The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jmbsmkj, 2019-01-19 10:43:50

RPT KBSM MATE 2019

RPT KBSM MATE 2019

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(MATEMATIK)
PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN – KOMPONEN MATEMATIK

MINGGU TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF/KEMAHIRAN HASIL YANG DIHASRATKAN CATATAN

1-3 1. PRA NOMBOR Membolehkan murid : Murid akan dapat :
Klasifikasi objek melalui : 1.1 menamakan objek
4-6 1.1.1 bentuk .1.1 mengkelaskan bentuk, saiz dan warna mengikut
1.1.2 saiz
1.1.3 warna kepelbagaian bentuk
.1.2 menamakan bentuk dengan betul

.1.3 mnenentukan saiz setiap objek
.1.4 menamkan warna bagi setiap objek

Perbandingan objek 1.2 menentukan kumpulan objek Murid akan dapat :

1.2.1 panjang/pendek 1.2.1 menentukan kumpulan objek mengikut setiap
perbandingan
1.2.2 besar/kecil
1.2.2 membezakan setiap kumpulan objek
1.2.3 tinggi/rendah 1.2.3 meberi contoh yang terdapat di sekeliling sekolah

1.2.4 berat/ringan atau persekitaran

1.2.5 banyak/sedikit

1.2.6 sama banyak/tidak

sama banyak

1.2.7 kumpulan

lebih/kurang

2. NOMBOR BULAT Membolehkan murid : Murid akan dapat :
2.1.1 Nombor 2.1 menamakan nombor 2.1.1 menamakan nombor bulat dari 1 hingga 9

dengan betul

2.2.2 menyebut dengan betul 1 hingga 9 dan seterusnya
hingga 1000

2.2.1 Bilangan tertib 2.2 membilang nombor Murid akan dapat :

menaik/menurun 2.2.1 membilang nombor secara tertib secara menaik
2.2.2 Rangkaian nombor atau menurun dengan betul

2.3.1 Nombor mempunyai 2.3 menentukan nilai nombor Murid akan dapat :
2.3.2 kuantiti 2.3.1 menentukan nilai nombor yang mempunyai

Perbandingan nilai kuantiti

nombor 2.3.2 membuat perbandingan nilai nombor mengikut
perbandingan kuantiti

2

2.4.1 Simbol nombor 2.4 menulis nombor Murid akan dapat :
2.4.2 Penulisan nombor 2.5 menggunakan nombor 2.4.1 menulis nombor berdasarkan simbol nombor yang

dalam perkataan betul

2.5.1 Nombor dalam Murid akan dapat :
kehidupan harian 2.5.1 menggunakan nombor berdasarkan kehidupan

seharian

3 OPERASI TAMBAH Membolehkan murid : Murid akan dapat :
3.1.1 Penetuan dua 3.1 menyatakan situasi tambah dalam bahasa
3.1.1 menyatakan operasi tambah bagi penentuan dua
kumpulan harian kumpulan

3.1.2 Penambahan operasi 3.1.2 membuat operasi tambah dengan membilang
tambah dengan semua

membilang semua

3.2.1 Dalam lingkungan

fakta asas 3.2 menambah sebarang dua nombor Murid akan dapat :

3.2.2 Sebarang dua nombor 3.2.1 menambah sebarang dua nombor

a. tanpa mengumpul dalam lingkungan fakta asas
3.2.2 menambah sebarang dua nombor tanpa
semula
mengumpul semula dan dengan mengumpul
b. dengan semula

mengumpul

semula

7-9 3.3.1 Pengenalan simbol 3.3 menulis ayat matematik bagi operasi Murid akan dapat :
3.3.2 tambah
( + ) dan ( = ) 3.3.1 menyatakan simbol + dan = dengan betul
Ayat matematik bagi 3.3.2 menulis ayat matematik dalam bentuk ayat dan

operasi tambah bentuk lazim
a. Bentuk ayat 3.3.3 membaca ayat matematik yang ditulis

matematik 3.3.4 menyelesaikan operasi tambah dan menunjukkan

b. Bentuk lazim jalan pengiraan

3.4.1 Penekanan kepada 3.4 melengkapkan ayat matematik bagi Murid akan dapat :
operasi tambah 3.4.1 melengkapkan ayat matematik dengan betul
operasi tambah

melengkapkan ayat

matematik

3.5.1 Penambahan secara 3.5 menyatakan secara spontan fakta asas Murid akan dapat :
spontan fakta asas
tambah 3.5.1 menyatakan secara spontan fakta asas tambah

semasa melakukan operasi tambah

3.5.2 membilang tanpa menggunakan pembilang atau

kalkulator

3

3.6.1 Sebarang tiga nombor 3.6 menambah sebarang tiga nombor Murid akan dapat :
3.6.1 membuat operasi tambah sebarang tiga nombor
a. tanpa mengumpul
tanpa mengumpul semula dan dengan
semula mengumpul semula
b. dengan 3.6.2 menyatakan secara spontan hasil tambah

mengumpul
semula

3.7.1 Cerita daripada ayat 3.7 membina cerita Murid akan dapat :
3.7.1 membina cerita menggunakan ayat matematik
matematik 3.7.2 membina ayat matematik daripada cerita

3.7.2 Ayat matematik
daripada cerita

3.8.1 Masalah harian yang 3.8 menyelesaikan masalah harian yang Murid akan dapat :

melibatkan literasi melibatkan operasi tambah 3.8.1 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan

mudah, cerita, rajah literasi mudah, cerita, rajah dan jadual
dan jadual.
3.8.2 menggunakan kalkulator dalam

penyelesaian mudah

4 OPERASI TOLAK Membolehkan murid : Murid akan dapat :
4.1.1 Penolakan melalui
4.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa 4.1.1 menyatakan secara spontan penggunaan operasi
proses pengasingan harian tolak
dua kumpulan
4.1.2 menyatakan operasi tolak secara pengasingan
4.1.2 Penolakan dengan
dua kumpulan
mencari perbezaan 4.1.3 menyatakan operasi tolak dengan mencari

perbezaan

4.2.1 Dalam lingkungan 4.2 menolak sebarang dua nombor Murid akan dapat :
4.2.1 menolak sebarang dua nombor dalam lingkungan
fakta asas
fakta asas
10-12 4.2.2 Sebarang dua nombor
4.2.2 membuat operasi tolak sebarang dua nombor
a. Tanpa mengumpul tanpa mengumpul semula dan dengan

semula mengumpul semula

b. Dengan

mengumpul

semula

4.3.1 Pengenalan symbol 4.3 menulis ayat matematik bagi operasi tolak Murid akan dapat :

( - ) dan ( = ) 4.3.1 menulis ayat matematik menggunakan simbol –

4.3.2. Ayat matematik bagi dan =

operasi tolak 4.3.2 menggunakan simbol – dan == dengan betul

a. bentuk ayat 4.3.3 menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat

matematik matematik dan bentuk lazim

b. bentuk lazim

4

4.4.1 Penekanan kepada 4.4 melengkapkan ayat matematik bagi Murid akan dapat :
4.4.2 operasi tolak
melengkapkan ayat 4.4.1 melengkapkan ayat matematik dengan betul

matematik operasi 4.4.2 menyelesaikan operasi tolak menggunakan
tolak songsangan fakta tambah

Songsangan fakta
tambah

4.5.1 Sebarang tiga nombor 4.5 menolak sebarang tiga nombor Murid akan dapat :
4.5.1 menyelesaikan operasi tolak sebarang tiga
a. Tanpa mengumpul
nombor
semula 4.5.2 menunjukkan jalan pengiraan dengan betul
b. Dengan
4.5.3 menyelesaikan operasi tolak sebarang tiga
mengumpul nombor dengan mengumpul semula dan tanpa
semula mengumpul semula

4.6.1 Cerita daripada ayat 4.6 membina ayat Murid akan dapat :

matematik 4.6.1 membina cerita daripada ayat matematik
4.6.2 Ayat matematik 4.6.2 membina ayat matematik daripada cerita

daripada cerita 4.6.3 membaca secara sponta cerita dan ayat
matematik yang telah dibina

4.6.4 menulis dengan betul cerita dan ayat matematik

yang telah dibaca

4.7.1 Masalah harian 4.7 menyelesai masalah yang melibatkan Murid akan dapat :
melibatkan literasi operasi tolak 4.7.1 meneyelesaikan operasi tolak yang melibatkan
mudah, cerita, rajah
masalah harian
atau jadual.
4.7.2 menggunakan operasi tolak untuk literasi mudah,
cerita, rajah dan jadual

5 GABUNGAN DUA OPERASI Membolehkan murid : Murid akan dapat :
5.1 Membina cerita 5.1.1 menggunakan gabungan dua operasi dalam
5.1.1 Pembinaan cerita
13-15 daripada ayat membina cerita daripada ayat matematik
5.1.2 membina ayat matematik daripada cerita
matematik 5.1.3 menulis cerita dan ayat matematik dengan betul
5.1.2 Pembinaan ayat
Murid akan dapat :
matematik daripada 5.2.1 menyelesaikan masalah gabungan dua operasi

cerita bagi tambah dan tolak dengan betul
5.2.2 menunjukkan jalan penggiraan dengan cara yang
5.2.1 Operasi tambah dan 5.2 menyelesaikan masalah yang
5.2.2 melibatkan gabungan dua operasi betul
tolak dalam 5.2.3 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan

lingkungan fakta

asas

Masalah harian yang

melibatkan literasi

5

mudah, cerita, rajah, 5.2.4 literasi mudah, cerita, rajah, graf atau jadual
graf atau jadual
menggunakan kalkulator dalam menyelesaikan
masalah

6. OPERASI DARAB Membolehkan murid : Murid akan dapat :
6.1 menyatakan operasi darab dalam 6.1.1 menggunakan operasi darab dalam kehidupan
6.1.1 Pengertian darab
dalam proses tambah bahasa harian seharian dengan menyatakan beberapa contoh

berulang 6.1.2 menyatakan hasil darab adalah hasil proses
tambah berulang
6.1.2 Kenal pasti
kumpulan dan ahli

6.2.1 Sifir 1 hingga 9 6.2 mendarab sebarang dua nombor dalam Murid akan dapat :
lingkungan fakta asas
6.2.2 Darab sebarang 6.2.1 menyelesaikan operasi darab sebarang dua
nombor dengan sifir nombor

6.2.2 menghafal sifir
6.2.3 membuat operasi darab menggunakan sifir bagi

sebarang nombnor
6.2.4 menggunakan kalkulator bagi operasi darab

6.3.1 Pengenalan symbol 6.3 menulis ayat matematik bagi operasi Murid akan dapat :
6.3.2 ( X ) dan ( = ) darab 6.3.1 menulis ayat matematik menggunakan simbol
16-18
Ayat matematik bagi yang betul
operasi darab 6.3.2 menulis ayat mattematik dalam bentuk ayat

a. bentuk ayat matematik dan bentul lazim

matematik
b. bentuk lazim

6.4.1 Lingkungan fakta 6.4 melengkapkan ayat matematik bagi Murid akan dapat :
asas operasi darab 6.4.1 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab

dalam lingkungan fakta asas

6.5 menyatakan secara spontan fakta asas Murid akan dapat :

6.5.1 Fakta asas darab darab 6.5.1 menyatakan secara spontan fakta asas darab

dengan betul

6.5.2 menulis dengan betul fakta asas darab

6.5.3 menyebut dengan betul operasi darab yang ditulis

6.6.1 Cerita daripda ayat 6.6 membina cerita Murid akan dapat :
6.6.2 matematik 6.6.1 membina cerita daripada ayat matematik

Ayat matematik 6.6.2 membina ayat matematik daripada cerita
daripda cerita 6.6.3 menulis semula cerita daripada ayat matematik

dan ayat matematik daripada cerita

6

6.7.11 Masalah harian yang 6.7 menyelesaikan masalah melibatkan Murid akan dapat :
operasi darab 6.7.1 menyelesaikan masalah operasi darab secara
melibatkan literasi
spontan
mudah, cerita, rajah 6.7.2 menyelesaikan operasi darab yang melibatkan
dan jadual
literasi mudah, cerita, rajah dan jadual
7. OPERASI BAHAGI Membolehkan murid : 6.7.3 menunjukkan jalan pengiraan dengan betul
7.1.1 Konsep bahagi 7.1 menyatakan operasi bahagi dalam
a. Pengumpulan Murid akan dapat :
semula bahasa harian 7.1.1 menyatakan operasi bahagi secara spontan
b. Pengongsian 7.1.2 menyatakan operasi bahagi secara pengumpulan
7.2 membahagi sebarang dua nombor
7.2.1 Dalam lingkungan dalam lingkungan fakta asas semula dan pengongsian
fakta asas
Murid akan dapat :
7.3.1 Pengenalan simbol 7.3 menulis ayat matematik bagi operasi 7.2.1 menyelesaikan operasi bahagi sebarang dua
7.3.2 ( + ) dan ( = ) bahagi
nombor dalam lingkungan fakta asas
Ayat matematik bagi 7.2.2 menyatakan secara lisan jawapan operasi bahagi
operasi bahagi
Murid akan dapat :
a. bentuk ayat 7.3.1 menulis ayat matematik menggunakan simbol +

matematik dan = dengan betul
b. bentuk lazim 7.3.2 menulis ayat matematik dalam bentuk ayat

19-21 7.4.1 Dalam lingkungan 7.4 melengkapkan ayat matematik bagi matematik dan bentuk lazim
fakta asas operasi bahagi 7.3.3 menunjuk jalan pengiraan dengan betul

7.5.1 Fakta asas bahagi 7.5 membahagi secara spontan Murid akan dapat :
7.4.1 melengkapkan ayat matematik bagi operasi
7.6.1 Cerita daripada ayat 7.6 membina cerita
matematik bahagi dengan betul
7.4.2 menyelesaikan jawapan dengan jalan kerja yang
7.6.2 Ayat matematik
daripada cerita betul

Murid akan dapat :
7.5.1 menyelesaikan operasi bahagi secara spontan

fakta asas
7.5.2 menunjukkan jalan kerja dengan betul

Murid akan dapat :
7.6.1 membina cerita daripada yat matematik
7.6.2 membina ayat matematik daripada cerita

7

7.7.1 Masalah harian yang 7.7 menyelesaikan masalah yang Murid akan dapat ;
melibatkan literasi melibatkan operasi bahagi 7.7.1 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
mudah, cerita, rajah,
jadual atau graf (graf operasi bahagi
palang) 7.7.2 menyelesaikan maslah harian yang melibatkan

literasi mudah, cerita, rajah, jadual atau graf

8. WANG Membolehkan murid Murid akan dapat :
8.1.1 Wang Syiling 8.1 mengenal mata wang Malaysia 8.1.1 mengenal mata wang syiling dan kertas Malaysia
8.1.2 membezakan syiling 1 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen
8.1.2 Wang kertas
dan wang kertas
8.1.3 menunjukkan nilai mata wang dengan betul

8.2.1 Nilai wang syiling 8.2 menentukan nilai wang Murid akan dapat :
Nilai wang kertas
8.2.2 Persamaan nilai wang 8.2.1 menentukan nilai wang syiling dengan betul
8.2.3 Persamaan nilai wang 8.2.2 menulis semula nilai wang syiling yang disebut
dengan harga barang
8.2.4 8.2.3 menyatakan nilai wang kertas yang ditunjuk

22-25 8.2.4 menyebut nilai wang kertas
8.2.5 menulis dengan perkataan nilai mata wang

8.2.6 menyatakan persamaan nilai wang dengan harga
barang

8.2.7 membeli barangan dengan nilai wang di kantin

sekolah
8.2.8 menulis harga nilai barangan yang dibeli

8.3.1 Operasi tambah yang 8.3 menyelesaikan operasi tamabah yang Murid akan dapat :
melibatkan wang 8.4 melibatkan wang 8.3.1 menyelesaikan operasi tambah melibatkan wang

a. tanpa mengumpul menyelesaikan operasi tolak yang dengan mengumpul semula dan tanpa
melibatkan wang mengumpul semula
semula 8.3.2 menunjukkan jalan pengiraan dengan betul
b. dengan
Murid akan dapat :
mengumpul 8.4.1 menyelesaiakan operasi tolak melibatkan wang
semula
dengan mengumpul semula dan tanpa
8.4.1 Operasi tolak yang mengumpul semula
melibatkan wang 8.4.2 menunjukkan jalan pengiraan dengan betul

a. dengan
mengumpul

semula

b. tanpa mengumpul
semula

8

8.5.1 Nombor 1 digit 8.5 menyelesaikan operasi darab yang Murid akan dapat :
8.5.2 dengan sen melibatkan wang 8.5.1 menyelesaikan operasi darab melibatkan wang
Nombor 1 digit
dengan ringgit hingga dengan nombor 1 digit denan sen
RM100 8.5.2 menyelesaikan operasi darab melibatkan wang

dengan nombor 1 digit dengan ringgit hingga
RM100

8.5.3 menunjukkan pengiraan dengan betul

9. MASA DAN WAKTU Membolehkan murid : Murid akan dapat :
9.1 menamakan waktu dalam satu hari
9.1.1 Konsep waktu dalam 9.1.1 menamakan waktu-waktu dalam satu hari
satu hari 9.1.2 menyatakan waktu berdasarkan gambar
9.1.3 menyatakan aktiviti mengikut waktu
9.1.2 Aktiviti harian
mengikut waktu

9.2.1 Hari dalam seminggu 9.2 menamakan hari dalam seminggu Murid akan dapat :
9.2.2 Aktiviti-aktiviti dalam 9.2.1 menamakan hari-hari dalam seminggu
9.2.2 menyebut hari-hari dalam seminggu dengan betul
seminggu 9.2.3 menyatakan aktiviti-aktviti yang dijalankan dalam

26-29 seminggu

9.3.1 Bulan-bulan dalam 9.3 menamakan bulan dalam setahun Murid akan dapat :
9.3.2 9.3.1 menamakan bulan-bulan dalam setahun
9.3.3 setahun 9.3.2 menulis nama-nama bulan
9.3.4 Bilangan hari dalam 9.3.3 menamakan bilangan hari dalam sebulan
9.3.4 menamakan bilangan minggu dalam sebulan dan
sebulan
Bilangan minggu menyebut dengan betul
9.3.5 menamakan bilangan bulan dalam setahun
dalam sebulan
Bilangan bulan dalam

setahun

10. BENTUK DAN RUANG Membolehkan murid : Murid akan dapat :
10.1 menamakan bentuk-bentuk dua matra 10.1.1 menamakan bentuk-bentuk dengan betul
10.1.1 Jenis bentuk dua
matra 10.1.2 menyatakan jenis bentuk
10.1.3 melukis bentuk dengan betul
30-32

10.2.1 Jenis bentuk tiga 10.2 menamakan bentuk-bentuk tiga matra Murid akan dapat :
matra
10.2.1 menamakan bentuk-bentuk tiga matra dengan
betul

10.2.2 menyatakan jenis bentuk dengan betul
10.2.3 melukis bentuk-bentuk tiga matra

9

11. UKURAN PANJANG Membolehkan murid : Murid akan dapat :
11.1.1 Ukuran panjang 11.1 menyatakan ukuran panjang 11.1.1 menyatakan ukuran panjang dalam unit relatif

dalam unit relatif dan dan metrik dengan betul
metrik 11.1.2 menyebut dengan betul unit metrik seperti meter,

33-34 11.2.1 Ukuran dan jarak yang 11.2 menyelesaikan masalah sentimeter , dll.
berkaitan dengan
Murid akan dapat :
kehidupan harian 11.2.1 menggunakan unit metrik bagi ukuran jarak

dalam kehidupan seharian
11.2.2 menyebut dengan betul unit metrik bagi ukuran

dan jarak

12. JISIM Membolehkan murid : Murid akan dapat :
12.1.1 Gram dan Kilogram 12.1 menyatakan berat dalam unit metrik 12.1.1 menyatakan berat dalam unit metrik seperti gram

35-36 dan kilogram

12.2.1 Berat yang berkaitan 12.2 menyelesaikan masalah Murid akan dapat :
dengan kehidupan 12.2.1 menyelesaikan masalah berat yang berkaitan

harian dengan kehidupan seharian

13. ISIPADU CECAIR Membolehkan murid : Murid akan dapat :
13.1.1 Milimeter dan liter 13.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik 13.1.1 menyatakan isipadu cecair dalam unit metrik

37-38 13.2 menyelesaikan masalah dengan betul iaitu dalam milimeter dan liter

13.1.2 menyebut dengan betul unit isipadu bagi
milimeter dan liter

13.2.1 Isipadu yang Murid akan dapat : dalam
berkaitan degnan
kehidupan harian 13.2.1 menyelesaikan masalah isipadu cecair

kehidupan seharian
13.2.2 menggunakan dalam kehidupan seharian

14. PECAHAN Membolehkan murid : Murid akan dapat :
14.1.1 Jenis pecahan 14.1 menamakan pecahan 14.1.1 Menyelesaikan pecahan dan menamakan dengan

39-40 14.1.2 Pecahan yang 14.2 menyelesaikan masalah betul
berkaitan dengan 14.1.2 menamakan jenis pecahan dengan cara yang betul

kehidupan harian Murid akan dapat :
14.2.1 menyelesaikan masalah pecahan dalam

kehidupan seharian

10

15. PENGGUNAAN ALAT DAN
TEKNOLOGI

15.1.1 Abakus/dekak- Membolehkan murid : Murid akan dapat :
15.1.1 menggunakan alat dan teknologi menggunakan
dekak 15.1 menggunakan alat dan teknologi dalam
15.1.2 Kalkulator matematik abakus / dekak-dekak dengan cara yang betul
15.1.2 menggunakan kalkulator dalam kehidupan
41-43
seharian

15.2.1 Alat dan teknologi 15.2 menyelesaikan masalah Murid akan dapat :
dalam kehidupan 15.2.1 menyelesaikan masalah matematik menggunakan

harian alat dan teknologi dengan cara yang betul

11


Click to View FlipBook Version