The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานหลักสูตรที่ ๑ ในหัวข้อ “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน”

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nathi380815, 2022-04-04 09:56:41

รายงานหลักสูตรที่ ๑ ในหัวข้อ “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน”

รายงานหลักสูตรที่ ๑ ในหัวข้อ “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน”

“ตลำดนัดกำรเรยี นรูอ้ อนไลน์วงั จันทรเกษม” เฟส ๒
“คณุ ธรรมสร้างสขุ สาหรบั ครสู ่ผู ู้เรียน”

นำยนที พงึ่ ทรพั ย์

ตำแหนง่ ผูช้ ว่ ยครู (ภำษำไทย)

โรงเรียนนครนนท์วิทยำ ๒ วดั ทินกรนมิ ิต

สำนกั กำรศึกษำ เทศบำลนครนนทบรุ ี

กรมส่งเสรมิ กำรปกครองทอ้ งถ่ิน กระทรวงมหำดไทยโปสเตอรป์ ระชาสมั พนั ธ์

โปสเตอรป์ ระชาสมั พนั ธ์

โปสเตอรป์ ระชาสมั พนั ธ์

ข้อมูลหลักสูตรการอบรม

โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการเสริมสร้างศักยภาพขา้ ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึ ษาผา่ นระบบออนไลน์

“ตลาดนดั การเรยี นรอู้ อนไลนว์ งั จันทรเกษม” เฟส ๒
ตลาดท่ี ๑ “คุณธรรมสร้างสขุ สาหรับครสู ู่ผู้เรียน”

วัน พฤหัสบดี ที่ ๓ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
นาเสนอโดย พระเมธีวชิโรดม (วฒุ ิชยั บญุ ถงึ ) นามปากกา ว.วชิรเมธี
ประธานมูลนิธวิ ิมุตตยาลยั ผูช้ ว่ ยเจา้ อาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง

แบบรายงานผลการเขา้ รับการอบรมและการนาไปใชใ้ นการจดั การเรียนรู้

โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา ๒ วัดทนิ กรนิมติ

๑. ข้อมลู ผเู้ ข้ารบั การอบรมพัฒนา

๑.๑ ชอ่ื -สกลุ นายนที พึ่งทรัพย์ ตาแหน่ง ผชู้ ว่ ยครู (ภาษาไทย)
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โรงเรยี น นครนนท์วทิ ยา ๒ วัดทินกรนิมิต

สงั กัด สานกั การศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

๑.๒ หัวข้อหลกั สูตร ตลาดนัดการเรียนรูอ้ อนไลนว์ ังจนั ทรเกษม” ครงั้ ท่ี ๒

ตลาดที่ ๑ “คณุ ธรรมสร้างสุขสาหรบั ครูส่ผู ู้เรยี น”

รหสั หลักสูตร - รุน่ ท่ี -

วนั พฤหสั บดที ่ี ๓ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ( ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)

เปน็ เวลารวมทงั้ สิน้ - วัน ณ โรงเรยี นนครนนท์วิทยา ๒ วดั ทนิ กรนิมติ

๑.๓ การใชป้ ระโยชน์จากการเข้ารบั การอบรมและการนาไปใช้ในการจดั การเรียนรู้
✓ขยายผลเพือ่ พฒั นานักเรียน
 ขยายผลแกบ่ ุคลากรในโรงเรียน

 เปน็ แบบอยา่ ง และเกียรตยิ ศของโรงเรียน  อน่ื ๆ ระบุ

๒. รายละเอยี ดการไปเข้ารบั การอบรมฯ เอกสาร/สือ่ /วสั ดอุ ืน่ ๆ ขอ้ สงั เกต ความรู้ท่ีได้รับ/ประโยชน์ท่ี

ได้รับจากการเขา้ รว่ มการอบรมฯ (ระบุให้ชัดเจน)

- ไดร้ บั ความร้นู าไปพัฒนางาน และพัฒนาตน

- มีความรู้ในการนาคุณธรรม ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการจดั การเรยี นการสอน

๓. การนาความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจดั การเรยี นการสอนให้มีประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผลสูงสดุ

- จัดการเรียนร้สู อดแทรกคุณธรรม การใช้ชีวิต ควบคไู่ ปกบั ความรู้

- นาข้อคดิ สาคญั ที่ไดร้ ับไปพัฒนาตนเอง ฝกึ ฝนตนเองให้เป็นต้นแบบ ของ Lifelong

Learner

๔. สรปุ ข้อคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะ

เป็นเน้ือหาทีด่ ี มคี วามจาเป็นในความเป็นครู ควรใหค้ รูทา่ นอื่นได้อบรมเพมิ่ ความรู้

ขอรบั รองวา่ ขอ้ มลู ท่ีรายงานขา้ งตน้ เป็นจรงิ ทกุ ประการ

ลงชอื่ ผูร้ ายงาน
(นายนที พงึ่ ทรพั ย์)

ตาแหน่ง ผูช้ ว่ ยครู (ภาษาไทย)
วันท่ี ๔ เดอื น มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการอบรม

“ตลาดนัดการเรียนรอู้ อนไลนว์ ังจันทรเกษม” เฟส ๒
ตลาดท่ี ๑ “คุณธรรมสรา้ งสขุ สาหรบั ครูสู่ผู้เรียน”

“คณุ ธรรมสรา้ งสขุ สาหรับครูส่ผู เู้ รยี น” โดยพระวทิ ยากร พระเมธีวชิโรดม (ว.วชริ เมธี)
ไดใ้ หข้ ้อคดิ ถึงการเป็นครใู นยคุ ปัจจบุ นั นนั้ ไม่ง่าย ครจู าเป็นตอ้ งมีคุณสมบตั ิ ๓ ข้อ คอื ๑. ครผู มู้ ี
ความรู้ ๒. ครผู มู้ คี วามสุข ๓. ครผู ้มู คี วามรกั

ครูผมู้ ีความรู้ ไม่ใช่เพยี งแคร่ ู้ แตต่ ้องเปน็ ผรู้ ้แู ท้ รจู้ ริง ซ่ึงความรู้แบ่งเป็น ๓ รู้ ได้แก่ ๑.
ความรทู้ ตี่ ้องรู้ – ความร้ทู ว่ั ไปนอกเหนือจากวิชาที่ตนสอน ๒. ความรู้ที่ควรรู้ – รู้ลึก รู้จริง รู้
แท้ ในวชิ าทตี่ นสอน ๓. รไู้ วใ้ ชว่ ่า – ความรเู้ รื่องราวทั่วไปทใี่ ชพ้ ูดคยุ ในสงั คม ซ่ึงอาจจะรู้หรือไม่
รู้ก็ได้ สาคัญที่สุดก็คือ ครู ต้องฝึกฝนตนเองแบบ Lifelong Learner จงเป็นครูผู้เรียนรู้
ตลอดเวลา พัฒนาตลอดชีวติ ”

รายงานการอบรม

“ตลาดนดั การเรยี นร้อู อนไลน์วงั จันทรเกษม” เฟส ๒
ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสรา้ งสขุ สาหรับครสู ู่ผู้เรยี น”

นายสภุ ทั ร จาปาทอง ปลดั ศธ.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสภุ ทั ร จาปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนดั การเรียนร้อู อนไลนว์ ังจนั ทรเกษม” ซ่ึงครั้ง
นี้ จัดเป็นคร้ังที่ ๒ โดยโครงการตลาดนัดการเรยี นรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งท่ี ๑ ท่ีผ่าน
มา ซง่ึ จัดขึ้นเม่อื ปี ๒๕๖๔ (๖ สิงหาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔) จานวน ๑๐ หลักสูตร มผี ้เู ข้า
รับการอบรม จานวนทั้งส้ิน ๕๓๙,๕๘๔ คน และได้มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในจัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อมูลมาปรับปรุงและพฒั นาการดาเนินการจัดโครงการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับ
การอบรมมากทส่ี ดุ

รายงานการอบรม

“ตลาดนดั การเรยี นรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส ๒
ตลาดที่ ๑“คุณธรรมสรา้ งสขุ สาหรับครูสผู่ ูเ้ รยี น”

คณุ หญิงกัลยา โสภณพนชิ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. กล่าวเปิดในอบรมคร้ังนี้ว่า ขอขอบคุณและ
ยนิ ดที ที่ ุกคนใหค้ วามสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรม โดยหลักสูตรที่ ๑ “คุณธรรมสร้าง
สุข สาหรับครูสู่ผู้เรียน” มีผู้ร่วมอบรมกว่า ๖ หม่ืนคน ตอบรับนโยบาย ศธ. เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
ผเู้ ข้าอบรมทุกคนจะไดร้ บั ความรู้ มมุ มอง ทัศนคติ ประสบการณจ์ ากวทิ ยากรท่ีหลากหลาย
และสามารถนาความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตน และเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ ศธ. ต่อไป

รายงานการอบรม

“ตลาดนดั การเรียนรู้ออนไลนว์ ังจันทรเกษม” เฟส ๒
ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสาหรบั ครสู ู่ผู้เรียน”

นางกนกวรรณ วิลาวลั ย์
รัฐมนตรีช่วยวา่ การกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

นางกนกวรรณ วลิ าวลั ย์ รมช.ศธ. กล่าวฝากถึงผู้เข้าร่วมอบรมว่า ขอขอบคุณและ
ยนิ ดที ่ที กุ คนมีความสนใจเขา้ มารว่ มโครงการ จะเห็นไดว้ ่ามีผ้สู มัครเข้ามารว่ มโครงการจาก
หลายภาคส่วนทวั่ ประเทศ ท้ังครู บุคลากรทางการศึกษา ขา้ ราชการ และเจา้ หนา้ ท่ีทกุ สังกัด
อาทิ สพฐ. กศน. สอศ. หรือสถานศึกษาเอกชน รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน และ
ประชาชนผู้ที่มีความสนใจ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้นาความรู้จากการอบรมไป
ประยกุ ตใ์ ชเ้ กดิ ประโยชน์ โดยเฉพาะบคุ ลากรจากสานักงาน กศน. ให้นาผลงานการเขยี นของ
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ไปไว้ในห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีทั่วประเทศ เพื่อนาไปเป็น
ศาสตร์ องคค์ วามรูใ้ นการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาใหแ้ ก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ

ภาพการอบรม

เกยี รติบตั รท่ไี ดร้ บั จากการอบรม

“ตลาดนัดการเรียนรูอ้ อนไลน์วังจนั ทรเกษม” เฟส 2
“คุณธรรมสร้างสขุ สาหรบั ครสู ผู่ เู้ รยี น”


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PENGURUSAN AGENDA 2022
Next Book
Unit8