opušteniji u pristupu što je
svakako posledica dugogodišnjeg iskustva

Kako opisujete posao nastavnika?

Posao nastavnika je veoma odgovoran ali i
veoma kreativan i stimulativan. Pored toga
što učenicima treba da prenese znanja iz
odredjenih naučnih oblasti, specifičniji
zadatak nastavnika je da učenike
podstakne da sami prepoznaju smisao i
značaj procesa učenja, kako bi uočili da ih
naučeno tj. stečeno znanje čini prijemčivim
za stvaralačku inovativnost.

4

Intervju sa uĉenicima — Nikola Spasić,
svetski a naš

Predstavnik Srbije na MeĊunarodnoj iz cele Srbije. Prethodno sam s uspehom
juniorskoj nauĉnoj olimpijadi, naš prošao sve nivoe najznačajnijih takmičenja
sugraĊanin i gimnazijalac, Nikola Spasić, iz oblasti fizike pod poroviteljstvom
osvojio je treće mesto! Ministarstva prosvete Republike Srbije:
prvo mesto na regionalnom i republičkom
Gimnazijalac iz AranĎelovca, jedan je od takmičenju, drugo na Srpskoj fizičkoj
6 predstavnika Srbije na veoma prestiţnom olimpijadi, peto na završnom
takmičenju koje okuplja najbolje učenike iz kvalifikacionom takmičenju za svetsku
čitavog sveta. Naučna olimpijada se olimpijadu.
odrţala od 2. do 11. decembra 2018. u Za naše novine, Nikola je istakao da se uz
gradu Gaborone, u drţavi Bocvana u Juţnoj veliki trud i napor moţe sve postići, pa iako
Africi. Njegov uspeh je utoliko veći i to značilo odreći se odmora tokom celog
značajniji jer je Nikola završio OŠ ,,Miloš raspusta, kao i ljubavnog ţivota. Boravak u
Obrenović”, odnosno nije 7. i 8. razred Bocvani doneo mu je puno novih
pohaĎao u specijalnim odeljenjima poznanstava i takmičenje će, pored
gimnaziija. osvojene bronzane medalje, pamtiti i po
dobrom druţenju.
Nikola Spasić plasirao se na ovo takmičenje
posle velikih uspeha na regionalnim i Mina Milošević I/5
republičkim takmičenjima iz fizike, dnosno
završnom kvalifikacionom takmičenju za
svetsku naučnu olimpijadu, koja je okupila
učenike iz 50 zemalja sveta. Ovo je najveći
uspeh jednog aranĎelovačkog učenika do
sada.

Nikola je u svojoj biografiji napisao:

Rođen sam 2003. godine u Aranđelovcu.
Završio sam Osnovnu školu ,,Miloš
Obrenović" u Aranđelovcu, dobitnik sam
Vukove diplome i đak generacije. Sada sam
učenik prve godine gimnazije "Miloš
Savković", specijalnog odeljenja za
informacione tehnologije. Tokom osnovnog
školovanja sam sa uspehom učestvovao na
mnogim takmičenjima iz oblasti fizike,
matematike, hemije, a moj dosadašnji
najveći uspeh je plasman na Međunarodnu
juniorsku naučnu olimpijadu (International
Junior Science Olimpyad), uz još 5 učenika

5

Naši gimnazijalci predstavljali Srbiju
na konferenciji EU u Briselu

,,Tvoja Evropa, tvoj glas" naziv je Profesorka Ljiljana Popović, za naš
omladinske konferencije koja se od 2010. časopis kaţe:
u organizaciji Evropskog ekonomskog i ,,Imala sam čast da učestvujem u
socijalnog komiteta, jedanput godišnje konferenciji za mlade pod
odrţava u Briselu, sa ciljem da se stavovi sloganom ,,Ujedinjeni u različitosti" koja
i ideje mladih čuju i integrišu u kreiranje se odrţala u Briselu 15. i 16. marta.
politika Evropske Unije. Srbija treći put Troje učenika naše škole je uspešno
učestvuje na ovoj konferenciji a predstavilo svoju zemlju, nematerijalno
gimnazija „Miloš Savković“ je jedna od kulturno dobro-tradicionalno kolo, izneli
trideset tri škole iz cele Evrope, odnosno su svoje viĎenje o načinima na koje se
iz 28 drţava članica EU i pet zemalja moţe promovisati kultura i svi zajedno
kandidata, koja je posetila Brisel i pred uspeli smo da prevaziĎemo predrasude i
evropskim institucijama govorila o svom razliičitosti i stvorimo osnovu za bolju
viĎenju uloge kulture u evropskoj budućnost. Verujem u ove mlade ljude.”
budućnosti. Brisel je posetilo troje
učenika III godine sa profesorkom
engleskog Ljiljanom Popović kao i
ekipom snimatelja sa RTS-a. Učenici su
razvijali i razmenjivali ideje, debatovali i
glasali za tri predloga koja će evropske
institucije uzeti u obzir prilikom
kreiranja politika.

6

Prvi razred posetio Narodno pozorište i
operu Pjetra Maskanjija

Dana 21.11.2018. godine, učenici prvog Zanimljiva tematika i prelepe arije su
razreda Gimnazije,,Miloš Savković”, zajedno doprinele da učenici sa paţnjom gledaju ovo
sa profesorkom muzičke kulture, Marinom muzičko-scensko delo i da u AranĎelovac
ĐorĎević, i profesorkom hemije, Vesnom ponesu snaţne utiske.
Krasić, posetili su Narodno pozorište u Be-
ogradu. Nadamo se da će škola organizovati još
Na repertoaru je bila opera Pjetra ovakvih dogaĎaja i odlazaka na kulturne
Maskanjija ,,Cavalleria Rusticana". Većina manifestacije.
Ďaka je prvi put bila u Narodnom pozorištu i
oduševljena je ambijentom i unutrašnjošću Lana Đurić I/5, Emilija Vojinović I/5
ovog kulturno-umetničkog objekta. Muzičko-
scenski spektakl na pozornici trajao je oko
90 minuta i izveden je u jednom činu.
Radnja opere se odvija u jednom selu na
Siciliji krajem 19.veka i govori o preljubi i
sukobu mladića zbog devojaka.

Predavanje o narkomaniji i njenim
posledicama

U ponedeljak, 3.decembra 2018. godine, nego se drogirati. Celo to predavanje trajalo
učenici gimnazije su imali predavanje o je više od sat vremena i imalo je za cilj da
drogi i narkomaniji. Na tom predavanju bilo objasni mladim ljudima štetnost i pogubnost
je preko 120 učenika, nekoliko profesora, droge kao i kako da sačuvaju zdravlje
direktor škole, doktori, psiholog, pedijatar, uopšte. Zaključak je da bi trebalo
psihijatar i drugi koji su učenicima govorili o organizovati više ovakvih predavanja, kao i
štetnosti droge, posledicama i kaznama. radionica koje bi se bavile ovom tematikom.
Specijalizovani doktori su pričali o sastavu
droge i njenom uticaju, pravnik je govorio o Veljko Novaković I/5
kaznama za prodavanje droge, dok je
predstavnik odeljenja kriminologije govorio
o tome gde se sve droga moţe pronaći, na
koji način se dolazi do droge i kako drugi
mogu da biti okrivljeni za korišćenje droge.
Kondicioni trener je uputio učenike da je
bolje baviti se nekim sportskim aktivnostima

7

Posetili smo prezentaciju Interkulture

Dana 26.9.2018, učenici prvog i Šta smo nauĉili?
drugog razreda su prisustvovali Dţemile nam je pričala o Mustafi
prezentacijama Interkulture i
predstavljanju ovogodišnjih učenika na Kemalu Ataturku i njegovom značaju
razmeni Enrikea Hernandeza i Dţemile za Tursku i njen narod, pokazala nam
Sadak. Enrike i Dţemile su nam je gde su najveći gradovi Turske, koja
predstavili svoju zemlju, Meksiko i im je tipična hrana, kakav je nihov
Tursku, i podelili su sa nama svoje folklor i narodne igre, kako izgleda
prve utiske o Srbiji, AranĎelovcu i škola i nastava dok nam je Enrike
njihovom prvom mesecu razmene. govorio o narodnoj nošnji Meksika,
najvećem prazniku, razlici izmeĎu
Tokom prezentacije, pogledali smo i Meksika i Srbije, učenju stranih jezika
video snimak u kome nam je obratila u Meksiku i drugim temama.
Mina Stojić, naša učenica koja je
trenutno na razemni u Americi.

8

Upoznajmo bolje strane uĉenike

Enrike Hernandez - Meksiko Šta ti najviše nedostaje iz Meksika?

Enrike Hernandez je učenik na razmeni. Do- -Najviše mi nedostaje porodica i meksička hra-
lazi iz Meksika i boraviće u našoj školi i gradu na. Preporučio bih vam da probate takose,
godinu dana. Evo šta smo sa njim razgovarali: enčilade i tortilje. Sviđa mi se hrana i u Srbiji,
Enrike, zašto si odabrao Srbiju kao destinaci- ali za sada nemam omiljeno jelo.
ju za razmenu? Da li bi posetio Srbiju ponovo?
-Nisam imao puno izbora, ali birajući izmedju -Naravno, što da ne, voleo bih da dođem pono-
Litvanije i Srbije, izabrao sam Srbiju. Na vo u Srbiju u budućnosti.
početku sam bio skeptičan, međutim vrlo brzo
sam promenio mišljenje. Jovan Milivojević I/4
Šta ti se ovde najviše sviđa?

-Veoma mi se svideo Beograd, predivni pejzaži
Srbije i vaša priroda, ali mi se manje sviđa
vaša klima. U Meksiku je toplije. Minimalna
temperatura je 10°, a uglavnom je oko 25°
stepeni, dok snega naravno nema.

Imaš li neki hobi?

- Volim košarku, odbojku i fudbal, ali najbolje
mi ide šah.

Koja je razlika između meksičkih i srpskih
škola?

-U meksičkim školama se nose uniforme, ne
sme se izlaziti iz školskih dvorišta i stalno ide-
mo u drugu smenu. U početku mi je bilo malo
čudno što se ne nose uniforme u školama u
Srbiji, ali mi se veoma brzo to svidelo. Naše
škole su veće, to je čitav jedan kompleks zgra-
da zato ni nemamo potrebu da idemo van nje.

Šta bi uveo iz Meksika kao neku novinu
ovde?

-Voleo bih da ima više ljudi u gradu, i bilo bi
lepo kad bi izgradili internate i sportske te-
rene.

9

Upoznajmo bolje strane uĉenike

Džemile Sadak – Turska Da li bi ostala ovde da ţiviš?

Mnogi ne znaju gde je Srbija i uglavnom su -Ne bih, jer je moj grad dosta veći i pruţa mi
čuli negativne price o njoj. Cilj programa više mogućnosti.
razmene učenika je da se Srbija kao i druge Šta planiraš da studiraš?
drţave inostranstvu predstave na najbolji -Planiram da studiram medicinu. Nadam se da
način. ću poloţiti maturu jer je to kod nas mnogo
Dţemile Sadak jedna je od retkih kojoj se teţe nego ovde. Polaţemo sve predmete.
pruţila prilika da preko svoje srednje skole Šta bi poruĉila svojoj generaciji?
oseti duh Srbije. Ona je preko programa -Ovo za mene predstavlja jedno veliko
razmene učenika došla u Srbiju, u naš grad iskustvo i svima bih preporučila da idu u neku
AranĎelovac i u našu školu. Svoje trenutno drugu drţavu, ako su u mogućnosti jer se brţe
iskustvo iz Srbije, Dţemile je podelila sa sazri, moraš sam da vodiš računa i misliš o
nama. sebi.
Da li si mogla da biraš koju zemlju ţeliš?
-Nisam mogla da biram u koju ću drţavu doći Jelica Vojinović I/5, Ana Jakovljević I/5
jer nisam punoletna, ali svaka zemlja je dobro Anastasija Đorović I/5
iskustvo samo po sebi.
Kako si se uklopila u odeljenje?
-Brzo sam se sprijateljila i uklopila u novo
odeljenje i brzo sam stekla nove prijatelje.
Moje najbolje drugarice su Jovana i Nevena sa
kojima provodim slobodno vreme gledajuci
filmove i šetajuci gradom. Često sednemo u
Kavanu.

Koliko ostaješ ovde?

-Ovde ostajem 10 meseci a u Tursku se vraćam
u julu. Znala sam ću biti odsutna na duţi
vremenski period ali sa porodicom i sa
prijateljima sam često u kontaktu. Porodici
nije dozvoljeno da nas posećuje dok smo ovde
jer postoji rizik da poţelimo sa njima da se
vratimo nazad jer nam nedostaju a time cela
stvar pada u vodu.

Šta ti se sviĊa od srpske hrane?

-Probala sam dosta srpskih jela od kojih su mi
omiljeni ajvar i vanilice. Svi me pitaju za
sarme. I u Turskoj imamo sarme, samo
stavljamo više pirinča, a vi više mesa. Naše
sarme moraju da budu dugačke kao jedan
prst. Tako se vidi ko je dobra domaćica.

Da li uĉiš srpski?

-Znam da se predstavim. Gramatika je teška i
pojedina slova su veoma teška za izgovor. Ali
učim.

10

Interkultura slavi slavu Sv.Jovan Zlatousti

Organizacija Interkultura u muzički program gde su učenici
AranĎelovcu je jedina koja na školskog hora uz pratnju
području Srbije slavi slavu! Odrţala instrumenata izvodili svetski poznate
se 26. novembra u gimnaziji u i domaće muzičke numere.
prostorijama školske biblioteke. Slavi Ovo je lep način da stranim
je prisustvovao sveštenik iz crkve učenicima pokaţemo šta je slava,
Svetog ArhanĎela Gavrila, koji je kako se slavi, koji su naši običaji i
očitao molitvu i lomio kolač sa tradicija.
profesorima i direktorom. Posle
svečanog čina lomljenja kolača Nemanja Lazarević I/4
prisutni su se posluţili slavskim Branislav Radovanović I/4
ţitom.

Ove godine slavi su prisustvovali i
učenici na razmeni iz Turske i
Meksika koji su bili uključeni u
program. Oni su zajedno sa
učenicima gimnazije čitali na
srpskom jeziku o Jovanu Zlatoustom
ali i predstavljali svoje običaje — Dan
mrtvih u Meksiku i Ramazan u
Turskoj. Za kraj, na red je došao i

11

Školski hor—spoj pesme i humanosti

Gimnazija “Miloš Savković” je obrazovala za lečenje. Za sada znaju da će pevati
novi hor koji predvodi profesorka Jelena pesmu ,,Let it go” iz poznatog crtanog
Miljević. Hor se sastoji od trideset učenika filma ,,Frozen” i pesmu ,,Somebody’s
koji su podeljeni u tri glasa. To su učenici Knocking at your door”. Horisti kaţu da im
svih godina koji su prošli audiciju na osnovu nije teško jer vole da pevaju i da je odlično
koje je profesorka odlučila kom glasu kada nešto što vole da rade iskoriste na
pripadaju. Od naših horista smo saznali da odličan način da pomognu nekome.
se probe odrţavaju dva do tri puta nedeljno.
Kako jedna proba izgleda, pitali smo se: Veljko Nikolić I/5, Luka Milisav I/5
traje kao dva školska časa i počinje
upevavanjem koje traje petnaest minuta.
Ukoliko uče neku novu pesmu prvo
poslusasju profesorku, ali u poslednje vreme
obnavljaju pesme koje su do već znali jer
uskoro pripremaju koncert koji ce biti
27.decembra u biblioteci škole. Cilj
koncerta je da se prikupi novac za učenicu
naše škole Teodoru kojoj je potrebna pomoć

Izloţba ,,Stabla” naše profesorke likovnog,
AnĊeline Tucaković

Akademski slikar i vajar AnĎelina izloţbom uspela da stvori neku novu
Tucaković , profesorka likovnog naše škole, dimenziju umetnosti. Njena slikovita stabla
posle duţeg vremena izloţila je svoje nove u maloj galeriji čine jednu prostranu
umetničke radove, u koje je uloţila dosta čudesnu šumu , vrednu pomena. Izloţba
vremena, truda a ponajviše ljubavi. Njena AnĎeline Tucaković je kulturni dogaĎaj koji
izloţba nosi slikoviti naziv „Stabla". Ni vredi pomenuti, a još više posetiti. Njeni
ovoga puta AnĎelina nije odustala od radovi izloţeni su galeriji u centru grada.
istraţivanja i kombinacije raznih tehnika u
stvaranju ovih umetničkih dela, kao što Lena Janjić I/5
kaţe igrala se sa bojama. Slikarka je
takoĎe nadmašila samu sebe i sa ovom

12

Naše škole list – slikarka Tijana Gogić

Tijana Gogić, Gde se mogu videti vaši radovi?
slikarka, -Radove prikazujem u okviru kolektivnih i
doktorant na samostalnih izloţbi. Izdvojila bih samostalnu
FILUM-u i izloţbu u aranĎelovačkoj galeriji Aleksandar
nekadašnja Alek Đonović, odrţanu u oktobru 2015. godine,
uĉenica naše kao posebno uspešnu i značajnu. Trenutno
škole, pripremam samostalnu izloţbu u okviru mog
uvodi nas u doktorskog umetničkog projekta Svetlost –
svet instalacija sa digitalnim animiranim
umetnosti. sekvencama, koja će biti odrţana u galeriji
Arte u Beogradu u toku 2019. godine. TakoĎe,
Kada ste moje dve slike zajedničkog naziva Lik se mogu
videti u stalnoj postavci savremenih dela
primetili da Narodnog muzeja u AranĎelovcu.

uţivate u umetnosti i slikanju? Da li ste osvojili neke negrade i pohvale za
svoje radove?
-Oduvek sam najviše od svih aktivnosti volela -Tokom studiranja sam osvojila dve nagrade
crtanje i slikanje. Moji roditelji čuvaju radove Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
za koje se ni ne sećam kada su nastali. Kasnije za najboljeg studenta, I nagradu za crteţe na
sam saznala da slikarstvo moţe da bude i konkursu Ljubica Filipović, i I nagradu za slike
profesija, pa sam svoj omiljeni hobi odabrala na konkursu San mladih. Grad AranĎelovac ima
za zanimanje. lepu praksu da nagraĎuje talentovane mlade
ljude. Gradska Fondacija za podsticaj
Kako biste opisali svoj stil i naĉin slikanja? stvaralaštva u umetnosti i kulturi mi je
-Moj stil slikanja je prepoznatljiv po širokim dodelila nagradu 3 puta.
potezima četke, nanosima guste boje,
takozvanim pastuoznim nanosima, i Šta biste poruĉili uĉenicima naše škole koji
intenzivnom koloritu. Volim da slikam na ţele da se bave slikarstvom?
platnima velikog formata, i najčešće u tehnici
ulje na platnu. -Poručila bih im da veruju u svoj izbor, da
vredno rade i strpljivo očekuju rezultate koji
Šta za vas predstavlja najveći izazov u potvrĎuju kvalitet njihovog rada, da ne
slikanju? propuštaju šanse da drugima prikaţu svoj rad,
-Pri radu na svakoj novoj slici, izazov je da se i da uvek ţele da nauče još više o profesiji
početna ideja i zamisao neke teme koju su odabrali. Fondacija za podsticaj
materijalizuje, prikaţe na slici. Svaka ideja stvaralaštva u umetnosti i kulturi grada
sazreva i menja se kroz rad, ali je najveći AranĎelovca dodeljuje nagrade i stipendije
izazov ne izneveriti sopstvena očekivanja od svake godine, pa preporučujem mladim
svog rada. kolegama koje interesuje umetnost da se
prijave na ovaj konkurs, to je lep način da
dobiju motivaciju za bavljenje umetnošću u
budućnosti.

Intervjuisale Sara Vlajić I/5
Glorija Gligorijević I/5

Šta najradije slikate?
-Najviše volim da istraţujem različite vrste
prirodnog i veštačkog osvetljenja. Tema koja
me najviše interesuje je prikaz istih motiva
osvetljenih na različite načine. Najčešće
slikam portrete članova moje porodice,
prizore iz enterijera moje kuće i eksterijera u
mojoj okolini.

13

Naše škole list – karatistkinja Jovana Preković

Jovana ako uspem?”, ,,šta ako pobedim?”, ,,šta ako
Preković, budem najbolja?” i na taj način pobedimo
svetska i sebe, a posle i druge.
evropska Ĉime biste se bavili da ne trenirate karate?
šampionka u Imala sam u toku osnovne škole dosta af-
karateu, a initeta prema drugim sportovima, volela sam
nekadašnja fudbal, košarku, odbojku a najviše sam dos-
učenica naše pela sa rukometom posle karatea, gde sam
škole podeli- bila u situaciji čak i da napustim karate, pa
la je sa nama tako da verujem da bi to opet bio sport.
tajne svog Da li nesto studirate?
uspeha ali I Studiram dva fakulteta, trenutno sam treća
sećanje na godina na državnom Fakultetu za sport I
gimnazijske dane. fizicko vaspitanje u Beogradu, kao i na
privatnom Fakultetu za sport “Union-Nikola
Sa koliko ste godina počeli da trenirate? Tesla” koji pruža mogućnost stipendiranja
vrhunskih sportista.
Počela sam da treniram kada sam imala 4 Ko Vam je najveća podrška u radu?
godine. Roksanda je tada držala časove kara- Sa Roksandom radim ceo svoj život, ona mi
tea u svim vrtićma u Aranđelovcu, sećam se je kao druga majka, a pored toga prijatelj I
da sam bila mnogo srećna sšo sam počela da trener koji mi pokazao put za koji se vredi
treniram karate. boriti. Osim pobedničkog duha, usadila mi je
sve vrednosti koje su potrebne za život i ka-
Koliko je truda i godina rada bilo potrebno da prođe profesionalna karijera. Naravno,
da biste postigli ovaj uspeh? iza svega ovoga postoji još ljudi koji su
zasluženi za moje uspehe, sparing partneri
Karate treniram ceo svoj život, odgajana Jovana Vulinović i Uroš Vojinović, to su ljudi
sam tako da postavljam sebi uvek velike koji su bili uz mene kada su bili teški a i lepi
ciljeve, jedan od tih ciljeva je bilo svetsko trenuci u sali, kao i van nje. Velike zasluge
prvenstvo za koje je potrebno dosta odo- imaju Dragan Atanasov, moja porodica i moji
ricanja i žrtvovanja, upornosti i odlučnosti, dragi ljudi.
hrabrosti i vere, a za to je neophodno jako Na koga možete uvek da se oslonite?
puno konstatnog rada. Na sebe.
Spremate se za Tokijo 2020. godine, gde
Ĉega ste se odrekli? realno sebe vidite kada je u pitanju
pobedničko postulje?
Najviše od svega trpi fakultet, ničega se - Osvojivši zlatnu medalju na svetskom
konkretno nisam odrekla, nego sam prvenstvu, dokazala sam sebi da mogu da
pokušavala da sve postignem dobrom organi- budem među vrhunskim sportistima, tako da
zacijom. Od kada je karate ušao u program su šanse ogromne, ali ima još dosta da se
Olimpijskih igara 2016. godine, moj pogled radi, jer ce 2019. godina biti jako isrpljujuća
na sam sport se promenio, postalo je sve i naporna, gde će sportisti biti jako moti-
mnogo ozbiljnije i zahtevnije, do tada sam visani, a nijanse ce odlucčvati.
vodila život kao i svi drugi. Tako da sam od-
lučila da se sto posto posvetim karateu, da
dam sve od sebe i pokušam da dođem do Ol
2020. koje ce se održati u Tokiju.

Ljudi su ponekad nesigurni u sebe, da li ste
u nekom trenutku tokom borbi pomislili da
nećete uspeti?

Naravno, tu nesigurnost stvara strah. Strah
je stvar koja nas sputava, plašimo se da ne
izgubimo, da ne pogrešimo, da ne uspemo…
Onda je bolje sebi postaviti pitanja ,,a šta

14

Kako biste ubedili nekoga da treba da se postavljaju sebi velike ciljeve, da hrabro
bavi karateom? koračaju napred i da se bore šta god radili u
Karate me je naučio dosta toga, da budem ţivotu.
disciplinovana, vredna, uporna, karakterna, Veliki pozdrav od svetske i evropske sampi-
odlučna, energična i borbena, to su karak- onke u karateu, Jovane Preković .
teristike koje sport pruža, najvažnija stvar
je da deca zavole sport, da im bude uživan- Intervjuisale Maša Mirković I/3
je, što će meni biti cilj kada budem jednog Neda Jagodić I/4
dana postala trener.
Kakvi su bili vasi gimnazijski dani? Jovana Jeremić I/4
- Gimnazijski dani su mi ostali u najlepšem
sećanju, bilo je dosta druženja i učenja,
veliku zahvalnost dugujem profesorima koji
su imali puno strpljenja za moja česta od-
sustva sa nastave, zbog takmičenja i pripre-
ma koje sam imala.
Šta biste poručili današnjim gimnazijalci-
ma?
-Moja poruka za gimnazijalce bi bila da

15

Pišemo istoriju — Zvezda u Ligi šampiona

Nakon dugog niza godina konačno je jedan gola bio je Milan Pavkov a mreţu golmana
klub iz Srbije uspeo da se plasira u ligu Alissona Beckera tresao je u 22 i u 29
šampiona. Reč je o FK Crvena Zvezda koja se minutu. To je u našoj zemlji bila velika
odličnom igrom u kvalifikacijama plasirala u radost a stanje na tribinama stadiona ,,Rajko
grupnu fazu lige šampiona. Naţalost ekipa Mitic'' bilo je neverovatno.
iz Srbije nije imala toliko sreće u ţrebu i na
kraju je završila u najteţoj grupi u kojoj je Marko Lazović I/3
mogla da zapadne, u grupi je sa Paris Saint Uroš Divljanović I/3
German-om, Liverpool-om i Napoli-jem.

Lošom igrom u gostima FK Crvena Zvezda
nije uspela da obezbedi proleće u Ligi
šampiona ali je pored toga stigla do jedne
neverovatne pobede u Beogradu. Reč je o
utakmici izmeĎu FK Crvene Zvezda i FK
Liverpool-a, gde je Zvezda po prvi put
savladala tako velikog rivala, vice šampiona
Evrope i to sa rezultatom 2:0. Strelac oba

Gimnazijalac Lazar Vujović šampion
Balkana

Na Prvenstvu Balkana za kadete, juniore i su svakodnevno prolazili, postali su
mlaĎe seniore u Dubrovniku, iz našeg kluba juniorski šampioni Balkana.
Karate klub Arandjelovac, nastupao je
reprezentativac, učenik naše škole - Lazar Čestitamo Lazaru i ţelimo mu još mnogo
Vujović. uspeha i medalja i pehara na svojoj polici!

Do bronzane medalje je stigao u Bogdan Ranković I/5
pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do
67kg pobedivši takmičara iz Crne Gore i
Makedonije.

Naredni dan, 02.12.2018. godine u
sastavu ekipe juniora nastupao je u prvoj
postavi i u prvom meču savladao izuzetnog
takmičara iz Turske rezultatom 3:0, u
drugom meču takmičara iz Bugarske
rezultatom 3:1 i u finalu takmičara iz Bosne
i Hercegovine rezultatom 1:0. Uz pomoć
ostalih članova ekipe, koji su takodje bili
sjajni i jako zahtevnih priprema kroz koje

16

Humanitarni košarkaški turnir za leĉenje
našeg sugraĊanina Nikole

„Igrajmo za Nikolu“ naziv je humanitarnog Da li vas je motivisala nagrada, i šta je to
turnira, koji je danas na terenima SRC bilo?
Šumadija, organizovao Parlament Gimnazije -Motivisalo nas je da se što više novca
„Miloš Savković“, a podrţali su ga brojni sakupi, da Nikola ima novca za put u
aranĎelovački privrednici. Turniri u malom inostranstvo i ţeleli smo da mi budemo ta
fudbalu i basketu 3×3, okupili su ekipa, a nagrada je bio ogroman plastični
srednjoškolce iz sve tri gradske škole. pehar, koji je otišao kod mog druga Petra
Intervjuisali smo Vladimira Ješića, uĉenika kući, jer je on dao šut za pobedu u
naše škole, koji je ĉinio pobedniĉku ekipu. poslednjoj sekundi.
Iz kog razloga ste se prijavili za turnir? Da li biste opet ponovili ovakvo iskustvo?
Prijavili smo se jer smo znali da je hitno -Naravno da bih. Veoma je lep osećaj
potreban novac za malog Nikolu i ţeleli smo učestvovati na nekom takvom humanitarnom
da nekako pomognemo i mi. turniru, a još lepši osvojiti ga. Voleo bih da
Kakvi su vaši utisci sa turnira? ja odnesem sledeći pehar kući.
-Sve šanse su bile okrenute protiv nas, igrali
smo protiv znatno starijih i viših igrača. Ja Jelica Vojinović I/5
sam odigrao dobru odbranu, iako je protivnik Teodora Minić I/5
bio visok 2.03m i 4. je godina. Ta odbrana je
uz poene mog druga i njegov šut za pobedu
bila ključna da dobijemo ovaj turnir.
Da li ste tokom turnira bili sloţni?
-Bili smo jako sloţni, igrali smo kao tim i
svako je imao svoju ulogu koje se drţao sve
vreme. Timski rad je najbitniji za pobedu.

17

AranĊelovac—priroda, istorija, banja

AranĎelovac je relativno mlad grad i Na 10 km od AranĎelovca je podignuto
nalazi se u podnoţju planine Bukulje. akumulaciono Garaško jezero. Jezero je
Sadašnja teritorija grada najvećim delom poribljeno i predstavlja omiljeno izletište
je pripadala selu Vrbica. Pošto je knez graĎana AranĎelovca zajedno sa bazenom
Miloš često boravio u lečilištu Bukovičke pored samog jezera. Crkva iz nemanjićkog
banje odluči da u Vrbici 1858. godine perioda nalazi se u podnoţju Bukulje u selu
podigne crkvu i posveti je Svetom Bukoviku. U srednjem veku ova oblast je
ArhanĎelu Gavrilu, a od dela sela Vrbice sa bila relativno gusto naseljena i imala je
delom sela Bukovik formira varoš kojoj je značajnu ulogu u srednjovekovnoj srpskoj
dao ime AranĎelovac. AranĎelovac je drţavi.
poznat po izvorima mineralne vode. O Katarina Timotijević I/5
blagotvornosti mineralne vode govori
podatak da je i Dositej Obradović krepio
svoje zdravlje u Bukovičkoj banji. Na lični
zahtev kneza Miloša, Bukovička voda je
dopremana i korišćena na dvoru, a
početkom XX veka počinje i ručno
flaširanje kisele vode ,,Knjaz Miloš" da bi
se kroz decenije punjenja ova voda okitila
najvišim meĎunarodnim odličjima za
kvalitet. Rudnik mermera na planini
Venčac je jedan od najpoznatijih u svetu i
od našeg mermera je izgraĎen deo Bele
kuće u Vašingtonu. Pećina Risovača je
otkrivena 1953. godine. U pećini je
pronaĎen brojan i raznovrstan arheološki
materijal. AranĎelovac je prepoznatljiv po
Hotelu Izvor koji je glavnna turistička
atrakcija grada u sklopu sa aqua-parkom.

Šetnja gradom

Naš grad ima veliki potencijal za turizam gostiju, muzika je svirala uveče, ukusna
koji se svakodnevno razvija, ali takoĎe hrana se sluţila, a vesela graja sa
moţe još mnogo više da se iskoristi. Imamo otvorenog bazena odjekivala. Sada
planinu Bukulju na samo 5km od grada i na najlepše i najstarije zdanje ovog kraja
njenom vrhu osmatračnicu sa predivnim propada, i to je neiskorišćeni potencijal
pogledom na ceo grad i okolinu. Kada se grada Arandjelovca.
umorilmo i oţednimo od pešačenja do vrha Ja volim da ţivim u ovom gradu jer imamo
Bukulje, moţemo se spustiti u gradski park, sve te prirodne lepote, ali bih voleo da se
sesti na klupu, slušati cvrkut ptica i piti njegova istorija čuva.
mineralnu vodu sa nekog od brojnih izvora.
Nakon odmora, nastavili bismo šetnju Veljko Medanović I/3
parkom i razgledali mermerne skulpture,
Bivetu, muzej, otvorenu scenu, fontanu. A
onda bismo prošli pored Starog zdanja i
hotela Šumadije koji iz dana u dan sve više
gube svoju čar. Slušao sam priče starijih da
je tu nekad bio restoran ispred, pun

18

Moderni i laki recepti za srednjoškolce

ĈOKOLADNI MAFINI

SASTOJCI:
4 јаја, 8 kašika šećera, 200g чоколаде čokolade za
kuvanje, 1 margarin, 16 kašika brašna.
PRIPREMA:
Margarin i čokoladu istopite. Posebno umutite 4
jaja i šećer. Umućena jaja i šećer dodajte u
istopljenu čokoladu i margarin. Zatim polako, uz
mešanje, u smesu dodajte 16 kašika brašna. Sve
dobro izmešajte i sipajte u kalupe. Zagrejte rernu
na 220 stepeni i pecite mafine 5-8 minuta.
Ako ţelite da unutra bude više tečne čokolade,
pecite 5 minuta. Po ţelji posuti šećerom u prahu ili
dodajte kuglu sladoleda.

CARSKA PITA

SASTOJCI:
6 јаја, 1 kašičica soli, 150g ksielih krastavacа, 2
crvene paprike, 200g tvrdog sira, 2 čaše jogurta, 2
čaše ulja, 2 čaše brašna, 150g šunke, 1 prašak za
pecivo.
PRIPREMA:
-Umutiti jaja, zatim dodati ulje, brašno, prašak za
pecivo, jogurt i sve ostale iseckane sastojke. Peći
u podmazanom plehu na 220 stepeni u rerni.

Jelena Pavlović I/3
Nevena Milošević I/3

19

Poznate liĉnosti koje volimo

RASTA MILOŠ BIKOVIĆ

Stefan Đurić, poznatiji kao Rasta, je Miloš Biković roĎen je 13. januara 1988.
srpski pop-folk-hip-hop pevač, kompozitor u Beogradu od oca Milana i majke Marije,
i producent. RoĎen je 16. novembra 1989. ima 16 godina starijeg brata Aleksandra,
godine u Prištini. Poznat je po tome što koji se zamonašio i dobio ime Mihailo i
kombinuje folk, pop, R&B, rege, hip hop, postao iguman Manastira Jovanja. Kada
te koristi autotjun. Teme njegovih pesama je bio veoma mlad roditelji su mu se
su ţene, ljubav i stanje u društvu. Ţivi i razveli, a njegov otac se preselio u
radi u Beogradu. Nemačku. Završio je četrnaestu
Kao dete, Đurić je bio u društvu beogradsku gimnaziju, govori srpski,
domaćih rastafarijanaca,što je uticalo na engleski i ruski jezik. PohaĎao je školu
njegovo umetničko ime i stil u muzici. Sa glume i govora DADOV. Diplomirao je na
16 godina (2005), nastupio je na tada Fakultetu dramskih umetnosti u klasi
najvećoj denshol atrakciji u Evropi Dragana Petrovića zajedno sa Ninom
„Germanican Scout”. Godine 2007. počeo Janković, Jelisavetom Orašanin,
je ozbiljnije da se bavi muzikom, a od Tamarom Dragičević, Anjom Alač.
2008. do danas ureĎivao je muziku na
preko 300 projekata. Rasta je 2015. Biković je prvu zapaţenu ulogu ostvario u
odlučio da osnuje sopstvenu izdavačku televizijskoj seriji Stiţu dolari (2004 —
kuću pod imenom Balkaton Tokom 2015. 2005), gde je igrao Nebojšu, uloga mu je
godine, u produkciji Balkatona, Rasta je donela veliku popularnost. Zapaţenu
izdao nekoliko singlova, a prvi meĎu njima ulogu je ostvario i u seriji Bela laĎa (2006
bio je Kavali, jedna od njegovih — 2011), a najveću popularnost stekao je
najpopularnijih pesama dosad, koja na u filmu Montevideo, bog te video!
Jutjubu broji preko 50 miliona pregleda. U rediteljskom prvencu srpskog glumca
petoj sezoni emisije Ja imam talenat, Dragana Bjelogrlića. Još jednu zapaţenu
Rasta je — zajedno sa Anom glavnu ulogu ostvaruje u filmu/seriji 'Kad
Nikolić, Danicom Maksimović i SrĎanom ljubav zakasni/Samac u braku', gde glumi
Todorovićem bio član ţirija. zajedno sa tadašnjom devojkom,
Brankicom Sebastijanović. Proslavio se u
ruskoj kinematorafiji, u filmu Sunčanica
reditelja Nikite Mihalkova. TakoĎe je
glumio u filmu Juţni vetar.

Dunja Ilić I/5

20

Hvala svima koji su omogućili realizaciju ovog
časopisa!

Do sledećeg broja,
Vaša redakcija

21


Click to View FlipBook Version