The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sasiprapa Supareang, 2019-12-15 21:43:58

วิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา

วิชาการออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา

แฟ้มสะสมงาน

รหัสวชิ า 2308-2106 วชิ าการออกแบบกราฟิ กป้ายโฆษณา
รหัสวชิ า 2308-2003 วชิ าการออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้จดั ทา

นางสาว ศศิประภา สุภาเรียง

เสนอ

อาจาร์ยเดชา มงิ่ ระกลู

ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
วทิ ยาลยั เทคโนโลยกี ารจดั การเพชรเกษม

โลโก้ร้านหนังสือ

ร้านหนงั สือออกแบบ เป็นประเภทหนงั สือเด็กเลก็ รูปแบบของงานจะเป็นการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลิน สร้างจินตนาการ

ป้ายลอยกระทง

ออกแบบเพ่ือเชิญชวนใหค้ นท่ีพบเห็นมาร่วมงานลอยกระทง รูปแบบเรียบๆ และ
ขอ้ ความท่ีเขา้ ใจง่าย จุดเด่นของภาพคือกระทง ถดั มาคือขอ้ ความ เติมรายละเอียดเป็น

ทอ้ งฟ้าตอนกลางคืน ดาว และโคมลอย

โลโก้ ร้านกาแฟ

ตวั โลโก้ส่ือถงึ ความเรียบง่าย ใช้สีนา้ ตาลช่วยสร้างบรรยากาศทอ่ี บอ่นุ และเข้า
ได้กบั แทบทุกสี ให้ความรู้สึกสมบูรณ์เช่ือมโยงกบั ธรรมชาตแิ วดล้อม

ป้ายฝนหลวง

ออกแบบเน่ืองในโอกาสวนั พระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤษจิกายน เพื่อแสดงความ
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย พระองคท์ รงทุ่มเทพระวรกายใน

การคิดคน้ วิจยั และพฒั นาเทคโนโลยกี ารทาฝนหลวงจนประสบความสาเร็จ

นามบตั ร

คอนเซปตเ์ ป็นธุรกิจเกี่ยวกบั อาหาร ดูเป็นมิตรและสะอาด ขอ้ ความและรูปภาพตรงกบั
ภาพลกั ษณ์ของธุรกิจ ฟ้อนตท์ ่ีเลือกมาสามารถอ่านไดง้ ่าย ขนาดตวั อกั ษรเหมาะสม

ดูแลว้ ไม่อึดอดั

ปกหนังสือ

หนา้ ปกมีความสมั พนั ธ์กบั เน้ือหา ใชส้ ีโทนเดียวกนั สีเขม้ ทาใหส้ ะดุดตา ส่วนสีอ่อน
เป็นพ้ืนหลงั ทาใหด้ ูสบายตา ตวั อกั ษรอา่ นง่าย มีลูกเล่นจากฟ้อนตเ์ ลก็ นอ้ ย รูปภาพที่ใช้

ประกอบสอดคลอ้ งกบั ช่ือหนงั สือ

ฉลากสินค้า

ขนาด และ รูปแบบของแพค็ เกต็ จิ้งเหมาะสม มีขอ้ มูลสินคา้ ที่เหมาะสมใส่ไวใ้ น
ขอ้ ความอยา่ งถูกตอ้ ง ฟอนตท์ ่ีเลือกใชท้ าใหอ้ ่านขอ้ ความไดง้ ่าย และ สบายตามาก

ยง่ิ ข้ึน

แผ่นพบั

การเวน้ พ้ืนที่วา่ งอยา่ งเหมาะสมทาใหพ้ ้ืนที่วา่ งสมดุลกนั ในโบรชวั ร์น้นั เพือ่ ประโยชน์
ต่อความสวยงามและอา่ นง่าย

โปสเตอร์วนั พ่อ

เลือกพ้ืนสีอ่อน ใชต้ วั หนังสือเขม้ จะช่วยให้เห็นไดด้ ีข้ึน ใชต้ วั หนังสือท่ีอ่านง่าย
มองในระยะไกลแลว้ ไม่เพ้ียน ถา้ ใชต้ วั หนังสือเล็กเกินไปหรืออ่านยากคนก็จะไม่

สนใจ ให้ใช้ตวั หนังสือท่ีอ่านง่าย สบายตา มองเห็นไกลๆแลว้ รู้เรื่อง

โปสเตอร์ต่อต้านทุจริต

การจดั เรียงขอ้ ความในโปสเตอร์ ควรจะเป็นข้อความที่สนั้ เข้าใจง่าย ถ้าข้อความ

สนั้ ตวั หนังสือจะขยายใหญ่มากขึน้ คนดูสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ถ้า
ข้ อความยาวเกินไปก็จะชวนให้ ไม่น่าอ่าน

โปสเตอร์บริจาคเลือด

ใชร้ ูปภาพท่ีส่ือถึงความหมายไดด้ ี ขอ้ ความพาดหัว ใชต้ วั อกั ษรใหญ่ทาให้เด่นที่สุด
ในหัวขอ้ ต่างๆของขอ้ ความโฆษณา ส่วนการพาดหัวรองใช้ตวั หนังสือที่เล็กกว่าใส่

รายละเอียดอยา่ งเหมาะสม

ประกวดภาพถ่ายวนั พ่อ

เป็นรูปที่ถ่ายในเนื่องโอกาสวนั พอ่ แสดงถึง พอ่ เป็นบุคคลผมู้ ีพระคุณและมีบทบาท
สาคญั ต่อครอบครัว สงั คม ท่ีผเู้ ป็นลูกจะตอ้ งเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณดว้ ย

ความกตญั ญู และสงั คมควรที่จะยกยอ่ งใหเ้ กียรติราลึกถึงผเู้ ป็นพอ่

การ์ดวนั คริสต์มาส

เลือกใชส้ ีท่ีส่ือถึงวนั คริสตม์ าสไดด้ ี อยา่ งสี แดง เหลือง เขียว ถา้ ใชพ้ ้ืนหลงั สีเขม้
ตวั อกั ษรท่ีใชต้ อ้ งสวา่ ง ไม่ง้นั มนั จะกลมกลืนกบั พ้นื หลงั ทาใหด้ ูไม่น่าสนใจ


Click to View FlipBook Version