The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by P90454, 2020-01-08 15:33:52

DSKP PEND ISLAM TAHUN 6

DRAF


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENDIDIKA N ISLAMTAHUN ENAM

DOKUMEN STANDARD


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)


PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN 6
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

M u k a S u r a t | i

M u k a S u r a t | ii

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAMSuatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu,

kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran

dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran,

keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah

SWT yang mempunyai tanggungjawab untuk


membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara

ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan

abadi di akhirat
M u k a S u r a t | iii

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara holistik, bersepadu dan berkembang serta
bersifat autentik selaras dengan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara.
Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada konsep ilmu oleh Imam al-Ghazali yang diklasifikasikan sebagai epistemologi, ontologi dan aksiologi
merupakan asas syariah yang perlu dikuasai oleh setiap murid Islam. Kurikulum ini merangkumi tujuh bidang iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan
Jawi yang dilaksanakan secara modular mengikut keperluan murid. Ilmu dari bidang-bidang tersebut yang merangkumi pengetahuan , kemahiran dan nilai perlu
disampaikan dengan berkesan melalui pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik yang lebih menarik dan sesuai bagi memenuhi keperluan kemahiran abad 21.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), kemahiran menaaakul, kreativiti dan inovasi merupakan beberapa keperluan yang mendesak perlu ditanamkan dalam
membangunkan kurikulum abad 21 agar modal insan yang dihasilkan mampu menguasai kemahiran penyelesaian masalah (problem solving), berkemahiran
membuat keputusan dengan tepat (decision making) dan menguasai kemahiran kepemimpinan yang tinggi (leadership skills).

Bagi memenuhi keperluan masa kini, kurikulum perlu berubah daripada knowledge based curriculum kepada standard based curriculum. Pembelajaran
berasaskan standard telah diperkenalkan dalam transformasi kurikulum melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KSSR) yang mula dilaksanakan pada tahun
2011. Melalui kurikulum ini keberkesanan pengajaran dan pembelajaran amat ditekankan untuk melihat kebolehan murid menghasilkan perubahan tingkah laku
setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid. Manakala melalui proses pentaksiran, murid akan dapat dinilai dan ditaksir secara lebih holistik, autentik dan
dijalankan secara berterusan. Proses pentaksiran dijalankan secara formatif untuk melihat perkembangan murid mengikut tahap kemahiran dan kebolehan mereka.
Manakala pentaksiran secara sumatif adalah untuk melihat pencapaian murid mengikut gred yang ditetapkan.

Bagi menggarap aspirasi ini Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) telah diperkenalkan. DSKP merupakan satu dokumen lengkap kurikulum
untuk setiap tahun pembelajaran yang mengandungi penerangan kurikulum, lajur standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Ia
dibangunkan bagi melengkapi segi tiga kurikulum yang mengandungi kandungan, pedagogi dan pentaksiran. DSKP diharapkan dapat memandu guru untuk
memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan berkesan dan murid yang belum mencapai standard dapat dipulihkan, perkembangan
murid juga dapat diukur dan dilaporkan secara deskriptif dan pencapaian murid dapat dinilai secara sumatif untuk mendapatkan gred yang telah ditetapkan.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk murid-murid yang berilmu, beriman, berakhlak mulia,
berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa. Ia juga berupaya membentuk modal insan yang bercita-cita tinggi, berdaya tahan, bersemangat
juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri sera berperanan sebagai khalifah untuk menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.

M u k a S u r a t | 1

MATLAMAT

Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak
mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan
tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat.


OBJEKTIF

Murid yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam berkebolehan:

i. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian;


ii. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian;

iii. Memahami sejarah penurunan al-Quran dan maksud beberapa surah terpilih untuk dihayati dan dihayati pengajarannya secara berterusan;

iv. Membaca al-Quran menggunakan hukum tajwid dengan betul secara berterusan;


iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih dan mengamalkan tuntutan hadis serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan seharian;

v. Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian serta asas dalam
tindakan;

vi. Merumus dan mengamalkan konsep asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan secara istiqamah

dalam kehidupan harian;

vii. Merumuskan peristiwa dan mengaplikasikan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan
mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian;

viii. Merumus, menghayati dan mengamalkan konsep adab dan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan harian serta sebagai asas dalam tindakan; dan


ix. Membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi dan khat serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.
M u k a S u r a t | 2

FOKUS MATA PELAJARAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam terdiri daripada tujuh bidang utama, iaitu al-Quran, Hadis, Akidah,
Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Penekanan yang sama diberi kepada semua bidang-bidang tersebut mengikut kemahiran yang telah digariskan dan perlu
dicapai oleh murid di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui bidang al-Quran murid dibekalkan kemahiran membaca al-Quran dengan
betul dan bertajwid, boleh menghafaz serta boleh merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam kehidupan harian. Bidang Hadis,
murid dibekalkan dengan disiplin mempelajari ilmu Hadis sehingga mereka berkebolehan merumus dan mengamalkan tuntutan Hadis tertentu serta
menghayati kepentingannya dalam kehidupan harian. Bidang akidah, murid dibekalkan dengan konsep asas akidah sehingga berkebolehan untuk

merumuskan kefahaman tentang konsep akidah tersebut serta dapat menjadikannya sebagai asas dalam tindakan. Bidang ibadah, murid dibekalkan
dengan konsep asas ibadah sehingga mereka dapat merumus dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan harian. Bidang Sirah,
murid dibekalkan dengan fakta sirah yang sahih sehingga mereka berkebolehan merumuskan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan
iktibarnya sebagai bukti kecintaan kepada baginda melalui amalan sunnahnya. Bidang Adab, murid dibekalkan dengan konsep asas Adab Islamiyah
sehingga murid berkebolehan untuk merumus dan mengamalkan adab secara istiqamah dalam kehidupan harian. Bidang Jawi, murid dibekalkan
dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan dan teks jawi sehingga murid berkebolehan membaca,
membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi.


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran setiap bidang dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah, murid akan dipastikan dapat mencapai
beberapa standard penguasaan yang telah ditetapkankan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Terdapat enam tahap standard
penguasaan yang perlu difokuskan oleh guru untuk dicapai oleh murid, iaitu tahap ilmu, amali, amalan, iltizam, penghayatan dan pentabiatan. Tahap
penguasaan yang paling tinggi perlu dicapai setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid adalah tahap pentabiatan, iaitu, murid berkebolehan
merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkahlaku serta
mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

M u k a S u r a t | 3

ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dibangunkan secara Standard Based Curriculum. Standard kandungan yang dibangunkan
memberi penekanan kepada keperluan, kepentingan dan kebolehan yang paling tinggi dapat dicapai oleh murid dalam mengaplikasikan ilmu dan
melakukan perubahan tingkahlaku melalui penghayatan ilmu dalam interaksi guru dan murid. Ilmu merujuk kepada pandangan al-Ghazali
diklasifikasikan kepada tiga iaitu Epistemology, Ontology dan Aksiology. Oleh itu, kandungan ilmu dalam Pendidikan Islam di klafikasikan sebagai ilmu
yang berbentuk pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diorganisasikan kepada tujuh bidang iaitu, Bidang al-Quran, Bidang Hadis, Bidang Aqidah,
Bidang Ibadah, Bidang Adab, Bidang Sirah dan Bidang Jawi.


Pengetahuan, kemahiran dan nilai ini disusun menjadi Standard Kandungan (Content Standard) yang mesti dicapai oleh murid melalui proses
pembelajaran yang disusun menjadi Standard Pembelajaran (Learning Standard) dan hasil kemenjadian murid akan dapat dilihat melalui hasil
pembelajaran yang disusun menjadi Standard Prestasi (Perfomence Standard). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang bermula daripada
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan membuat keputusan serta kemahiran menaakul turut diambil kira dalam membangunkan kurikulum standard
sekolah rendah. Kata kerja tindakan (action verb) yang sesuai digunakan dalam menentukan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard
perestasi yang sesuai dengan keperluan, kepentingan dan kebolehan murid . Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan perubahan tingkahlaku dan
mencapai standard yang telah ditetapkan. Kurikulum yang berasaskan standard amat menekankan kepada perkara yang murid patut ketahui dan boleh

lakukan atau dapat tunjukkan bagi menentukan perubahan tingkahlaku dan kemenjadian murid.
M u k a S u r a t | 4

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam terdiri daripada tujuh bidang utama, iaitu al-Quran, Hadis, Akidah,
Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Bidang-bidang ini yang mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dibangunkan dan diorganisasikan menjadi
hasil pembelajaran yang dapat dilihat melalui penyataan dalam standard prestasi murid.
M u k a S u r a t | 5

STATUS

Tahap Satu:

Pendidikan Islam adalah modul teras asas yang wajib diajarkan kepada murid Islam di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 5
orang murid Islam.


Tahap Dua:

Pendidikan Islam adalah mata pelajaran teras yang wajib diajarkan kepada murid Islam di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-kurangnya 5
orang murid Islam.
PERUNTUKAN WAKTU

Tahap Satu:


Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 4 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.

Peruntukan masa bagi modul Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 6 waktu dengan 30 minit
setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 120 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 4 waktu dengan
30 minit setiap waktu.


Tahap Dua:

Peruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 5 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.

Peruntukan masa bagi modul Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 6 waktu dengan 30 minit
setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 150 minit seminggu yang boleh dibahagikan kepada 5 waktu dengan

30 minit setiap waktu.
M u k a S u r a t | 6

STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Transformasi kurikulum menegaskan penggunaan pelbagai strategi pembelajaran dan pengajaran yang memberikan penekanan kepada pembelajaran
secara “hands-on learning”. Dalam konteks Pendidikan Islam, pembelajaran dan pengajaran memberikan penekanan kepada kesepaduan ilmu dan
amali. Strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik bagi mencapai standard pembelajaran.


Pendekatan dimaksudkan sebagai arah atau hala yang diambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek
yang digunakan berasaskan teori-teori, model-model atau generalisasi yang tertentu untuk memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran atau
kemahiran. Antara pendekatan yang dicadangkan dalam Pendidikan Islam adalah seperti berikut:

1. Pendekatan Induktif dan Deduktif

2. Pendekatan Berpusatkan Guru


3. Pendekatan Berpusatkan Murid

4. Pembelajaran Konstruktivisme

5. Pembelajaran Kontekstual


6. Pembelajaran Masteri

7. Pembelajaran Akses Kendiri


8. Pembelajaran Pengaturan Kendiri

9. Kajian Masa Depan

10. Teori Kecerdasan Pelbagai

M u k a S u r a t | 7

Kaedah pengajaran merupakan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan tertentu dan sistematik bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran
dalam jangka masa pendek. Kaedah pengajaran menterjemahkan pendekatan pengajaran yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Antara
kaedah pengajaran yang dicadangkan adalah seperti:


1. Talaqqi Musyafahah

2. Bercerita

3. Latih Tubi

4. Main Peranan

5. Perbincangan


6. Permainan

7. Penyelesaian Masalah

8. Tasmik

9. Kuiz

10. Lakonan

11. Soal Jawab


12. Projek

13. Sumbangsaran

14. Lawatan

55. Pembelajaran berasaskan projek

16. Pembelajaran inkuiri
M u k a S u r a t | 8

Bagi memastikan sesuatu pembelajaran dan pengajaran berjaya dan mencapai objektif, guru perlu memahami dan menguasai standard kandungan dan standard
pembelajaran dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam
akan membantu guru mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan melaksanakan pentaksiran bagi
mengesan standard prestasi dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan masing-masing.


KREATIVITI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah pembangunan agama, masyarakat,
bangsa dan negara. Guru yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran akan merangsang dan memotivasikan murid untuk
meneroka bidang ilmu yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang kreatif.


Kreativiti dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam akan merangsang murid untuk membuat kajian dan penyelidikan, penyelesaian
masalah dalam kehidupan dan penghasilan pelbagai bahan dengan mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Kreativiti ini juga akan
dapat menjana idea murid dalam mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.

PENTAKSIRAN


Pentaksiran adalah kaedah yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai.
Kepentingan pentaksiran kepada guru adalah untuk memberi gambaran tentang perkembangan murid, menilai keberkesanan PdP, membantu
memperbaiki PdP dan membantu menyusun perancangan untuk melaksanakan tindakan susulan. Kepentingan pentaksiran kepada murid pula adalah
untuk memahami tujuan mereka belajar, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dan memaklumkan kepada murid tentang tindakan susulan yang
perlu diambil untuk mereka mencapai standard yang ditetapkan.

Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik dapat dijalankan. Dua bentuk
pentaksiran dijalankan, iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan dalam proses

pembelajaran dan pengajaran. Maklumat yang diperolehi memberi maklum balas tentang sejauhmana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Guru
dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti
pemulihan dan kekuatan murid perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan. Contoh pentaksiran formatif : latihan, kerja rumah, kuiz, lembaran kerja,
tugasan, pemerhatian dan lain-lain yang bersesuaian. Pentaksiran Sumatif pula dikaitkan dengan pentaksiran pada akhir unit pembelajaran, penggal,
bulan atau tahun. Memberikan nilai yang membezakan pencapaian seseorang murid dengan murid yang lain dan seringkali digunakan untuk membuat
pemilihan. Contoh ujian sumatif: ujian topical, ujian bulanan, peperiksaan penggal dan lain-lain ujian yang bersesuaian.
M u k a S u r a t | 9

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) adalah satu dokumen yang mengintegrasikan antara standard kurikulum dan standard pentaksiran. DSKP
merupakan satu dokumen lengkap tentang maklumat kurikulum yang dilaksanakan bagi setiap tahun persekolahan. DSKP turut menyenaraikan pendahuluan,
matlamat, objektif, fokus matapelajaran, organisasi kandungan, status, peruntukan waktu, strategi pengajaran dan pembelajaran, kreativiti guru dalam proses
pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran dan penutup. DSKP juga menyenaraikan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu
dilalui oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tahun pembelajaran.

Standard Kandungan:

Standard Kandungan adalah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan serta boleh tunjukkan melalui perubahan tingkah laku
dalam satu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran:

Standard Pembelajaran adalah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Standard Prestasi:

Standard Prestasi adalah satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.


Tahap Penguasaan:

Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan

Himpunan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi ini akan digunakan oleh guru untuk mengukur tahap penguasaan yang boleh
dicapai oleh murid setelah berlakunya interaksi antara guru dan murid dalam sesi PdP. Bagi menentukan tahap penguasaan murid, guru mesti menghabiskan satu
standard kandungan dan keseluruhan standard pembelajaran yang berkenaan dalam waktu PdP yang ditetapkan. Standard Kandungan dan himpunan Standard
Pembelajaran ini disebut sebagai kelompok. Prestasi murid akan ditentukan oleh guru setelah mereka menghabiskan setiap kelompok standard kandungan dan
standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam interaksi antara guru dan murid. Tafsiran tahap penguasaan secara umum telah dibangunkan untuk
memudahkan setiap subjek menentukan apakah tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh murid bagi memastikan seseoramg murid telah mencapai standard yang
telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran.


M u k a S u r a t | 10

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara UmumTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN


1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara
yang asas.
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan
2
apa yang telah dipelajari.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.


5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara
sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu
6 secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
M u k a S u r a t | 11

Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan IslamTahap Penguasaan Tahap Kemahiran Pernyataan StandardMurid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai
1 ILMU
dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.


Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai
2 AMALI
secara praktik dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.


Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
3 AMALAN daripada kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing dalam
kehidupan harian.

Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan
4 ILTIZAM nilai daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggung
jawab melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang
5 PENGHAYATAN dilakukan dalam kehidupan harian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai
daripada kandungan yang dipelajari.

Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai
daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta
6 PENTABIATAN
mempamerkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi
atau boleh membimbing orang lain.M u k a S u r a t | 12

PENUTUP

Kandungan kurikulum ini digubal untuk memenuhi keperluan setiap Muslim dari segi fardhu ain dan fardhu kifayah bagi mencapai kebahagiaan di dunia
dan akhirat, bersesuaian dengan peringkat dan keupayaan murid sekolah rendah. Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran secara

optimum amatlah dituntut agar matlamat transformasi pendidikan yang dihasratkan dapat direalisasikan. Pengaplikasian Dokumen Standard
Kurikulum Pentaksiran secara holistik yang merangkumi tiga komponen kurikulum mampu memenuhi enam aspirasi murid yang digariskan dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya Kementerian Pendidikan Malaysia mengharapkan agar para guru dapat menterjemahkan
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran ini dengan tepat semasa berlakunya interaksi antara guru dengan murid .
M u k a S u r a t | 13

(KSSR) ملاسإ نقيديدنف نيرهامك نءاساوغف فهات مومع نءاتاثرف


درذيتص ٌيرٍانن ـٍات
۲ . ؼٔصام ٌٛآاؾّأن تْهٔػم ٖزجلاؾد ؼٓ ًغّذىان فأتص لماد ٖلأى ٌاد ٌيرٍانن ،ٌاٍْاتػؾ ظاصا ٖٛاصاْػم تؾاد ذٓرْم وملع 5ٖزجلاؾد ؼٓ ًغّذىان لماد ؤتنزؾ ارادص ٖلأى ٌاد ٌيرٍانن ،ٌا ٍْاتػؾ ًناىْضػم ّاتا ـٔضىْن ًهضلحيم تؾاد ذٓرْم يلنع


۲ . ؼٔصام ٌٛآاؾّأن تْهٔػم 2


ٌٛآاؾّأن تْهٔػم ٖزجلاؾد ؼٓ ًغّذىان ذؾرد ٖلأى ٌاد ٌيرٍانن ،ٌاٍْاتػؾ ًه ٔصاهٔلؿػم ٌاد ًه ضلحيم تؾاد ذٓرْم

. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ۲ ؼٔصام نلمع 3- ِْضغْصزب ارادص ٖزجلاؾد ؼٓ ًغّذىان ذؾرد ٖلأى ٌاد ٌيرٍانن ،ٌاٍْاتػؾ ًه ٔصاهٔلؿػم ٌاد ًه ٓارَْػم ً َٔلْب نزب ذٓرْم واشتلا

. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثيناىاضكلم باْحغْضػتزب ٌاد ِْضغْص 4،ٌاٍْاتػ ؾ ًنزصادزب ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًنْنلاد ؼٓ ًقذئت فداٍزت ةماقتسا اترس يساكيفيتسوج ًه ٓبرمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم نتايحغف


. ٖزجلاؾد ؼٓ ًغّذىان ذؾرد ٖلأى ٌاد ٌيرٍانن 5


ًَبّزؾ مْتيب لماد ٖزجلاؾد ؼٓ ًغّذىان ذؾرد ٖلأى ٌاد ٌيرٍانن ًه ٔصاهٔلؿػم ،ٌاٍْاتػؾ ًه صْمّزم ًَٔلْبنزب ذٓرْم

تنعيبطنف 6
. ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ا ّات ٍْٕتىْخد ُٔلْب ٌاد ْٚكتزب ؼٓ ؽرّأص ٖاضابص ًئؿنٔؿن ٢ ٖيرخ ًنيرماؿمم اتزص ْنلا ُهػٔتM u k a S u r a t | 14

) KSSR ( نما نوهات ملاسإ نقيديدنف لماد غديب توكيغم نيرهامك فهات مومع ن ء اتاثرف

) خابمم (
.ثىٛاخابنؾ ًهلنعػم اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ذؾرد ُٔلٔؾزت ٗرْص خابمم 5 .

ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات
.ْتيتزت ۲ ٗرْص خا بمم ُٔلْب ذٓرْم ْنلع 5.لٓٛاب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص خابمم ُٔلْب ذٓرْم ٕلنع 2
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًهلنعد اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص خابمم ُٔلْب ذٓرْم ًلنع 3. خابمم واشتلازب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص خابمم ًَٔلْبنزب ديروم واشتلا 4
. خابمم ٘ماكتصا اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص خابمم ًَٔلْبنزب ديروم تنٓاحػؾ 5
ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ثىٛاخاب ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص خابمم ًَٔلْبنزب ديروم
تنعٔبطيؾ 6
.ًٓٛلا ؽرّا
M u k a S u r a t | 15

) ظفحغم (
.ثىٛاخابنؾ ًهلنعػم اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ذؾرد ُ ٔلٔؾزت ٗرْص خابمم 5 .


.ًٓراٍ ٗدابع ٌاد ٗلاص لماد ٌٛاخاب مْتىّا ذؾرد ٗرْص ظفحغم 2 .

ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات
.ْتيتزت ۲ ٗرْص ظفحغم ُٔلْب ذٓرْم ْنلع 5
.لٓٛاب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص ظفحغم ُٔلْب ذٓرْم ٕلنع 2.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًهلنعد اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص ظفحغم ُٔلْب ذ ٓرْم ًلنع 3

. ظفحغم واشتلازب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص ظفحغم ًَٔلْبنزب ديروم واشتلا 4

. ظفحغم ٘ماكتصا اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص ظفحغم ًَٔلْبنزب ديروم تنٓاحػؾ 5

ُٔلْب ّاتا ثىٛاخاب ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ْتيتزت ۲ ٗرْص ظفحغم ًَٔلْبنزب ديروم
تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم

M u k a S u r a t | 16

) ننوفك ( ناءرقلا
. ثىزجاػؾ ٕتأحد ٌاد ًهلنعد مْتىّا ُٔلٔؾزت ٗرْص فابرب دْصكم ٕنَمم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات


.ْتيتزت ۲ ٗرْص ينتزػؾ ٌاد ًليػؾ ًناتاثم ديروم ْنلع 5
.ْتيتزت ۲ ٗرْص ٖرد ٘ٓا ينتزػؾ ٌاد ًليػؾ ًهضلحيم ديروم ٕلنع 2.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ْتيتزت ۲ ٗرْص ٖرد ٘ٓا ٌزجاػؾ ًهٔصاهٔلؾاػم ناد نكسلجنم ديروم ًلنع 3
.نيراه نفوديوك لماد ثنكلمعغم ْتيتزت ۲ ٗرْص دفرد نرجاغف نكيساكيلفاغم ناد نكيارووغم ديروم واشتلا 4

.نيراه نفوديوك لماد ثنكلمعغم ْتيتزت ۲ ٗرْص دفرد نرجاغف طٔضٔلاىاػم ديروم تنٓاحػؾ 5

ُٔلْب اترس نيراه نفوديوك لماد ثنكلمعغم ْتيتزت ۲ ٗرْص دفرد نرجاغف ًهصْمّزم ديروم
تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ثيلنع ٍْٕتى ْخد


M u k a S u r a t | 17

) ذْٓتج ( ناءرقلا
.ذْٓتجزب ًغد ناءرقلا ٘ٓا ٌٛاخابنؾ ًهلنعػم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات


.ْتيتزت ذْٓتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا ًغْتْؾ خابمم ٌاد تي ضؾ ليػم ُٔلْب ذٓرْم ْنلع 5
. لٓٛاب ًغد ْتيتزت ذْٓتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا ًغْتْؾ خابمم ٌاد تي ضؾ ليػم ُٔلْب ذٓرْم ٕلنع 2. لْتب نغد ْتيتزت ذْٓتج وْهح ًه ٔصاهٔلؾ ػم ا ٌاد خابمم ُٔلْب ذٓرْم ًلنع 3

. لْتب ًغد ْتيتزت ذْٓتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ناءرقلا ٘ٓا خابمم واترلازب ٌاد ًَٔلْبنزب ذٓرْم واشتلا 4

. ُماكتصا ارادص لْتب ًغد ْتيتزت ذْٓتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ناءرقلا ٘ٓا خابمم ًَٔلْب نزب ذٓرْم تنٓاحػؾ 5

ُٔلْب اتزص ُماكتصا ارادص لْتب ًغد ْتيتزت ذْٓتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ناءرقلا ٘ٓا خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم
تنعٔبطيؾ 6
.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ثىٛاخاب ٍْٕتىْخد

M u k a S u r a t | 18

.ثىزجاػؾ ٕتأحد ٌاد ًهلنعد مْتىّا ُٔلٔؾزت ۲ ٕنَمم ٌ اد خابمم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات


.ثيَجمزت ٌاد خابمم ُٔلْب ذٓرْم ْنلع 5
.ثيههٔتنزؿمم ٌاد ْتيتزت ًتْتىْت ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2.ًٓراٍ ًؾّ ذَٔن لماد ْتيتزت ًتْتىْت ًه ٔصاهٔلؾ اػم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع 3
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ِْضغْص - ِْضغْصزب ارادص ثيهلنعػم ٌاد ْتيتزت ًتْتىْت ًهٓارَْػم ذٓرْم واشتلا 4ًؾّذَٔن لماد ثيناىاضكلم ًػٔتيؿن ٕصاهٔؿٔتصْج ًهٓبرمم ٌاد ْتيتزت ًتْتىْت طٔضٔلاىاػم ذٓرْم

تنٓاحػؾ 5
.ًٓراٍ


ُٔلْب اترس نيراه نفوديوك لماد ثنغيتنفك يتايحغم ناد ْتيتزت نتوتنوت نكلمعغم ناد نكسومورم ديروم
تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ثيلنع ٍْٕتىْخد

M u k a S u r a t | 19

ٗذٔكع
.واضازب ًؾّذَٔن لماد ؼٔتئب ٌاد ًػضؾ ٖاضابص ٗذٔكع ظاصا نيكٔم ٌاد ٕنَمم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات


.ٗذٔكع ظاصا فيسنوك ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 5
. ٗذٔكع فيسنوك نكسلجنم ديروم ٕلنع 2.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ث ننوفك ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ٗذٔكع فيسنوك نكسلجنم ذٓرْم ًلنع 3
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًػضؾ ٖاضابص ثيهٓداحيم ًغد ٗذٔكع فيسنوك ننوفك ًهٓارَْػم ذٓرْم واشتلا 4
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضابص ثيهٓداحيم ٌاد ٗذٔكع فيسنوك ننوف ك طٔضٔلاىاػم ذٓرْم تنٓاحػؾ 5ناد ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضابص ثيهٓداحيم اتزص ٗذٔكع فيسنوك ننوفك ًهصْمّزم ذٓرْم

تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتا يهوتنوخد ىيلوبM u k a S u r a t | 20

ٗدابع
. ًتْتىْت ٍْٕيمم ٖاضابص ٗ دابع ظاصا ًهلنعػم ٌاد ٕنَمم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات


.ٗدابع ظاصا فيسنوك ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 5
.ٗدابع فيسنوك ًههٔتنزؿمم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد لْتب ًغد ٗدابع فيسنوك ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع 3
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد اىرْؿسم ارادص ٗدابع فيسنوك ًهلنعػم ناد نك يارووغ م ديروم واش تلا 4
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ٘ماكتصا اتزص اىرْؿسم ارادص ٗدابع فيسنوك ًهلنعػم ٌاد سيسيلاناغ م ديروم تنٓاحػؾ 5
يهوتنوخد ىيلوب اتزص ًٓراٍ ًؾّذٔ َن لماد ٘ماكتصا ارادص ٗدابع فيسنوك ًهلنعػم ناد نك سومور م ديروم
تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتاM u k a S u r a t | 21

ِيرص
اذئضب ذؿن ٌٛاتئدن ظار نمايم ٕضاب هلصّ ُٔلع للها ٙلص للها لْصر ِيرص ذؾرد رابتعا لٔبنػم ٌاد ٕنَمم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات


 للها لْصر ِيرص ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 5


 للها لْصر ِيرص ذؾرد أْتضٓزؾ ًه ضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد  للها لْصر ِيرص أْتضٓزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع 3


ارادص ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد  للها لْصر ِيرص أْتضٓزؾ نك يارووغ م ذٓرْم
واشتلا 4
.ِْضغْص – ِْضغْصزبًؾّذَٔن لماد ٘ماكتصا ارادص ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد  للها لْصر ِيرص أْتضٓزؾ طٔضٔلاىاػم ذٓرْم
تنٓاحػؾ 5
.ًٓراٍ


ذؿن اتئخ ظار ًهقْنجْيم ٕضاب ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد  للها لْصر ِيرص أْتضٓزؾ ًهصْمّزم ذٓرْم
تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتز ص ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ْٖٛللام  للها لْصر


M u k a S u r a t | 22

بدا
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ۲ ٖلأى ٕتأحػم ٌاد ًهلنعػم ، ٕنَمم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات


.بدا ظاصا فيسنوك ًناتاثم ديروم ْنلع 5
.بدا فيسنوك ًههٔتنزؿمم ٌاد ًهضلحيم ديروم ٕلنع 2.لْتب ًغد بدا فيسنوك ًهٔصاهٔلؿػم ناد نكسلجنم ديروم ًلنع 3
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ِْضغْص – ِْضغْصزب ارادص بدا فيسنوك ًهلنعػم ناد ًهٓارَْػم ديروم واشتلا 4
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ٘ماكتصا ارادص بدا فيسنوك ًهلنعػم ٌاد طٔضٔلاىاػم ديروم تنٓاحػؾ 5ؽرّا ؼٔبنٔبمم ّاتا ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ٘ماكتصا ارادص بدا فيسنوك ًهلنعػم ٌاد ًهصْمّزم ديروم

تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلاM u k a S u r a t | 23

ّٖاج
. اضػب آادْب ًضٓراّ ٖاضابص ثٓٛاتئديم اتزص ّٖاج طٔلْيم ٌاد خابمم 5 .


ٌيرضهتيؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات. يواج ًضٔلْت لماد ٌٛاتانزؾ ٌاد تاك وكوس ،فورح طٔلْيم ٌاد خابمم ،تْبثم ُٔلْب ذٓرْم ْنلع 5
. لٓٛاب نغد يواج ًضٔلْت لماد ٌٛاتانزؾ ٌاد تاك وكوس ،فورح طٔلْيم ٌاد خابمم ،تْبثم ُٔلْب ذٓرْم ٕلنع 2
. لوتب نغد يواج ًضٔلْت لماد ٌٛاتانزؾ ٌاد تاك وكوس ،فورح طٔلْيم ٌاد خابمم ،تْبثم ُٔلْب ذٓرْم ًلنع 3ٌاد لْتب نغد يواج ًضٔلْت لماد ٌٛاتانزؾ ٌاد تاك وك وس ،فورح طٔلْيم ٌاد خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم

واشتلا 4

.ُلْهصد ثينآادْبمم
.ًصّزتزب ٌاد لْتب ًغد يواج ًضٔلْت لماد ظ ؤت ّاتا تآا طٔلْيم ٌاد ائبمم ،خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم تنٓاحػؾ 5ُٔلْب اتزص لْتب ًغد ّٖاج ًض ٔلْت لماد ظ ؤت ّاتا تآا طٔلْيم ٌاد ائبمم ،خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم
تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ٍْٕتىْخد

M u k a S u r a t | 24

ولاصإ ًكٓذٓذيؾ درذيتص وْلْهٓرْن


نما ٌٍْات


ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذىان درذيتص


ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص خابمم ُٔلْب ذٓرْم ْنلع . 1

. 5 ٗرْص ، ينتلا ةروس خابمم 1.1.1 ٌٛاخاب 1.1

ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص خابمم ُٔلْب ذٓرْم ٕلنع ٗرْص ٌاد حازغىلإا ةروس لنعغم ٌاد خابمم


.لٓٛاب ًغد 2 ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا

ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص خابمم ُٔلْب ذٓرْم ًلنع ، ينتلا ةروس ٌٛاخاب ًنزغدزؿمم 1.1.2 و ل تب نغد ٗرْص

.ًٓراَص ًؾّذَٔن لماد ًهلنعد اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد 3 ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ذيوتجرب ٌاد
ذيوتجرب ناد لوتب نغد
ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم واشتلا

.ٌاٛزكلا خابمم واشتلازب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد 4 ،ينتلا ةروس ٌٛاخاب لنعػم 1.1.3


ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم تنٓاحػؾ ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص

.ٌاٛزكلا خابمم ٘ماكتصا اتزص ذ ْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد 5 اترس ةلاص لماد

ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم نيراه ًؾّذَٔن


ّاتا ثىٛاخاب ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْبM u k a S u r a t | 25

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذىان درذيتصٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص ظفحغم ُٔلْب ذٓرْم
ْنلع 5 ٗرْص ، ينتلا ةروس ظفحغم 1.2.1
. ن ظفح 1.2
ٗرْص ٌاد حازغىلإا

ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص ظفحغم ُٔلْب ذٓرْم لنعغم ٌاد ظفحغم
ٕلنع 2 ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد ٗرْص ، ينتلا ةروس
.لٓٛاب ًغد ، ينتلا ةروس ن ظفح ًنزغدزؿمم 1.2.2 ٗرْص ٌاد حازغىلإا


ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص ظفحغم ُٔلْب ذٓرْم ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص
و ل تب نغد
ًؾّذَٔن لماد ًهلنعد اتزص ذْٓتج زب ٌاد لْتب ًغد ًلنع 3 ذيوتجرب ناد لوتب نغد ذيوتجرب ٌاد


.ًٓراٍ ،ينتلا ةروس ن ظفح ًه لنعػم 1.2.3
ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص
ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص ظفحغم ًَٔلْبنزب ذٓرْم
واشتلا 4 اترس ةلاص لماد
. ظفحغم واشتلازب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد
نيراه ًؾّذَٔن

ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص ظفحغم ًَٔلْبنزب ذٓرْم
تنٓاحػؾ 5

. ظفحغم ٘ماكتصا اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد


ٗرْص ٌاد حازغىلإا ٗرْص ، ينتلا ٗرْص ظفحغم ًَٔلْبنزب ذٓرْم

ّاتا ثىٛاخاب ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ذْٓتجزب ٌاد لْتب ًغد تنعٔبطيؾ 6


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْبM u k a S u r a t | 26

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

. رذكلا ٗرْص ٌزجاػؾ ٌاد ينتزػؾ ، ًليػؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 .رذكلا ٗرْص ًليػؾ ًه غزيم 1.3.1.1 ننوفك 1.3
. رذكلا ٗرْص ٘ٓا ٌزجاػؾ ٌاد ينتزػؾ ، ًليػؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 ذؾرد ٘ٓا ٕترا ًه ٓارَْػم 1.3.1.2 ،طٔضٔلاىاػم 1.3.1

.رذكلا ٗرْص ٌاد لنعػم
ًهٔصاهٔلؿػم اتزص ٌزجاػؾ ٌاد ينتزػؾ ، ًليػؾ ًهضلحيم ذٓرْم
ًلنع 3 ٗرْص ٕتأحػم
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد رذكلا ٗرْص ذؾرد ٘ٓا ٌزجاػؾ ٗرْص ٌزجاػؾ ًهصْمّزم 1.3.1.3 .رذكلا


ًهٔصاهٔلؿػم اتزص ٌزجاػؾ ٌاد ينتزػؾ ، ًليػؾ ًهٓارَْػم ذٓرْم ث يهتٓٛاهغْبَْػم ٌاد رذكلا


ًؾّذَٔن لماد ثيهلنعػم واشتلازب ٌاد رذكلا ٗرْص ذؾرد ٌزجاػؾ واشتلا 4 . ًٓراٍ ًؾّذٔ َن لماد


.ًٓراٍ ٕتأحػم ٌاد ًه لنعػم 1.3.1.4


٘ماكتصا ٌاد رذكلا ٗرْص ذؾرد ٌزجاػؾ طٔضٔلاىاػم ذٓرْم .رذكلا ٗرْص ٌزجاػؾ
تنٓاحػؾ 5
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثيهلنعػم
٘ماكتصا ٌاد رذكلا ٗرْص ذؾرد ٌزجاػؾ ًهصْمّزم ذٓرْم


ّاتا ثيلنع ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثيهلنعػم تنعٔبطيؾ 6


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب
M u k a S u r a t | 27

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

. ٗرْص ٌزجاػؾ ٌاد ينتزػؾ ، ًليػؾ ًناتاثم ذٓرْم
ْنلع 1 ٗرْص ًليػؾ نكغرنم 1.3.2.1 ،طٔضٔلاىاػم 1.3.2


. ٌاد لنعػم
. ٗرْص ٘ٓا ٌزجاػؾ ٌاد ين تزػؾ ، ًليػؾ ًهضلحيم ذٓرْم
ٕلنع 2 ٗرْص ٕتأحػم

ذؾرد ةيا ٕترا ًه ٓارَْػم 1.3.2.2

ًهٔصاهٔلؿػم اتزص ٌزجاػؾ ٌاد ينتزػؾ ، ًليػؾ ًهضلحيم ذٓرْم . ٗرْص .
ًلنع 3
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ٗرْص ذؾرد ٘ٓا ٌزجاػؾ
ٗرْص ٌزجاػؾ ًه صْمّزم 1.3.2.3
ًهٔصاهٔلؿػم اتزص ٌزجاػؾ ٌاد ينتزػؾ ، ًليػؾ ًهٓارَْػم ذٓرْم
ًهتٓٛاهغْبَْػم ٌاد

ًؾّذَٔن لماد ث يهلنعػم واشتلازب ٌاد ٗرْص ذؾرد ٌزجاػؾ واشتلا 4
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد
.ًٓراٍ


٘ماكتصا ٌاد ٗرْص ذؾرد ٌزجاػؾ طٔضٔلاىاػم ذٓرْم ٕتأحػم ٌاد ًه لنعػم 1.3.2.4
تنٓاحػؾ
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثيهلنعػم 5 . ٗرْص ٌزجاػؾ
٘ماكتصا ٌاد ٗرْص ذؾرد ٌزجاػؾ ًهصْمّزم ذٓرْم

ّاتا ثيلنع ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثيهلنعػم تنعٔبطيؾ 6


.ًٓٛلا ؽرّ ا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب
M u k a S u r a t | 28

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا ًغْتْؾ خابمم ٌاد تيضؾ ليػم ُٔلْب ذٓرْم وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا خابمم 1.4.1 : ذيوتج 1.4

عم لاب ٕكلحراَظإ ذْٓتج ْنلع 1 , لاب ,ٕكلحراَظإ ٌاد تيضؾ ليػم 1.4.1

عم ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا خابمم

وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا ًغْتْؾ خا بمم ٌاد تيضؾ ليػم ُٔلْب ذٓرْم , ٕكلحراَظإ وْهح

عم لاب ٕكلحراَظإ ذْٓتج ٕلنع 2 ,ٕكلحراَظإ وْهح تيضؾ ليػم , لاب

. لٓٛاب ًغد 1.4.2

ذْٓتج وْهح ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ٘ٓا ًغْتْؾ خابمم ُٔلْب ذٓرْم عم , لاب عم

ًغد عم لاب ٕكلحراَظإ ًلنع 3 لماد

. لْتب .ٖزجلاؾد ؼٓ ٘ٓا

ديوتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا خابمم واشتلازب ٌاد ًَٔلْبنزب ذٓرْم ذْٓتج وْهح ٕصاهٔلؿػم 1.4.3

ًغد عم لاب ٕكلحراَظإ واشتلا 4 لاب ٕكلحراَظإ

لْتب عم

ديوتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم .ٌٛاخاب

ًغد عم لاب ٕكلحراَظإ تنٓاحػؾ 5 ٕغّذىاػم ؼٓ ٌٛاخاب ًهلنعػم

٘ماكتصا ارادص لْتب 1.4.4

ديوتج وْهح ٕغّذىاػم ؼٓ ٘ٓا خابمم ًَٔلْبنزب ذٓرْم ٕكلحراَظإ ذْٓتج وْهح

ًغد عم لاب ٕكلحراَظإ تنعٔبطيؾ عم لاب

ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ثىٛاخاب ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص ٘ماكتصا ارادص لْتب 6 لماد بلاق إ

.ًٓٛلا ؽرّا .ًٓراٍ ًؾّذَٔن

M u k a S u r a t | 29

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص


.ثيَجمزت ٌاد خابمم ُٔلْب ذٓرْم ْنلع 1 .ث نوجمرت ناد خابمم 2.1 2 .
ا راخ ًههٔتنزؿمم ٌاد ًتْتىْت ًهضلحيم ذٓرْم ٕتاؿٔتيٓا ًه غزي م 2.2 ٌاد ظْمّزم ،خابمم
ٕلنع 2 تنٓٛانزب ٕتأحػم
. ِاْصر ٖرذئَػم ٌزجاػؾ ًهٓارَْػم 2.3 : ِاْص ر ًغرلالماد ِاْصر ًغرلا ًتْتىْت ًهٔصاهٔل ػم ؿ ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم ِ . اْصر ًغرلا
ًلنع 3  : للها لْصر لاق

.ًٓراٍ ًؾّذَٔن ًضن ٌاد ببص طٔضٔلاىاػم 2.4ثيهٍّٛاحيم ٌاد ِاْصر ًتاْبزؾ ًقّرْبن ًهٓارَْػم ذٓرْم .ِاْصر ْنلازب
واشتلا 4
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ِْضغْص - ِْضغْصزب ارادص ٖرذئَػم ًكٓٛابن ًه ػدئبمم 2.5
يساكيفيتسوج ًهٓبرمم ٌاد ٕتاؿٔتيٓا طٔضٔلاىاػم ذٓرْم .ِاْصر
تنٓاحػؾ 5
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثيهٍّٛاحيم ًػٔتيؿ ن ِاْصر ًلنع ًقّرْبن يفصنإغم 2.6ًتاْبزؾ ًهٍّٛاحيم ٌاد ٕتاؿٔتيٓا ًهصْمّزم ذٓرْم لماد ثٍّٔٛاحيم اَصّازب ٌاد
تنعٔبطيؾ 6
.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب اتزص ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ِاْصر .ًٓراٍ ًؾّذَٔنM u k a S u r a t | 30

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص


. عسم للها زب تنٓٛانزب ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 للها زب ينتزػؾ ًه غز يم 3.1.1 ٗذٔكع 3 .. عسم للها زب تنٓٛانزب ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 ًهٔتقْبمم ٌاد نئكٔم 3.1
للها ٕلكى لٔلد ًهغزيم 3.1.2 عسم للها زب


ظاصا ارانزؾ ننوفك ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم .ثٔترا ٌاد زب
ًلنع 3
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد عسم للها زب تنٓٛانزب للها نئكٔم دْصكم ًهضلحيم 3.1.3


لٔلد ْٖٛللام عسم زب
ثيهٓداحيم ًغد عسم تفيصرب للها ؼتيت ننوفك ًهٓارَْػم ذٓرْم
واشتلا 4 .ٕلكع
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًػضؾ ٖاضابص

للها نئكٔم ًضن طٔضٔلاىاػم 3.1.4
ثيهٓداحيم ٌاد عسم تفي صرب للها ؼتيت ننوفك طٔضٔلاىاػم ذٓرْم
تنٓاحػؾ 5 ًؾّذَٔن لماد عسم
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضاب ص . ًٓراٍ
اتزص عسم تفيصرب للها ؼتيت ننوفك ًهصْمّزم ذٓرْم للها زب ًئكٔ ن ًهٔتقْبمم 3.1.5


ُٔلْب ٌاد ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضابص ثيهٓداحيم تنعٔبطيؾ 6 . ْٖٛللام عسم


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ٍْٕتىْخد ٌاد ننوفك ًهصْمّزم 3.1.6


عسم تفيصرب للها ؼتيت ًئكٔن


M u k a S u r a t | 31

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

ًلنع ارأَلمم ظأتيص ًغد


.ًٓراٍ


. للها تنٓٛانزب ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 للها زب ينتزػؾ ًهغزيم 3.2.1 ًهٔتقْبمم ٌاد نئكٔم 3.2

للها زب

. للها تنٓٛانزب ظ اصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2
للها ٕلكى لٔلد ًهغزيم 3.2.2


ظاصا ارانزؾ ننوفك ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم .ثٔترا ٌاد زب
ًلنع 3

.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد للها تنٓٛانزب للها نئكٔم دْصكم ًهضلحيم 3.2.3


لٔلد ْٖٛللام زب
ًغد للها ؼتيت ننوفك ًهٓارَْػم ذٓرْم
واشتلا 4 .ٕلكع
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًػضؾ ٖاضابص ثيهٓداحيم

للها نئكٔم ًضن طٔضٔلاىاػم 3.2.4
ثيهٓداحيم ٌاد للها ؼتيت ننوفك طٔضٔلاى اػم ذٓرْم
تنٓاحػؾ 5 ًؾّذَٔن لماد
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاص ا ٖاضابص . ًٓراٍ
للها زب ًئكٔ ن ًهٔتقْ بمم 3.2.5
تنعٔبطيؾ 6 . ْٖٛللام
M u k a S u r a t | 32

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص


ٌاد ننوفك ًهصْمّزم 3.2.6


تفيصرب للها ؼتيت ًئكٔن
اتزص للها ؼتيت ننوفك ًهصْمّزم ذٓرْم
ًلنع ارأَلمم ظأتيص ًغد

ىيلوب ناد ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضاب ص ثيهٓداحيم .ًٓراٍ


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتا يهوتنوخد. للها تنٓٛانزب ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 للها زب ينتزػؾ ًهغزيم 3.3.1 ًهٔتقْبمم ٌاد نئكٔم 3.3

للها زب

. للها تنٓٛانزب ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕل نع 2

M u k a S u r a t | 33

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص


ٌاد للها تنٓٛانزب ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم للها ٕلكى لٔلد ًهغزيم 3.3.2
ًلنع 3
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثينيقيم نسك ًهٔصاهٔلؿػم .ثٔترا ٌاد زب
للها ؼتيت نئكٔم ٌاد ننوفك ًهٓارَْػم ذٓرْم للها نئكٔم دْصكم ًهضلحيم 3.3.3
واشتلا 4 لٔلد ْٖٛللام زب
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًػضؾ ٖاضابص ثيهٓداحيم ًغد
.ٕلكع


ٌاد للها ؼتيت نئكٔم ٌاد ننوفك طٔضٔلاىاػم ذٓرْم
تنٓاحػؾ 5 للها نئكٔم ًضن طٔضٔلاىاػم 3.3.4

.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاص ا ٖاضابص ثيهٓداحيم ًؾّذَٔن لماد


. ًٓراٍ
للها ؼتيت نئكٔم ٌاد ننوفك ًهصْمّزم ذٓرْم


للها ًئكٔ ن ًهٔتقْبمم 3.3.5
ناد ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضاب ص ثيهٓداحيم اتزص تنعٔبطيؾ ْٖٛللام زب
.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتا يهوتنوخد ىيلوب 6 . ًقذئت


ٌاد ننوفك ًهصْمّزم 3.3.6


تفيصرب للها ؼتيت ًئكٔن

ارأَلمم ظأتيص ًغد
M u k a S u r a t | 34

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

.ًٓراٍ ًلنع. للها ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 للها ينتزػؾ ًه غزيم 3.4.1 نئكٔم ٌاد ٕنَمم 3.4


ٖاض ابص
. للها ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 لماد ؼٔتئب ٌاد ًػضؾ
نئكٔم دْصكم ًهغزيم 3.4.2

ًٓراٍ ًؾّذَٔن
ٌاد للها ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم للها
ًلنع 3
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثينيقيم نسك ًهٔصاهٔلؿػم للها ٕلكى لٔلد ًهٓارَْػم 3.4.3ًغد للها غتنت نئكٔم ٌاد ننوفك ًهٓارَْػم ذٓرْم .ثٔترا ٌاد
واشت لا 4
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًػضؾ ٖاضابص ثيهٓد احيم للها نئكٔم ًضن طٔضٔلاىاػم 3.4.4

ًؾّذَٔن لماد
ٌاد للها غتنت نئكٔم ٌاد ننوفك طٔضٔلاىاػم ذٓرْم . ًٓراٍ


.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاص ا ٖاضابص ثيهٓداحيم تنٓاحػؾ


5
للها واى ًئكٔ ن ًهٔتقْبمم 3.4.5
. ًقذئت ْٖٛللام


للها غتنت نئكٔم ٌاد ننوفك ًهصْ مّزم ذٓرْم تنعٔبطيؾ 6 ٌاد ننوفك ًهصْمّز م 3.4.6


M u k a S u r a t | 35

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

ناد ًٓراٍ ًؾ ّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضابص ثيهٓداحيم اتزص للها ؼتيت ًئكٔن


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتا يهوتنوخد ىيلوب ًقذئت لماد ظاصا ٖاضابص

. ًٓراٍ
. للها ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 للها ينتزػؾ ً هغزيم 3.5.1 نئكٔم ٌاد ٕنَمم 3.5. للها ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 ؼٔتئب ٌاد ًػضؾ ٖاض ابص


نئكٔم دْصكم ًهغزيم 3.5.2 ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد
ٌاد للها ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم
ًلنع 3 للها

.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثينيقيم نسك ًهٔصاهٔلؿػم
للها ٕلكى لٔلد ًهٓارَْػم 3.5.3


للها غتنت نئكٔم ٌاد ننوفك ًهٓارَْػم ذٓرْم ٌاد
واشتلا 4
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ًػضؾ ٖاضابص ثيهٓداحيم ًغد .ثٔترا
للها غتنت نئكٔم ٌاد ننوفك طٔضٔلاىاػم ذٓرْم للها نئكٔم ًضن طٔضٔلاىاػم 3.5.4

ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاص ا ٖاضابص ثيهٓداحيم ٌاد تنٓاحػؾ 5 لماد
. ًٓراٍ ًؾّذَٔن
.ًٓراٍ
M u k a S u r a t | 36

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتصللها غتنت نئكٔم ٌاد ننوفك ًهصْمّزم ذٓرْم للها واى ًئكٔن ًهٔتقْبمم 3.5.5

ًؾّذَٔن لماد ًقذئت ظاصا ٖاضابص ثيهٓداحيم اتزص ْٖٛللام


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتا يهوتنوخد ىيلوب ناد ًٓراٍ . ًقذئت

تنعٔبطيؾ 6 ٌاد ننوفك ًهصْمّزم 3.5.6للها ؼتيت ًئكٔن
لماد ظاصا ٖاضابص


.ًٓراٍ ًقذئت. وٓيرع ـٔضىْن ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 .وٓيرع دْصكم ًناتاثم 3.6.1 ليػم ٌاد ٕنَمم 3.6

ـٔضىْن تيضؾ
ٕلكى لٔلد فابرب طٔضٔلاىاػم 3.6.2
. وٓيرع ـٔضىْن ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 ٖاض ابص وٓيرع
ـٔضىْن ًغد تنٓٛانزب ؼٓ ًؾّذَٔن لماد ؼٔتئبلماد ثٍّٔٛاحيم اتزص وٓيرع ـٔضىْن ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع .وٓيرع ًٓراٍ

.ًٓراٍ ًؾّذَٔن 3 وٓيرع ينضاَب نكيارووغ م 3.6.3


ذؿن اّابمم ُٔلْب ؼٓ ٌٛادأن ٌاد
ِْضغْص – ِْضغْصزب اتزص وٓيرع ـٔضىْن ًهٓارَْػم ذٓرْم واشتلا 4

M u k a S u r a t | 37

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثٍّٔٛاحيم . وٓيرعًهلنعػم طٔضٔلاىاػم 3.6.4
– ِ ْضغْصزب اتزص وٓيرع ـٔضىْن طٔضٔلاىاػم ذٓرْم تنٓاحػؾ

.٘ماكتصا ارادص ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ثٍّٔٛاحيم ِْضغْص 5 .وٓيرع


وٓيرع ـٔضىْن ًهصْمّزم 3.6.5
ٖاضابص ثيهٓداحيم اتز ص وٓيرع ـٔضىْن ًهصْمّزم ذٓرْم ؼٓ ارانزؾ ٍّٕٛاحيم ٌاد


ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتا يهوتنوخد ىيلوب ناد ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد ؼٔتئب تنعٔبطيؾ 6 .وٓيرع ًهببثم ُٔلْب

.ًٓٛلا ؽرّا
. تأعسم ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 تأعسم ين تزػؾ ًناتاثم 3.7.1 نئكٔم ٌاد ٕنَ مم 7 . 3


تأعسم ارانزؾ
نئكٔم دْصكم ًهضلحيم 3.7.2
. تأعسم ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2
ٌاد تأعسم ارانزؾ

ثٍْتىْخ - ِْتىْخ
للها ُتيٓزؾ تيعاطيم اتزص تأعسم ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع


.ثيغرلا ٍّٕٛاحيم ٌاد 3 نئكٔم ًضن طٔضٔلاىاػم 3.7.3

لماد تأعسم ارانزؾ

– ِْضغْصزب اتزص تأعسم ظاصا ارانزؾ ًهٓارَْػم ذٓرْم واشتلا 4
M u k a S u r a t | 38

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

ًؾّذَٔن لماد ثيغرلا ٍّٕٛاحيم ٌ اد للها ُتيٓزؾ تيعاطيم ِْض غْص . ًٓراٍ ًؾّذَٔن

.ًٓراٍ
ارانزؾ ًئكٔن ًهٔتقْبمم 3.7.4

– ِْضغْصزب اتزص تأعسم ظاصا ارانزؾ طٔضٔلاىاػم ذٓرْم ًق ئت ذ ْٖٛللام تأعسم


ًؾّذَٔن لماد ثيغرلا ٍّٕٛاحيم ٌ اد للها ُتيٓزؾ تيعاطيم ِْضغْص تنٓاحػؾ 5 ينكٓ ٌاد ننوفك ًهصْمّزم

.٘ماكتصا ارادص ًٓراٍ ٌاد تأعسم ارانزؾ ؼتيت 3.7.5

– ِْضغْصزب اتزص تأعسم ظاصا ارانزؾ ًهصْمّزم ذٓرْم .ًٓراٍ ًلنع اراَ ٔلمم ظأتيص

ًؾّذَٔن لماد ثيغرلا ٍّٕٛاحيم ٌ اد للها ُتيٓزؾ تيعاطيم ِْضغْص


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب واتا يهوتنوخد ىيلوب ناد ًٓراٍ

تنعٔبطيؾ 6. اصاْؾ ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 . اصاْؾ دْصكم ًناتاثم 4.1.1 ٗدابع .4

M u k a S u r a t | 39

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

ؼتيت ٕلكى لٔلد نكغرن م 4.1.2 ًناىاضكلم ،ٕنَمم 4.1
. اصاْؾ ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2
ًلْبد اصاْؾ زب ًؿٔجاْن اصاْؾ ٕتأحػم ٌادًغد اصاْؾ زب ٌاد اصاْؾ ظاصا ارانزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع . . ًلْبد


.لْتب 3 ٌاد بجاّ ٢ طزع ًه ضلحي م 4.1.3

.اصاْؾ حص ٢ طزع
اصاْؾ زب ٌاد ًلْبد اصاْؾ ـٔضىْن ًه ٓارَْػ م ذٓرْم واشتلا


.اىرْؿ سم ارادص 4 ٘يص ٌاد ٌْنّر ًه ٓارَْػ م 4.1.4
.اصاْؾ


٘ماكتصا ٌاد ًلْبد اصاْؾ ـٔضىْن طٔضٔلاىاػ م ذٓرْم تنٓاحػؾ ؼٓ ٢ ارانزؾ سيسيلاناغ م 4.1.5


.اىرْؿسم ارادص اصاْؾ زب 5 .اصاْؾ ًهلطبمم٘ماكتصا ٌاد ًلْبد اصاْؾ ـٔضىْن ًه صْمّز م ذٓرْم ُنهح ٕتأحػم ٌاد ؼدئب مم 4.1.6


ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص اىرْؿسم ارادص اصاْؾ زب .اصاْؾ زب


.ًٓٛلا ؽرّ ا تنعٔبطيؾ 6
ؼتيت ًهصْمّز م 4.1.7

ٕتأح ػم ٌاد اصاْؾ ـٔضىْن

ًغد ث ين اىاضكلم اتزص
M u k a S u r a t | 40

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

.اىرْؿسم

ذٔع ٌاد ذٔع ٘يص ٗلاص ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ذٔع ٘يص ٗلاص ينتزػؾ ًناتاثم 4.2.1 ٌاد ًهٓزٓذيم ،ٕنَمم 4.2
ْنلع 1
. ذٔع ٌاد ذٔع ٘يص ٗلاص ٕتأحػم

. ثينْنلام ذٔع ٌاد

ٌاد ذٔع ٘يص ٗلاص ًههٔتنزؿمم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم .
ٕلنع 2 ٌاّذيؾ ًه ٔديٓازؿ مم 4.2.2

. ذٔع
اّد ٘يص ٗلاص ًناىاضكلم


ٌاد ذٔع ٘يص ٗلاص ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم .ٖار ٖراٍ
ًلنع 3
.لْتب ًغد ذٔع ٗلاص يسلاونيس نكوكلام 4.2.3ذٔع ٌاد ذٔع ٘يص ٗلاص ًهٓزٓذيم ٌاد ًه ٓارَْػ م ذٓرْم . ٖار ٖراٍ اّد ٘يص
واشتلا 4
.اىرْؿسم ًغد ٘يص ٗلاص ٘نهح سيسيلاناغم 4.2.4


ذٔع ٘يص ٗ لاص ًهٓزٓذيم ُماكتصا ٌاد طٔضٔلاىاػ م ذٓرْم .ٖار ٖراٍ اّد
تنٓاحػؾ 5
. اىرْؿسم ًغد ذٔع ٌاد ؼتيت ًهصْمّز م 4.2.5

M u k a S u r a t | 41

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

ذٔع ٌاد ذٔع ٘يص ٗلاص ًهٓزٓذيم ٌاد ًهصْمّز م ذٓرْم ٖراٍ اّد ٘يص ٗلاص ـٔضىْن


ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ٍْٕتىْخد ُٔلْب اتزص اىرْؿسم ًغد تنعٔبطيؾ 6 اتزص ٕتأح ػم ٌاد ٖار


.ًٓٛلا ؽرّا .اىرْؿسم ًغد ثيهٓزٓذيم. ٗسايج ٗلاص ظاصا ارانزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 وْهح ٌ اد ينتزػؾ نكاتاثم 4.3.1 ٌاد ًهٓزٓذيم ،ٕنَمم 4.3


. ٗسايج ٗلاص ٗسايج ٗلاص ٕتأحػم


. ٗسايج ٗلاص ًههٔتنزؿمم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 ٌاّذيؾ ًهٔديٓازؿمم 4.3.2


. ٗسايج ٗلاص ًناىاضكلم.لْتب ًغد ٗسايج ٗلاص ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع 3 ٗلاص يسلاونيس ًنْنلام 4.3.3


. ٗسايج


.اىرْؿسم ًغد ٗسايج ٗلاص ًهٓزٓذيم ٌاد ًه ٓارَْػ م ذٓرْم واشتلا 4 ؼتيت ًهصْمّز م 4.3.4


ٌاد ٗسايج ٗلاص ـٔضىْن

ًغد ٗسايج ٗلاص ًهٓزٓذيم ُماكتصا ٌاد طٔضٔلاىاػ م ذٓرْم ًغد ثيهٓزٓذيم اتزص ٕتأحػم
تنٓاحػؾ 5

. اىرْؿسم .اىرْؿسم


M u k a S u r a t | 42

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

اتزص اىرْؿسم ًغد ٗسايج ٗلاص ًهٓزٓذيم ٌاد ًهصْ مّز م ذٓرْم تنعٔبطيؾ 6


.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ٍْٕتىْخد ُٔلْب. ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ أْتضٓز ؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 أْتضٓزؾ ؼنلاب زتلا ًه ضلحي م 5.1.1 ِيرص . 5

. ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ

. ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ أْتضٓزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 ٌاد ظْمّزم 5.1
ينحيجزؾ يسيا نكيارووغم 5.1.2 رابٔتعا ًهٔصاهٔلؿػم


ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ أْتضٓزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٘ . ٔبٓذح أْتضٓزؾ ذ ؾرد
ًلنع 3
.ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد  للها لْصر ٘يص ًهلنعػم اتزص ثرابتعا ذؾرد ًضن ًهٔديٓزؿمم 5.1.3 ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ


. ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ أْتضٓزؾ
ًهٔصا هٔلؿػم ٌاد ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ أْتضٓزؾ ًه ٓارَْػ م ذٓرْم


ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد  للها لْصر ٘يص ًهلنعػم اتزص ثرابتعا واشتلا 4 ُنهح ٌاد رابتعا طٔضٔلاىاػم 5.1.4


.ِْضغْص – ِْضغْصزب ارادص ينحيجزؾ أْتضٓزؾ ذؾرد
. ٘ٔبٓذح

ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ أْتضٓزؾ طٔضٔلاىاػم ذٓرْم
ٕصاهٔلؿػم ٌاد ظْمّز م 5.1.5

ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد  للها لْصر ٘يص ًهلنعػم اتزص ثرابتعا تنٓاحػؾ 5
ينحيجزؾ أْتضٓزؾ ذؾرد رابتعا
.٘ماكتصا ارادص
M u k a S u r a t | 43

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

٘يص ًهلنعػم اتزص ٘ٔبٓذح
ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ٘ٔبٓذح ينحيجزؾ أْتضٓزؾ ًهصْمّزم ذٓرْم
ًؾسذَٔن لماد  للها لْصر
ًٓراٍ ًؾّذَٔن لماد  للها لْصر ٘يص ًهلنعػم اتزص ثرابتعا
تنعٔبطيؾ 6 .ًٓراٍ
ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔلْب ّاتا ٍْٕتىْخد ُٔلْب ٌاد ٘ماكتصا ارادص

.ًٓٛلا
. ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع 1 أْتضٓزؾ ؼنلاب زتلا ًه غزيم 5.2.1 ٌاد ظْمّزم 5.2

. ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ رابتعا ًهٔصاهٔلؿػم
. ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع 2 أْتضٓزؾ ذؾرد

ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ ًهضلحيم 5.2.2

ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ ًهضلحيم ذٓرْم .٘هم اتْن ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ
ًلنع 3
. ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ذؾرد رابتعا طٔضٔلاىاػم 5.2.3ٌاد ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ ًهٓارَْػم ذٓرْم .٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ


– ِْ ضغْصزب ارادص ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم واشتلا 4 ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ظْمّزم 5.2.4


.ِْضغْص ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ ذؾرد رابتعا

ًؾّذَٔن لماد ٘هم اتْن

م
ٌاد ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ طٔضٔلاىاػم ذٓرْ تنٓاحػؾ 5 . ًٓراٍ

M u k a S u r a t | 44

ٕصاتضٓزؾ درذيتص ٌيرٍانن ـٍات ٌزجلابنؾ درذيتص ًغّذى ان درذيتص

.٘ماكتصا ارادص ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم
ٌاد ٘هم اتْن ٌٛانْبنؾ أْتضٓزؾ ًهصْمّزم ذٓرْم


ُٔلْب ٌاد ٘ماكتصا ارادص ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم تنعٔبطيؾ 6

.ًٓٛلا ؽرّا ؼٔبنٔبمم ُٔل ْب ّاتا ٍْٕتىْخد


طؿلص  للها لْصر ٌامس ذؾ ولاصإ ًػبننزؾ ًناتاثم ذٓرْم ْنلع لْصر ِْعد ٕضٔتاترص ًه غزيم 5.3.1 ٌاد ظْمّزم 5.3


.ُهم ا تْن ٌٛانْبنؾ 1 اتْن ٌٛانْبنؾ طؿلص  للها رابتعا ًهٔصاهٔلؿػم

طؿلص  للها لْصر ٌامس ذؾ ولاصإ ًػبننزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ٕلنع . ُهم ولاصإ ًػبننزؾ ذؾرد

.ُهم اتْن ٌٛانْبنؾ 2 فيداٍد ؼٓ ٌزباخ ًهضلحيم 5.3.2 للها لْصر ٌامس ذؾ


طؿلص  للها لْصر ٌامس ذؾ ولاصإ ًػبننزؾ ًهضلحيم ذٓرْم ًلنع لماد  للها لْصر ُٔلّا ٌٛانْبنؾ طؿلص 

.ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ُهم اتْن ٌٛانْبنؾ 3 . ِْعد ًهٓاؿنثم ُهم اتْن


طؿلص  للها لْصر ٌ امس ذؾ ولاصإ ًػبننزؾ ًهٓارَْػم ذٓرْم لْصر ِْعد ًضن طٔضٔلاىاػم 5.3.3

ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ُهم اتْن ٌٛانْبنؾ واشتلا 4 اتْن ٌٛانْبنؾ طؿلص  للها

.ِْضغْص – ِْضغْصزب ارادص . ُهم


طؿلص  للها لْصر ٌامس ذؾ ولاصإ ًػبننزؾ طٔضٔلاىاػم ذٓرْم تنٓاحػؾ ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ظْمّزم 5.3.4

ًؾّذَٔن لماد ثرابتعا ًهٔصاهٔلؿػم ٌاد ُهم اتْن ٌٛانْبنؾ 5 ولاصإ ًػبننزؾ ذؾرد رابتعا
M u k a S u r a t | 45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NEW CONSTRUCTION CATALOG LAYOUT 2019-20
Next Book
BossFamilyBrochure