The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SWU371 B08 59103011174

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Teerapat Tangpongsiri, 2019-04-04 11:18:36

Portfolio

SWU371 B08 59103011174

Portfolio…

Preface

ข้อมลู

ช่อื ธีรพฒั น์ ต้ังพงศส์ ิริ
รหสั 59103011174
สาขา SS3FB (การเงนิ )
ตอนเรยี น B08
กลุ่ม ต้นไม้

แหล่งสร้างแรงบนั ดาลใจ

Bangkok Art Biennale 2018 จัดขึ้นตามแลนด์มาร์ก
และสถานที่สาคัญทั่วกรุงเทพฯ ในแนวคิด ‘สุขสะพร่ัง พลัง
อาร์ต’ หรือ Beyond Bliss จะเปิดกว้างให้ศิลปินได้
สร้างสรรค์งานศิลปะโดยสัมผัสกับพ้ืนที่ ตีความ และบนทึก
ความหลากหลายของวัฒนธรรมตามบริบทและการตีโจทย์ท่ี
ต่างกัน เพราะ ‘ความสขุ ’ มีหลายมิตดิ ว้ ยกนั

Spiritual Spaceship – ต่อลาภ ภาพเจรญิ สุข
ความคิดท่ีจากความรักและความทรงจาเก่าๆนามาทาให้เกิดผล
งานท่มี ีรูปรา่ งคลา้ ยกับยานอวกาศหรือไทม์แมชชีนท่ีทาใหค้ ิดถึง
ความทรงจาทด่ี ใี นอดีต เป็นแรงบันดาลใจท่ีดีเพื่อท่ีเราจะก้าวไป
ขา้ งหนา้ โดยมคี วามรกั และความทรงจาดีๆในอดีตเป็นเชื้อเพลิง
ในการขับเคล่ือนและก้าวต่อไป

Content

Creative & Innovation

 ความคดิ สร้างสรรค์ คือกระบวนการคิดทมี่ ีรปู แบบแตกต่าง
จากความคดิ เดิมๆ นาไปสกู่ ารสรา้ งผลงานท่แี ปลกใหม่

 นวัตกรรม คือ การคิดค้นส่ิงใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อ
พัฒนา เปลีย่ นแปลง เพิ่มคณุ ค่า หรือแกป้ ญั หาตา่ งๆ

ความคิดสร้างสรรค์น้ัน จึงเป็นสิ่งสาคัญในการเกิดนวัตกรรม
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์น้ันอาจเกิดจากความช่างสังเกตจาก
สง่ิ แวดลอ้ มรอบตัว

ความคดิ สร้างสรรค์เกดิ จากความชา่ งสังเกตทาให้เห็นว่าหัวของ
ไกม่ ีความนิง่ แมจ้ ะขยับตัวมันไปมา ต่อมาความคิดสร้างสรรค์นี้
ได้ถูกนาไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาเร่ืองกล้องสั่นที่ทาให้ภาพท่ี
ถ่ายออกมาไม่ชัด เกิดเป็นนวัตกรรมแห่งวงการถ่ายภาพหรือ
การถา่ ยวิดโี อในเวลาต่อมา

Sketch Design

Sketch Design คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดของ
ตนออกมาเปน็ ภาพรา่ ง มีแนวความคดิ ผลงานที่ผู้อ่ืน สามารถ
มองเห็น รับรู้หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงาน
ร่วมกนั และเป็นงานดา้ นการออกแบบที่จะตอ้ งทาการปฏิบัติกัน
มากท่ีสุด เพราะมีจุดประสงคต์ ้องการให้แสดงความคิดทางการ
ออกแบบขน้ั ตน้ ตามโจทย์หรือปัญหาทไ่ี ด้รบั ประกอบไปด้วย

Design Thinking

1. Empathize เข้าใจในความต้องการและปัญหาของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย โ ด ย ห า ข้ อ มู ล จ า ก เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี เ รี ย ก ว่ า
Empathy เชน่ การสมั ภาษณ์ การถามคาถาม เปน็ ตน้

2. Define นาข้อมลู มาจัดการ ทาความเขา้ ใจ และสรุปเพื่อให้
ได้ความต้องการหรอื แก้ปัญหาที่แท้จริง (Pain/Gain)

Design Thinking (ต่อ)

3. Ideate ระดมสมอง วเิ คราะห์ มองหาวิธีแก้ปัญหาให้มาก
ที่สุดและทาให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยการ Sketch
Design หรือ Story Broad เพ่ือนาไปสู่ Prototype

4. Prototype จาลองความคิดท่ีมี เลือกวิธีแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการและปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายและจาลองเป็นชิ้นงานขึ้นมาจริงๆเรียกว่า
“แบบจาลอง” เพื่อท่ีจะได้เห็นภาพและสามารถพัฒนาตอ่ ไป

5. Test ทาการทดลองจริงและเก็บข้อมูลการทางาน หรือ
Feedback เพื่อนามาเป็นข้อมลู ในการพฒั นาต่อไป

Innovation process

1. Idea Generation
a. ท้าทายความเชื่อดัง้ เดิม
b. การใชป้ ระโยชน์จากกระแสนยิ ม
c. การต่อยอดประโยชน์จากทรัพยากร
d. การทาความเข้าใจความตอ้ งการ

2. Screening
วิเคราะห์ปัญหาและประเมินความเส่ียงเพ่ือหาวิธีการที่
เหมาะสมทีส่ ุด

3. Feasibility
ขน้ั ตอนลงมอื ทาเพ่ือหาปัจจยั ที่เกีย่ วขอ้ งและประเมินความ
เปน็ ไปได้ 5 อยา่ ง
a. การตลาด
b. เทคนิค
c. แบบจาลองทางธุรกจิ
d. การจดั การ
e. การเงนิ

4. Implementation
เผยแพร่สู่สาธารณะ ตดิ ตามรับฟัง Feedback เพ่ือนามา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไ

Industrial Property

บทความเสอื้ เกราะจากรังไหม

Idea generation

คนปลกู หมอ่ นเล้ยี งไหมเยอะเกินไปทาให้ราคาตก นาไปต่อยอด
ทรพั ยากร ทาเป็นชุดเกราะ

Screening

1. รังไหมมีความยืดหยนุ่ นา้ หนักเบา ต้านทานแรงไดด้ ี
2. ความสามารถเฉพาะทางของอาจารย์ มช. ในการสร้างชดุ

เกราะ

Feasibility

1. ทดสอบทาแม่พิมพ์ ทาเรซนิ ลงบนรังไหมและนาไปอดั ดว้ ย
เครอื่ งไฮโดรลิค

2. ผลทดสอบ กนั กระสุนระยะ 3 เมตรได้

Implementation

ไดร้ ับรางวัลชนะเลศิ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ
เผยแพร่ให้ 3 ชายแดนทดลองใช้ ติดตามผลการทางานเพื่อ
นาไปแกไ้ ขและพัฒนาตอ่ ไป

Group & Activities

Art & Creative

สร้างสรรค์ผลงานจากรปู ทรงเรขาคณติ

การออกแบบเพื่อเพิ่มมลู คา่

ออกแบบ Logo

ออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์

Sketch Design

Project

Concept

Project

Prototype

ส่งิ ท่ีไดร้ บั จาก SWU371

ได้ความรู้ เรอื่ งความคดิ สร้างสรรคแ์ ละนวตั กรรม กระบวนการ
คิดและวิธีทาในการสร้างส่ิงต่างๆ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ฝึกการคิด ระดมสมอง และการทางานเป็นกลุ่ม โดยได้ลง
มอื ทางานจริง และวิธีแกป้ ัญหาตา่ งๆท่เี กดิ ขึน้
ทั้งหมดน้ีได้รับการสอน และคาปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการ
ดาเนินงานท้ังในเรื่องความคิด คาแนะนา หรือได้รับความ
ช่วยเหลือต่างๆจาก อาจารยข์ วัญคนฐิ แซอ่ ้ึง

ขอบคณุ ครบั


Click to View FlipBook Version