The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by satita3889, 2021-03-15 10:42:10

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Keywords: กิจกรรม,แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจรรมแลกเปลย่ี นเรยี นรู้

วชิ า ETP105 คณุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติ วิญญาณความเป็นครู

เสนอ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตพิ ร พิชญกลุ

คณะครุศาสตร์ สาขาการศกึ ษาปฐมวัย
ภาคเรียนที่ 2การศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงั หวดั ปทมุ ธานี

คานา

กจิ กรรมแลกเปลยี่ นเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหน่ึงของรายวชิ า ETP105 คณุ ธรรม จรยิ ธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู จดั ทาขนึ้ เพื่อรวบรวมข้อมลู เกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษาในรายวิชา ท้งั ดา้ น
จรรยาบรรณของความเปน็ ครู จิตวญิ ญานของความเปน็ ครู การเป็นแบบอย่างที่ดี กฏหมายท่เี กย่ี วข้องสาหรับ
ครแู ละการศึกษา และการพัฒนาครใู ห้ทันต่อยุคสมยั และการเปลี่ยนแปลง

รายงานเล่มน้สี าเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงคไ์ ปได้ด้วยดี คณะผจู้ ัดทาขอขอบพระคุณ ผศ.ดร ฐติ ิพร พิชญกุล
ทไี่ ด้ให้คาแนะนากบั การทารายงานเล่มน้จี นทาใหร้ ายงานเสรจ็ สมบรู ณ์ คณะผ้จู ดั ทาหวงั เป็นอยา่ งยง่ิ วา่
รายงานเลม่ นี้จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นไดเ้ ป็นอยา่ งยิ่ง หากมขี ้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาตอ้ งขออภยั มา ณ
ที่น้ดี ว้ ย

คณะผู้จดั ทา

สารบญั

กลุ่มท่ี 1
เรอ่ื ง จรรยาบรรณสาหรบั ครู

มสี มาชิกดังนี้

นาย ธนธรณ์ อุน่ เมือง รหสั 63121860037

นางสาว สธุ ิชา อนิ ทร์ทรัพย์ รหัส นางสาว ณฐั ธติ า เครือวัน รหสั

ข้อสอบ Kahoot กอ่ นเรยี น
1. ขอ้ ใดคือความหมายของคาว่าจรรยาบรรณวชิ าชพี ครู?

ก. แบบแผนท่ขี ้าราชการควรประพฤตปิ ฏบิ ตั ิ
ข. แบบแผนท่ีข้าราชการต้องประพฤติปฏิบตั ิ
ค. แบบแผนท่ีข้าราชการยึดประพฤตปิ ฏิบตั ิ
ง. ถูกทุกขอ้
ตอบ ข. แบบแผนท่ีขา้ ราชการตอ้ งประพฤตปิ ฏบิ ตั ิ
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
2. “จรรยา” มีความหมายเชน่ เดยี วกับคาใด?
ก. กรยิ า
ข.จริยา
ค. มรรยาท
ง. ถูกทกุ ข้อ
ตอบ ข.จริยา
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
3. การปฏิบัตหิ น้าทค่ี รูของผู้ประกอบวิชาชพี ครูมีข้อก่ี
ก.4 ข้อ
ข.9 ข้อ
ค.5 ข้อ
ง.6 ขอ้
ตอบ ค.5 ขอ้
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
4. ผู้ประกอบวชิ าชีพทางการศึกษาตอ้ งไม่ประพฤติตนเป็นตับปั่นต่อความเจรญิ ทางจิตใจจติ ใจอารมณแ์ ละ
สังคมของศิษยค์ อื
ก.จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชพี
ค.จรรยาบรรณต่อผูร้ บั บรกิ าร
ง.จรรยาบรรณตอ่ ผรู้ ว่ มประกอบวชิ าชพี
ตอบ ค.จรรยาบรรณตอ่ ผู้รับบริการ
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
5.ผทู้ ตี่ อ้ งมใี บอนญุ าตประกอบวิชาชีพทางการศกึ ษาข้อใด
ก. วทิ ยากร
ข. ผูบ้ รหิ ารมหาวิทยาลัย
ค. อาจารย์
ง. ผูป้ ระกอบวชิ าชีพครู ผู้บริหารสถานศกึ ษา ผ้บู ริหารการศกึ ษา ศึกษานิเทศก์

ตอบ ง. ผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ผบู้ ริหารการศึกษา ศกึ ษานิเทศก์
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
6. คณุ สมบตั ขิ องผู้ทจี่ ะเข้ารับราชการครตู อ้ งตามข้อใด

ก. 18 ปบี ริบูรณ์
ข. ไมต่ ่ากวา่ 18 ปบี รบิ รู ณ์
ค. 20 ปบี รบิ รู ณ์
ง.ไม่ต่ากว่า 20 ปบี ริบูรณ์
ตอบ ข. ไมต่ า่ กวา่ 18 ปีบรบิ ูรณ์
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
7. ขอ้ ใดคือจานวนวชิ าชีพครู
ก. 3 มาตรฐาน
ข. 2 มาตรฐาน
ค. 11 มาตรฐาน
ง. 9 มาตรฐาน
ตอบ ก. 3 มาตรฐาน
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
8. วชิ าชีพครใู นข้อใดทกี่ าหนดให้เปน็ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัตติ น
ข. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ค. มาตรฐานความรู้
ง. มาตรฐานประสบการณ์
ตอบก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
9. ม่านคุรสุ ภาครูและระเบียบศึกษาอยใู่ น พ.ศ.
ก. 2546
ข. 2560
ค. 2537
ง. 2561
ตอบ ก. 2546
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
10.ใครมอี านาจในการพจิ ารณาออกพกั ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชพี
ก. ครุ ุสภา
ข. คณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชีพ.
ค. ก.ค.ศ.
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน

ตอบ ข. คณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชพี
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11

ข้อสอบ Kahoot หลังเรยี น

1.ความหมายของจรรยาบรรณคอื ข้อใด
ก.ประมวลความประพฤติกาหนด กาหนดขนึ้ เพ่อื รักษาและส่งเสริม
ข.ทาหนา้ ที่ หลักทางดา้ นการสอนและสง่ เสรมิ การเรยี นรู้
ค.สถานการปฏบิ ตั ิตนท่ีกาหนดขนึ้ เป็นแบบแผน
ง.ถกู ทุกขอ้
ตอบ ก.ประมวลความประพฤติกาหนด กาหนดขึน้ เพ่ือรกั ษาและส่งเสริม

อ้างองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
2.จรรยาบรรณมกี ่ีข้อก่ีดา้ น

ก.3 ข้อ 6 ดา้ น
ข.9 ข้อ 5 ดา้ น
ค.5 ด้าน 9 ข้อ
ง.4 ขอ้ 9 ดา้ น
ตอบ ค.5 ด้าน 9 ข้อ
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
3.ข้อใดไม่ใชจ่ รรยาบรรณวิชาชีพครู
ก.จรรยาบรรณตอ่ ตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชพี
ค.จรรยาบรรณตอ่ ผูเ้ รยี น
ง.จรรยาบรรณตอ่ ผรู้ ่วมประกอบวชิ าชพี
ตอบ ค.จรรยาบรรณต่อผเู้ รยี น
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
4.ผทู้ ีจ่ ะขอข้นึ ฝากใบอนุญาตประกอบวชิ าชพี ครูต้องมี
ก.อายุ 18 ปบี รบิ รู ณ์
ข.อายุ 20 ปบี ริบูรณ์
ค.ไม่ตา่ กวา่ 18 ปบี ริบูรณ์
ง.ไมต่ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ง.ไม่ต่ากวา่ 20 ปบี รบิ ูรณ์
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
5.ผทู้ ่มี ใี บอนญุ าตประกอบวิชาชพี กรณีศึกษาข้อใด
ก.วทิ ยากร
ข.ผู้บริหารมหาวทิ ยาลัย
ค.อาจารย์
ง.ผปู้ ระกอบวิชาชีพครผู อ. ศึกษานิเทศก์บริหารการศึกษา
ตอบ ง.ผู้ประกอบวชิ าชีพครผู อ. ศึกษานเิ ทศกบ์ รหิ ารการศึกษา

อ้างองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
6.โทษของผู้คุมผดิ จรรยาบรรณของครมู ีกส่ี ถาน

ก.3 สถาน
ข.4 สถาน
ค.5 สถาน
ง.10 สถาน
ตอบ ก.3 สถาน
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
7.ปฏบิ ตั ิตนใหเ้ หมาะสมกบั สถานภาพและเปน็ จุดทีด่ ีตามจรรยาบรรณใด
ก.จรรยาบรรณตอ่ ตนเอง
ข.จรรยาบรรณตอ่ วชิ าชพี
ค.จรรยาบรรณตอ่ ผู้รับบริการ
ง.จรรยาบรรณตอ่ สงั คม
ตอบ ก.จรรยาบรรณต่อตนเอง
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
8.ใช้ความรูค้ วามหลากหลายในการปฏบิ ตั ติ ามหลักการที่พงึ ประสงคต์ ามจรรยาบรรณใด
ก.จรรยาบรรณตอ่ สังคม
ข.จรรยาบรรณตอ่ วิชาชพี
ค.จรรยาบรรณต่อผ้รู ว่ มประกอบวชิ าชพี
ง.จรรยาบรรณตอ่ ผู้รบั บริการ
ตอบ ข.จรรยาบรรณต่อวชิ าชพี
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
9.หลักฐานทางการศึกษาหมายถึงบคุ คลในข้อใด
ก.ผู้บริหารสถานศกึ ษา
ข.ครผู ้บู รหิ ารการศึกษา
ค.ศกึ ษานิเทศก์
ง.ถกู ทุกขอ้
ตอบ ง.ถูกทกุ ข้อ
อ้างองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
10.แสงความรู้วิชาชีพครูพ. ศ 2548 มกี ี่ข้อ
ก.6 ข้อ
ข.9 ข้อ
ค.10 ขอ้
ง.11 ข้อ
ตอบ ก.6 ข้อ

อา้ งองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
11.ขอ้ ใดคือความรวู้ ชิ าครู 2556

ก.ความเปน็ ครู
ข.การพัฒนาวิชาชีพ
ค.การบรหิ ารสถานศึกษา
ง.ความเปน็ ผูน้ าทางวิชาการ
ตอบ ก.ความเป็นครู
12.ข้อบกพร่องไม่ใช่ความรหู้ นังสอื อ้างองิ
ก.หลักการและกระบวนการบรหิ ารการศึกษา
ข.การประกันคุณภาพการศึกษา
ค.การนิเทศศกึ ษา
ง.คุณธรรมจริยธรรมสาหรับศึกษานเิ ทศก์
ตอบ ก.หลักการและกระบวนการบรหิ ารการศึกษา
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
13.ผใู้ ดต่อไปน้ีสามารถขอใบประกอบอาชีพครูได้เมื่อจบการศึกษาครู
ก.ลงุ แชมป์มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
ข.นาย ปอนดม์ ีอายไุ มต่ ่ากว่า 18 ปบี ริบรู ณ์
ค.นางแตงกวามอี ายุไมต่ า่ กว่า 20 ปีบรบิ รู ณ์
ง.นางเตยมีอายุ20 ปบี ริบูรณ์
ตอบ ค.นางแตงกวามีอายุไมต่ ่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์
อา้ งองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
14.ธรรมความร้คู รู 2556 มกี ่ขี ้อ
ก.9
ข.11
ค.6
ง.10
ตอบ ข.11
อ้างองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
15.จรรยามคี วามหมายเชน่ เดียวกบั คาใด
ก.กิริยา
ข.จรยิ า
ค.มารยาท
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.จริยา
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11

16.ครุ ุสภาบังคบั ใชเ้ ม่ือวนั ท่ีเท่าเดือนอะไร
ก.วันที่ 29 มกราคม
ข.วันท่ี 16 เมษายน
ค.วันที่ 16 มกราคม
ง.29 กุมภาพนั ธ์
ตอบ ค.วันที่ 16 มกราคม

อา้ งองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
17.ใครมีอานาจในการพจิ ารณาออกพกั ใชใ้ บอนุญาตประกอบวชิ าชีพ

ก.คุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. ก.ค.ศ
ง.คณะกรรมการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
ตอบ ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
18.กาหนดใหใ้ บอนุญาตการใชง้ านกี่ปีนับตง้ั แตว่ นั ท่ีออกใบอนุญาต
ก.3 ปี
ข.4 ปี
ค.5 ปี
ง.1 ปี
ตอบ ค.5 ปี
อ้างอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
19.กรณใี ดท่ีไมส่ ามารถใช้ใบอนุญาตได้
ก.ใบอนญุ าตใช้งานมาแลว้ 5 ปี
ข.ใบอนุญาตถกู ส่งั เพิกถอน
ค.ใบอนุญาตถกู ส่ังพัก
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
อา้ งอิง: https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11
20.ลงโทษฐานันดรในข้อใดเป็นความผิดไม่รา้ ยแรง
ก.ปลดออก
ข.ภาคทณั ฑ์
ค.ไลอ่ อก
ง.พักงาน
ตอบ ข.ภาคทัณฑ์
อา้ งองิ : https://nutnariphromson.wordpress.com/2017/04/11เกมมที ง้ั หมด 2 เกม ดงั นี้

เกมที่ 1 เกมเติมคา
วิธกี ารเลน่ ดงั น้ี
1. มีคาใบ้ใฟแ้ ตล่ ะขอ้ แล้ววเิ คราะห์
2. มชี ่องวา่ งใหเ้ ตมิ คาให้ครบและถกู ต้อง
3. นับ1-3ให้เพือ่ นลุกขึน้ จากเกา้ อ้ีแลว้ ตอบให้ถูกตอ้ ง

เกมที่ 2 เกมเสยี สระ
วิธกี ารเลน่ ดงั นี้

1.ในแตล่ ะขอ้ มีพยญั ชนะให้แต่สระหายไปให้เพ่อื นๆวเิ คราะหค์ าน้นั แล้วเตมิ สระให้
ถกู ต้อง

2.มีจานวนทงั้ หมด9ขอ้ ขอ้ ละ1คะแนน
เฉลยพร้อมรปู ภาพประกอบ

ตารางคะแนน kahoot ก่อนเรยี น ตารางคะแนนเกมท่ี 1

กลมุ่ คะแนน กลมุ่ คะแนน

กลมุ่ ที่ 2 1 คะแนน กล่มุ ที่2 1 คะแนน

กลมุ่ ท่ี 3 2 คะแนน กลมุ่ ที่ 3 1 คะแนน

กลุ่มท่ี 4 0 คะแนน กลุม่ ที่ 4 2 คะแนน

กล่มุ ที่ 5 3 คะแนน กลมุ่ ท่ี 5 0 คะแนน

กลุ่มท่ี 6 0 คะแนน กลุ่มท่ี 6 1 คะแนน

กลมุ่ ตารางคะแนนเกมท่ี 2
กลุ่มที่ 2
กลมุ่ ท่ี 3 คะแนน
กลุ่มท่ี 4 2 คะแนน
กล่มุ ท่ี 5 1 คะแนน
กลมุ่ ที่ 6 4 คะแนน
0 คะแนน
2 คะแนน

ตารางคะแนน kahoot หลังเรียน

กลมุ่ คะแนน

กลมุ่ ที่ 2 0 คะแนน

กล่มุ ที่ 3 0 คะแนน

กลุ่มท่ี 4 0 คะแนน

กลุ่มท่ี 5 8+6 คะแนน

กลุ่มท่ี 6 10 คะแนน

ตารางคะแนนรวมทัง้ หมด

กลมุ่ คะแนน

กลุ่มท่ี 2 4 คะแนน

กลุ่มที่ 3 4 คะแนน

กลุ่มท่ี 4 6 คะแนน

กลมุ่ ที่ 5 17 คะแนน

กลมุ่ ที่ 6 13 คะแนน

กลุ่มท่ี2
จิตวิญญาณความเปน็ ครู

มสี มาชกิ ดังน้ี

นางสาว เกศนิ ี ภัทรารุ่งโรจน์ รหสั 032

นางสาว ชนม์นิภา เงินเอย่ี ม 047 นางสาว วนดิ า ขาวเมฆ รหสั 039

kahoot กอ่ นเรียน

1.จติ วิญญาณ หมายถึง

1 ความสามารถดา้ นหน่ีง 2.จติ ข้ันสงู สุดเป็นคุณคา่ สานกึ แห่งความดีจิตท่ลี ดความเห็น

แกต่ วั เห็นแกผ่ ้อู น่ื จติ ทเ่ี กี่ยวกบั ความยดึ มน่ั ถอื มัน่ ความดีความชวั่ ต่างๆ

3.สิ่งทมี่ องไม่เหน็ (Ghost) 4.ความกลัว ความหวาดระแวง

อ้างอิง ประเวศ วะสี (2547 : 11-15)

2.ความเปน็ ครู หมายถงึ

1.บคุ ลากรวิชาชีพทท่ี าหน้าทใ่ี นการสงั่ สอนศิษยห์ รอื ถ่ายทอดความรู้ให้กบั ศษิ ย์มีหนา้ ท่หี ลัก

ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสรมิ การเรียนรู้ของผเู้ รยี นดว้ ยวิธกี ารต่างๆ

2.เปน็ สิ่งทีส่ ิง่ อย่ใู นตน

3.เปน็ ส่ิงทีเ่ ปน็ ความร้แู จง้

4.เป็นส่ิงที่เป็นความรแู้ จ้ง

อา้ งอิง ธรรมนนั ทกิ า แจ้งสว่าง (2554 : 7)

3. ความหมายของจิตวิญญาณในต่างประเทศ

1.บคุ คลท่มี บี ทบาทและความรบั ผดิ ชอบในการสอนมนุษย์หรอื ส่ิงท่ีเปน็ สากลในส่งิ ทีถ่ กู ต้องและ

เฉพาะเจาะจง

2.โครงสร้างหนึ่งของมนุษย์ทีน่ อกเหนอื จากรา่ งกายและจิตใจ

3.เป็นส่ิงทีเ่ ป็นความร้แู จง้

4.ไม่มีข้อใดถกู

อ้างอิง Mary

4. (V)versatileหมายถึง

1.หลากหลายความรูส้ ึก 2. หลากหลายวัฒนธรรม

3.หลากหลายความสามารถ 4.หลากหลายอารมณ์

อา้ งอิง (กาญจนา คณุ ารกั ษ์, 2561)

5.(E)Energetic หมายถงึ

1.อดทนอดก้นั 2. ขยนั หมนั่ เพยี ร

3.แบ่งปนั 4. กระตือรอื รน้ อยู่เสมอ

อ้างองิ (กาญจนา คุณารกั ษ์, 2561)

6.ความหมายของจติ ตปญั ญาศกึ ษา หมายถึง

1.ผู้สง่ั สอนศษิ ยผ์ ูถ้ า่ ยทอดความรู้ใหแ้ กศ่ ิษย์ 2.ทักษะไปใชอ้ ย่างเปิดเผยและสนทนาเร่อื งจิต

วิญญาณและความนิยมและยนิ ดที ี่จะทาตาม

3.กระบวนการ เรยี นรดู้ ้วยใจอยา่ งใคร่ครวญ การศกึ ษท่ีเนน้ การพัฒนาดา้ นในอยา่ งจริง เพ่อื ใหเ้ กดิ

ความตระหนักรถู้ ึง คณุ คา่ ของสิง่ ตา่ ง

4.ไม่มีขอ้ ถกู

อา้ งองิ ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551 หน้า 27)

7. T หมายถงึ

1. สอน สรปุ ทบทวน 2.สอน วิเคราะห์ แยกแยะ

3. การสอน ครู เวลา 4.ถุกทกุ ขอ้

อา้ งองิ (กาญจนา คณุ ารกั ษ์, 2561)

8. A หมายถงึ

1.ผสู้ งั สอน 2.ผู้กระตุ้น

3.ผใู้ หค้ วามรู้ 4.ผูม้ ีจติ เมตตาต่อศิษย์

อ้างองิ (กาญจนา คุณารักษ์, 2561)

9. จติ ปญั ญา หมายถึง

1. ผู้เรียนต้องลงมือกระทาดว้ ยความคิด (Active learning

2.ผเู้ รยี นตอ้ งแสดงออกทีด่ ี (Behaving well)

3. ผเู้ รียนตอ้ งเรยี นรแู้ บบรว่ มมือ (Cooperative learning)

4. การจัดกิจกรรมท่ีเน้นผ้เู รียนเปน็ ศูนย์กลางโดยมุ่งถงึ จติ ปญั ญา โดยใหค้ วามหมายจิตว่าเป็นการ

เรยี นที่ตรงกบั ความตอ้ งการของผูเ้ รยี น

อ้างองิ ( ดร.กลุ ยา ตันติผลาชีวะ อาจารยป์ ระจาสาขาปฐมวัย คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศรี

นครนิ ทรวโิ รฒ)

10.หลกั จิตตปญั ญา 7 หรือเรียกในช่ือย่อภาษาองั กฤษว่า

1. 7c’s 2. 7c’s

3. 7c' ย 4. 7c'm

อา้ งอิง (ธนา นลิ ชยั โกวทิ ย์ และคณะ, 2551 หนา้ 4-5)Kahoot หลังเรยี น

1.จติ วญิ ญาณ หมายถงึ

1 ความสามารถด้านหน่ีง 2.จิตขน้ั สูงสุดเป็นคุณค่า สานึกแหง่ ความดีจติ ทลี่ ดความเหน็ แก่ตวั

เหน็ แก่ผู้อ่นื จติ ท่ีเกย่ี วกับความยดึ มนั่ ถือมนั่ ความดีความช่ัวต่างๆ

3.สง่ิ ที่มองไมเ่ หน็ (Ghost) 4.ความกลัว ความหวาดระแวง

อา้ งองิ ประเวศ วะสี (2547 : 11-15)

2.ความเป็นเอกตั ตากรือปจั กบคุ คล หมายถึง

1.การเขา้ ถงึ ความหมายสงู สดุ

2.ปัญญาหลกั การของชีวิต เช่น ความดี บุญกศุ ล คุณธรรม จริยธรรม การรจู้ กั ผิดชอบช่ัวดี

3.ความเป็นตัวตนทีม่ ลี ักษณะเฉพาะของแตล่ ะบุคคล ซึ่งเกดิ จากการหยั่งรู้

4.ถูกทกุ ข้อ

อ้างอิง ( ศุภลกั กษณ์ ทดั ศรีและอารยา พรายแย้ม. 2554:61)

3 ความเปน็ นามธรรมหมายถึง

1.ปญั ญาหลกั การของชวี ิต เช่น ความดี บญุ กุศล คุณธรรม จริยธรรม การรู้จกั ผิดชอบ

2.ขอ้ 1 กบั 3ถกู

3.การเข้าถึงความหมายสงู สดุ

4.โครงสร้างหนงึ่ ของมนษุ ยท์ ่ีนอกเหนือจากร่างกายและจิตใจ

อ้างองิ (พชั นี สมกาลัง. 2556:93)

4. ความมีคุณค่าสูงสง่ หมายถงึ

1.การเข้าถงึ ความหมายสงู สดุ

2.ความเปน็ ตวั ตนทีม่ ีลักษณะเฉพาะของแตล่ ะบคุ คล ซง่ึ เกดิ จากการหยั่งรู้

3.ปัญญาหลกั การของชีวิต เช่นความดีบุญกุศล คุณธรรมจริยธรรมการรูจ้ กั ผดิ ชอบชั่วดี

4.ถูกทกุ ขอ้

(ประเวศ วะสี และประสิทธ์ิ อนุ่ หนองกงุ่ .2555:12)

5. ความเป็นครู หมายถึง

1.บุคลากรวชิ าชีพทีท่ าหน้าที่ในการสงั่ สอนศิษยห์ รือถา่ ยทอดความรู้ใหก้ ับศษิ ย์มีหน้าท่ี

หลกั ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรยี นรูข้ องผู้เรยี นดว้ ยวิธีการต่างๆ

2.เป็นส่ิงทส่ี ่งิ อย่ใู นตน

3.เปน็ ส่ิงทเ่ี ปน็ ความร้แู จ้ง

4.เปน็ ส่ิงทเ่ี ป็นความรู้แจ้ง

อ้างอิง ธรรมนนั ทิกา แจง้ สวา่ ง (2554 : 7)

6.จิตวิญญาณความเปน็ ครแู บง่ ออกเปน็ 3ช่วงคือ

1. 1..ชว่ งพฒั นา 2มจี ติ ใจดี 3ความเป็นครูการคงอยู่ของการเป็นครู

2. 1ศกึ ษาการเป็นครู2ชว่ งมจี ิตวิญญาณ 3ความเป็นครู
3. 1.ชว่ งพัฒนาส่กู ารเป็นคร 2ชว่ งมีจิตวิญญาณ 3 ความเปน็ ครกู ารคงอย่ขู องการเป็นครู
4. 1.ช่วงพฒั นาสู่การเปน็ คร 2ความเปน็ ครกู ารคงอยู่ของการเป็นครู 3ช่วงมีจิตวญิ ญาณ
อ้างองิ อมรรัตน์ แกน่ สาร (2558)
7.H คืออะไร

1.ครูตอ้ งมีจิตใจดี
2.ครูตอ้ งมจี ิตสานกึ
3.ครูตอ้ งมสี ุขภาพดี
4.ครตู อ้ งมีจติ เมตตา
อ้างอิง (กาญจนา คุณารักษ์, 2561)
8.โนซาวาวิจัยการปฎิบตั สิ มาธแิ บบจิตตปญั ญาศึกษาช่วยให้เกิดผลลพั ธ์เปน็ อย่างไร

1.มีการรบั รตู้ นเองทสี่ งู ขนึ้ สอนให้เข้าถึงการเขา้ สงั คม
2.มีการสอนเขา้ ถงึ ธรรมชาติ
3.มีการรบั รูต้ นเองที่สูงขนึ้ ขดั ต่อการสอนของตนเอง
4.มีการรบั ร้ตู นเองทสี่ ูงขนึ้ สอนไดอ้ ย่างเปน็ ธรรมชาติ
อา้ งอิง (Nozawa,004)
9. R ใน Teachers splrits คือ 3Rs แล้ว 3Rs คืออะไร
1. Rcadind(ความสามารถ) (w)Riting(เขยี นได้) (A)Rithemoties(คดิ เลขเปน็ )
2. Rcadind(อา่ นออก) (w)Riting(เขยี นได)้ (A)Rithemoties(คิดเลขเปน็ )
3. Rcadind(อ่านออก) (w)Riting(เขียนได้) (A)Rithemoties(คิดได้)
4. Rcadind(อา่ นออก) (w)Riting(เขียนไมไ่ ด)้ (A)Rithemoties(คดิ เลขเปน็ )
อ้างอิง (กาญจนา คณุ ารักษ์, 2561)
10. ความหมายของจติ วญิ ญาณในตา่ งประเทศ

1.บคุ คลทีม่ ีบทบาทและความรบั ผิดชอบในการสอนมนษุ ย์หรอื สิ่งที่เป็นสากลในสง่ิ ที่

ถูกต้องและเฉพาะเจาะจง

2.โครงสร้างหนึ่งของมนษุ ย์ที่นอกเหนอื จากร่างกายและจิตใจ

3.เปน็ ส่ิงท่เี ปน็ ความรแู้ จง้

4.ไม่มขี ้อใดถกู
อ้างองิ Mary

11.จิตวญิ ญาณความเปน็ ครแู บง่ ออกเปน็ 3ช่วงคือ

1. 1..ช่วงพฒั นา 2มจี ติ ใจดี 3ความเป็นครูการคงอยู่ของการเปน็ ครู

2. 1ศกึ ษาการเป็นครู2ช่วงมีจติ วิญญาณ 3ความเป็นครู

3. 1.ช่วงพัฒนาสกู่ ารเปน็ คร 2ชว่ งมจี ติ วญิ ญาณ 3ความเปน็ ครูการคงอย่ขู องการเปน็ ครู

4. 1.ชว่ งพฒั นาสกู่ ารเปน็ ครู 2ความเป็นครกู ารคงอยู่ของการเป็นครู 3ช่วงมจี ิตวิญญาณ

อ้างอิง อมรรัตน์ แกน่ สาร (2558)

12. (D) Development หมายถึง

1.หยุดการพัฒนา

2.การพฒั นา

3.ไมห่ ยดุ ยัง้ การพฒั นา

4.ไม่มคี วามหมายท่ีแน่ชัด

อ้างอิง (กาญจนา คุณารกั ษ์, 2561)

13. 5.(E)Energetic หมายถงึ

1.อดทนอดก้นั 2.ขยนั หมั่นเพยี ร

3.แบ่งปัน 4. กระตอื รอื รน้ อยเู่ สมอ

อา้ งองิ (กาญจนา คุณารักษ์, 2561)

14. .จติ ปญั ญา หมายถงึ

1. การจดั กิจกรรมทเ่ี น้นผู้เรียนเปน็ ศนู ย์กลางโดยมุ่งถึงจิตปัญญา โดยใหค้ วามหมายจติ วา่

เป็นการเรยี นที่ตรงกบั ความต้องการของผ้เู รียน

2.ผูเ้ รยี นต้องแสดงออกท่ดี ี (Behaving well)

3.ผูเ้ รยี นต้องเรียนรู้แบบร่วมมอื (Cooperative learning)

4.ผู้เรียนตอ้ งลงมอื กระทาดว้ ยความคิด (Active learning)

อา้ งอิง ( ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ อาจารย์ประจาสาขาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครนิ ทรวโิ รฒ)

15.การเปน็ “ครมู อื อาชีพ” ควรมลี ักษณะ 3 ประการ อะไรบ้าง

1.แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา ความปรารถนาดี สรา้ งความเชือ่ มั่นใน ตนเอง

2.ความปรารถนาดี เมตตา เหน็ ใจผอู้ ่นื

3.ควบคมุ ตนเอง มคี วามรับผิดชอบ มีจติ สานึก

4.ถูกทกุ ขอ้

อา้ งอิง อมรรตั น์ แก่นสาร (2558)

16. T หมายถงึ

1. สอน สรปุ ทบทวน 2.สอน วิเคราะห์ แยกแยะ

3. การสอน ครู เวลา 4.ถูกทกุ ข้อ

อา้ งองิ (กาญจนา คณุ ารกั ษ์, 2561)

17. ความหมายของจติ วิญญาณในต่างประเทศ

1.บคุ คลท่ีมบี ทบาทและความรับผดิ ชอบในการสอนมนษุ ยห์ รือสงิ่ ที่เปน็ สากลใน

สง่ิ ทีถ่ ูกต้องและเฉพาะเจาะจง

2.โครงสร้างหนึ่งของมนุษย์ทีน่ อกเหนือจากร่างกายและจติ ใจ

3.เปน็ สงิ่ ทเี่ ปน็ ความรู้แจ้ง

4.ไม่มีขอ้ ใดถูก

อา้ งอิง Mary

18. ดา้ นดีประกอบดว้ ย

1.การควบคุมตนเอง การเห็นใจผอู้ ื่น มคี วามรับผดิ ชอบ

2.เหน็ ใจผูอ้ น่ื ความคุมอารมณ์ รักการทางาน

3.การเข้าสังคม รหู้ น้าท่ี มีจิตสานกึ

4.ควบคมุ ตนเอง มคี วามรับผดิ ชอบ มีจิตสานึก

(พษิ ณุ พรหมวาทย์ .2557)

19.ดา้ นเก่งประกอบดว้ ย

1.แรงจูงใจ

2.การจดั สินใจแกป้ ัญหา

3.สัมพนั ธภาพ

4.ถูกทกุ ขอ้ 1-3

อ้างองิ (พิษณุ พรหมวาทย์ .2557)

20. หลกั จติ ตปญั ญา 7 หรือเรยี กในช่อื ยอ่ ภาษาอังกฤษวา่

1. 7c’s 2. 7c’n

3. 7H’c 4. ไม่มขี อ้ ถกู

อา้ งอิง (ธนา นิลชยั โกวิทย์ และคณะ, 2551 หนา้ 4-5)เกมมีท้ังหมด 2 เกมส์ดงั นี้

1.คาว่าอะไรนะ?
วธิ กี ารเลน่ มีดังนี้
1.จะใหค้ าทไ่ี ม่สมบรู ณ์แบบขึน้ บนสไลด์
2.เมื่อเพื่อนร้คู าตอบแลว้ ใหพ้ ิมพ์ตอบในชอ่ งแชท
3.ผทู้ ่ตี อบไดเ้ ป็นคนแรกในแตล่ ะข้อจะไดข้ อ้ ละ 1 คะแนน
เฉลยพร้อมรปู ภาพประกอบ

เกมสท์ ี่ 2 ความหมายคอื อะไร?

วธิ ีการเลน่ มดี งั น้ี
1.จะให้คาศัพท์ภาษาองั กฤษขึน้ บนสไลด์
2.เมอ่ื เพอ่ื นรู้คาตอบแล้วว่าความหมายของคานีห้ มายความว่าอะไรให้พมิ พต์ อบในชอ่ ง

แชท
3.ผู้ทตี่ อบไดเ้ ปน็ คนแรกในแตล่ ะขอ้ จะไดข้ อ้ ละ 1 คะแนน

เฉลยพรอ้ มรปู ภาพประกอบ

ตารางคะแนน kahoot กอ่ นเรยี น

กลุม่ ที่ คะแนน
กลมุ่ ที่ 1 0
กล่มุ ที่ 3 0
กล่มุ ท่ี 4 5
กล่มุ ท่ี 5 2
กลุ่มท่ี 6 0

ตารางคะแนน เกมท่ี 1 เกมคาวา่ อะไรนะ?

กลุ่มท่ี คะแนน
กลมุ่ ที่ 1 2
กลุ่มท่ี 3 0
กลุ่มที่ 4 1
กลุ่มที่ 5 5
กลุ่มที่ 6 2

ตารางคะแนน เกมท่ี 2 เกมความหมายคอื อะไร?

กลมุ่ ที่ คะแนน
กลมุ่ ท่ี 1 4
กลมุ่ ท่ี 3 2
กลุ่มที่ 4 0
กลุ่มท่ี 5 3
กลุ่มที่ 6 1

กลมุ่ ที่ เกม Kahoot หลังเรียน
กลุ่มท่ี 1
กลมุ่ ที่ 3 คะแนน
กลมุ่ ที่ 4 1
กลมุ่ ที่ 5 0
กลุ่มท่ี 6 5
3
0

ตารางคะแนนรวมทัง้ หมด

กลมุ่ ที่ คะแนน
กลุ่มที่ 5 13
กลมุ่ ที่ 4 11
กลุ่มท่ี 1 7
กลุ่มท่ี 3 2
กลุม่ ที่ 6 2

กลุ่มท่ี3
เรื่อง การเปน็ แบบอยา่ งที่ดี มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และเป็นพลเมอื งท่ีเข้มแขง็

ดารงตนใหเ้ ป็นทีเ่ คารพศรัทธาของผเู้ รียนและสมาชิกในชมุ ชน

มlมสี มาชิกดงั น้ี

นางสาว สปุ รียา แสนสระ รหัส 033

นางสาว วราภรณ์ แกว้ วิจิตร์ รหสั 048 นางสาว พลอยพมิ ล ศรหี าวัตร รหสั 041

kahoot ก่อนเรยี น

1.หน้าที่ของพ่อแม่คอื อะไร
ก.มีความรักเมตตาเอือ้ อาทรอดทนพยายาม มุ่งมนั่ ในการเลยี้ งดลู ูกมีชีวติ ทด่ี ี
ข.ให้ความเคารพเชอื่ ฟงั และปฏิบตั ติ ามคาสอน
ค.ตอ้ งขยัน อดออม ประหยัด
ง.รูถ้ งึ การสรา้ งเป้าหมายในชวี ิต
ตอบ ก.มคี วามรกั เมตตาเออ้ื อาทรอดทนพยายาม มงุ่ มน่ั ในการเลยี้ งดูลกู มีชวี ติ ท่ดี ี
(อ้างองิ ;หนา้ ท่ีของบิดามารดาชาวพุทธ พ.ศ.2561 สบื ค้น 12 ธนั วาคม 2563 จาก
https://adknowledge.wordpress.com )

2. หน้าทขี่ องครูคืออะไร
ก.ประหยดั ออมเงนิ เกบ็ ขยะในหมู่บา้ น
ข.มีความอดทนและมุง่ มน่ั ในการสร้างความดแี ก่ตนเองและสงั คม
ค.เคารพและเช่ือฟังคาส่ังสอนและปฏบิ ตั ิตามคาสั่งสอนดว้ ยความเตม็ ใจ
ง.อบรม ส่ังสอน ใหค้ วามรู้แกเ่ ดก็
ตอบ ง.อบรม สัง่ สอน ให้ความรแู้ กเ่ ด็ก (อา้ งอิง ;หน้าทแ่ี ละความรบั ผิดชอบทพ่ี ึง
ประสงคข์ องครู พ.ศ.2557
สืบค้น 12 ธนั วาคม 2563 จาก https://sites.google.com )

3.คุณสมบัตกิ ารเปน็ ผบู้ รหิ ารทด่ี คี อื อะไร
ก.มคี วามขยัน อดทนต่ออาชีพ
ข.ใหค้ วามเคารพและเชอ่ื ฟงั ทาตามข้อตกลงได้ดี
ค.ร้ถู งึ วิธสี ร้างเปา้ หมายแหง่ ตน ไมว่ ่าสว่ นตวั หรอื งาน
ง.ตัดสินใจไม่ไดเ้ อาถูกทุกขอ้ ไปเลย
ตอบ ค.รถู้ งึ วธิ ีสรา้ งเปา้ หมายแหง่ ตน ไมว่ า่ ส่วนตวั หรอื งาน (อา้ งอิง ;คุณสมบัติ10ขอ้
สาหรับการกา้ วเปน็ ผบู้ ริหารท่ีดี พ.ศ.2557
สืบค้น 12 ธนั วาคม 2563 จาก https://lit.ac.th/2017/20-37/ )

4.แบบอยา่ งทีด่ ีตอ่ เพอ่ื นครคู อื อะไร
ก.ชว่ ยเหลือเกื้อกลู กนั ในด้านวชิ าการและทาหน้าทแี่ ทนเมือ่ อีกคนไม่ว่าง
ข.อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคนเก่งของสงั คม
ค.ชว่ ยทาวจิ ยั ในชั้นเรยี นแก่เพอ่ื น
ง.ชว่ ยทาความสะอาดห้องเรยี นเมอ่ื เพ่ือนเหนอ่ื ย

ตอบ ก.ชว่ ยเหลอื เก้อื กลู กนั ในด้านวิชาการและทาหนา้ ทีแ่ ทนเมอ่ื อีกคนไมว่ า่ ง
(อา้ งอิง ;การปฏิบัตติ นเปน็ แบบอย่างทด่ี ี
พ.ศ.2557 สบื คน้ 12 ธันวาคม 2563 จาก https://sites.google.com)
5.คุณลกั ษณะของครูทด่ี ี มีก่ีประการ
ก. 7 ประการ
ข. 8 ประการ
ค. 9 ประการ
ง. 10 ประการ
ตอบ ง. 10 ประการ (อา้ งองิ ;การปฏบิ ตั ติ นเปน็ แบบอย่างท่ดี ี
พ.ศ.2557 สบื ค้น 12 ธันวาคม 2563 จาก https://sites.google.com)
6.ศรทั ธาคืออะไร
ก.ความรกั
ข.ส่งิ ท่เี คารพนบั ถือ
ค.พลังแหง่ ความเชอื่
ง.สิง่ ท่ีต้องกราบไหว้
ตอบ ค.พลงั แหง่ ความเชือ่ (อ้างองิ ;ศรัทธาคอื อะไร
พ.ศ.2561 สืบค้น 12 ธนั วาคม 2563 จาก https://www.churchofjesuschrist)
7.ขอ้ ใดคอื ความหมายของความรกั ชาติ
ก. การมีความรักชาตไิ ทยนยิ มไทย สานึกและภมู ิใจในความเปน็ ไทย
ข. เคารพกฎหมาย
ค. รักเพลงประจาชาตแิ ล้วรอ้ งทกุ ครั้งทค่ี ิดได้
ง. เช่อื ฟงั ตารวจ
ตอบ ก. การมีความรกั ชาติไทยนยิ มไทย สานกึ และภมู ใิ จในความเปน็ ไทย
(อา้ งองิ ;การปลูกฝังและอุดมการณ์ความรกั ชาติ พ.ศ.2550 สบื ค้น 12 ธนั วาคม 2563
จาก http://osh.labour.go.th/index.php?option=com)
8.ขน้ั ตอนการคดั เลอื กผ้ทู ี่สมควรไดร้ ับรางวลั พระราชทานรางวลั เจ้าฟ้ามหาจกั รีคร้ังท4่ี ปี
2564 มกี ขี่ ้นั ตอน
ก. 1 ขนั้ ตอน
ข. 2 ขั้นตอน
ค. 3 ข้นั ตอน
ง.4 ขั้นตอน

ตอบ ค. 3 ขนั้ ตอน (อ้างองิ ;รางวลั สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
พ.ศ.2562 สืบค้น 12 ธนั วาคม 2563 จาก
https://www.pmca.or.th/thai/?page_id=119)
9.บทบาทหนา้ ทข่ี องครตู ามข้อใดแตกตา่ งจากข้ออ่ืน
ก.ฝกึ อบรม คา่ นยิ ม คณุ ธรรมทีด่ แี กศ่ ษิ ย์
ข.การเสรมิ สรา้ งสมรรถภาพด้านวิชาการแกต่ นเอง
ค.ดแู ลปอ้ งกันโรงเรยี นใหด้ ี
ง.แนะแนวการศึกษาอาชีพ
ตอบ ข.การเสริมสรา้ งสมรรถภาพดา้ นวชิ าการแก่ตนเอง
(อ้างอิง ;กระทรวงศกึ ษาธกิ าร พ.ศ.2507 สบื คน้ 12 ธันวาคม 2563 จาก
https://sites.google.com/site/orathaieducation/home/bthbath-hnathi-
khxng-khru)
10.ท่านคดิ วา่ ขอ้ ใดเปน็ ความคาดหวงั สงู สดุ ของสงั คมทีม่ ีต่อวชิ าชีพครู
ก. มีความรูค้ วามเขา้ ใจในเน้ือหาวชิ าท่ีสอน
ข.มที ักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
ค.มีจติ วิญญาณที่เหมาะสมกบั ความเปน็ ครู
ง.ถูกทกุ ข้อ
ตอบ ค.มีจติ วิญญาณท่เี หมาะสมกับความเปน็ ครู
(อา้ งองิ ;สง่ิ ทปี่ ระชาชนคาดหวังจากครู พ.ศ.2561 สบื คน้ 12 ธนั วาคม 2563 จาก
https://www.thebangkokinsight.com/49825/)

kahoot หลังเรยี น

1.หนา้ ทคี่ ืออะไร
ก.ส่ิงท่ีเราทกุ คนต้องทาและปฏิบัติ
ข.เปน็ ขอ้ ทีเ่ ราตอ้ งทา
ค. สงิ่ ท่ตี ้องฝกึ ทา
ง. สง่ิ ท่ที กุ คนไมช่ อบเวลาทา

ตอบ ก.สงิ่ ท่เี ราทกุ คนตอ้ งทาและปฏิบัติ
(อา้ งองิ ;หนา้ ทีแ่ ละความรบั ผดิ ชอบ พ.ศ.2561 สบื คน้ 12 ธันวาคม 2563 จาก
https://www.thaipost.net/main/detail/4257)
2.บทบาทคอื อะไร

ก.ส่ิงทเ่ี ราต้อง ข.ภาระรับผดิ ชอบของบุคคลทตี่ ้องทา

ค.การปฎบิ ตั ิตามสิทธิ ง.ผดิ ทุกข้อ

ตอบ ค.การปฎบิ ตั ติ ามสิทธิ

(อ้างองิ ;บ้านจอมยทุ ธ พ.ศ.2543 สืบค้น 12 ธันวาคม 2563 จาก

https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/social_organization/03.html)

13.การเป็นแบบอย่างทดี่ หี มายถงึ อะไร
ก.การแสดงออกดา้ นบคุ ลิกภาพท่วั ไปการแตง่ กายกิรยิ าวาจาและจรยิ ธรรมทีเ่ หมาะสม
ข.การแสดงออกทางด้านร่างกายและสหี นา้ ทา่ ทาง
ค.ทาตามอย่างต้ังใจจงิ
ง.ถูก ก ข

ตอบ ก.การแสดงออกดา้ นบคุ ลิกภาพทั่วไปการแตง่ กายกริ ยิ าวาจาและจริยธรรมที่
เหมาะสม
(อา้ งอิง ;ปฏิบตั ติ นเปน็ แบบอย่างที่ดี พ.ศ.2537 สบื ค้น 12 ธันวาคม 2563 จาก
https://sites.google.com)
14.พลเมอื งท่เี ขม้ แข็งหมายถึงอะไร
ก.ประชาชนทีม่ ีร่างกายแข็งแรง
ข.ประชาชนที่มีความมานะอดทนต่อทกุ ส่ิง
ค.ประชาชนหรอื บคุ คลท่ปี ระพฤตปิ ฏบิ ัตติ ามระเบียบกฎหมายของสังคม
ง.คนทีม่ คี วามรกั ชาติบา้ นเมือง

ตอบ ค.ประชาชนหรือบุคคลท่ปี ระพฤตปิ ฏิบัตติ ามระเบยี บกฎหมายของสงั คม (อ้างองิ
;พลเมืองท่ีเขม้ แขง็ พ.ศ.2551 สบื คน้ 12 ธนั วาคม 2563 จาก
https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-
5/social_organization/03.html)
15.คุณธรรมหมายถงึ อะไร
ก.สสารท่ดี ีทมี่ คี วามเหมาะสมกลมกลืนกนั และมคี ณุ กบั มนษุ ย์พืชสัตวแ์ ละโลก
ข.การมีมารยาทท่ีดีงาม
ค.สิง่ ทีเ่ ป็นความดีงาม
ง.สรรพสิง่ ท้ังหลายทีเ่ ปน็ อย่แู ละดาเนนิ ไปตามกฎตามกระบวนการเป็นไปตามธรรมชาติ
ตอบ ก.สสารท่ดี ที ่มี คี วามเหมาะสมกลมกลนื กันและมคี ุณกับมนุษย์พชื สัตวแ์ ละโลก
(อ้างองิ ;บ้านจอมยทุ ธ พ.ศ.2543 สบื คน้ 12 ธันวาคม 2563 จาก
https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-2/ethics/01.html)
16.ถ้าเรามคี ณุ ธรรมในตัวจะเกดิ สง่ิ ใดกบั เรา
ก.มคี นเคารพนบั ถอื
ข.มีคนยกย่องสรรเสรญิ
ค.มคี นอยากเข้าหาและทาใหโ้ ลกนีน้ า่ อยขู่ ้นึ
ง.ถูกทกุ ขอ้
ตอบ ง.ถกู ทกุ ข้อ (อ้างองิ ;บา้ นจอมยุทธ พ.ศ.2543 สบื คน้ 12 ธันวาคม 2563 จาก
https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-2/ethics/01.html)
17.ถา้ เกดิ พอ่ แม่ไม่รักกนั แลว้ พ่อแม่ไม่เป็นแบบอยา่ งท่ีดีจะสง่ ผลใหล้ กู เปน็ อยา่ งไร
ก.ขาดความสขุ
ข.รู้จกั ใหอ้ ภยั คนอื่น
ค.มีอารมณ์รุนแรง
ง.ถกู ท้ังขอ้ ก และข้อ ข
ตอบ ง.ถกู ทงั้ ข้อ ก และขอ้ ข (อา้ งอิง ;ปฏิบัตติ นเปน็ แบบอย่างท่ีดี พ.ศ.2537
สืบค้น 12 ธันวาคม 2563 จาก https://sites.google.com)
18.อริยสัจสีเ่ ปน็ หลักธรรมท่สี อนเก่ยี วข้องกับเรื่องใด
ก.ชว่ ยคนทัง้ หลายใหห้ ลุดพน้ จากความทุกข์
ข.ปอ้ งกนั คนทัง้ หลายไมใ่ หเ้ กดิ ความทุกข์
ค.ช่วยสัตวท์ ้งั หลายให้ตอ่ สู้กบั ความทกุ ข์
ง. ชว่ ยสัตวท์ งั้ หลายใหอ้ ดทนต่อความทุกข์

ตอบ ก.ช่วยคนทงั้ หลายใหห้ ลดุ พ้นจากความทกุ ข์ (อา้ งอิง ;อริยสจั 4 พ.ศ.2551 สบื คน้
12 ธันวาคม 2563 จาก https://www.kroobannok.com/2745)
19.อริยสัจส่ีข้อใดทเี่ ราควรบรรลุ

ก.นิโรธ

ข.มรรค

ค.ทกุ ข์

ง.สมุทยั

ตอบ ก.นิโรธ (อ้างองิ ;อริยสัจ4 พ.ศ.2551 สืบค้น 12 ธนั วาคม 2563 จาก

https://www.kroobannok.com/2745)

20. คณุ ธรรมจริยธรรมท่ตี อ้ งปฏบิ ัตติ ามคาสอนของพระเยซูคือศาสนาใด
ก. ศาสนาเตา่
ข. ศาสนาอิสลาม
ค.ศาสนาคริสต์
ง.ศาสนาพทุ ธ

ตอบ ค.ศาสนาครสิ ต์ (อา้ งองิ ;หลกั จริยธรรมของศาสนาครสิ ต์ พ.ศ.2543 สบื ค้น 12
ธันวาคม 2563 จาก https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-
2/ethics/03_5.html)กิจกรรมกล่มุ ท่ี 3
เกมมีทง้ั หมด 2 เกม ดงั น้ี

1.เรียงคา
วธิ ีการเลน่ ดังนี้
1.กาหนดประโยคทม่ี ใี นเนอื้ หาทนี่ าเสนอมา 10 ประโยค
2.เสร็จแลว้ นาประโยคที่กาหนดมาแยกคาออกและสลบั คา
3.แลว้ ขึ้นสไลด์ให้เพอ่ื นเรียงประโยคใหถ้ กู ตอ้ ง แลว้ ให้เพื่อนพิมพ์มาในแชท

Zoom
4.กล่มุ ไหนพิมพ์มากลมุ่ แรก กลมุ่ นนั้ ได้รบั 1คะแนน
5.เล่นแบบนจ้ี นถงึ ประโยคท่ี 10

2.เกมตวั อกั ษร
วิธีการเลน่ ดงั น้ี

1.กาหนดประโยคมา 8 ประโยค เป็นประโยคทีเ่ กยี่ วกับเน้ือหาที่นาเสนอ
2.เสร็จแลว้ ขน้ึ สไลค์ให้เพ่ือนจาประโยคทีน่ ามาดีๆ
3.แล้วจะพิมตัวอักษรตัวแรก ให้เพื่อนๆพิมมาในแชท Zoom
4.ใครพมิ มาเป็นคนแรก ได้รับ 1คะแนน

ตารางคะแนน Kahoot ก่อนเรียน

กลุ่มท่ี คะแนน ตารางคะแนนเกมท่ี 1 เกมเรยี งคา
กล่มุ ที่ 1 9 คะแนน
กลมุ่ ที่ 2 2 คะแนน
กลมุ่ ที่ 4 2 คะแนน
กลุ่มที่ 5 0 คะแนน
กลมุ่ ที่ 6 2 คะแนน

กลุ่มที่ คะแนน
กลุ่มท่ี 1 2 คะแนน
กลมุ่ ที่ 2 0 คะแนน
กลุม่ ที่ 4 3 คะแนน
กล่มุ ท่ี 5 0 คะแนน
กลุ่มที่ 6 0 คะแนน

ตารางคะแนนเกมท่ี 2 เกมตวั อกั ษร เกม Kahoot หลงั เรียน

กลุม่ ที่ คะแนน กลุม่ ท่ี คะแนน
กล่มุ ที่ 1 8 คะแนน กลมุ่ ท่ี 1 8 คะแนน
กลมุ่ ที่ 2 2 คะแนน กลมุ่ ท่ี 2 4 คะแนน
กลมุ่ ท่ี 4 2 คะแนน กล่มุ ที่ 4 0 คะแนน
กลมุ่ ที่ 5 0 คะแนน กลุ่มที่ 2 0คะแนน
กล่มุ ท่ี 6 2 คะแนน กลุ่มท่ี 6 0 คะแนน

ตารางคะแนนรวมท้งั หมด

กลุ่มที่ คะแนน
กลุ่มที่ 1 27 คะแนน
กลมุ่ ที่ 2 6 คะแนน
กลุ่มที่ 4 8 คะแนน
กลุ่มท่ี 5 0 คะแนน
กลุ่มท่ี 6 2 คะแนน

เกมกจิ กรรมกลุ่ม 4

เรือ่ ง การเป็นแบบอยา่ งท่ดี ี มคี ุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองท่เี ขม้ แขง็
ดารงตนใหเ้ ป็นที่เคารพศรทั ธาของผ้เู รยี นและสมชกื ในชุมชน

มสี มาชกิ ในกล่มุ ดงั นี้

1.นางสาววาสนา บญุ โพธ์ิ รหัส038 2.นางสาวนนั ทพร วงศ์แกว้ รหั044

3. นางสาวปวรี ์กร จวนสันเทยี ะ รหัส049

เกม kahoot ก่อนเรยี น

1. ขอ้ ใดไมไ่ ด้ทาให้เกิดคา่ นิยม

ก. การอบรมส่งั สอน ข. การศกึ ษาเลา่ เรียน ค. การเหน็ ตามกนั ง. การพดู คยุ สนทนาในตัวเอง

ตอบ ง. การพดู คยุ สนทนาในตวั เอง

อ้างอิง http://www.nidtep.go.th/khuruonline/document/value1.pdf

2. คา่ นยิ มพน้ื ฐานมีท้งั หมดกี่ขอ้

ก. 3 ข. 4 ค. 5 ง. 6

ตอบ ค. 5

อ้างอิง http://www.nidtep.go.th/khuruonline/document/value2.pdf

3. คา่ นิยมใดท่คี นเปน็ ครูควรยึดตดิ

ก. การใช้จา่ ยตามความสนใจตลอดเวลา ข. การแต่งตัวสไตลจ์ สั ติน-บเี บอร์

ค. การมปี ากมสี ยี งกับผปู้ กครอง ง. การรกั ษาสขุ ภาพอนามัยให้

สมบรู ณ์

ตอบ ง. การรกั ษาสุขภาพอนามัยใหส้ มบรู ณ์

อา้ งอิง https://www.kruchiangrai.net/

4. ยคุ สมัยของค่านิยมแบ่งตามชว่ งไดแ้ ก่ชว่ งอะไร

ก. ยุค ๆ ยกิ ๆ

ข. ยคุ ค่านยิ มของขา้ ราชกาลต้ังแต่ พ.ศ. 2475-2500

ค. ยุดสโุ ขทยั ถึงยุคปัจจบุ นั

ง. ยุดอยุธยาถึงยุคทอง

ตอบ ข ยุคค่านิยมของข้าราขกาลต้งั แต่ พ.ศ. 2475-2500

อา้ งอิง http://research.culture.go.th/medias/sp108.pdf

5. คา่ นยิ มหลักที่สาคญั มีกค่ี า่ นยิ ม

ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5

ตอบ ค. 4

อ้างอิง http://www.nidtep.go.th/khuruonline/document/value1.pdfgkij

6. ความสาคญั ของคา่ นิยมไดแ้ กข่ ้อใด
ก. คา่ นิยมเปน็ บรรทดั ฐานหรือมาตรฐานพฤติกรรมของมนุษย์
ข. ค่านิยมเป็นส่ิงที่ทุกคนพงึ่ ปฏิบัติ
ค. คา่ นิยมคือความชอบที่เห็นดีไปในทางเดยี วกันทั้งหมดทั้งเรือ่ งผดิ และเร่ืองที่ถกู
ง. ค่านยิ มคอื ตอ้ งพฤตกิ รรมตนใหเ้ ท่าทนั ยุดสมัยทั้งหมด
ตอบ ก. ค่านยิ มเปน็ บรรทดั ฐานหรือมาตรฐานพฤติกรรมของมนุษย์

อา้ งอิง https://www.baanjomyut.com6

7. ข้อใดคอื จุดประสงคใ์ นการพฒั นาค่านยิ ม

ก เพ่ือทาให้วิชาชพี ครูสงู ขึ้นได้

ข เพื่อครูไดผ้ ลประโยชน์จากเงินเดือนมากขนึ้

ค เพ่ือครจู ะไดใ้ ช้เด็กเป็นเครื่องมือสรา้ งรายได้

ง เพ่ือให้ครูมีคุณภาพชวี ติ ท่ีดีมากกวา่ อาชีพอน่ื ๆ

ตอบ ก. เพ่ือทาให้วชิ าชพี ครูสงู ข้ึนได้

อ้างอิง https://coggle.it/

8. ค่านิยมคือ

ก แบบฝึกหัดทเ่ี รากาลงั ทา

ข แบบแผนสาหรบั การตัดสินใจเลอื กใช้พฤติกรรมต่าง ๆในชีวติ ประจาวัน

ค คา่ แรงของวชิ าชพี

ง สง่ิ ทค่ี รเู รื่องปฏิบตั โิ ดยไมม่ ีข้อขดั แย้ง

ตอบ ข. แบบแผนสาหรบั การตดั สนิ ใจเลอื กใช้พฤติกรรมต่าง ๆในชวี ติ ประจาวัน

อา้ งอิง http://www.trueplookpanya.com/

9. ข้อใดไม่ใช่ค่านยิ มหลกั ทีส่ าคัญ

ก. ค่านิยมกษัตรยิ ์ ข. คา่ นิยมพระยา ค. คา่ นยิ มผ้บู ริโภค ง. ค่านยิ ม

พอ่ ค้า

ตอบ ค. ค่านยิ มผบู้ ริโภค

อ้างอิง https://www.kruchiangrai.net/

10. อทิ ธพิ ลใดทาให้เกดิ คา่ นิยมถกู ต้องท่ีสดุ

ก. อานาจทีแ่ ฝงอยู่ในบุคคลหรอื รัฐ

ข. ความเหน็ ดีเหน็ ชอบในเรื่องที่ผดิ ๆท้ังหมด

ค. คา่ อาหารแพงๆ

ง. คา่ ต๋วั ลดราคา

ตอบ ก. อานาจที่แฝงอยู่ในบุคคลหรือรฐั

อ้างอิง https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-2/ethics/08.htmlเกม kahoot หลังเรยี น

1. ค่านิยมใดทีค่ รคู วรยึดถอื ข. ไมใ่ ช้เงินในการซ้อื อะไรเลย
ก. ประหยดั อดออม ง. ยดึ ถอื ตวั เองเปน็ หลกั
ค. นาของมาขายให้นักเรยี น

ตอบ ก.ประหยดั อดออม
อ้างองิ https://www.kruchiangrai.net/

2. ค่านยิ มใดทค่ี รไู มค่ วรยึดถือ ง. ความสามัคคี
ก. ความมีเมตตา ข. ความฟมุ่ เฟือย ค. ความเสียสละ
ตอบ ข.ความฟมุ่ เฟอื ย
อา้ อิง https://www.kruchiangrai.net/

3. จากค่านยิ มพื้นฐาน5ประการขอ้ ท4่ี วา่ ด้วยเรอ่ื งอะไร

ก. การพงึ่ ตนเอง ข. การประหยัดอดออม

ค. การปฏิบตั ิคุณธรรมทางศาสนา ง. การมีระเบียบวนิ ัย

ตอบ ค.การปฏบิ ตั ติ ามคณุ ธรรมทางศาสนา

อา้ งอิง http://www.watthasai.net/basic5.html/

4. การพฒั นาหมายถึงอะไรข้อใดถูกต้องทสี่ ุด

ก. การทาให้เจรญิ ขึ้น ข. การทาใหส้ ะอาด

ค. การมีจุดมงุ่ หมาย ง. การใชเ้ งินในการลงทุน

ตอบ ก.การทาใหเ้ จริญขึ้น

อา้ งอิง https://www.baanjomyut.com/

5. คา่ นิยมท่ชี ว่ ยให้ชีวิตและร่างกายของคนเราอยูร่ อดตอ่ ไป ไดแ้ ก่ ปัจจัยสี่ เป็น

ความหมายของค่านยิ มใด

ก. คา่ นยิ มทางสงั คม ข. ค่านยิ มทางวัตถุ

ค. ค่านิยมทางจริยธรรม ง. ค่านิยมทางความจรงิ

ตอบ ข.ค่านิยมทางวตั ถุ

อา้ งองิ https://www.kruchiangrai.net

6. ปัจจยั ในข้อใด ท่ีไม่มีอทิ ธพิ ลต่อคา่ นยิ ม

ก. ครอบครัว ข. หวั ใจ ค. เพื่อน ง. ศาสนา

ตอบ ข.ปัจจัยในข้อใด ทีไ่ มม่ อี ทิ ธิพลต่อค่านยิ ม

อา้ งอิง https://www.kruchiangrai.net

7. แนวคิดหรอื ความประพฤติอันดงี าม ท่คี รคู วรยึดถอื เปน็ หลักประจาใจ และปฏบิ ัตติ าม

ส่ิงทีไ่ ดย้ ดึ ถอื นนั้ เป็นประจา คือคา่ นยิ มใด

ก. ค่านิยมนักเรยี น ข. คา่ นยิ มผู้อานวยการ

ค. ค่านิยมครู ง. คา่ นยิ มแม่บา้ น

ตอบ ค.คา่ นิยมครู

อา้ งอิง https://quizizz.com/admin/quiz/5aeab35f5034b70019f0f4d3/

8. เมอ่ื สภาพสังคมเปลี่ยนคา่ นยิ มจะเป็นเช่นไร?

ก. เปลยี่ นแปลงเลก็ นอ้ ย ข. เปลี่ยนแปลงอยา่ งรวดเร็ว

ค. คงท่ไี มม่ กี ารเปล่ยี นแปลง ง. เปล่ียนแปลงไปตามสงั คม

ตอบ ง.เปล่ยี นแปลงไปตามสังคม

อ้างองิ https://m.facebook.com/MRKRONGETTing/posts/202384056764299

9. คา่ นยิ มทกี่ ลา่ วมามีทัง้ หมดก่สี าขา

ก.2 ข.3 ค.4 ง.5

ตอบ ข.3

อา้ งองิ https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-2/ethics/08.html

10.ข้อใดไมใ่ ชป่ ัญหาคา่ นิยมของสังคมไทย

ก. นยิ มอานาจ ข. นยิ มความ ค. นิยมความหรูหรา ง. นิยมความดี

ตอบ ง.นยิ มความดี

อ้างองิ

http://119.46.166.126/self_all/selfaccess10/m4/social4_1/test/answer_lesso

n2.html

11.ปัจจยั ใดทม่ี ผี ลต่อค่านิยมทส่ี ุด

ก. ปัจจยั ธรรมชาติ ข. ปัจจัยจะวาย

ค. ปจั จัยอาหารและยา ง. ปัจจัยภายนอกและปจั จยั ภายใน

ตอบ ง. ปจั จยั ภายนอกและปัจจยั ภายใน

อ้างอิง https://il.mahidol.ac.th/th/

12.ขอ้ ใดไม่ใช่ปัจจยั ภายนอก

ก. การได้ยนิ ข. การไดเ้ ห็น ค. การไดร้ บั รู้ ง. ความร้สู ึก

ตอบ ง. ความร้สู ึก

อา้ งอิง https://coggle.it/diagram/XjH5-1OUEH_NHlWN/t/

13.ขอ้ ใดคอื ค่านยิ มทแ่ี ท้จริง

ก. พูดจาสุภาพเรียบรอ้ ย ข. การแต่งตัวตามสมยั นิยม

ค. การไปเทย่ี วต่างประเทศทุกปี ง. การไปซือ้ ของออนไลน์

ตอบ ก. พูดจาสุภาพเรียบร้อย

อา้ งอิง https://s494245031.blogspot.com/

14.ค่านิยมเกดิ ข้ึนจากสาเหตุใด

ก. วฒั นธรรม ข. ประเพณี ค. ความคิด ง. การยอมรบั

ตอบ ง. การยอมรับ

อา้ งอิง https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-2/

15.คา่ นิยมเปน็ ตวั กาหนดสิง่ ใด ของคนในสงั คม

ก. การตอบสนอง ข. พฤติกรรม ค. การยอมรับ ง. ถกู ทกุ ขอ้

ตอบ ง. ถกู ทกุ ข้อ

อ้างองิ https://www.gotoknow.org/posts/412257?fbclid=IwAR3--

16.“ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงขอ้ ใด

ก. มวี นิ ัยและอุดมการณใ์ นวิชาชีพของตน ข. มีเอกลกั ษณใ์ นวชิ าชพี ของตน

ค. มบี ทบาทในวชิ าชีพของตน ง. ไม่มีข้อถกู

ตอบ ก. มวี นิ ัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน

อ้างองิ https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-2/ethics/08.html

17.ขอ้ ใดคือเป้าประสงค์ของวิชาชีพ

ก การยกระดบั วิญญาณของศิษย์ไปสคู่ ณุ ธรรมอนั สูงสุด

ข เพม่ิ เตมิ เดอื นสาคัญสุด

ค เพื่อความสนกุ

ง มเี งนิ ซ้ือของออนไลน์

ตอบ ก. การยกระดับวญิ ญาณของศิษย์ไปสคู่ ุณธรรมอันสูงสุด

อ้างอิง https://sites.google.com/site/kahftgtrtr464878/bth-

thi5/watthuprasngkh-khxng-matrthan-xachiph

18.ข้อใดไมใ่ ช่แนวคิดท่ีปลกู ฝงั ให้กบั ศษิ ย์

ก. การอบรมสัง่ สอน ข. การชกั จงู ให้เชอ่ื ตาม

ค. การกระทาตัวเป็นตัวอยา่ ง ง. การสอนใชช้ วี ิตหรูหรา

ตอบ ง. การสอนใชช้ วี ติ หรูหรา

อ้างองิ http://old-book.ru.ac.th/e-book/t/TL412(500)/TL412-9.pdf

19.ขอ้ ใดคือลักษณะสาคญั ของค่านยิ ม

ก. เป็นแนวทางในการดาเนนิ ชีวิตของมนุษย์

ข. เป็นสง่ิ ท่ที าตามๆกนั

ค. เปน็ สิง่ ท่ีทุกคนอยากทาตาม

ง. เป็นสิ่งท่ีคนไทยนยิ มมาก

ตอบ ก. เป็นแนวทางในการดาเนนิ ชีวติ ของมนุษย์

อา้ งอิง https://www.kruchiangrai.net

20.องคป์ ระกอบของค่านยิ มประกอบด้วยดา้ นอะไรบา้ ง

ก. ด้านความรู้ ดา้ นความรสู้ ึก ดา้ นการกระทา

ข. ดา้ นคูณด้าน

ค. มดื 8 ดา้ น

ง. ด้านความอดทน

ตอบ ก. ดา้ นความรู้ ดา้ นความรู้สึก ด้านการกระทา

อา้ งองิ https://www.gotoknow.org/posts/337835เกมกิจกรรม กลมุ่ 4
เกมมที ง้ั หมด 2 เกม ดงั น้ี

เกมที่ 1 เกม Davinci เกมถอดรหัส
วธิ ีการเล่น คอื ใหด้ ูภาพในสไลด์และถอดรหัสคาจากภาพท่ีกาหนดให้ถกู ต้อง มี 7 ขอ้

เฉลยพร้อมรูปภาพประกอบ

เกมท่ี 2 เกมเรียงคาใหถูกสิ
วธิ กี ารเลน่
1.ให้เรียงพยญั ชนะท่ีกาหนดให้ ใหเ้ ป็นคาทถ่ี กู ต้อง จานวน 4 ข้อ
2.คนทส่ี ่งข้อความเขา้ มาในแชทกลุ่มเป็นคนแรกและถูกตอ้ ง จะได้ 1 คะแนน

เฉลยพรอ้ มรูปภาพประกอบ


Click to View FlipBook Version