The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Hosuwan Wirinya, 2020-05-07 00:43:46

วันฉัตรมงคล

นิทรรศการ

Keywords: 55,555

บอรด์ ใหญ่1 (หนา้ )

นทิ รรศการเฉลมิ พระเกียรตพิ ระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกลา้ เจา้ อย่หู วั
เน่อื งในวนั ฉัตรมงคล ประจาปี 2563


บอรด์ ใหญ่ 2 (หลัง)

" เราจะสืบสาน รักษา และตอ่ ยอด และครองแผ่นดนิ โดยธรรม
เพื่อประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎรตลอดไป "

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสี ินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริ เกลา้ เจา้ อย่หู วั
วนั ที่ 4 พฤษภาคม พทุ ธศกั ราช 2562


บอร์ดท่ี 1

วนั ฉัตรมงคล เปน็ วันทรี่ าลึกถงึ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และ

ราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศี รีสนิ ทรมหาวชริ าลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้ อยู่หัว หลังจากเสด็จ
ข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมือ่ วนั ท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดารงพระอิสริยยศเปน็ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้ เจ้าอยูห่ ัว”
รัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจ
เรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซ่ึงกระทาในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดนิ โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”


บอร์ดเล็ก 2

ตราสญั ลกั ษณ์พระราชพิธบี รมราชาภเิ ษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง พ้ืนอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์
ซ่ึงเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ อักษร “ว.ป.ร.”
อยบู่ นพื้นสีขาบ (น้าเงนิ เข้ม) อนั เปน็ สีของขัตติยกษตั ริย์

ภายในกรอบพุ่มขาวบิณฑ์สีทอง สอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
อัญเชิญมาจากกรอบท่ีประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แวดล้อมด้วยเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเคร่ืองประกอบ
พระบรมราชอสิ ริยยศของพระมหากษตั รยิ ์ และเป็นเครือ่ งหมายแห่งความเปน็ สมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่

1. พระมหาพชิ ยั มงกฎุ พรอ้ มอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจารัชกาล อยูเ่ บ้อื งบน
2. พระแสงขรรค์ชัยศรีกับพระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี ทอดไขว้อยู่เบ้ืองซ้าย

และฉลองพระบาทเชิงงอน อยเู่ บื้องล่าง
3. พระมหาพชิ ัยมงกุฎ หมายถงึ ทรงรับพระราชภาระอนั หนกั ยงิ่ ของแผน่ ดนิ เพ่ือประโยชนส์ ขุ ของประชาชน
4. พระแสงขรรคช์ ยั ศรี หมายถงึ ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดนิ ใหพ้ ้นจากภยันตราย
5. ธารพระกร หมายถงึ ทรงดารงราชธรรมเพ่ือค้าจนุ บา้ นเมืองใหผ้ าสกุ ม่ันคง
6. พระแส้จามรี กับพดั วาลวชิ นี หมายถงึ ทรงขจัดปดั เปา่ ความทุกขย์ ากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์
7. ฉลองพระบาท เชิงงอน หมายถึง ทรงทานุบารงุ ปวงประชาท่ัวรัฐสมี าอาณาจกั ร
8. เบื้องหลงั พระมหาพิชัยมงกฎุ ประดิษฐาน พระมหาเศวตฉัตรอนั มีระบายขลบิ ทอง
9. จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายช้ันล่างสุดห้อยอุบะจาปาทอง แสดงถึงพระบารมีและ

พระบรมเดชานภุ าพที่ปกแผ่ไปทวั่ ทิศานุทิศ
10.เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียว ถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า

“พระราชพิธบี รมราชาภเิ ษก พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๒”
11.ปลายแถบแพรเบ้อื งขวามีรปู คชสีหก์ ายมว่ งอ่อน ประคองฉตั ร ๗ ชน้ั หมายถงึ ขา้ ราชการฝ่ายทหาร
12.เบ้ืองซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาวประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงาน

แผน่ ดนิ อยดู่ ว้ ยกนั
13.ขา้ งคนั ฉตั รด้านในทงั้ สองข้าง มีดอกลอยกนกนาค แสดงถงึ ปีมะโรงนักษตั รอันเปน็ ปพี ระบรมราชสมภพ
14.สีทอง หมายถึง ความเจรญิ รุ่งเรอื งยงิ่ ของประเทศชาติและประชาชน


บอรด์ 3

วันฉตั รมงคล
วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2563

ศภุ วาระดารงมงคลฉัตร องค์กษตั ริยว์ ชิรเกล้าฯครองสมัย

บรมราชาภเิ ษกเอกองคไ์ ทย ราษฎร์แซ่ซอ้ งก้องไกลในปฐพี

ทรงสบื สานรักษาและตอ่ ยอด ทรงสบื ทอดพระชนกนาถเพื่อสขุ ศรี

ครองแผน่ ดนิ โดยธรรมตามภมู ิ พสกนกิ รภักดีพระราชา

ฉตั รมงคลฉัตรชาติฉัตรเกษม ไทยอ่ิมเอมเปรมขวญั กันท่ัวหลา้

สานกึ ในพระมหากรุณา ถวายบังคมทวั่ หนา้ จงรักเทอญ

ดว้ ยเกลา้ ดว้ ยกระหม่อม ขอเดชะ
ขา้ พระพทุ ธเจ้าคณะผบู้ ริหารและเจา้ หน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรม

ชมัยภร บางคมบาง ผูป้ ระพันธ์


บอรด์ ที่ 4 พระราชกรณียกจิ

1. ดา้ นการศึกษา
ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง
ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวสั ดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เช่น
คอมพิวเตอร์ โทรทศั น์ วิดที ศั น์ และในด้านการอุดมศกึ ษา

2. ด้านพระศาสนา
ทรงเสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจา เช่น
ทรงเปล่ียนเครื่องทรงพระพทุ ธ มหามณรี ัตนปฏมิ ากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
รวมถึงการเสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบ
การอัญเชญิ พระมหาคมั ภีรอ์ ัลกรุ อ่านระดบั ประเทศ

3. ดา้ นศิลปวฒั นธรรม
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้าแห่ง
รัตนโกสินทร์”เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของ
ความเปน็ ไทย ภายในงานอบอวลไปดว้ ยสถาปตั ยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 9
เผยแพร่พระราชกรณยี กิจตา่ งๆ การแตง่ กายด้วยชดุ ไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 และ
สวมผ้าไทยมารว่ มงานด้วยความรกั ท่ีมตี ่อสถาบันพระมหากษตั ริย์

4. ด้านการแพทยแ์ ละสาธารณสุข
ทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกณียกิจ เช่น เม่ือรัฐบาลได้
นอ้ มเกล้านอ้ มกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ
พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่ง
และทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่าเสมอ รวมท้ังพระราชทานพระราชทรัพย์
สนบั สนนุ ใหม้ อี ุปกรณก์ ารแพทย์ เครือ่ งมอื เครื่องใช้ท่ที นั สมัย

5. ด้านเกษตรกรรม
เมอื่ ครั้งยงั เปน็ สมเด็จพระบรมโอรสาธริ าชฯ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงทาปุ๋ยหมัก
จากผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆ เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร
สาหรับนาไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิต นอกจากน้ียังทรงบาเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจการด้านเกษตรกรรม เช่น เสด็จฯ แทนพระองค์
ในการพระราชพธิ พี ืชมงคล


บอร์ดท่ี 5 พระราชกรณียกิจ

6. ด้านสังคมสงเคราะห์
ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน
ท่ีด้อยโอกาส เสด็จฯไปทรงเย่ียมชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ หลายแห่ง พระราชทาน
พระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กท่ีขาดแคลน
โครงการปราบปรามยาเสพตดิ

7. ด้านการต่างประเทศ
ท ร ง เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ด า เ นิ น แ ท น พ ร ะ อ ง ค์ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตร
ประเทศท่ัวทุกทวีป ทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่างๆ
ทรงนาประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย เช่น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชม
กจิ การทหาร ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมและความเป็นอยขู่ องประชาชน

8. ด้านการทหาร
ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์

ทรงรบั ราชการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และทรงดารงพระยศทางทหาร
ของ 3 เหล่าทัพ คือ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบ
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย ใ น ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
รวมทงั้ การค้มุ กันพื้นทใ่ี นบริเวณรอบคา่ ยผ้อู พยพชาวกมั พูชา ทเี่ ขาล้าน จ.ตราด

9. ด้านการบิน
พ.ศ. 2552 ทรงปฏิบัติหน้าท่ีนักบินที่ 1 เครื่องบินโบอ้ิง 737–400

ในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์
ด้านการแพทย์ สาหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เที่ยวบินที่ ทีจี
8870 (กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่) และเท่ียวบินท่ี ทีจี 8871 (จังหวัด
เชยี งใหมถ่ ึงกรงุ เทพมหานคร)

10. ดา้ นการกีฬา
ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

ในงาน“อุ่น ไอรัก คลายความหนาว สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์” กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกัน อีกท้ังเป็น
การรวมพลังความสามัคคีของคนไทยท้ังชาติ และเห็นความสาคัญในการออกกาลังกายและ
ส่งเสรมิ สขุ ภาพรา่ งกายใหแ้ ข็งแรงสมบูรณ์


บอรด์ ท่ี 6 น้าพระทัย พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี
เพ่ือประโยชน์สขุ แหง่ อาณาราษฎร

พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั และสมเดจ็ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี พระราชทานเครอ่ื งมือทางการแพทย์
เพ่ือใชใ้ นการรกั ษาผู้ป่วยจากโรคตดิ เช้ือไวรัส-โคโรนา่

พระราชทานเคร่ืองช่วยหายใจ จานวน 132 เคร่ือง และ
เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิว จานวน 50 เครื่อง หน้ากากอนามัย
จานวน 2 ลา้ นชิ้น หมวก Face Shield จานวน 30,000 ใบ และ
ชุดป้องกันการติดเช้ือโรค (PPE) จานวน 4,000 ชุด แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย

พ ร ะ ร า ช ท า น เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์ ส า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย วิ ก ฤ ติ ใ ห้ กั บ
โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ ม ง กุ ฎ เ ก ล้ า โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ ปิ่ น เ ก ล้ า
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลตารวจ เคร่ืองช่วยหายใจ
Bennett รุ่น840 ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control
เหมาะสาหรับผูป้ ว่ ยวิกฤติ

พระราชทานเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ อันได้แก่ เครื่องติดตามสัญญานชีพ ซึ่งเป็นเคร่ืองติดตาม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสัญญาณชีพ ชนิดเชื่อมศูนย์กลางแบบไร้สาย โดยมี
เคร่ืองติดตามสัญญานชีพ จานวน 7 เคร่ือง เช่ือมต่อกับศูนย์กลาง
จานวน 2 เคร่ือง

พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ผลิตห้องตรวจหาเชื้อ
ให้แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์
ในการตรวจโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า


บอรด์ ท่ี 7

น้าพระทยั พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั และสมเดจ็ พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี
เพื่อประโยชนส์ ขุ แห่งอาณาราษฎร

ภาคเหนอื จงั หวดั เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื จังหวัดขอนแกน่

ภาคกลาง เขตชุมชนแออดั กรงุ เทพมหานคร

จงั หวัดปตั ตานี ภาคใต้ จังหวดั นราธิวาส
จงั หวดั ยะลา

พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ี ทรงมีความห่วงใยประชาชนผยู้ ากไร้
พระราชทานถุงพระราชทาน แก่พสกนิกรทั่วทุกสารทศิ ท่ไี ด้รับผลกระทบจากโรคติดเชอ้ื ไวรัส-โคโรน่า ** วางด้านบน


บอรด์ ท่ี 8 ใตร้ ม่ พระบุญญา กษัตราธิราชเจ้า

28 ธันวาคม 2562 ทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทาความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร พระราชทานเคร่ืองมือแพทย์
และทรงพระดาเนินเย่ียม และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผตู้ อ้ งขัง

10 มีนาคม 2563 ทรงเปิดการประชุมโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
อุทยานแห่งชาติ จงั หวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชปู ถมั ภ์

7 ธันวาคม 2562 เสด็จพระราชดาเนินเย่ียมเยียนราษฎรไทย
เชื้อสายจีน ย่านเยาวราช และทรงเปดิ นทิ รรศการ“ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหา-
จักรีวงศ์”ซ่ึงแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์
แหง่ ราชวงศจ์ ักรี ทีช่ าวจีนไดอ้ าศัยใตร้ ่มพระบารมบี นแผน่ ดินสยาม

24 ตุลาคม 2562 เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตร
คอนเสิร์ตอาลากรุงเทพมหานครของนายโฆเซ การ์เรรัส โชว์ปิดม่าน
งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ
ครง้ั ที่ 21 ณ หอประชมุ ใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรมแหง่ ประเทศไทย


บอรด์ เลก็ 9

พระราชพิธเี บอ้ื งตน้

พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ลาดับการพระราชพิธีบรมราชาภเิ ษก ปรากฏหลกั ฐานชดั เจนในสมัยรัตนโกสินทร์แบง่ เปน็ 3 ขั้นตอน ได้แก่ พระราชพิธี

เบ้อื งตน้ พระราชพธิ ีบรมราชาภเิ ษก และพระราชพธิ เี บ้ืองปลาย
พระราชพธิ ีเบอื้ งตน้

พระราชพธิ จี ารึกพระสพุ รรณบฏั ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลญั จกร

ขั้นตอนการเตรียมพระราชพิธี ประกอบด้วย พิธีตักน้า ท่ีตั้งสาหรับถวายเป็นน้าอภิเษก และน้าสรงพระมุรธาภิเษก
จารกึ พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลญั จกร เตรยี มต้ังเครอื่ งบรมราชาภิเษก และเตรียมสถานท่จี ดั พระราชพิธี

วันท่ี 23 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒ์
เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจารัชกาล
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวงศ์ และจะมีพิธีแห่ขบวน
พระบรมราชอิริยยศเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจารัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เชญิ ไปประดิษฐาน ณ พระแทน่ มณฑล ในพระที่น่งั ไพศาลทกั ษณิ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒


บอรด์ เล็ก 10

พระราชพธิ ีเบอื้ งต้น
พธิ พี ลกี รรมตกั น้าจากแหล่งนา้ ศกั ด์สิ ิทธิ์

พธิ พี ลีกรรมตักน้าจากแหลง่ น้าศกั ดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนการเตรียมพิธี มีการตักน้าจากแหล่งน้าศักด์ิสิทธิ์สาหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช

2562 เพือ่ นามาเป็นนา้ สรงพระมุรธาภเิ ษกและเพื่อทาน้าอภเิ ษกก่อนทจี่ ะนาไปประกอบในพระราชพิธบี รมราชาภเิ ษก

“นา้ อภิเษก” มาจากแหลง่ น้าศกั ด์ิสิทธิ์จานวน 108 แหล่งน้า ประกอบด้วย แหล่งน้าศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัด 76 จังหวัด
และนา้ ศักดิ์สิทธ์จิ ากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวงั จานวน 1 แหลง่ นา้

พิธีพลกี รรมตักน้าอภเิ ษกจากแหลง่ น้าศกั ดส์ิ ิทธ์ใิ นจงั หวดั นราธวิ าส

พธิ ที าน้าอภเิ ษก ณ พระอโุ บสถวดั ประชมุ ชลธารา

พิธพี ลกี รรมตักนา้ จากแหลง่ น้าศกั ด์สิ ิทธิ์ของจังหวัดนราธวิ าส
แหลง่ นา้ ศักดสิ์ ิทธ์ขิ องจังหวดั นราธิวาสมีแหลง่ นา้ สาคญั สาหรับประกอบพธี ีพลีกรรมตักน้า จานวน 2 แห่ง คอื

1. น้าแบง่ ตงั้ อยใู่ นพืน้ ท่หี มู่ท่ี ๓ บา้ นกจู า ตาบลไพรวนั อาเภอตากใบ จังหวัดนราธวิ าส
2. น้าตกสิรินธร ตง้ั อยูใ่ นเขตรักษาพันธ์สุ ตั ว์ปา่ ฮาลา-บาลา หมูท่ ี่ 5 ตาบลโละจดู อาเภอแวง้ จงั หวดั นราธวิ าส

สถานทีป่ ระกอบพธิ ที าน้าอภเิ ษก พระอุโบสถวดั ประชมุ ชลธารา ตาบล สุไหงปาดี อาเภอสไุ หงปาดี จงั หวัดนราธิวาส


บอร์ดเลก็ 11

พระราชพธิ ีบรมราชาภเิ ษกเบ้ืองกลาง

พระราชพธิ ีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม สรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
โดยน้าสรงพระมุรธาภิเษกเป็นน้าจากเบญจสุทธคงคา ทรงรับน้าพระพุทธมนต์และน้าเทพมนตร์ตามลาดับ และทรงรับน้า
อภิเษก จากผู้ยืนตามมุมพระแท่นราชบัลลังก์ทั้ง 8 ทิศจนครบ ณ พระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

สมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ ัวทรงรับน้าสรงพระมรู ธาภเิ ษก
จากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอรยิ วงศาคตญาณ สมเดจ็ พระสงั ฆราช

สมเดจ็ พระเจา้ อย่หู ัวทรงพระกรณุ าโปรดเกล้าฯ
ใหส้ มาชกิ สภาผูแ้ ทนราษฎร ประจาทิศทั้ง 8 ถวายนา้ อภิเษก


บอร์ดเล็ก 12

พระราชพธิ บี รมราชาภเิ ษก

จากนั้นทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์
เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชา ซึ่งพราหมณ์ผู้ทาพิธีจะนาขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย ในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นเคร่ืองแสดงว่า
ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย
พระมหาพิชยั มงกุฎ พระแสงขรรคช์ ยั ศรี ธารพระกร พระวาลวชี นี และฉลองพระบาท

พระเจา้ อยู่หวั รชั กาลท่ี 10 พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ

"เราจะสืบสาน รกั ษา และตอ่ ยอด และครองแผ่นดนิ โดยธรรม
เพอื่ ประโยชน์สุขแหง่ อาณาราษฎรตลอดไป"


บอร์ดที่ 13

พระราชพิธบี รมราชาภเิ ษก

พระราชพิธเี ฉลมิ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาฐานนั ดรศักดิพ์ ระบรมวงศ์

วนั อาทติ ย์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 วันอาทติ ย์ท่ี ๕ พฤษภาคม 2562
ในโอกาสน้ีทรงมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หัวเสดจ็ พระราชดาเนินไปยงั
ใหส้ ถาปนาเฉลมิ พระเกียรติยศ สมเดจ็ พระราชินสี ทุ ดิ า ขนึ้ เปน็ พระท่ีนง่ั อมรนิ ทรวนิ จิ ฉยั ในการพระราชพธิ เี ฉลิมพระปรมาภไิ ธย
"สมเดจ็ พระนางเจา้ สทุ ิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี" พระนามาภไิ ธย และสถาปนาพระฐานันดรศกั ดิพ์ ระบรมวงศ์

วนั อาทติ ย์ท่ี ๕ พฤษภาคม 2562
พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ ัวเสดจ็ พระราชดาเนนิ ไปยังพระท่นี ่ังอมรินทรวนิ จิ ฉัย
ในการพระราชพธิ ีเฉลิมพระปรมาภไิ ธย พระนามาภไิ ธย และสถาปนาพระฐานันดรศกั ด์พิ ระบรมวงศ์


บอรด์ ที่ 14

พระราชพธิ บี รมราชาภเิ ษก

พระราชด้าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยหุ ยาตราทางสถลมารค

วนั ท่ี 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั เสดจ็ พระราชดาเนินเลยี บพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน
และพระบรมราชสรรี างคาร
เสด็จออก ณ สีหบัญชร ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร
พระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชทานพระราชวโรกาสให้พสกนิกรท่ัวสารทิศ เฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 2562


บอรด์ ที่ 15 พระราชพธิ ีเบ้อื งปลาย
ขบวนพยหุ ยาตราทางชลมารค

เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา เวลา 15.30 นาที พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับเรือพระที่น่ัง
สุพรรณหงส์ พระราชดาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมาคร จากท่าวาสุกรีในพระราชวังดุสิตไปยังท่าราชวรดิฐ ระยะทาง
โดยประมาณ 3.4 กม. ใชเ้ วลาประมาณ 45 นาที

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ
สมเดจ็ พระเจ้าลกู เธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ัณณวรนี ารีรัตนราชกญั ญา เสด็จไปประทับ
เรอื พระทน่ี ่ังอเนกชาติภุชงค์ ตามเสด็จในขบวนพยหุ ยาตราฯ

เวลา 17.11 นาที ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคถึงยังท่าราชวรดิฐ
เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราชเข้าเทียบสะพานฉนวนประจาท่าราชวรดิฐ
เจ้าพนักงานเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลท่ี 9 จากบุษบก
ไปประดิษฐาน บนพระราชยานถม เตรียมเข้าริ้วขบวนราบยาตรา
ไปยังพระบรมมหาราชวัง

เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไป
ประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ยาตราโดย
ริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง มีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธ
ปฏิมาชยั วัฒน์ รัชกาลที่ 9 นารว้ิ ขบวน


ประมวลภาพประวตั ิศาสตร์ เสดจ็ ฯเลยี บพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


Click to View FlipBook Version
Previous Book
100298_7124a82d4_2
Next Book
Flyers 3 answer booklet 2019