The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Noradillah abdul samad, 2020-01-07 08:00:27

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SMKPI 2020

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH
BUKU

PENGURUSAN

TAHUN 2020PENGAWAS PUSAT SUMBER


SMK PERMAI INDAHDisediakan Oleh:

PN.NORADILLAH BINTI ABDUL SAMAD

GURU PENYELARAS MEDIA

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH


VISI

MISI


MOTTO

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH
JAWATANKUASA PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
SESI PERSEKOLAHAN 2020
SMK PERMAI INDAH

Penasihat : PN.HAJAH AZIAH BINTI YAHAYA
TN. HAJI GHAZALI BIN ABU BAKAR(Guru Penolong Kanan Pentadbiran)
PN. NORADILLAH BINTI ABDUL SAMAD (GPM)
PN. NORHAYATY ADHA (Penolong GPM)
PN. SHAHARINA (Guru Perpustakaan)

Pengerusi : _______________________(Ketua Pengawas PSS)

Naib : _______________________(Penolong Ketua Pengawas)
Pengerusi

Setiausaha :

Naib :
Setiausaha

Bendahari :

Penolong :
Bendahari

AJK Biro Kebersihan & Keceriaan :
AJK Biro Disiplin :
AJK Biro Data & Dokumentasi :
AJK Biro ICT & Grafik :
AJK Biro BBM, BBB, APD, SAL :
AJK Biro Majalah / Akhbar :
AJK Biro Publisiti & Promosi :

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH

CARTA ORGANISASI PENGAWAS PUSAT SUMBER
SMK PERMAI INDAH


KETUA PENGAWAS PSS
PENOLONG KETUA PENGAWAS PSS
SETIAUSAHA
NAIB SETIAUSAHA
BENDAHARI
NAIB BENDAHARI

BIRO BIRO BIRO AJK
KECERIAAN & DISIPLIN DATA & ICT & GRAFIK

KEBERSIHAN DOKUMENTASI
BIRO AJK BIRO
BBM / BBB / APD / MAJALAH / PROMOSI &
SAL / PERALATAN AKHBAR PUBLISITI

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH


PERINCIAN TUGAS
TUGAS KHASJAWATAN TUGASKETUA 1. Mempengerusikan setiap mesyuarat am JKPengawas PSS
PENGAWAS PSS
2. Bertanggungjawab di atas perjalananLembaga PSS


3. Menjalanka ntugas-tugas yang diarahkan olehGuru,Penasihat


4. Menyusun jadual tugas bagi pengawas PPS


5. Menjad ipenasihat kepada pengawas pusat sumber

6. Membuat penyelarasan dan mengemas kini sistem organisasi


7. Mengawasi perjalanan aktiviti dan tugasan setiap pengawas PPS


8. Senaraikan alat tulis atau bahan lain yang perlu dibeli oleh sekolah

kepada guru penasihat.PENOLONG 1. MempengerusikanmesyuaratjikatiadaKetuaPengawas PSS
KETUA
PENGAWAS PSS
2. Menjalankantugas-tugaskhasyang diarahkanoleh Guru Penasihat PSS


3. Bertanggungjawab di atasperjalananLembagaPengawas PSS


4. BertindaksebagaipenolongutamaketuapengawasPPS


5. Mengawaldisiplinpengawaspusatsumber

6. Mengutipwanghukuman yang tertangguh

lamabersamadenganbendaharisetiapbulan. (jikaada).


7. Mengendalikanjamuantahunanpengawaspusatsumber

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH
SETIAUSAHA 1. Menyediakan agenda danminitmesyuarat


2. Menyediakansuratmenyurathalpusatsumber


3. Menyediakanlaporanaktivitiuntukdirekodkan


4. Memfailkansegalasurat-menyuratbagilembagapengawaspusatsumber

5. Menyediakansenarainamadanbiodatabagi


6. pengawaspusatsumber


7. Menyediakandanmengemaskinikan fail pengawaspusatsumbersekolah.


8. Memeriksa fail pengawaspusatsumbersetiapmingguPENOLONG 1. MenjalantugassetiausahasemasaketiadaanSetiausaha
SETIAUSAHA
2. Menyediakan agenda danminitmesyuarat


3. Menyediakansuratmenyurat


4. Menyediakanlaporanaktivitiuntukdirekodkan
BENDAHARI 1. Mengutipwanghukumandanbayarangantirugi (alatandanbuku)

2. Menyerahkanwangkepada Guru Penasihat


3. Menyediakanlaporankewanganterkinipadasetiapmesyuarat.
PENOLONG 1. MembantuBendaharmengutipwanghukumandanbayarangantirugi
BENDAHARI
(alatandanbuku)


2. Menyerahkanwangkepada Guru Penasihat


3. Menyediakanlaporankewanganterkinipadasetiapmesyuarat.BIRO ICT / 1. Menaipkanmaklumatbukukedalamsystem komputer.
GRAFIK

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH2. Masukkandata-data pelajar yang terkiniMenyediakankod bar yang

barusertamenggantikan yang hilang ,rosakataubukubaru


3. Membantuguru
penasihatdalammenjayakanpengautomasiandanpembinaanlaman web
pusatsumbersekolah
BIRO MAJALAH / 1. Membantudalampenyemakanmajalah/akhbar
AKHBAR
yangditerimadaripadapembekal.


2. Mengambilsuratkhabarlanggananpusatsumberdaripondokpengawalsetia

ppagi.

3. Menyusunatursuratkhabardanmajalahsertamengasingkanedisibarudaned

isi lama.


4. Merekodmajalahbarukedalambukucatatanmajalahdanmemproseskan.

5. Majalahmajalah lama diprosessemulaiaitu 6 atau12 buahmajalah lama

dijilidkanmenjadimajalahtebal.


6. Menguruskanbahanbacaantambahansepertikatalog, risalah,
majalahsekolah,danbukupanduanlanjutanpelajaran.
BIRO 1. Membantumenguruskanalatpandangdengar, bahanbantumengajar,
BBM/BBB/APD/S
AL bahanbukanbukutermasukperkakasandanbahanperisian.

 BBM = 2. Merekodkanmaklumat-
BAHAN maklumatbahanbukanbukukedalambukurekoddankomputer.
BANTU
MENGAJAR
3. Membantudalammengendalikandanmengurusbilik APD danbilik SAL.
 BBB =
BAHAN 4. Mengemaskinirekodbahan bantu
BUKAN
BUKU, mengajardanbahanbukanbukudarisemasakesemasa


 APD = ALAT 5. Menghasilkankod bar untuksetiap BBM dan BBB
PANDANG
DENGAR,
6. Memastikansemuaperalatanyngterdapat di dalam PSS
 SAL = SELF beradadalamkeadaanbaikdanberfungisdengansempurna.
ACCESS

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAHLEARNING )BIRO 1. Menjagakebersihanperpustakaan
KEBERSIHAN
DAN 2. Memastikankerjapembersihandijalankandengansempurna.
KECERIAAN

3. Melaporkansebarangkerosakankepada gurupenasihat demi
bantuanjuruteknik. -

Menjagakecantikanperpustakaandanmenguruskansegalakerjapembaika
n


4. Melakukankerjapenghiasanbiliksumberdarisemasakesemasa


5. Bertanggungjawabterhadapkecantikandanpenghiasanpapannotis (3
bulansekali )danpapannotis di kawasansekolah.
BIRO DATA DAN 1. Mengumpulkanmaklumatisu-isusemasadarisuratkhabardanfailkan.
DOKUMENTASI
2. Mendapatkanmajalah-majalah lama daripada AJK


3. Majalah/Akhbaruntukdijilidkan. ( 6 atau 12 buahmajalah)


4. Membuatdokumentasibagisemuaaktivitipusatsumbersekolah.BIRO PUBLISITI 1. Membantumempromosikan PSS. Menghasilkanbrosur,

penandabukuatauapasahajauntukmempromosikanpusatsumbersekolah.


2. Membuathebahanbagisetiap program yang akandilaksanakanTUGAS UMUM – SEPANJANG MASA / MENGIKUT ARAHAN GPM / MENGIKUT
KEPERLUAN

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH
TUGAS PERINCIAN TUGASPEMPROSESA 1. Memprosessemuabukurujukan, bukucerita yang
N BUKU barudibeliolehpihaksekolah

2. Memastikansetiapbuku yang diproses,
datanyatelahdimasukkankedalamkomputersebelumdipinjamolehpengguna.

3. Membahagikansemuapengawaskepadaseksyenyang
ditentukanuntukaktivitipemprosesanbuku

4. Buku yang
terkoyakataurosakakanletakpadakaunterdanakandiprosessemuladengansece
patmungkinSEMAKAN 1. Membuathapuskirabagibuku yang telahhilang.
STOK
2. Terlibatdalampemeriksaanstoksetiaphujungtahun.SUDUT 1. MerangkaborangpenilaianbagiPertandinganSudut
BACAAN
2. Bacaan yang akandijalankanpadasetiapbulan.


3. Membuathebahandanmenggalakkanpelajar-pelajar

4. untukmengumpulsebanyakbukuilmiahdandiletakkan di sudutbacaan.

5. Mewujudkansudutbacaanpadapapannotispusatsumber di sekolahSUDUT 1. Mengumpuldanmendapatkanbahanpameranmengikuttema
PAMERAN
2. Menyusunaturbahanpameran di sudutpameran


3. Memastikansudutpameransentiasadalamkeadaanbaik.

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAHPROSUDER PEMILIHAN PENGAWAS PUSAT SUMBER

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH

KriteriaPemilihanPengawasPusatSumber


GPM, guru perpustakaanatau guru kelasbertanggungjawabmencalonkanpelajarkelasmasing-
masingsebagaipengawas PSS berdasarkankriteria di bawah:-


 Berminat

 Berkepimpinan
 Bolehberada di sekolahluarpadawaktupersekolahan (untukbertugas di PSS)

 Bolehmembahagikanmasaantarapelajarandantugas

 Seorangpelajar yang berdisiplindanrajin

 Bonus * merupakanbekas PPS di sekolah lama / semasasekolahrendah
SoalanSemasaSesiTemuduga

1. ApakahpendapatandatentangPusatSumberSekolahini?

2. Mengapaandaberminatmenjadi PPS?
3. Adakahandapernahberpengalamanmenjadi PPS?

4. TahukahandaapatugassebagaiseorangPengawasPusatSumber?

5. Berikan 2 nama AJK guru PSS.
6. Sekiranyaandaperlubertugaspadasesipagi / petangatauperlubaliklewatuntukbertugas di

PSS, bolehkahandaberbuatdemikian?
7. Ceritakantentangsebuahbuku yang pernah and abaca?

8. Setakatini, berapa kali andasudahmenjejak kaki ke PSS?

9. Situasi :Sekiranyaadapelajar yang berbuatbising di dalam PSS, apakahreaksianda?
10. [Soalan lain yang difikirkansesuai]

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH

PROSUDER PELANTIKAN PENGAWAS PUSAT SUMBER

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH


LETTER HEAD SEKOLAH

PERMOHONAN JAWATAN PENGAWAS PUSAT SUMBER

TAHUN _______A. KETERANGAN DIRI PELAJAR

NamaPenuh : ……………………………………………………………………………….
( Sepertidalamsijillahir / KadPengenalan)

No. SijilLahir : ………………………… No. KadPengenalan : ……………………...

TempatLahir : ………………………… Kelas : ……………………………………......

Bangsa : ……………………………...... Agama : ……………………………………...


TarafKewarganegaraan : …………………………………………………………….........

AlamatTetap : ………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………

No. Telefon : …………………………...

B. PENGAKUAN PEMOHON

SayaberminatmenjadiPengawasPusatSumberkerana( jelaskantidakmelebihi 30 patahperkataan

)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

C. PENGAKUAN IBU BAPA

Saya
………………………………………………………………………………..ibubapakepada
………………………………………………………………………………………...
Mengesahkansemuamaklumat di atasadalahbetul. Sayajugamembenarkananak di
bawahjagaansayamengikutisemuaaktivitidan program yang ditetapkanolehPusatSumber.


Tandatanganibubapa : ……………………………………………………………..

No. KadPengenalan : ……………………………………………………………..


Tarikh : …………………............
Tandatanganpemohon : ………………………………………………………………

No. KadPengenalan : ………………………………………………………………


Tarikh : ………………………....


D. ULASAN GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


E. ULASAN GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER

PermohonanuntukmenjadiPengawasPusatSumberuntuktahun …………………

DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN.


……………………………………………… Tarikh : ………………………
( )
Guru Perpustakaandan Media
[ namasekolah ]

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH

LETTER HEAD SEKOLAH


Ruj. Kami :
Tarikh :


Pengetua
[ NAMA SEKOLAH]


Tuan,

MAKLUMAN PUSTAKAWAN DIPANGGIL BERTUGAS DI PUSAT SUMBER

Dengansegalahormatnyaperkara di atasdirujuk.

02.
AdalahdimaklumkanbahawaPengawasPusatSumberadalahdiwajibkanuntukhadirbertugassema
sa ‘Peperiksaan SPM’ sepertimaklumatberikut :

Tarikh :
Masa :
Pakaian :
Pengawas PSS :RujukLampiran 1

Agenda :1. Memprosesbuku-bukubaru
2. Menyusunbuku-buku di rak
3. Memulihkanbuku-buku yang rosak
4. Semakanstokbuku.


03.
Kerjasamadaripadapihakibubapaamatlahdiharapkandandidahuluidenganucapanribuanterimak
asih.

Sekian, terimakasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurutperintah,


…………………………………………………

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH(NAMA GPM)
[ NAMA SEKOLAH ]

Sk fail

Lampiran 1

SENARAI NAMA PENGAWAS PUSAT SUMBER YANG

TERLIBAT


BIL NAMA KELAS

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAHJADUAL BERTUGAS PENGAWAS PSS 2020

SMK PERMAI INDAH


HARI TUGAS NAMA PENGAWAS

SIRKULASI
ISNIN DISIPLIN PENGGUNA

KECERIAAN & KEBERSIHAN
SUSUN ATUR BUKU

SUSUN ATUR PERABOT
SIRKULASI

SELASA DISIPLIN PENGGUNA
KECERIAAN & KEBERSIHAN
SUSUN ATUR BUKU

SUSUN ATUR PERABOT
SIRKULASI

RABU DISIPLIN PENGGUNA
KECERIAAN & KEBERSIHAN

SUSUN ATUR BUKU
SUSUN ATUR PERABOT

SIRKULASI
DISIPLIN PENGGUNA
KHAMIS KECERIAAN & KEBERSIHAN

SUSUN ATUR BUKU
SUSUN ATUR PERABOT

SIRKULASI
JUMAAT DISIPLIN PENGGUNA
KECERIAAN & KEBERSIHAN

SUSUN ATUR BUKU
SUSUN ATUR PERABOT

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH

PERINCIAN TUGAS HARIAN PPS

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAHLOG LAPORAN BERTUGAS HARIAN

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAHTarikh : _______________

Hari : ☐Isnin☐Selasa☐Rabu☐Khamis☐Jumaat☐Sabtu☐Ahad

Nama PPS : KetuaHari_________________________

Nama PPS : ___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Laporan : Sirkulasi ☐

Keceriaan&Kebersihan ☐

SusunAturBuku ☐

SusunAturBuku ☐

DisiplinPengguna ☐

Isu / ____________________________________________________________

Masalah / ____________________________________________________________
Aduan ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________Pelapor : ___________________________________


Penyemak : ___________________________________
Rekod Kehadiran bertugas PPSS 2020

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAHBulan : ________________

SESI PAGI
BIL NAMA M1 M2 M3 M4
1

2
3

4
5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16

17

18
19
20

21

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH


ANALISIS SETAHUN REKOD KEHADIRAN PENGAWAS PUSAT SUMBER
BIL NAMA PENGAWAS JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OVTOBER NOVEMBER DISEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH


ANALISIS SETAHUN REKOD KEHADIRAN PENGAWAS PUSAT SUMBER
BIL NAMA PENGAWAS JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OVTOBER NOVEMBER DISEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH


BORANG PENILAIAN PENGAWAS PUSAT SUMBER


NamaCalon :

Jawatan :

Tandatangan :


Silatandakan ( x ) padakotak yang disediakan.

BIL PERKARA YANG DINILAI MARKAH PENILAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KehadiranBertugas


2 Disiplin Dan PengurusanMasa

3 KetrampilanDiri


4 SikapDan KerjaBerpasukan

5 Komunikasi/
InteraksiDenganRakanSetugas
6 Hubungan/ InteraksiDengan Guru

7 MaklumatOrganisasi


8 Fungsi PSS

9 PerananDan Tanggungjawab


10 SpesifikasiTugasAsas

11 TahapKemahiran Dan PengetahuanSkalaPemarkahan

1 – 2 SangatTidakMemuaskan
PERATUS ( / 100 )
3 – 4 Tidakmemuaskan MARKAH

5 – 6 Memuaskan NAMA GURU :
PENILAI
7 – 8 Baik TANDATANGAN :
GURU PENILAI
9 – 10 Cemerlang TARIKH :

MANUAL PENGURUSAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 2020
SMK PERMAI INDAH


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DR_ZINC
Next Book
Excel prospectus