The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chawanrat27102545, 2021-03-19 04:33:32

ลัคนานนต์

ลัคนานนต์

พระราชบญั ญตั ิคอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบญั ญตั ิ (พ.ร.บ.) วา่ ดว้ ยการกระทาความผิดเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ท่ีสภานิติบญั ญตั ิ
แห่งชาติใหค้ วามเห็นชอบเมื่อเดือนธนั วาคม เม่ือปี ที่ผา่ นมา (2559) และไดป้ ระกาศลงราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนั ท่ี 24 มกราคม ล่าสุด มีผลบงั คบั ใชแ้ ลว้ ในวนั ท่ี 24 พ.ค.น้ี

พ.ร.บ.วา่ ดว้ ยกระทาความผดิ เก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบบั 2 มี
สาระสาคญั ดงั น้ี

1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยนิ ยอม ใหผ้ รู้ ับสามารถปฏิเสธขอ้ มูลน้นั ได้ ไม่เช่นน้นั ถือเป็นส
แปม ปรับ 200,000 บาท
3. ส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
4. กด Like ไดไ้ มผ่ ดิ พ.ร.บ.คอมพฯ์ ยกเวน้ การกดไลค์ เป็นเร่ืองเกี่ยวกบั สถาบนั เสี่ยงเขา้ ข่ายความผดิ
มาตรา 112 หรือมีความผดิ ร่วม
5. กด Share ถือเป็ นการเผยแพร่ หากขอ้ มูลท่ีแชร์มีผลกระทบต่อผูอ้ ่ืน อาจเขา้ ขา่ ยความผดิ ตาม พ.ร.บ.
คอมพฯ์ โดยเฉพาะที่กระทบตอ่ บุคคลท่ี 3
6. พบขอ้ มูลผดิ กฎหมายอยใู่ นระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่ส่ิงที่เจา้ ของคอมพิวเตอร์กระทาเอง
สามารถแจง้ ไปยงั หน่วยงานท่ีรับผดิ ชอบได้ หากแจง้ แลว้ ลบขอ้ มูลออกเจา้ ของก็จะไม่มีความผดิ ตาม
กฎหมาย เช่น ความเห็นในเวบ็ ไซตต์ า่ ง ๆ รวมไปถึงเฟซบุก๊ ที่ใหแ้ สดงความคิดเห็น หากพบวา่ การแสดง
ความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจง้ ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบไดท้ นั ที เจา้ ของระบบเวบ็ ไซตจ์ ะไม่มี
ความผดิ
7. สาหรับ แอดมินเพจ ท่ีเปิ ดใหม้ ีการแสดงความเห็น เมื่อพบขอ้ ความที่ผดิ พ.ร.บ.คอมพฯ์ เมื่อลบออก
จากพ้ืนท่ีที่ตนดูแลแลว้ จะถือเป็นผพู้ น้ ผดิ
8. ไม่โพสตส์ ่ิงลามกอนาจาร ท่ีทาใหเ้ กิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้
9. การโพสเก่ียวกบั เด็ก เยาวชน ตอ้ งปิ ดบงั ใบหนา้ ยกเวน้ เมื่อเป็ นการเชิดชู ช่ืนชม อยา่ งใหเ้ กียรติ
10. การใหข้ อ้ มูลเกี่ยวกบั ผเู้ สียชีวติ ตอ้ งไมท่ าใหเ้ กิดความเส่ือมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหม่ิน เกลียดชงั
ญาติสามารถฟ้องร้องไดต้ ามกฎหมาย
11. การโพสตด์ ่าวา่ ผอู้ ่ืน มีกฎหมายอาญาอยแู่ ลว้ ไมม่ ีขอ้ มูลจริง หรือถูกตดั ต่อ ผถู้ ูกกล่าวหา เอาผดิ ผู้
โพสตไ์ ด้ และมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
12. ไมท่ าการละเมิดลิขสิทธ์ิผใู้ ด ไม่วา่ ขอ้ ความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
13. ส่งรูปภาพแชร์ของผอู้ ื่น เช่น สวสั ดี อวยพร ไมผ่ ิด ถา้ ไม่เอาภาพไปใชใ้ นเชิงพาณิชย์ หารายได้

พระราชบญั ญตั ิวา่ ดว้ ยการกระทาความผดิ เก่ียวกบั คอมพวิ เตอร์ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. ฉบบั เดิม ใชบ้ งั คบั เป็นเวลากวา่ ๑๐ ปี โดยท่ีผา่ นมาพบวา่ กฎหมายมีปัญหาในการตีความ จน
กระทบกบั การบงั คบั ใช้ เช่น การนาฐานความผดิ ท่ีใชก้ บั เร่ืองฉอ้ โกงปลอมแปลงทางออนไลน์ ไปใชก้ บั การ
หม่ินประมาท ทาใหก้ ระทบตอ่ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จนทาให้เกิดการโจมตีจากประชาคม
โลกและเกิดกระแสสงั คม เรียกร้องหลกั ประกนั สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นข้ึน เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงกฎหมายใหเ้ ท่าทนั กบั เทคโนโลยแี ละภยั คุกคามท่ีเปล่ียนแปลงไป

วตั ถุประสงค/์ เหตุผลการแกไ้ ข

1. ใหร้ ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจิทลั ฯ รักษาการตามพระราชบญั ญตั ิ
2. บทบญั ญตั ิบางประการที่ไมเ่ หมาะสมต่อการป้องกนั และปราบปรามการกระทาความผดิ เกี่ยวกบั
คอมพวิ เตอร์ในปัจจุบนั ซ่ึงมีรูปแบบการกระทาความผดิ ท่ีมีความซบั ซอ้ นมากข้ึน เช่น เพมิ่ เติมฐานความผดิ
และกาหนดโทษผสู้ ่งขอ้ มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืน
3. มาตรการในการรักษาความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอร์ รวมท้งั การเฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์ดา้ นความ
มน่ั คงปลอดภยั ของเทคโนโลยสี ารสนเทศของประเทศ สมควรปรับปรุงบทบญั ญตั ิในส่วนท่ีเก่ียวกบั ผรู้ ักษา
กฎหมาย
4. กาหนดโทษของความผดิ ดงั กล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลกั เกณฑใ์ นการระงบั การทาให้
แพร่หลายหรือลบขอ้ มูลคอมพิวเตอร์

จดั ทาโดย
นางสาวลคั นานนต์ อินทรพินิจ


Click to View FlipBook Version