The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by spkrn.94, 2021-04-09 00:00:10

Report 2020

drr13

ดว้ ยเกล้าดว้ ยกระหม่อม ขอเดชะ
ขา้ พระพุทธเจ้า คณะผ้บู ริหาร ข้าราชการและเจา้ หนา้ ที่ สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมงานราชการน้ัน ตอ้ งอาศยั ความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบตั ิ คือ ความรู้ในหลักวิชาที่

ถกู ต้อง แม่นยา ลึกซง้ึ กว้างขวาง ความร้ใู นการปฏบิ ัติบรหิ ารงานตามภาระหน้าท่ี
และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม.
ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ท้ังสามส่วนน้ี ให้สมบูรณ์พร้อม
อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็น
ประโยชน์ทีแ่ ทท้ ้ังแก่ประเทศชาติและประชาชน.พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศี รีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจา้ อยหู่ วั วันท่ี 5 มนี าคม พทุ ธศกั ราช 2563
ณ พระที่นั่งอมั พรสถาน พระราชวังดุสิต

2 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

ในหลวงผปู้ ิดทองหลงั พระ
๑๐ พระราชกรณยี กจิ ทห่ี ลายคนไมเ่ คยรู้กรมทางหลวงชนบท “สรา้ ง ซอ่ ม สอน” เป็นภารกิจท่ียังคงดาเนินต่อมาอย่าง

ต่อเน่ืองและต่อยอด เฉกเช่น การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท
เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของเขตเมืองในทุกพ้ืนที่
เชื่อมต่อเส้นทางท่องเท่ียว แก้ไขปัญหาการจราจร ทางเล่ียง ทางลัดเพื่อลด
ต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์ การพัฒนาเส้นทางการค้าชายแดน การพัฒนา
เชื่อมต่อเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถ่ินอย่าง
บูรณาการและย่ังยืน และเป็นพ่ีเล้ียงส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่
องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิน่ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์กรมทาง
หลวงชนบท ยทุ ธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาระบบราชการไทย


สานกั งานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

4 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

6สาร ผอู้ านวยการสานกั
7-12ทาเนยี บ ผบู้ รหิ าร
13โครงสรา้ ง อตั รากาลงั
14โครงขา่ ย ทอ่ี ย่ใู นความรบั ผดิ ชอบ
20งบประมาณ

บรหิ าร จดั การโครงขา่ ยทางหลวงชนบททม่ี คี วามเสย่ี งต่อการทรุด

24 ตัวเสียหาย เน่ืองจากพ้ืนท่ีตอนล่าง ของสานักงานทางหลวงชนบทท่ี 13
(ฉะเชงิ เทรา) จดั อยใู่ นพน้ื ท่ี Soft Bangkok clay

29 ปรบั ปรุง ถนนทางหลวงชนบท สาย ปจ.2006 แยกทางหลวง
หมายเลข 33 - บา้ นโปร่งใหญ่ จงั หวดั ปราจนี บุรี

32“ บรู พาครี ี ” (เขาใหญ่ – ปางสดี า) 36
โครงการพฒั นาเสน้ ทาง
ทอ่ งเทย่ี วเลยี บชายเขา

งานบารุงถนน (ซอ่ มสรา้ งผวิ ทางแอสฟัลตกิ -คอนกรตี ) สายสก.4058 แยก

ทล.3259 - ทบั ทมิ สยาม 05 อาเภอคลองหาด จงั หวดั สระแกว้

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคั รทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจาปี

42งบประมาณ 2563

50 วดั วรี ะโชตธิ รรมาราม คลองหลวง

แพง่ 52
จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

เขอ่ื นขนุ ด่านปราการชล @
นครนายก

6 รายงานประจาปี 2563 สำนักงำนทำงหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชิงเทรำ) กรมทำงหลวงชนบท
กระทรวงคมนำคม ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักกำรสร้ำงคุณภำพงำน
อย่ำงบูรณำกำรทำงำนเป็นทีม สร้ำงเศรษฐกิจ เสริมกำรท่องเที่ยว
กระจำยรำยได้สู่ชมุ ชน บำรุงรกั ษำเพิม่ ประสทิ ธภิ ำพทุกกำรเดนิ ทำง
ส่งเสริมควำมรู้ ต่อยอดทักษะ สู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อ
ทำงหลวงชนบทกำ้ วไกลและยงั่ ยนื

ในห้วงระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ถือว่ำได้ผ่ำนวิกฤตในทุกด้ำน
ด้ำนกำรดำเนินชีวิต ด้ำนกำรป้องกันสุขภำพ ด้ำนควำมเร่งด่วนใน
กำรใช้งบประมำณ และด้ำนควำมวิกฤตจำกสภำพอำกำศที่
แปรปรวน แต่ด้วยควำมเข้มแข็งของทีมงำนสำนักงำนทำงหลวง
ชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรำ) และหน่วยงำนในกำกับท้ัง 4 หน่วย
พื้นที่ แขวงทำงหลวงชนบทฉะเชิงเทรำ แขวงทำงหลวงชนบท
ปรำจีนบุรี แขวงทำงหลวงชนบทสระแก้วและแขวงทำงหลวง
ชนบทนครนำยก ทำให้ฝ่ำฟันอุปสรรค์มำด้วยผลงำนท่ีดีมำกทั้ง
ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรบุคลำกร และกำรบริหำร
โครงขำ่ ย ได้อยำ่ งมปี ระสิทธภิ ำพ

ผมขอขอบคุณเจำ้ หน้ำทแ่ี ละบุคลำกรของสำนกั งำนทำงหลวง
ชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรำ) ทุกท่ำนที่ทุมเทกำลังกำย กำลังใจ
มุ่งมั่นดำเนินงำนด้วยดีมำโดยตลอด ทั้งในยำมปกติและในภำวะ
วิกฤตของชำติ บนพ้ืนฐำนของค่ำนิยมหลักที่ยึดถือร่วมกัน คือ
“รวดเร็ว เรียบง่าย ใช้เหตุผล ทางานเป็นทีมอย่างมือ
อาชีพ” และพร้อมขับเคล่ือนให้กรมทำงหลวงชนบทมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน เพ่ือ เชื่อมโยงท่ัวไทย เชื่อม
ใจคนท้ังชาติ ONE TRANSPORT, ONE FAMILY อย่ำงม่ันคง
และยัง่ ยืนสบื ไป...

นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์
ผอู้ านวยการสานักงานทางหลวงชนบทท่ี 13

สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

คา่ นิยม : I-KEC มีความหมาย ดังนี้ วสิ ยั ทศั น์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

Inclusive = ร่วมมอื ปฏบิ ตั งิ าน อย่างบูรณาการ ทอ่ งเที่ยวสะดวก สนับสนุนโลจิสติกส์
Knowledge = สรา้ งองค์ความรอู้ ยา่ งย่งั ยนื EEC และเพิม่ ประสิทธภิ าพแกบ่ ุคลากรอยา่ งต่อเนอ่ื ง
Efficient = พัฒนาเตมิ ต่อยอดงานอย่างมปี ระสิทธภิ าพ
Complacency = บคุ ลาการมีความพึงพอใจต่อการพฒั นา

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 7
Department of Rural Roads

นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี ๑๓ (ฉะเชงิ เทรา)
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 379 หมู่ 4 ต.วงั เย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
0 3858 9643 0 3858 9645
08 1864 4562 [email protected]

อตั รากาลัง ปฏบิ ัตงิ าน นางสาวกมลวรรณ สขุ ถาวร
ข้าราชการ (ราย) วิศวกรโยธาชานาญการ ปฏบิ ัตหิ น้าท่ีผ้อู านวยการ
กล่มุ วชิ าการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
13 08 9201 1159

ลกู จา้ งประจา 1 นางธชาษร โชคอานวย
ผูอ้ านวยการสว่ นอานวยการ
พนักงานราชการ 18 08 0218 2088

ลกู จ้างรายเดือน 22 นายวริ ยิ ะ โยคะสงิ ห์
ผอู้ านวยการสว่ นบรู ณะ และรกั ษาการ
ลูกจา้ งรายวนั 2 ผู้อานวยการสว่ นตรวจสอบและวเิ คราะห์
08 6880 8841
รวม 56
นายลิขติ ใจคาปนั
8 รายงานประจาปี 2563 ผอู้ านวยการสว่ นเครอ่ื งกล
08 1880 2932

สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิ เทรา นายศราวธุ เรงิ ฤทธิ์
ผ้อู านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิ เทรา
หมู่ 4 ต.วงั เยน็ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
0 3885 1281 0 3885 1281 06 2478 9288
[email protected]
อัตรากาลงั ปฏบิ ัตงิ าน
นายวัฒนา ธรรมวิเศษ (ราย)
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบททา่ ตะเกยี บ ขา้ ราชการ 10
และรกั ษาการผอู้ านวยการสว่ นอานวยการ ลกู จา้ งประจา 4
08 1100 3555 พนกั งานราชการ 11
ลกู จ้างรายเดือน 31
ลกู จ้างรายวนั 44

รวม 100

นายจมุ พล จันทรกลู

ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
08 1931 3826

นายโกญจนาท กมลมาลย์

รักษาการ ผู้อานวยการสว่ นปฏบิ ตั ิการ
08 3545 5165

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 9
Department of Rural Roads

นายสมชาย ชะนะภยั แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบรุ ี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบรุ ี
ปจ.4025 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจนี บรุ ี 25000
09 1698 9496 0 3721 2117
[email protected]
อตั รากาลัง ปฏิบตั ิงาน
(ราย) นายสุวัฒน์ พลายมี
ขา้ ราชการ 13 ผอู้ านวยการหมวดบารงุ ทางหลวงชนบทกบนิ ทร์บุรี
ลูกจ้างประจา 8 และรกั ษาการผู้อานวยการสว่ นปฏิบตั ิการ
พนกั งานราชการ 9 08 1864 7782
ลูกจ้างรายเดอื น 28
ลกู จ้างรายวนั 40 นายอุธรณ์ โพธ์ิศรี
ผูอ้ านวยการกลมุ่ วชิ าการ
รวม 98 08 1458 7963

10 รายงานประจาปี 2563 นายอดลุ ย์ ทพิ ยาวงษ์
ผอู้ านวยการส่วนอานวยการ
08 1861 7069

สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวงชนบทสระแกว้ นายสาราญ มลี ่อง
ผอู้ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแกว้
201 หมู่ 11 ต.วฒั นานคร อ.วฒั นานคร จ.สระแก้ว 27160
0 3726 1616-8 0 3726 1619 ต่อ 102 09 2395 9777
[email protected]
อตั รากาลัง ปฏบิ ัตงิ าน
นายสมั พนั ธ์ ดาท่งุ หงษ์ (ราย)
ผูอ้ านวยการหมวดบารงุ ทางหลวงชนบทโคกสงู ข้าราชการ 12
และรักษาการ ผู้อานวยการกลุม่ วชิ าการ ลูกจ้างประจา
08 1862 4496 พนักงานราชการ 5

นายสหัส โตวฒั นา 12
ผ้อู านวยการหมวดบารงุ ทางหลวงชนบทวงั สมบูรณ์
และรกั ษาการ ผู้อานวยการสว่ นปฏิบตั กิ าร ลกู จา้ งรายเดอื น 42
08 1865 7003 ลูกจ้างรายวนั 123

รวม 194

นายนพดล นรโคตร Annual Report 2020 11
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทสระขวัญ
08 3545 5465

นายปรชั ญา กฤษณะสุวรรณ
ผ้อู านวยการส่วนอานวยการ
08 6143 0120

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao)
Department of Rural Roads

นายอติราช วราวิกสิต แขวงทางหลวงชนบทนครนายก
ผอู้ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก
82 หมู่ 7 ถนนนครนายก - สารกิ า ต.เขาพระ อ.เมอื ง
08 1668 8413 จ.นครนายก 26000
0 3738 6412
อตั รากาลัง ปฏิบตั งิ าน [email protected]
(ราย)
ขา้ ราชการ 10 นายกมล จันทอนธิมุก
ลกู จ้างประจา 2 ผู้อานวยการสว่ นปฏบิ ัติการ
พนักงานราชการ 11 08 9939 6654
ลกู จา้ งรายเดอื น 30
ลูกจ้างรายวนั 34 นางมานศิ รา ศภุ มณี
ผูอ้ านวยการสว่ นอานวยการ
รวม 87 08 9253 2131

นายจตุพร เหมทานนท์
ปฏบิ ัตหิ นา้ ทผ่ี ้อู านวยการกลุม่ วิชาการ
08 1864 7782

12 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

140
120
100
80
60
40
20

0
สทช.ที่ 13 ขทช.ฉะเชงิ เทรา ขทช.ปราจนี บุรี ขทช.สระแกว้ ขทช.นครนายก
(ฉะเชิงเทรา)

ข้าราชการ ลูกจา้ งประจา พนักงานราชการ ลกู จา้ งชวั่ คราวรายเดือน ลูกจา้ งช่วั คราวรายวนั

ลกู จ้าง ลกู จา้ ง

หนว่ ยงาน ขา้ ราชการ ลกู จ้าง พนกั งาน ชัว่ คราว ชั่วคราว รวม
ประจา ราชการ รายเดือน รายวนั

สทช.ที่ 13 (ฉะเชงิ เทรา) 13 1 18 22 2 56
ขทช.ฉะเชิงเทรา 10 4 11 31 44 100
ขทช.ปราจนี บุรี 13 8 9 28 40 98
ขทช.สระแก้ว 12 5 12 42 123 194
ขทช.นครนายก 10 2 11 30 34 87
58 20 61 153 243 535
รวม

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 13
Department of Rural Roads

ขทช.นครนายก
22 สายทาง ระยะทาง 251.266 กิโลเมตร

ขทช.ปราจีนบรุ ี
39 สายทาง ระยะทาง 470.915 กิโลเมตร

ขทช.ฉะเชิงเทรา ขทช.สระแกว้
32 สายทาง 68 สายทาง
ระยะทาง 557.735 กโิ ลเมตร ระยะทาง 1,133.864 กโิ ลเมตร

หน่วยงาน จานวน ระยะทาง ชนิดผวิ จราจร (กม.)
สายทาง (กม.) ลกู รงั ลาดยาง คอนกรตี

ขทช.ฉะเชิงเทรา 21 277.815 - 275.299 2.516

บทช.ทา่ ตะเกียบ 11 279.920 1.410 278.510 -

32 557.735 1.410 553.809 2.516

ขทช.ปราจีนบรุ ี 24 256.782 0.490 250.375 4.419

บทช.กบนิ ทรบ์ รุ ี 15 215.133 - 215.133 -

39 471.915 0.490 465.508 4.419

ขทช.สระแกว้ 19 272.897 - 272.897 -

บทช.วงั สมบรู ณ์ 17 344.929 - 344.929 -

บทช.โคกสงู 18 279.755 - 279.755 -

บทช.สระขวญั 14 236.283 - 234.733 1.550

68 1,133.864 0 1,132.314 1.550

ขทช.นครนายก 22 251.266 251.266 -

รวม 161 2,414.78 1.900 2,402.897 8.485
สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
14 รายงานประจาปี 2563 กรมทางหลวงชนบทรายละเอยี ดโครงขา่ ยแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

ลาดบั ท่ี รหสั สายทาง ช่อื สายทาง ระยะทาง กากับดแู ลโดย
(กม.)
ขทช.ฉะเชิงเทรา
1 ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบงั (ตอนฉะเชงิ เทรา) 9.494 ขทช.ฉะเชิงเทรา
ขทช.ฉะเชงิ เทรา
2 ฉช.3002 แยก ทล.319 (กม.ที่ 121+100) - บ้านตลาดพนม 10.528 ขทช.ฉะเชิงเทรา
3 ฉช.2004 แยก ทล.34(กม.ที่ 35+900) - บา้ นบางพระ 25.046 ขทช.ฉะเชิงเทรา
4 ฉช.3005 แยก ทล.314 (กม.ท่ี 13+540) - อาเภอบ้านโพธิ์ 6.076 ขทช.ฉะเชงิ เทรา
5 ฉช.5006 แยก ทช.นย. 3001 (กม.ที่ 26+493) - บา้ นตลาดคลอง 16 13.026 ขทช.ฉะเชิงเทรา
ขทช.ฉะเชงิ เทรา
6 ฉช.3010 แยก ทล.331(กม.ท่ี 25+200) - บ้านหนองปลาดุก 19.688 ขทช.ฉะเชิงเทรา
ขทช.ฉะเชิงเทรา
7 ฉช.4012 แยก ทล.3076(กม.ท่ี 8+038) - บ้านเนนิ หิน 21 ขทช.ฉะเชงิ เทรา
8 ฉช.3013 แยก ทล.331(กม.ที่ 27+050) - บา้ นโกรกแกว้ วงพระจันทร์ 11.47 ขทช.ฉะเชิงเทรา
9 ฉช.3015 แยก ทล.331 (กม.ที่ 23+195) - บ้านโปร่งนกเปา้ 12.567 ขทช.ฉะเชิงเทรา
10 ฉช.4016 แยก ทล.3481(กม.ที่ 5+700) - บ้านคลองยีส่ ิบเอด็ 10.908 ขทช.ฉะเชงิ เทรา
11 ฉช.3018 แยก ทล.331(กม.ท่ี 23+195) - ตลาดบางบอ่ ขทช.ฉะเชงิ เทรา
6 ขทช.ฉะเชงิ เทรา
ขทช.ฉะเชงิ เทรา
12 ฉช.3020 แยก ทล.314 (กม.ท่ี 9+080) - บา้ นพิมพาวาส 7.973 ขทช.ฉะเชิงเทรา
ขทช.ฉะเชิงเทรา
13 ฉช.4023 แยก ทล. 3347 (กม.ที่ 9+060) -บา้ นควายเขาหัก 27.68 ขทช.ฉะเชิงเทรา
ขทช.ฉะเชิงเทรา
14 ฉช.3026 แยก ทล. 331(กม.ท่ี 24+515) - บ้านคลองโรงเล่ือย 5.1 บทช.ทา่ ตะเกยี บ
15 ฉช.3028 แยก ทล.304 (กม.ที่ 58+500) - บา้ นคลองเจา้ 7.87 บทช.ท่าตะเกียบ
16 ฉช.4029 แยก ทล.3076(กม.ที่ 27+068) - บ้านหนองไม้แกน่ 13.924 บทช.ท่าตะเกยี บ
17 ฉช.5033 แยก ทช.ฉช.4023(กม.ท่ี 16+550) - บา้ นสามแยก 12.39 บทช.ทา่ ตะเกยี บ
บทช.ท่าตะเกยี บ
18 ฉช.3042 แยก ทล.304 (กม.ที่ 21+400) - บ้านกกสับใน 4.905 บทช.ทา่ ตะเกยี บ
บทช.ท่าตะเกยี บ
19 ฉช.4049 แยก ทล.3481 (กม.ท่ี 26.100) - บ้านหวั ไทร 13.723 บทช.ท่าตะเกียบ
บทช.ทา่ ตะเกียบ
20 ฉช.4050 แยก ทล.3200 (กม.ที่ 2+200) - บา้ นบางขนาก 24.024 บทช.ทา่ ตะเกยี บ
21 นย.3001 แยก ทล. 305 (กม.ท่ี 44+125) - บ้านบางนา้ เปร้ียว (ตอนฉะเชิงเทรา) 14.423 บทช.ทา่ ตะเกยี บ
22 ฉช.3003 แยก ทล. 304 (กม.ท่ี 8+280) - อาเภอท่าตะเกียบ 46.07

23 ฉช.4008 แยก ทล. 3076(กม.ท่ี 49+342) - บา้ นขุนชานาญ 40.555

24 ฉช.3009 แยก ทล. 304 (กม.ท่ี 53+650) - บา้ นเทพประทาน 58.72

25 ฉช.4011 แยก ทล.3076(กม.ที่ 37+900) - บา้ นหนองขาหยงั่ 12.01
26 ฉช.4014 แยก ทล. 3076(กม.ท่ี 20+850) - บา้ นหนองกระทิง 24.86
27 ฉช.3017 แยก ทล. 304 (กม.ที่ 13+018) - บ้านห้วยหิน 6.54
28 ฉช.4022 แยก ทล.3079(กม.ที่ 20+650) - บา้ นทุ่งสอ่ หงษา 48.935

29 ฉช.5031 แยก ทช.ฉช.3009(กม.ท่ี 21+200) - บา้ นวงั อเี ลย่ี น 17.35

30 ฉช.5036 แยก ทช.ฉช.3009(กม.ท่ี 16+800) - บา้ นทา่ ทองดา 11.28
31 ฉช.4039 แยก ทล.3076(กม.ที่ 60+.171) - อา่ งเกบ็ นา้ เขาละลาก 8.4
32 ฉช.7058 แยก ทช.ฉช.4008 - เขามอทราย 5.2

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 15
Department of Rural Roadsรายละเอียดโครงข่ายแขวงทางหลวงชนบทปราจนี บรุ ี

ลาดบั ท่ี รหสั สายทาง ชอ่ื สายทาง ระยะทาง กากบั ดแู ลโดย
(กม.)

1 ปจ.2001 แยก ทล.33 (กม.ที่ 163+100) - บ้านต้นกระบก อาเภอเมือง 9.040 ขทช.ปราจนี บรุ ี

2 ปจ.4002 แยก ทล.3076 (กม.ที่ 3+300) - บา้ นพระอาจารย์ อาเภอบา้ นสร้าง จ.นครนายก, 16.910 ขทช.ปราจีนบุรี
ปราจนี บุรี

3 ปจ.3003 แยก ทล.319 (กม.ท่ี 142+350) - บา้ นบางก้งุ อาเภอศรีมหาโพธิ 9.820 ขทช.ปราจีนบุรี

4 ปจ.4005 แยก ทล.3077 (กม.ท่ี 11+600) - บ้านเนินตน้ โพธิ์ อาเภอเมอื ง จ.นครนายก, ปราจีนบุรี 8.160 ขทช.ปราจนี บุรี

5 ปจ.2007 แยก ทล.33 (กม.ท่ี 168+900) - บา้ นดงคุย อาเภอเมอื ง 7.350 ขทช.ปราจีนบรุ ี

6 ปจ.3008 แยก ทล.319 (กม.ที่ 159+900) - บา้ นหนองกนั เกรา อาเภอเมือง 9.880 ขทช.ปราจีนบุรี

7 ปจ.2010 แยก ทล.33 (กม.ที่ 172+900) - นา้ ตกธารทิพย์ อาเภอประจนั ตคาม 11.935 ขทช.ปราจนี บรุ ี

8 ปจ.3011 แยก ทล.319 (กม.ท่ี 126+550) - บ้านคีรี อาเภอศรมี หาโหสถ 13.767 ขทช.ปราจนี บุรี

9 ปจ.4014 แยก ทล.3347 (กม.ที่ 16+000) - บ้านโคกปปี อาเภอบ้านสร้าง, ศรีมโหสถ 11.890 ขทช.ปราจีนบุรี

10 ปจ.3017 แยก ทล.319 (กม.ท่ี 145+400) - บา้ นอนิ ทนลิ อาเภอเมือง 10.375 ขทช.ปราจนี บุรี

11 ปจ.4018 แยก ทล.3069 (กม.ท่ี 17+900) - บ้านโคกขวาง อาเภอศรมี หาโพธิ 3.240 ขทช.ปราจนี บุรี

12 ปจ.4019 แยก ทล.3452 (กม.ท่ี 8+050) - บ้านขอนขวา้ ง อาเภอเมอื ง 6.680 ขทช.ปราจนี บุรี

13 ปจ.2020 แยก ทล.33 (กม.ที่164+180) - บา้ นเนนิ อาเภอเมอื ง 10.470 ขทช.ปราจนี บรุ ี

14 ปจ.3022 แยก ทล.319 (กม.ท่ี 141+400) - บ้านวงั ขอน อาเภอเมือง, บา้ นสร้าง 16.776 ขทช.ปราจีนบุรี

15 ปจ.2024 แยก ทล.33 (กม.ท่ี 169+600) - บา้ นดงยาง อาเภอเมอื ง 7.071 ขทช.ปราจีนบุรี

16 ปจ.4025 แยก ทล.3452 (กม.ที่ 4+050) - บ้านทา่ งาม อาเภอเมอื ง 4.110 ขทช.ปราจนี บรุ ี

17 ปจ.5026 แยก ทช.ปจ.2010 (กม.ท่ี 1+ 925) - นา้ ตกธารทพิ ย์ อาเภอประจันตคาม 8.945 ขทช.ปราจนี บุรี

18 ปจ.4028 แยก ทล.3347 (กม.ที่ 19+600) - บา้ นบางแตน อาเภอบ้านสร้าง 16.918 ขทช.ปราจนี บุรี

19 ปจ.2031 แยก ทล.3347 (กม.ท่ี 19+600) - บา้ นห้วยเกษียรนอ้ ย อาเภอเมือง 7.665 ขทช.ปราจนี บุรี

20 ปจ.2033 ผังเมืองปราจนี บุรี สาย ง 8 อาเภอเมอื ง 3.317 ขทช.ปราจนี บุรี

21 ปจ.4036 แยก ทล.3347 (กม.ที2่ 1+300) - บ้านคลองหัวกรด อาเภอบ้านสรา้ ง 13.114 ขทช.ปราจนี บุรี

22 ปจ.3039 แยก ทล.304 (กม.ที่ 50+700) - บ้านหัวซา อาเภอเมอื ง 17.907 ขทช.ปราจนี บุรี

23 ปจ.4044 แยก ทล.3078 (กม.ที่ 10+760) - บา้ นประจนั ตคาม อาเภอศรมี หาโพธิ, ประจนั ตคาม 27.300 ขทช.ปราจีนบุรี

24 ปจ.4046 แยก ทล.3481 (กม.ท่ี 9+ 195) - บา้ นบางยาง อาเภอบา้ นสรา้ ง 3.142 ขทช.ปราจีนบุรี

25 ปจ.3004 แยก ทล.304 (กม.ที่ 20+800) - บา้ นบุสูง อาเภอนาดี 6.850 บทช.กบินทร์บุรี

26 ปจ.2006 แยก ทล.33 (กม.ที่ 214+500) - บ้านโปร่งใหญ่ อาเภอกบินทรบ์ ุรี 50.128 บทช.กบนิ ทรบ์ ุรี

27 ปจ.5009 แยก ทช.ปจ. 2027 (กม.ที่ 13+425) - บ้านทา่ ตูม อาเภอกบนิ ทรบ์ รุ ี 10.070 บทช.กบนิ ทรบ์ ุรี

28 ปจ.4013 แยก ทล.3078 (กม.ท่ี 5+600) - บา้ นหนองค้อ อาเภอประจนั ตคาม, กบนิ ทรบ์ รุ ี 21.890 บทช.กบินทรบ์ รุ ี

29 ปจ.3015 แยก ทล.304 (กม.ที่ 4+750) - บา้ นหนองสงั ข์ อาเภอกบนิ ทร์บรุ ี 10.767 บทช.กบนิ ทร์บรุ ี

30 ปจ.3016 แยก ทล.304 (กม.ที่ 68-800) - บ้านหนองชอ่ งแมว อาเภอศรีมหาโพธิ 6.050 บทช.กบนิ ทรบ์ รุ ี

31 ปจ.3021 แยก ทล.304 (กม.ท่ี 66+000) - บา้ นกรอกสมบูรณ์ อาเภอศรีมหาโพธิ 16.310 บทช.กบินทร์บุรี

32 ปจ.3023 แยก ทล.304 (กม.ที่ 73+600) - บ้านอ่างตาหมี อาเภอศรมี หาโพธิ 6.750 บทช.กบินทร์บุรี

33 ปจ.2027 แยก ทล.33 (กม.ท่ี 190+650) - บา้ นหนองคลา้ อาเภอกบนิ ทร์บรุ ี 18.375 บทช.กบินทร์บุรี

34 ปจ.2032 แยก ทล.33 (กม.ที่ 76+650) - บา้ นแสงจันทร์ อาเภอกบนิ ทร์บรุ ี 12.690 บทช.กบนิ ทรบ์ รุ ี

35 ปจ.2038 แยก ทล.33 (กม.ที่ 220+875) - บ้านหนองนาใน อาเภอกบนิ ทรบ์ รุ ี 10.823 บทช.กบนิ ทร์บุรี

36 ปจ.2041 แยก ทล.33 (กม.ที่ 196+577) - บา้ นใต้ อาเภอกบนิ ทร์บุรี 12.190 บทช.กบนิ ทรบ์ รุ ี

37 ปจ.2042 แยก ทล.33 (กม.ท่ี 199+595) - บ้านวงั หวาย อาเภอกบนิ ทรบ์ รุ ี 10.200 บทช.กบนิ ทรบ์ ุรี

38 ปจ.4043 แยก ทล.3078 (กม.ท่ี 10+760) - บ้านทา่ เสา อาเภอศรมี หาโพธิ, กบินทรบ์ รุ ี 19.300 บทช.กบนิ ทรบ์ ุรี

39 ปจ.2045 แยก ทล.33 ตอนพระปรง - บ้านแก้ง อาเภอกบนิ ทร์บุรี 2.740 บทช.กบนิ ทรบ์ ุรี

16 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบทรายละเอียดโครงขา่ ยแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

ลาดับที่ รหัสสายทาง ชือ่ สายทาง ระยะทาง กากับดูแลโดย
(กม.)

1 สก.4001 แยกทล.3067 (กม.ท่ี 1+000)-บ้านคลองนา้ ใส อาเภออรัญประเทศ 10.819 บทช.โคกสูง
2 สก.2002 แยกทล.33 (กม.ที่ 259+380)-บ้านคลองผกั ขม อาเภอเมืองสระแกว้
3 สก.3003 แยกทล.317 (กม.ที่ 112+400)-บา้ นทุ่งมหาเจรญิ อาเภอวงั น้าเยน็ 20.695 ขทช.สระแก้ว
4 สก.2004 แยกทล.33 (กม.ท่ี 275+500)-คลองหาด อาเภอวัฒนานคร,คลองหาด
5 สก.5005 แยกทช.สก.2004 (กม.ที่ 9+300)-บา้ นเขาจาน อาเภอวัฒนานคร 22.240 บทช.วังสมบูรณ์
6 สก.4006 แยกทล.3395 (กม.ท่ี 74+525)-บ้านวงั รี อาเภอวฒั นานคร
7 สก.3007 แยกทล.348 (กม.ท่ี 22+500)-บา้ นเขาน้อยพรมสุวรรณ อาเภอโคกสูง,วฒั นานคร 36.675 ขทช.สระแก้ว
8 สก.3008 แยกทล.317 (กม.ท่ี 130+000)-บ้านหนองใหญ่ อาเภอเขาฉกรรจ์,วฒั นานคร
9 สก.2009 แยกทล.33 (กม.ท่ี247+000)-บา้ นโคกขา้ วเหนียว อาเภอเมอื งสระแกว้ 9.016 ขทช.สระแก้ว
10 สก.3010 แยกทล.348 (กม.ท่ี 30+150)-บ้านทับเซียม อาเภอตาพระยา,โคกสงู
11 สก.2011 แยกทล.33 (กม.ที่ 232+000)-น้าตกนา้ โตน อาเภอเมอื งสระแก้ว 12.570 ขทช.สระแกว้
12 สก.4012 แยกทล.3067 (กม.ที่ 9+500)-บา้ นโนน อาเภอวฒั นานคร
13 สก.4013 แยกทล.3384 (กม.ท่ี 3+500)-บ้านนิคมสงเคราะห์ อาเภออรญั ประเทศ 16.900 บทช.โคกสงู
14 สก.2014 แยกทล.33 (กม.ที่ 293+900)-บ้านหนั ทราย อาเภออรัญประเทศ
15 สก.3015 แยกทล.317 (กม.ท่ี 100+400)-บา้ นวงั โพธ์ทอง อาเภอคลองหาด,วังสมบูรณ์ 31.380 ขทช.สระแก้ว
16 สก.3016 แยกทล.317 (กม.ที่ 100+700)-บ้านทุ่งกบนิ ทร์ อาเภอวังสมบูรณ์
17 สก.2017 แยกทล.33 (กม.ท่ี 282+100)-สี่แยกบุกสังข์ อาเภอวฒั นานคร 23.000 บทช.สระขวญั
18 สก.3018 แยกทล.348 (กม.ท่ี 24+800)-บ้านคลองตะเคยี น อาเภอวัฒนานคร
19 สก.3019 แยกทล.317 (กม.ที่ 119+700)-บา้ นตาหลงั ใน อาเภอวังน้าเย็น 7.229 บทช.โคกสงู
20 สก.4020 แยกทล.3462 (กม.ท่ี 0+950)-บ้านคลองบุหร่ี อาเภอเมอื งสระแกว้
21 สก.3021 แยกทล.317 (กม.ท่ี95+600)-บ้านกลุ่มตาขวัญ อาเภอวงั สมบูรณ์,คลองหาด 17.478 บทช.สระขวัญ
22 สก.5022 แยกทช.สก.2017 (กม.ท่ี 5+700)-บา้ นตุน่ อาเภอวฒั นานคร,อรญั ประเทศ
23 สก.4023 แยกทล.3486 (กม.ที่ 13+300)-บา้ นกระสงั อาเภอตาพระยา 15.900 ขทช.สระแกว้
24 สก.4024 แยกทล.3395 (กม.ที่ 11+400)-บา้ นสันตสิ ขุ อาเภอคลองหาด
25 สก.4025 แยกทล.3198 (กม.ที่ 41+000)-บ้านหนองแวง อาเภอวฒั นานคร,อรัญประเทศ 8.125 ขทช.สระแกว้
26 สก.3026 แยกทล.359 (กม.ท่ี 139+300)-บ้านไทรทอง อาเภอเมอื งสระแกว้ ,เขาฉกรรจ์
27 สก.4027 แยกทล.3067 (กม.ท่ี 12+630)-บา้ นทดเจริญ อาเภออรญั ประเทศ 12.162 บทช.โคกสงู
28 สก.4028 แยกทล.3198 (กม.ที่ 29+100)-บา้ นเขาน้อยพรมสุวรรณ อาเภอวฒั นานคร
29 สก.4029 แยกทล.3383 (กม.ท่ี 27+300)-บ้านคลองทบั จันทร์ อาเภออรัญประเทศ 9.130 บทช.วงั สมบรู ณ์
30 สก.4030 แยกทล.3486 (กม.ท่ี 8+200)-บ้านหนองผักแวน่ อาเภอตาพระยา
31 สก.2031 แยกทล.33 (กม.ที่ 237+700)-บ้านโคกสมั พันธ์ อาเภอเมอื งสระแกว้ 12.290 บทช.วังสมบรู ณ์
32 สก.3032 แยกทล.317 (กม.ที่ 106+400)-บา้ นห้วยไคร้เหนอื อาเภอวงั น้าเยน็ ,คลองหาด
33 สก.4033 แยกทล.3395 (กม.ที่ 67+350)-บา้ นคลองทราย อาเภอวฒั นานคร 11.740 ขทช.สระแกว้
34 สก.4034 แยกทล.3462 (กม.ที่ 9+900)-บา้ นปา่ ระกา อาเภอเมืองสระแก้ว
35 สก.3035 แยกทล.317 (กม.ที่ 128+900)-บ้านซับสมบรู ณ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ 6.969 บทช.โคกสูง
36 สก.3036 แยกทล.317 (กม.ที่ 94+200)-บา้ นสี่แยกไพรจติ ร อาเภอวังสมบูรณ์
37 สก.2038 แยกทล.33 (กม.ที่ 284+000)-บ้านหนองใหญ่ อาเภอวัฒนานคร 9.145 บทช.วังสมบูรณ์
38 สก.3039 แยกทล.304 (กม.ท่ี 21+550)-บ้านคลองผักขม อาเภอนาดี,เมืองสระแกว้
39 สก.4040 แยกทล.3462 (กม.ท่ี 9+800)-บ้านโคกปี่ฆอ้ ง อาเภอเมอื งสระแกว้ 15.150 บทช.สระขวญั
40 สก.4041 แยกทล.3259 (กม.ท่ี 53+200)-บ้านคลองไก่เถ่อื น อาเภอคลองหาด
14.225 บทช.วังสมบรู ณ์

10.868 บทช.โคกสูง

15.610 บทช.โคกสงู

5.530 ขทช.สระแกว้

19.566 บทช.โคกสูง

27.847 บทช.สระขวัญ

7.150 บทช.โคกสูง

5.963 บทช.โคกสูง

7.133 ขทช.สระแกว้

17.984 บทช.โคกสูง

13.600 บทช.สระขวัญ

8.706 บทช.วงั สมบรู ณ์

22.775 ขทช.สระแกว้

7.836 บทช.สระขวญั

21.100 บทช.สระขวญั

30.684 บทช.วังสมบูรณ์

9.616 ขทช.สระแก้ว

42.982 บทช.สระขวญั

9.385 บทช.สระขวัญ

14.420 บทช.วังสมบรู ณ์

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 17
Department of Rural Roads

รายละเอยี ดโครงขา่ ยแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

ลาดบั ที่ รหัสสายทาง ชอ่ื สายทาง ระยะทาง กากับดแู ลโดย
(กม.)

41 สก.4042 แยกทล.3259 (กม.ท่ี 36+600)-บ้านดา่ นชัยพัฒนา อาเภอวงั สมบรู ณ์,วังนา้ เยน็ 18.616 บทช.วังสมบรู ณ์
42 สก.5043 แยกทล.3087 (กม.ท่ี 5+700)-บา้ นนายาว อาเภอเขาฉกรรจ์,สนามชัยเขต
43 สก.3045 แยกทล.317 (กม.ที่ 117+500)-บ้านหนองแวง อาเภอวงั น้าเย็น,คลองหาด 35.660 บทช.วงั สมบรู ณ์
44 สก.4046 แยกทล.3067 (กม.ที่ 15+150)-บ้านผ่านศกึ อาเภออรญั ประเทศ
45 สก.4047 แยกทล.3067 (กม.ที่ 9+000)-บ้านแสนสุข อาเภออรญั ประเทศ 13.251 บทช.วังสมบรู ณ์
46 สก.3049 แยกทล.317 (กม.ที่ 93+980)-บ้านศาลาเขียว อาเภอวงั สมบรู ณ์
47 สก.5050 แยกทช.สก.2002 (กม.ที่ 8+500)-บา้ นหนองตะเคยี นบอน อาเภอวฒั นานคร 6.077 ขทช.สระแกว้
48 สก.2052 แยกทล.33 (กม.ท่ี 254+550)-บา้ นแก่งไทร อาเภอเมอื งสระแกว้
49 สก.5053 แยกทช สก.4033 (กม.ท่ี 2+200)-บา้ นทบั ใหม่ อาเภอวฒั นานคร 17.538 บทช.โคกสงู
50 สก.2055 แยกทล.33 (กม.ที่ 238+100)-บา้ นเขามะกา อาเภอเมืองสระแกว้
51 สก.5056 แยกทล.3035 (กม.ที่ 0+038)-บ้านคลองมะละกอ อาเภอเขาฉกรรจ์,เมืองสระแกว้ 18.000 บทช.วงั สมบรู ณ์
52 สก.5057 แยกทช.สก.2031 (กม.ที่ 8+800)-บ้านลงุ พลู อาเภอเมอื งสระแกว้
53 สก.4058 แยกทล.3259 (กม.ที่ 47+025)-ทับทิมสยาม 05 อาเภอคลองหาด 9.800 ขทช.สระแกว้
54 สก.3062 แยกทล.317 (กม.ที่ 109+100)-บ้านทบั หลวง อาเภอวงั น้าเยน็
55 สก.3064 แยกทล.348 (กม.ท่ี 11+500)-บา้ นหนองหญ้าปล้อง อาเภออรญั ประเทศ 7.085 บทช.สระขวญั
56 สก.3069 แยกทล.348 (กม.ที่ 54+700)-ทบั ทมิ สยาม 03 อาเภอตาพระยา
57 สก.3079 แยกทล.317 (กม.ท่ี 125+700)-บา้ นบ่อลูกรัง อาเภอวังนา้ เยน็ 18.120 ขทช.สระแก้ว
58 สก.3081 แยกทล.348 (กม.ท่ี 53+900)-อ่างเก็บนา้ หว้ ยยาง อาเภอตาพระยา
59 สก.4082 แยกทล.3198 (กม.ที่ 18+500)-บ้านนางาม อาเภออรญั ประเทศ,โคกสูง,ตาพระยา 14.210 บทช.สระขวญั
60 สก.3083 แยกทล.317 (กม.ท่ี 137+600)-อา่ งเกบ็ น้าเขาสามสบิ อาเภอเขาฉกรรจ์
61 สก.4084 แยกทล.3395 (กม.ที่ 42+200)-ทบั ทิมสยาม 05 อาเภอคลองหาด 12.870 บทช.สระขวัญ
62 สก.4085 แยกทล.348 (กม.ที่ 2+750)-บา้ นนางาม อาเภออรญั ประเทศ,โคกสูง,ตาพระยา
63 สก.3086 แยกทล.348 (กม.ท่ี 22+500)-บา้ นโคกสูง อาเภอโคกสูง 12.140 บทช.สระขวญั
64 สก.3087 แยกทล.317 (กม.ท่ี 128+500)-บ้านเขาแหลม อาเภอเขาฉกรรจ์,วงั สมบรู ณ์
65 สก.2089 แยกทล.33 (กม.ท่ี 286+300)-ด่านผา่ นแดนบ้านคลองลกึ อาเภออรัญประเทศ 23.565 บทช.วังสมบูรณ์
66 สก.7091 แยกทล.3076 (กม.ท่ี 78+950)-บ้านไทรทอง อาเภอวงั สมบรู ณ์
67 สก.7092 แยกสถ.สก.2032 (กม.ที่ 3+910)-บา้ นคลองไม้เลยี้ ง อาเภอวงั สมบรู ณ์ 15.000 บทช.วงั สมบูรณ์
68 สก.7093 แยกทล.สถ.สก.3036 (กม.ท่ี 21+430)-บา้ นวังสมบตั ิ อาเภอวังสมบรู ณ์
7.725 บทช.โคกสูง

33.499 บทช.โคกสงู

9.881 บทช.วงั สมบูรณ์

33.499 บทช.โคกสงู

44.280 บทช.โคกสงู

11.600 บทช.สระขวัญ

46.000 บทช.วังสมบูรณ์

44.280 บทช.โคกสงู

8.970 บทช.โคกสงู

44.116 บทช.วงั สมบูรณ์

15.452 ขทช.สระแก้ว

19.700 ขทช.สระแก้ว

6.675 ขทช.สระแกว้

6.125 ขทช.สระแกว้

18 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดโครงขา่ ยแขวงทางหลวงชนบทนครนายก

ลาดับที่ รหัสสายทาง ชือ่ สายทาง ระยะทาง กากับดูแลโดย
(กม.)
1 นย.3001 แยกทล. 305 (กม.ท่ี 44+125) - บ้านบางนา้ เปรี้ยว (ตอนนครนายก) อ.องครกั ษ์ ขทช.นครนายก
2 นย.2003 แยกทล. 33 (กม.ท่ี 120+550) - บา้ นชะอม อ.บ้านนา,แก่งคอย จ.นครนายก,สระบรุ ี 18.850 ขทช.นครนายก
3 นย.3004 แยกทล. 305 (กม.ท่ี 36+925) - บ้านชมุ พล อ.องครกั ษ์ 21.947 ขทช.นครนายก
4 นย.3006 แยกทล. 305 (กม.ท่ี 34+400) - บา้ นคลองหกวา อ.องครักษ์ 14.000 ขทช.นครนายก
5 นย.4008 แยกทล. 3239 (กม.ที่ 5+050) - บา้ นหนองหวั ลงิ อ.เมอื ง,ปากพลี 13.425 ขทช.นครนายก
6 นย.4009 แยกทล. 3369 (กม.ท่ี 14+550) - บา้ นพระอาจารย์ อ.องครักษ์ 7.865 ขทช.นครนายก
7 นย.2011 แยกทล. 33 (กม.ที่ 132+700) - บา้ นพรหมณี อ.เมอื ง 12.648 ขทช.นครนายก
8 นย.3012 แยกทล. 305 (กม.ท่ี 37+585) - บ้านโพธ์แิ ทน อ.องครกั ษ์ 11.572 ขทช.นครนายก
9 นย.2013 แยกทล. 33 (กม.ที่ 126+000) - วัดอนิ ทรป์ ระชาราม อ.บา้ นนา 14.785 ขทช.นครนายก
10 นย.2014 แยกทล. 33 (กม.ท่ี 124-550) - บ้านโรงเจา้ อ.บา้ นนา 12.232 ขทช.นครนายก
11 นย.4015 แยกทล. 3051 (กม.ที่ 3+500) - บา้ นคลอง 30 อ.บา้ นนา 5.919 ขทช.นครนายก
12 นย.4016 แยกทล. 3049 (กม.ท่ี 17+350) - เขอื่ นขนุ ด่านปราการชล อ.เมือง 13.43 ขทช.นครนายก
13 นย.3022 แยกทล. 305 (กม.ที่ 38+800) - วัดราษฏร์ศรทั ธาธรรม อ.องครกั ษ์ 3.207 ขทช.นครนายก
15.080 ขทช.นครนายก
14 นย.2024 แยกทล. 33 (กม.ท่ี 117+950) - บา้ นอุโมงค์ อ.บ้านนา,องครกั ษ์ ขทช.นครนายก
15 นย.3026 แยกทล. 305 (กม.ท่3ี 7+700) - บา้ นคลอง 15 ฝงั่ ตะวนั ออก อ.องครกั ษ์ 28.752 ขทช.นครนายก
16 นย.3027 แยกทล. 305 (กม.ที่ 72+650) - บา้ นบางไพล อ.เมอื ง 2.763 ขทช.นครนายก
17 นย.2029 แยกทล. 33 (กม.ท่ี 135+400) - โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมอื ง 11.450 ขทช.นครนายก
18 นย.5030 แยกคนั คลองชลประทาน (กม.ท่ี 2+750) - บ้านบางมงคล อ.เมอื ง,บ้านนา 2.800 ขทช.นครนายก
19 นย.4031 แยกทล. 3051 (กม.ที่ 18+800) - บา้ นเทพโลก อ.องครักษ์ 8.131 ขทช.นครนายก
20 นย.5032 แยกทช.นย.4031 (กม.ท่ี 1+750) - ประตรู ะบายน้าคลอง 1 อ.องครักษ์,เมือง 10.000 ขทช.นครนายก
21 นย.5033 เช่ือมถนน อบต.คลองใหญ่ (กม.ท่ี 0+822) - ตลาดไมด้ อกไม้ประดับ อ.องครกั ษ์ 10.500 ขทช.นครนายก
22 นย.5034 แยกทช.นย.4031 (กม.ที่ 7+257) - บา้ นดอนยอ อ.องครักษ์,เมือง 4.200

7.200

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 19
Department of Rural Roadsหนว่ ยงาน จานวน งบประมาณ เบิกจา่ ย คงเหลือ ผล
โครงการ ทั้งหมด เบกิ จา่ ย
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชงิ เทรา) (ลา้ นบาท) (ล้านบาท) (%)
42 (ล้านบาท)
497.222 9.8993 98.05
507.122

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชงิ เทรา 68 260.863 220.504 40.358 84.53
แขวงทางหลวงชนบทปราจนี บรุ ี 27 137.701 99.704 37.997 72.41
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 48 282.85 271.28 11.57 95.91
แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 40 172.620 167.367 0.0137 96.96
225 1,361.16 1,256.08 99.838 93.88
รวม

ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน พ.ศ. 2563

20 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 21
Department of Rural Roads

นครนายก
ปราจีนบรุ ี

การบริหารจดั การโครงข่ายทางหลวงชนบทท่ีมีความเสี่ยงต่อการทรดุ ตวั เสียหาย
เน่ืองจากพืน้ ที่ตอนล่าง ของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) จดั อย่ใู น

พืน้ ท่ี Soft Bangkok clay

การแก้ไขในระยะยาว สานักงาน ลักษณะความเสียหาย และสารวจทาง ลักษณะการทรุดตัว : ผิว
ทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ได้ ธรณีโดยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ทางมีรอยแตกลึกตามยาว
รวบรวมข้ อมู ลทางธรณี วิ ทยาสภาพ (Resistivity Survey) การสารวจทาง ไ ห ล่ ท า ง ท รุ ด ตั ว ต า ม ย า ว
แวดล้อม ลงพ้ืนที่สารวจเก็บข้อมูลทาง ธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัด ความต้านทาน และยบุ ตัว
กายภาพ และขอความอนุเคราะห์สานัก ไฟฟา้ ในดนิ (Resistivity Survey) จาก
วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ทาการสารวจ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า ช้ั น ดิ น ใ ต้ ช้ั น
ใช้โครงสร้างทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อทราบ โครงสร้างทางเป็นดินเหนียวอ่อน (ค่า
ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง ธ ร ณี ใ ต้ ชั้ น ความต้านทานไฟฟ้าไม่เกิน 2.5
โครงสร้างคันทางท่ีเกิดความเสียหาย ohm.m.) และพบจุด (SOFT SPOT)
ในปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการใน ใต้ชั้นโครงสร้างทางหลายแห่ง เป็น
สายทาง นย. 3006 แยกทล.305–บ้านคลอง สาเหตุหลักที่ทาให้ถนนเสียหายของ
หกวา อาเภอองครักษ์ จงั หวดั นครนายก ถนน

24 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

ด้านธรณีวิทยา สายทางต้ังอยู่บนพ้ืนที่ดิน ดินเหนียวอ่อน โดยท่ัวไปเป็นดินท่ี
เหนียวอ่อน โดยมีความเสียหายในลักษณะ ตกตะกอนอยู่บริเวณปากแม่น้า โดย
ของ Instability slope หลายแห่ง และบาง ลักษณะการเกิดของดินเหนียวอ่อน
จุดเป็นลักษณะของการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน บริเวณน้ีเม็ดดินจะถูกพัดพาจากแม่น้า
โดยเฉพาะบริเวณไหล่ทางจะทรุดตัวมากกว่า ลงสู่ทะเลและน้าทะเลก็หนุนกลับเข้ามา
บริเวณกลางถนน เนื่องจาก บริเวณไหล่ทาง ตกตะกอน ทาให้ช้ันดินเหนียวอ่อนน้ันมี
มกั จะเป็นดินถมใหม่ ทาให้ทรุดตัวแตกต่างกัน ทั้งแบบตกตะกอนในแม่น้าและในทะเล
จากการวิเคราะห์การสารวจสภาพความ ซ่ึงเป็นลักษณะการเกิดของดินเหนียว
เสียหายของคันทาง พบวา่ ชั้นดินใต้โครงสร้าง ออ่ นบริเวณลุม่ แม่น้าเจา้ พระยาตอนล่าง
ทางมีความช้ืนสูง ซึ่งคาดว่าเป็นดินเหนียว หรือที่เ รียก ว่า ดินเ หนี ยวก รุง เท พ
ออ่ น ทีร่ บั กาลงั ไดต้ ่ามีความยบุ ตัวสูง ความลึก (Bangkok Clay) โดยมีลักษณะเป็นชั้น
ของชั้นดินเหนียวอยู่ที่ประมาณ 16 เมตร ดินเหนียวอ่อนหนาประมาณ 10 -15
รองรบั ใตโ้ ครงสร้าง เมตร ช้ันถัดไปจะเป็นชั้นดินเหนียวแข็ง
และชนั้ ทรายสลับกันไป
ถนนสายนีเ้ ปน็ เสน้ ทางสาคัญในการระบาย
ปริมาณจราจรจากถนนสายหลัก ทางหลวง Annual Report 2020 25
หมายเลข 305–ทางหลวงหมายเลข 3312
(คลอง 14) เชื่อม “นครนายก-ปทุมธานี”
สง่ เสริมการทอ่ งเที่ยว

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao)
Department of Rural Roads

สนับสนุนโลจิสติกส์ รองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ช่วย พัฒนา
ระบบขนส่งสินค้าภ ายในและ
ภายนอกจังหวัด รวมถึงสนับสนุน
การเดินทางไปยังท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือ
แหลมฉบังผ่านทางหลวงระหว่าง
เมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น .

ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการ
สนับสนนุ งบประมาณเพ่ือดาเนินการ

แก้ไขในโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว งานบารุงถนนสาย
นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านคลองหกวา อาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ดาเนินการช่วง กม.5+750 ถึง
กม.6+350 ดาเนินการช่วง กม.9+890 กม.12+290 ระยะทาง
ดาเนนิ การทั้งหมด 3.000 กโิ ลเมตร

กลุ่มวิชาการและถา่ ยทอดเทคโนโลยี สทช.ท่ี 13 (ฉะเชิงเทรา) ได้ศึกษา รวมรวม และจัดทาเอกสารสรุปประกอบการ
พิจารณาเลอื กใชว้ ัสดปุ ระเภทวสั ดุใยสังเคราะห์ เพือ่ ใชเ้ ป็นแนวทางในการพจิ ารณาออกแบบอยา่ งเหมาะสม
(จัดทาโดย : นางสาวกมลวรรณ สุขถาวร วศิ วกรโยธาชานาญการ )

Geotextiles คอื วัสดใุ ยสงั เคราะหท์ ม่ี ีความสามารถในการซมึ ผา่ นของนา้ ท่สี ูง ใช้งานรว่ มกบั ดนิ ซึง่ มี ความสามารถใน การ
แยกช้ัน การกรอง การเสริมกาลัง การป้องกันการชะของหน้าดินและการระบาย โดยท่ัวไปทาจากpolypropylene หรือ
polyester โดยทัว่ ไปผ้าใยสังเคราะห์ geotextiles มีรูปแบบไดแ้ ก่ woven, non-woven, knitted หรือ stitch-bonded fibers
Geogrid คือ วสั ดใุ ยสังเคราะหท์ ่ใี ชส้ าหรบั เสรมิ แรงในดินหรือในวัสดุที่ใกล้เคียงกัน วัสดุ geogrid ใช้งานทั่วไปสาหรับการ
เสรมิ แรงในกาแพงกนั ดิน ตลอดจนการเสรมิ แรงในชั้นทางหรือช้นั ดินใตถ้ นน ซึ่ง ดินบดอัดใตถ้ นนจะเกดิ หนว่ ยแรงดึงขึ้นเมื่อ
มีน้าหนักจากยานพาหนะเข้ามากระทาซึ่ง geogrid เป็นวัสดุท่ีรับแรงดึงได้สูง จะช่วยรับแรงดึงท่ีเกิดขึ้น โดยท่ัวไปวัสดุ
geogrid ทาขึ้นจากวัสดุ polymer เช่น polyester, polyethylene or polypropylene วัสดุ geogrid อาจจะเป็น
woven หรือ knitted จากเส้นด้าย หรือ heat-welded จากแถบของวัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์โดยการเจาะรูในแผ่นวัสดุแล้ว
ยดื วัสดุแผใ่ หเ้ ป็นตาราง เปน็ ต้น
Geonet คือ วัสดุใยสังเคราะห์ท่ีประกอบไปด้วยโครงตาข่ายท่ีเช่ือมต่อกันวางเป็นแนวเรียงกันท่ีมุมต่างๆ ใช้สาหรับการ
ระบายในแนวระนาบของเหลวหรือแกส๊ วสั ดุ geonet มกั จะถูกเคลอื บกับวสั ดุ geotextiles บนพ้ืนผิวด้านหนึ่งหรือท้ังสอง
ด้านซงึ่ ใชใ้ นการระบายน้าอกี ทงั้ ยังสามารถกรองวสั ดุท่ีมีขนาดเล็กไปไดพ้ รอ้ มๆกันซงึ่ จะเรียกว่าวสั ดุ geocomposites
Geomembrane เปน็ วสั ดุใยสังเคราะหม์ ีคณุ สมบตั กิ ารซึมผ่านน้าต่ามาก ซึ่งส่วนมากใช้เป็นวัสดุที่ป้องกัน กักเก็บ ในทาง
ด้านธรณีวิศวกรรม เช่น งานควบคุมของเหลว แก๊ส หรือสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น วัสดุ
geomembrane ทาขึ้นรูปจากแผ่นพอลิเมอร์ แต่ก็สามารถท่ีจะทาได้จากวัสดุ geotextiles แล้วทาให้ชุ่มด้วย asphalt,
elastomer หรือ polymer sprays เป็นต้น
Geosynthetic clay liners (GCLs) คือ วัสดุ geocomposites ทปี่ ระกอบไปดว้ ยช้นั ดนิ bentonite ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่
ระหว่างวัสดุ geotextile หรือ geotextile bentonite โดยติดกับแผ่น geomembrane อีกช้ันหรือมีเพียงแค่วัสดุ
geotextile ก็ได้ ซึ่ง GCLs มักจะถูกเย็บหรือใช้เข็มเจาะเย็บทะลุชั้น bentonite ตรงกลางเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพภายใน
เนื่องจากแรงเฉือนของวัสดุ GCLs ซ่ึงเมื่อวัสดุ GCLs ถูกน้าจะทาให้ bentonite บวมตัวและเป็นกาแพงป้องกันสาหรับ
ของเหลวหรอื แก๊สและนิยมใชใ้ นงานก่อสรา้ งบ่อทงิ้ ขยะซึง่ มกั ใช้งานร่วมกับวัสดุ geocomposites
Geofoam บล็อกหรือแผ่น Geofoam สร้างข้ึนโดยการขยายตัวของ polystyrene foam ซ่ึง Geofoam ใช้ในงานฉนวน
กันความร้อน เปน็ วสั ดทุ ี่มีนา้ หนักเบา นยิ มใช้เป็นวัสดุ back fill ซง่ึ ช่วยลดแรงดนั ดินท่กี ระทาต่อกาแพงกนั ดนิ ได้
Geocell เป็นวัสดุท่ีค่อนข้างหนา มีลักษณะการเชื่อต่อเป็นแบบสามมิติ สร้างข้ึนจากแผ่น polymeric ซึ่งจะทาการเชื่อม
แผ่น polymeric เข้าดว้ ยกันใหเ้ ป็นรูปแบบของเซลลท์ เ่ี ชือ่ มต่อกันมีชอ่ งว่างสาหรบั เตมิ ดนิ ลงไปในช่องหรอื บางทอี าจจะเป็น
คอนกรีต ซง่ึ ข้นึ อยูก่ บั การใช้งาน
Geocomposites คือ วัสดุใยสังเคราะห์ท่ีทาขึ้นจากการรวมกันของวัสดุใยสังเคราะห์สองชนิดข้ึนไป ตัวอย่างเช่น
geotextile-geonet; geotextile-geogrid; geonet-geomembrane; หรือ geosynthetic clay liner (GCL) ซึ่ง
Prefabricated geocomposite drains or prefabricated vertical drains (PVDs) ก็จัดได้ว่าเป็นวัสดุ
Geocomposites ซ่ึง PVDs ทาข้ึนจากการรวมกันของ ไส้กลางเป็นพลาสติกซ่ึงทาหน้าที่เป็นรูระบายน้าและวัสดุ
geotextile ทาหน้าทเี่ ป็นท่กี รองซ่ึงตดิ ไวร้ อบๆไส้กลาง เปน็ ตน้

การเลอื กใช้พิจารณาจากลกั ษณะของพน้ื ท่ีดาเนนิ การ และประโยชน์ทจ่ี ะนามาใช้งาน
กาลังของวัสดขุ น้ึ อยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ โดยผู้ออกแบบจะเปน็ ผู้พิจารณาเลือกเพ่ือใหไ้ ด้ซึง่ ความค้มุ คา่ ตอ่

การลงทุน ความม่ันคงแขง็ แรง และยงั่ ยืน

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 27
Department of Rural Roads

28 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

ปรบั ปรงุ ถนนทางหลวงชนบท สาย ปจ.2006 แยกทางหลวง
หมายเลข 33 - บ้านโปร่งใหญ่ อาเภอกบินทรบ์ ุรี, สนามชยั
เขต จงั หวดั ปราจีนบุรี

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 13

(ฉะเชิงเทรา) ดาเนินการปรับปรุงถนนทาง
หลวงชนบทสาย ปจ.2006 แยกทางหลวง
หมายเลข 33 - บ้านโปร่งใหญ่ อาเภอ
กบินทร์บุรี,สนามชัยเขต จังหวัดปราจีนบุรี
เสรจ็ สมบูรณ์ ถนนสายดงั กล่าวเป็นเส้นทาง
หลักซ่ึงมีปริมาณการจราจรสูงและเป็น
เส้นทางเข้าสู่สถานท่ีราชการสาคัญหลาย
แห่ง เช่น หมวดบารุงทางหลวงกบินทร์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(วิทยาเขตปราจีนบุรี) โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนายาว และโรงเรียน
มัธยมพระราชทานนายาว ท้ังนี้ เพ่ืออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้สัญจรไป-มา ได้
อยา่ งสะดวกรวดเรว็ ปลอดภยั มากยิ่งข้ึน โดย
กอ่ สร้างถนนเปน็ แบบแอสฟลั ท์ติกคอนกรตี

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 29
Department of Rural Roads

ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 8.00–9.00 เมตร สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
เป็นผิวจราจรขนาด 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง กรมทางหลวงชนบท
ละ 1.00–1.50 เมตร ระยะทาง 4.470
กิโลเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรอานวย
ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน แถบ
ชะลอความเร็วช่วงหมู่บ้าน และติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่าง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้
ดาเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้
ประชาชนไดใ้ ช้สัญจรเรียบรอ้ ยแล้ว

30 รายงานประจาปี 2563

โครงการก่อสรา้ งถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 304 – บา้ นเทพ
ประทาน อาเภอท่าตะเกียบ จงั หวดั ฉะเชิงเทรา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตุลาคม 2563 เป็น ร ว ม ถึ ง เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ข น ส่ ง ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
เกษตรกรรม ยางพารา ปาล์ม ยูคาลิปตัส อ้อย
โครงข่ายสายทางเดิม มีความกว้างผิวจราจร และข้าว จึงจาเป็นต้องยกระดับช้ันทางเป็น
6.00 ม.และไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เป็นชนิด ความกว้างผิวจราจร 7.00 ม. ไหล่ทางข้างละ
ผิวจราจรลกู รงั และผิวจราจรแคบ ประกอบกับ 2.50 ม. เพ่ือรองรับการจราจรท่ีเพิ่มข้ึนและ
มีปริมาณจราจรมาก เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมกับ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง
ทางหลวงหมายเลข 3076 เช่ือมไปยังจังหวัด และประชาชนในพ้ืนที่ รูปแบบการก่อสร้าง
สระแก้ว และยังเปน็ เสน้ ทางลัดทางเลี่ยงในช่วง เ ป็ น ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น ผิ ว จ ร า จ ร Para
เทศกาลต่าง ๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวท่ีสาคัญ Asphaltic Concrete, กิจกรรมติดต้ังป้าย
เช่น เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน , อ่าง และเคร่ืองหมายจราจรพร้อมอุปกรณ์อานวย
เกบ็ น้าคลองสียดั ความปลอดภยั

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 31
Department of Rural Roads

“ บูรพาคีรี ” (เขาใหญ่ – ปางสีดา)
โครงการพฒั นาเส้นทางท่องเท่ียวเลียบชายเขา

ภาคตะวันออกมีพ้ืนท่ีอยู่ในเขตมรดกโลก ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทาให้เศรษฐกิจใน 3
จังหวัดของภาคตะวันออกมีความม่ันคง ม่ังค่ัง
ทางธรรมชาติ (กลุ่มดงพญาเย็น - เขาใหญ่) และยั่งยืน โดยใช้ช่ือเรียกโครงการพัฒนา
(ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี นครนายก ดังกล่าวว่า “โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว
นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์) เลียบชายเขา “บรู พาครี ”ี (เขาใหญ่ - ปางสดี า)”
ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 5 แห่ง
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน ภาพจาลองรูปแบบวงเวียนบนถนนโครงการฯ
แห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์ สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
สัตว์ดงใหญ่ ปัจจุบันการท่องเที่ยวทาง กรมทางหลวงชนบท
ธรรมชาติ การปั่นจักรยานและการท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพเป็นที่นิยมและแพร่หลาย ปัจจัย
หน่ึงท่ีจะช่วยสนับสนุนการท่องเท่ียว คือ การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมให้มี
ความสะดวกและปลอดภัย จึงเห็นคว ร
ดาเนินการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชาย
เขาเพื่อเช่ือมเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใน
จังหวัดนครนายกกับเขตอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดาในจังหวัดสระแก้ว โดยมีเส้นทางผ่าน
3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก
ปราจนี บุรแี ละสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ
175.800 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
พัฒน ากา รท่อ งเท่ี ยว และ การ คมน าค ม
.

32 รายงานประจาปี 2563

วัตถุประสงค์ รูปภาพสภาพเดิม
1. เพอ่ื สง่ เสรมิ และสนับสนุนการท่องเท่ียว รปู ภาพสภาพเดมิ

ของภาคตะวันออก ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และย่งั ยืน มีความสะดวกปลอดภยั เพม่ิ ขึ้น

2. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท้ังในประเทศ
และตา่ งประเทศ

3. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อเน่ือง 3
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก
จงั หวดั ปราจีนบรุ ีและจังหวัดสระแกว้

4. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนและ
ผปู้ ระกอบการในพ้นื ทข่ี องแตล่ ะจังหวดั

รปู แบบถนนโครงการฯ

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 33
Department of Rural Roads

โครงการขยายไหล่ทาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 317-จดุ ผา่ นแดน
ถาวรบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จงั หวดั สระแก้ว

แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้รับ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว จังหวัด
สระแก้ว จึงได้จัดสรรงบประมาณ โดยให้
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว แ ข ว ง ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ส ร ะ แ ก้ ว เ ป็ น
ก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง สายแยกทาง ผู้ดาเนินการก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทาง
หลวงหมายเลข 317- จุดผ่านแดนถาวรบ้าน ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 317-จุดผ่าน
เขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แดนถาวรบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัด
ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่อง สระแก้ว ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โดย
จราจร แบ่งเป็น 2 ชว่ ง ช่วงท่ี 1 (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.
ที่ 4+775) ช่วงที่ 2 (กม.ที่ 11+000 ถึง
ถนนสายน้เี ปน็ ทางสายหลักในการเดินทาง 14+225) ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง
สู่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และเชื่อมโยง ขา้ งละ7 เมตร ไหล่ทางกวา้ งข้างละ 2.50 เมตร
ไปยังด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาแหลมและ
บ้านผักกาด ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัด
จันทบุรีได้ และเป็นเส้นทางสายหลักในการ
ลาเลียงผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี ไปสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้ เช่น บุรีรัมย์
สุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร) และเป็นเส้นทางท่ี
สามารถ นาเข้า ส่งออก สินค้าไปยังประเทศ
เพือ่ นบา้ น กมั พูชา, เวยี ดนาม และจนี ได้

จังหวัดสระแก้ว จึงมองเห็นความสาคัญใน
การเตรยี มความพร้อมรองรับการคมนาคมขนส่ง
และสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 49,490,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)
เพื่อเป็นการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนของ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้พ่อค้าชาวไทยและ
ชาวกัมพูชาได้ทาธุรกิจการค้าการเกษตรบริเวณชายแดน นาเข้าและส่งออก ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชน สามารถรองรับ
ปรมิ าณการจราจรรถบรรทุกที่เพิม่ ขึ้นไดอ้ ยา่ งรวดเร็ว

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 35
Department of Rural Roads

งานบารงุ ถนน (ซ่อมสรา้ งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต) สายสก.4058
แยกทล.3259-ทบั ทิมสยาม 05

อาเภอคลองหาด จงั หวดั สระแก้ว

ถนนสาย สก.4058 แยกทล.3259- (ย่ีสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหม่ืนสองพันบาท
ถ้วน) ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด้าน
ทับทิมสยาม 05 อาเภอคลองหาด จังหวัด โครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับมาตรฐานทาง
สระแก้ว เป็นถนนสายหลักในการเชื่อมโยง ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
คมนาคมขนส่งจากจังหวัดสระแก้ว ไปสู่ คมนาคม ด้านการท่องเที่ยว สร้างความ
จังหวัดจันทบุรี และสินค้าจากภาคตะวันออก เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า การ
ภาคกลาง สู่ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ คมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์ ลดต้นทุน
ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และ ทางด้านโลจิสติกส์ จากการขนส่งสินค้า และ
ประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้ การท่องเท่ียว รวมถึงการลาเลียงผลิตผล
ลาไย ทเุ รยี น มงั คุด เปน็ ตน้ ทางการเกษตรออกสู่ตลาด พร้อมทั้ง
เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในการขาย
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว จึงได้ สินค้าและบริการในเส้นทาง
ดาเนินการงานบารุงถนน (ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต) สายสก.4058 แยก สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
ทล.3259-ทบั ทิมสยาม 05 อาเภอคลองหาด กรมทางหลวงชนบท
จังหวดั สระแกว้ ระยะทาง 6.350 กิโลเมตร
ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.50 เมตร โดยมีจุดเร่ิมต้นจาก(ช่วง กม.ท่ี
7+000-13+350) ผวิ ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
หนา 5 เซนติเมตร พร้อมติดต้ังป้ายจราจร
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ อ า น ว ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ช้
งบประมาณทั้งส้ิน 29,852,000.- บาท

36 รายงานประจาปี 2563

ซ่อมสรา้ งผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นย.4031
บ้านเทพโลก อาเภอองครกั ษ์ จงั หวดั นครนายก

โครงการซอ่ มสร้างผิวทางพาราแอสฟัล- หากมาจากอาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
สามารถออกไปอาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัด
ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place ฉะเชงิ เทรา และเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้ เป็น
Recycling สาย นย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข เสน้ ทางขนส่งพชื ผลทางการเกษตร สามารถใช้
3051 - บ้านเทพโลก อาเภอองครักษ์ จังหวัด เปน็ เสน้ ทางลัดทางเลย่ี งในช่วงเทศกาล
นครนครนายก เป็นเส้นทางลัดที่เช่ือมต่อเส้นทางโลจิ
สติกส์ระหว่างอาเภอองครักษ์ จังหวัด เส้นทางนี้เหมาะสมในการพัฒนาเส้นทาง
นครนายก ไปออกอาเภอบ้านสร้าง จังหวัด เพ่ือการคมนาคม เพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ
ปราจีนบุรี และยังเป็นเส้นทางลัดต่อไปอาเภอ ย่านชุมชน ซ่ึงถนนสายนี้ยังมีโครงการถนน
พนมสาคราม จงั หวัดฉะเชงิ เทรา สวยหน้าหมบู่ า้ นเทพโลก

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 37
Department of Rural Roads

แขวงทางหลวงชนบท
นครนายก ได้รบั การสนบั สนุน
งบประมาณพัฒนาเส้นทาง
โครงขา่ ยทางหลวงชนบท จาก
กรมทางหลวงชนบท ให้ดูแล
บารุงรักษา และเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย และโครงการ
ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัล
ติกคอนกรีต ในปีงบประมาณ
2563 ระยะทาง 4.200
กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ
25,980,000.00 บาท ให้แก่
สายทาง นย.4031 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3051 –บ้าน
เทพโลก อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก เป็นการเพม่ิ
ศักยภาพด้านการคมนามให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ส ม บู ร ณ์
ย่ิงข้ึนทาให้ประชาชนได้รับ
ความสุข ความปลอดภัย และ
มีคณุ ภาพชวี ิตท่ีดี

ซ่อมสรา้ งผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นย.2013 แยกทางหลวง
หมายเลข 33 – วดั อินประชาราม อาเภอบ้านนา จงั หวดั นครนายก

ซ่อมสรา้ งผิวทางพาราแอสฟัลติกคอน- Annual Report 2020 39

กรตี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling
สาย นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – วัด
อินประชาราม อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เป็นเส้นทางลัดทางเล่ียงเข้าสู้อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี เส้นทางขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร และยังเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่โรงเรียน
เตรียมทหาร และโรงเรียนนายรอ้ ย จปร.

เสน้ ทางน้ีเหมาะสมในการพัฒนาเส้นทาง
เพ่ือการคมนาคม เพ่ิมความปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน ซึ่งถนนสายน้ียังมีโครงการหน้า
โรงเรียนปลอดภัย..อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท
งานปรับปรงุ ความปลอดภยั บริเวณหนา้ โรงเรียน
วดั หนองรี ไดด้ าเนนิ การแล้วเสร็จ ให้ประชาชน
ผู้ใชเ้ สน้ ทางมคี วามปลอดภยั ในการเดินทาง

แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาเส้นทางโครงข่าย
ทางหลวงชนบทจากกรมทางหลวงชนบท ให้
ดูแลบารุงรักษา และเฝ้าระวังความปลอดภัย
และโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัล-
ติกคอนกรีต ในปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao)
Department of Rural Roads

1.985 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ
9,628,000.00 บาท ให้แก่ สายทาง
นย.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 –
วัดอินประชาราม อาเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการ
คมนาคมให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ ทาใหป้ ระชาชนได้รับความสุข ความ
ปลอดภยั และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

40 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท

ซ่อมสรา้ งผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต
ด้วยยางธรรมชาติ สาย ฉช.4008
แยกทล. 3259 – บา้ นขนุ ชานาญ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

กอ่ สร้างแลว้ เสรจ็ พฤศจิกายน 2563

เป็นโครงข่ายสายทาง ซึ่งมีจุดเชื่อมกับทาง
หลวงหมายเลข 3245 เช่ือมไปยังจังหวัด
ชลบรุ ี และยังเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในช่วง
เทศกาลต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
เช่น เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ร ว ม ถึ ง เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ข น ส่ ง ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
เกษตรกรรม ปาล์ม ยูคาลิปตัส อ้อย และ
ข้าว ประกอบกับมีปริมาณจราจรหนาแน่น
จึงจาเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพยางพารา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของถนน รองรับ
การจราจรที่เพ่ิมข้ึนและเพ่ิมความสะดวก
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางและประชาชนใน
พื้นที่ รูปแบบการก่อสร้างเป็นงานก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร Para Asphaltic Concrete
กิจกรรมติดตั้งป้ายและเคร่ืองหมายจราจร
พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์ อ า น ว ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

Burean of Rural Roads 13 (Chachoengsao) Annual Report 2020 41
Department of Rural Roads

โครงการฝึ กอบรมสาหรบั บคุ ลากรด้านช่าง

ขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ประจาปี งบประมาณ 2563

กรมทางหลวงชนบท โดยสานักงาน

ทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ในฐานะ
ที่ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ท่ี ถ่ า ย โ อ น ภ า ร กิ จ ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐานทางและสะพาน ได้ดาเนิน
ในฐานะพ่ีเล้ียงจัดโครงการฝึกอบรมสาหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เป็นประจาทุกปี ซ่ึงมีจานวน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั้งส้ินจานวน 291 แห่ง ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัด
ปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
นครนายก เพ่ือดาเนินการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาการงานทาง และสะพาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการงานทาง
และสะพานอย่างยงั่ ยืน

42 รายงานประจาปี 2563 สานกั งานทางหลวงชนบทท่ี 13 (ฉะเชงิ เทรา)
กรมทางหลวงชนบท


Click to View FlipBook Version