The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jmbsmkj, 2019-01-23 01:23:02

DSKP KSSMPK PSV T3

DSKP KSSMPK PSV T3

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Rukun Negara................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan......................................................................................................................... vii
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 4
Objektif .............................................................................................................................................................. 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 5
Fokus ................................................................................................................................................................ 6
Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................... 7
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 8
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 9
Rancangan Pendidikan Individu ...................................................................................................................... 13
Kolaboratif Antara Pelbagai Pihak .................................................................................................................. 14
Elemen Merentas Kurikulum ........................................................................................................................... 15
Pentaksiran Sekolah ....................................................................................................................................... 18
Organisasi Kandungan .................................................................................................................................... 22

Unsur Rekaan ..................................................................................................................................... 25
Prinsip Rekaan ..................................................................................................................................... 31
Seni Halus............................................................................................................................................. 38
Komunikasi Visual................................................................................................................................. 42
Kraf Tradisional..................................................................................................................................... 43
Folio ..................................................................................................................................................... 44
Panel Penggubal............................................................................................................................................... 45FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan

untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

vii

viii

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
dan Standard Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Kebangsaan.
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix

x

PENDAHULUAN KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Penggubalan KSSM Pendidikan Khas mengambil kira keupayaan KSSM Pendidikan Khas meliputi kumpulan mata pelajaran teras
dan potensi Murid Berkeperluan Khas (MBK) dari pelbagai dan mata pelajaran kemahiran yang menyediakan dan
kategori dan kefungsian. Semua MBK dalam kategori mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas serta
ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan, meningkatkan kemahiran vokasional sebagai persediaan MBK
masalah pembelajaran, ketidakupayaan fizikal, ketidakupayaan untuk berdikari menempuh alam dewasa dan alam perkerjaan
pertuturan dan ketidakupayaan pelbagai (multiple disabilities) selepas menamatkan alam persekolahan.
mempunyai ruang dan peluang yang sama untuk mengikuti KSSM
Pendidikan Khas. Bagi MBK yang mempunyai keupayaan kognitif Kumpulan mata pelajaran teras menyediakan MBK dengan
yang tinggi dan tidak mempunyai masalah tingkah laku, kemahiran insaniah (soft skill) merangkumi kemahiran
pengurusan diri dan emosi, mereka boleh memilih untuk interpersonal dan kemahiran intrapersonal bagi meningkatkan
mengikuti KSSM yang diikuti oleh murid arus perdana. potensi dan kesediaan untuk belajar kemahiran vokasional yang
lebih spesifik dengan elemen teknikal, prosedur dan sistem yang
Sekiranya MBK tidak dapat menguasai pencapaian akademik lebih rumit.
tetapi lebih berkeupayaan dalam kemahiran vokasional
khususnya MBK berkefungsian sederhana dan rendah (MBK-KR) Kumpulan mata pelajaran kemahiran digubal berdasarkan kepada
boleh mengikuti KSSM Pendididkan Khas. Disamping memberi National Occupational Skills Standard (NOSS) yang dikeluarkan
ruang dan peluang kepada MBK untuk menguasai kemahiran oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Guru
vokasional, mereka juga belajar mengurus diri, menguasai dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) berpandukan
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta kepada bahan pembelajaran bertulis iaitu Written Instructional
mengamalkan nilai murni untuk membina hubungan dan Material (WIM). Aktiviti kerja akan disepadukan dan digabungjalin
berkomunikasi serta berdikari. dengan aktiviti sokongan transisi ke kerjaya bagi meningkatkan

1

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

kesediaan MBK untuk menempuh alam pekerjaan selepas multidisiplinari diperlukan dalam menyediakan intervensi dan
menamatkan persekolahan. habilitasi berdasarkan keperluan individu MBK.

Setiap individu MBK menghadapi halangan untuk belajar Terdapat MBK yang menggunakan bantuan peralatan khas
disebabkan oleh ketidakupayaan yang dimiliki mereka. Halangan contohnya alat bantu pendengaran (ABP), implant koklea, mesin
tersebut wujud dari masalah domain perkembangan kognitif, braille, tongkat putih, slate and stylus dan lain-lain untuk
bahasa/komunikasi, emosi, tingkah laku dan motor kasar dan mengakses KSSM PK. Keperluan peralatan khas ini perlu
motor halus. Sokongan dalam bentuk aktiviti intervensi dan diperincikan dalam RPI.
transisi secara berterusan boleh meminimumkan halangan dan
memaksimumkan potensi MBK untuk belajar dengan lebih baik. Keadaan emosi tidak stabil, perubahan tingkah laku negatif dan
tiada tumpuan berlaku kepada MBK setiap kali berlaku perubahan
Perancangan dan perincian aktiviti intervensi dan transisi bagi persekitaran apabila mereka beralih kelas (naik tingkatan),
MBK dibina melalui Rancangan Pendidikan Individu (RPI) seperti mendapat guru dan rakan sekelas yang baru. Sokongan aktiviti
yang dijelaskan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan transisi dapat membantu MBK mengadaptasi dan menyesuaikan
(Pendidikan Khas) 2013. Salah satu objektif utama RPI adalah diri untuk lebih yakin diri dan mampu memberi tumpuan dalam
bagi membantu MBK untuk mengikuti kurikulum dengan PdP. Pelaksanaan program sokongan transisi ke kerjaya adalah
berkesan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2004 menjelaskan: berasaskan kepada dua prinsip berikut:

“Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan 1. Program sokongan transisi ke kerjaya berfokus kepada 3
kurikulum ini, Rancangan Pendidikan Individu (RPI) aspek penting iaitu:-
setiap murid hendaklah disediakan”. (i) sokongan psikologi, emosi dan minda untuk MBK
menyesuaikan diri dengan persekitaran, individu dan
Penglibatan golongan profesional bidang kepakaran khusus komuniti di sekolah, keluarga, tempat latihan dan tempat
seperti audiologis, psikologis, patologis pertuturan bahasa, terapis kerja.
cara kerja dan sebagainya melalui kerjasama kumpulan

2

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

(ii) memupuk keyakinan dan advokasi diri melalui kemahiran
‘soft-skill’ dan ‘social skill’.

(iii)pendedahan dan pengalaman secara ‘hands-on’ di tempat
kerja melalui program latihan industri (traineeship/
internship / apprenticeship)

2. Merujuk kepada Rajah 1, program sokongan transisi ke
kerjaya dibina berasaskan enam komponen iaitu:
(i) kemahiran kehidupan
(ii) kemahiran advokasi diri
(iii) kemahiran membudayakan kehidupan kedewasaan
(iv) kemahiran kerjaya,
(v) kesediaan kerjaya
(vi) kemahiran di tempat kerja (latihan industri / Job Coach)

Rajah 1: Kerangka Program Sokongan Transisi ke Kerjaya MBK

3

MATLAMAT KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2. Menginterpretasikan jenis, ciri dan fungsi unsur seni dan
bermatlamat untuk membina potensi murid ke arah melahirkan prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam dan karya seni.
bidang seni visual serta menghayati nilai estetik bagi
menyumbang pada pembangunan diri, masyarakat dan ekonomi 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk
negara. membuat experimentasi serta penerokaan unsur seni dan
prinsip rekaan pada alam semulajadi, objek buatan manusia
OBJEKTIF dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan
teknik.
KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3
bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut: 4. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi
melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
1. Mengidentifikasikan unsur seni dan prinsip rekaan pada penghasilan karya.
alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
5. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada
eksperimentasi dan penerokaan unsur seni dan prinsip
rekaan dalam penghasilan karya.

6. Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri
secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil
karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual digubal
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka KSSM

5

FOKUS KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual (PSV) Kemahiran-kemahiran yang dipelajari sepanjang persekolahan
diperkenalkan di Tingkatan 1 hingga 3 bagi murid MBK sekolah sekolah menengah dapat membantu mereka apabila mereka
menengah pendidikan khas bertujuan memberi fokus kepada mengikuti mata pelajaran jurusan kemahiran. Antara yang
usaha mencungkil dan mengembangkan bakat serta mengilap berkaitan ialah;
potensi MBK untuk melahirkan MBK yang berkemahiran, (i) Penghasilan Seni Catan,
berkeyakinan serta bersikap positif. Disamping itu juga (ii) Kursus Pembuatan Pakaian,
pergerakan motor halus dan motor kasar dapat membantu MBK (iii) Kursus Seni Rekaan Fesyen, dan
berasa yakin terhadap keupayaan mereka untuk mengikuti mata (iv) Kursus Seni Grafik.
pelajaran berasaskan kemahiran.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam kurikulum ini selain
bertujuan memberi peluang kepada murid-murid untuk meluahkan Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang
perasaan dan idea, juga dapat membantu mereka mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
mengaplikasikan kemahiran yang diperoleh ke dalam kehidupan kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
dan bidang kemahiran yang diikuti. Antara kemahirannya ialah; yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
1. Pemahaman terhadap garisan, bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
2. Pemahaman terhadap rupa dan bentuk, yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
3. Pemahaman terhadap jalinan dan warna. berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard
4. Pemahaman terhadap istilah harmoni dan kontra, dan Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
5. Pemahaman terhadap ruang. kurikulum Pendidikan Seni Visual menyumbang kepada
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.

6

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Jadual 1: Profil Murid PROFIL MURID PENERANGAN

PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
Berdaya Tahan idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
Mereka mampu menghadapi dan mengatasi yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
kesukaran, mengatasi cabaran dengan dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan berdikari dalam pembelajaran. Mereka
empati. menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan
kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan teknologi. Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan kumpulan dan komuniti. Mereka
inovatif; mampu untuk menangani masalah bertanggungjawab atas tindakan, akibat
yang kompleks dan membuat keputusan tindakan serta keputusan mereka.
yang beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka sebagai Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat membentuk pemahaman yang luas dan
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi seimbang merentasi pelbagai disiplin
individu dan masyarakat lain. Mereka pengetahuan. Mereka meneroka
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani pengetahuan dengan cekap dan berkesan
bidang pembelajaran yang baru dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika / undang-
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
mengalas tanggungjawab bersama serta Penyayang/
menghormati dan menghargai sumbangan Prihatin Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. dan rasa hormat terhadap keperluan dan
Mereka memperoleh kemahiran perasaan orang lain. Mereka komited untuk
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan berkhidmat kepada masyarakat dan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli memastikan kelestarian alam sekitar.
pasukan yang lebih baik.
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

7

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
Jadual 2.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN yang munasabah.
Mengaplikasi Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis Menggunakan pengetahuan, menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
kemahiran, dan nilai dalam situasi dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Menilai berlainan untuk melaksanakan tidak mengikut kelaziman.
sesuatu perkara. Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mencipta Mencerakinkan maklumat kepada pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
bahagian kecil untuk memahami Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
dengan lebih mendalam serta berfokus untuk menyelesaikan masalah.
hubung kait antara bahagian
berkenaan.
Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.
Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif.

8

KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan
projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang
menggalakkan murid berfikir. mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara
inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang dirancang ditemui oleh murid sendiri.
perlu memberi penekanan kepada pembelajaran berpusatkan Dalam strategi PdP inkuiri, murid menyoal dan mengemukakan
murid dan PdP berasaskan aktiviti. Murid dilibatkan secara aktif pendapat berlandaskan hasil penerokaan. Guru boleh bertindak
dalam PdP yang menyepadukan pemerolehan pengetahuan, sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu
penguasaan kemahiran dan penerapan sikap dan nilai murni. murid ke arah inkuiri. Perbincangan boleh dijalankan sebelum,
Perancangan, matlamat pendidikan dan strategi PdP ini perlu semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
didokumenkan dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI).
Konstruktivisme
Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan cara
mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri
berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah:
pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui bermain,  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan  Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri.
kolaborasi dan multi sensori.  Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea

asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea
mereka.

9

 Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
pengalaman serta membuat refleksi.
Analisis Tugasan
Pembelajaran Kontekstual Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah
dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan untuk dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid. Strategi ini
pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar,
diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian
belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati murid. Pendekatan Analisis Tugasan dilaksana melalui langkah
kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian. seperti berikut:
 Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai mengikut tahap keupayaan.
standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke  Menghuraikan secara ringkas kemahiran dipilih.
standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang  Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah
kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi
peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar kecil.
mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu  Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut keupayaan
dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri,
sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah dan kebolehan murid.
mencapai aras masteri.  Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap

kemahiran yang dikuasai murid.
 Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu

sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak
diajar.

10

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Pembelajaran Berasaskan Projek Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain (BMB) adalah seperti berikut:
Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses PdP yang i. Aktiviti yang menyeronokkan.
berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk memberi ii. Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.
tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks, iii. Permainan bebas dan terancang.
menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan iv. Keanjalan masa.
secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu. Projek yang v. Percubaan idea sendiri.
dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi vi. Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian.
murid dalam persekitaran sebenar. Semasa menjalankan proses
penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat Pendekatan Bertema
dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses PdP murid.
tentang persoalan atau masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan
murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan persekitaran murid. PB melibatkan:
mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri.  Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang

Belajar Melalui Bermain pembelajaran.
Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam  Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid,
proses PdP bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini
berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika situasi tertentu atau peristiwa semasa.
belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan,  Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman,
dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan
meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin sistematik.
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta  Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
kemahiran mengendalikan emosi.  Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar dan
umum kepada yang lebih khusus.

11

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Pemilihan tema pula perlu mengambil kira:  Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam
 Kesesuaian dengan kehidupan murid. pembelajaran.
 Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-murid
 Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa
seperti kemahiran asas mendengar, membaca, menulis, menguasai dan mengongkong mereka.
mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.
 Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar dapat Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah:
membantu murid mendapat kemahiran penyelesaian masalah.  Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu
 Sumber yang mudah didapati.
 Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran dan dan/atau kumpulan.
pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid.  Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan

Pembelajaran Pengalamian kesediaan murid.
Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan  Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang akan
kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK.
Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di mana dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai apa yang
murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri. diharapkan daripada murid.
Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan:  Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang
 Menentukan suasana yang positif untuk proses pembelajaran. memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan peneguhan
 Menjelaskan peranan murid dalam tugasan. dengan pengalaman lalu.
 Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan  Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran dan
guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan atau
mudah diperoleh. dipelajari.
 Menyusun sumber untuk proses pembelajaran.  Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan dengan
mengaitkan pembelajaran yang baru dalam kehidupan sebenar
murid seperti sekolah, keluarga dan komuniti.

12

Pembelajaran Luar Bilik Darjah KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk
murid: cara kerja dan sebagainya juga perlu diadakan bagi membantu
 Memperoleh pengalaman sebenar. guru merancang aktiviti intervensi dan (re)habilitasi yang mampu
 Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal. meningkatkan kesediaan murid untuk belajar dengan lebih baik.
 Bersosialisasi dan berkomunikasi.
 Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan. Kerjasama dan kolaboratif antara ibu bapa dan kumpulan
 Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran. multidisiplinari yang dianggotai oleh pakar seperti audiologis,
 Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang. psikologis dan sebagainya amat penting dalam menentukan
aktiviti intervensi dan rehabilitasi yang bersesuaian berdasarkan
Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan, kepada masalah ketidakupayaan yang dimiliki murid. Aktiviti
perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda, intervensi seperti latihan pertuturan, kawalan emosi dan tingkah
berenang dan aktiviti menjual beli. laku boleh membantu murid meningkatkan tumpuan, minat dan
memberi perhatian kepada pembelajaran di dalam bilik darjah.
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Pada masa yang sama RPI membantu guru mengenal pasti
strategi PdP yang bersesuaian yang dapat meningkatkan potensi
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 telah keupayaan murid samada dalam akademik mahu pun kemahiran
menjelaskan bahawa RPI adalah rekod yang melaporkan butiran vokasional.
rancangan pendidikan berasaskan kepada potensi individu MBK.
Guru perlu mengenal pasti keupayaan dan kelemahan murid
melalui ujian diagnostik secara lisan, penulisan dan pemerhatian.
Perbincangan bersama pihak ibu bapa, penjaga dan juga pakar
khusus seperti psikologis, audiologis, terapis pertuturan, terapis

13

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

KOLABORATIF ANTARA PELBAGAI PIHAK

Pihak sekolah perlu sentiasa mendapatkan bantuan sokongan komunikasi, emosi, tingkah laku, motor kasar dan
daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran khusus motor halus individu MBK.
dalam mengendalikan isu ketidakupayaan MBK. Guru pendidikan
khas mempunyai kepakaran dalam pedagogi dan strategi PdP (ii) Penyediaan Sokongan Peralatan Khas
dan mereka tidak mempunyai kepakaran dalam menangani isu Peralatan khas seperti alat bantu pendengaran (ABP)
ketidakupayaan yang lebih cenderung kepada masalah perubatan membantu MBK ketidakupayaan pendengaran untuk
dan kesihatan yang menjadi halangan kepada MBK untuk belajar. mendengar. Keupayaan MBK mendengar membantu
mereka menguasai pembelajaran bahasa dengan baik.
Kolaboratif antara pelbagai pihak adalah berdasarkan kepada Manakala alat seperti tongkat putih membantu MBK
kepakaran dan pengkhususan yang merangkumi aspek berikut: ketidakupayaan penglihatan untuk bergerak dengan
lebih yakin tanpa sentiasa perlu bergantung kepada
(i) Penyediaan Intervensi dan rehabilitasi rakan dan guru. Mesin braille dan peralatan seperti
Pelbagai pihak seperti hospital, Pusat Perkhidmatan embosser membantu MBK ketidakupayaan
Pendidikan Khas di bawah KPM, Pusat Intervensi, penglihatan untuk menulis dan membaca. MBK
Pusat Dalam Komuniti (PDK) di bawah Kementerian masalah pembelajaran melalui peralatan
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan berkonsepkan augmentative alternative communication
Persatuan (seperti KIWANIS, NASOM dan lain-lain) (AAC) seperti alat Go Talk membantu mereka untuk
serta pihak NGO mempunyai pakar terdiri daripada berkomunikasi dengan baik. Pelbagai pihak seperti
psikologis, audiologis, patalogis pertuturan, terapis Persatuan Orang Buta Malaysia atau MAB (Malaysian
cara kerja dan fisioterapis. Khidmat sokongan pakar ini Association for the Blind) membantu dalam
dapat membantu meminimakan impak ketidakupayaan menyediakan mesin braille, tongkat putih, embosser
dan meningkatkan domain perkembangan kognitif, dan sebagainya.

14

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

(iii) Penyediaan Latihan Kemahiran Vokasional / Latihan Kerja ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Sekolah di bawah program pendidikan khas integrasi
(PPKI) yang menghadapi masalah kelengkapan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
prasarana dan peralatan bengkel latihan kemahiran diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam
vokasional Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) boleh standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan
berkolaboratif dengan pihak seperti Kolej Vokasional, mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
Kolej Komuniti, Pusat Latihan Swasta dan juga Pejabat dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
Pertanian, Pertubuhan Peladang atau Perikanan untuk hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
menggunakan kemudahan bengkel yang ada di premis
masing-masing. 1. Bahasa
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
Latihan di tempat kerja sebenar seperti di kedai dobi, tempat
mencuci kereta dan sebagainya boleh membantu MBK dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
mendapatkan pendedahan dan pengalaman di tempat kerja.  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
Kolaboratif antara agensi seperti Pusat Daya Klang, Taman Sinar
Harapan, Pusat latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi yang struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi
merupakan bengkel terlindung di bawah penyeliaan Jabatan penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
Kebajikan Masyarakat menyediakan latihan bekerja, pekerjaan berkomunikasi secara berkesan.
dan kemahiran vokasional serta transisi ke kerjaya sebagai
persediaan MBK ke alam pekerjaan. 2. Kelestarian Alam Sekitar
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.

15

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam. o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
3. Nilai Murni dan teknologi);
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
mengamalkannya. kemahiran manipulatif tertentu);
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
kehidupan harian. keselamatan); dan

4. Sains Dan Teknologi o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi 5. Patriotisme
dalam kalangan murid.  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran masyarakat.
yang lebih cekap dan berkesan.  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP mempunyai semangat cintakan negara dan
merangkumi empat perkara iaitu: berbangga sebagai rakyat Malaysia.

6. Kreativiti Dan Inovasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
atau gabungan idea yang ada.

16

 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
untuk memastikan pembangunan modal insan yang dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
mampu menghadapi cabaran abad ke-21. pembelajaran.

 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
dalam PdP. hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
7. Keusahawanan kandungan mata pelajaran.
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan 9. Kelestarian Global
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif
melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti terhadap persekitaran dalam kehidupan harian
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan
membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan dan
memacu idea ke pasaran. Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan
Perpaduan.
8. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi  Elemen Kelestarian Global penting dalam
 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu
murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan semasa di peringkat tempatan, negara dan global.
pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dipelajari. dalam mata pelajaran yang berkaitan.

17

10. Pendidikan Kewangan KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang PENTAKSIRAN SEKOLAH
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada
beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses
kewangan secara bertanggungjawab. mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
dalam PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan
seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan
secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang
faedah kompoun. Penerapan secara sisipan pula diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa
diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah
kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan peningkatan perkembangan pembelajaran murid.
kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting
bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
berkesan dan bermakna. PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

18

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan sekolah untuk memperkembangkan potensi MBK ke tahap
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan tertinggi mengikut keupayaan masing-masing. PS mempunyai ciri-
strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: ciri berikut:
(i) Pelbagai bentuk.  Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh
(ii) Adil kepada semua murid.
(iii) Mengambil kira pelbagai aras kognitif tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
(iv) Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan pengamalan nilai murni;
 Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
pembelajaran. dengan PdP;
(v) Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran yang telah  Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka  Merujuk Standard Prestasi yang dibina berdasarkan
fahami. Standard Kurikulum.

Pentaksiran Sekolah (PS) merupakan antara satu komponen PS boleh dilaksanakan secara:
utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan  Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan
pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran
guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang proses PdP.
telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan
perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pembelajaran, semester atau tahun.
pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga
pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan
pihak sekolah dalam usaha membentuk insan yang harmonis dan
seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut
komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas di pihak guru dan

19

Standard Prestasi Pendidikan Seni Visual KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Standard Prestasi (SPi) KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi
Visual Tingkatan 3 diguna untuk melihat kemajuan dan untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.
perkembangan murid dalam pembelajaran, serta prestasi
seseorang murid. Pentaksiran merupakan proses mendapatkan Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh
maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai skala
atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan rujukan guru bagi menentukan tahap penguasaan MBK bagi
standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak Standard Kandungan yang ditetapkan.
membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain.
Perkembangan murid dilaporkan dengan menerangkan tentang Standard Prestasi menunjukkan enam (TP) yang merujuk kepada
kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid aras penguasaan yang disusun secara hieraki, dan diguna bagi
dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam tujuan pelaporan. Guru boleh membuat pertimbangan profesional
masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, untuk menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan
kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. pengalaman bersama murid dan perbincangan profesional
dengan rakan sejawat. Pentaksiran yang dilaksanakan
Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang seharusnya mengintegrasikan kandungan, kemahiran dan nilai
lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat untuk melihat sejauh mana murid menguasai Standard
yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab Kandungan tertentu secara holistik. Jadual 3 menyenaraikan
mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap penguasaan bagi
mata pelajaran KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 3.

20

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

Jadual 4: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara
1 yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan
apa yang telah dipelajari.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara
sistematik, serta tekal, dan bersikap positif.

6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi.

21

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

ORGANISASI KANDUNGAN 3. Komunikasi Visual
Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap
KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 komunikasi visual melalui pemerhatian, pengalaman,
diorganisasikan dalam empat bidang iaitu: eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang digunakan.
Komunikasi visual juga dapat mendidik murid dengan
1. Asas Seni Reka kemahiran mengolah idea dan memupuk nilai-nilai murni
Memberi pengetahuan asas seni reka yang merangkumi dalam penghasilan karya seni.
aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. Asas-
asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Asas 4. Kraf Tradisional
seni visual terdiri daripada 2 komponen utama iaitu unsur seni
dan prinsip rekaan. Unsur seni terdiri daripada 6 elemen iaitu, Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap kraf
garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Manakala
prinsip seni terdiri daripada 7 elemen iaitu, harmoni, tradisional melalui pemerhatian, pengalaman dan
penegasan, imbangan, kontra, irama dan pergerakan,
kepelbagaian, dan kesatuan. eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang digunakan.

2. Seni Halus Kraft tradisional juga dapat mendidik murid dengan kemahiran
Menyemai minat murid terhadap seni halus melalui
pemerhatian, pengalaman dan eksperimentasi media, teknik mengolah idea dan memupuk nilai-nilai murni dalam
dan peralatan yang digunakan. Seni halus juga dapat
mendidik murid dengan kemahiran mengolah idea dan penghasilan karya seni.
memupuk nilai-nilai murni dalam penghasilan karya seni.
Pengajaran di Tingkatan 3 hanya memfokuskan kepada bidang
Asas Seni Reka yang melibatkan elemen Bahasa Seni Visual.
Elemen ini terdiri daripada dua komponen utama iaitu unsur seni
dan prinsip rekaan. Penguasaan kepada kemahiran ini
membolehkan murid menghasilkan produk seni visual.

22

Kandungan kurikulum ini disusun di bawah lajur Standard KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang
perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pelaksanaan bagi kurikulum Pendidikan Seni Visual adalah
Pembelajaran mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang.
nilai. Jadual 4 di bawah merupakan maklumat terperinci tajuk- Proses pelaksanaan kurikulum perlu mengambil kira
tajuk yang dipelajari dan dipersembahkan dalam SK, SP dan SPI. kepelbagaian kebolehan dan keupayaan individu. Bagi memenuhi
keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan
Jadual 4: Organisasi DSKP Program Pendidikan Khas dibentuk secara fleksibel selaras
dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013.
STANDARD STANDARD STANDARD Oleh yang demikian, guru-guru digalakkan untuk mengubah suai
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI aktiviti PdP apabila diperlukan dan perlulah berdasarkan
keupayaan murid.

Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang
lakukan dalam pencapaian yang perlu murid
suatu tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
persekolahan setiap standard tanda bahawa
merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
pengetahuan, telah dikuasai
kemahiran dan murid.
nilai.

23KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

1.0 BAHASA SENI VISUAL (UNSUR SENI)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
1.1 Garisan PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Menyatakan maksud garisan.

1.1.1 Menyatakan maksud
garisan.

1.1.2 Menjelaskan fungsi garisan. 2 Menerangkan fungsi garisan.
1.1.3
Menghasilkan lukisan
menggunakan garisan.

Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap fungsi
3 garisan dengan menghubungkaitkan kefahaman

terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari aspek dan fungsi garisan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media,
5 proses dan teknik dalam penghasilan karya dari

aspek fungsi garisan.

6 Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya
menggunakan garisan.

25

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.2 Rupa Murid boleh:
1.2.1 Menerangkan fungsi rupa.
1 Menyatakan fungsi rupa.

1.2.2 Mengenal pasti dan
membezakan teknik rupa.
(i) Rupa penambahan 2 Menerangkan teknik rupa dalam menghasilkan
(ii) Rupa pengurangan corak berulang.
(iii) Rupa tindanan

1.2.3 Menghasilkan corak dengan 3 Menghasilkan corak dengan menggunakan
menggunakan susunan pelbagai teknik rupa.

rupa ulangan.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
4 penghasilan karya menggunakan pelbagai teknik

rupa secara kreatif.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
5 penghasilan karya menggunakan pelbagai teknik

rupa secara kreatif dan tekal.

6 Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil
karya dari aspek unsur rupa dengan betul dan tekal.

26

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
1.3 Bentuk Murid boleh: PENGUASAAN Menyatakan fungsi bentuk.

1

1.3.1 Menghurai fungsi bentuk.

1.3.2 Menjelas dan membanding Menjelaskan teknik bentuk pada alam
beza bentuk: 2 semulajadi, objek buatan manusia dan karya
(i) ilusi
(ii) konkrit seni.

1.3.3 Menghasilkan bentuk: 3 Menghasilkan karya dengan menggunakan
(i) ilusi pelbagai bentuk.
(ii) konkrit

Memanipulasikan media, proses dan teknik
4 dalam penghasilan karya menggunakan

pelbagai bentuk secara kreatif.

Memanipulasikan media, proses dan teknik
5 dalam penghasilan karya menggunakan

pelbagai bentuk secara kreatif dan tekal.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil
6 karya dari aspek bentuk dengan betul dan

tekal.

27

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.4 Jalinan Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi jalinan.

1.4.1 Menghurai fungsi jalinan.

1.4.2 Menjelas dan membanding Membanding beza teknik jalinan pada alam
beza teknik jalinan 2 semulajadi, objek buatan manusia dan karya
(i) Sentuh
(ii) tampak seni.

1.4.3 Menghasilkan karya Menghasilkan karya menggunakan pelbagai
menggunakan teknik jalinan: 3 teknik jalinan dengan memanipulasikan media,
(i) Sentuh
(ii) tampak proses dan teknik.

Menghasilkan karya menggunakan pelbagai
4 teknik jalinan dengan memanipulasikan media,

proses dan teknik dengan betul.

Menghasilkan karya menggunakan pelbagai
5 teknik jalinan dengan memanipulasikan media,

proses dan teknik dengan betul dan kreatif.

Menghasilkan dan mempersembahkan karya
menggunakan pelbagai teknik jalinan dengan
6 memanipulasikan media, proses dan teknik
dengan betul, kreatif dan boleh dicontohi.

28

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.5 Warna Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi warna-warna tertier.
1.5.1 Menyatakan fungsi warna.
1.5.2 Mengenal pasti jenis-jenis Menjelaskan jenis dan fungsi warna tertier pada
2 alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya
warna tertier dan fungsinya.
seni.
1.5.3 Menghasilkan warna tertier.
3 Menghasilkan warna tertier dengan
1.5.4 Menghasilkan karya memanipulasikan media, proses dan teknik.
menggunakan warna tertier.

4 Menghasilkan karya menggunakan warna tertier
melalui manipulasi media, proses dan teknik.

Menghasilkan karya menggunakan warna tertier
5 melalui manipulasi media, proses dan teknik dengan

betul.

Menghasilkan karya secara kreatif menggunakan
6 warna tertier melalui manipulasi media, proses dan

teknik dengan betul serta mempamerkannya.

29

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.6 Ruang Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi ruang.

1.6.1 Menyatakan fungsi ruang.

1.6.2 Mengenal pasti dan
membezakan ruang dan
perspektif: 2 Menjelaskan unsur ruang dan perspektif pada alam
(i) Satu titik lenyap semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
(ii) Dua titik lenyap

1.6.3 Menghasilkan karya Menghasilkan karya menggunakan ruang dan
menggunakan ruang dan 3 perspektif dengan memanipulasikan media, proses
perspektif:
(i) Satu titik lenyap serta teknik.
(ii) Dua titik lenyap
Menghasilkan karya menggunakan ruang dan
4 perspektif dengan memanipulasikan media, proses

serta teknik dengan betul.

Menghasilkan karya secara kreatif menggunakan
5 ruang dan perspektif dengan memanipulasikan

media, proses serta teknik dengan betul.

Menghasilkan karya secara kreatif menggunakan

6 ruang dan perspektif dengan memanipulasikan
media, proses serta teknik dengan betul dan boleh

dicontohi.

30

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

2.0 BAHASA SENI VISUAL (PRINSIP REKAAN)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.1 Harmoni Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi harmoni.

2.1.1 Menerangkan fungsi harmoni
dalam karya.

2.1.2 Mengenal pasti dan 2 Menjelaskan ciri-ciri harmoni pada alam semulajadi,
menjelaskan ciri-ciri harmoni objek buatan manusia dan karya seni.
dalam :
Menghasilkan karya yang mengandungi kombinasi
(i) corak 3 warna yang harmoni dengan memanipulasikan
(ii) catan
(iii) grafik media, proses serta teknik.

2.1.3 Menghasilkan poster mudah Menghasilkan karya yang mengandungi kombinasi
dengan kombinasi warna 4 warna yang harmoni dengan memanipulasikan
yang harmoni.
media, proses serta teknik dengan betul.

Menghasilkan karya secara kreatif yang
mengandungi kombinasi warna yang harmoni
5 dengan memanipulasikan media, proses serta teknik
dengan betul.

Menghasilkan karya secara kreatif yang
mengandungi kombinasi warna yang harmoni
6 dengan memanipulasikan media, proses serta teknik
dengan betul serta mempamerkannya.

31

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN

TAHAP
PENGUASAAN

2.2 Kontra Murid boleh:

2.2.1 Menerangkan fungsi kontra 1 Menyatakan fungsi kontra.

2.2.2 Mengaplikasi ciri-ciri kontra: Menjelaskan dan menyatakan ciri-ciri kontra pada
(i) Alam sekeliling 2 alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya
(ii) Buatan manusia
(iii) Karya seni halus seni.

2.2.3 Menghasilkan lukisan/catan Mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri-ciri kontra
bebas yang menimbulkan 3 dalam penghasilan karya dengan memanipulasikan
kontra dengan menggunakan
kombinasi unsur-unsur seni. media, proses serta teknik.

Mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri-ciri kontra
4 dalam penghasilan karya dengan memanipulasikan

media, proses serta teknik dengan betul.

Mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri-ciri kontra

5 dalam penghasilan karya secara kreatif dengan
memanipulasikan media, proses serta teknik dengan

betul.

Menghasilkan karya kreatif yang mengandungi ciri-
6 ciri kontra dan menjelaskan maksud hasil karya

dengan betul dan tekal.

32

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.3 Penegasan Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi penegasan.

2.3.1 Menyatakan fungsi 2 Menjelaskan ciri-ciri penegasan pada alam semulajadi,
penegasan. objek buatan manusia dan karya seni.

2.3.2 Menerangkan ciri-ciri Mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri-ciri
penegasan. 3 penegasan dalam penghasilan karya dengan

2.3.3 Mengaplikasi catan yang memanipulasikan media, proses serta teknik.
menggunakan prinsip
penegasan.

.

Mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri-ciri

4 penegasan dalam penghasilan karya dengan
memanipulasikan media, proses serta teknik dengan

betul.

Mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri-ciri

5 penegasan dalam penghasilan karya secara kreatif
dengan memanipulasikan media, proses serta teknik

dengan betul.

Menghasilkan karya kreatif yang mengandungi ciri-ciri
6 penegasan dan menjelaskan maksud hasil karya

dengan betul dan tekal.

33

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

2.4 Kepelbagaian Murid boleh: 1 Menyebut fungsi kepelbagaian.

2.4.1 Menyatakan fungsi Memahami dan menyatakan ciri-ciri kepelbagaian
kepelbagaian 2 pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya

2.4.2 Menerangkan ciri-ciri seni.
kepelbagaian
Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri
2.3.4 Menghasilkan corak 3 kepelbagaian dengan menghubungkaitkan kefahaman
geometrik atau corak
organik yang terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.
menggunakan prinsip
kepelbagaian.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri kepelbagaian.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses
5 dan teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri

kepelbagaian.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
6 seni visual.

34

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
2.5 Imbangan PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi imbangan.

2.5.1 Menyatakan fungsi
imbangan

2.5.2 Mengenal jenis-jenis 2 Menjelaskan jenis-jenis imbangan pada alam
imbangan; semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.

(i) Simetri
(ii) Tidak simetri

2.5.3 Menghasilkan satu bentuk Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri
wau tradisional yang 3 imbangan dengan menghubungkaitkan kefahaman
berimbangan simetri.
terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri imbangan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses
5 dan teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri

imbangan.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan
6 bahasa seni visual.

35

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.6 Kesatuan Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi kesatuan.

2.6.1 Menyatakan fungsi
kesatuan

2.6.2 Menerangkan ciri-ciri 2 Menjelaskan ciri-ciri kesatuan pada alam semulajadi,
kesatuan objek buatan manusia dan karya seni.

2.6.3 Menghasilkan bingkai
cermin dengan
mengaplikasikan ciri-ciri Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri
kesatuan. 3 kesatuan dengan menghubungkaitkan kefahaman

terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri kesatuan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media,
5 proses dan teknik dalam penghasilan karya dari ciri-

ciri kesatuan.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan
6 bahasa seni visual.

36

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.7 Irama dan Murid boleh: 1 Menyatakan fungsi irama dan pergerakan.
pergerakan
2.7.1 Menyatakan fungsi irama dan
pergerakan

2.7.2 Menerangkan ciri-ciri irama 2 Menjelaskan ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam
dan pergerakan semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.

2.7.3 Menghasilkan origami Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri irama
bergantung dengan susunan
bentuk tertentu untuk 3 dan pergerakan dengan menghubungkaitkan
menghasilkan pergerakan. kefahaman terhadap pemililhan jenis media, proses

dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri irama dan pergerakan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses
5 dan teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri irama

dan pergerakan.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
6 seni visual.

37

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

3.0 SENI HALUS ( LUKISAN)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

3.1 Lukisan Murid boleh:
3.1.1 Menyatakan maksud lukisan
1 Menyatakan maksud lukisan.

3.1.2 Menyenaraikan alat dan bahan

dalam aktiviti melukis Menerangkan proses dan teknik dalam proses

3.1.3 Menghuraikan proses dan 2 melukis.

teknik dalam aktiviti melukis

3.1.4 Melukis menggunakan:

i) Media kering - arang, pensel, 3 Menghasilkan lakaran idea asas berpandukan
garisan grid melalui contoh lukisan.
pen, kapur, pensil warna, oil

pastel dan soft pastel.

ii) Teknik: 4 Mengaplikasi bahasa seni visual dalam
penghasilan karya.
a) Silang
b) gosokan

3.1.5 Mengaplikasikan bahasa seni Menzahirkan idea secara kreatif melalui media,
visual dalam penghasilan 5 proses dan teknik dengan menggunakan bahasa
lukisan.
seni visual dalam penghasilan lukisan.
3.1.6 Mempamerkan hasil karya.
Mempamerkan karya yang dizahirkan dan dapat
6 menjelaskan maksud hasil karya menggunakan

bahasa seni visual.

38


Click to View FlipBook Version