The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phakwalan Petchui, 2022-03-23 11:14:36

นางสาวชไมพร บัวแก้ว

ebook

-PORTFOLIO-

คำนำคำนำ ห น้ ำ
สำรบัญ
1. ประวตั ิสว่ นตวั (ก)
(ข)
2. กำรพฒั นำตนเองและวชิ ำชีพ 1

3 กำรเขำ้ ถึงชมุ ชน และกำรมีจติ สำธำรณะ 90

คำนิยมตอนที่ 1
ประวัติส่วนตัว

ช่ื อ - ส กุ ล
เ กิ ด
สั ญ ช ำ ติ เ ช้ื อ ช ำ ติ ศ ำ ส น ำ
ท่ี อ ยู่ ปั จ จุ บั น
ส ถ ำ น ท่ี ทำ ง ำ น
ช่องทำงตดิ ตอ่

2

ประวัตกิ ำรฝึกประสบกำรณ์

3

ทกั ษะ

และ

4

ตอนท่ี 1.1

ประวัติกำรศึกษำ

ป ร ะ วั ติ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ

ระดบั มธั ยมศกึ ษำช้นั ปีที่ 1-3
โรงเรียนบ้ำนยำ่ นอดุ ม
จงั หวัดกระบ่ี

ระดบั ประกำศนยี บัตรวิชำชีพ (ปวช.)
วทิ ยำลัยเทคนคิ กระบี่
จังหวัดกระบ่ี

ระดบั ปรญิ ญำตรี ธุรกจิ ศกึ ษำ
มหำวทิ ยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
จังหวดั ภูเกต็

กำลงั ศึกษำระดับปรญิ ญำโท บญั ชมี หำบัณฑิต
มหำวทิ ยำลัยศรีปทุม

จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

6

ระเบยี นแสดงผลกำรเรยี น ชั้นมธั ยมตน้ (ม.1-ม.3)

โรงเรียนบำ้ นยำ่ นอุดม อำเภอลำทับ จังหวดั กระบ่ี

7

ระเบียนแสดงผลกำรเรยี น

หลกั สูตรประกำศนยี บัตรวิชำชพี (ปวช.) พุทธศกั รำช 2545
วทิ ยำลยั เทคนคิ กระบี่ จังหวัดกระบี่

8

ใบระเบยี นแสดงผลกำรเรยี น (Transcript)

คณะครุศำตรบณั ฑติ สำขำวชิ ำธรุ กิจศึกษำ มหำวทิ ยำลยั รำชภฏั ภูเกต็

9

ใบระเบียนแสดงผลกำรเรยี น (Transcript)

คณะครุศำตรบัณฑิต สำขำวิชำธรุ กจิ ศึกษำ มหำวทิ ยำลัยรำชภฏั ภูเกต็

10

หนงั สอื รับรองรำยวิชำ

กำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตรบัณฑติ สำขำวชิ ำธรุ กิจศกึ ษำ

11

บันทึกขอศึกษำ ในระดับปริญญำโท

สำขำบัญชมี หำบณั ฑติ มหำวิทยำลยั ศรีปทมุ

12

กำรศึกษำต่อในระดบั ปริญญำโท บัญชมี หำบณั ฑติ

13

ป ริ ญ ญ ำ บั ต ร

คณะครุศำตรบัณฑิต สำขำธรุ กจิ

ใบอนญุ ำตประกอบวชิ ำชพี ครู

14

ตอนท่ี 1.2

ประวัติกำรทำงำน

ประวตั กิ ำรทำงำน

16

หนงั สือรบั รองกำรทำงำน ตำแหนง่ ครูพิเศษสอนรำยเดอื น

วิทยำลัยอำชวี ศึกษำภูเก็ต

17

ตอนที่ 2.1

กำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำตนเอง

กำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำตนเอง

ชอื่ ผลงาน หนว่ ยงานท่ีจัด

1.การทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ “การใช้ Zoom Cloud Meeting” อาชวี ศกึ ษาสรุ าษฎรธ์ านี

ในวนั ท่ี 12 พฤษภาคม 2563

2.การทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ “การใช้ Google Classroom” อาชวี ศกึ ษาสรุ าษฎร์ธานี

ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

3. การทดสอบความรูอ้ อนไลน์ หวั ข้อ “Google Drive” อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ในวนั ที่ 12 พฤษภาคม 2563

4. การทดสอบความร้อู อนไลน์ หวั ข้อ “การใช้ Google Form” อาชีวศกึ ษาสุราษฎรธ์ านี

ในวนั ท่ี 12 พฤษภาคม 2563

5.การพัฒนาและเรียนร้อู อนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะการทางานด้าน สานักงานคณะกรรมการการ
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร “การสร้างแฟ้ม อาชวี ศกึ ษา
สะสมผลงานด้วย New Google Site” วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

6.กา ร พั ฒ น า แ ละ เ รี ย น รู้ อ อ น ไ ล น์ ต า ม โ คร ง ก าร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ สานกั งานคณะกรรมการการ
การทางานด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร อาชวี ศึกษา
“Google Work Space Admin Console” วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2564

7.การพัฒนาและเรยี นรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะการทางานด้าน สานักงานคณะกรรมการการ
ดิจิทัลเพื่อการจดั การเรียน การสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร “Google Work อาชีวศกึ ษา
Space for Education” วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2564

8.การพฒั นาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะการทางานด้าน สานักงานคณะกรรมการการ
ดิจทิ ลั เพ่ือการจดั การเรยี น การสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวศกึ ษา
ในโลกอินเทอร์เน็ต (Be internet Awesome)” วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

9.การพฒั นาและเรยี นรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะการทางานด้าน สานักงานคณะกรรมการการ
ดจิ ิทัลเพอื่ การจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร “You tube for อาชวี ศึกษา
teacher” วนั ท่ี 25 พฤษภาคม 2564

19

กำรฝึกอบรม
กำรพัฒนำตนเอง

ช่อื ผลงาน หนว่ ยงานท่จี ดั

10.การอบรมออนไลนเ์ ร่อื ง : Active leaning ตามเกณฑท์ ก่ี าหนด โรงเรียนบา้ นโนนประทาย

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึ ษายโสธรเขต 2

11.การประชุมสัมมนาออนไลน์การนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันในการ ศู น ย์ พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ด้ า น

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ Bring it all together (Google Class เทคโนโลยสี านสนเทศและการ

room & Social Media) วนั ที่ 17 เมษายน 2563 สือ่ สาร

12.การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไวรัส COVID-19 การทดสอบ สานักงานส่งเสริมการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกระบบและการศึกษาตาม
วันท่ี 28 มีนาคม 2563
อธั ยาศยั จังหวดั อุบลราชธานี

13.การวัดประเมนิ ผลทกั ษะด้าน Digital Literacy วันที่ 28 มนี าคม สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
2563 มัธยมศกึ ษา เขต 42

14.การประชุมสัมมนาอบรมออนไลน์ หัวข้อ Leaning Activities for วิทยาลัยพณชิ ยการธนบรุ ี
VEC การประยกุ ต์ใชเ้ คร่อื งมือ G-Suite for Education เพ่ือจดั การเรยี น

การสอนอาชีวศกึ ษา กิจกรรม live Event GEG APAC CONNECT 2020

วันที่ 19 เมษายน 2563

15.การทดสอบความรู้เร่ือง Digital Marketing ดาเนินการ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค จั น ท บุ รี

โดย สาขาวิชาคอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ วันที่ 19 เมษายาน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออก

16.การทดสอบความรู้ออนไลน์หัวข้อ “สะเต็มศึกษา (STEM วทิ ยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
EDUCAION)”

20

กำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำตนเอง

ชื่อผลงาน หน่วยงานที่จดั

17.การทดสอบความรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเก่ียวกับ วทิ ยาลัยสารพัดช่างอตุ รดิตถ์
คอมพิวเตอร์ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2560 วันที่ 22 เมษายน 2563

18.การทดสอบวดั ความรดู้ ้านการตลาดเบื้องต้นดว้ ยระบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ สานักงานคณะกรรมการการ

จากวทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาธนบุรี อาชีวศึกษา

19.การทดสอบด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรยี นบา้ นโคกลา่ ม

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 28 เมษายน 2563 สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึ ษาชยั ภมู ิ เขต 2

20.การฝึกอบรมวชิ าผกู้ ากบั ลูกเสอื สามญั รุ่นใหญ่ ข้นั ความร้เู บอื้ งต้น ค่ายลกู เสอื จงั หวัดภเู ก็ต
วนั ท่ี 1 กันยายน 2556

21.โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กิจกรรมการสร้างบทเรยี นออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom

ระหวา่ งวันที่ 31 มนี าคม – 30 เมษายน 2563

22. การฝกึ อบรมผูบ้ ังคบั บัญชาลกู เสือเหล่าสมทุ ร รนุ่ ท่ี 22 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ราชประชานุเคราะห์ 35
จังหวัดพังงาและฐานทัพเรือ
พังงา ทพั เรือภาคท่ี 3

23. การอบรม โครงการพัฒนาสว่ นขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาภเู กต็
จดั การสถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษา RMS 2012 วันท่ี 3 มีนาคม 2559

24. การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (108 อาชีพ) วิชาการเคลือบ สานักงานคณะกรรมการการ

กรอบรูปวทิ ยาศาสตร์ ระหวา่ งวนั ท่ี 2-6 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 อาชวี ศกึ ษา

21

กำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำตนเอง

ช่ือผลงาน หนว่ ยงานทจี่ ดั

25.การอบรมโครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ วิทยาลยั อาชีวศึกษาภเู กต็

บริการ ด้านเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร “การจัด

ดอกไม้เชิงธุรกจิ ” วนั ท่ี 12,13,19,20,26 ธันวาคม 2558

26.การอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระบบทวิภาคี วิทยาลยั อาชีวศึกษาภเู ก็ต
ด้านภาษาอังกฤษ และ STEM Education ระหว่างวันที่ 21 - 22
กนั ยายน 2562

27.การอบรมหลักสูตร การพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงาน สานักพัฒนาสมรรถนะครู
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( e-Portfolio) ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ และบคุ ลากรอาชีวศึกษา
Active Leaning สาหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพ้ืนฐาน รุ่นที่ 14 วันท่ี 7 –
9 กนั ยายน 2563

28.การอบรมหลกั สตู ร การบรหิ ารจัดการชน้ั เรียนดว้ ยกระบวนการ PLC สานักพัฒนาสมรรถนะครู
สาหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชาชีพ ระดับพื้นฐาน ในระหว่าง และบคุ ลากรอาชีวศึกษา
วันที่ 30 มถิ นุ ายน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561

29.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรมการอบรมการสร้าง วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาภเู ก็ต
หลกั สูตรระยะสัน้ วชิ าการ-วชิ าชีพออนไลน์
ระหวา่ งวันที่ 1 –8 พฤษภาคม 2563

30.การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ กิจกรรมการอบรมเชิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภเู ก็ต
ปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Meet ระหว่างวันที่
27 – 28 พฤษภาคม 2563

31.การอบรม “โครงการเตรยี มความพร้อมรองรบั การประเมินคณุ ภาพจาก วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาภูเก็ต
ภายนอก” ระหว่างวนั ท่ี 29 กุมภาพนั ธ์ – 1 มนี าคม 2559

22

กำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำตนเอง

ช่ือผลงาน หน่วยงานท่ีจัด

32.อบรมเชิงปฏบิ ัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการ สานักงานศึกษาธิการภาค 7

สง่ เสริมการขับเคลือ่ นนโยบายปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง ระดับอาชีวศกึ ษา และสานักงานคณะกรรมการ

ระหว่างวนั ที่ 23 – 28 กนั ยายน 2560 การอาชวี ศกึ ษา

33.การอบรม หลักสตู ร English Skill Training for Teachers 2018 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 และ US. Peace Corps
Thailand

34.การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการ วิทยาลัยอาชวี ศึกษาภเู กต็
สอนและการวัดประเมินผลโดยบูรณาการหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559

35.การอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถาน วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาภเู ก็ต
ประกอบการหลักสูตร สร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วยเทคนิคสูตรลัด เพ่ิม

ยอดขายสดุ ปงั วนั ท่ี 8 สิงหาคม 2564

36.การอบรม โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ New วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาภเู กต็
Normal “กจิ กรรม การประกวดแผนธรุ กจิ ”

ระหวา่ งวันท่ี 19 –20 สิงหาคม 2564

37.โครงการการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการสถานศึกษาคณุ ธรรม จรยิ ธรรม วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาภูเกต็
ระหว่างวนั ท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2560

38.การอบรม โครงการบ่มเพาะการเป็นผปู้ ระกอบการ วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาภเู ก็ต
ระหว่างวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2560

23

กำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำตนเอง

ชื่อผลงาน หนว่ ยงานท่จี ัด

39.การพัฒนาองค์ความรู้ การเสริมสร้างประสบการณ์ ภาวะผู้นาและเพ่ิม สานักงานคณะกรรมการการ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ อาชวี ศกึ ษา

คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับภาค และระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 5 -7

กรกฎาคม 2562 ณ จงั หวัดรอ้ ยเอ็ด

40.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาภเู ก็ต

ภูเกต็ สอดคล้องกบั ความตอ้ งการของสถานประกอบการ ปี 2563

วนั ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

41.โครงการเสรมิ สร้างบุคลกิ ภาพส่นู กั บญั ชยี คุ ใหม่ วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาภูเกต็

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

42.ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม สานักงานคณะกรรมการการ

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 อาชีวศึกษา

43.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยบัญชีสหกรณ์ วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาภูเกต็
ระหวา่ งวนั ท่ี 31 กรกฎาคม – 1 สงิ หาคม 2563

44.โครงการพฒั นาศักยภาพดา้ นการวจิ ยั ประจาปกี ารศกึ ษา 2563 วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาภูเกต็
ระหวา่ งวันท่ี 12 -13 พฤษภาคม 2563

45.โครงการพัฒนานวตั กรรมทางการศกึ ษาเพอ่ื แก้ปัญหาวิจัยในช้นั เรียน วิทยาลยั อาชวี ศึกษาภูเกต็
ระหวา่ งวันท่ี 7 -8 มีนาคม 2562

46.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เร่ือง “การเตรียมความพร้อม วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาภูเกต็
เพอ่ื ย่ืนภาษอี อนไลนใ์ นยุคโควดิ - 19” วันท่ี 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2564

24

กำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำตนเอง

ช่อื ผลงาน หน่วยงานทีจ่ ัด

47.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เร่ือง “มาตรฐานการบัญชี วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาภเู กต็
ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด” วนั ที่ 4 กมุ ภาพันธ์ 2564

48.โครงการแขง่ ขันตอบปัญหาทางวิชาการ วันที่ 27 สงิ หาคม 2563 วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาภเู กต็

49.การทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ “ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบัญชี วิทยาลยั สารพดั ชา่ งชมุ พร
ต้นทนุ 1” วันที่ 28 เมษายน 2563

50.ร่วมนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเพ่ืออาชีพโครงการ วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาภูเก็ต
พั ฒ น า รู ป แ บ บ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ศู น ย์ ซ่ อ ม ส ร้ า ง เ พ่ื อ ชุ ม ช น
Fix it Center การมีส่วนร่วมบริหารจัดการเรียนการสอน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ตสคู่ วามเป็นเลศิ วนั ท่ี 26 กันยายน 2563
51. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เร่ือง “Changes to วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาภูเก็ต
COVID session on taxes” วันท่ี 18 กมุ ภาพนั ธ์ 2564

52.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารวิชาชีพบัญชี เรื่อง เสรมิ สร้างบุคลิกภาพ วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาภูเก็ต
สกู่ ารเป็นนักบัญชียคุ ใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2563

53.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภเู กต็
ภาคกลางวัน (Day Camp) และพิธีถวายราชสดุดี วันท่ี 5- 6 เมษายน
2564
54.โครงการพฒั นาการเป็นผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ New Normal วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาภเู กต็
ระหว่างวันท่ี 30 – 31 กรกฎาคม 2563

55.โครงการอบรม หลักสูตร การผลิตส่ือมัลติมีเดีย เพ่ือการจัดการเรียน สานักงานวิทยบริการและ

การสอนออนไลน์ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เทคโนโลยสี ารเทนเทศ

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ภเู ก็ต

25

กำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำตนเอง

ช่ือผลงาน หนว่ ยงานท่จี ดั

56.ร่วมกิจกรรมบริการสร้าง อบรม ต่อยอด และการสร้างอาชีพใหม่ วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาภเู กต็
Fix it Center วันที่ 13 กมุ ภาพนั ธ์ 2562

57.อบรมสัมมนา/เสวนาเศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไปไปกับดิจิทัล กระทรวงพาณิชย์
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2563

58.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจาปี สานกั งานจังหวัดภเู กต็
2563 ภายใต้กิจกรรม “จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
รุ่นท่ี 4” ระหว่างวนั ท่ี 21 – 22 ธันวาคม 2562

59.โครงการประหยัดและออม โดยชมรมวิชาชีพการบัญชี ประจาปี วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาภเู ก็ต
การศกึ ษา 2560

60.โครงการ Up-skill ยกระดับผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ิมยอดขาย วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาภเู กต็
ขยายธรุ กจิ ออนไลน์ By True 5G

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
About CityLife
Next Book
Buku-Teks SAINS KSSM-Tingkatan-4